Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58962: SCHUSTER, GEORGE HENRI, - Correspondance militaire, ou recueil de modèles, pièces et actes authentiques relatifs au service militaire, contenant: rapports, pétitions, ordres de jour, dispositions de tactique, plans d'opération, proclamations, instructions (...). Avec un vocabulaire militaire français-allemand.
57918: SCHUTTERIJ. - Wet op de Schutterijen, met bijvoeging der voornaamste motieven, waarop dezelve is daargesteld... Gevolgd van een alphabetisch register.
41802: SCHÜTZEICHEL, RUDOLF & ZENDER, MATTHIAS (EDS.), - Namenforschung. Festschrift für Adolf Bach zum 75. Geburtstag am 31. Januar 1965.
43912: SCHUYT, R.N., - The morphology of Slavic verbal aspect. A descriptive and historical study.
57183: SCHWARZ, WALTER, - Rückerstattung nach den Gesetzen der Alliierten Mächte. (Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Band I).
30675: SCHWARZ, J.A.T. (ED.), - Tontemboansche teksten + Vertaling + Aanteekeningen.
59521: SCIORTINO, J.A., - Fishing harbour planning, construction and management.
58220: SCORESBY, WILLIAM, - Seven log-books concerning the Arctic voyages of Captain William Scoresby, Senior of Whitby, England. Issued in fac-simile (...) with reproductions in color of portraits in oils of Captain William Scoresby, Senior and of Captain William Scoresby, Junior. Introduction and notes by Frederick S. Dellenbaugh.
58332: SCOTT, ROBERT F., - Kapitän Scott: Letzte Fahrt.
59042: SCRIVERIUS, PETRUS, - Illustrissimorum Hollandiae Zelandiaeque comitum ac dominorum Frisiae icones et historia.
58110: SCRIVERIUS, PETRUS, - Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten vandien. Mitsgaders d'afbeeldinge, afcomst ende historie der (...) Graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc. Als oock: [DUYM, JOCOB], Een corte beschrivinghe der Nederlansche oorlogen, beginnende vanden aenvang der Nederlanse beroerten tot in den iare 1635 incluys met de afbeeldinge der gouverneurs en andere chrychs-helden.
27509: SCRIVERIUS, PETRUS, - Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Op nieus oversien en verbetert. Als mede met een byvoeghsel en toet-steen vermeerdert.
60690: SEABROOK, W.B., - The magic island.
44861: SEEGER, ELIZABETH, - Sedjarah Tiongkok selajang pandang. (Indonesian translation of 'The pageant of Chinese history').
58901: DEUTSCHE SEEWARTE, - Der Kompass an Bord. Ein Handbuch für Führer von eisernen Schiffen.
60938: SEGAAR, CAROLUS, - Observationes philologicae et theologicae in Evangelii Lucae capita xi priora.
47463: SEGALAT, ROGER-JEAN (ED.), - Album Eluard.
59904: SEGUIER, [PIERRE], GHENT, J. (ET AL), - Geëxtraheerde articulen uyt het tractaet van vriendtschap, confoederatie, navigatie, commercie ende marine, geslooten tusschen den Koningh van Vranckrijck ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, binnen Parys den seven en twintighsten April 1662.
39618: SEGUR, MARQUIS DE, - Monseigneur de Ségur: Souvenirs et récit d'un frère.
41477: SEILER, OTTO J., - Einhundert Jahre Ostasienfahrt: der Hapag-Lloyd AG, 1886-1986. & Einhundert Jahre Australienfahrt, 1886-1986.
55945: SELESKOWITZ, LOUISE, - Wiener Kochbuch.
45942: SELLIN, J. THORSTEN, - Slavery and the penal system.
60314: SELS, WILLEM HENDRIK, - Salomon koning van Israel. In XII boeken.
44686: SEMARANG. - Gedenkboek der gemeente Semarang, 1906-1931. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der gemeente.
43427: SEN, S.P. (ED.), - Historians and historiography in modern India.
59382: SENSI, ALESSANDRA (ET AL, EDS.), - Biosafety resource book. A: Introduction to molecular biology and genetic engineering; B: Ecological aspects; C: Risk analyses; D: Test and post-release monitoring of genetically modified organisms (GMOs); E: Legal aspects.
16021: SERING, M., - Die landwirtschaftliche Konkurrenz Nordamerikas in Gegenwart und Zukunft. Landwirtschaft, Kolonisation und Verkehrswesen in den V.S. und in Britisch-Nordamerika.
48894: SERPELL, DAVID RADFORD, - The condition of protestantism in France and its influence on the relations of France and England 1650-1654.
59237: SERRURIER-TEN KATE, M., - De Compagnie's Kamer van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
45262: NETHERLANDS INFORMATION SERVICE, - Pertinent facts on the Netherlands royal family.
59765: AERONAUTICAL CHART SERVICE, - USAF flight chart Paramaribo, Surinam to Belém, Brazil (FC 51). Scale 1:1,000,000.
45543: SEVERANCE, HENRY ORMAL, - The story of a village community. [Walled Lake, Michigan].
58122: SULPICIUS SEVERUS, - Quae exstant opera omnia. In duos tomos distributa, quorum prior continet antehac edita cum notis Joannis Vorstii, alter epistolas antea. editas ex recensione et cum notis Joannis Clerici.
49486: SEYLER, GUSTAV A., - Geschichte der Siegel.
27846: SHAW, THOMAS, - Reizen en aanmerkingen, door en over Barbaryen en het Ooste. Uit het Engelsch vertaald door P. Bodaert, met aanteekeningen van den vertaler, S. Rau, M. Tydeman en C. Saxe. (Dutch translation of Travels or observations relating to several parts of Barbary and the Levant (Oxford 1738)).
52938: SHIH, JASON CHENG-CHUAN, - Optimum subsurface and underground shell structures for better housing in hot-arid lands.
31049: SHIOYA, SAKAE (ET AL), - Sandiwara Chsingura.
60609: LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, - List of patent anchors sanctioned by the committee.
60555: DAMEN SHIPYARDS, - Damen Shipyards equipment and parts. Edition 1.02.
11578: SHORTEN, J.R., - The Johannesburg saga.
58480: SICCAMA, SIBRAND, - Lex Frisionum sive antique Frisorum leges, A reliquis Veterum Germanorum Legibus separatim aeditae & notis illustrata.
56216: VAN SICLEN, GEO W., - American sentiment on the Boer War. (A plebiscite upon the Boer War).
55835: SIEGEL, GUSTAV, - Die Preisbewegung elektrischer Arbeit seit 1898.
58951: SIEGENBEEK, M., - Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 20 van Zomermaand 1839.
6527: SIJPESTEIJN, C.A. VAN, - Beschrijving van Suriname, historisch, geographisch en statistisch overzigt, uit officiele bronnen bijeengebragt.
19568: SILBERT, A., - Le Portugal mediterraneen a la fin de l'ancien regime, XVIIIe - debut du XIXe siecle. Contribution a l'histoire agraire comparee.
56295: DE SILVA, C.C. & BAPTIST, N.G., - Tropical nutritional disorders of infants and children.
60669: SILVA BARROS, CARLOS VITORINO DA, - A ilha da Madeira.
60917: SIMON THOMAS, M., - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
15124: SIMON THOMAS, M., - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
48182: SIMONI, ANNA E.C., - Publish and be free. A catalogue of clandestine books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library.
58800: SIMONIS, JOHANNES (ED.), - Biblia Hebraica manualia ad praestantiores editiones accurata. [Hebrew text].
38511: SIMONS, P., - Historische verhandelingen.
34945: SIMPSON, GEORGE, - Narrative of a journey round the world, during the years 1841 and 1842.
52839: SINGH, KARAN, - Shadow and sunlight: An anthology of Dorga-Pahari songs.
40990: SINKKANEN, ULLA (ED.), - Suomalaista veistotaidetta. Finnish sculpture [1910-1980].
60444: SIPMAN, M.A., - Arnhem. Met bijschriften van M.A. Sipman.
51801: SIVARAMAMURTI, C., - South Indian paintings.
58899: SIX, J.D. (ET AL), - Rapport van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 13 Oct. 1910, no. 21. (Staatscommissie tot herziening van de bestaande verhouding tusschen het Gouvernement en de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië).
34556: SJÖSTEDT, Y., - Acridiodea Australica. Monographie der bisher von Australien bekannten Heuschrecken mith kurzen Fühlern.
59318: SLATIUS, HENRICUS, - De gepredestineerde dief, ofte een t'samensprekinge gehouden tusschen een predicant der Calvinusgesinde, ende een dief, die verwesen was om te sterven. (Gevolgd door:) J.A. CORVINUS, De bekeeringe van den gepredestineerden dief. (1e deel): Gedruck nae de copye tot Frederickstadt (z.j.).
43768: SLEEBOOM, MARGARET E., - Academic nationalism, its categorizations and consequences explored in China and Japan (I); Academic nationalism with socialist characteristics: The institutional role of CASS in the formation of the Chinese nation-state (II).
59893: SLINGELANT, G. VAN (ET AL), & MARIE, PRINCES ROYAL VAN ORANGIEN [MARY STUART]. - Schryvens wegens d'Heeren Nederlantsche ambassadeurs uyt Coppenhage aen een gequalificeert Heer, aengaende den tegenwoordigen toestandt van den vrede tusschen Denemarcken en Sweden. Ende hoe de Fransche en d'Engelsche plenipotentiarisen daer tegens zijn. Item een brief vande Princes Royal van Orangien, uyt Breda aen de Heeren Staten Generael geschreven, klagende over 't verlies van Orangien, en verders 'tgene sy belangende de wan-debvoiren van den gouverneur graef van Dona, daer ontrent verklaert.
59863: SLOOS, LOUIS PH., - Warfare and the age of printing. Catalogue of early printed books from before 1801 in Dutch military collections with analytical bibliographic descriptions of 10,000 works
60055: SMALLEGANGE, M., - Beschryvinge van den Zeelandschen adel.
58173: SMALLEGANGE, M., - Geslacht-rekening der doorluchtigste vorsten van Nassau en Oraenjen, waer in den oorspronk, aenwas, en voortgank der selver, met het gene sy verricht hebben sedert den jare 682, tot het jaer 1675.
58713: SMIDS, LUD., - Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten, en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen. Vercierd met LX verbeeldingen, van soo geheele als vervallene heeren huysen, sloten en kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
57864: SMIDS, LUD., - Schatkamer der Nederlandsche oudheden; of woordenboek, behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heeren huizen... De derde druk, vermeerderd met aanteekeningen door Pieter Langendyk
48773: SMIDS, LUD., - Emblemata heroica, of de medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland, met konstplaaten vercierd.
58042: SMIDT VAN GELDER, P., - Papiernijverheid in Japan.
25596: SMIT, J. (RED.), - Een regentendagboek uit de 18de eeuw. Naar de bronnen bewerkt.
40319: SMIT, J.G. & ROELEVINK, J. (RED.), - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670. Vierde deel: 1619-1620.
39810: SMITH, ROBERT C., - Frei José de Santo Antonio Ferreira Vilaça, escultor Beneditino do século XVIII.
41557: SMITH, MUNROE, - Militarism and statecraft.
52903: SMITH, BRUCE D. (ED.), - Mississippian settlement patterns.
58827: SMITH, THOMAS, - De Republica Anglorum. Libri tres. Ovibus accesserunt chorographica illius descriptio, aluque politici tractatus.
58346: SMITH, CHARLES EDWARD, - From the deep of the sea. Being the diary of the late Charles Edward Smith, surgeon of the whale-ship Diana, of Hull. Edited by his son Charles Edward Smith Harris.
52857: SMITH, O.B. & BOSMAN, H.G. (EDS.), - Goat production in the humid tropics; Proceedings of a workshop at the University of Ife, Ile-Ife, Nigeria, 20-24 July 1987.
59550: SMITHSON, CARMA LEE, - The Havasupai woman.
57258: SMITS VAN WAESBERGHE, J. (ED.), - Bernonis Augiensis abbatis de arte musica disputationes traditae. Pars A: Bernonis Augiensis De mensurando monochordo; Pars B: Quae ratio est inter tria opera de arte musica Bernonis Augiensis. (2 vol. set).
58300: SMITS, C.F.XAV., - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch. Hierbij: De wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig, door A.F.O. van Sasse van Ysselt.
60599: SMN, - Beschrijving van de stoomwerktuigen, ketels en hulpwerktuigen van het stalen schroefstoomschip "Koning Willem I" der Stoomvaart-Maatschappij "Nederland." Gebouwd door de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen.
299: SMN, - Reis-atlas der Stoomvaart Mij. 'Nederland'. (Route Amsterdam-Batavia).
60637: SMN (NAAR GEGEVENS VAN GRONEMAN, J.), - Met de 'Nederland' naar Indië en terug. Officiëele gids van de Maatschappij 'Nederland'. Bewerkt naar gegevens van J. Groneman.
44963: SMOLITSCH, IGOR, - Geschichte der russischen Kirche, 1700-1917. Erster Band.
47806: SMYTHIES, WILLIAM, - The unworthy non-communicant: A treatise shewing the dangerous condition of them that neglect their duty to receive the blessed Sacrament of the Lords Supper, and rectifying the mistakes of many in this age concerning it.
44274: SNEATH, P.H.A. (ED.), - COSPAR Life sciences and space research XII. Proceedings of the open meeting of the working group on space biology of the Sixteensth Plenary meeting of COSPAR, Constance, FRG, 23 May - 5 June 1973. Organized by The Committee on Space Research - COSPAR, and the "Deutsche Forschungsgemeinschaft" of the Federal Republic of Germany.
44047: SNIDER, C.H.J., - Under the Red Jack: Privateers of the Maritime Provinces of Canada in the War of 1812.
44997: SNOUCK HURGRONJE, C., - Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936: 2e deel. Uitgegeven door E. Gobée & C. Adriaanse.
24092: SNOUCK HURGRONJE, C., - Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936: 3e deel.
7750: SNOUCK HURGRONJE, C., - Het Gajoland en zijne bewoners.
1010: SNOUCK HURGRONJE, C., - Verspreide geschriften (Gesammelte Schriften).
57713: SNOUCK HURGRONJE, C., - The Achehnese. Translated by A.W.S. O'Sullivan. (2 vol. set).
8962: CONGRESS ORIENTAL SOCIETY. - Akten des 24.Internationalen Orientalisten-Kongresses, München, 28.Aug.bis 4.Sept.1957. Ed.by H.Franke.
51070: SIAM SOCIETY, - Selected articles from the Siam Society Journal, volume VIII: Relations with France, England and Denmark.
57423: WORLD SHIP SOCIETY. - Ship Ahoy. Quarterly journal of the World Ship Society (South Wales Branch). Vols. 9-16, 1962-1969. (Uninterrupted run of 32 issues).
15933: SOEPOMO, - De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta.
10078: SOEPOMO, RADEN, - Het adatprivaatrecht van West-Java. Uitgegeven vanwege het Dep.van Justitie. Gedrukt in de Strafgevangenis te Soekamiskin.
57032: SOEST, G.H. VAN, - Geschiedenis van het kultuurstelsel. (Full set of 3 vols.).
61106: SOETARDJO, - Tourist's map of the environs of Kopeng. Scale 1:10000.
48049: SOLDAN, DR. ING. (HRSG.), - Die Wasserwirtschaft Deutschlands und ihre neuen Aufgaben. Band III: (Teil I): Stand vom Jahre 1925. Teil II: Sonderbeschreibungen von Hafenanlagen... Teil III: Wasserwirtschaft und Wirtschaftsleben.
55257: SOLF, W.H. (FORMER GERMAN COLONIAL MINISTER), - Colonial policies. My political testament.
58290: SOMEREN, J.F. VAN, - Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht: Pamfletten, niet voorkomende in afzonderlijke gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken.
42916: SOSNOWSKI, JERZY (ED.), - Stocznia Szczecinska Im. A. Warskiego. Szszecin Shipyard.
58787: SOSRODIRDJO, MOEDJONO (ET AL, EDS.), - Jogjakarta.
24793: SOUSA DIAS, G., - Julgareis qual é mais excellente... No tricentenário da restauraçao de Angola.
58675: SOUSA-LEAO, JOAQUIM DE, - Frans Post, 1612-1680.
58745: SOUTO, AMELIA NEVES DE, - Guia bibliografico para o estudante de história de Moçambique (200/300 - 1930).
58112: SPARRMAN,ANDREW, - A voyage to the Cape of Good Hope, towards the Antarctic Polar Circle, and around the world., but chiefly into the country of the Hottentots and Caffres, from the year 1772, to 1776. Translated from the Swedish original.
58259: SPEDICATO, MARIA TERESA (ET AL, EDS.), - Aquatic telemetry: Advances and applications. Proceedings of the Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe Ustica, Italy, 9-13 June 2003.
40801: SPEELEVELDT, T., - Brieven over het eiland Walcheren.
59423: SPEETJENS, J., - Economic aspects of the history of Dutch St. Maarten: Abbreviated tourist edition.
52412: SPERANZA, ALESSANDRA O.M., - Solar and anthropogenic forcing of late-Holocene vegetation changes in the Czech Giant Mountains.
59820: SPILLMANN, JOSEPH, - In der Neuen Welt. Erste Hälfte: Westindien und Südamerika. Ein Buch mit vielen Bildern für die Jugend.
59819: SPILLMANN, JOSEPH, - In der Neuen Welt. Erste Hälfte: Westindien und Südamerika. Ein Buch mit vielen Bildern für die Jugend.
59254: SPINDLER, PAUL, - Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. XCVI./XCVII. Band.
41040: SPITERIS, TONY, - Art de Chypre des origines à l’époque romaine.
58392: SPOELDER, J., - Prijsboeken op de Latijnse school. Een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijsboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden ca. 1585-1876, met een repertorium van wapenstempels.
61311: SPRIGADE, P. & MOISEL, M. (EDS.), - Mittelafrika in Karten 1 : 2 000 000, herausgegeben vom Reichs-Kolonialamt: Belgisch Kongo und Angola, Blatt 4.
61310: SPRIGADE, P. & MOISEL, M. (EDS.), - Mittelafrika in Karten 1 : 2 000 000, herausgegeben vom Reichs-Kolonialamt: Belgisch Kongo und Angola, Blatt 3.
44417: SRINGERNYUANG, LUECHAI, - Availability and use of medicines in rural Thailand.
60541: STAALMAN, G., - Album van teekeningen behoorende bij de handleiding tot het verkrijgen van maten en modellen van zeilen en het bewerken daarvan, voor zeevarenden en zeilmakers.
43459: STADEN, HANS, - Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der wilden nacketen grimmigen Menschfresser Leuthen in der Newenwelt America gelegen. Faksimile-Wiedergabe nach der Erstausgabe "Marpurg uff Fastnacht 1557" mit einer Begleitschrift von Richard N. Wegner.
61003: CHEF VAN DEN GENERALEN STAF, - Infanterie-opleiding. Ontwerp-voorschrift 1526: Het infanterie-bataljon; 1530: Het mortier peloton; 1534: Terreinvaardigheid, gevechtsdril, optreden van groep en peloton (2e herziene druk).
61006: CHEF VAN DEN GENERALEN STAF, - Ontwerp-voorschrift onderhoud motorvoertuigen No. 1551. Deel 1, 2 en 3.
61004: CHEF VAN DEN GENERALEN STAF, - Ontwerp-voorschrift Tropenzakboek voor den soldaat. No. 1578..
60956: STAM, W.J.M. (HOOFDRED.), - Wereldnieuws. Geïllustreerd weekblad. 22e jaargang nrs.27-52 (Juli - Dec.1950).
60957: STAM, W.J.M. (HOOFDRED.), - Wereldnieuws. Geïllustreerd weekblad. 23e jaargang. (Jan.- Dec.1951).
60958: STAM, W.J.M. (HOOFDRED.), - Wereldnieuws. Geïllustreerd weekblad. 24e jaargang nrs. 1-21 (Jan.-Mei 1952).
50012: CUNARD WHITE STAR, - Launch of No "534" in the presence of Their Majesties The King & Queen at the yard of John Brown & Co., Ltd., Clydebank, Wednesday September 26th, 1934. Text by E.P. Leigh-Bennett.
58333: STARBUCK, ALEXANDER, - The history of Nantucket: county, island, and town including genealogies of first settlers.
59602: STARLING, THOMAS, - Geographical annual or family cabinet atlas.
41659: DEPARTMENT OF STATE, - Proceedings of the Fourth International Congresses on Tropical Medicine and Malaria, Washington, D.C., May 10-18, 1948.
60080: RAAD VAN STATE, - Generale petitie en Staaten van Oorlog voor het jaar 1783. (Aldus gedaan en gepetitioneert by den Raad van State in den Hage den 27 December 1782. Was geparapheert, N. Geelvinck ... geteekent, I.J. van Hees).
57928: STATIONSBUCH. - Heiliger von Christo Jesu, in seinem bittern Leiden gebahnter mit vielen heiligen Ablässen begnädigten allen mitleidenden Christen zur schuldigen Nachfolge angewiesener Kreuzweg. In den Kirchen der P.P. Franciskanern, Kölnischer Provinz.
58324: STATON, FRANCES M. & TREMAINE, MARIE (EDS.), - A bibliography of Canadiana: being items in the Public Library of Toronto, Canada, relating to the early history and development of Canada [1534-1867]. & First supplement.
58682: STAVORINUS, J.S., - Voyages par le Cap de Bonne-Espérance dans l'Archipel des Molucques, de 1768 à 1771 et de 1774 à 1778. Tome premier: Voyage à Batavia, à Bantam et au Bengale; Observations sur l'Ile de Java, etc., sur le Bengale, sur le Cap de Bonne-Espérence. Traduits du Hollandois par H.J. Jansen.
58067: STAVORINUS, J.S., - Voyage par le Cap de Bonne-Espérance et Batavia, à Samarang, à Macassar, à Amboine, et à Surate, en 1774, 75, 76, 77 et 78. Traduit du hollandois. (2 vol. set).
51807: STCHOUKINE, IVAN, - La peinture indienne à l'époque des Grands Moghols.
45563: STEEL, ROBERT W. (ED.), - British geography, 1918-1945.
44691: STEENHUIS, J.F., - Inventaris van geologische kaarten in Nederlandse bibliotheken.
43867: STEENSMA, F.A., - Voedingsleer. Een studieboek ten dienste van allen, die met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben.
45947: STEFANI, GIUSEPPE, - Insurance in Venice from the origins to the end of the Serenissima. Documents published for the 125th anniversary of the company, 1831-1956. (2 vol. set).
60265: STEIJN PARVE, D.C., - Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staatshuishoudkunde.
60248: STEIJN PARVE, D.C., - Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staatshuishoudkunde, nader toegelicht door den schrijver
41461: STEIJN PARVE, D.C., - De toekomstige wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, ingevolge artikel 60 der Grondwet, beschouwd in verband tot hetgeen daaromtrent thans is verordend in onze en in eenige vreemde koloniën.
43534: STEIN, LORENZ VON, - Die Lehre vom Heerwesen. Als Theil der Staatswissenschaft.
51962: STEINER, JESSE FREDERICK, - The Japanese invasion. A study in the psychology of inter-racial contacts.
50849: UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH, - Jaarboek 1936.
57108: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT, - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland, 1620-1640. Deel II: september 1623 - mei 1625.
57109: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT, - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland, 1620-1640. Deel III: juli 1625 - april 1628..
35786: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT, - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland, 1620-1640. Deel I: december 1620 - augustus 1623.
11987: STEPHANIC, J.W. (BEW.), - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam. Catalogus van de muntenverzameling, bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
58582: STEPHENSON, JOHN & CHURCHILL, JAMES MORSS, - Medical botany; or, illustrations and descriptions of the medicinal plants of the London, Edinburgh, and Dublin Pharmacopoeias. Comprising a popular and scientific account of poisonous vegetables indigenous to Great Britain. (3 vol. set).
41695: STERN, WILLIAM, - Die differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen. An Stelle einer zweiten Auflage des Buches: Über Psychologie der individuellen Differenzen (Ideen zu einer differentiellen Psychologie).
59299: STEUERWALD, J.D., - Een kunstpraatje.
57664: STEUR, A.G. VAN DER (UITG./INL.), - Chaerte vande Vrye Heerlickheydt Warmondt, een pre-kadastrale kaart uit 1667, vervaardigd door Johan Dou(w).
41330: STEUR, P.J.P. VAN DER & STEUR-DE BRAUW, A.E. VAN DER, - Aanteekeningen op de verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den Waterstaat in Nederland. Opnieuw bewerkt. Uitgegeven door het Dep. van Waterstaat.
47696: STEVENS, C.W.M., - L'écriture solaire d'Hélène Cixous. Travail du texte et histoires du sujet dans Portrait du soleil.
57818: STEVENSON, ENRICO, - Inventario dei Libri Stampati Palatino-Vaticani. Edito per Ordine di S.S. Leone XIII P.M. (Complete in 5 vols.).
48217: STEWART, RICHARD MORRIS, - The Church of Scotland from the time of Queen Margaret to the Reformation.
61333: STIBBE, D.G. (ET AL, EDS.), - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Vijfde - achtste deel (supplement vols.).
59746: STIBBE, D.G. & UHLENBECK, E.M. (EDS.), - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Vierde deel: Soem - Z.
879: STIELER, K., H. WACHENHUSEN & F.W. HACKLAENDER, - De Rijn, van zijn oorsprong tot aan zee.
55603: STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN, - Land en volk van Nederland. Catalogus van oude en nieuwere werken over plaatsbeschrijving.
32638: STOHR, WALDEMAR, - Kunst und Kultur aus der Südsee: Sammlung Clausmeyer Melanesien.
52217: STOKVIS, H.J., - Wetten, besluiten en overeenkomsten betrekkelijk de electro-magnetische telegrafen in Nederland, 1 Decenber 1847 - 1 October 1873.
51509: STOLK, WILMA, - Lymphatic Filariasis: transmission, treatment and elimination.
60183: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1942 No. XI-XII.
60181: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1941 No. VIII.
59752: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1940 No. II.
53860: STOOPENDAAL, DANIEL & BRUIN, CLAAS, - De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. La triomphante riviere de Vecht, remonstrant diverses veües des lieux de plaisances (...).
1224: STOPPELAAR, J.W. DE, - Balambangansch adatrecht.
33456: STOUT, EARL J. (ED.), - Folklore from Iowa.
55371: STÖWER, WILLY (HRSG.), - Der Deutsche Segelsport.
13424: STRAATEN, H.S. VAN DER, - Brazil, a destiny. Dutch contacts through the ages.
60693: STRADA, FAMIANO, - Della guerra di Fiandra. Deca prima. Volgarizzata da Carlo Papini. Con le figure.
33188: STRAHLHEIM, C., - Die Wundermappe, oder sämtliche Kunst- und Natur-Wunder des ganzen Erdballs. Dritter Band: Grossbritannien.
41550: STRASBURGER, EDUARD, - Das kleine botanische Practicum für Anfänger. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik. Einführung in die mikroskopische Technik.
52726: UNIVERSITÄT STRASSBURG, - Katalog der Flückiger-Bibliothek im Pharmazeutischen Institute der Universität Strassburg.
52000: STREFFLEUR, V., - Die primitive physikalische Beschaffenheit der Nord-Polarländer.
61001: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN, - Oefeningsaanwijzing Nos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12.
61000: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN, - Trainingscirculaires Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 8.
61002: BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN, - Lichte vuurwapenen. Ontwerp-voorschrift. Nos. 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1507, 1509, 1510, 1511, 1515.
49076: STRIJKER, D., - Ruimtelijke verschuivingen in de EU-landbouw 1950-1992.
61332: STUART, MARTINUS; KUYPER, JAQUES, - 41 plates taken from: De mensch zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol.
13653: STUART-FOX, D.J., - Bibliography of Bali. Publications from 1920 to 1990.
59649: STURM, CHRISTOPH CHRISTIAAN & TIEDE, JOH. FREDERIK, - Dagelyksche verkeeringen met God in de morgen en avond-uuren. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ludolph Godlieb Cordes. Derde deel (July - September).
32201: STYL, S. (ANON. GEPUBLICEERD), - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruiter, hertog, ridder, enz. enz. enz., en lt. admiraal generaal van Holland en Westfriesland.
15104: STYL, S., - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
58028: STYL, S., - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
43608: STYL, S., - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
48759: SUETONIUS TRANQUILLUS, CAIUS, - C. Suetonius Tranquillus. Ad optimas editiones collatus. Praemittitur notitia literaria Studiis Societatis Bipontinae.
59433: SUGENHEIM, S., - Russlands Einfluss auf, und Beziehungen zu Deutschland vom Beginne der Alleinregierung Peters I. bis zum Tode Nikolaus I. (1689 - 1855); nebst einem Rückblicke auf die frühere Zeit. (2 vol. set).
57096: PROEFSTATION VOOR DE JAVA-SUIKERINDUSTRIE, - Handleiding ten dienste der molencontrole.
4447: PROEFSTATION VOOR SUIKERRIET, - Verslagen van het Proefstation voor suikerriet in West-Java te Kagok-Tegal over 1899, 1900, 1901, 1902 en 1903.
55265: SULLIVAN, EDWARD & PRITCHETT, R.T. (ET AL), - Yachting. (2 vol. set).
59963: SUNDERLANT, GRAVE VAN & CHUDLEIGH, J., - Antwoort van Syn Koninklijcke Majesteyt van Groot-Brittanje, aen den Heer Citters, ambassadeur van Haar Hoog-Mog. de Heere Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Tot Londen gegeven den 29. February 1684. & Memoriaal van den heer Chudleigh, envoyé extraordinair van Syn Majesteyt van Groot-Brittanje. Overgelevert den 17. Maert 1684.
57858: SURIE, H.G. & WINDE, J. DE, - Beschrijving van Hr. Ms. pantserschip "De Zeven Provinciën".
59524: GOVERNMENT OF SURINAM, - Preliminary study on the possibility of utilizing the forests of Surinam.
61428: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1952.
61419: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1943.
61375: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname 1884.
61410: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1934.
61411: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1935.
61414: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1938.
61413: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1937.
61425: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1949.
61426: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1950.
61406: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1930.
61427: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1951.
61378: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1887.
13065: SURINAME. - Gouvernements Advertentieblad. Verschijnende Dinsdag en Vrijdag. Jan. 1920 - Dec. 1958. Added: year 1962 (contents of this year not in correct order).
61382: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname voor het jaar 1892.
61384: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname voor het jaar 1894.
61380: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1890.
61405: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1929.
61422: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1946.
61423: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1947.
61424: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1948.
61376: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1885.
61377: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1886.
61420: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1944.
61367: SURINAME. - Gouvernements-bladen van de Kolonie Suriname 1856-1865.
61429: SURINAME. - Bijblad op het Gouvernementsblad van Suriname van No.'s 127 t/m 221. (1935-1941).
61383: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname voor het jaar 1893.
61372: SURINAME. - Gouvernements-blad der Kolonie Suriname 1876.
61415: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1939.
61374: SURINAME. - Gouvernements-blad der Kolonie Suriname 1883.
61421: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1945.
61398: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1921.
61373: SURINAME. - Gouvernements-blad der Kolonie Suriname 1880.
61401: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1925.
61402: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1926.
61403: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1927.
61417: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1941.
61418: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1942.
61388: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1911.
61389: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1912.
61390: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1913.
61391: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1915.
61379: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1889.
61392: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1916.
61412: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1936.
61385: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1907.
61386: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1909.
61399: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1923.
61394: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1918.
61404: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1928.
51395: DIENST LANDSBOSBEHEER SURINAME, - Zeeschildpadden in Suriname.
61397: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1920.
61387: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1910.
61396: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1919.
61395: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1918. No. 104: Burgerlijk Wetboek voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
61400: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1924.
61407: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1931.
61408: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1932.
61409: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1933.
61416: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1940.
59013: SUSELO, HENDROPRANOTO (ET AL, EDS.), - Indonesia's urban infrastructure development experience: critical lessons of good practice.
59218: SVOBODA, W., - Die Bewohner des Nikobaren-Archipels nach eigenen Beobachtungen, aelteren und neueren Quellen. (Complete in 3 instalments).
58038: SWAMMERDAM, JAN (ET AL), - The natural history of insects, compiled from Swammerdam, Brookes, Goldsmith, &c. Intended as a companion to Buffon's natural history.
59125: SWART, JACOB, - Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen, benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden.
61013: SWART, JACOB (RED.), - Tijdschrift voor het Zeewezen. Nieuwe serie. 1875: Nos. 1, 2, 3; 1876: Nos. 1 & 4; 1878: Nos. 1 & 2; 1879: Nos. 1, 2, 3; 1880: No. 1.
57873: SWART, PAULUS, - Specimen medicum inaugurale de hydrorhachia.
61034: SWART, JACOB, - Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen, benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden.
59306: SWEDIAUR, F., - Traité complet sur les symptomes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques. (2 vol. set).
59386: SWELLENGREBEL, N.H. (ET AL, EDS.), - Documenta Neerlandica et Indonesica de morbis tropicis. Quarterly journal of tropical medicine and hygiene. Vol. III, nos. 1-4, March to December 1951.
41424: SWIETEN, J. VAN, - De luitenant-generaal J. van Swieten contra den luitenant-generaal G.M. Verspyck.
46305: SYLLA, EDITH & MCVAUGH, MICHAEL (EDS.), - Texts and contexts in Ancient and Medieval science studies on the occasion of John E. Murdoch's seventieth birthday.
59616: SYNGE, EDWARD (ANON. PUBL.), - La religion d'un honneste homme qui n'est pas théologien de profession. Avec les fondemens & les raisons qui l'établissent. Discours, où l'on prouve la vérité de la religion chrêtienne en général... Traduit de l'anglois.
49433: SZABOLCS, I., - European Solonetz soils and their reclamation.
48117: SZCZESNIAK, BOLESLAW, - The Knights Hospitallers in Poland and Lithuania.
51416: SZWED, JOHN F. & ABRAHAMS, ROGER D., - Afro-American folk culture: An annotated bibliography of materials from North, Central and South America and the West Indies. (2 vol. set).
57862: TAEMSZ, CORNELIS (?), - Caert-thresoor, inhoudende de tafelen des gantsche werelts landen, met beschryvingen verlicht, tot lust vanden leser, nu alles van nieus met groote costen ende arbeyt toegereet. Nawoord door Jan Werner.
58120: TAILHE, JACQUES, - Histoire des entreprises du clergé sur la souveraineté des rois. Recueillie des ouvrages de MM. Bossuet, Fleury, Baillet & autres auteurs célebres.
58997: TAINTON, N.M. (ED.), - Veld management in South Africa.
29490: TALBOT-BOOTH, E.C. (ET AL, EDS./ILLS.), - Merchant ships. (3 volume set).
43856: TALEKAR, N.S. (ED.), - Diamondback moth and other crucifer pests. Proceedings of the Second International Workshop Tainan, Taiwan, 10-14 December 1990.
60769: TAM, CAPITAINE, - A Madagascar. Carnet de campagne d'un officier.
60273: TAMBURINO, THOMA [TAMBURINI, TOMMASO], - Methodus expeditae communionis tum pro sacerdotibus, tum pro omnibus fidelibus communicaturis. Liber unicus.
59612: TAULER, JOHANNES, - Het merch der zielen, oft van volcomenheyt alder deuchden. Een seer innich ende devoot boecxken, waer in meer wort ghetreft den gront der zielen, dan den uytwendighen schijn... overgheset uyt de Overlantsche taele inde Nederlantsche, door ... Anthonis van Hemert ...
20857: TAYLOR, D.W., - The speed and power of ships. A manual of marine propulsion.
58685: TAYLOR, ISAAC (OLIVIER, J., BEW.), - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika. Naar de 5e Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt door J. Olivier Jz.
57671: TCHEMERZINE, AVENIR, - Bibliographie d'éditions originales et rares d'auteurs francais des XVe, XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles contenant environ 6,000 fac-similes de titres et de gravures.
49160: TEELKEN, JACOBA C., - Market mechanisms in education: A comparative study of school choice in The Netherlands, England and Scotland.
57669: TEILLERS, J.W., - Ethnographica in het museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia (Java). Plaat I-XII.
43499: TELDERS, J.M. (ET AL), - Verslag van de Commissie van Advies (J.M. Telders, W.F. Leemans, J. Kraus, J.E. de Meijier) nopens de werken in de Solo-vallei, door den Heer Minister van Koloniën benoemd bij beschikking van 23 Dec. 1898, Litt. A3., no. 37.
59478: TERENCE, - Publius Terentius Afer. (Andria, Eunuchus, Heauton Timorumenos, Hecyra, Adelphi, Phormio).
58178: TERENTIUS, - Comoediae sex. Ex recensione Heinsiana: Cum annotationibus Thomae Farnabii, in quatuor priores: et M.C. Is. F. in duas posteriores.
58531: TERENTIUS, - De zes comedien van P. Terentius. Verduitst door Henricus Zwaardekroon, rector der Schole tot Rotterdam. (Op gegraveerde titel: De ses comedien van P. Terentius. Verduitst door H. Swaerdekroon, rector der Schole tot Rotterdam).
59811: TERENTIUS, - P. Terentii Afri Comoediae sex. Belgica interpretatione, ac notis ad loca difficiliora illustratae. Opera ac studio Henrici Zwaerdecroon.
45964: TERNAN, TREVOR, - Some experiences of an old Bromsgrovian: soldiering in Afghanistan, Egypt and Uganda.
60407: BANQUE TERRITORIALE. - Liquidation de la Banque Territoriale. Fonds d'annuités.
61058: TERVEEN, JAN GERARD VAN (ANON. VERSCHENEN), - Janus verrezen, 1787-1795. Suum cuique. Nos. 10 t/m 25, 8 Juny - 21 September 1795.
55596: TERWEN, J.L., - Etymologisch handwoordenboek der Nederduitsche taal, of proeve van een geregeld overzigt van de afstamming der Nederduitsche woorden.
60217: TERWEY, S. & EMMINK, A. (EDS.), - Grafisch tijdschrift. Hollandsch-Maleisch vakblad voor de typografie in Nederlandsch-Indië. Eerste jaargang 1917. (No. 1, Februari 1917 - No. 12, Januari 1918).
45712: TEX, J. DEN, - Oldenbarnevelt. Deel III: Bestand 1609-1619.
57954: TEX, CORNELIUS ANNE DEN, - De antiqui juris principiis in excolenda jurisprudentia Romana constanter servatis.
59793: TEXEL. - Kaart van Texel. Schaal 1:33.333.
538: TEXIER, EDMOND, - Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique. Illustrations de MM. Rouargue frères.
47839: THACKER, FRED. S., - The Thames Highway. A history of the locks and weirs.
59026: THAER, A.D. (BEWERKT DOOR ENKLAAR, E.C.), - Grondbeginselen van een wetenschappelijken landbouw. Derde deel.
51852: THEISSEN, S., - De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat.
42010: THESING, WILLIAM B., - Victorian prose writers after 1867.
40818: THIEBAUT, L., - Recherche et étude économique des gîtes métallifères par L. Thiébaut, suivi de Notions pratiques d'hygiène aux pays chauds à l'usage des prospecteurs par le Docteur Gustave Martin. Préface de L. Cayeux. Préface de L. Cayeux.
39979: THIENEN, G. VAN (ED.), - Incunabula in Dutch libraries. A census of fifteenth-century printed books in Dutch public collections. (2 vol. set).
38812: THOM, ALEXANDER, - Onderzoek naar den aard en koers der stormen in den Indischen Oceaan bezuiden de Linie, ten einde derzelver oorsprong, uitgestrektheid, ronddraaijenden aard, snelheid en rigting van hun voortgang, daling des barometers en andere er mede gepaard gaande verschijnselen te leeren kennen. Uit het Engelsch vertaald door S. van Delden Az.
58359: THOMES, WM.H., - The whaleman's adventures in the Sandwich Islands and California.
58417: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't schrikkel-jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXIV. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
44112: THOMPSON, EDGAR T., - Plantation societies, race relations, and the South: The regimentation of populations. Selected papers.
58419: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXV. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
58420: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXVI. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
58418: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXIII. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
655: THOMSON, W.M., - The land and the book; or biblical illustrations drawn from the manners and customs, the scenes and scenery of the Holy Land.
21539: THORBECKE, J.R., - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Delen I-IV: 1830-1845. Uitgegeven door G.J. Hooykaas & J.C. Boogman.
44469: THRESHER, U.S.S., - Loss of the U.S.S. "Thresher": Hearings before the Joint Committee on Atomic Energy Congress of the United States 88th Congress, first and second sessions on the loss of the U.S.S. "Thresher", June 26, 27, July 23, 1963, and July 1, 1964.
57732: THURNWALD, RICHARD, - Forschungen auf den Salomo-Inseln und dem Bismarck-Archipel. Band I: Lieder und Sagen aus Buin. Nebst einem Anhang: die Musik auf den Salomo-Inseln von Erich Moritz von Hornbostel.
48760: THYE HANNES, J.A. VAN, - Tractatus juris publici foederati Belgii de inauguratione principum Belgicorum.
58545: THYSIO, ANTONIO [THYSIUS, ANTONIUS], - Compendium historiae Batavicae, a Julio Caesare usque ad haec tempora. Accessit eiusde discursus oratorius in expugnationem Sassae Gandavensis.
45340: TIDEMAN, B.J., - IJzer en staal. Eene beschrijving van de wijzen, waarop men ijzer en staal wint uit de ertsen, zuivert en verwerkt; met aanwijzingen voor het keuren of beoordeelen van het metaal in ruwen of bewerkten toestand.
4560: TIDEMAN, B.J., - Woordenboek van scheepsbouw, bestemd om als handboek te dienen voor zee-officieren, ingenieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders, assuradeurs, studenten, enz.
60437: TIDEMAN, B.J., - Woordenboek van scheepsbouw, bestemd om als handboek te dienen voor zee-officieren, ingenieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders, assuradeurs, studenten, enz.
59046: TIEDE, ERNST, - Ur-Arische Gotteserkenntnis. Ihr neues Erwachen im Sonnenrecht und die Erschliessung der kleinen und grossen Mysterien.
61216: TIELE, P.A., - Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeeling. Verzameling van Frederik Muller te Amsterdam. Naar tijdsorde gerangschikt en beschreven. Tweede deel 1649-1672 Mei. (Nrs. 3370-5878).
43529: TIELE, P.A., - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. Réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller à Amsterdam.
59124: TIELE, P.A., - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
49212: TIENHOVEN, J.P. VAN, - De effectenbeurs van Parijs. Organisatie.
59756: TIJDSCHRIFT. - Maandelijksche kronijk. Geschiedenis van den dag. 10de jaargang, Juny t/m December 1862.
42340: TIJDSCHRIFT. - Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, jaargang 3, 1905 Red. Emm. de Bom, P.C. Molhuysen e.a.
53311: TIKTAK, AALDRIK, - Modeling non-point source pollutants in soils. Applications to the leaching and accumulation of pesticides and cadmium.
51358: TILAKASIRI, JAYADEVA, - Handicrafts of Sri Lanka.
42625: TILLEMA, H.F., - 'Kromoblanda'. Over 't vraagstuk van het wonen in Kromo's groote land. 4e deel. Met aanhangsel op deel 1 en registers op de deelen 3 en 4.
58618: TILLEY, HELEN & GORDON, ROBERT J. (EDS.), - Ordering Africa: Anthropology, European imperialism, and the politics of knowledge.
24886: TIMES, THE. - The Times atlas of the world. Comprehensive edition.
13267: TIMMER, HENDERICUS (ANON. PUBL.), - Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
5850: TIMON, - Livre des orateurs.
58091: TIRION, ISAAK (UITG.) & WAGENAAR, J., - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren (...). Xde deel behelzende eene beschryving van den tegenwoordigen staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
60396: TIRION, ISAAK & WAGENAAR, J., - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. XIde deel: Vervattende eene algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge en mindere Generaliteits-kollegien, der Maatschappyen van Oosten en Westen, en der handwerken, visscheryen, zeevaart en koophandel enz.
19213: TIROL, - Salzburg und Oberbayern. 325 Photos nach neuesten Original-Aufnahmen von Wuerthle & Sohn, Salzburg, Fritz Gratl, Innsbruck, Ferdinand Finsterlin, Mchn., u.a. Mit ausfuerlichem Text.
41470: TOBLER, ADOLF, - Die altvenezianische Übersetzung der Sprüche des Dionysius Cato.
52832: TOMASI, SILVIA DE (ET AL), - Bibliografia institucional: Produccion intelectual del INTA 2004.
52377: TOOLEY, R.V., - English books with coloured plates 1790-1860: A bibliographical account of the most important books illustrated by English artists in colour aquatint and colour lithography.
60778: TOSO, CARLO, - I Pana' del Centrafica: storia, sociatà, religione.
8249: TOUCHARD-LAFOSSE, G., - La Loire, historique, pittoresque et biographique. De la source de ce fleuve à son embouchure dans l'océan.
16418: TOUDOUZE, GEORGE G.- (ET AL), - Histoire de la Marine.
60540: TOUDOUZE, GEORGE G.- (ET AL), - Histoire de la Marine.
58908: TOULORGE, COLONEL, - Le service d'état-major en campagne : Les quartiers généraux et les états-majors allemands en 1870-71.
11127: TOWER, CH., - The Charlemagne Tower collection of American colonial laws.
60815: INDEX TRACTATENBLAD. - Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Cumulatieve Index op de jaargangen 1951-1970.
40815: TREPTOW, E., WÜST, F. & BORCHERS, W., - Bergbau und Hüttenwesen. Für weitere Kreise dargestellt.
48748: TRICHT, OTTO VAN, - Kort begrip der Christelijke geloofs- en zedeleer, opgemaakt uit de redevoeringen en de brieven van Paulus aan de Romeinen en de Galatiërs. (Bound with:) HEYNINGEN, H. VAN, Geloofs- en zedeleer van Paulus, naar zijne redenen en schriften (...).
50613: TRICOT-ROYER, DR., - L'imprimeur Plantin et les sciences médicales.
58334: TRIPP, WILLIAM HENRY, - "There goes flukes": The story of New Bedford's last whaler, being the narrative of the voyage of schooner John R. Manta on Hatteras Grounds, 1925, and whaleman's true yarns of adventures in old deep-sea whaling days.
45935: TROEYER, BENJAMIN DE, - Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica saeculi XVI. I: Pars biographica. De auteurs van de uitgegeven werken; II: Pars bibliographica. De edities.
60597: TROGNEUX, G., - Notice historique sur les divers modes de transport par mer.
60844: TROMLITZ, JOHANN GEORGE, - The keyed flute by Johann George Tromlitz. Translated and edited with an introduction by Ardal Powell.
60718: TROOYEN, G.P. VAN, - Redevoeringen, geschriften en verhandelingen. (Bandtitel: Eigen werk van G.P. van Trooyen, arts).
48502: ACTA TROPICA, - Thérapeutique nouvelle de la bilharziose et de l'ambiase. Symposium de Lisbonne, 2 au 4 Juin 1965.
42887: TROUP, KENNETH D. (ED.), - The Seventh International Tug Convention, organised by Thomas Reed Publications Ltd. Complete papers and discussions fully illustrated.
45753: TROUTMAN, O.F., - The cotton and silk textile industry of Australia. Issued under the auspices of The Australian Institute of International Affairs, New South Wales Branch. A report in the International Research Series of the Institute of Pacific Relations.
43857: TSUDA, SOKICHI, - A study of the Tso-chuan in the light of the development of Confucian thought.
59693: TUCKEY, JAMES HINGSTON, - Aardrijkskunde voor zeevaart en koophandel. Eerste deel.
60727: TUMBELAKA, ROLAND, - Ziekte van Redlich-Alzheimer.
57619: INSTITUT PASTEUR DE TUNIS, - Archives de l'Institut Pasteur de Tunis, tomes 22-37, 1933-1960. Publication trimestrielle. (Lacks vol. 29, 1940 & vol. 35, 1958, issue no. 1).
60602: TUR TORRES, ANTONI, - La sal de l'illa: Les salines d'Eivissa al segle XVI. Estudi dels "llibres de la sal" (1639-1640). XI premi de recerca Josep Ricart i Giralt, 2010.
60542: TURK, L.K., - Opgaven en berekeningen van Zr. Ms. schepen van oorlog.
59579: TURRETTINI [TURRETIN], JEAN ALPHONSE, - Orationes academicae. Quibus multa, ad scientiarum incrementum, Christianae veritatis illustrationem, pietatis commendationem, pacémque Christianorum, pertinentia continentur.
58335: TUTTLE, CAPT. FRANCIS (ET AL), - Report of the cruise of the U.S. Revenue Cutter Bear, and the overland expedition for the relief of the whalers in the Arctic Ocean from November 27, 1897 to September 13, 1898.
60632: TUXEN, J.C., - Die Deviation der Compassnadel so wie Regeln für die Aufstellung und Untersuchung des Compasses an Bord. In das Deutsche übertragen von H. Graff.
58583: TYSENS, G. (TEKST), - Haarlemmer duinzang, ter eere van des zelfs vermakelyke land- en watergezigten, van Sandtvoordt af tot Haarlem. Versierd met twaalf naauwkeurige afbeeldingen.
42735: UHLE, MAX, - The Emeryville shellmound.
47518: UJFALVY, CH.E. DE, - L'art des cuivres anciens au Cachemire & au Petit-Thibet.
25983: ULLMANN, C., - Hervormers voor de Hervorming in Duitschland en de Nederlanden. Uit het Hoogduitsch vert.door G.P.Kits van Heijningen.
61364: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XLII No. 487, Janeiro - No. 498, Dezembro 1966.
61354: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXII No.368, Fevereiro - No. 378, Dezembro 1956.
61360: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXVIII No. 439, Janeiro - No. 450, Dezembro 1962.
61355: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXIII No.379, Janeiro - No. 390, Dezembro 1957.
61358: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXVI No. 415, Janeiro - No. 426, Dezembro 1960.
61359: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXVII No. 427, Janeiro - No. 438, Dezembro 1961.
61361: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXIX No. 451, Janeiro - No. 462, Dezembro 1963.
61362: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XL No. 463, Janeiro - No. 474, Dezembro 1964.
45705: JUNTA DE INVESTIGAÇOES DO ULTRAMAR, - Estudos sobre a etnologia do Ultramar Portugues. (Vol. I).
61356: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXIV No.391, Janeiro - No. 402, Dezembro 1958.
61357: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXV No. 403, Janeiro - No. 414, Dezembro 1959.
61365: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XLIII No. 499, Janeiro - No. 510, Dezembro 1967.
61366: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XLIV No. 511, Janeiro - No. 522, Dezembro 1968.
61363: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XLI No. 475, Janeiro - No. 486, Dezembro 1965.
58891: JAPANESE NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO, - Who's who among Japanese writers. Japanese National Commission for UNESCO Japan P.E.N. Club. Foreword by Yasunari Kawabata & Suekichi Aono.
60959: UNGER, J.H.W. (UITG.), - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. I: De regeering van Rotterdam 1328-1892. Naamlijst van personen die in of van wege de regeering ambten hebben bekleed, voorafgegaan door eene geschiedkundige inleiding over den regeeringsvorm van Rotterdam.
60960: UNGER, J.H.W. & BEZEMER, W. (UITG.), - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. II: De oudste kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland.
60961: UNGER, J.H.W. & BEZEMER, W. (UITG.), - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. III: De oudste stadsrekeningen van Rotterdam.
57275: SECRETARIAT OF THE NETHERLANDS-INDONESIAN UNION, - Report of the Committee New Guinea (Irian) 1950. I: Preface; II: Text and appendixes of the Netherlands main constituent; III: idem of the Indonesian; IV: Appendixes.
43503: UNITED STATES, DEPT. OF STATE, DIVISION OF NORTHEAST ASIAN AFFAIRS, - United States relations with Japan, 1945-1952. Prepared as a background paper for the Conference on Japanese-American Relations to be held at Honolulu, January 17-20, 1953, under the auspices of the Japan Institute of Pacific Relations and the Institute of Pacific Relations of Hawaii.
58939: UNIVERSAL. - Anleitung zur Bedienung und Instandhaltung der Typograph-Setzmaschine "Universal". Mit Anhang Modell A und B. (Cover title: Zeilensetz- u. Giessmaschine Typograph).
58279: CORNELL UNIVERSITY (GIOK PO OEY, COMPILER), - Cornell University Libraries: Southeast Asia catalog. (Full set of 7 vols.). In commemoration of the twenty-fifth anniversary of the Cornell University Southeast Asia Program.
22602: UNLANDT, N.G.W., - ... E si fetz mantas bonas chansos ... Techniques romanes dans le Minnesang allemand du 13e siècle.
55682: URQUHART, R.M., - Scottish civic heraldry: regional, islands, district.
60161: GEMEENTE UTRECHT, - Ordonnantie op het verkoopen en de keuring van vleesch in de gemeente Utrecht.
60160: BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD UTRECHT, - Publicatie. Burgemeester en Wethouderen der stad Utrecht, brengen door deze ter kennis der belanghebbenden ... dat, ten gevolge van het bijzonder ongunstige jaargetij, een aantal landlieden en veehouders, uit hoofde van gebrek aan voeder, zich genoodzaakt zien, een groot gedeelte van hun vee te slagten of te verkopen, tegen een prijs, ver beneden de waarde ... (Gedaan te Utrecht den 21en October 1829, en gepubliceerd des daags daaräanvolgende. Burgemeester en Wethouderen voornoemd H.M.A.J. van Asch van Wijck, vt. Ter ordonnantie van dezelve P. de Roock).
60154: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie, tot het doen continueren van de contributie van een en een half per cento; voor den lopenden jare 1754. volgens de ordonnantie den 29. November 1752. daar op deëmaneert, met weglating van het extraordinaris middel. (Gedaen t'Utrecht den 19 Maart 1754. Was geparapheert, R.A. van Renesse, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60155: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie. De gedeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht doen te weten: dat wy, om den toevoer van rundvee naer de naburige provincien te faciliteren ... hebben goedgevonden ... het transit of doorpasseren ... mede te permitteren. (Gedaen t'Utrecht den 2. February 1770. Was geparapheert, R.A. van Renesse, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60156: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie. De gedeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht, in ervaringe gekomen zynde, dat niet tegenstaande de ordres ... van tyd tot tyd rundvee, aan de grasseerende ziekte laboreerende, hebben goedgevonden allen ... nader te ordonneren ... zig omtrent den invoer, doorvoer en uitvoer van het rundvee exactelyk te reguleeren ... (Gedaen t'Utrecht den 16 Mey 1775. Was geparapheert, R.A. van Renesse, vt. ... Was geteeckent, C.A. Vos).
60157: STATEN VAN DEN LANDE VAN UTRECHT, - Ordonnantie omtrent het onderhoud der armen, als mede het afvorderen en uitleveren van acten van indemniteit binnen de provincie van Utrecht. Gearresteert den 5 Augustus 1777. (Gedaen t'Utrecht den 5. Augustus 1777. Was geparapheert, J.H. Grave van Rechteren, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60158: GEMEENTE-BESTUUR DER STAD UTRECHT, - Alteratie op de ordonnantie, waar naar de weekelyksche vleeschmarkt, ingevolge het geärresteerde by het Intermediair Gemeente Bestuur dezer Stad, van den 7 April 1800, wordt gehouden. (Aldus geärresteerd by het Gemeente-Bestuur der stad Utrecht, op den 30e September 1805. In kennisse van my P. de Roock ... C.A. Duker).
60152: STATEN VAN DEN LANDE VAN UTRECHT, - Publicatie, op de ordonnantie van het aanbetaalen der ongelden, den 29. November 1752 geemaneert, en waar van de IV. V. VI. en VII. articulen, voor zo veel het platte land betreft, by dezen buyten effect gesteld, en de VIII. en IX. articulen gealtereert worden. Gearresteert den 22. Juny 1753. (Gedaen t'Utrecht den 18. February 1750. Was geparapheert, G. de Tuyl de Serooskerken, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60151: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Ordonnantie. Waar na by forme van collecte zal, in de stad en steden dezer provincie, en de vryheden van dien, geheven en ge-int zal worden den impost op de zeep, met het zegel van dien; mitsgaders den impost op de zooy van de zeep. Gearresteert den 18 February 1750. (Gedaen t'Utrecht den 18. February 1750. Was geparapheert, G. de Tuyl de Serooskerken, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60149: STAATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie. De Gedeputeerden van de Staaten 's Lands van Utrecht, gevonden hebbende, dat veele van de lijsten van het hoorn-geld, in de schouten ten platten lande ... abusivelyk zyn geformeerd ... (Gedaen t'Utrecht den 10. Juny 1749. Was geparapheert, R.A. van Renesse, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60150: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Ordonnantie. Waar na by forme van collecte zal worden geheven den impost op de boter, met het zegel van dien. Gearresteert den 29. April 1750. (Gedaen t'Utrecht den 29. April 1750. Was geparapheert, G. de Tuyl de Serooskerken, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60146: VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, - Publicatie tegens het inbrengen van vleesch om dat te verkopen. Gearresteert by de Vroedschap der stad Utrecht den 2en December 1748, en (more solito) gepubliceert den 13en dito. (In kennisse van my J. v. Baerle).
60147: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht, doen te weeten: Alsoo wij goedgevonden hebben het middel op de dienstboden en paerden, mitsgaders het hoorngeld, vallende ten platten lande deeser provincie ... in forme van collecte ... te doen innen ... (Gedaen t'Utrecht den 26. Maart 1749. Was geparapheert, G. de Tuyl de Serooskerken, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60145: VROEDSCHAP DER STADT UTRECHT, - Publicatie. (Aldus gerenoveert en gepubliceert van den Stadhuyse t'Utrecht, op den 22en November 1747. In kennisse van my, Johan van Baerle).
60144: VROEDSCHAP DER STADT UTRECHT, - Publicatie. Extract uit de resolutien van de Ed. Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der stadt Utrecht. Maendagh den 2. May 1746. (Accordeert in kennisse van my, J. v. Baerle).
60132: VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, - Ordonnantie ende conditien, waer naer de Heeren van de Vroedtschappe der stadt Utrecht verpachten willen, den impost op 't uytgaende beestiael, voor den tijdt van drie aen-een-volgende jaren. (Aldus gedaen ende gearresteert ... den IIIen October 1653. J. van Nijpoort).
60133: VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, - Ampliatie vande ordonnantie op het geslacht. In den eersten, dat alle ende een yegelijk, van buyten in dese sradt ... met eenigh vlees of speck ... in schepen, schuyten, of op wagens aenkomende ... gehouden sullen zijn den pachter of sijnen collecteur aen te brengen ... ende den impost daer van te betalen ... (Aldus gearresteert ... den XIIIen Augusti 1666 ... My secretaris pñt. J. Quint).
60140: VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, - Publicatie tegens het brengen en verkopen van spoeling- of brandewynsverkens, op de ordinaris merkt. Aldus provisionelijk in de Vroedschap gearresteert op den 28 October 1737. en van den Stadhuyse (more solito) gepubliceert op den 29 dito. (In kennisse van my, J. v. Baerle).
60142: VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, - Publicatie aengaende de vetweyders en vleeschhouders rakende het slagten in de natydt. Aldus providionelijk by de Vroedschap gearresteerd den 23 November 1739. en van den Stadhuyse (more solito) gepubliceert op den 24 dito. (In kennisse van my secretaris, J. v. Baerle).
60143: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie. De gedeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht, in ervaring gekomen zynde, dat de besmettelyke ziekte onder het rundvee, in andere provincien grassende, reeds in verscheydene plaatsen op de frontieren dezer provincie ontstoken is, hebben goedgevonden, het placaat van de Heeren Staten, den 12. Augusti 1713 geëmaneert, te renoveren ... (Was geparapheert, Hendk. Smissaert, vt. ... Was geteeckent, G.F. de Milan-Visconti).
60131: GEDEPUTEERDEN VAN DE STATEN 'S LANTS VAN UTRECHT, - Ordonnantie, in-houdende interdictie tegens publijcke venduen of verkopingen by op ofte af-slach ten platten lande der provincie van Utrecht, van ossen, koeyen ende andere vette beesten. (Gedaen t' Utrecht, den twintichsten October 1664. Was geparapheert, Ludewijck Thiens ... ende was onderteeckent, Ant. van Hilten).
60130: GEDEPUTEERDEN VAN DE STATEN 'S LANTS VAN UTRECHT, - Ordonantie op de paerde-merckten tot Utrecht. (Gedaen tot Utrecht, den 17. May 1655. Was geparapheert, H. van Outerff ... ende was onderteeckent, Ant. van Hilten).
60148: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie, rakende eenige veranderingen in de ordonnantie van den impost op de slagerye en 't beestiaal, van den 31. December 1749. (Gedaen t'Utrecht den 18. September 1753. Was geparapheert, A.F. Godin, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
44129: BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT, - España e Hispañoamerica: Catalogo de libros espanoles y publicaciones extranjeras sobre Espana e Hispoamerica.
58532: UYTENHAGE DE MIST, J. (TOEGESCHREVEN AAN), - De stadthouderlijke regeeringe in Hollandt ende West-Frieslandt. Dat is een kort ende bondigh verhael van de gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche stadthouders ... Prins Willem de I. en ... Prins Willem de II. Gebonden met: J. C[ATTENBAERT], Hollands op-komst, oft bedenkingen, op de schaadelijke schriften, genaamt Grafelyke regeeringe, en interest van Holland. Uit-gegeven door V.D.H. [= Pieter de la Court].
43470: VACHON, MARIUS, - La Renaissance francaise. L'architecture nationale: Les grands maitres maçons. Préface de H.Daumet.
59804: VACILANTE, DISCRETO, - Nova relação das condiçoens dos homens ou par voices dos cazados. Carta de guia para hum solteiro poder andar pelo caminho deste mundo. Obra poetica, composta em romance.
59708: EMIGRATIE STICHTING QUO VADIS, - Suriname: wij emigreren met "Quo Vadis", - waarom? - waarheen? - hoe? (Voorwoord J.E. Velthoek; inleiding W.A.J. Robert).
4246: VAILLANT, C.E., - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
6577: VALBEZEN, E. DE, - Les Anglais et l'Inde. Avec notes, pièces justificatives et tableaux statistiques.
57836: VALIER, MAX, - Raketenfahrt. 2. Auflage, zugleich 6. Auflage von Vorstoss in den Weltenraum.
59377: VALKEMA BLOUW, PAUL, - Typographia Batava 1541-1600. Repertorium van boeken gedrukt in Nederland tussen 1541 en 1600. A repertorium of books printed in the Northern Netherlands between 1541-1600. Vol. I: A-Z; vol. II: Overheidspublicaties. Official publications. Indices. In ordinem digessit A.C. Schuytvlot.
59596: VALLE, EUSEBIO MARIA DEL, - Curso de economía política.
51922: VALLEE, G. (ED.), - Au service de la Compagnie des Indes. Lettres inédites d'une famille du Poitou au XVIIIe siècle: Les Renault de Saint-Germain.
58262: VALMONT DE BOMARE, J.C., - Algemeen en beredenerent woordenboek der natuurlyke historie; behelzende de historie der dieren, planten en mineralen, en die der hemelsche lichamen, der verhevelingen, en andere voorname verschynselen der natuur. Benevens de historie en beschryving der enkele drogeryen, welke de drie ryken opleveren; hun gebruik in de geneeskonst, in het gemeene leven, landbouw, konsten en handwerken.
20059: VANACKER, V.F., - Syntaxis van gesproken taal te Aalst en in het Land van Aalst in de XVe, de XVIe en de XVIIe eeuw.
57973: VANDER HAEGHEN, F. (ET AL), - Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais. I: Monographies; II: Recueils. Extrait de la Bibliotheca Belgica ou Bibliographie générale des Pays-Bas.
58820: VANDER STEEN, CHRISTIANUS CHRISTIANI, - Den naeckten Geus, ontbloot van alle heylighe Schriftuer. Ten thoon ghestelt door Christianus Christiani Vander Steen; die met eenen in 't kort bewijst dat alle de uytlegginghen, consequentien of vervolgen, die de nieu-gesinde uyt de H. Schrifture maken, niet machtich noch bestandt en zijn om hun gheloof of salicheyt daer op te grontvesten.
57872: VANDERVAEREN, ENTHEAUME, - Réflexions sur le rapport et le projet de la loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas, présentés à Sa Majesté le Roi, le 13 juillet 1815.
47192: VANDEVELDE, A.J.J., - Repertorium van de geschriften over de voedingsmiddelen gedurende het jaar 1900 verschenen; idem over 1901. (Followed by:) Répertoire des travaux publiés sur la composition, l'analyse et les falsifications des denrées alimentaires pendant 1902-1910.
50932: VANESSE, J., - Description géographique et commerciale du royaume des Pays-Bas.
60547: VANGSTEIN, EINAR (ED.), - Norsk Hvalfangst-Tidende (The Norwegian Whaling Gazette), Organ for hvalfangerforeningen. Jan. - Dec. 1952. 41. Arg., nrs. 1-12.
5844: VANWYN, C.Q., - La polyglotte, ou recueil de neuf mille mots les plus usites dans huit langues et deux idiomes. Vade mecum de l'homme du monde... Francais, allemand, anglais, russe, polonais, espagnol, hollandais, italien, et idiomes russe-polonais. Avec cinq vocabulaires ou repertoires, francais, hollandais, allemand, espagnol et anglais.
23981: VASCHIDE, V., - Histoire de la conquête romaine de la Dacie et des corps d'armée qui y ont pris part.
37236: VEHMEYER, H.M., - Antieke uurwerken: een familieverzameling.
1059: VELDE, C.W.M. VAN DE, - Gezigten uit Neerlands Indie, naar de natuur geteekend en beschreven. (Introd. by W.A. Braasem).
46373: VELDE, C.W.M. VAN DE, - Gezigten uit Neerlands Indie, naar de natuur geteekend en beschreven.
41383: VELDE, J.J. VAN DE, - De godsdienstige rechtspraak in Nederlandsch-Indië, staatsrechtelijk beschouwd.
58201: VELLEIUS PATERCULUS, MARCUS, - Historiae Romanae. Cum notis Gerardi Vossii G.F.
43378: VELUWE. - Gereformiert landtrecht van Veluwen und Veluwen-Zoom. Met de veranderongh op 't Capittel van Appelatien ende Clarongen aen Engellander-holdt ghevallen.
49494: VEN, A.J. VAN DE, - De oude archieven van de gemeente Elburg en van den zeepolder Oosterwolde.
1039: VENNER, DOMINIQUE & WESTERLING, R.P.P., - Westerling, de eenling.
58701: VENTURINI, CARL [KARL HEINRICH GEORG], - Geschiedenis van den oorlog, in de jaren 1812-1815. I & II: Oorlog in Rusland; III & IV: Oorlog in Duitschland; VI & VII: Oorlog in Frankrijk; VII & VIII: Oorlog in de Nederlanden, enz. Uit het Hoogduitsch vertaald.
58440: VER HUELL, Q.M.R., - Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën. Eerste deel.
45715: VERBEEK, R.D.M. & FENNEMA, R., - Description géologique de Java et Madoura . Tome I.
59761: VERBURGT, J.W. (TEKST), - Oud Leiden. Veertien reproducties van oude teekeningen. Uitgegeven door de Vereeniging "Oud Leiden".
61040: VERDONCK, ERIK & DE RAEDEMAEKER, LUC, - Het Belgisch bierboek
48835: VERDY DU VERNOIS, J. V[ON], - Studien über Felddienst. Neu bearbeitet auf Grund der Felddienst-Ordnung vom 20. Juli 1894. 3 Hefte in 1 Band. I: Selbständige Kavallerie, Vorposten derselben und gemischte Vorposten. II: Avantgarden-Kavallerie, Bereitschaftsstellung der Infanterie-Division. III: Arriere-garden und Seitendeckungen
21019: MARINE-VEREENIGING, - Vereeniging ter behandeling van op de Zeemacht betrekking hebbende Onderwerpen: Verslagen jaargang 1883 t/m 1912-1913.
59751: DELI PLANTERS VEREENIGING, - Rekest en betoog der Deli Planters Vereeniging aan den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië naar aanleiding van het ontwerp van Mr. A.F. van Blommestein.
47941: VEREENIGING VAN AARDRIJKSKUNDIGEN, EENE, - Handwoordenboek der algemeene aardrijkskunde, volgens de beste bronnen bewerkt; door eene vereeniging van aardrijkskundigen.
60047: NATIONALE VERGADERING, - Organisatie van het corps zee-officieren, ten dienste van de Bataafsche Republiek. Gearresteert by de Nationale Vergadering representeerende het volk van Nederland, den 28 Maart 1797. Het derde jaar de (sic) Bataafsche vryheid.
45848: VERHEIJEN, J.A.J., - Het hoogste wezen bij de Manggaraiers.
59758: VERHEUL DZN., J., CUYPERS, J.T.J. (E.A.), - Verzameling van afbeeldingen van oude gebouwen. 30e-33e aflevering, platen 153-169.
28748: VERMEULEN, F.A.J., - De Bommelerwaard.
59301: VERNEDE, JACOB HENRI, - Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte, par feu Mr. Jacob Henri Vernede, pasteur de l'Église Walonne de La Haye.
50399: VERRIEST, HUGO (PREF.), - Congo en Indië. De Belgische Jezuieten in de missiën.
13612: CURACAOSCH VERSLAG. - Curaçaosch verslag 1939. I: Tekst van het verslag van bestuur en staat van Curacao over het jaar 1938, II: Statistisch jaaroverzicht van Curacao over het jaar 1938, Statistical annual of Curacao for the year 1938.
13611: SURINAAMSCH VERSLAG. - Surinaamsch Verslag 1938-1945. 1938, I: Tekst van het verslag van bestuur en staat van Suriname over het jaar 1937; II: Statistisch jaaroverzicht van Suriname over het jaar 1937; Statistical annual of Surinam for the year 1937. Idem 1939 (for the year 1938); idem 1940 (for 1939); idem 1943 (for the years 1940-42); idem 1944 (for 1943); idem 1945 (for 1944).
58132: VERTOT, ABBÉ DE, - Ambassades de messieurs de Noailles en Angleterre. Redigees par feu M. l'Abbé de Vertot. Ouvrage posthume de cet auteur. (5 vols.).
53037: VERWOERT, H., - Theorie der geregtelijke en administratieve politie, ten nutte van de beambten der Rijks- en Gemeentepolitie, bijzonder voor de rijksveldwachters, marechaussées, plaatselijke beambten van politie en gemeenteveldwachters.
58636: VERWOERT, H., - Handwoordenboek der vaderlandsche geschiedenis, volgens de nieuwste en beste bronnen bewerkt.
29580: VETH, P.J., - Feestbundel van taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige bijdragen ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag aan Dr. P.J. Veth, door eenige vrienden en oud-leerlingen aangeboden.
60346: VETH, D.D., - Reizen door Sumatra.
60352: VETH, P.J., - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. (4 vol. set). 2e druk, bewerkt door J.F. Snelleman & J.F. Niermeyer, nieuwe uitg.
30901: VETH, P.J., - Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland. Topographisch-historische beschrijving.
60357: VETH, P.J., - Een blik op de Nederlandsche Volksschool, naar aanleiding van een bezoek aan eenige instellingen van onderwijs in België en Frankrijk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
1001: VETH, P.J., - Borneo's Wester-afdeeling, geografisch, statistisch, historisch, voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands.
60360: VETH, P.J., - Over den toestand en de behoeften van het onderwijs der jeugd in Nederlandsch Indië. Aanspraak gehouden bij de opening van de algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 13den Augustus, 1850.
60359: VETH, P.J., - De Nederlanders in Afrika.
5625: VETH, P.J., - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. (4 vol. set). 2e druk, bewerkt door J.F. Snelleman & J.F. Niermeyer, nieuwe uitg.
60345: VETH, P.J., - De leer der signatuur. Met een naschrift: De Mandragora.
60344: VETH, P.J. (TEXT), - Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch Indië, volgens teekeningen en studiën naar de natuur door A. de Grijs, geëtst door C.L. van Kesteren.
50498: VEZIN, HENRIK AUGUST, - Geschiedenis van het straf- en dood-regt van het gelukkig eiland Teneriffe; meer dan roman. Met eenige stukken daar toe betrekkelijk. Uit het Hoogduitsch... vertaald, en met aanmerkingen enz. vermeerderd, door H.W. Tijdeman.
45702: VICENTE, ANTONIO PEDRO, - Manuscritos do Arquivo Histórico de Vincennes referentes a Portugal. Vol. II (1803-1806).
50629: VICKERS, SIMON, - Between the hammer and the sickle: Across Russia by cycle.
48251: VIEIRA, ANTONIO, - Cartas. (2 vol. set).
46999: VIEL [JEAN MARIE VICTOR], - Construction des bâtiments de mer. Planches.
19357: VIELITZ, LISA, - Thüringen in Bild und Poesie.
59360: VIEVILLE, DOMINIQUE & DARGERE, SOPHIE, - Les collections de dentelle du Musée de Calais. Guide du visiteur.
59650: VIGNY, ALFRED DE, - Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII. Précédée de réflexions sur la vérité dans l'art.
34129: VILHENA, JULIO DE, - D. Pedro V e o seu reinado [1853-1860].
60568: VILLARCEAU, YVON & MAGNAC, AVED DE, - Nouvelle navigation astronomique. Théorie & Pratique.
5856: VILLEMAIN, M., - Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature.
57813: VILLIERS, FREDERIC, - Peaceful personalities and warriors bold.
3696: VILLIERS, J.A.J. DE, - Storm van 's Gravesande. Zijn werk en zijn leven, uit zijne brieven opgebouwd.
43616: VINACKE, HAROLD MONK, - Modern constitutional development in China.
43678: LEONARDO DA VINCI, - Trattato della pittura, dal Codice Urbinate Vaticano.
431: VINGBOONS, JOH., - Verzameling van pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost- en Westindien; meest alle uitvoerig met de pen getekent, benevens eenige afbeeldingen van voorname eylanden, steden en sterktens, zowel in de Spaansche, Engelsche als Nederlands Indien gelegen Alle zeer net naar 't leven met waterverven geschildert. In orde geschikt naar 't alphabeth.
61347: VINNE, J. VAN DER, - Bijdragen tot de kennis van het rijk van China, voorgelezen in de algemeene vergadering van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, op den 25 Mei 1842.
50521: VINTILA-RADULESCU, IONA, - Le créole français.
59309: VIRGIL / DRYDEN, JOHN (TRANSL.), - The works of Virgil translated into English verse by Mr. Dryden, vols. 2, 3, 4.
58191: VIRGILIUS (VONDEL, J. VAN DEN, VERT.), - Wercken. Vertaelt door J. v. Vondel.
53555: VISAGIE, L.A., - Terug na kommando: Avonture van Willie Steyn en vier ander krygsgevangenes.
60539: VISSER, J.W., - Schetsen van het marine-stoomwerktuig, ten gebruike bij het onderwijs in de stoomwerktuigkunde.
56284: VISSER, H.K.A. (ED.), - Nutrition and metabolism of the fetus and infant. Fifth Nutricia Symposium, Rotterdam, 11-13 October 1978.
58611: VISSER, M.W. DE, - Ancient Buddhism in Japan: Sutras and ceremonies in use in the seventh and eighth centuries A.D. and their history in later times. (2 vol. set).
22017: VISSER SMITS, D. DE (ED.), - Vrijmetselarij: Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel. Proloog W.Cool. Uitg.op last van de Prov.Grootloge van Ned.Oost Indië.
60019: VISVLIET, JACOB, - De onnoozelheid beschermd, of Noodzakelijke verantwoordinge tegens alle spótters, schimpers lasteraars en kwaadspreekers van het van de voet tot in de vorst volbouwde treurgedicht van den heer proponent of predikant Jacob Visvliet.
60062: RAED VAN VLAENDEREN, - Secrete instructien voor de gecommitteerde van wegen den Raed ende Advocaet Fiscael van Hare Majesteyt in den Raede van Vlaenderen, ter executie van het placcaert van den 27. Maerte 1765 ... noodig is besonderlyck t' examineeren, eerst of de publike straeten, ende wel naementlyck d'heirbanen, prochie ende pont-wegen, alomme hebben de breede ... geprescribeert, ten tweeden of de boomen ende hout-gewas zyn geweirt ...
57970: VLEERTMAN, WILLEM, - Levensgevallen van Willem Vleertman, Commissaris van de Aproches... Waar in zeer veele aanmerkelyke byzonderheden, de drie laatste oorlogen betreffende, voorkomen. Uit zyne eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt.
11109: ZUIDHOLLANDSE VLIEGCLUB, - "'t Knuppeltje". Orgaan van de Zuidhollandse Vliegclub, nrs 1-21 & 23-28.
60316: VLIET, ADRIAEN VAN DER, - Vruchten der dichtlievenheid.
61186: VODOPIVEC, JEDERT & GOLOB, NATASA (EDS.), - Konserviranje knjig in papirja. Zbornik razprav. Book and paper conservation. Proceedings.
50936: VOGEL, PAUL JOACHIM SIEGMUND, - Biographie grosser und berühmter Männer des Alterthums.
59311: VOGEL, ZACHARIAS, - Verhandeling van alle soorten der breuken, hoe men dezelve grondig kan onderscheiden en kennen. Gelyk ook hoe men de geneezing der hernitomie zonder castratie op eene zeer ligte wyze kan verrigten. Met zeldzaame aanmerkingen en noodige kopere plaaten vercierd. En met eene voor-reeden verrykt door Johan Gerard Magner.
41460: VOIGT, ERICH, - Wirtschaftsgeschichte Niederländisch-Indiens.
59313: VOISIN, ABBE DU, - Dissertation critique sur la vision de Constantin.
55491: VOLCK, B.J.G., - Bijdrage tot de kennis van het kompas en zijne afwijkingen. Naar verschillende bronnen samengesteld.
60671: VOLKENS, GEORG, - Der Kilimandscharo. Darstellung der allgemeineren Ergebnisse eines fünfzehnmonatigen Aufenthalts im Dschaggalande.
33273: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN, - Het geslacht Van Vollenhoven (oud-Overijselsch geslacht).
58709: VOLTAIRE (ANON. PUBL.), - Epitres, satires, contes, odes, et pieces fugitives, du poete philosophe, dont plusieurs n'ont point encore paru. Enrichies de notes curieuses & intéressantes.
59838: VOLZ, WILHELM, - Nord-Sumatra. Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführte Forschungsreise. Band I: Die Batakländer; Band II: Die Gajoländer.
52387: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W, - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek. (2 vol. set).
59748: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W, - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek. (Eerste deel).
361: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. (INTROD.), - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen, 1600-1900, in het Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum.
59087: VOORDUIN, J.C., - De werken ter bevloeiing van een deel der afdeeling Brebes (Residentie Pekalongan) uit de Pemalie-Rivier.
57006: INDONESISCHE VOORLICHTINGSDIENST, - Indonesische Documentatie: 1952, nos. 15, 16, 17, 19, 25 Oct. - 20 Dec. 1952. From 1953: Indonesisch Bulletin: 1954, nos. 3-10, 12; 1955, no. 1; 1956, nos. 2-7; 1957, nos. 2-3.
40273: VOORNE, - Keuren ende privilegien des lands ende heerlijckheyts van Voorne. (&) Keuren ende privilegien der stede ende vrye heerlijckheyt van Heenvliet.
51996: VOS, J.C. DE, - Golden-Ten and related trajectory games.
58031: VOSSIUS, MATTHAEUS, - Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der Graven, van Diderick den eersten af, tot het einde van vrouw Jacoba toe. Vertaelt (uit het Latijn) door Nikolaes Borremans.
48981: VOSSWERKE A.G., - Die Technik der Grossküche. Richtlinien für den Aufbau und die Einrichtung von Grossküchen unter Berücksichtigung der Voss-Geräte.
57829: VOUTE. - Samuel Lancelot en zijne nakomelingen den naam Voûte dragend. (1776-1935).
44564: VREE, JOHAN K. DE, COFFEY, PETER & LAUWAARS, RICHARD H. (EDS.), - Towards a European foreign policy: legal, economic and political dimensions. Records of a colloquium held by the Europe Institute of the University of Amsterdam on the occasion of its 25th anniversary.
22212: VREEDE, A.G. (ED.), - De Indische regeling van de arbeidsovereenkomst. Gechiedenis van het Koninklijk Besluit van 12 Juni 1926 No.33 (Indisch Staatsblad No.335).
9354: VRIES, JER. DE, - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.
59315: VRIES, S. DE, - De doorlughtige weereld voorstellende een zeer nette genealogische, historische en politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende Keyseren, Koningen, Vorsten en Graven; nevens de staten en republiquen des geheelen aerdbodems. (3 vol. set).
58894: VRIES, R.W.P. DE [WALLER, F.G.], - Bibliotheca magica: alchimie, astrologie, atlantide [...] vampirisme, yoga. Catalogue d'une belle collection de livres provenant d'un amateur à Amsterdam, dont la vente aura lieu à Amsterdam, le mardi 8 octobre 1918.
59039: VRIES, R.W.P. DE, - Catalogus van boeken over Nederlandsche taal- en letterkunde. Uitgegeven ter gelegenheid van het twintigste Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Amsterdam.
60277: VRIES, A.G.C. DE, - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw.
60113: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in hun Ed. Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 22 Maart 1787. Advis van Gecommitteerde Raaden Noorder-Quartier op 't verzoek van 't Dyk-Collegie van den Hondsbossche en Duinen van Petten, om verhoging van den Schoorlsche Dyk op 's Lands kosten en subsidie; en nader op 't daar toe verzogte subsidie door 't Dyk-Collegie van de Zype en Hazepolder. Overgenoomen. 22 Maart 1787.
60112: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Vrydag 13 April 1781. Qualificatie op Gecommitteerden tot 's Lands zeeweeringen aan de Helder tot het werkstellig maaken van voorgeslage werken, en daar toe f 94570-0-0 uit 's Lands kas te mogen besteeden.
60111: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 27 July 1757. Advis van Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier op de requeste van die van het dorp Petten om een subsidie tot reparatie van haare zeeweeringen. Overgenoomen. 27 July 1757.
60106: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 15 December 1756. Rapport hoedanig een reglement van gegoedheid in landeryen voor dykgraven en dyksregenten van de vier ambagten van de Westfriesche dykagie vast te stellen. Overgenoomen. 15 Decemb. 1756.
60102: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 15 Mey 1755: Rapport en resolutie van den toestand der Zeeweeringen aan de Helder, Texel en Terschelling, en wat nog verder vereischt word om deselve in een compleete staat te brengen. Overgenoomen.15 Mey 1755.
60104: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Dingsdag den 29 Juny 1756. Berigt van Commissarissen tot de Zeeweeringen op de Helder, Texel en Terschelling noopens het geene door haar ... is gedaan .... En resolutie om het opsigt over het onderhoud ... aan Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier te demandeeren. 29 juny 1756,
60101: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 26 February 1755: Missive van Commissarissen tot de Zeeweeringen aan de Helder, Texel en Ter-Schelling, met twee rapporten raakende den toestand der selve werken, en waarom geen finaal rapport heeft konnen worden uitgebragt. Notificatie. (Almkerk, den 31 December 1754. Was geteekent, Hendrik Donkersloot).
60100: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit het register der resolutien van de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en West-Vriesland, genomen op den 9 April 1753: Gedeclareert, dat de brouwers sullen kunnen volstaan met ieder drie maanden hunne brouwtens in geschrifte op te geeven, en verder de gaarders gelast als in den text.
60090: GEDEPUTEERDE STATEN VAN VRIESLAND, - Nieuw ontwerp - Reglement, waarbij overeenkomstig art. 150 der Grondwet voor de Provincie Vriesland wordt geregeld de wijze waarop geoefend wordt het gezag en de magt aan de Provinciale Staten bij en ten gevolge van de Grondwet gegeven.
60010: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslant, in haer Edele Groot Mog. vergaderinge genomen op Donderdagh den 5 January 1690. (Propositie Dordrecht, rakende het aanstellen van den Raadsheer [Cornelis Teresteyn van] Halewijn, als Oudtraedt der selver Stadt).
60013: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland, in Haer Edele Groot Mog. vergaderinge genomen op Dijnsdagh den 28. February 1690.
60014: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, in haer Edele Gr. Mog. vergaderinge genomen op Saturdagh den 28. Ianuary 1690.
60107: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 27 January 1757. Reglement van gegoedheid in landeryen voor dykgraven en dyksregenten van de vier ambagten van de Westfriesche dykagie.
60099: STAATEN VAN HOLLANDT EN WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 13 Mei 1734. Resolutie raakende het testeeren van persoonen van de soo genaamde Pausselijke Weereldsche Ordres: item voortaan geen Paapsche notarissen te admitteeren. (Was geteekent, Willem Buys).
60037: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Steur ende slam (=salm). Ordonnantie, vande Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, op den steur ende salm, die aldaer ten afslach gebracht wordt, omme daer af t'ontfangen den impost van den negenden penningh, als hier naer volght.
59878: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Edele Mogende Heeren, bysondere goede vrunden, nae-gebueren ende bontgenoten, Met wat yver de provintie van Hollandt ende West-Vrieslant vanden beginne vande tegenwoordige Regieringe, ende vervolgens altijts heeft behertight de behoudenisse verseeckerheyt, vermeerdering, eñ welvaren van het Lichaem vande Unie in het gemeen, ende vande leden van dien in het particulier, heeft daer uyt kunnen blijcken, dat niet-tegen-staende by het eeuwigh Verbondt tusschen de provintien inden jare 1579 gemaeckt ...
59890: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Placaet: Alsoo wy dagelijcks hoe langer hoe meerder in ervaringe komen, dat verscheyden quaetwillige persoonen (onder pretert van biersteeckers te zijn) hare bieren met groote ende kleyne kannen... om gelt laten drinken... contrarie onse Ordonnantie... tot groote schade ende ruine vande openbare tappers.
60027: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Placaat over de bevorderinge en beneficieeringe van des gemeene lands verpagte middelen en imposten. Gearresteert den 22 December 1733.
59864: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANT, - Provisioneel accoord ghemaeckt tusschen de Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant ter eenre, en den Ghedeputeerden vanden Heeren Staten van Zeelant ter andere zijde. Op de grieven by den selven Heeren Staten van Zeelant gheproponeert, rakende d'administratie vande Iustitie voor den Hove Provintiael vande voorschreven provintie. T'getal vande Raden inden voorsz Hove, electie vanden President, ende officieren vande selve.
57638: GEDENKBOEK VRIJMETSELARIJ. - Gedenkboek van de Vrijmetselarij in Nederlandsch Oost-Indië, 1767-1917. Uitgegeven door de oudste der drie Werkplaatsen op Java: De Ster in het Oosten, Weltevreden, La Constante et Fidèle, Semarang, De Vriendschap, Soerabaia.
59115: VROLIK, G. (SECR.), - Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Tweeden deels, tweede stuk.
59110: VROLIK, G. (SECR.), - Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Tweede deel.
52830: VROLIK, GERARDUS, - Oratio de eo, quod Amstelaedemenses ad rem botanicam exornandam contulerunt, publice dicta A.D. III Aprilis a MDCCXCVII, quum ordinariam botanices professionem in illustri Athenaeo Amtelaedamensi auspicaretur.
60740: VEREENIGING VOOR VROUWENKIESRECHT, - Studie-materiaal voor vrouwenkiesrecht.
60976: VSB / ELENBAAS, C.M., - Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Mededelingen, circulaires, convocaties, notulen van vergaderingen, ledenlijsten en andere stukken over de jaren 1950-1954.
60216: VUUREN, L. VAN, - Het gouvernement Celebes. Proeve eener monographie, deel 1.
61331: VUYK, BEP (ET AL, EDS.), - Konfrontasi, terbit dua bulan sekali. Nos. 2-7 + 11-14 + 25 + 28 + 30 + 31, Sept/Okt. 1954 - Djuli/Aug. 1959.
60651: VYNCKT, L.J.J. VAN DER, - Nederlandsche beroerten onder Filips II.
47232: WAAL, E. DE, - Onze Indische financien. Nieuwe reeks aanteekeningen. VIII: West-Borneo zonder de betrekkingen met de buren ten Noorden. Naar 't handschtift uitgegeven door E.A.G.J. van Delden.
47231: WAAL, E. DE, - Onze Indische financien. Nieuwe reeks aanteekeningen. V: Burgerlijk algemeen bestuur (departementaal en gewestelijk), uitvoerige toevoegsels over de Buitenbezittingen. Eerste gedeelte.
45254: WAAL, H. VAN DE, - Decimal index of the art of the Low Countries D.I.A.L. Abridged edition of the Iconclass system.
41400: WAAL, H.L.E. DE, - De invloed der kolonisatie op het inlandsche recht in Nederl. Oost Indië.
41207: WAARD, C. DE (BEW.), - De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg. Inventaris van de oude archieven, 1343-1812.
44836: WAARSENBURG, DEMETRIUS W., - The Northwest necropolis of Satricum. An Iron Age cemetry in Latium Vetus.
61211: WÄCHTER, OTTO, - Restaurierung und Erhaltung von Büchern, Archivalien und Graphiken. Mit Berücksichtigung des Kulturguterschutzes laut Haager Konvention von 1954.
61194: WÄCHTER, WOLFGANG, - Buchrestaurierung: Das Grundwissen des Buch- und Papierrestaurators.
47961: K.K. GENIE-WAFFE, - Feld-taschenbuch für Genie- und Pionier-Offiziere. Verfasst von mehreren Offizieren der K.K. Genie-Waffe und des K.K. Pionier-Regiments.
3549: WAGENAAR, JAN, - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
58098: WAGENAAR, J., - Vaderlandsche historie verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld.
43524: WAGNER, HENRY R., - Sir Francis Drake's voyage around the world. (Reprint of the 1926 ed.: Sir Francis Drake's voyage around the world: its aims and achievements).
45612: WAHLE, ERNST & KIRCHNER, HORST (HRSG.). - Tradition und Auftrag prähistorischer Forschung. Ausgewählte Abhandlungen als Festgabe zum 75. Geburtstag am 25. Mai 1964.
57298: WAITZ, THEODOR, - Anthropologie der Naturvölker. Erster Theil (von 6).
59654: WALCKENAER, C.A., - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection des relations de voyages par mer et par terre. Tome XI (Voyages en Afrique. Livre XII: Suite des premiers voyages dans le Golfe de Guinée, depuis le Royaume de Benin jusq'au Cap Lopez-Gonzalvo).
53145: WALKER, DANIEL, - Rights in conflict. The violent confrontation of demonstrators and police in the parks and streets of Chicago during the week of the Democratic National Convention of 1968.
25362: WALLACE, D. MACKENZIE, - Russland. Nach der vollständig umgearbeiteten und durch 5 neue Kapitel vermehrten Originalauflage vom Jahre 1905 überstzt von Friedrich Purlitz.
61282: WALLER, F.G. (DRONCKERS, EMMA, BEW.), - Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken.
44193: WALLER, F.G., - Genealogie van het geslacht Waller. Voorloopige uitgave.
52333: WALLER, F.G. (DRONCKERS, EMMA, BEW.), - Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken.
51782: WALLIS DE VRIES, GIJS, - Spoenk 3.
48754: WALTHER, B.S., - Die Religions- und Sittenlehre, in so fern wir sie durch den blossen Gebrauch unserer Vernunft zu erkennen vermögen.
60612: WALTON, THOMAS, - Present-day shipbuilding. A manual for students and ships' officers for their respective examinations; ship-superintendents, surveyors, engineers, shipowners, and shipbuilders.
23692: SECRETARY OF WAR, - Annual report of the Secretary of War for the year 1896.
23691: SECRETARY OF WAR, - Annual report of the Secretary of War for the year 1895 in three volumes.
43786: WAR OFFICE, THE, - Military engineering (technical training). (Vol. II): Electrical engineering. (Issued with Army Orders for September, 1924).
53749: WARNSINCK, J.C.M., - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst, 1785-1935.
57874: WATER, J.W. TE, - Tweede eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene openbaare redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII... + Bylaagen.
61189: WATERER, JOHN W., - A guide to the conservation and restoration of objects made wholly or in part of leather.
57793: WATSON, WILLIAM (INTRODUCTION), - An exact typographical reproduction of "The H.F. Beaumont Ms." a.d. 1690 (...). Commentaries by G.E.W. Begemann and W.J. Hughan. (&) Appendix with historical notes on Freemasonry, more especially with reference to the province of West Yorkshire.
58796: WATSON, ROBERT, - Historie der regering van Philips II, koning van Spanje. (Full set of 4 vols.).
59447: WATTS, ISAAK [ISAAC], - Logica of onderwys van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte van regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene voorrede ter aanpryzinge door (...) Petrus Nieuwland, Predikant in 's Hage.
49795: WAUTERS, P.E., - Bemerkingen over de noodzakelykheyd der ziekediensters tot het genezen der zieke, de pligten en werkzaemheden der goede, de gebreken der slegte en den middel om goede aen-te-kweeken.
59217: WEBER, MAX, - Ethnographische Notizen über Flores und Celebes.
48365: WEBER, MAX, - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
23558: WEBER, G., - Handboek der algemeene geschiedenis, ook met betrekking tot beschaving, letterkunde en godsdienst. Voor Nederland bewerkt door A.W.de Klerck.
59816: WEBER, MAX, - Siboga-expeditie (1899-1900): Introduction et description de l'expedition. (Suivi de:) G.F. TYDEMAN, Liste des stations de la campagne scientifique du "Siboga".
59547: FINANCIE-WEEZEN, - Memorie houdende het generaal rapport van de personeele commissie van het Financie-weezen met bijlaagen, in dato 21 Meij 1790, ten gevolge van haar hoog mogende resolutie van den 4 Meij 1785. Met de resolutie van haar Hoog Mogende daar op genomen, op den 21 Meij 1790. + Bylaagen behoorende tot het generaal rapport van de Personeele Commissie van het Financie-weezen.
44114: WEIDNER, FRITZ, - Die Haussklaverei in Ostafrika, geschichtlich und politisch dargestellt.
40800: WEISBACH, J. (KUYPER HZ., G., VERT.), - Handleiding tot de kennis van het stoomwerktuig. Vrij naar het Hoogduitsch door G. Kuyper Hz.
54186: WEISHAUPT, ADAM, - Ueber die Gründe und Gewisheit der menschlichen Erkenntniss. Zur Prüfung der Kantischen Critik der reinen Vernunft.
58475: WEISKE, BENJAMIN GOTTHOLD, - De hyperbole errorum in historia Philippi Amyntae filii commissorum genitrice. (Pars I-III).
54814: WELCKER, J.W., - Nieuwe Rotterdamsche Waterweg, nouvelle voie fluviale de Rotterdam à la mer.
58405: WENCKEBACH, EDUARD, - De magneto-elektrische telegraaf van Gauss en Steinheil, naar oorspronkelijke berigten en eigen behandeling voor het Nederlandsch publiek beschreven.
30581: WENK, K., - Theo Meier: Bilder aus den Tropen. Pictures from the tropics.
12725: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS (HRSG.), - Handwörterbuch des Islam. Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.
58684: WENTINK, J.M., - Gids voor den adspirant-viermaander.
28817: WERFF, W.J. VAN DER, - Catalogus der Bibliotheek van het Departement van Marine, bijgewerkt tot ultimo December 1911. + Eerste vervolg van 1 Januari 1912 tot ultimo December 1916. Met naamlijst van alle schrijvers.
60629: WERFF, W.J. VAN DER, - Catalogus der Bibliotheek van het Departement van Marine, bijgewerkt tot ultimo December 1911.
16505: DIENST DER PUBLIEKE WERKEN, - Ontwerp voor een tunnelverbinding onder het IJ.
57136: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1858.
57137: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1861.
57138: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1864.
57140: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1871.
57141: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1876.
59560: DEPARTEMENT DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN, - Het rioleeringsvraagstuk in Nederlandsch-Indië.
57969: WERSEBE, AUGUST VON, - Ueber die Niederländischen Colonien, welche im nördlichen Teutschlande im zwölften Jahrhunderte gestiftet worden, weitere Nachforschungen mit gelegentlichen Bemerkungen zur gleichzeitigen Geschichte.
59854: WESSELS, C. - Histoire de la mission d'Amboine depuis sa fondation par Saint François Xavier jusqu'à sa destruction par la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales, 1546-1605. Traduit du néerlandais par J. Roebroek.
44857: WEST, CLARENCE J. & BEROLZHEIMER, D.D., - Bibliography of bibliographies on chemistry and chemical technology, 1900-1924.
49283: WESTERHOF, P.W., - Infectieuze endocarditis 100 jaar na Sir William Osler.
43921: WESTERMANN, DIEDRICH, - Die Kpelle. Ein Negerstamm in Liberia. Dargestellt auf der Grundlage von Eingeborenen-Berichten. Mit zwei Nachträgen: Texte in der Golasprache und Kpelle-Beiträge von H. Rohde nebst einer Kartenskizze.
60038: STATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND, - Placaat van honderdste en tweehonderdste penningen respective, te betaalen in twee termynen, de eene helft voor den eersten Mey toekoomende, en de weederhelft voor den eersten July daar aan volgende. Mitsgaders van eene personeele quotisatie, te betaalen in een termyn den eersten Augusty toekoomende. Gearresteerd den 23 February 1747.
14918: WEY, FRANCIS, - Rome, description et souvenirs.
40991: WEYL, MARTIN (INTRO.), - Treasures of the Israel Museum Jerusalem. Sponsored by Caroloine and Joseph S. Gruss.
46503: WEZEL, E.H.A. VAN, - Over het concept van kunst- en cultuurgeschiedenis in het Alte en Neue Museum te Berlijn.
42913: WHITE & CO, J. SAMUEL, - Shipbuilding: from smack to frigate, from cutter to destroyer.
61304: WHITE, JAMES (CARTOGRAPHER), - Cheese factories and creameries in Canada. Published by the authority of the Hon. Sydney A. Fisher, Minister of Agriculture.
49398: FAO & WHO, - Pesticide residues in food 2002. Evaluations, part I: residues (in 2 vols.). Sponsored jointly by FAO and WHO. Joint meeting... Rome, 16-25 September 2002.
21304: WIEBERDINK, G.L. (SAMENST.), - Historische atlas Zuid-Holland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000.
47759: WIEBERDINK, G.L. (SAMENST.), - Historische atlas Drenthe. Chromotopografische kaart des Rijks 1:25.000.
27616: WIEBERDINK, G.L. (SAMENST.), - Historische atlas Groningen. Chromotopografische kaart des Rijks 1:25.000.
34776: WIEMANS, A.J.G.A., - Het financieel administratief stelsel van Nederlandsch-Indië. Een leidraad voor studie en administratief werk. Deel I, II & aanhangsel.
58580: WIERINGEN, A.G. VAN (ET AL), - Rapport betreffende het kleinbedrijf in de goudindustrie in de kolonie Suriname.
52123: WIESE, LEOPOLD VON, - Beiträge zur Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung der Rohzinkfabrikation.
43895: WIESE, ERNST, - Urkundenbuch der Stadt Wetzlar. Erster Band: 1141-1350.
15787: WIESNER, J., - Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Versuch einer technischen Rohstoffenlehre des Pflanzenreiches.
41352: WIJCK, H.C. VAN DER (ANON. VERSCHENEN), - Eenige beschouwingen over Java.
60556: WIJN, J.J.A., - De werkgelegenheid van de koopvaardij in de negentiende eeuw.
45065: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - 256 Kwartieren en kwartierwapens van H.W. van Woelderen, met eene nalezing op de kwartieren. Bronnenstudie.
45017: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - Het geslacht Couperus in Nederland van 1580 tot ongeveer 1830.
45033: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - De Fremery: De eerste generaties en de Amsterdam-Leidensche tak, met een stamtafel van alle takken tot 1930.
46848: WIJNINGA, V.M., - Paleobotany and palynology of Neogene sediments from the high plain of Bogotá (Colombia). Evolution of the Andean flora from a paleoecological perspective.
58966: WILHELMINA, KONINGIN, - Reproducties naar schilderijen van H.M. de Koningin, ten bate van hen die door de crisis getroffen zijn.
10067: WILKEN, G.A., - Handleiding voor de vergelijkende volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Naar diens dictaat en aanteekeningen uitgegeven door C.M.Pleyte.
60985: WILKEN, G.A., - Het animisme bij de volken van den Indischen Archipel. eerste stuk.
59411: WILKENS, KATHARINA, - Holy water and evil spirits: Religious healing in East Africa.
61351: WILKENS, J.A., - Sewaka: Een Javaansch gedicht, met eene vertaling en woordenboek. & Javaansche tekst van de Sewaka.
61195: WILLBERG, HANS PETER, - Handbuch der Einbandgestaltung.
59959: WILLEM III, STADHOUDER PRINS, - Missive van Syn Hoogheydt den Heere Prince van Orangie, aan de Heeren Staten van Zeeland.
59958: WILLEM III, STADHOUDER PRINS, - Missive van Syn Hoogheyt den Heere Prince van Orangien, aan de Heeren Staten van Zeeland.
58187: WILLEM VAN ORANJE, PRINS, - Apologie, ofte Verantwoordinge des doorluchtigen ende hoogh-geboren Vorsts ende Heers, Wilhelm ... Prince van Orangien ... Teghen den ban ofte edict, by forme van proscriptie, tegen hen ghepubliceert by den Coningh van Spangien. Hier is bygevoegt, uyt de Nederlantsche Historie van P.C. Hooft, hoe den selven Prince ende Heere de souveraniteyt van den lande by eenighe op-gedraghen, doch by hen niet aengenomen is geworden.
48092: WILLEMS, C. & MARX, JAKOB (ET AL), - Festschrift des Priesterseminars zum Bischofs-Jubiläum, Trier 1906.
58390: WILLEMS, A., - Les Elzevier: Histoire et annales typographiques.
59413: WILLIAMS, F.E., - Depopulation of the Suau District. (Territory of Papua).
58010: WILLICH, A.F.M., - Gezondheidsboek; behelzende wat er al, tot behoud van ligchaams, welvaart en sterkte (...), ten aanzien van lucht en weder, reinheid, kleeding, spijs en drank, oefening, rust, slaap, gemoedsgesteldheid (...) moet worden in acht genomen. Naar het Engelsch.
28244: WILLINK, DANIEL, - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien door ... Gerrit Schoemaker.
57830: WILLIS, FRED C., - Die niederländische Marinemalerei. Inaugural-Dissertation.
47528: WILLUMSEN, J.F., - La jeunesse du peintre El Greco. Essai sur la transformation de l'artiste byzantin en peintre européen. Tome second.
43748: WILMERDING, JOHN, - Robert Salmon, painter of ship and shore. With an introduction by Charles D. Childs.
48119: WILPERT, PAUL (HRSG.), - Beiträge zum Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Menschen.
60374: WILSEN, F.C., - Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië.
8353: WILSON, JOS. S., - Bericht des Commissär des General-Land-Amtes an den Minister des Inneren für das Jahr 1869. (Cover title: Öffentliche Ländereien der Vereinigten-Staaten von America. A.D.1869).
61218: WIND, S. DE, - Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, of oordeelkundig overzigt der inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden af tot den jare 1815, voor zoover dezelve zijn uitgegeven.
42245: DE WINDT, H., - From Pekin to Calais by land.
58055: WINHOFF, MELCHIOR, - Landrecht van Auerissel, tho samen gebracht unde uthgelecht. Tweede druk. Met veele taal-, geschied-, oudheidkundige en rechtsgeleerde aanteekeningen, benevens registers, zo van zaaken als van woorden, vermeederd door J.A. de Chalmot.
61337: WINKELMAN, P.H. (ED.), - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel VI: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a., 1617-1625.
61335: WINKELMAN, P.H. (ED.), - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel IV: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a., 1601-1608.
61336: WINKELMAN, P.H. (ED.), - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel V: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a., 1609-1616.
61334: WINKELMAN, P.H. (ED.), - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel II: Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyningh, 1593-1600.
11545: WINKLER PRINS, A., - Geïllustreerde aardrijksbeschrijving. Landen en volken, koopsteden, zee- en handelshavens der vijf werelddeelen.
59790: WINTERSWIJK. - Wandelkaart der gemeente Winterswijk 1:25.000.
43793: WIRZ, PAUL, - Die Ainu: sterbende Menschen im Fernen Osten.
58900: WIRZ, PAUL, - Religion und Mythus der Marind-anim von holländisch Süd-Neu-Guinea und deren totemistisch-soziale Gliederung. Inaugural-Dissertation.
56999: WIRZ, P., - Untersuchungen an Schädeln und Skeletteilen aus dem Gebiet der Humboldt-Bai und dem südlichen Küstengebiet von Holländisch Neu-Guinea.
38203: WISSE, J., - Selbstmord und Todesfurcht bei den Naturvölkern.
24180: WIT, H.C.D. DE (ED.), - Rumphius memorial volume.
44001: WIT, FREDERICK DE, - Theatrum ichnographicum omnium urbium et praecipuorum oppidorum belgicarum XVIII provinciarum peraccurate delineatarum. Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche Provincien in plattegronden. Facs. van de oorspronkelijke eerste druk, verschenen te Amsterdam in ca. 1698. Facs. of the 1st ed., published at Amsterdam c. 1698.
58156: WITGEEST, SIMON, - Het verbetert en vermeerdert natuurlyk toverboek, of 't nieuw speel-tooneel der konsten. Verhandelende omtrent zestien hondert natuurlyke toverkonsten, zoo uit de goochel-tas, als kaartspeelen, mathematische konsten (...).
9288: WITKAMP, P.H., - Gedenkboek van Neerland's 50-jarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje.
53168: WITSCHEY, E.C., - De Zuiderzeewerken in woord en beeld.
57884: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Het geheim der Vrijmetselarij opengelegd.
48026: WITT, JEAN DE, - Lettres et négociations entre Mr. Jean de Witt, conseiller pensionnaire & garde des sceaux des provinces de Hollande et de West-Frise, et messieurs les plénipotentiaires des Provinces Unies des Pais-Bas. Tome troisième, contenant les négociations de Mr. C. van Beuningen en France, depuis l'an 1664, jusqu'à l'an 1667.
59573: WITT, JOHAN DE, - Secrete resolutien van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland (...). Beginnende met den jare 1653, en eindigende met den jare 1668. (2 vol. set).
58331: WITTEN, EDWARD, - Einstein in Alexandria. The Scientific Symposium.
43852: WOLBACH, S.BURT, TODD, JOHN L. & PALFREY, FRANCIS W., - The etiology and pathology of typhus, being the main report of the Typhus Research Commission of the League of Red Cross Societies to Poland.
15923: WOLF, JACOB, - De tabak en de tabaksfabrikaten. Voor Nederland bewerkt door S.C.J. Bertram.
16139: WOLFF, OTTO, - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten.
59757: WOLFF VON WULFING, H.E., - Algemeene boom- en stamtafel, benevens eenige hulptabellen voor den plantsoendjati (Tectona grandis L.f.; Verbenaceae). (Bijlage bij Stamvorm en inhoud van den djati in plantsoenen).
59454: WOLFF, CHRISTIAAN [CHRISTIAN VON], - Redenkundige bedenkingen over het vermogen van het menschelyke verstand, en het rechte gebruik van dien in de kennisse der waarheid, den liefhebberen der waarheid medegedeeld. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Sprögel.
43452: WOLFF, CARL, - Kunstdenkmäler der Provinz Hannover. II. Regierungsbezirk Hildesheim. 1. u. 2. Stadt Goslar. Barbeitet in Gemeinschaft mit A. v. Behr und U. Hölscher.
52642: WÖLFL, J.W. (ED.), - Philatélique 1965. Annual postage stamp auction records. Jahrbuch der Briefmarkenauktionen. Annuaire des ventes aux enchères philatéliques. Annuario delle aste filateliche.
48052: WOLFSON, D.L. (ET AL), - Rapport der commissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 19 Juli 1883, no. 16, tot reorganisatie van 's Rijks werven.
58706: WOLSTEIN, JOHANN GOTTLIEB, - Das Buch von innerlichen Krankheiten der Füllen, der Kriegs- und Bürger-Pferde.
60728: WOLTRING, HERMAN, - Ovariaaltumoren en hunne behandeling in de Vrouwenkliniek der Amsterdamsche Universiteit (van Juni 1896 - April 1907).
43653: KANG WOO, - Histoire de la bibliographie chinoise.
44365: WOOLLARD, CLAUDE, - Les flottilles de Harwich, 1914-1918, sous les ordres du Commodore Tyrwhitt.
56111: WORMSER, J.A. (VOORREDE), - Een silveren trompet gestoocken ter gelegenheyt van de silveren bruyloft van ... Jacobus Philippus van der Land ende mevrouwe Elisabeth Johanna Christina van der Land, geborene Höveker, geviert tot Rotterdam den 16 van bloeymaent 1886.
58255: WORTEL, G.M.L., - De Stokkink collectie van bandornamenten. Een keuze van 1563 ornamenten.
58074: WOUDE, C. VAN DER, - Kronyck van Alckmaar. Met zyn dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen, Alckmaar-Beleg, en 't Octroy van de Scher-meer.
58587: WRIGHT, J. BUCKLAND, - Negen houtsneden van J. Buckland Wright voor de N.V. Houtindustrie Picus te Eindhoven. Als nieuwjaarskaarten voor de jaren 1934-1940 verschenen, behalve nummer 1 & 3, welke hier voor het eerst worden afgedrukt.
46082: WURFF, RICHARD VAN DER, - International climate change politics: Interests and perceptions. A comparative study on climate change politics in Germany, the United Kingdom and the United States.
44078: WURM, STEFAN, - Studies in the Kiwai languages, Fly Delta, Papua, New Guinea.
55993: WUSTEN, HERMAN VAN DER (ED.), - Urban university and its identity: Roots, locations, roles.
43278: VAN WYK, W.B. VAN, - Die godsdienstige lewe van die kleurlinge op Stellenbosch.
59638: WYN, H. VAN (ET AL), - Byvoegsels en aanmerkingen voor het eerste t/m twintigste deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar (in 4 banden) + Register + Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche Historie (in 2 banden).
60999: WYN, HENRIK VAN, - Huiszittend leeven. Bevattende eenige mengelstoffen over afzonderlijke en, voorheen, weinig of niet bewerkte onderwerpen, betreklijk tot de letter-, historie- en oudheid-kunde. II. deel.
23272: WYN, H. VAN & MEIJER, J.D., - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam aangaande de vroegere privilegiën van deszelfs poorters en inwoners.
50857: WYSS, [JOHANN DAVID], - Le Robinson suisse, ou histoire d'une famille suisse naufragée.
34725: XAVIER, A. (ANNOT.), - Legislaçao colonial sobre abonos.
50928: XENOFON [XENOPHON], - Feldzug nach Oberasien. Verbessert und mit Inhaltsanzeigen und einem Wortregister versehen, von F.H. Bothe.
59464: XENOPHON, - Xenophontis Lacedaemoniorum respublica. Accedit interpretatio Latina Leunclavii.
43965: KARL XII (CARLSON, ERNST, ED.), - Die eigenhändigen Briefe König Karls XII. Gesammelt und herausgegeben von Ernst Carlson. Deutsche Übers. von F. Mewius.
60095: LOUIS XIV, - De par le Roy. Sa Majesté, ayant égard a la supplication qui luy a esté faite par les marchands François interressez a la pesche, d'accorder une liberté entiêre aux vaissaux des sujets des Estats Généraux des Provinces-Unies ... (Fait á Condé le 17e jour de May 1677. Signé Louis. et plus bas, Colbert).
59993: LOUIS XIV, - Memoire des raisons qui ont oblige le Roy à reprendre les armes, & qui doivent persuader toute la Chrestienté des sinceres intentions de sa Majesté pour l'affermissement de la tranquillité publique. (Fait a Versailles, 24 jour de Septembre 1688. Suivant la copie a Paris chez Jean Baptiste Coignard, Imprimeur du Roy).
42118: PHYSICA XV. - International Conference on the Physics of Metals (Amsterdam, 12-17 July 1948).
55225: HU YAOBANG, - Pidato Dalam Rapat umum memperingati ulang tahun KE-60 Berdirinya Partai Komunis Tiongkok (1 Juli 1981).
60657: YARWOOD, JOHN & EL-MASRI, SOUHEIL, - Al-Muharraq: Architectural heritage of a Bahraini city.
52904: YELLEN, JOHN E., - Archaeological approaches to the present: Models for reconstructing the past.
46808: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, - Year book of the Holland Society of New York, 1897.
46809: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, - Year book of the Holland Society of New York, 1903.
55408: GILLESPIE & COMPANY OF NEW YORK, - General export catalog No. 2.
36423: YOUNG, G.M., - Early Victorian England, 1830-1865.
50763: YOUNG, G.V.C. & FOSTER, CAROLINE, - Captain Francois Thurot. (Privateer, agent extraordinaire, smuggler, saboteur-elect and naval officer).
11322: YOUNG, J.W., - Atseran hak poesaka orang tjina. Dan hal mengangkat anak, tersalin...
59051: YOUNGMAN, W. (PREFACE), - Inquiry into the conditions of paddy cultivation in Ceylon. (Reports of the district sub-committees appointed to inquire into paddy cultivation in Ceylon).
58460: ZAANSTREEK. - Besondere privilegien ende handvesten verleent aen d'inwoonders van Westzaanden en Crommenie. Waer in zijn begrepen d'ingesetenen van Zaardam aen de westzijde vande Zaan, Koogh, Zaandijck, Wormerveer, 't West-end van Knollendam, Westzaanden aan den Regel, Crommenie en Crommenie-dijck.
58476: ZACHARIE (ZACHARIAE, FRIEDRICH WILHELM), - Les quatre parties du jour, poëme traduit de l'allemand ["Die Tageszeiten, ein Gedicht", 1756].
21999: ZED, M., - Kepialangan, politik dan revolusi: Palembang 1900-1950.
58632: ZEDLITZ [-NEUKIRCH, LEOPOLD] VON, - Die Staatskräfte der Preussischen Monarchie unter Friedrich Wilhelm III. Enthaltend 1ster Band die Statistik; 2ter Band die Topographie; 3ter Band die Militairstaat.
20587: ZEEGERS, L.TH., - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam.
61038: ZEEGERS, L.TH., - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam.
59968: STATEN VAN ZEELAND, - Missive, geschreven uyt Middelburg, in dato 23 Martii 1684. Mitsgaders een placaet, tot voortsettinge van de negotie in die provintie.
59957: STATEN VAN ZEELAND, - Advis, van de Heeren van Middelburgh, ingebracht ter vergaderingh van de Ed. Mogende Heeren Staten van Zeelant.
59978: STATEN VAN ZEELAND, - Resolutie van de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant. Den 27. Juny 1684
58777: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND, - Fahrplan der Dampfschifffahrts-Gesellschaft "Zeeland". Über Vlissingen nach England. Vlissingen-Queensboro' route. Sommer-Fahrplan 1890.
58778: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND, - Flushing route. Time tables of the Zeeland Steamship Co. Royal mail route between Queenboro's Pier and Flushing. Summer service 1909.
60097: STATEN VAN ZEELANT, - Missive van de Heeren Staten van Zeelant, aen de Heeren Staten van Hollant en West-Vrieslant, over het recht der commissievaerders, op de opgebrachte Hollantse schepen, komende van Vranckrijck, geladen met brandewyn, contrarie haar pasport.
48187: ZEEMANSGIDS. - Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel, deel III. Eerste gedeelte: Gasparstraten; Straat Karimata; Westkust Borneo en Toedjoeh-eilanden; Noorkust Java Beo, Hoek Krawang en nabijgelegen eilanden; Straat Bali en Zuidkust Java.
60513: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1870. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60501: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1858. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60524: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1923. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60504: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1861. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60512: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1869. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60514: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1871. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60507: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1864. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60520: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1878. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60521: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1879. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
47846: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1891. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60519: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1876. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60534: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1936. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60535: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1937. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60527: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1926. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60523: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1897. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60525: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1924. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60533: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1935. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60526: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1925. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60536: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1938. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60532: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1934. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60522: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1882. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60529: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1930. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60531: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1933. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60528: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1928. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60530: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1932. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60537: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1939. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
43993: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1866. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
43994: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1868. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60508: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1865. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
58961: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1941; idem 1942; idem 1943. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
43996: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1870. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60506: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1863. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60505: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1862. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60517: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1874. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60511: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1868. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60510: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1867. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60502: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1859. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60516: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1873. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60515: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1872. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
47794: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1892. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
47796: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1898. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60499: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1856. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60500: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1857. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60483: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1836. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60484: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1837. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60485: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1838. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60486: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1839. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60487: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1840. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60488: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1841. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60490: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1843. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60491: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1844. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60492: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1845. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60493: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1846. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60494: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1847. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60495: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1850. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60496: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1851. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60498: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1855. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60479: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1832. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60480: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1833. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60481: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1834. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60482: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1835. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60473: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1826. Uitgegeven onder toezigt van het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60474: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1827. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60476: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1829. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60477: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1830. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60503: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1860. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60509: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1866. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
58921: VEREENIGING VOOR DE ZEEVAART. - Vereeniging voor de Zeevaart, gevestigd te Rotterdam. 55e aflevering, Juni 1912.
56647: KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART, - Lesboekje Kweekschool voor de Zeevaart, 1896. Onderdeelen van het schip, het tuig, de machine en den stoomketel, benevens de meest voorkomende benamingen aan boord van een koopvaardijschip: Hollandsch, Engelsch, Fransch, Duitsch.
61011: ZEEWEZEN, - Mededeelingen betreffende het Zeewezen. Negentiene deel. Uitgegeven door de zorg van het Departement van Marine.
31671: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen', 5e-20e jaargang.
44828: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1915.
58241: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1916.
58240: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1914.
58239: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1913.
59021: ZEGGELEN, W.J. VAN & ISING, A. (BIJSCHRIFTEN), - Groot Nederlandsch prentenboek met zeven honderd houtgravuren. Allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeien, die naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien...
59023: ZEGGELEN, W.J. VAN & BERGH, S.J. VAN DEN (RED.), - Tijdschrift Europa. Deel III, 1861.
60430: ZILCKEN, PH., - Reisindrukken: Provence, Venetiaansch leven, in en om Caïro. Met twaalf oorspronkelijke etsen van den schrijver.
47131: ZIMMERMANN, G.P.H., - Beschrijving van de rivier "De Suriname".
45219: HAIDER JACOBS ZIMMERMANN, - Mechanische Armbandstoppuhren, Chronographen.
58382: ZIMMERMANN-SCHULZE, KIRSTEN, - Ländliche Siedlungen in Estland: deutschbaltische Güter und die historisch-agrarische Kulturlandschaft.
58949: ZOLLINGER, [HEINRICH], - Bijdragen tot de kennis van de gebergte-sijstemen in het Oostelijk Java.
60876: ZOLTNERS, ANDRIS A. (ET AL), - The complete guide to sales force incentive compensation: How to design and implement plans that work.
14978: ZUIDEMA, E., - Kramers' geographisch handboek der geheele aarde.
57820: ZUIDHOEK, ARNE (TEXT & PLATES), - The maritime Netherlands. Foreword by Anthony van Kampen.
60054: ZUNIGA ENDE FONSECA, DON JUAN DOMINGO VAN, - Al-hoe-wel dat by het placcaet van den 25. Januarij lest-leden, wy in den naeme van Syne Majesteyt verleent hebben termynvan drie maenden ... aen alle soldaten soo van cavallerie als van infanterie, die hun vertrocken, ende afgebleven hebben van den dienst van Syne Majesteyt, om te mogen wederkeeren onder de vendelen ende standaerden die sy souden kiesen.
60053: ZUNIGA ENDE FONSECA, DON JUAN DOMINGO VAN, - De onghregheltheyt dier gheschiet in het werven van volcken van oorloghe in deze landen, ende souverainiteyt van Seine Majesteyt voor vremde princen, niet-teghenstaende de verboden die wy gesonden hebben aen de Gouverneurs ende Commandanten vande steden ende plaetsen, ende aen de Magistraeten vande selve... Ghepubliceert in Consistorie vanden Raede in Vlaenderen..., den 11. Augusti 1672. Onderteeckent: F. Thevelyn.
58501: ZWAAMENS EN THOMPSON'S, VAN, - Van Zwaamens en Thompson's Almanak voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1815. Voorzien met de jaarmarkten, kermissen, ... markten, ... het varen der beurtschepen en trekschuiten.
57422: ZWIEP, IRENE E., - Aristotle, Galen, God. A short history of medieval Jewish linguistic thought.
[an error occurred while processing this directive]

9/14