Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42209: [GEDENKBOEK] - - Bankspiegel, 1861-1961. Orig. edn.
42148: GEDENKBOEK - - Jubileum-Uitgave van de V.O.K.L. 1910-1960. Orig. edn.
39629: GEDENKBOEK - - De Huwelijksfeesten van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. Gedenkboek voor de Oostkust van Sumatra.
39028: [GEDENKBOEK] ROYAL DUTCH COLONIAL ARMY K.N.I.L. - - Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950. Orig. edn.
37856: GEDENKBOEK BREDIUS - - FEESTBUNDEL Dr. Abraham Bredius. Aangeboden den achttienden April 1915.
37739: [GEDENKBOEK SHELL]- - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan (van de) N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890-16 Juni1950.
37135: GEDENKBOEK - H.J. BOTH(INTROD.), - Rond Smeroe en Kawi. Gedenkboek van het Vierde Bataljong Vijfde Regiment Infanterie. November 1946-April 1950. Preface by H.J.Both (Res.Lt.-Col.).
36753: [GEDENKBOEK] - - 100 Jahre Textilmuseum Krefeld. [1880-1980].
36576: [GEDENKBOEK], - Congregatie Zusters Dominicanen. Terugblik 1848 - 25 febr. 1973.
36574: GEDENKBOEK A.V.R.O. - - Wat de A.V.R.O.Voor haar Luistervinken waard was. Gedenkboek gewijd aan de glorieuze A.V.R.O. Openlucht Bijeenkomst op 6 September 1930 op Houtrustte 's-Gravenhage als protest tegen het Zendtijdbesluit der Nederlandsche Regeering van 15 Mei 1930.
36492: [GEDENKBOEK] - SCHNEIDERS, FL.(O.F.M.), (PREFACE), - Tien Jaar Java-Missie, 1929 21 December 1939.
36446: GEDENKBOEK - W.H. BOGAARDT(INTROD.), - Gedenkboek van den 12 1/2 jarigen Missiearbeid der Paters Minderbroeders Capucijnen in Nederlandsch Oost-Indië. 11 Februari 1905 - 11 Augustus 1917.
36117: GEDENKBOEK - DIVENDAL, H., - Zusters met een Missie. 25 jaar geschiedenis van het werk van de Zusters Augustinessen in Indonesia.[1949-1974].
36015: GEDENKBOEK VEREENIGING - Van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, 1854-1929.
2937: [GEDENKBOEK] DE INDISCHE MERCUUR, - Gedenknummer De Indische Mercuur. Uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van De Indische Mercuur, weekblad voor Handel, Landbouw, Nijverheid en Mijnwezen in Nederlandsch Oost- en West-Indë.
2260: [GEDENKBOEK] - - Willem van Oranje, Vader des Vaderlands, 1533-24 April 1933. Herdenkingsnummer.
2248: [GEDENKBOEK] - ROOSEBOOM, H.J., - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendingsvereeniging. (1858-1908).
2252: [GEDENKBOEK] - - SCHETSEN en Herinneringen uitgegeven ter gelegenheid van het 25ste gedenkjaar der Friesche Zending. (1900-1925).
2257: GEDENKBOEK SEMARANG-JOANA STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ - - De Tramwegen op Java. Samengesteld ter gelegenheid van het Vijf-en-Twintig Jarig bestaan der Semarang-Joana Stoomtram-Maatschappij (1882-1907).
2243: [GEDENKBOEK]- - Orde Baru. 10 Tahun Perjoangan Orde Baru. Kumpulan Pidato Presiden Soeharto didepan si Dang Plena DPR Pada Tanggal 16 Augustus Selama 10 Tahun dari 1967 sampai dengan 1976.
2246: [GEDENKBOEK]- - Pioniers Overzee. De geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie 7 December (C divisie), 1945-1950
2241: GEDENKBOEK - Ons Aller Belang, 1902-1952.
2231: GEDENKBOEK - Koninklijke Natuurkundige Vereeniging. Een Eeuw Natuurwetenschap in Indonesië, 1850-1950.
2234: GEDENKBOEK[ ]-J.G.M. NASS(PREFACE), - Driehonderd Jaar KORPS MARINIERS, 1665-10 December 1965. Een verslag in woord en beeld van de viering van het Driehonderjarig bestaan.
2230: GEDENKBOEK - MADJOE - F. WITKAMP(ET.AL.), - Gedenkboek van het K.N.I.L Uitgegeven in opdracht van de Vereniging van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan.
2222: [GEDENKBOEK]- - Hortus Botanicus Bogoriensis. Bijeenkomst op initiatief van het Koloniaal Instituut te Amsterdam, op 18 Mei 1942 ter Gedenking van het 125-jarig bestaan van 's-Lands Plantentuin te Buitenzorg.
2224: [GEDENKBOEK]- - Indische Gids. Jubileum-uitgave de Indische Gids. Staat-en Letterkundig tijdschrift, opgericht 1 Januari 1879 - 1 Januari 1929. (LI, no. 1).
2220: GEDENKBOEK [] - HOOG, A., - Eeuwfeest, 1814-1914.
2216: GEDENKBOEK - - Aan Koningin Emma, 1879-22 Januari 1904
2217: GEDENKBOEK - der Vereeniging van Gezagvoerders en Stuurlieden in Nederlandsch-Indië, 1912-1937
2213: [GEDENKBOEK], - Deli*Batavia Maatschappij 1875*1925. Orig. edn.
2207: [GEDENKBOEK]-BRUINTJES, J. (INTROD.), - Tiga Doeabelas. Gedenkboek 3-12 R.I.
2208: GEDENKBOEK - Van de Scholen der Carpentier Alting-Stichting te Batavia-Jakarta en te Buitenzorg-Bogor, 1902-1977.
2209: GEDENKBOEK - 1902-1977, van de Scholen der CARPENTIER ALTING STICHTING te Batavia-Jakarta en te Buitenzorg-Bogor (C.A.S.].
2205: [GEDENKBOEK] - BIESHAAR, W. (INTROD.), - Om te Gedenken. Vijf-en-twintig jaar Zendingsarbeid van de G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Midden-Celebes.
13195: GEDENKBOEK OOST-JAVA- - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade. Voorwoord door M.H.P.J. Paulissen.
12556: GEDENKBOEK - 25 jaar Ruigenrode. (Buurtcentrum Lochem), 1950-1975.
12553: GEDENKBOEK - ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het St. Jozef Ziekenhuis te Deventer, 1875-1950.
12555: GEDENKBOEK - ZALTBOMMEL. De Verassing van Zalt-Bommel na 350 jaren herdacht. Gedenkboek.
12550: GEDENKBOEK - Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, 1965-1975.
12551: GEDENKBOEK - Honderd Jaar Geldersche Maatschappij van Landbouw.
12549: GEDENKBOEK - 25 jaren Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, 1940-1965 en verslag over 1959-1964 (door D.J.G. Buurman).
12548: GEDENKBOEK - S. VAN HEEMSTRA(PREFACE), - STICHTING Vrienden der Geldersche Kasteelen, 1948-1958.
12306: GEDENKBOEK - Uitgegeven ter Gelegenheid van het Vijf-en-twintig Jarig bestaan van het Rechtswetenschappelijk Hoger Onderwijs in Indonesië op 28 October 1949.
11938: [GEDENKBOEK] - - Pergilah kamoe!/Gaat dan heen! Geschiedenis van de buitenlandse zending der Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland tot 1959.
11593: GEDENKBOEK - ter gelegenheid van den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijssel, Tot Dankbaarheid Genoopt.
11008: GEDENKBOEK [ ], - Jubileum-uitgave van de Bond van Kleinhandelaren in Aardappelen, Groenten en Fruit in Nederland. Nationale Fruit Actie. Pref. by Joh. de Mol.
8920: GEDENKBOEK - THIELSCH, F., - Gedenkboek M.Z.S. Makassar 1947-1977.
9401: GEDENKBOEK- - GEDENKSCHRIFT ter Gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereeniging van Hoogere Ambtenaren bij het Boschwezen in Ned. Oost-Indië. (V.H.A.B.I.N.O.I.). 15 Maart 1908-1933.
9597: GEDENKBOEK - - Gedenkboek Technische Werkplaatsen van het Koninklijk Nederlands I ndonesisch Leger. Artillerie-Inrichtingen 1923-1942/Leger-Productie-Bedrijven 1947-1949.
36580: [GEDENKSCHRIFT] - [CHINA INLAND MISSION], - De Kerk Groeit. Gedenkschrift ter gelegenheid van de wijding der Eerste Chineezen tot Bisshoppen der H. Kerk 28 October 1926.
2214: GEDENKSCHRIFT N.V. DELI-MAATSCHAPPIJ. - Bij gelegenheid van het Zestigjarig bestaan (1869-1929). Aansluitend bij het Gedenkboek van 1 November 1919.
56714: GEDERBAUER, HANS, ANTOINE KOK & MONIQUE SALOMON (COMPILERS), - Indonesië, het bedreigde Milieu. [Eerste druk; First edition].
53927: GEDIKING-FERRAND, GABRIELLE, - Esquisses d'une Vie. [Edition originale; Original edition].
54302: GEEL, CHR. J. VAN, - Vluchtige Verhuizing. [Eerste druk; First edition].
55312: GEELKERKEN, C. VAN (CHIEF COMPILER), - De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging 14 December 1931Mei 1941. [Eerste druk; First edition].
48850: GEELKERKEN, C. VAN (CHIEF EDITOR), - Tien jaren strijd van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, 1931-14 December 1941. Tweede uitgebreide druk [second enlarged edition].
2263: GEELKERKEN, N.G., - Preferentieele Rechten in de Koloniale Handelspolitiek. Orig. thesis [Amsterdam university].
50075: GEEMERT, J. VAN & C. SIPKES (EDITORS/COMPILERS), - Strijd en Opbouw:Jubileumuitgave van het Derde Bataljon ter gelegenheid van het 119-jarig bestaan van het Garderegiment Jagers. [Eerste Druk/first edition].
50073: GEEMERT, J. VAN (ET.AL.; COMPILERS), - 118 Jaar Jagers; Jubileumnummer ter gelegenheid van het 118 Jaar bestaan van het Regiment Jagers. Het Jagertje: Weekblad van het IIIe Bataljon Jagers. [Originele uitgave/original edition].
12507: GEERKE, H.P., - Onder van Heutsz. Het leven van drie hollandsche jongens in Indië.
55979: GEERTS, G.A., - Bezoekersgids Militaire Erebegraafplaats Peutjoet in Banda Aceh; Visitors Guide Military Cemetery of Honour Peutjoet; Buku Panduan Kuburan Militer Peutjut di Banda Aceh. [Eerste druk; First edition; Cetakan Pertama].
50531: GEERTS, G.A. (COMPILER), - Gids voor het Museum van het Koninklijk Tehuis voor oud-Militairen Bronbeekte Arnhem. [Eerste druk;First edition].
44047: GEERTS, A., - Dekoratieve kunst uit Indonesië. Kataloog bij de gelijknamige tentoonstelling in Galerij Cellart...Antwerpen van 7 maart tot 7 april 1980.
2265: GEERTS, J.M. - De factoren die het product bepalen
2264: GEERTS, J.M. - Plantkunde van het Suikerriet. Beknopt overzicht van eenige hoofdstukken der plantkunde ten dienste van Suikerplanters. First edn.
11108: GEERTS, J.M., - Een halve eeuw van samenwerking tusschen wetenschap en praktijk in de Javasuikercultuur.
52716: GEERTZ, CL. (1926-2006), - The Religion of Java. [First free Press Paperback edition/Second printing].
50569: GEERTZ, CL. (1926-2006), - The Religion of Java. [second printing:Phoenix edition].
47990: GEERTZ, H., - Keluarga Jawa. [Translated after the original english language edition The Javanese Family, into indonesian]. Cetakan ketiga [third edition].
41264: GEERTZ, H. & CL., - Kinship in Bali. Orig. edn.
2272: GEERTZ, C. (1926-2006), - Negara. The Theatre State in Nineteenth-Century Bali.
2268: GEERTZ, CL. (1926-2006), - Agricultural Involution. The Process of Ecological change in Indonesia. Orig. edn.
2271: GEERTZ, CL. (1926-2006), - Peddlers and Princes. Social change and Economic modernization in two Indonesian towns. (Modjokuto, Java and Tabanan, Bali). 2nd. impression.
2267: GEERTZ, C[LIFFORD, 1926-2006], - Peddlers and Princes. Social Change and Economic modernization in two Indonesian towns (Modjokuto, Java and Tabanan, Bali). Orig. edn.
12147: GEERTZ, CL. (1926-2006), - The Religion of Java. Orig. edn.
11765: GEERTZ, CL. (1926-2006), - Agricultural Involution. The Process of ecological change in Indonesia. 5th impression.
8921: GEERTZ, H., - The Javanese family. A study of kinship and Socialization. Orig. edn.
52610: GEESINK, J.W., - Het Opium Vraagstuk. [CONTRIBUTION] in:Tropisch Nederland, Volume II-No. 1 (May 1929).
2275: GEEST, L.J. VAN & G.L. TICHELMAN - Tweede Tropenmemorandum.
12557: GEEST, E. VAN DER, - Janneke.
6838: GEFFROY, G. - Les Musées d'Europe: Les Gobelins. Orig. edn.
8369: GEGEVENS - omtrent den Nieuw-Guinea Studiekring van het Molukken Instituut, 1937: Reglement, ledenlijst, boekerij-lijst, literatuur-opgave, resumés van gehouden voordrachten
54357: GEIGER, DIANA - Op Reis. [Eerste druk; First edition].
6839: GEIJER, A. - Medeltida textilier av svensk tillverkning.
56215: GEIJN-VERHOEVEN, MONIQUE VAN DER, ANTONIA MALAN, KAREL SCHOENMAN, JAN VEENENDAAL (ET.AL.), - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795. [Eerste druk; First edition].
42215: GEIRINGER, K. & I., - Hun naam was Bach. Zeven generaties muzikale scheppingskracht. Translated fr. the orig. english (The Bach Family) by Sas Bunge. First edn. (thus).
40468: GEISE, N.J.C. (1907-1995), - Badujs en Moslims in Lebak Parahiang, Zuid-Banten. Orig. thesis [Leyden university].
41271: GEISS, I. (ED.), - Juli 1914. Die europäische Krise und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 2nd. edn.(enlarged).
44476: GELBKE & BENEDICTUS, GMBH - DRESDEN - - Specialität: Cotillon- & Carnaval-Gegenstände.
54058: GELDER, W. VAN, - Beschrijving van het eiland Java en zijn bewoners voor de scholen in Nederl. Indië. Tweede [vermeerderde] druk [Second, enlarged edition].
52573: GELDER, H.E. VAN (INTRODUCTION), - In ons Gemeente-Museum. [Eerste druk; First edition].
52076: GELDER, W. VAN, - Schoolatlas van Nederlandsch Oost-Inië. Elfde, herziene en vermeerderde druk [Eleventh revised and enlarged edition].
50972: GELDER, J. DE (1765-1848), - Eerste gronden der meetkunst, ten gebruike der Latijnsche scholen en andere Kollegien . [Eerste druk; first edition].
48054: GELDER, R. VAN, - Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de V.O.C. (1600-1800). Orig. edn.
46056: GELDER, H.E. VAN, - Het Haagse Toneelleven en de Koninklijke Schouwburg 1804-1954. Orig. edn.
45258: GELDER, H.E. VAN, (INTROD.), - Verzameling H.P. Bremmer. [tentoonstellings catalogus] 9 Maart tot 28 April 1950. Gemeentemuseum 's-Gravenhage.
44918: GELDER, W. VAN & C. LEKKERKERKER, - Schoolatlas van Nederlandsch-Indië. Negentiende herziene en vermeerderde druk. [19th revised and enlarged edn.].
43291: GELDER, W. VAN, - Schoolatlas van Nederlandsch Oost-Indië. Twaalfde, herziene druk. (12th. revised edn.).
42194: GELDER, H. VAN, - Aju Paraplu. Gevleugelde woorden van radio en televisie. Orig. edn.
40289: GELDER, W. VAN & C. LEKKERKERKER, - Atlas van Nederlandsch-Indië.
39976: GELDER, H.E. VAN - Het Haagsche Binnenhof. Een nationaal Monument. 2e uitg.(2nd. edn.).
2277: GELDER, W. VAN - Beschrijving van het eiland Java en zijn bewoners voor de scholen in Nederl. Indië. 2nd./3rd. edns.
13182: GELDER, H.E., VAN, - In Oud-'s-Gravenhage.
12150: GELDER, P. VAN, - Werken onder de Boom. Dynamiek en Informele sector: de situatie in Groot-Paramaribo.
54705: GELDEREN, J. VAN (PREFACE), - Het Centraal kantoor voor de Statistie; Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (covertitle). [Eerste druk; First edition].
39090: GELDEREN, J. VAN, - Bevolkingsdichtheid en landbouw op Java [en Madoera].
36564: GELDEREN, I. VAN, - Duits-Nederlands/Nederlands-Duits woordenboek. 13e/14e druk, bewerkt door W.H. Wallis.
2281: GELDEREN, J. VAN - Voorlezingen over Tropische-Koloniale staathuishoudkunde.
2282: GELDEREN, J. VAN - The recent development of Economic foreign policy in the Netherlands East Indies. first edn.
2280: GELDEREN, J. VAN - Indië, de Sociaal-Democratie en de Onlusten op Java. First edn.
49072: GELDERLAND PROVINCE LIBERATED - - HERRIJZEND NEDERLAND. Tijdelijk verschijnend Weekblad voor de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk, benevens de plaatsen Uddel en Garderen, No. 1. [Original edition].
48668: GELDERLAND LOCAL DAILY - - HET ALLEGAARTJE. Dagblad verschijnende te Velp en omstreken, Balapoelang, Deventer, Zutphen, Enschede, Oldenzaal en Winterswijk. Orgaan voor gehuwden en die 't wenschen te worden. Speciaal Nummer; 1e jaargang No. 100. Woensdag 19 Januari 1927 :-: Middag-Editie.
45474: GELDERLAND PROVISIONAL FAIR - - Zesde GELNOB. Geldersche Noodbeurs der Vertegenwoordigers van Handel en Industrie [6de Noodbeurs voor Gelderland in Musis Sacrum-Arnhem 19-20-21 Nov.[ember] 1940. Catalogus. Ttitle on front wrapper].
41012: GELDERLAND PROVINCE - - Provinciaal Blad van Gelderland, no. 140: Besluit van den 22sten November 1893 No. 46, behoudende voorschriften ter uitvoering van het Reglement op het beheer der Rivierpolders in Gelderland...
12559: GELDERLAND PROVINCE - - Het Rijksarchief in Gelderland 1927.
12558: GELDERLAND - - PROVINCIAAL BLAD van Gelderland. No. 140.
10181: GELDERLAND TOURISM- - V.V.V. Delden, 5 Wandelroutes.
10020: GELDERLAND-'CENTRALE GELDERLAND', - Ter herinnering aan den bouw 1933-'36.
51936: GELDTMEYER, J.L., P. VAN MEEL, A.A.J.T. STAMMESHAUS (ET.AL., EDITORS), - Herdenkingsboek Juliana, Sri Baginda Maharadja Jang Moelia (Juliana, Onze Doorluctige Vorstin). [Eerste druk; First edition].
36675: GELIJNS, H. & F. VAN OSS, - Eeuwen van Weven bij de Hopi-en Navajo-indianen. Exhib. catalogue Nederlands Textielmuseum, Tilburg, 6 juni t/m 22 september 1992. Preface (in english) by Linda B. Eaton, [Curator Museum N.Arizona, Flagstaff].
46710: GENEALOGY-HERALDRY SALE CATALOGUE, - Catalogus van Geschiedkundige Werken, Wapens, enz. verkrijgbaar zoolang de voorraad strekt bij het Genealogisch en Heraldisch archief te 's-Gravenhage [= Oisterwijk]. Orig. edn.
48832: GENECHTEN, ROBERT VAN (1895-1945), - Van Genechten. [Zijn berechting en veroordeeling]. [Eerste druk/first edition].
44473: GENERAL MOTORS OVERSEAS CORPORATION BATAVIA BRANCH - - Tien Jaar Automobiel fabricage in Ned.-Indië. N.V. General Motors Java Handel Mij., 1927-1937. Orig. edn.
40567: GENERAL ENGINEERING CONGRESS COLONIAL INDONESIA, - General Engineering Congress Bastavia, 8-15 May 1920. Section 4: Production of Energy and Industry.
40566: GENERAL ENGINEERING CONGRESS COLONIAL INDONESIA, - General Engineering Congress Bastavia, 8-15 May 1920. Section 2: Irrigation, Water-supply and Sanitary Service.
2285: GENERAL ENGINEERING CONGRESS COLONIAL INDONESIA, - General Engineering Congress Bastavia, 8-15 May 1920. Section 1: Traffic.
54280: GÉNESTET, P.A. DE (1829-1861) - C.P. TIELE (COMPILER/EDITOR), - De Dichtwerken van P.A. de Génestet. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele.
49573: GENEVA PANORAMA COLOR PHOTOGRAPH - - S.I. [Genève],
2287: GENIN, R., - Die ferne Insel. Aufzeichnungen von meiner Fahrt nach Bali in Wort und Bild. First edn.
2288: GENNEP, J.L. VAN - Bijdragen tot de kennis van den Kangéan-Archipel. In:BKI, 46-1.
6374: GENT'S FASHIONS - - Heer en Mode.
57023: GENT, L.F. VAN, - Logementen en Herbergen van Oud-Batavia. [Eerste druk; First edition].
42032: GENUA TOURISM - - Genua in Vijf Dagen.
10201: GEOGRAPHY-GILLE HERINGA, S., - Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland, of Alphabetische opgave van de Gemeenten, Steden, Vlekken, Dorpen, Gehuchten, Buurten, Voorname Huizen of Buitenplaatsen, Bewoonde en onbewoonde Polders...
10197: GEOGRAPHY-NIJGH & VAN DITMAR, - Nijgh & van Ditmar's Miniatuur Woordenboek der Aardrijkskunde, ten dienste van allen, die terstond ligging enz. van de voornaamste Landen, Steden, Dorpen, Polders, Heerlijkheden, ... willen weten.
8370: GEORGE, TH. R.ST. - c/0 Postmaster
53762: GEORGE, LEONORE (=L.G. HOFFMEISTER), - Spitsroeden lopen. [Eerste druk; First edition].
51747: GEORGE, LEONORE (= MRS. L.G. HOFFMEISTER), - Herrijzenis niet gewenst.. [Eerste druk; First edition].
45852: GEORGE, A., - Paris. First edn.
2289: GEORGE (OF PODEBRAD), M.J.F.,(= L.G. HOFFMEISTER), - Verloren strijd met een verdwijnende achtergrond.
11288: GEORGE, L. (L.G. HOFFMEISTER), - Herrijzenis niet gewenst.
45713: GEORGES-MICHEL, M., - Gens de Théatre 1900 que j'ai Connus 1940. Victorien Sardou-Sarah Bernard-Lucien Guitry- Sacha Guitry-Jeanne Granier-Claude Debussy-Saint-Saens-Isadora Duncan-Richard Strauss-Dolly Sisters-Josephine Baker-Charlie Chaplin-etc. Orig. edn.
11111: GERAETS, J.H. (JR.) & N.N., - Dijkstra's ondervindingen in Zuid-Afrika. Een verhaal voor jongens.
55381: GERAKAN 30 S [G30S, THE INDONESIAN COUP THAT RAN WILD]: - RESEARCH STUDY [Central Intelligence Agency]: Indonesia-1965. The Coup that Backfired.
49641: GERARDS, W.J., - Teekenatlas van Nederl.[landsch] Oost-Indië voor de Lagere School. 13e verbeterde druk. (13th revised edn.).
43158: GÉRARDY, P., - Toi et Moi. Orig. edn.
49313: GERBIG, W., - Start im Morgengrauen. Erste Fauflage [First edition].
8371: GERBRANDS, A.A. - Symbolism in the art of Amanamkai, Asmat, South New Guinea; IBID, Ancestor figures from the MacCluer Gulf area of New Guinea
7916: GERBRANDS, A.A., - Kunst als cultuur-Element in het bijzonder in Neger Afrika. Orig. thesis [Leyden university].
53897: GERBRANDS, A.A., - De Taal der Dingen. [Eerste druk; First edition].
55667: GERBRANDY, P.S., - Ambon en de A.R. Partij. De vrijheiddstraijd van de Republiek der Zuid-Molukken. [Eerste druk; First edition].
11112: GERBRANDY, P.S., - De scheuring van het Rijk. Het drama van de Indonesische crisis.
45841: GERHARDT, IDA G.M., - Het Veerhuis. Een bundel van Holland. Tweede druk. [2nd. edn.].
46814: GERHARTL-WITTEVEEN, A. & A. KOSTED (EDITORS), - Duur en Duurzaam. Romeins bronzen vaatwerk uit het Gelderse rivierengebied/Römische Bronze gefässe aus der geldrischen rFlusslandschaft. [Exhibition catalogue Provinciaal Museum Nijmegen G.MN. Kam, 31.5-28-9-1992]. Orig. edn.
53886: GERICKE, J.F.C. (1799-1857), T. ROORDA (1801-1874) & A.C. VREED (1840-11908; EDITOR), - Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek. [Tweede druk, vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede; Second edition, enlarged and revised by A.C. Vreede].
51648: GERICKE, J.F.C. - T. ROORDA, - Javaansch-Nederduitsch Woordenboek. Op last en in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap zamengessteld. Vermeerderd en verbeterd door T. Roorda (enlarged and revised by T. Roorda).
50768: GERITS, A., - Honingzoekende. Verhalen. [Eerste druk; First edition].
50617: GERITS, ANTON, - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan. [Eerste druk; First edition].
2292: GERLACH, A.J.A. - Fastes Militaires des Indes-Orientales Néerlandaises.
2293: GERLACH, A.J.A. - Neerlands Heldenfeiten in Oost-Indië. [edited] after the orig. french edn.:Les Fastes Militaires des Indes Orientales.
44093: GERLING, R. & G. WENDLER, - Kraft, Gesundheit, Jugendblüte! Wie gewinnt und erhält man sie? Hein Handbuch der Schönheitspflege. Orig. edn.
44043: GERLING, R. & E. KÖHLER (EDS.), - Praktische Naturheilkunde. Orig. edn.
6843: GERMAN FOLKCOSTUME - (Black Forest, Germany: A collection of tog. 8 carte-de-visite cards].
6328: GERMAN CHILDREN'S REGIONAL DRESS - - Kinder in Tracht.
52756: GERMAN COLONIAL EMPIRE IN PICTURES - - DEUTSCHE KOLONIEN. Herausgegeben [Edited] vom Cigaretten Bilderdienst. [Erste Auflage; First edition].
52108: GERMAN IMPERIAL ARMY MEMORABILIA - - Andenken an Unsere Reserve Uebung Diedenhofen-Kais[erliche] Manöver 1908. Zur Erinnerung an Meine Dienstzeit.
48653: GERMAN IMPERIAL NAVY - - Zerlegbares Modell eines modernen deutschen Panzerkreuzers. [Oridinal Auflage/original edition].
48120: GERMAN FEMALE FASHION - - Die Mode. Monatliche Auslese besten Modenschriftens. [Weltgeltung der deutschen Frau-Weltgeltung der deutschen Mode]. Jahrgang I-Heft 5, Mai 1941 [ Vol. I-no. 5, May 1941].
47262: GERMAN MILITARIA - CHRISTMAS ISSUE - - Fest Zeitung der 14. (Panzer-Abwehr) Kompanie I.R. 32. [Original Ausgabe/oridinal edition].
36323: GERMAN SOLDIER'S HYMN BOOKLET - - Feldgesangbuch für die evangelischen Mannschaften des Heeres.
2295: GERMAN, R.L.(COMPILER), - Handbook to British Malaya, 1935.
36217: GERNSHEIM, A., - Fashion and Reality. First edn.
13529: GERNSHEIM, A., - Victorian & Edwardian Fashion. A Photograpic Survey. Unabridged & slightly corrected edn. after the orig.publ. 1963 (Fashion and reality).
49859: GERRETSON, C. - G. PUCHINGER (COMPILER), - Verzamelde Werken; [Volume] V (Geschiedenis, 1950-1953). [Eerste druk/first edition].
49858: GERRETSON, C. - G. PUCHINGER (COMPILER), - Verzamelde Werken; [Volume] IV (Geschiedenis, 1940-1949). [Eerste druk/first edition].
49857: GERRETSON, C. - G. PUCHINGER (COMPILER), - Verzamelde Werken; [Volume] III (Geschiedenis, 1933-1939). [Eerste druk/first edition].
49856: GERRETSON, C. - G. PUCHINGER (COMPILER), - Verzamelde Werken; [Volume] I: Literatuur (1904-1958). [Eerste druk/first edition].
40233: GERRITS, H.A., - Papegaaien in Kooi. Orig.edn.
9629: GERRITSE, P.L., - Heb ik recht op een nooduitkering? Drees' noodwet voor ouden van dagen toegelicht en uiteengezet ten behoeve van belanghebbenden.
47905: GERRITSMA, W.E., - Van negentien jaren. Van 23 juni 1929-22 Augustus 1948. [Eerste, en enige, druk/first and only edition].
45654: GERSHWIN, G[EORGE, 1898-1937], - Porgy and Bess. Muziekdrama in twee bedrijven. [Music by George Gershwin after the publication by DuBose Heyward].
2297: GERSI, D., - Bornéo. First edn.
41345: GERST, D., - Bornéo. First edn.
55881: GERSTÄCKER, FRIERDRICH (1716-1872), - De Wereld in 't Kleinvoor de kleine Wereld. Tweede druk [Second edition]. [Translated from the original german language by H.J. van Lummel].
51978: GERSTÄCKER, F. [W. CHR., 1816-1872], - Unter dem Äquator. Javanisches Sittenbild. Neu bearbeitet und gekürzt von Wilhelm Cremer [newly edited and abridged edition by Wilhelm Cremer].
50770: [GERSTÄCKER, FR.], - Javaansche Schetsen. Separated from:BKI, Bijdragen Koninlijk Instituut...,, volume III-4((?). [Translated into dutch after the original german language edition]
8372: GERSTAD, J. - Onder de zon van Nieuw-Guinea
2299: GERSTMAYER, H., - Bei den Kopfschnellern auf Borneo. Reiseerzählung. First edn.
2298: GERSTMAYER, H., - Durchs wilde Sumatra. Erlebnisse eines jungen Deutschen während des Atjehkrieges auf Sumatra. Reiseerzählung. First edn.
53259: GERTH VAN WIJK, D. - Spraakleer der Maleische taal. [WITH]: Praktische Oefeningen behoorende bij de Spraakleer der Maleische Taal. [Tweede druk; Second edition].
41539: GERWEN, J.L. & J.M. VAN, - Elke dag een draadje..150 jaar Jute- en Linnenweverij S.I. Zwartz te Oldenzaal, 1835-1985. Orig. edn.
52186: GERZON BROS. DEPARTMENT STORE SALES CATALOGUE - - MADELEINE CORSETTEN; ; Beter lijn, betere afwerking. Een veter Corset...[Originele uitgave; Original publication].
55505: GESCHER, F.M. (COMPILER, 1895-1951), - Indië: Schetsen over onze koloniën. [Eerste druk; First edition].
49517: GESENIUS, W. - F. BUHL (EDITOR), - Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte und Neue Testament in verbindung met Prof. Dr. H. Zimmermann...bearbeited von F. Buhl. Siebzehnte Auflage, unveränderter Astatischer Neudruick. [Seventeenth unchangedre-impression].
45327: GESSLER, J., - Oude Hasseltse Familienamen. Orig. edn.
40229: GEURDEN, L., - Ziekten en gebreken in het Pluimveebedrijf. Derde, vermeerderde druk.(3rd. enlarged edn.).
8375: GEURTJENS, H., - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
56248: GEURTJENS, H. (M.S.C., ET.AL.), - Om Indië. Het Ryksgebied onder Vreemde Vlag [covertitle]. [Eerste druk; First edition].
55586: GEURTJENS, H. (M.S.C., 1875-1957), - Uit een vreemde Wereld, of: het leven en streven der Inlanders op de Kei Eilanden. [Eerste druk; First edition].
55348: GEURTJENS, H. (M.S.C., 1875-1957), - Simpel verhaal van Heldenmoed [Bloed, Vuur & Tranen klein Document, covertitle]. [Eerste druk; First editionj].
53085: GEURTJENS, H. (M.S.C.), - Simpel verhaal van Heldenmoed [Bloed, Vuur & Tranen klein Document, covertitle]. [Eerste druk; First editionj].
50762: GEURTJENS, H. (M.S.C., 1875-1957), - Uit een vreemde Wereld, of: het leven en streven der Inlanders op de Kei Eilanden. [Eerste druk; First edition].
37020: GEURTJENS, H., - Zijn plaats onder de Zon. Orig. edn.
2301: GEURTJENS, H. (M.S.C.) - Spraakleer der Marindineesche taal. Orig. edn.
50209: GEURTS, A.J. (COMPILER/EDITOR), - Verwoord Verleden. Opstellen over het Noordlimburgse Maasdal en aangrenzend Duits gebied aangeboden aan J.G.M. Stoel ter gelegenheid van haar Zestigste verjaardag. [Eerste druk; First edition].
52259: GEUS, P.B.R. DE, - De Nieuw-Guinea Kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht. [Eerste druk; First edition,
42671: GEUS, P.B.R. DE (PREFACE), - Om het laatste stukje Indië. Eindrapport Nieuw-Guinea enquête. Orig. edn.
11114: GEUS, J.G. DE, - Over middelen en mogelijkheden tot het opvoeren van de Padi-productie. Offpr. fr.:Plant en Bodem, year 2-no. 4.
38537: GEVERS DEYNOOT, W.T., - Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862. Orig.edn.
2304: GEWESTELIJKE MAANDSTATISTIEK VAN DE HANDELSBEWEGINGEN - Gewestelijke Maandstatistiek van de Handelsbewegingen der Buitenbezittingen: Residentie Bali en Lombok.
2305: GEYER, A.L., - Das wirtschaftliche System der niederländischen ostindischen Kompanie am Kap der guten Hoffnung 1785-1795
53268: GEYL, P.C.A. (ET.AL.), - Gedenkboek Gijzelaarskamp Beekvliet St. Michielsgestel. [Eerste druk; First edition].
693: GEZINSUITGAVEN- - Onderzoek naar gezinsuitgaven in Nederlandsch-Indië gedurende Augustus 1925, en het jaar 1926/Inquiry into family-budgets in the Dutch East Indies, during August 1925, & the year 1926
52472: GHALEH, MOHAMMED SYED, - Kleine Geschichte über die Entstehung Perser-Teppiche. 5. Folge. Ardebil, Tabriz, Heriz, Ahar, Miyaneh.
48960: GHEEL GILDEMEISTER, N.C. VAN (COMPILER), - Gedenkboek van de Suikeronderneming Poerwodadi1833-1933. Samengesteld door den Administrateur van Poerwodadi ter gelegenheid van het hojderdjarig bestaan der Onderneming. [Original edition].
6847: GHEYSEN, E. & H. D'HAESELEER, - Crimson and Clover. Exhib. Catalogue Modern textile designers and their work, 20 oktober 1985-12 Januri 1986.
54113: GHIJSEN, HA. C.M. (EDITOR), - Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectondersoek. Derde (gedeeltelijk gewijzigde] druk [Third slightly revised edition].
50514: GHIRINGHELLI, VANNA, - Keris Hilt Materials. [Photocopied in colour from:Arts of Asia, September-October 1997].
51187: GIAFFERI, PAUL-LOUIS DE, - L'Histoire du Costume Féminin Français; Album Quatrième [4th Album]: Les Modes Sous Louis XIV 1643-1715. [Édition originale; First edition].
51186: GIAFFERI, PAUL-LOUIS DE, - L'Histoire du Costume Féminin Français; Album Cinqième [5th Album]: Les Modes Sous Louis XV 1715-1774. [Édition originale; First edition].
51185: GIAFFERI, PAUL-LOUIS DE, - L'Histoire du Costume Féminin Français; Album Sixième [6th Album]: Les Modes Sous Louis XVI 1774-1789. [Édition originale; First edition].
51184: GIAFFERI, PAUL-LOUIS DE, - L'Histoire du Costume Féminin Français; Album Septième [7th Album]: Les Modes Sous la Révolution 1792-1799.. [Édition originale; First edition].
51183: GIAFFERI, PAUL-LOUIS DE, - L'Histoire du Costume Féminin Français; Album Huitième [8th Album]: Les Modes du Ier Empire 1799-1815. [Édition originale; First edition].
13184: GIAFFERI, P.L. DE - Costumes Régionaux.
54142: GIAY, BENNY, - GembalakanlaH umatKu. Gereja Kemah Injil (Kingmi) Irian Jaya dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah. [Forst edotopm].
38663: GIBBINGS, S., - The Tie. Trends and Traditions. First edn.
54129: GIBBINS, S., - De Stropdas. Trends en Traditie. [First dutch language edition translated from the original english language by iIngrid
6849: GIBBS-SMITH, CH.H. - Beeldverhaal aan de Wand. Het Tapis de Bayeux. Transl. after the orig. english edn. by J. Tadema-Sporry.
36466: GIBBS-SMITH, CH.(INTROD.), - Beeldverhaal aan de Wand. Het Tapis de Bayeux. Transl.fr. the orig. english by J.Tadema-Sporry.
36142: GIBBS-SMITH, CH.H. - The Fashionable lady in the 19th Century. Orig. edn.
6850: GIBSON, E. - Some Fans from the Collection of Her Majesty the Queen (Queen Mary). In:The Connoisseur, LXXVIII, May-August 1927.
53700: GIBSON, WALTER, - De reddingsboot. Het drama van het s.s. Roosenboom. [First dutch edition, translated from the original english by Thomas Rap].
9474: GIBSON, H., - The Art of Draping.1st. edn.
43519: GIDE, CH. & P. DISLÈRE, - Exposition Universelle Internationale de 1900 À Paris: Economie Sociale/Colonisation.
45764: [GIDEONSE, HARRY D.], - De Indonesische Kwestie. Basis voor correspondentie van Nederlanders met buitenlanders [title on front cover].
2309: GIDEONSE, H.D., - American Policy in Indonesia. Paper presented at the Chicago Council of Foreign Relations; Congress Hotel, February 2, 1949.
2311: GIEBEL, C., - Morotai. De Bevrijding van de Grote Oost en Borneo. (April 1944-April 1946). Orig.edn.
39113: GIEBER, K., - Het booze Oog. Avonturen op de Veluwe. Orig. edn.
11120: GIEL, W.J., - De bergartillerie in de jongste Edi-expeditie. In:IMT, 23-No. 2.
55526: GIESBERGER, G., - Agrarische Potenties in de Tropen. [Inaugural speech Amsterdam municipal university]. [Originele uitgave; First edition].
48126: GIESSEN, C. VAN DER, - Bevloeiing van Rijst op Java en Madoera. Offprint fro,:LANDBOUW, Vol. 19, 3-4 (November-December 1946).
44941: GIESSEN, R.W. VAN DER, - Enkele aspecten van het probleem der predicatie in de Psychologie, speciaal met het oog op de selectie van Militair personeel. [Orig. thesis, Amsterdam Free University].
2313: GIFFEN, H.J. VAN, - Eenige Gegevens ter opsporing van Giftige Indische Plantendeelen. Orig.thesis [Utrecht university].
56346: GIJSBERS, MARCO - C. VAN HAREN NOMAN-ROG (EDITOR AND ILLUSTRATOR), - Theo van Haren Noman: een filmografisch overzicht. [Eerste enige druk; First and only edition].
50687: GIJSBERTI HODENPIJL, A.K.A., - De Zwerftocht van Sultan Pakoeboewana II na diens vlucht uit den Kraton te Kartasoera 30 Juni 1742. Separated from [BKI, vol. 74].
42840: GIJSBERTI HODENPIJL, A.KA., - De onderwerping van Pangeran Adipati Anoem, alias Sonan Mas, aan de hooge regeering te Batavia op den 6en september 1708. Extr.fr.:BKI, vol. 78.
50929: GIJZEN, JOOST VAN, - Chaos Poëzie. [Vierde druk; Fourth edition].
50928: GIJZEN, JOOST VAN, - Seelenkotzerei I. [Eerste druk; First edition].
50927: GIJZEN, JOOST VAN, - Seelenkotzerei II. [Eerste druk; First edition].
52411: GILBERT, EUGÈNE (103RD. ENGINEERS A E F). - The 28th (Keystone) Division in France. [First edition].
50217: GILBERT, FRED. (COMPOSITION AND TEXT), - The Man that Broke the Bank at Monte Carlo. [Sung by Charles Coborn].
2315: GILBERT, W.G., - Muziek uit Oost en West. Inleiding tot de inheemsche muziek van Nederlandsch Oost- en West-Indië.
37021: GILBERTSZ, V.(=I.P.L. BOUWMAN, SR.), - Ambon, daar hebben wij gewoond. 1st edn.
44119: GILGEN, H. VON, - Kochbuch für Zuckerkränke. Erprobte und von Ärzten gutgeheissene Rezepte. Umgearbeitet und erweitert von K. Muschka, siebente Aufl. (7th revised and enlarged edn. by K. Muschka).
55179: GILHUIS, J.G., G. VAN ANDEL, P.PH. STEENEKER (COMPILERS, ET.AL.), - Rapport van de deputaten der Generale Synode van 1959 voor de zending onder heidenen en Mohammedanen, aan de generale synode van de gereformeerde kerken samen te komen te Utrecht in den jare 1960. [Eerste druk; First edition].
52394: GILI, J., - Introductory Catalan Grammar. With a brief outline of the Language and literature, a selection from Catalan writers, and a Catalan-English and Englis-Catalan vocabulary. Third edition, completely revised, and enlarged.
50819: GILL, R. - Jakarta's Urban Heritage, herstel van het stedelijk geheugen van Kota [Betawi]; H.C. van Nederveen Meerkerk, Fortificaties in Hollandsch Brasil. Theorie en praktijk van enige vestingbouwkundige werken van de West-Indische Compagnie op de noordoostkust van Brazilië. Publ. in:B.KNOB, 90-nr. 6 (1991)
51372: GILLE HERINGA, S., - Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland, of Alphabetische opgave van de Gemeenten, Steden, Vlekken, Dorpen, Gehuchten, Buurten, Voorname Huizen of Buitenplaatsen, Bewoonde en onbewoonde Polders...het cijfer der bevolking van elke gemeente op 1 Januari 1873...3e [herz.] druk [3rd. revised ednn.
47282: GILLES, O.C., - The Gestapo. [reprinted].
8378: GILLISON, G. & D. - Living Theater in New Guinea's Highlands. In:Nat.Geo., 164-2(August 1983).
8379: GILMOUR, J.S.L. - The species of Tobacco grown in New Guinea (PNG). Introd. by A.C. Haddon.
56201: GIMBORN SHOP DISPLAY: - Ik schrijf er zelf mee. Major Patronenvulpen van GIMBORN[Original Coloured Shop Display].
9811: GIMBORN ADVERTISING- - GIMBORN TITANOL. Plakt stevig/Droogt snel/Maakt geen vlekken.
50582: GIMLETTE, JOHN D., - Malay Poisons and Charm cures. Fifth impression [from the third edition 1929].
9744: GIMLETTE, J.D., - A Dictionary of Malayan Medicin. Ed. & Compl. (after the sudden death of author) by H.W. Thomson. Foreword by M. Watson (Sir). 1st.
51611: GINARSA, KETUT, - Gambar & Lambang; dikumpulan & disusun oleh Ketut Ginarsa. [Cetakan ke-1; First edition].
56790: GINKEL, H.J. VAN, - OORLOG. Theosofische Beschouwingen naar aanleiding van den huidigen Wereldoorlog. [Eerste druk; First edition].
54543: GINSBURG, MADELEINE (ET.AL., CONTRIBUTIONS), - Fans from the East. [First edition].
52380: GINSBURG, M., - Victorian Dress in Photographs. [First edition].
36126: GINSBURG, M., - An Introduction to Fashion Illustration. First edn.
55194: GINSEL, W.A., - De Gereformeerde Kerk op Formosa of de lotgevallen eener handelskerk onder de Oost-Indische Compagnie, 1627-1662. [Original dissertation Leiden University].
8168: GINTHER, P., - Madagascar.
47998: GINTING & CO. PEMANTAN SIANTAR - - [An original Chrismas Card issued by Ginting & Co., Siantar, North Sumatra, Deli].
52057: GINZBURG, RALPH, - Les Enfers. Panorama de l'Érotisme, Domaine de language Anglaise. [First french edition adapted after the original english language edition 1959.
8380: GIRARD, F., - (text), Nouvelle Guinée, Haut Morobé et Bas Sepik. Exhibition Catalogue Musée de l'Homme Paris.
11443: GIRARD, F., - Statuette du Dieu Requin de Santa-Cruz. Offpr.fr.:Revue Objets et Mondes, XI-fasc. 3.
11442: GIRARD, F., - Grand Mât sculpté érigé pour la commémoration des victimes de la chasse aux têtes par les Asmat de la Nouvelle-Guinée. Offpr. fr. Revue Objets et Mondes, X-fasc. 4
37530: GIRAUD-BADIN COSTUME AUCTION VICOMTE DE JONGHE, - CATALOGUE d'une très Belle Collection Recueils de Costumes XVIIIe et Début du XIXe siècle. Aquarelles originales appartenant à M. Le Vicomte J. de Jonghe. Vente du Mardi 20 Mai 1930(Hotel Drouot).
49260: GIRBIG, W., - Die nicht zurückkehrten. 2. Auflage [Second edition].
48236: GIRDWOOD, G. [NOTES], - Wild Birds at Home. Second edition [reprinted].
13374: GIROUD, M., - Guide de la Coupeuse Lingère. Manuel complet des leçons de coupe. Vêtements de Dames, d'Hommes et d'Enfants, Layette. 4e éd. revue et augmentée. (4th revised & enlarged edn.).
8381: GITLOW, A.L., - Economics of the Mount Hagen tribes (Dutch) New Guinea. Orig. thesis [New York, Columbia university].
48327: GITTA, F., - Junge Flagellanten. Zur Psychologie der jugendlichen Moral. [1. Auflage/first edition].
45620: GITTINGER, M. & H. LEEDOM LEFFERTS, JR., - Textiles and the Tai Experience in Southeast Asia. Orig. edn.
9444: GITTINGER, M., - Splendid Symbols. Textiles and tradition in Indonesia. Exhib. Catalogue Textile Museum, Washington.
38967: GJERGJI, A.,(INTROD.), - Arti Popullor Shqiptar. Punime Me Grep e Me gjilpere.
2320: GLAS, E. - Inventaris van Archivalia afkomstig van H.A. Henrici, belast met de Kartering en Exploratie van Borneo 1823-1838. Orig. edn.
54033: GLASBERGEN, W. & W. GROENMAN-VAN WATERINGE (EDITORS), - Aan Albert Eggers van Giffen1911-Vijftig jaar-196, beoefenaar der Oudheidkunde. [Eerste druk;First edition]. 1
48453: GLASGOW CHROMO'S AND GUIDE BOOK- - The City of Glasgow; 12 chromo views and guide book [title on front boards]. Orig. edn.
2321: GLASSBURNER, B. (ED. & INTROD.), - The Economy of Indonesia. Selected readings. First edn.
8922: GLASSBURNER, B. (ED.), - The Economy of Indonesia. Selected Readings. 1st.
41909: GLASTRA VAN LOON, O., - Onder de stenen lier. Het Concertgebouworkest. Lief, leed en luim in tachtig jaar samenspel van wereldberoemde muziekmakers. Orig. edn.
48389: GLAVIMANS, A., - Jo Spier. Pennevruchten. [Eerste druk; first edition].
12714: GLAVIMANS, A., - J.F. Doeve, Teekenaar.
2323: GLENISTER, A.G., - The Birds of the Malay Peninsula, Singapore and Penang. An account of all the Malayan species, with a note of their occurrence in Sumatra, Borneo and Java and a list of the birds of those Islands. 2nd. impression.
48688: GLERUM AUCTIONS 'S-GRAVENHAGE - - Indonesische Schilderijen; Chinees en Japans Porselein. Veiling 78 en 78A. Maandag 22 November 1993/Dinsdag 23 November 1993.
2325: GLERUM AUCTION CATALOGUE 59 - Indonesische Schilderijen en aanverwanten.
2324: (GLERUM AUCTIONEERS)-AUCTION CATALOGUE - Indonesische Schilderijen; Indonesian Paintings. [Auction 72; Original edition].
51019: GLOEDEN, W. BARON VON (1856-1931), - Ieri e Oggi/Von Gloeben Yesterday and Today. [First edition, thus].
6853: GLOVES - - Glove making.
52444: GLUBB, J.B. [GLUBB PASHA], - Into Battle. A Soldier's diary of the Great War. [reprinted].
6854: GLYNN, P., - In Fashion. Dress in the Twentieth Century. 2nd impr.
6855: GLYNN, P. - Skin to Skin. Eroticism in Dress.
46661: GNIRREP, W.K. - J.P. GUMBERT & J.A. SZIRMAI (COMPILERS), - Kneep en Binding. Een terminologie voor de beschijving van de constructie van oude boekbanden. voor het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap samengesteld. Derde ongewijzigde druk met lijst verbeteringen en toevoegingen uit de tweede
2329: [GOBÉE, E.] (ET.AL.), - Verslag van de Commissie voor het onderzoek naar de oorzaken van de sich in de maand November 1926 in verscheidene gedeelten van de residentie Bantam voorgedaan hebbende ongeregeldheden, ingesteld bij het Gouvernementsbesluit van 26 Januari No. 1.
9516: GÖBEL, H., - Wandteppiche I. Teil: Die Niederlande, Bd. I[=II].
36616: GOBELIN EXHIBITION BASLE - - Die Bildteppiche aus der Kathedrale von Angers. Exhib.catalogue January - March 1951in der Kunsthalle Basel. Publ.in:Schweizerische Monatsschrift Nr. 5, Mai 1951.
45824: GOBIUS, T., - Het Indische Nichtje. 5e druk. (5th. edn.).
2330: GOBIUS, T., - Het Indische Nichtje. 3e druk. (3rd. edn.).
2331: GOCKINGA, C.H. - Eene opmerking over Art.57 der Grondwet in verband met Art.44 van het reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië.
40571: GODAKUMBURA, C.E., - Buddha Statues.
41485: GODARD, B., - Deuxième Mazurk pour Piano, à deux mains, Op. 54.
56563: GODDIJN, P., - Het restaureren van Boeken. Een handleiding voor de restauratie van boeken uit de periode van 1600 tot 1850. [Authentieke herdruk; Authentic reprint].
37751: GODÉE MOLSBERGEN, E.C., - Jan van Riebeeck en zijn Tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië. Orig. edn.
56775: GODEFROY, J., - Ornamentstijl. Het Ornament in de verschillende Stijlen van den Vroegsten Tijd tot aan de 19e Eeuw. [Eerste druk; First edition].
48094: GODEFROY, J., - Het verwarmd aquarium. Inrichting van het aquarium. Beschrijving en verzorging van tropische vissen. Tweede druk [second edition].
47771: GODEFROY, J., - Het aquarium. Bouw, inrichting en bevolking. 2e druk. [second edition].
38379: GODEFROY, J., - Empire-Stijl (1804-1814) en zijn Ontstaan. Naar verschillende bronnen bewerkt.
36697: GODEFROY, J., - Beknopte Inleiding tot de kennis van Perzische Tapijten. First edn.
13010: GODEFROY, J., - Geschiedenis van de bouwkunst in Nederland.
50224: GODFREY, FRED & BILLY WILLIAMS (TEXT AND COMPOSITION), - Why Can't we have the Sea in London? (Sung by Billiy Williams).
12978: GODOLPHIN, M., - Robinson Crusoe in words of one Syllable.
54011: GODS OF THE OLYMPUS: - Olympische Goden. [Originele uitgave; Original edition].
47056: GODSCHALK, L.A.F., - Ontijdig Schip-verlaten. [Original thesis Vrije Universiteit Amsterdam].
56048: GODSHALK, G.S., - Kalimantaan. [Reprinted].
51791: GOEBBELS, JOSEPH (PREFACE), - Adolf Hitler; Bilder aus dem Leben des Führers. [Erste Auflage, 1.-100 Tausend; First edition].
9582: GOEDE, D.H., - Landsmeer in de dagen van weleer, met het vervolg Landsmeer in de ban van de twintigste eeuw. Merkwaardigheden uit de historie van het dorp en zijn karakateristieken over de afgelopen 650 jaar.
52305: GOEDEWAAGEN, T. (1895-1980), (CHIEF EDITOR) (ET.AL.), - DE SCHOUW: Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer, gewijd aan het kulotureele leven in Nederland. [Volume 2-parts 1-12, January-December 1943].
2337: GOEDHART, A., - De onmogelijke vrijheid. Het gouvernement als Koffieondernemer.
11121: GOEDHART, F.J., - Een revolutie op drift. Indonesisch reisjournaal.
2338: GOEI-THE, B.S., - Obat? jang Harus Diketahui. Tjet. ke-4. (4th edn.).
56824: GOEJE, PETER DE, - Chào Doan ket. Tro Giup ky Thuat Va khoa Hoc Cho Viet nam. [First edition].
11123: GOEMAAT, L., - Onder Javaanse vrouwen.
9602: GOENAWAN MOHAMMAD, - Interlude. Sejumlah sajak.
48162: GOENS, R. VAN, - Het Meermonster. Verhaal uit Borneo's merengebied. [Eerste druk/first edition].
37620: GOENS, R. VAN, - Vuren op de Bergen. De ondergang der Bandaneezen. Orig. edn.
2340: GOENS, R. VAN, - De Vallei der Spinnen.
2339: GOENS, R. VAN - De Schaduwhand. Spook- Kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945. Orig. edn.
3198: [GOEROE KAPALA] (=C.H.W. VAN DER VEN), - Sai Horasma Hita (dat het u allen wel ga) en Saté (Schetsen uit het Bataksche Schoolleven).
55873: GOES, GUSTAV, - 24 Frontgelände-Aufnahmen zu Wehrhaft Volk 1914-1918 (covertitle only). [1. Auflage; First edition].
48636: GOESTER, L.E. (EDITOR), - Pharmacognosie. Vierde Herziene druk [4th revised edition].
53888: [GOESTI] POETOE GRIA PREPATIH, - Dampati Lalangon. 11 platen naar Balische Lontar-illustraties. Tweede [beknopte] uitgave van het Darmo Lelangon (1912); Second abridged edition after the 1912 edition of Darmo Lelangon.
10763: [GOESTI] POETOE GRIA PREPATIH, - Darmo Lelangon. Een Koninklijk Lied zonder Woorden van het eiland Lombok. Transl. into Dutch by C.M. Pleyte/Ye Darmo Lelangon/A Royal Song without words from the Isle of Lombok. Interpreted by Gusti Putu Gria Pepatih. Done into English. Orig. edn.
52071: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - E. MERIAN/GENAST (EDITOR), - Goethes Werke. [First edition, thus].
51066: GOETHE, JOH. VON & L. VON BEETHOVEN (MUSIC) - Egmond. Trauerspiel. [original program] [Original Ausgabe; Original edition, thus].
50926: GOETHEM, JOH. PH'S, - De tocht van Heemskerk naar Gibraltar 1607. Dichtstuk in drie Zangen. [eerste druk; first edition].
53298: GOEVERNEUR, J.J.A. & H. ILPZEMA VINCKELERS, - Lust en Leering. Fabelen, Sprookjes en Vertelsels voor Hollandsche Jongens en Meisjes. Tweede druk [Second edition].
52135: GOEVERNEUR, J.J.A. (1809-1889), - Het vertelsel van den Tijger en de Ton. [Eerste druk; First edition].
39978: GOGH, V.W. VAN(INTROD.), - De verzameling van Theo van Gogh, met uitzondering van de werken van zijn broer/La Collection de Theo van Gogh, excepté les oeuvres de son frère Vincent. Exhib.catalogue Stedelijk Museum, Amsterdam 1954.
36882: GOGOL, N. - Tarass Boulba. Pahlawan Bangsa Kozak.
55344: GOH WAN GIOE FIRMA SOEN TJHIANG LASEM: - Koopt uw medicijnen in de PIM - Depots [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
2341: GOH CHENG TEIK, - The May Thirteenth Incident and Democracy in Malaysia.
40842: GOILO, E.R., - Papiaments Leerboek. First edn.
45421: GOLD, B[ETTY] (PREFACE), - Traditional Textiles of Sumatra from the Collection of Atlantic Richfield Company. [Catalogue of an Exhibition] organized by ARCO Center for Visual Art, September 22-October 31, 1981.
55960: GOLDBERG, HARRY, - Irian-Test of West's Sincerety. [First edition].
48058: GOLDE, JOOST J. DE [= JAN JANSEN, 1925-....], - Ned. Oost Indië. De prijs van de macht.
45828: GOLDMAN, PH.(INTROD.), - The Divine Gifts: Dayak sculpture from Kalimantan. Exhib.catalogue Gallery 43, 1975.
2342: GOLDSMITH, E., - God can be trusted. (2nd edn.).
39200: GOLDZIHER, I., - Pengantar Teologi dan hukum Islam.
8982: GOLFIANA - MALAYSIAN GOLF- - Twelve under Fours. An informal history of the Selangor Golf Club. Diamond Jubilee 1953.
54321: GOLTERMAN-VAN DIJK, C., - In Dubio. [Eerste druk; First edition].
39827: GOMES, E.H. - Children of Borneo. 1st.
39671: GOMES, P., - Het kind met de Clownspop. Orig.edn.
46123: GOMEZ CARILLO, E., - Het liefdeleven van Mata Hari en haar Dood. Translated from the french after the original spanish language edition by Bep Zody. First dutch edn. (thus).
54312: GOMPERTS, H.A., - Van Verlies en Dood, gedichten. [Eerste druk; First edition].
45071: GOMPERTS-SPANJAARD, C. (CHIEF EDITOR/GENERAL COORDINATOR), - 400 Jaar Nederlands-Japanse Betrekkingen. Een verleden met toekomst. [title on front boards]. Orig. edn.
2344: GON NETSCHER, A.D. VAN DER, - Eenige opmerkingen omtrent den stoffelijken toestand van het Eiland Curaçao. In:BKI, III-3/4.
54751: GONDA, J., ` - Het Oud-Javaansche Brahmanda-Puran. Vertaald door...]Eerste druk; First edition, thus.
44958: GONDA, J. (COMPILER), - Letterkunde van de Indische Archipel. Oorsrponkelijke vertalingen. Orig. edn.
42819: GONDA, J., - Agastyaparwa, een Oud-Javaansch proza-geschrift. Vertaald en uitgegeven. Extr.fr.:BKI, vol. 90.
42805: GONDA, J., - Agastyaparwa. Extr.fr.:BKI, vol. 94.
2349: GONDA, J. (COMPILER), - Letterkunde van de Indische Archipel. Oorsrponkelijke vertalingen. [Eerste druk; First edition].
2347: GONDA, J. - Enkele opmerkingen over woordvorming. Offpr.fr.:BKI, 1941.
2348: GONDA, J. - Kurze Elementar-Grammatik der Sanskrit-Sprache.2 verb. Aufl.
1492: GONDONINAS, G., - Introduction à Chamanisme et possession en Asie du Sud-Est et dans le Monde Insul-indien.and 9 other artt. on the subject.
56480: GONGGRIJP JR., G.L. (1859-1939), - Het eerste Levensdal een Lyrisch Drama. [Eerste druk; First edition].
51819: GONGGRIJP, G., - De Sociaal-Economische beteekenis van Nederlandsch-Indië voor Nederland. [Eerste druk; First edition].
11125: GONGGRIJP, G., - Schets eener economische geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
40679: GONGGRYP, G.F.E.(ET.AL.), - Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Authentic facsim. reprint after the orig. 1934.
2351: GONGRIJP, G.L. (JR.) - Het geldwezen in Nederl
47711: GONIDEC, J.-P., - Coiffes et costumes des Bretons. Comprendre les Évolutions. [Édition originale/original edition].
8047: GONSE, L. - L'Art Japonais. [Première édition, first edition].
43113: GOODALL, G. (ED.), - Muir's New School Atlas of Universal History. Seventeenth edn.
2353: GOODFRIEND, A. - Rice Roots
6859: GOODMAN, H. - Principles of Professional Beauty Culture.First edition, third impression.
45000: GOONATELLEKA, M.H., - Masks and Mask systems of Sri Lanka. First edn.
54727: GOOR, J. VAN (EDITOR), - The Indonesian Revolution. Papers of the Conference held in Utrecht, 17-20 June 1986. [First edition].
53484: GOOR, J. VAN (EDITOR), - Generale Missieven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, Volume X: 1737-1743. [Eerste druk; First edition].
50809: GOOR, J. VAN, - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse Expansie 1600-1975. [Derde druk; Third edition].
45144: GOOR MUNICIPAL GUIDE - - Geïllustreerde Gids van Goor en Omstreken. [title on front wrapper] Orig. edn.
11923: GOOR, J. VAN, - Jan Kompenie as schoolmaster. Dutch education in Ceylon 1690-1795.
8923: GOOR, J. VAN (ED.), - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië.
45460: GOOS, J., - Gevoelloos op bevel. Ervaringen in Jappenkampen [van Ellen van der Ploeg, subtitle on front cover]. First edn.
8382: GOOSSENS, G. - Nieuw-Guinea, de Koude Oorlog en de Anti-Revolutionaire Partij [Eerste druk; First edition].
56069: GOOSSENS, L.A.M. (MAJOR CHAPLAIN ROYAL DUTCH ARMY, INTRODUCTION), - Soldaat in Indië. Dagelijkse Belevenissen. [Eerste druk; First edition].
53482: GOOSSENS, D. & J. (COMPILERS), - In Soutane op de Motor. Verhalen van oud-missionarissen. [Eerste druk; First edition].
43155: GOOSSENS, M., - De kleine Wereldatlas. Vijfde druk. (5th. edn.).
43154: GOOSSENS, M., - De kleine Wereldatlas. Vierde druk. (4th. edn.).
43145: GOOSSENS, M., - De kleine Wereldatlas. Derde druk. (3rd. edn.).
43136: GOOSSENS, M., - De kleine Wereldatlas.[First edn.].
43118: GOOSSENS, M., - De kleine Wereldatlas. Negende druk. (9th edn.).
43119: GOOSSENS, M., - De kleine Wereldatlas. Twaalfde druk. (12th edn.).
43104: GOOSSENS, M., - De kleine Wereldatlas. Achtste druk. (8th edn.).
42181: GOOSZEN, A.J., - Een demografisch mozaïk, Indonesië 1880-1942. Orig. thesis (Wageningen University].
2363: GOOT, P. VAN DER - Het Tephrosia-kevertje (Tephrosia Candida)
2364: GOOT, P. VAN DER - Het Crotalaria Wantsje (The Crotalaria-bug)
2359: GOOT, P. VAN DER - Over eenige engerlingensoorten die in riettuinen voorkomen
2360: GOOT, P. VAN DER & W. ROEPKE - Beknopt verslag der Helopeltis-bijeenkomst (28 juli 1916)
2361: GOOT, P. VAN DER - Verdere onderzoekingen omtrent de Oeconomische beteekenis der Gramang-Mier (Plagiolepis Longipes Jerd)
2357: GOOT, P. VAN DER - De Zwarte Cacao-mier (Dolichoderus bituberculatus Mayr) en haar beteekenis voor de Cacao-cultuur op Java
2358: GOOT, P. VAN DER - Over de Biologie der Gramang-Mier (Plagiopelis Longipes Jerd.).
52627: GOOVAART, W. (SJ; PREFACE), - GOUD, 1878-1928.Feestgave door de Priesters v/h H. Hart van Jesus op het Gouden Jubelfeesthunner Congregatie, Katholiek Nederland dankbaar aangeboden. [Original edition].
2366: GOOYER, A.C. DE - Met groot verlof.
2365: GOOYER, A.C. DE - Op wacht in de Dessa
49588: GÖPFERT, A. (EDITOR), - Denkmal Deutscher Arbeit. Ein Werk von deutscher Kraft und Tüchtigkeit für Jugend , Schule, Arbeitsdienst, Gewerbe, Industrie und Handel. Für jedermann zur fachilichen Selbstunterrichtung. [Erste Auflage/first edition].
8383: GORDEN, R.J. - Papua New Guinea
53073: GORDON, LEON (PLAYWRIGHT), - Blanke Ballast (White Cargo). [Een spel van de tropenin 3 bedrijven (6 taferelen) translated for the first time by F. Hageman from the original english Hell's Playground bhy Vera Simonton]. [First dutch edition].
52418: GORDON CUMMING, C.F. - At Home in Fiji. Fourth Edition complete in one voloume.
2367: GORDON BENNETT, H., - Why Singapore Fell.
6860: GORE-FREMONT & BOUDOUIN - La Tapisserie. Préface par G. Jeanneau.
2368: GORER, G., - Bali and Angkor or looking at life and death. 1st (orig.) edn.
50116: GORIS, R. - V.E. KORN, C.J. GRADER, H.J. FRANKEN AND J.L. SWELLENGREBEL (CONTRIBUTORS), - Studies in Life, Thought and Ritual. [eerste druk/first edition].
46164: GORIS, R. - V.E. KORN, C.J. GRADER, H.J. FRANKEN & J.L. SWELLENGREBEL (CONTRIBUTORS), - Bali. Studies in Life, Thought and Ritual. First edn.
46135: GORIS, R. TEXT) & W. SPIES (PHOTOS), - The Island of Bali. Its Religion and Ceremonies. Translated into English after the dutch edition. First edition (thus).
46107: GORIS, R., (TEXT) & P.L. DONKERS (PHOTOGRAPHS), - Bali. Atlas Kebudajaan/Cults and Customs/Cultuurgeschiedenis in beeld.
2371: GORIS, R., - De Strijd over Bali en de Zending. De waarde van Dr. Kraemer's boek. Introd. by TJOKORDE GEDE RAKE SOEKAWATI.
2372: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan/Cults and Customs/Cultuurgeschiedenis in beeld.
2370: GORIS, G., - Overzicht over de belangrijkste literatuur betreffende de cultuur van Bali over het tijdvak 1920-1935. Extr.fr.:Kirtya Liefrinck van der Tuuk, 5.
12294: GORIS, R. TEXT) & W. SPIES (PHOTOS), - Bali. Godsdienst en Ceremoniën. Orig.edn.
2373: GORKOM, K.W. VAN, - A Handbook of Chinchona Culture. Translated fr. the orig. dutch into english by B. Daydon Jackson.
2374: GORKOM, W.J. VAN, - Ongezond Batavia, vroeger en nu. Noodzakelijkheid van een organieken stedelijken Gezondheidsdienst. Offpr.fr.:Geneeskundig Tijdschrift N.I., 53.2.
54069: GORP, P.J.M. VAN, - Tilburg: Eens de Wolstad van Nederland. Bloei en ondergang van de Tilburgse Wollenstoffenindustrie. [Eerste druk; First edition].
52646: GORP, P.J.M. VAN, - Katoen. Van de prehistorie tot de industriële revolutie. [Eerste druk; First edition].
46672: GORP, P.J.M. VAN, - Tilburg eens de Wolstad van Nederland. Bloei en ondergang van de Tilburgse Wollenstoffenindustrie. [Eerste druk/First edn.,].
48446: GORSIRA, M.P., - De Gezaghebber; zijn taak en positie in ons Staatsbestel. Orig. edn.
56906: GORTER, HERMAN (1864-1927), - Het Imperialisme, de Wereldoorlog en de Sociaal-Democratie. [Eerste druk; First edition].
2375: GORTER, H., - Delianen. Schetsen uit het Plantersleven op Sumatras Oostkust. First edn.
9458: GORTER, F.B.(ET. AL.), - Sociëteit Minerva, 1875-1965. [Gedenkboek].
39413: GORYS KERAF, - Tatabahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Atas. 14th printing.
47413: GOSDEN, E., - Gadis Pejuang Iman riwayat hidup Sumi San Dari Negeri Jepang. Terjemahan Barus Siregar. Cetakan Ketiga. [First edition].
48194: GOSLINGA, CORNELIS CH., - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680. Original edition.
45032: GOSLINGA, C. CH., - Een zweem van weemoed. Verhalen uit de Antilliaanse Slaventijd. Orig. edn.
54782: GOSLINGS, B.M., - De Indianen en Bosnegers van Suriname. [Eerste druk; First edition].
45604: GOSLINGS, B.M., - Borneo.
42706: GOSLINGS, B.M., - Bali en Lombok.
47852: GOSPEL - - Balomapia pedariandi wuhu suralungu weransangihe.
47625: GOSPEL OF LUKE - - Ketab Indjil Sottje. Se Etoles Biq Loekas. Orig. edn.
47624: GOSPEL OF LUKE - - Habar Salamat Manjoe Kasaksian Loekas. Lucas Maanjan-Dajak. (subtitle on verso of ti.-p.).
41520: GOSSCHALK (DUET), - Een aardig Avontuur. Duo gezongen door den Heer en Mevrouw Gosschalk. Voor Zang met Accompagnement van Piano.
36740: GOSTELOW, M., - Het grote Folklore borduurboek. Transl. fr. the orig. english (Embroidery).
2382: GOTO, KENICHI - Life and Death of Abdul Rachman (1860-1949): One Aspect of Japanese-Indonesian Relationships; J
48768: GOTTBERG, O. VON, - Ellende. Hans Hellers lotgevallen als fransch Krijgsgevangne. [Eerste nederlandstalig druk/first dutch language edition].
51389: GOUBITZ, O., - Eight exceptional Medieval Shoes from the Netherlands. Reprint from:Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkunidig Bodemonderzoek, vol. 42, 1996-1997.
6319: GOUDKUST- - Een Adrinkra-doek van de Goudkust in het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam.
2385: GOUDOEVER, W.A. VAN - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L. van Deventer-Maas, 1857-1942.
2384: GOUDOEVER, W.A. VAN - Malino maakt historie. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter conferentie van Malino, 15-25 Juli 1946. Orig. edn.
9993: GOUDOEVER, W.A. VAN, - Denpasar bouwt een huis. Een overzichtelijke bewerking van Notulen en Tekstueele redevoeringen ter conferentie van Denpasar 7-24 December 1946.
2386: GOUDRIAAN, T. & C. HOOYKAAS, - Stuti and Stava. (Bauddha, Saiva and Vaisnava) of Balinese Brahman Priests.
38168: GOUDSMIT, B.C. & C.P.F. TER KUILE - De Man en de Vrouw in hunne onderlinge verhoudingen en in hunne betrekking tot de hedendaagsche Maatschappij. 4e druk (goedkoope uitgave)(4th edn.('ccheap'edn.)
36486: GOUDSMIT, F.W., - Bridge. Een handboek voor Contract-Bridge. 7e/8e, geheel herziene druk.(7th completely revised edn. by F.W.Goudsmit and H.W. Filarski
12829: GOUDSTIKKER COLLECTION - J. GOUDSTIKKER(PREFACE), - Catalogue des Nouvelles Acquisitions de la Collection Goudstikker. Exposées à Amsterdam, Heerengracht 458, Octobre-Novembre 1927, No. 33.
2387: GOUGH, R., - S.O.E. Singapore, 1941-'42. 1st.
45796: GOUKA, N.G.B. [KLAAS], - Tabé Bé Bé. Verhalen rond een jong Controleur B(innenlands) B(estuur) uit de tijd dat Indië Indonesië werd. Orig. edn.
8385: GOULD, J. & A. RUTGERS (TEXT), - Birds of New Guinea.
44122: GOULD, CH. (ET.AL.) & M. SMITH (EDITOR), - The Dragon. Orig. edn.
2388: GOULD, J.W., - Americans in Sumatra.
2389: GOULD, J.W., - The United States and Malaysia. 1st.
2390: GOULLART, P., - River of the White Lily. Life in Sarawak. Orig.edn.
41540: GOUNOD, CH., - Faust: Ah, Valse Légère. [Opéra en cinq Actes].
7970: GOURDON, H. - L'Art de l'Annam. [Éditon originale/original edition].
56352: GOURDON, HENRI (PREFACE), - Sculptures Khmères presentées par H. Marchal Conservateur du Groupe d'Angkor, Oscar Miestchaninoff, Sculpteur. [Edition originale; First edition].
40860: GOURGAUD (GENERAL), - Napoléon et la Grande Armée en Russie, ou Examen Crititque de l'Ouvrage de M. le Comte PH. De Ségur. First edn.
5848: GOUVERNEMENTS AUTOMOBIELDIENST - - Verslag van den Gouvernements automobieldienst in Palembang en Benkoelen, Het Pontianak Rivier Transport en het Preanger Transport over het jaar 1914.
2391: GOUVERNEMENTSBLAD VAN DE KOLONIE SURINAME - 1911-32,1934-38 & 1945-46
38897: GOUVERNEUR, J.J.A., - Nederlandsch Indië of de bewoners dezer streken , geschetst in tafereelen uit hun dagelijksch leven, zeden en gebruiken. Voor het Prentenmagazijn van Sandwijk verzameld.
54532: GOUW, A.C. TER, [= A.C. LAFEBER], - Indische jongens. [Eerste druk; First edition].
38096: GOUW, J. TER - Nacht en Morgenrood. Een Tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam. Merendeels naar oorspronkelijke stukken. Orig. edn.
52932: GOVENAR, ALAN, - American Tattoo: Postcard book.[First edition].
48158: GOVERS, F., - Mijn leven in mode. [Eerste druk/first edition].
43942: GOWANS & GRAY PUBLISHERS - - Gowans's Nature Books series.
48502: GRAADT VAN ROGGEN, C., - Een strijd in Atjeh. (Een oogarts op het oorlogspad). [Eerste druk/first edition].
56481: GRAAF, A.J. DE - J.E. LEENE, J.H. HOFENK DE GRAAFF (ET.AL./COMPILERS), - Vuistregels voor Textiel-Conservering. [Eerste druk/ First edition].
55577: GRAAF, H.J. DE (1899-1984], - De Band tussen Ambon an Nederland: Historisch-politiek-kultureel [covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
53633: GRAAF, ELISE DE, - Piet de Smeerpoets en andere verhalen. [Eerste druk; First edition].
53519: GRAAF, A. DE, - De waarde van Gestichten in den strijd tegen de Prostitutie. Rapport voor den Centraal-Bond van Christelijk-Philathropische inrichtingen, uitgebracht in de Vergadering van 29 Maart 1910. [Eerste druk; First edition].
50883: GRAAF, B. DE, - Het Antiquariaat. Beknopte Handleiding. Tweede Druk [Second edition].
50706: GRAAF, H.J. DE, - De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi Vorst van Mataram 1646-1677,II: Opstand en Ondergang. [Eerste druk; First edition].
50701: GRAAF, H.J. DE, - Over de Kroon van Madja-Pait. Separated from:BKI, vol. 104-4 [1949].
50702: GRAAF, H.J. DE, - Titels en Namen van Javaanse Vorsten en Groten uit de 16e en 17e eeuw. Separated from:BKI, vol. (1953).
50678: GRAAF, H.J. DE & TH. G. TH. PIGEAUD, - De eersteMoslimse Vorstendommen op Java. Studiën over de Staatkundige Geschiedenis van de 15de en 16de Eeuw. [Eerste druk; First edition].
48470: GRAAF, H.J. DE, - De moord op Kapitein François Tack, 8 Febr. 1686. [Original dissertation Leiden University).
47228: GRAAF, ISAAK DE -SCHILDER, G., J. MOERMAN, F. ORMELING (ET.AL./EDITORIAL COMMITTEE), - Grote Atlas van de Vernigde Oost-Indische Compagnie/Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company [V.O.C.] / I Atlas Isaak de Graaf/Amsterdam. Orig. edn.
43576: GRAAF, H.J. DE, - Over de Kroon van Madja-Pait. Extracted fr.:BKI, 104-4.
42945: GRAAF, R. DE (TRANSLATOR), - Jazz Masters. Transl. after the orig. english edn. into dutch by R. de Graaf.
42764: GRAAF, H.J. DE, - De reis van Mangu-Rat IV naar Mataram. Extr. fr.:TITLV, LXXXII-4.
39659: GRAAF, J. DE, - Uit Gorssel's Verleden. Bijdrage tot de Geschiedenis van het Platte Land. With a preface by W.H.E. Baron v.d. Borch Van Verwolde. Orig. edn.
37023: GRAAF, H.J. DE, - Ambon in oude ansichten. First edn.
37022: GRAAF, H.J. DE, - De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Pref. by H. Baudet. [Eerste druk; First edition].
2397: GRAAF, H.J. DE - Batavia in oude Ansichten
2395: GRAAF, H.J. DE, - Gevangenneming en dood van Raden Truna-Djaja, 26 Dc. 1679 - 2 Jan. 1680. Offpr. from: TBG, LXXXV-2 (1952).
2396: GRAAF, H.J. DE (ED.), - De vijf Gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataraim, 1648-1654.
2394: GRAAF, H.J. DE - Geschiedenis van Indonesië. Orig. edn.
6867: GRAAFF, G. DE - Leerwerk. 2e druk. (2nd. edn.).
6865: GRAAFF, G. DE, - Weven op Tafeltoestellen.
6866: GRAAFF, G. DE - Leerwerk.
56378: GRAAFF, S. DE, - Parelemtaire Geschiedenis van de Wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië 1922 (Indische Bestuurshervorming). [Eerste druk/First edition].
52286: GRAAFF, E.A. VAN DE, - De Statistiek in Indonesië. [Eerste druk; First edition].
48001: GRAAFF, ANTON P. DE, - De Weg terug. Het vergeten Leger toen en nu. [Eerste druk/first edition].
40738: GRAAFF, JAC. DE & H.M. FINKE(C.J.), - Herdenkingsalbum Hongersnood 1945 op de Eilanden. Orig. edn.
52496: GRÄBNER, E., - Die Weberei. Vierte, verhmehrte Auflage [fourth expanded edition].
45023: GRÄBNER, E., - Die Weberei. Vierzehnte neubearbeitete Auflage, bearbeitet bei A. Grote. [14th. newly revised edn. by A. Grote].
39598: GRÄBNER, E., - Die Weberei. 8. vermehrte Aufl.(8th enlarged edn.).
50668: GRABSKY, PHIL., - The Lost Temple of Java. [First edition].
2400: GRACE, B., - The Politics of Income distribution in Malaysia. In:Southeast Asiaseries.
57095: GRADER, CARLA [1932-2004]. - De Balinesche Vrouw. [Origineel essay in manuscript; Original illustrated essay in manuscript[.
45968: GRADER, CH. J., - De Rukun Tani-beweging in het landschap Tabanan. Offprint from:Indonesië, vol. 4-nr. 5.
45694: GRADER, C.J., - Tweedeling in het Oud Balische Dorp. Het Kadja-kelod principe als grondslag van wereldbeschouwing en ritueel./Madènan. Dèsa monografie van een archaïsch dorp in Ost(sic!)-Bulèl1eng. Reproduced from: Mededeelingen Kirtya Liefrinck- van der Tuuk, 5 [1937].
2401: GRADER, CH.J., - Het Madurawelvaartsfonds (1937-1941). Orig. edn.
2403: GRAEFF, A.C.D. DE (ED.), - Van vriend tot vijand. Betrekkingen tusschen Nederlandsch-Indië en Japan.
52748: GRAESSE-JAENICKE, - Guide de l'Amateur de Porcelaine et de Faïences (y compris grès et terres cuites). Collection complète des marques de porcelaines et de faïnces connues jusqu'à présent. Fondé par J.G.TH. Graesse. Dixième édition. Entièrement refondue et considérablement augmentée. [T10th considerable revised exp.edn
8387: GRAF, L.A., - Über eine Schädelserie aus West-Neu-Guinea. Ein Beitrag zur Rassenkunde von Melanesien. Orig. thesis [Zürich university].
45993: GRAHAME, K[ENNETH], - Bertie gaat op stap. Translated into dutch after the original english (Bertie's escapade) by A.C. Tholema. First dutch edn.
40176: GRALAPP, L.W., - Balinese painting.
9112: GRAMICH, R., - Geschichten aus Ostjava.
48754: GRAND MAISON DE BLANC SEASONAL TRADE CATALOGUE - - Grand Maison de Blanc Automne Hiver 1922. [Édition originale/original edition].
46504: GRAND, M. (CHIEF EDITOR), - The Bicentennial Fashion Book. Trends of Yesterday - Protagonists of today. Orig. edn.
36497: GRAND-CARTERET, JOHN, - Le Décolleté et le Retroussé. Quatre Siècles de Gauloiserie (1500-1870). Orig.edn.
43518: GRANDEAU, L., - Exposition Universelle Internationale de 1900 À Paris: Agriculture, Horticulture, Aliments.
6871: GRANGE, R.M.D. - A short History of the Scottish Dress. First [US] edn.
42314: GRANT, N., - Atlas van Ontdekkingsreizen. Transl. fr. the orig. english (Atlas of Discovery0 into dutch by Lidy Visser. First dutch edn.
36883: GRASHUIS, G.J., - Javaansche Spraakkunst.
36885: GRASHUIS, G.J., - Handleiding voor het aanleeren van het Javaansch.
12820: GRASHUIS, G.J., - Groote Leercursus voor Zelfonderricht. De Maleische Taal.
56260: GRASVELD, FONS - KLAAS BREUNISSEN, (TEXT) - DENNIS BEEK (PHOTOGRAPHS), - Ik ben een Javaan uit Suriname. [Eerste druk/First edition].
42315: GRAULS, M., - Bintje & Kalasjnikov. Het Eponiemen Boek. First edn.
52595: GRAVELIUS, E., - Ziekenverzorging in Beeld. Derde druk. [Third dutch language edition edited after the original english Junior Nursing Manual].
6874: GRAVES RYAN, M. - Needlecraft Handbook.
55978: GRAVES, ELIZABETH E., - The Minangkabau response to dutch colonial rule in the Nineteenth cenury. [First edition].
41069: GRAVES, R.A., - A short visit to Wales. Historic associations and Scenic Beauties contend for interest in the Little Land behind the Hills. Taken fr.:The National Geographic Magazine, Vol.[ XXXIX], 1923.
54364: [GRAVESANDE PANNEKOEK, G.H. 'S (1882-1965)], DUTCH LITERATURE POEMS POETRY GEDICHTEN CULTURE HERITAGE LIMITED EDITION CLANDESTINE - Verzen van een eenzaam Man. [Eerste druk; First edition].
46407: GRAVESANDE, G.H. 'S-, - E. Du Perron. Herinneringen en Bescheiden. [Eerste druk/First edn.].
54345: GRAZELL, K.N.L., - Missen voor buitenkerkelijken. [Eerste druk; First edition].
48328: GREAT WAR - FIRST WORLD WAR PERSONAL IN MEMORIAM, - Deutschlands toten Helden. [fitle on front boards]. Aus dem Leben des Toten. [Original Ausgabe/oridinal edition].
47737: GREAT WAR - T.A. INNES & IVOR CASTLE(EDS.), - Covenants with Death. We have made a covenant with Death, and with Hell. Are we at agreement. Isaiah XXV-15.
47132: GREAT WAR MEMORABILIUM - - [German ladies' remenbrance bracelet inlaid with 14 carat gold and inscribed from the First World War or Great War, Ypres front].
46986: GREAT WAR - FIRST WORLD WAR, - De Turksche Overheersching. Offprint from:The Round Table.
46533: GREAT WAR MAP - - Meulenhoff's Groote Oorlogskaart van Wuropa. [title on front cover]. 4e druk [4th edn.].
46524: GREAT WAR - - Geteisterd België in Woord en Beeld/La Belgique Éprouvée. [Eerste druk/first edn.].
45640: GREAT WAR MOBILIZATION - - De Brigade Grenadiers en Jagers, de Staf der Eerste Divisie en de eerste Mitrailleurafdeeling tijdens de Mobilisatie. Orig. edn.
45301: GREAT WAR - - Carnet d'Étranger tenent lieu de pièce d'identité, de permis de de séjour et de Sauf-Conduit dans la zône des Arméeset dans les zônes spéciale de l'Intérieur.
45151: GREAT WAR - FIRST WORLD WAR - THE KAISER - - Madame DE ZOT, geboren AUGUSTA VICTORIA; haar lieve zoon de ZATTE KROONPRINS en fameuze doodshuzaren-aanvoerder;...zijne kortarmige verwaande hoogheid Ex-Keizer Wilhelm de Zot geboren op 27 Januari 1859, op den troon gekreufeld tot ongeluk van heel zijn ras, op 15 juni 1888, en tot welzijn der
43732: GREAT WAR - - Le Circuit des Forts. Orig. edn.
43651: GREAT WAR (FIRST WORLD WAR), - It's a long, long Way to Tipperary...
42952: GREAT WAR - VON GUÉRARD, - Von Reims bis zu den Argonnen. Orig. edn.
42912: GREAT WAR - - Deutsche Gefangenen in England.
42885: GREAT WAR - - Waarom de Oorlog moet worden voortgezet.
42886: GREAT WAR - - Waarom de Censor de Mails Opent. [transl. into dutch fr. the orig. english].
42882: GREAT WAR - - De aanval op de Zeven Schepen. [translated from the original english into dutch].
42880: GREAT WAR - WORLD WAR ONE, - De Oorlog in Februari 1917. Orig. edn.
42879: GREAT WAR - WORLD WAR ONE, - De Oorlog in Maart 1917. Orig. edn.
42734: GREAT WAR - - De Verdun A Douaumont. Le Circuit des Forts.
42735: GREAT WAR - VERDUN GUIDE, - Verdun. Guide Historique illustré.
41465: GREAT WAR - IAN MALCOLM(PREFACE) -RAEMAEKERS, LOUIS (CARTOONS), - Papier-Fetzen. [Rags of Paper]. Deutsche Bekanntmachungen in Belgien und Frankreich. Transl. fr. the orig. english edn. by W. de Veer.
41242: GREAT WAR/FIRST WORLD WAR - - Uit de Belgische Archieven 1905-1914. Berichten der Diplomatieke Vertegenwoordigers van België te Berlijn, Londen en Paris, aan den Minister van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
41123: GREAT WAR - BUCHAN, J., - The Battle of the Somme, First phase. First edn.
41114: GREAT WAR CEMETERIES ROAD MAP - MARCO MARCOVICI, - Yser et West Flandre/British War Cemeteries/Cimétières de la Guerre 1914-1918/Oorlog's Kerkhoven/Deutsche Kriegsfriedhöfe.
40436: GREAT WAR - - Dixmuide Avant et Après la Guerre 1914-1918/Dixmuide Before and After the war of 1914-1918. Orig. edn.
40248: GREAT WAR - NIEUWLAND, N. & M. TSCHOFFEN, - De legende der Francs-Tireurs van Dinant. Antwoord op het Memorandum van Dr. Meuren...Transl. fr. the orig. french.
40038: GREAT WAR - MULLER, P.J., - De Europeesche Oorlogsbrand. Een Boek voor het Nederlandsche Volk. Deel I[vol. I, All publ.].
39464: GREAT WAR - MÉGRET, LUC., - Les Animaux de la Grande Guerre.
39059: GREAT WAR - A.LYNEN(ARTIST), - Asiles des Soldats Invalides Belges.
39058: GREAT WAR - A.BASTIEN(ARTIST), - Asiles des Soldats Invalides Belges.
38822: GREAT WAR - AVIATION- E.WHITE SPRINGS(EDITOR), - War Birds. Diary of an Unknown Aviator. Orig. edn.
38638: GREAT WAR - N.N., - Deutsche Weltpolitik und kein Krieg! Der Präventivkrieg und die Notwendigkeit deutscher Expansion u.a.
38496: GREAT WAR - LOVEGROVE, P., - Not least in the Crusade. A Short History of the Royal Army Medical Corps. Orig.edn.
38464: GREAT WAR - COMMEMORATIVE VOLUME - HOORWEG, P., - GEDENKBOEK van den Europeeschen Oorlog in 1914 voor de Jeugd. Edited with an introd. by Joh. Been.
38203: GREAT WAR - - German Prisoners in Great Britain.
38045: GREAT WAR - - THE MEN WHO MADE THE PEACE. Delegates who fought in the Field. Publ. as:Supplement to the Graphic, July 5, 1919.
38042: GREAT WAR - IAN MALCOLM(PREFACE), - Vodjes Papier [Rags of Paper]. Duitsche Proclamaties in België en Frankrijk uitgevaardigd. Transl. fr. the orig. english edn. by W. de Veer.
37586: GREAT WAR - N.N., - Das Plöckengebiet im Weltkriege [1914-1918].
37543: GREAT WAR - N.N.[EEN NEDERLANDER], - Een Nederlander in geteisterd België. With a preface by L. Simons.
37272: GREAT WAR - ALBUM AMICORUM ERNEST C. HARDING BRITISH EXPEDITIONARY FORCE - - Memoirs of my life in Germany as a prisoner of war, Rouen 6-2-18. (Corporal G. Wilson, 2nd. W. Yorks Po).
36485: GREAT WAR - W.T.B., - Kriegs-Depeschen 1914. Erster/Zeiter Monat (August/September [1914]).
36324: GREAT WAR - AVENARIUS, FERD., - Kriegs Ratgeber 1915/16.
36102: GREAT WAR PICTURE POSTCARDS - - Avant et Après la Descruction d'Ypres. Album-Vues.
36080: GREAT WAR MAP ITALIAN FRONT - [K.ULLRICH], - Karte vom italienischen Kriegsschauplatz.
36079: GREAT WAR MAP - RAVENSTEIN, - RAVENSTEINS KRIEGSKARTE für das Gebiet zwischen Sedan u. Verdun, Metz u. Vouziers umfassend Woëvre, Argonnen, u.s.w.
36038: GREAT WAR - - W.-T.-B. Telegramme.
36039: GREAT WAR - - De Verdun A Douaumont. Le Circuit des Forts. Orig. edn.
13434: GREAT WAR - - VERDUN et le Champ de Bataille. Ed. de Luxe.
13216: GREAT WAR - - La Guerre 1914-1918 en Belgique. De l'Origine A la Bataille de l'Yser.
12781: GREAT WAR - STEGEMANN, H., - Geschichte des Krieges.
11790: GREAT WAR - WERNER, J., - Boelcke. Der Mensch, der Flieger, der Führer der deutschen Jagdfliegerei. Ein Lebensbild und heldenbild aus seinen Briefen gestaltet.
10998: GREAT WAR - - [Album Fort de Vaux].
10915: GREAT WAR - RICHTHOFEN, B. (FREIHERR VON)(INTROD.), - Manfred, Freiherr von Richthofen. Der rote Kampfflieger. Pref. by H[ermann] Göring.
10752: GREAT WAR - PICTURE POSTCARDS, - Le Circuit des Forts. Vaux-Douaumont-l'Ossuaire. La Tranchée des Baïonnettes.
10586: GREAT WAR - JELLICOE (ADMIRAL VISCOUNT OF SCAPA), - The Grand Fleet 1914-16. Its Creation, Development and Work. 5th impression. (orig. edn.).
10225: GREAT WAR-F. FOX, - The British Army at War.
10226: GREAT WAR-J. BUCHAN, - The Battle of the Somme. First Phase.
10215: GREAT WAR- - [The Great War] through the Stereoscope.
10173: GREAT WAR-STEINLEN, - La Guerre par Steinlen. Numéro Spécial l'Art et les Artistes.
10049: GREAT WAR-(1914-1918), - An Album with original photographs depict. sceneries, &c... from the Great War.
9316: GREAT WAR IN PICTURE POSTCARDS - - A collection of tog. 63 picture postcards.
51623: GREEBE, J. - T. VAN HELMOND, R. GROOTENDORST, TH. WIEREMA (ET.AL., EDITORS), - Engelbewaarder Winterboek 1978; Extra uitgave van het kwartaalschrift De Engelbewaarder. [Eerste druk; first edition].
56264: GREEF, JOHN DE, - Mannen Mode. Dassen & Accessoires. [Eerste druk; First edition].
51248: GREEF, J. DE, - Mannen mode; Dassen en Accessoires. [Eerste druk; First edition].
11970: GREEF, J. DE, - Mannenmode: shirts.
42894: GREEFF, R. - K. LUNDSGAARD, W. REISS, PROF. DR. WEVE (ET.AL.)(COMPILERS), - Katalog einer Bilderausstellung zur Geschichte der Brille. Im Auftrage des Vorstandes der XIII. Internationalen Opthalmologischen Kongresses zu Amsterdam. Orig. edn.
55976: GREEN, JEREMY N. [CURATOR OF MARINE ARCHAEOLOGY, WESTERN AUSTRALIAN MUSEUM], - Treasures from the Vergulde Draeck (Gilt Dragon). Reprinted with additional illustrations.
55715: GREEN, PAULINE (EDITOR), - Of Earth and Fire. Maud Girard-Geslan. The T.T. Tsui Collection of Chinese Art in the National Gallery of Australia [Canberra]. [First edition].
42253: GREENAWAY, K., - Schipper mag ik Overvaren? Tweede druk. (2nd. dutch edn.). Reprinted and translated after the original english edn. by J.D. van Exter.
53875: GREENE, JACOB W., - Greene Brothers' clinical course in Dental Prostheseis in three printed lectures. New and Advance-test methods in impression, Articulation, Occlusion, Roofless Dentures, Refits and Renewals. Third Edition, revised.
36708: GREENWOOD, J. ORMEROD, - The Quaker Tapestry. A celebration of insights. With a Prologue by A. Wynn-Wilson.
54194: GREGORIUS, O.F.M. CAP. (PREFACE), - Verslagboek Nederlandse Missiologische Week gehouden te Nijmegen van 22-30 October 1948; Algemeen onderwerp: Missievraagstukken van de tegenwoordige tijd. [Eerste druk; First edition].
12989: GREGORIUS (FATHER) (INTROD.), - De Hand aan den Ploeg. Het missiewerk van de Capucijnen op Borneo en Sumatra.
45248: GREGORY, E.W., - The Art and Craft of Home-Making. With an appendix of 200 Household Recipes. Orig. edn.
52302: GRESHOFF, J. (COMPILER), - In de Verstrooiing. Een verzameling letterkundige bijdragen van Schrijvers buiten Nederland 1940-10 mei 1945. [Eerste druk; First edition].
50649: GRESHOFF, M, - Eerste [Tweede] Verslag van het Onderzoek naar de Plantenstoffen van Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
40232: GRESHOFF, J., - Rebuten. First edn.
11933: GRETLER, P. & R. PARTHESIUS(EDS.), - 'Batavia' 1987.
2410: GREUP, J., - De toepasselijkheid van de Grondwet op de Nederlandsche koloniën onderzocht. Orig. thesis [Leyden university].
55568: GREVE, R., - Garuda. Wetenswaardigheden en legendes rond Garuda en ander mythische vogels. [Eerste druk; First edition].
50572: GREVE, R. (COMPILER), - BUDIDAYA; Capita Selecta uit een tijdschrift over Indonesische Kunst en Cultuur. [Eerste druk; First edition].
46026: GREVE, R., - Kanjeng Ratu Kidul. Beschouwingen en verhalen rondom de Vorstin van de Zuidelijke Oceaan. Orig. edn.
2411: GREVE, R., - Keris. Beschouwingen en verhalen over de Krissen in Indonesië. 5e druk. [with some corrections and additions].
13125: GREVE, H.E., - Het Stamboek der Bibliotheek. 2e druk.
13122: GREVE, H., - Het schema van de Systematische indeeling van den Katalogus der Openbare Leeszaal en Bibliotheek te 's-Gravenhage. 3e verm. druk. (3rd. enlarged edn.).
13101: GREVE, H.E., - Theorie van den Catalogus. First edn.
8925: GREVE, R., - Ganesha. De hindoegod met het olifantenhoofd. [Ganesha, the Hindu-God with Elephants-head.]
9501: GREW, JOSEPH C., - Rapport uit Tokio. Een Boodschap aan het Amerikaansche Volk.[First dutch edition, translated after the orig. U.S. edn. Report from Tokio: N.Y. 1942]
54485: GRIEB, ONKEL & FRANZ U. GRASS (TEXT), - Schwabenbräu [Covertitle]: 75 Jahre Brauerei Rob Leicht, 1878-1953. [Original Ausgabe; Original edition].
56519: GRIEK, M., - De Offcier-Machinist. [Eerste druk; First edition].
56285: GRIEP, CAROLINE, KATHRIN GINSBERG, Y.D. ALBRECHT (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - Geschied-Boek van de Leidse Studenten Vereniging Minerva ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van Sociëteit Minerva 1814-1989. [Eerste druk; First edition].
6880: GRIFFIN LEWIS, G. - The Practical Book of Oriental Rugs. New edn., revised & enlarged.
51701: GRIFFIN, JAMES - The Torres Strait Border Seminar. [and 8 other scholarly contributions]. Published in:Kabar Seberang/Sulating Maphilindo, volume 1 (January 1977). [Original edition].
39688: GRIFFIN, F., - Old Salem in Pictures. Revised edn.
8390: GRIFFITH BAILY COLE - Victory at Midway
57176: GRIFFITH, B., A. SPIEGELMAN,SPAIN, J. GREEN - Four Sketchbooks and a Table of useful Information. [First edition].
50490: GRIFFITH, E., - Pgrogressive Pattern making and cutting out for Needlework. Reprinted (First edition 1931).
39762: GRIFT, C. VAN DER - Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping. [Eerste druk; first edition].
11436: GRIJNS, M., - Theepluksters in West-Java. - A. ROERINK & N. VAN DER VLEUTEN, Viriele Verbeelding over Vrouwen. Antropologie en sekstoerisme in Thailand.
42370: GRIJP, L.P.(ED.), - Nationale Humnen. Het Wilhelmus en zijn buren. First edn.
54130: GRIJPMA, D., - Kleren voor de Elite. Nederlandse couturiers en hun klanten 1882-2000. [Eerste druk; First edition].
2413: GRIJPSTRA, B.G., - Common efforts in the development of rural Sarawak, Malaysia. Orig. thesis [Wageningen university].
45875: GRIMANY BREVIARY - S. MORPURGO & S. DE VRIES (EDS.), - A Glance at The Grimany Breviary Preserved in S. Mark's Library Venice. English text-edn. translated after the original Dutch. First U.K. edn.
2415: GRIMAUD, M., - Die Piraten von Borneo. Transl. after the orig. french by H. von Nagy.
45733: GRIMBLE, A., - A Pattern of Islands. [reprinted].
41391: GRIMBLE, I., - Scottish Clans & Tartans. First edn.
38274: GRIMBLE, I., - Scottish Clans & Tartans. Orig. edn.
13520: GRIMBLE, A. & R., - Migrations, Myth and Magic from the Gilbert Islands. First edn.
55374: [GRIMM BROS.] - NANS VAN LEEUWEN (ILLOUSTRATOR, 1900-1995), - Het Tovervisje [een oud sprookje opnieuw berijmd, subtitle on front cover].[Eerste originele druk; First original edition].
53668: GRIMM [BROTHERS], - Sprookjes van Grimm, 2. [Translated into dutch after the original german].
45183: GRIMM BROTHERS, - Sprookjes voor Huis- en Kinderkamer de Broeders Grimm naverteld.
2416: GRIMM, T. - Thailand in the light of official Chinese historiography
44141: GRISNIGT, J.W., - Lengko de Karbouwenjongen. Naar gegevens van G.C. v.d. Hooff & A.P. van der Kooy. Orig. edn.
2417: GRIST, D.H. (COMPILER), - An outline of Malayan Agriculture. First edn.
9863: GROCERIES-J.F. CARRIÈRE, - Oliën, Vetten en Margarine.
9864: GROCERIES-A.F.J. APPELBOOM, - Syllabus Suiker en Stroop.
9869: GROCERIES-J. CADERIUS VAN VEEN, - Koek (Cake). Syllabus.
6881: GROEN, A., - Klederdrachten in Nederland.
6882: GROEN, A., - Dutch Costumes.
54309: GROEN-[HEKKERT], HANNIE, - Spelen met met de gedachten, gedichten. [Eerste druk; First edition].
52707: GROEN, P.M.H., - Buiten de Militaire orde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de militaire geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. [Originele uitgave; Original edition].
51929: GROEN, P.M.H., - Patience and Bluff: De bevrijding van de Nederlandse burgergeïnterneerden op Midden-Java (augustusdecember 1945). [Authorized] offprint from:Mededelingen van de sectie militaire geschiedenis landmachtstaf, Vol. 8 (1985).
45634: GROEN, V. (ILLUSTRATOR/DESIGN), - Ernst. Orig. edn.
2418: GROEN-ZEEGERS, B. VAN DER, - Jim. First edn.
12014: GROEN, P.M.H., - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlandse mlitair-strategische beleid in Indonesië 1945-1950.
39053: GROENDENDAEL, V.M.C. VAN, - Er zit een Dalang achter de Wayang. De rol van de Vorstenlandse dalang in de Indonesisch-Javaanse samenleving. Orig. thesis [Amsterdam university].
52298: GROENEBOER, K., - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950 een taalpolitieke geschiedenis. [Eerste druk; First edition].
52294: GROENEBOER, K., - Het ABC voor Indië. Bibliografie van leermiddelen Nederlandse taal voor Nederlands-Indië. [Eerste druk; First edition].
40237: GROENEBOER, K., - Een Vorst onder de Taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1847-1873. Een Bronnenpublikatie. Orig.edn.
55331: GROENENDAEL, VIC. CLARA VAN, - Javaanse Wayang in Indonesisch Perspektief. [Original doctoral essay Amsterdam Free University ).
54036: GROENEVELD, BEN, - Herman Heijermans. [Eerste druk; First edition],
52059: GROENEVELDT, W.P., - Hindoe-Javaansche Portretbeelden [Buddha Statues]. Separated from:TBG, Vol. L.-2.
42796: GROENEVELDT, W.P., - Hindoe-Javaansche Portretbeelden. Extr. fr.:TITLV, L-2.
41172: GROENEVELDT, W., - In het Land der Blauwe Vulkanen. Orig. edn.
2419: GROENEVELDT, W. - Indische vogels in Stad en veld. Orig.edn.
2420: [GROENEWEGEN, K. & D.J. VAN DER KAA ], - Eenige Voorlopige resultaten van het Demografisch onderzoek Nederlands Nieuw-Guinea (E.E.G. Project 11.41.002]/Some preliminary results of the Demographic research Project in Netherlands New-Guinea...
47437: GROENHOUT, R., - Gijsje. Roman voor kinderen voorkleine en....grote mensen. [Tweede druk/second edition].
45024: GROENMAN, SJ. (INROD.), - De gaande man. Gronden van de Emigratiebeslissing. Rapport naar aanleiding van een onderzoek van de Regeringscommissaris voor de Emigratie. Orig. edn.
52182: GROENVELD, S. - H.L.PH. LEEUWENBERG, N. MOUT (ET.AL.), - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht 1559-1609. [Eerste druk; First edition].
46127: GROFFEN, M., - A hatmaker by trade; J. DE JONGE, Hidden beauty. An extraordinary Chintz dress; S. KUUS, A farmer and farmer's wife from Zaandam and other prints by Peter van den Berge; I. GRUNNILL, Sundays she goes to Church. The cornette in church and fashion in the 18th and 19th century; S. IVO,An ode to the bag
44192: GROL, R.J., - De Schoenenbranche in Europa/La Branche des Chaussures en Europe. (subtitle). Orig. edn.
45699: GROLIER, E[RIC] DE (EDITOR), - Intermède, Nr. 1, Juillet 1946.
44058: GROMYKO, A[NDREI], - Speech by Andrei Gromyko at the UN General Assembly's special session on Disarmament*On practical ways to end the Arms Race*Proposals of the Soviet Union. Orig. edn.
53695: GRONEMAN, J., - In den Kedaton te Jogjåkarta, Oepåtjårå , Ampilan en en Tooneeldansen. Met fotogrammen van [Kassian] Cephas. [Eerste druk; First edition].
52148: GRONEMAN, I. - Boeddhistische Tempelbouwvallen in de Prågå-Vallei, De Tjandi's Båråboedoer, Mendoet en Pawon. [Eerste druk; First edition].
50814: GRONEMAN, J., - Over Zee. Van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië. Gids voor Reizigers met de Stoomvaart Maatschappij Nederland. [Eerste druk; First edition].
50607: GRONEMAN, J., - De Tjandi Baraviedier op Midden-Java. Vierde, nieuw bijgewerkte uitgaaf [4th new revised edition].
50485: GRONEMAN, J. AND I., - Der Kris der Javaner. Separated from:Internationales Archiv für Ethnographie, Volume XIX.
43321: GRONEMAN, J., - De Wajang Orang Pregiwå, in den Kraton te Jogjåkarta, in Juni 1899 in opdracht van Z. H. den Sultan, Hamengkoe Boewana VII.
39043: GRONEMAN, J. - De Tjandi Båråboedoer op Midden-Java. First edn.
2424: GRONEMAN, J. - De Tjandi Båråboedoer op Midden-Java. 4th revised edn.
45965: GRONINGEN, W. VAN, - Clara Hukom. Verhalen uit Blangkedjerèn. Eerste druk. [first edn.].
53642: GRÖNLOH, ANNEKE (1942-) (PERFORMER), RE. LINDT & F. LANDOR(GERMAN TEXT AND MUSIC), PI VERISS (DUTCH TEXT) AND DOMINIC JOHN (ENGLISH SONG TEXT), - Niets ter Wereld kan ons Scheiden. Het Succes van Anneke Grönloh op Philips (COVER TEXT).
57126: GROOT, C.M.J. DE (MRS.), - Original Scrapbook fompiled by Mrs. C.M.J. de Groot, Otterlo, The Netherlands, Memorabilia of her tour to and through
54950: GROOT [GROTIUS], WILLEM DE [1597-1662] - VOLLENHOVEN, H. [EDITOR/COMPILER, 1816-18890), - Broeders Gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf van zijne Broeder Hugo [de Groot] op Loevestein; uit echte Bescheiden aangevuld en opgehelderd. [Eerste druk; First edition].
48537: GROOT, GERARD C. DE (TEXT) AND HENK H. VAN DALEN (PHOTOGRAPHY), - De Nederlandse Antillen; The Netherlands Antilles; Las Antillas Holandesas. [Eerste druk/first edition].
46360: GROOT, N.J., - Opmeer 75 keer. Feestelijk middelpunt van Westfries boerenleven. [Orig. edn.].
46143: GROOT-ROSBERG, S.W. DE (1918-2009), - Ringing the bell. Female Priests in contemporary Bali. Orig. edn.
42311: GROOT, J.H. DE & ED. HOORNIK (INTROD.), - Wij waren getuigen. Orig. edn.
37688: GROOT, J., - Wie is Bat'a en wat wil Hij? Orig.edn.
55824: GROOTENDORST, MARTIJN & JAN WIEGER VAN DEN BERG, - Br.O.Nr. [Brieven Onder Nummer]. Brieven met Postzegels naar De Brief van Vermeer. [Eerste druk; First edition].
2428: GROOTHOFF, A. - De Tinfusie in Nederlandsch-Indië
11127: GROOTHOFF, A., - De Kinacultuur. 3e druk.
13011: GROOTHUYSE, J.W., - De Arbeidsstructuur van de Prostitutie.
53541: GROOTMOEDER [ A GRANDMOTHER], - Verhaaltjes van Grootmoeder. [Eerste privé druk; First private edition].
46817: GROOTVELD, R. - B. KOOPMANS, - De oude kerk te Zoetermeer. Geschiedenis van de Kerk en de Gemeente. Orig. edn.
2429: GROSLIER, B.P., - Our Knowledge of Khmer Civilization. A Re-appraisal;
12651: GROSLIER, G., - Les Collections Khmères du Musée Albert Sarraut A Phnom-Penh. Pref. by G. Coedès.
54547: GROSS, MICHAEL, - Model. [The Ugly Business of beautiful Women, title on dustjacket]. [First edition].
52337: GROSS, E., - Die Ostasiatische Tuschmalerei. [Sechstes bis Zehntes Tausend].
48141: GROSS, W., - Rassenpolitische Erziehung.
48139: GROSS, [W.], - Nationalsozialistische Rassenpolitik. Rede an die deutschen Frauen. Orig. edn.
55191: GROSSE-KAPPE,BERG, A. (S.V.D.), - 75 Jahre im Dienste des Göttlichen Wortes; Gedenkbläter zum 75 järigen Jubiläum des Steyler Missionswerkes 1875-1950 SVD. [1. Auflage; First edition].
47721: GROSSMANN, E., - Schweizer Frauen lerdnen sticken/Der Stickereiwettbewerb des Heimatwerkes. Orig. edn.
48252: GROSVENOR, G. (EDITOR), - Europe and the Near East. Russian and Polish boundaries according to treaties and claims as of April, 1949. Compiled and drawn in the Cartographic Section of the National Geographic Society for the NationalGeographic Magazine. Camberlin Trimetric Projection. Orig. edn.
50961: GROTII, HUGONIS(HUGO DE GROOT, 1583-1645), - Respublica Hollandiæ et Urbes; de antiquitate repvblicæ Batavicæ Pavli Mervlæ de Statu rep. Batavicæ diatriba Lud. Guiciardini...
50960: GROTII, HUGONIS(HUGO DE GROOT, 1583-1645), - Annotationes in Novum Testamentum. Demuo emendatius ed. [Edited by Petrus Hofstede de Groot].
46731: GROUSTRA, J.G. - STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND, - Routekaart van Nederland-naar Aden en Terug/Routekaart van Aden naar Nederlandsch Indië en Terug. Orig. edn.
45279: GROUSTRA, J.G., - Routekaart van Nederland-naar Aden en Terug/Routekaart van Aden naar Nederlandsch Indië en Terug. Orig. edn.
50676: GROVE, JOHN ROBERT, - Antique Brass Candlesticks 1450-1750. [First edition].
56422: GROVES, SYLVIA, - The History of Needlework Tools and Accessories. Second Impression [first 1966].
40592: GROVES, W.C., - Native Education and Culture-Contact in New Guinea. A scientific approach. (Being a study of the part that education might play in the social adjustment and future development of the natives of the [australian] Territory of New Guinea). First edn.
50813: GRUBAUER, A. - Unter Kopfjägern in Zentral Celebes; Ethnologische Streifzüge in Südost- und Zentral Celebes. [Original Ausgabe/original edition].
13140: GRUBE, A.W.(HERAUSG.), - Charakterbilder aus der Geschiachte und Sage für einen propädeutschen Geschichtsunterricht. 34. Aufl.
11973: GRUNER, A., - Theorie der Schaft-und Jacquard Gewebe. In systematischer Aufeinanderfolge Bearbeitet.
44431: GRUNILL, I., - Mode en de Titanic. [Fashion and the Titanic]. [and six other essays on fashion, textiles regional dress]. Orig. edn.
41553: GRÜTZNER, G., - Körperwachstum und Körperproportionen 15-19 jähriger Schweizerinnen. Offpr.fr.:Archiv der Julius Klaus-Stiftung, 1927, Bd. III-Heft 1/2.
42187: GRUYNINGEN, A. VAN, - Trouwen met Oranje. Verloving en huwelijk in het Koninklijk Huis 1914-2001.
53804: GRUYTER, W. JOS. DE (COMPILER), - Toneel en Dans in de Japanse kunst. [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
51376: GRUYTER, JOS. DE, - Japanse Prentkunst. Kleur-Houtsneden uit het Rijksprentenkabinet Amsterdam en het Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden. [Eerste druk; First edition].
50439: GRUYTER, W. JOS. DE & J.N. VAN WESSEM (PREFACE), - Floris Verster; Leiden Museum De Lakenhal 20 mei-3 juli 1961; Groninger Museum voor Stad en Lande 8 juli-21 aug. 1961. [Eerste druk; First edition].
44625: GRUYTER, W. JOS. DE, - Käthe Kollwitz. First edn.
2432: GRUYTER, W.J. DE - Het Masker (The Mask); IBID, De Mythe van de Gevederde Slang; G.L. Tichelman, Tooverteekens en symbolen van Indonesië...[and 2 other essays].
49668: GSBTÈS, OSCAR (CARTOONS) AND JOHAN FABRICIUS (INTRODUCTION), - Scetsen van Amsterdam. [Eerste enige druk/first and only edition].
13502: GSELL, F.X., (M.S.C.), - L'éveque aux 150 Épouses. Cinquante Années de Vie Missionnaire en Australie. Introd. par A. Dupeyrat (M.S.C.).
39763: GUDGEON, L.W.W., - British North Borneo. FIRST edn.
47729: GUEGUEN, M.-E., - Petits Métiers Bretons d'autrefois. [Édition originale/original edition].
6885: GUÉRINET, A. (PUBL.). - Indiennes. Etoffes Chinoises, Japonaises, Mexique. Toiles de Jouy. (4th series).
6886: GUÉRINET, A. (PUBL.) - Indiennes.Étoffes Chinoises, toiles de Jouy. (2nd. series).
52074: GUERMONPREZ, P., - Adam's Vijfde Rib. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht. [Eerste druk; First edition].
2434: GUERREIRO, A. - Cash Crops and Subsistence strategies: Towards a comparison of Kayan and Lahanan Economies; V.K. Gorlinski, Some insights into the Art of Sapé' playing; Satyawati Hadi & Y. Bayau Lung, Swidden Cultivation among the Tunjung of East Kalimantan with particular emphasis on social-economic factors.
11440: GUEUNIER, N., - Le Thème de la Sorcellerie malefique dans la Littérature populaire écrite à Madagascar-a.o. artt.
56916: GUIBERT, CLAUDE - PIERRE SAGAUT, - Le Buste. Conseils pratiques d'Esthétique des Seins. Chapitre de Chirurgie du Docteur Pierre Sagaut. [Edition Originale; First edition].
50937: GUIDE STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND, - Met de Nederland naar Indië en Terug. Officiëele Gids van de Maatschappij Nederland. Edited after data by J. Gronemen. [Eerste druk; First edition].
43957: GUIDE TO THE INSULINDE EXHIBITION - - Gids voor Insulinde-Bezoekers. Orig. edn.
41291: GUIEYSSE, M., - La Langue Bretonne. Orig. edn.
6887: GUIFFREY, J. - Les Gobelins et Beauvais.
50302: GUILCHER, J.-M., - Le Violon enchanté. Conte [d'après la tradition populaire].
6888: GUILDFOYLE WILLIAMS, J. - The Wear and Care of Clothing. A practical guide to the correct choice and care of clothing. Forew. by J. Spedan Lewis. 1st.
54627: GUILLAUME, VALÉRIE, - Courrèges. [First english language edition translated from the french by Lorna Dale].
52221: GUILVIN, C., - The Tweedmakers. A History of the Scottish Fancy Woollen Industry1600-1914. [Frist edition].
6889: GUIMBAUD, L. - La Tapisserie de Haute Lisse et de Basse Lisse.
52729: GUINA-FREERICKS, I., B. VAN DER HAVE, S. LEE KETNER, L. KLUMPER, R. PEPERKAMP, P. VAN STERKENBURG (EDITORS), - KNLTB 100 Jaar Love en Service. [Originele uitgave; Original edition].
8393: GUIS, J.(M.S.C.) - La vie des Papous
55044: GULIK, R. [H.] VAN [1910-1967], - The Chinese Maze Murders. A Chinese detective story suggested by three original ancient Chinese plots. FIRST (Europ.) EDN.
53752: GULIK, RROBERT H. VAN (1910-1967), - Scrapbook for Chinese Collectors: A Chinese treatise on Scrolls and Forgers, Shu-Hua-Shuo-Ling. [First and only edition, privately printed].
53546: GULIK, ROBERT H. VAN (1910-1967), - Rechter Tie en de twintig Goudstukken. [Eerste druk; First edition].
53264: GULIK, R. [H.] VAN, - Vier Vingers. Een Rechter Tie Verhaal. [Eerste druk; First edition],
53252: GULIK, ROBERT VAN, - The Red Pavillion. A Chinese detective story. [Original Penguin edition, thus].
52945: GULIK, R.H. VAN, - Hayagriva, the Mantrayanic aspect of Horse-cult in China and Japan. [Original dissertation Leyden University].
48879: GULIK, R[OBERT] H. VAN (1910-1967), - Hsi Káng and his Poetical Essay on the Lute. With his annotated english translation accompanied by the Full original Chinese text of the Ch'in-fu. New edition, revised and reset.
48160: GULIK, R. [H.] VAN, - Fantoom in Foe-lai. Vierde druk [fourth edition].
43926: GULIK, W. VAN & T. VAN LUIN (EDS.), - The mission of Hippocrates in Japan. The contribution of Philipp Franz von Siebold. Orig. edn.
41325: GULIK, R.H. VAN, - De Parel van de Keizer. vierde druk 04th[dutch] edn.).
9154: GULIK, R. [H.] VAN [1910-1967], - The Chinese Maze Murders. A Chinese detective story suggested by three original ancient Chinese plots. FIRST (Europ.) EDN.
2437: GULLICK, J.M., - Malaysia and its Neighbours. Orig.edn.
42323: GULLUS MINOR, - Elf Impromptu's van den Heer Gullus Minor. Orig. edn.
53349: GUMBERT, H.L. (CHIEF EDITOR), - FOLIUM: Librorum Vitae Deditum. [Original edition].
11053: GUN & AMMUNITION TRADE CATALOGUE - ALBERT KIND, - Waffen. Munition. Optik. Jagdgeräte.
2438: GUNADI, B., - Decomposition and Nutrient Flow in a Pine Forest Plantation in Central Java. Orig. thesis [Amsterdam university].
2439: GUNAWAN, B. - Indonesische Studenten in Nederland. Orig. thesis [Amsterdam university].
36319: GUNDLACH, F.C., - ModeWelten. Photographien 1950 bis heut.
53039: GUNNING, J.W., - Regeering en Zending. [Eerste druk/first edition].
53038: GUNNING, J.W., - Medische Zending. [Eerste druk/first edition].
53037: GUNNING, J.W., - De Financiën der Zending. [Eerste druk/first edition].
52853: [GUNNING, H.W. WZ.], - De invoering van Handenarcheid bij het Algemeen Vormend Lager Onderwijsin Nederlandsch-Indië. [Original typoscript].
45195: GUNNING, H.C.J. & A.J. VAN DER HEYDEN, - Het Petjajoe- en Ambstvelden-probleem in Zuid-Bali. In:TBG, vol. 66.
2440: GUNNING, C.P. - Naar grooter Nederland. Pref. by A.C.D. de Graeff. Orig. edn.
11129: GUNNING, J.W., - De tegenwoordige toestand van het werk der Protestantsche zending in Ned.-Oost- Indië. [Eerste druk/first edition].
46625: GUNSEIKANBU - - Pangan Sing Moenpangati. [Orig. edn.].
46623: GUNSEIKANBU (PUBLISHER), - Boekoe Pengoempoeland Oendang-Oendang. Disoesoen dengan peroebahan dan tambahan sampat penghaisan boelan 6, tahoen Syowa 19 (2604). [Edisi pertama/First edition].
54420: GÜNST, F.C. & R.C. D'ABLAING VAN GIESSENBURG (FOUNDING FATHERS AND EDITORS), - De Dageraad, Tijdschrift toegewijd aan de verspreiding van waarheid en verlichting in den geest van de natuurlijke godsdienst en zedeleer. [Originele uitgave; Original edition].
48136: GÜNTHER, H.F.K., - Vererbung oder Erziehung. Offprint from:Führeradel durch Sippenpflege.
48127: GÜNTHER, H.F.K., - Rassenkunde des deutschen Volkes. [103-113 Tausend].
39553: GUPTA, B.D. & P.N. AVASTHY, - Recent advances in Sugar cane entomology in India. In:Indian Sugar, January 1956.
43521: GURIÈRES DE GASTELNAU, (MR.), - Exposition Universelle Internationale de 1900 À Paris; Rapportsdu Jury Internatinal: Groupe XI-Mines et Métallurgie. Première Partie-Classe 63 (Tome D).
2442: GURITNO, P., - Masjarakat Marangan. Sebuah Laporan Sosiografi Ketjamatan Prambanan daerah Istemewa Jogjakarta, Djilid II: Daerah Istimewa Jogjakarta. Orig. thesis [Yogyakarta, Gadjah Mada university].
52383: GURNHAM, R., - A History of the Trade Union Movement in the Hosiery and Knitwear Industry 1776-1976. The history of the National Union of Hosiery and Knitwear workers, its evolution and its predecessors. [First edition].
52460: GÜRSU, N., - The Art of Turkish Weaving. Designs through the Ages. [First english translation by William A. Edmonds].
40638: GUSMÃO, X., - Timor Leste. Um Povo, uma Pátria. First edn.
56641: GÜTERMANN & CO. NATURAL SEWING SILK MANUFACTURERS COMMEMMORATION: - Das kleine Buch der Nähseide. [Original Ausgabe; First edition].
45340: GUTHSCHMIDT, M., - De Lotgevallen van Hompie Smeergraag en Koning Eru in Nederlands-Indië. [Nederlands-O-Indie as title on front side]. Orig. edn.
36512: GUY, J., - Woven Cargoes. Indian Textiles in the East.
11133: GUY, C.W., - Gepatenteerde suikermolen met zes rollen. (Guy's patented six-roller sugar-cane mill).
2443: GUYT, H., - Grondverpanding in Menangkabau. Orig. thesis [Batavia university].
54249: GWEE THIAN HOCK, WILLIAM, - `A Baha Malay Dictionary. The first Comprehensive Compendium of Straits Chinese Terms and Expressions. [First edition].
40249: GYMNASTICS IN 19TH CENTURY PRUSSIA - - Neuer Leitfaden für den Turn-Unterricht in den Preussischen Volksschulen. Zweite erw.Aufl. des Leitfadens für den Turn-Unterricht 1862.(2nd. enlarged edn. after the publication of 1862).
11679: GYPSIES - REVUE CIBA, - Superstitions médicales des Tziganes. In:Revue Ciba, year 1-no. 6
11657: GYPSY SMITH, (RODNEY SMITH), - His Life and Work. By Himself. Introd. by M.G. Campbell & A. McLAREN. 8th edn.
6891: GYSIN, F. - Tapisseries Suisses de l'Époque gothique.
50432: H.A. [COMPILER/EDITOR] - JAN JANSEN (1941-....], - De Schoenen van Jan Jansen, 1964-1974; Stedelijk Museum Amsterdam 11 October-10 November 1974.
46008: H. ABDUL RACHMAN (INTROD.), - Katalog Koleksi Lukisan Museum Senirupa dan Kerakik.
1461: H.F.E.V. (EDITOR), - Catalogus Museum van Aziatische Kunst in het Rijksmuseum, Amsterdam
13102: H., M.D. & J.M.K.(PREFACE), - Tentoonstelling De Mensch. [Exhib.catalogue] Paleis voor Volksvlyt A'dam 20 Mei-19 Juni '22 [1922].
46733: HÜSKEN, F.A.M., - Een Dorp op Java. Sociale differentiatie in een boerengemeenschap, 1850-1980. [Orig. thesis University of Amsterdam].
53625: HAAFNER, JACOB (1755-1809) - E.A.P. DZUR (EDITOR/TRANSLATOR), - Eine Reise von Madras nach Ceylon. Britischer Raub und Verwüstung Niederländischer Kolonien. [Edited and translated after the original dutch:Lotgevallen op eene /Reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon, 1806].
43334: HAAFNER, J[ACOB] (1755-1809), - Landreise längst der Küste Orixa und Koromandel auf der westlichen indischen Halbinsel. Translated fr. the orig. dutch edn. (Reizen in eenen Palanquin...1808) with some annotations, by T.F. Ehrmann. First german edition.
43017: HAAFNER - - Voyages dans la Péninsule Occidentale de l'Inde, et dans l'Ile de Ceylan....[a review in english of the french edn. in 2 volumes Paris 1912].
3300: HAAG-BUISMAN-HERVEZEE, (TEXT) & T[OM] ERICH (ARR.), - Echo of a Serenade. Langs de Zuidzee-stranden. Repertoire Kilima Hawaiians.
57137: HAAGMAN, ARMAND (PAROLES/TEXT) - ARNOLD DE VITA (MUSIC), - Hommage à la France. DEBOUT! [Edition Originale; Original edition].
56401: HAAGMAN, ARMAND (TEXT AND MUSIC). [1884-1942], - 'k Zou wel eens willen veranderen [Ik zou wel eens willen veranderen!, Succeslied van Louisette, frontcover title]. [Eerste druk; First edition].
48266: HAAGMAN, ARMAND (TEXT AND MUSIC), - Le Pioupiou Royal du 9ième de ligne. La chanson marche preferee (sic.!) des alliés. Orig. edn.
52353: HAAGS GEMEENTEMUSEUM DUTCH FASHION AND INTERIOR DESIGN, - Haags Gemeentemuseum 1971: Huis in-Huir uit 1770-1970. [Eerste druk; First edition].
48184: HAAK, S.P., - De Plooierijen, in het bijzonder in het Kwartier van Veluwe. [Taken from an unidentified dutch periodical].
37279: HAAK, J.(ED.), - Plantenkunde voor Indië. Orig.(& only) edn.
44310: HAAKSMA, R., - Inleiding tot de studie der vervoegde vormen in de Indonesische Talen. [Orig. thesis Leiden university].
56383: HAAN, F. DE -ROB NIEUWENHUYS (COMPILER). - Uit de Nadagen de Loffelijke Compagnie. Een keuze uit de Geschriften Samengesteld door Rob Nieuwenhuys. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
55596: HAAN, F. DE - Uit Oud-Batavia: De Portugeesche Buitenkerk. Uitgegeven ten Bate van een Fonds tot het restaureeren dier kerk [Eerste druk; First edition].
54351: HAAN, MIES DE, - Carry van Bruggen, mijn Zuster. [Eerste druk; First edition].
52465: HAAN, F. DE - Oud-Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap naar aanleiding van het 300-jarig bestaan der Stad in 1919. First edn.
48702: HAAN, F. DE - Priangan. De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. [Eerste enige druk/first and only edition].
47227: HAAN, F. DE [] - De Portugeesche Buitenkerk, ingewijd te Batavia A.D. 1695.
42745: HAAN, L.M. DE, - Eenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit= en doorvoer en over de belangen van de Indische bezittingen. Orig. edn.
42160: HAAN, J. & H. ULJEE, - Indische Geschiedenis. 3e druk (3d edn.).
38170: HAAN, A.DJ., - De Brug. Orig. edn.
2447: HAAN, J. & H. ULJEE, - Indische Geschiedenis. 2e druk (2nd edn.).
2453: HAAN, F. DE - Personalia der periode van het Engelsch Bestuur over Java 1811-1816. In:BKI, 92-4.
10846: HAAN, TJ.W.R. (ET. AL.), - Nederland wat ben je nog mooi.
9192: HAAN, P.(RIMBA), - Para-Para-Vuur aan de Banda-Zee.
9462: HAAN, J.C. DE(ET. AL.), - Nederlanders over de Zeeën. 350 jaar nederlandsche koloniale geschiedenis.
36886: HAANIE, A.D., - Kursus Bahasa Arab.
47862: HAANSTRA, W., - De Spreeuw en de Musch. [eerste druk/first edition].
8394: HAANTJENS, H.A. & J.J. REYNDERS (ET. AL.) - Major soil groups of New Guinea and their distribution
53894: HAAR BZN., B. TER, - Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch-Indiä in wetenschap, practijk en onderwijs. [Eerste druk; First edition].
51537: HAAR, B. TER, - Huibert en Klaartje. Eene Vertelling.
42429: HAAR, J. TER & R. POORTVLIET, - Het Kerstboek. Orig. edn.
39753: HAAR, B. TER - De St. Paulus Rots. Dichtstuk. Gevolgd door een naaukeurig verhaal der Schipbreui van het Nederlandsche Barkschip Jan Hendrik, in Bloeijmaand 1845, opgemaakt uit de papieren van den Scheeps-heelmeester J. Hanou, Jz., en den opperstuurman H. Vierow.
37695: HAAR, B. TER, - Gedichten. 8e druk (8th edn.).
2459: HAAR, J.C.C., - De Zelfbestuurspolitiek ten Opzichte van de korte verklaringlandschappen in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Utrecht university].
2457: HAAR, B. TER (BZN) - Beginselen en stelsel van het Adatrecht
2456: HAAR BZN., B. TER - Beginselen en stelsel van het Adatrecht. [Eerste druk; First edition].
6892: HAAREN, H. VAN (INTROD.), - Naalden wekten wonderen. Borduurkunst der late Middeleeuwen in de Nederlanden. Exhib. Cat. Museum Fodor, Amsterdam, 15 juli-25 sept. 1960.
52562: HAARER, A.E., - Modern Coffee Production. Second revised edition.
56213: HAARLEM MUNICIPAL ILLUSTRATED GUIDE: - Officieële Geïllustreerde Gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek. 11e Jaargang [11th annual edition].
56187: HAARLEM COLONIAL MUSEUM GUIDE: - Gids voor de Bezoekers van het Koloniaal Museum te Haarlem, tevens beknopte handleiding bij de Schoolverzamelingen. [Eerste druk; First edition].
50509: HAARLEM MUNICIPAL MUSEM OF DECORATIVE ART - - Museum van Kunstnijverheid te Haarlem. [Preface by A.W. Sijthoff, publisher] [Eerste druk;first edition].
48629: HAARLEM MUNICIPALITY - - Haerlem Jaarboek1943. [originel uitgave].
47480: HAARLEM MUNICIPALITY - - Middelbare Technische School te Haarlem. Orig. edn.
44697: HAARLEM MUNICIPALITY - - Haarlem en Omstreken. [title on front boards]. Orig. edn.
40730: HAARLEM MUNICIPALITY - J.P. HUIBERS, - Katechismus of Christelijke Leer ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen, voorgeschreven voor het Bisdom van Haarlem.
39512: HAARLEM MUNICIPALITY - - Nieuwe Uitgaven en Herdrukken van De Erven Loosjes, uitgevers [te] Haarlem.
36396: HAARLEM MUNICIPALITY - - NAAMLYST der Overledenen, met omschrijving van hunnen ouderdom en woonplaatsen dewelke begraven zyn op het Kerkhof buiten Haarlem; benevens dergenen, welke zich in den Huwelyken-Staat hebben begeven; alsmede het getal der Geborenen binnen Haarlem en deszelfs Jurisdictie, volgens de daarvan, bij den
13082: HAARLEM COLONIAL MUSEUM GUIDE - - Gids voor de Bezoekers van het Koloniaal Museum te Haarlem, tevens Beknopte Handleiding bij de Schoolverzamelingen. 6e uitgave [Sixth edition].
11651: HAARLEM MUNICIPALITY - - JAARBOEKJE voor de Provincie Noordholland ten dienste der Gemeente-, Dijk-, Waterschap- en Polderbesturen voor het jaar 1871. Tweede jaargang.
11624: HAARLEM MUNICIPALITY - - Wandelgids Het Nationale Park De Kennemerduinen.
11034: HAARLEM MUNICIPALITY - - VERSLAG van de Gemeentelijke Musea te Haarlem over 1956.
11032: HAARLEM MUNICIPALITY - STERCK-PROOT, JO, - Haarlem's oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch Stadsbeeld.
11029: HAARLEM MUNICIPALITY - KNAPPERT, H.E., - Van oude tijden. Schetsen uit Haarlem's verleden. Offpr.fr.:Haarlems Dagblad. (1921).
10963: HAARLEM MUNICIPALITY - BIERENS DE HAAN, J.A., - De geschiedenis van een verdwenen Haarlemsch Museum van Natuurlijke Historie. Het Kabinet van Naturalien van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1759-1866.
10965: HAARLEM MUNICIPALITY - ENSCHEDE, J.W., - De Sint-Bavo of Groote Kerk te Haarlem.
10954: HAARLEM MUNICIPALITY - - TENTOONSTELLING van DE OLM tot DE ROOS. Elseviriana - Gravures uit de 17e eeuw - Collectie Werkman...25 Mei tot 10 Juni/ 14 Juni tot 4 Juli 1952.
10959: HAARLEM MUNICIPALITY - - Haarlem.
10961: HAARLEM MUNICIPALITY - KRONIG, J.O., - Führer durch das Frans Hals Museum der Stadt Haarlem.
10953: HAARLEM MUNICIPALITY - ENSCHEDE, - Het Huis Enschedé, 1703-1953. Zeven geslachten van Drukkers en Lettergieters...
10949: HAARLEM MUNICIPALITY - - PROGRAMMA der Feestelijkheden ter viering van het 75-jarig bestaan der 1e H.B.S. B te Haarlem, 21, 22, 23 September 1939.
10942: HAARLEM MUNICIPALITY - - Gids van/Guide de/Führer durch/Guide of Haarlem.
10940: HAARLEM MUNICIPALITY - - Koppen's Geïllustreerde Gids van Haarlem.
10299: HAARLEM- - De Sint Bavo- of Groote kerk te Haarlem.
10283: HAARLEM - STUFFERS, J.W., - De Groote of Sint-Bavokerk te Haarlem na de restauratie.
10198: HAARLEM- - 5 Mei 1945. Haarlem.
39472: HAARMAN, J.W., - Politie-Bevoegdheid in het Algemeen en meer in het bijzonder tot het Binnentreden van Woningen, Vrijheidsbeneming en Inbeslagneming. 3rd.edn.
51995: HAAS, R.A. DE, - Enkele reis Indië-Gemert. De Vestiging en Integratie van Indische Nederlanders in de Noord-Brabantse Gemeente Gemert. [Eerste druk; First edition].
41517: HAAS, S. DE (TEXT) & ADRIANUS (MUSIC), - Eene fijne Familie. Gezelschapsscène voor Zes of meer Personen.
36320: HAAS, W., - Die Belle Epoque. Orig.edn.
8927: HAAS, W.P. DE, - The Semantic spectrum of moisture in Arabic. With some Indonesian analogies. Orig. thesis [Utrecht university].
2461: HAASE, W.F. & W. BOEKHOUDT(EDITORS), - Boekoe penoentoen akan dipakai oleh prijaji? Dalam pemeriksaan Voorloopig Onderzoek. 3rd edn.
46897: HAASEN-DEUR, E. VAN, - IN MEMORIAM Ds. GUSTAAF VAN HAASEN. Ned. Herv. Predikant voor de Indische Nederlanders, 19 Augustus 1904 - 8 Juni 1969. Orig. edn.
57139: HAASSE, HELLA S. [= H.S. VAN LELYVELD-HAASSE, 1918-2011], - Parang Sawat. [Een handvol Achtergrond; Autobiografische teksten]. Separated from:Avenue, 1969.
55272: HAASSE, H[ELLA] S. (=H.S. VAN LELYVELD-HAASSE, 1918-2011), - Heren van de Thee.
46373: HAASSE, H[ELLA] S. (=H.S. VAN LELEYVELD-HAASSE, 1918-2011), - Zwanen schieten. [eerste druk/First edn.].
46061: HAASSE, H[ELLA] S. (=H.S. VAN LELEYVELD-HAASSE, 1918-2011), - Sleuteloog. Eerste druk [first edn.].
45921: HAASSE, H[ELLA] S. (=H.S. VAN LELEYVELD-HAASSE, 1918-2011), - Kleren maken de Vrouw. Orig. edn.
45836: HAASSE, H[ELLA] S. (=H.S. VAN LELEYVELD-HAASSE, 1918-....), - Krassen op een rots. Notities bij een reis op Java. First edn.
45745: HAASSE, HELLA S. (=H.S. VAN LELEYVELD-HAASSE, 1918-....), - Een Handvol Achtergrond Parang Sawat. Autobiografische teksten. First edn.
44380: HAASSE, H[ELLA] S. (=H.S. VAN LELEYVELD-HAASSE, 1918-....), - Een handvol achtergrond 'Parang Sawat'. Autobiografische teksten. First edn.
2463: HAASSE, H.S. (TEXT) & C. RENTMEESTER (PHOTOS), - Indonesie. Drie Gezichten. 2nd edn.
8928: [HAASSE, H.] (=H.S. VAN LELEYVELD-HAASSE, 1918-2011), - Oeroeg. (a novel). Geschenk ter gelegenheid van de Nederlandse Boekenweek van 6 Februari tot 6 Maart 1948. Orig. edn.
2466: HAASTERT, W.K.S. VAN, - De Journalistiek in Indië. First edn.
2467: HABBEMA, J. - Boenga Rampai Jaïtoe Berbagai-Bagai Tjeritera. Tjet. Jang Detoedjoeh.
8396: HABERLAND, E. - Beschnitzte Pfosten des Männerhauses Musumbit (Dorf Kanganamun am Sepik) in den Völkerkunde Museen Stuttgart und Frankfurt
8395: HABERLAND, E. - Ethnographica vom oberern Sepik aus dem Museum voor Land- en Volkenkunde in Rotterdam
49126: HABERLANDT, G. [F.J.] (1854-1945), - Eine Botanische Tropenreise. Indo-Malayische Vegetationsbilder und Reiseskizzen. [Erste Auflage/First Edition].
2468: HABERLANDT, G., - Eine Botanische Tropenreise. Indo-Malayische Vegetationsbilder und Reiseskizzen. 2. Aufl.
48276: HABIBOE, R.R.F., - Tot verheffing van mijn Natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1726). [Eerste druk/first edition].
13437: HABNIT, F.F., - Krèta Sètan. De duivelswagen. Autopioniers van Insulinde. Orig. edn.
51333: HACK, H. & RITA BOLLAND (CO-AUTHOR);C.H.M. PALM; K.W. GALIS; G.H. R. VON KOENIGSWALD; F.J. DE HEN, AND F.J. DE HEN. - Kultuurpatronen. (Patterns of Culture). Bulletin Ethnografisch Museum Delft. Volume 3-4 (1961).
43497: HACK, H., - Die Kolonisation der Mennoniten im Paraguayischen Chaco. [Orig. Dissertation: Amsterdam municipal University].
54486: HACKENBRÄU MÜNCHEN : - Sous la marque des haches croisées, elle se fraye un chemin dans tous les pays. [É dition originale; Original edition].
56754: HACKETT, J. (GENERAL SIR JOHN WINTHROP HACKETT, 1910-1997), ), - Ik ben een vreemdeling geweest. [First dutch language edition, translated from the original english language edition (I was a Stranger) by Beata Statius Muller-Boermeester).
6893: HACKING, O. - Home Furriery. A simple guide to the making, renovation and cleaning of Fur garments for every woman.
52010: HÄCKL, B. - M. NOVOTNÝ(ET.AL.)(EDS.), - Tschechoslowakei. Volkstrachten.
40921: HACKMANN, H., - De Chineesche Sophisten en de Filosofie van het uitleven der Persoonlijkheid. Orig. edn.
40920: HACKMANN, H., - Confucius en Lao Tse. Orig. edn.
55294: HACQUEBORD, LOUWRENS & RENÉ DE BOK, - Spitsbergen 79° N.B. Een Nederlandse Expeditie in het spoor van Willem Barentsz. [Eerste druk; First edition].
52391: HADDAD, ELIAS N. & JALIL Z. IRANY, - Standard Colloquial Arabic. Thrid edition. [Entirely re-written and revised].
45443: HADDON, A.C. & L.E. START, - Iban or Sea Dayak Fabrics and their Patterns. A Descriptive Catalogue of the Iban Fabrics in the Museum of Archaeology and Ethnology Cambridge. Reprinted after the original publication Cambridge 1936.
2471: HADISUJIPTO, S.Z., - Gedung Stovia sebagai cagar Sejarah. First edn.
2472: HADISUMARNO, S.; J.P. MALINGREAU & T. GUNAWAN - Pedoman cara memperoleh Citra Landsat Indonesia
50574: HADITJAROKO, SUNARDJO, - Ramayana; Indonesian Wayang Show. [Revised 6th edition of Living Shadows].
2473: HADIWIJONO, H., - Man in the present Javanese Mysticism. Orig. thesis [Amsterdam free university].
50772: HAECKEL, ERNST H.PH.A. (1834-1919), - Uit Inslulinde. [First Dutch edition, expanded by author and translated after the original German language Aus Insulinde, malayische Reisebriefe, by H.H. Juynboll].
12595: HAECKEL, E., - Gemeinverständliche Vorträge und Abhandlungen aus dem Gebiete der Entwicklungslehre. 2 verm. Aufl. der gesammelten peoplären Vorträge Heft 1 und 2.
6894: HAEDRICH, M., - Coco Chanel. Her Life, her Secrets. Orig. edn.
41554: HAEFFLE, J.B. & P. DUPONT, - Aide-Mémoire pratique de la Filature du Coton. Coton-provenance-récolte-classements-conditions d'Achat-Marchés-Embarquement-Arbitrage-Formules-Reinseignements usuels et données pratiques sur toutes les Opérations de la Filature-filature des Déchets-constructions des filatures...4e éd.
47305: HAEFTEN, F.W. VAN, - Verslag betreffende het onderzoek naar de volksgezondheid, enz. op de eilanden-groep Enggano. Published in:Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkude, Vol. LII-part 1.
39510: HAEFTEN, VAN, - Overzicht van de Bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering van Belang voor de Politie. 2e druk. (2nd.edn.).
12884: HAEFTEN, F.E. VAN & L.A. VAN DER WOERD, - Bijdrage tot de kennis van het Tjandoe rooken. Offpr.fr.:GT.NI, vol.80-24 (1940).
56717: HAEN THEO D' (EDITOR), - Herinnering, Herkomst, Herschrijving Koloniale en Postkoloniale Literaturen. [Eerste druk; First edition].
52295: HAEN, THEO D' [EDITOR], - Herinnering, Herkomst, Herschrijving: Koloniale en Postkoloniale Literaturen. [Eerste druk; First edition].
39654: HAENEL, E., - Alte Waffen. 2. Aufl. (2nd. edn.).
37520: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN, - Zeereizen. Handboek voor Toerist en Reiziger. Orig.edn.
46841: HAESEKER, B. & A.R. KOCH, - De medische portretgalerij en een korte geschiedenis van de Haagse Gemeenteziekenhuizen. [Eerste druk/First edn.].
50688: HAGA, B.J., - De Lima-pahalaä (Gorontalo): volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek. Separated from:Bijdragen Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. LXXI, 1931.
2475: HAGA, B.J., - Indonesische en Indische Democratie. Orig. thesis [Leyden university].
12710: HAGAN, A. O', - Thunderbirds. Loos Alarm. Transl. fr. the orig. U.K. edn.(1992) by C. van Rooij.
52643: [HAGEMAN JR., H.H. (1813-1850)], - Nederlanders door Nederlanders geschetst. [Authentic photomechnic facsim. edition after the original Amsterdam, J.H. Laarman 1842].
2477: HAGEN, B., - Anthropologische Studien aus Insulinde. Orig. edn.
52256: HAGENBECK CIRCUS PROGRAMME - - Programma Willy Hagenbeck. Het traditierijke Circus. [Covertitle].
6896: HAGENEY, W. (EDITOR), - Fresco. Decorative and graphic fantasy structures.
39498: HAGENEY, W. (ED.), - Graphic Flowers.
9109: HAGENS, H., - Molens, Mulders, Meesters. Negen eeuwen Watermolens in de Gelderse Achterhoe, Salland en Twente.
42235: HAGERS, J. (ED.), - Beethoven Vredes-Olympiade. Een Abel spel in Vier bedrijven uit de Negende Symphonie[van Beethoven]. Met aanwijzingen voor gramofoon, film, concert en tooneel; en secondentabellen bij His Master's Voice-, Polydor- en Columbia-Platen.
54704: HAGHE, A. TER (=J.A. KOCH), - Iboe Indonesia. (Moeder Insulinde). roman van een utopist [Soekarno]. [Eerste druk; First edition].
6895: HAGUE, N., - Combs and Hair Accessories. 1st.
2482: HAHN, E. - Raffles of Singapore. A biography. First edn.
42890: HAIG, D. (GENERAL SIR), - Rapport van Generaal Sir Douglas haig, Opperbevelhebber v/d Britsche Legers in Frankrijk. [transl. fr. the orig. english into dutch].
9745: HAILS, CHR., - Birds of Singapore. (2nd) Repr.
44411: HAIR AND BEARD - - Haar en Baard. Facsim. edn. after the original Amsterdam, R.C. Meijer, 1876.
9665: HAIR-CARE- - Tips voor de verzorging van het uiterlijk. Heren.
37615: HAIRDRESSING - - Basiskennis Kappersvakopleiding.
2485: HAISMA, N.J. - Zuiderkruis. Indische schetsen. Transl. from the Frisian by E. Siderius.
2486: HAISMA-RAHDER, W.J. - Commentaar op de aanvullende Plantersregeling en de Algemeene regeling van het Arbeidscontract voor zoover toepasselijk op de arbeids-verhoudingen door de aanvullende Plantersregeling beheerscht
8931: HAISMA, N.J., - Suderkrus. Yndyske Sketsen. Orig. edn.
2487: HAJE, CH. F. - Gids voor betrekkingzoekenden in de Cultures ter Oostkust van Sumatra.
240: HAJEE, K., - Zeeslagen en Heldendaden van beroemde mannen. 3e druk.
9746: HAKE, H.B.EGMONT, - The New Malaya and you. 1st.
56339: HAKIM, EL, - Dokter Rimbu. [Cetakan pertama; First edition].
56329: HAKIM C.S., ABD., - Mawar Merah, Djilid 1A.. Buku Batjaan Bagi SR Kelas 3. Tjetakan 1[First edition].
41913: HAKKERT, C.G.A., - Een boekje open over de officieren. Orig. edn.
2488: HAKKERT, A. - 'n Glimlach van Tenno Heika.
50753: HAKS, L. & S. WACHLIN, - Indonesië; 500 oude prentbriefkaarten. [Eerste druk; [First dutch language edition, translated from the original english Indonesia: 500 early postcards, by Quirijn Spijker].
46134: HAKS, L. - J. UBBENS, A. VICKERS (ET.AL.), - Pre-War Balinese Modernists 1928-1942. An additional page in Art-History. Orig. edn.
2490: HAKS, L. & G. MARIS, - Lexicon of Foreign Artists who visualized Indonesia. First edn.
9833: HAKS, L. & G. MARIS, - Pre-war Balinese modernists 1928-1942; a dealer's visual survey.
37024: HALATU, D. & E. PESSIRERON, - De pijn van een Molukker.
52020: HALBERTSMA, J.H. & E. [1789-1869; 1797-1858], - De Lapekoer fen Gabe Scroar. Tredde jefte [Derde druk; Third edition].
51318: HALBERTSMA, H.J. & J.B.D. [=J. BARNARD DAVIS], - De Asymmetrie der Javaansche Schedels; De derde gewrichtsknobbel (Condylus Tertius) van het achterboofdsbeen. Beschrijving van een Oost-Indischen Idiotenschedel; Dutch Anthropology [in the Dutch East Indies]. Offprints.:Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1864-1865.
2491: HALBERTSMA, H.J. - De Asymmetrie der Javaansche Schedels. Offpr.fr.:Ned.Tijdschrift Geneeskunde, 1865.
40999: HALDE, J.-B. DU (S.J.), - Seide und Baumwolle im Mandschu-China. Preface by M. Bussagli. Transl. into german fr. the italian by K. Reiner.
36725: HALDE, J-B. DU, - Seide und Baumwolle im Manschu-China. Introd. by M. Bussagli. Transl. fr. the orig. Italian by K. Reiner.
2492: HALIM ISMAIL, A., - A study of total Expenditure Elasticities for West Malaysia.
43148: HALKIN, J., - Atlas-Manuel de Géographie. Édition C.
43147: HALKIN, J., - Atlas-Handboek van Aardrijkskunde. Cursus in de Aardrijkskunde. Transl. fr. the orig. french by J. Cammaerts.
56521: HALL, JURRIAAN VAN PETER DONKERSLOOT (CONTRIBUTING EDITORS, ET .AL.), - Kendie? [=Kan het?]. ['t Eerste, 't Beste erotische Kunstmagazine](title on front wrapper). [Eerste enige druk; First and only edition]. Nr. 001 (all publ.). Introd. by Gert Meijerink.
52494: HALL, C.J.J. VAN & C. VAN DE KOPPEL (ED.) - De Landbouw in den Indischen Archipel.
49924: HALL, ROSALIND AND JENNIFER BARNETT, - A fifth Dynasty Funerary Dress in the Petrie Museum of Egyptian Archaeollogy: Its discovery and conservation. Published in:Textile History, Volume 16-1.
46508: HALL, T., - Diana. Princess of Style. First edn.
38512: HALL-DUNCAN, N., - The History of Fashion Photography. Preface by Y(ves) Saint-Laurent. Forew. by R. Riley. Orig. edn.
36789: HALL CHAMBERLAIN, B. & W.B. MASON, - A Handbook for travellers in Japan. Including the whole Empire from Yezo[ Hokkaido Island] to Formosa. 7th edn, revised.
2498: HALL, T., - The Fall of Singapore. 1st.
2496: HALL, C.J.J. VAN - Bestrijdingsmiddelen tegen Plantenziekten en schadelijke dieren
2497: HALL, D.G.E., - A history of South-East Asia. Reprinted.
2494: HALL, C.J.J. VAN & C. V.D. KOPPEL (ED.) - De Landbouw in den Indischen Archipel.
2495: HALL, C.J.J. VAN - De bestrijding van den cacaokanker op de onderneming Kemiri [Pekalongan].
9747: HALL, L.G., - The Blue Haze. Incorporating the History of A Force Groups 3 & 5 Burma-Thai Railway 1942-1943.
40823: HALLADE, M., - L'Asie du Sud-Est. Orig. edn.
53550: HALLAND, JOHN A. (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Administrative Capacity for integrated Extension in the Southern Highlands Province [Papua New Guinea]; [and seven other papers]. Published in:Administration for Development, Number 10-January 1978.
46662: HALLEBEEK, P. & J. HOFENK DE GRAAFF (EDITORIAL COMMITTEE), - Richtlijnen voor de Conservering van Leren en Perkamenten Boekbanden. [re-published after the original edition].
53784: HALLEBERGER, EDUARD (PUBLISHER), - Die illustrierte Welt. Blätter aus Natur und Leben, Gesellschaft und Kunst für Unterhaltung und Belehrung für die Familie, für Alle und Jeden. [Original Ausgabe, Elfter Jahrgang; Original edition, volume 11].
53751: HALLEBERGER, EDUARD (PUBLISHER), - Die illustrierte Welt. Blätter aus Natur und Leben, Gesellschaft und Kunst für Unterhaltung und Belehrung für die Familie, für Alle und Jeden. [Original Ausgabe, Elfter Jahrgang; Original edition, volume 11].
8054: HALLEMA, A. - Het Jade in de Oud-chineesche Kunst. Offprint from: NION
37338: HALLEMA, A., - De Ontwikkeling van het School en Vakonderwijs in Oud-Batavia. XEROXED from:NION 16, Den Haag, 1931-1932.
2501: HALLEMA, A. - In en om de gevangenis. Van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indië. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheids-straffen binnen en buiten onze grenzen. Orig. edn.
2500: HALLEMA, A., - De Ontwikkeling van het School- en Vakonderwijs in Oud-Batavia.
13402: HALLEMA, A. & J.D. VAN DER WEIDE, - Kinderspelen voorheen en thans inzonderheid in Nederland. Pref. by J.H. Gunning. Orig. edn.
48539: HALLERER, R. (EDITOR), - In weiblicher Peitschenzucht. Nach Tagebuchblätter einer Amerikanerin. [Original Ausgabe/original edition].
6901: HALLS, Z. - Women's Costume, 1750-1800.
36292: HALLS, Z., - Women's Costume 1750-1800. Orig. edn.
36294: HALLS, Z., - Women's Costume 1600-1750. Orig.edn.
36138: HALLS, Z., - Coronation Costume and Accessories 1686-1953. Introd. by M.R. Holmes. [Exhib. Catalogue London Museum].
54568: HALMANS, FRANK (1963-), - Elders: Reizen (Covertitle). [Eerste druk;First edition].
54452: HALSEMA, W.B. VAN, P.N. HOLTROP, H. REENDERS (ET.AL., EDITORS), - De Zending voorbij; Terugblik op de relatie tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Chiristeloijke Kerk van Sumba 1942-1992. [Eerswte druk; First edition].
2502: HALTEREN, P. VAN, - The Insect pest complex and related problems of Lowland rice cultivation in South Sulawesi, Indonesia. First edn.
2503: HALUSA, K. - Inseln des Friedens. Eine Reise durch Mentawei.
36887: HAM, H.J., - Indonesisch voor beginners.
47750: HAMA, J. - ORIGINAL LINO CUT - - Op de Boerderij.
47749: HAMA, J. - ORIGINAL LINO CUT - - Menton '59..

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

6/8