Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
94056: VRIES, A.G.C.de. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliografie tot de 18e eeuw.
6080: VRIES, W.de. - Iets over verbreidheid en herkomst van het Fries en Enige opmerkingen op het gebied der Nederlandse taalwetenschap.
70361: VRIES, H.de. - Plant-breeding. Comments on the experiments of Nilsson and Burbank. W.114 ill.
8115: VRIES, J.de. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F.de Tollenaere.
8121: VRIES, K.C.J.W.de. - De Mariaklachten. M.ills.
8123: VRIES, M.de. - Verspreide taalkundige opstellen. Uitgekozen en herdrukt onder toezicht v.S.G.de Vries.
14623: VRIES, W.de. - De opkomst van Zutphen.
124664: VRIES, A.G.C.de. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliografie tot de 18e eeuw.
3658: VRIES, Hendrik de. - De nacht.
87429: VRIES, H.de. - Soorten en varieteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten aan Univ.Californie. Vert.g.P.G.Buekers.
8117: VRIES, J.M.de. - Teksten en varianten van A.C.W. Staring. Proeve van onderzoek naar en uitgave van een keuze uit de gedichten met varianten.
93938: VRIES, W.de. - Palatizering van 'û' in 't Westerlauwers Fries.
93962: VRIES, M.de (uitg.) - Van den borchgrave van Couchi. Fragmenten.
102228: VRIES, A.G.C.de. (voorw.) - Catalogus der bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam. Deel I-VI (incl.supplement-catalogi 1920-1949 en registers).
16117: VRIES, W.de. - 150 jaar Welstand. De Maatschappij tot Bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landlieden. M.ills.
99958: VRIES, J.de. - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen. M.8 ills.
119854: VRIES Azn., A.D.de. - Biografische aanTeekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten.
142474: VRIES, M. de. - Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland (1750-1800).
139840: VRIESLAND, V.E.van. - Grondslag van verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute.
121741: VRIJMETSELARIJ. - Album voor het gedenkboek getiteld: "Het gouden jubelfeest van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden, als Groot-Meester Nationaal der Orde van Vrijmetselaren in het koningrijk der Nederlanden, onderhoorige kolonien en landen, gevierd 27 november 1866.
127106: VRIJMETSELARIJ. - Reglement ter uitvoering van de statuten van de orde van vrijmetselaren onder het groot oosten der Nederlanden. Ingevoerd 1 juli 1895. MET ANDERE BOEKJES Vrijmetselarij, en Indië
4102: VROMAN, Leo. - Snippers.
14626: VROOM, W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de Beeldenstorm. M.12 ill.& 20 pl.
65836: VROON, A. - Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. M.33 afb.
4104: VROUWEN-PEERLE, De, - De Vrouwen-Peerle ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe - Griseldis de Saeghrmoedige - Florentina de Getrouwe. Met houtsneden.
16124: VUCHT TIJSSEN, J.v. - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
93396: VULLIOD, A. - Pierre Rosegger, l'homme et l'oeuvre.
84803: VULPIUS (VOLPI), J.A. - Liber de utilitate poetices (acc.orationes III).
132776: VULPIUS (VOLPI), J.A. - Carminum libri quinque. Ed.altera. Nonnullis ejusdem Animadversiones illustrata. Acc. J.A.Vulpii antiquioris, patricii & episcopi Novocomensis, ac Hieronymi ejus fratris Carmina quae supersunt.
116557: VUYK, S. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820. Met 19 ill.
141844: VUYLSTEKE, Julius. - Verzamelde gedichten.
124315: VYCICHL, W.] HARI, R. et al. - Mélanges offerts a Werner Vycichl.
125374: WAAG, A. - Nirangistan. Der Awestatraktat über die rituellen Vorschriften. Hrsg.u.bearb.
118045: WAAL, H.L.E. - De invloed der kolonisatie op het inlandsche recht in Nederl. Oost indië.
90186: WAAL, H.van de. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie. M.120 pl.
94824: WAALS, H.G.van der. - Skeireins aivaggeljons thairh Johannen. Vert.m.opm.
103079: WAANDERS, F.M.J. - Studies in local case relations in mycenaean greek.
61712: WAANDERS, F.M.J. - The history of telos and teleo in ancient greek.
108626: WAARDENBURG, J.v. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjehers.
87883: WAARSENBURG, D.J. - The northwest necropolis of Satricum: an iron age cemetery in Latium Vetus. W.600 ill.& pl.
107325: WACE.] RAYNOUARD, F.J.M. - Observations philologiques et grammaticales sur le Roman de Rou, et sur quelques règles de la langue des trouvères au douzième siècle.+ A.LE PREVOST. Supplement aux notes historiques sur le Roman de Rou.
38192: WACH, J. - Sociology of religion.
83858: WACH, J. - Einführung in die Religionssoziologie.
48262: WACHSMUTH, C. - Studien zu den griechischen Florilegien.
140707: WACHTER, R. - Altlateinische Inschriften. Sprachliche und epigraphische Untersuchungen zu den Dokumenten bis etwa 150 v.Chr.
138648: WACHTER, R. - Non-attic greek vase inscriptions.
25769: WACKER, G. - Ueber das Verhältnis von Dialekt und Schriftsprache im Altfranzösischen.
70000: WACKERNAGEL, W. - Wörterbuch zum altdeutschen Lesebuch.
106641: WACKERNAGEL, W. - Deutsches Lesebuch. 2./1.Aufl. (I.Altdeutsches Lesebuch m.Wörterbuch; II.Proben der deutschen Poesie seit dem Jahre MD; III/1.Proben der deutschen Prosa seit dem Jahre MD (bis 1740); III/2.Idem bis 1842)
139350: WACKERNAGEL, J. - Vorlesungen über Syntax, mit besond. Berücks. v.Griechisch, Lateinisch und Deutsch.
107751: WACKERNAGEL, Ph. (Hrsg.) - Lieder der niederländischen Reformierten aus der Zeit der Verfolgung im 16.Jahrhundert.
54948: WACKERNAGEL, J. - Altindische Grammatik.Bd.I:Lautlehre, Bd.II/1:Einleitung zur Wortlehre, Nominalkomposition, Bd.III:Nominalflexion, Zahlwort, Pronomen.
100176: WACKERNAGEL, W. - Altdeutsches handwörterbuch. 5.Aufl.
110065: WACKERS, P. e.a. - Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde. M.ills.
112592: WADA, T. - The analytical method of Navya-nyaya.
110645: WADDING, L. - Annales Minorum seu trium ordinum a S.Francisco institutorum (1208-1540). Ed.by J.M.Fonseca. 16 vols.& index. With continuation: 1541-1632 by J.de Luca, A.Chiappini a.o. 10 Vols.
120443: WADE-MARTINS, P. (ed.) - An historical atlas of Norfolk. W.92 maps & 2 folding maps in pocket.
95317: WADE, I.O. - Essays on the age of enlightenment in honor of Ira O.Wade. Ed.by J.Macary.
94651: WADE, I.O. - The structure and form of the french Enlightenment.
135666: WAEIJER, Arnold. - Nopende het Aerts-priesterschap van Swolle naer de beroerten deser Nederlanden mitsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. (1691). Uitg.G.A.Meijer.
48269: WAELE, J.A.de. - Acragas Graeca: die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien, I, historischer Teil.
132676: WAELKENS, M. - Die kleinasiatischen Türsteine. Typologische und epigrafische Untersuchungen der kleinasiatischen Grabreliefs mit Scheintür.
87433: WAERDEN, B.L.v.d. - Mathematische Statistik. M.39 Fig.
28490: WAERFERTH. TIMMER, B.J. - Studies in Bishop Waerferth's translation of the Dialogues of Gregory the Great.
50620: WAESBERGHE, J.F.A.M.v. - De akense regels voor canonici en canonicae uit 816.
35191: WAGENAAR, K. - Etude sur la négation en ancien espagnol jusqu'au XVe siècle.
108627: WAGENAAR, C.G. - De joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5 eeuw v.Chr. W.map & 3 pl.
121768: WAGENAAR, J.]. - Beschryving van de provincie van Utrecht. With 2 different engraved frontispices, 2 (of 3) folding maps and 19 (of 23) fold. plans & views plates by J.C. Philips & H. Spilman
122565: WAGENAAR, J & S. STIJL]. - Beschryving van Friesland. With 1 engraved frontispice, 4 fold. maps and 11 fold. fold. plates by C. Pronk, A. Hulk, D. de Jong.
127083: WAGENAAR, J., [FOKKE, J.?] - Amsterdam, in zyne geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe [...]. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar. Vierde stuk. Met 1 [van 2] portretten (J.A. Zoutman) en 1 [van 12] uitsl.pl. (Nieuwe Koornbeurs).
119833: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden.
121771: WAGENAAR, J.] - Algemeene beschryving des lands. With engraved frontispice, 1 fold. maps, 2 fold. plates and 5 portraits by J.C. Philips.
127118: WAGENAAR, J.] - De vrye vaart en handel der ingezetenen van deezen staat, op de Westindien, verdedigd: in eene nadere of tweede memorie, ter gelegenheid van het nemen hunner schepen door de Engelsche oorlogs-schepen en kaapers, opgesteld: waarin de zogenaamde antidotael-memorie onderzogt en wederlegd wordt.
98147: WAGENER, H. - Die Komposition der Romane Christian Friedrich Hunolds.
48271: WAGENVOORT, H. - Imperium: studien over het mana-begrip in zede en taal der Romeinen.
48273: WAGENVOORT, H. - Studies in roman literature and religion.
113268: WAGENVOORT, H. - Studies in roman literature, culture and religion.
96745: WAGNER, R.-L. - Essais de linguistique française.
35194: WAGNER, R. - Stellung des attributiven Adjektivs in altfranzösischen Prosatexten des XIII. bis Anfang des XV.Jahrhunderts.
93387: WAGNER, R.-L. - L'ancien français.
100403: WAGNER, J.M. - Hoffmann von Fallersleben 1818-1868. Fünfzig Jahre dichterischen und gelehrten Wirkens bibliographisch dargestellt.
22700: WAGNER, J.M.(Hrsg.) - Archiv für die Geschichte deutscher Sprache und Dichtung.Bd.I. (Alles w.ersch.)
106662: WAGNER, G. - "Frech" im heutigen Englisch.
106663: WAGNER, K. - Deutsche Sprachlandschaften. M.Karten.
80151: WAGNER, H. - Das Hethitische vom Standpunkte der typologischen Sprachgeographie.
137640: WAGNER, R.J.Th. - Symbolarum ad comicorum graecorum historiam criticam capita quattuor.
88746: WAGNER, K.] - Volk Sprache Dichtung. Festgabe für Kurt Wagner. Hrsg.v.K.Bischoff & L.Röhrich. M.Portr.
95510: WAGNER, A. (Hrsg.) - Tundale. Das mittelenglische Gedicht über die Vision des Tundalus.
65040: WAGNER, R. - Asiwinarong: ethos, image and social power among the Usen Barok of New Ireland. W.6 fig., 29 pl.& 3 maps.
123423: WAGNER, E.] HEINRICHS, W. & G.SCHOELER. (Hrsg.) - Festschrift Ewald Wagner zum 65.Geburtstag. (I.Semitische Studien unter bes.Berücks.der Südsemitistik. II.Studien zur arabischen Dichtung).
74559: WAGNER, G. - The Bantu of north Kavirondo. W.17 pl.& map.
90469: WAGNER, J. (ed.) - Lesage, écrivain (1695-1735).
124409: WAGNER, J.R. - Heralds of the good news. Isaiah and Paul 'in concert' in the Letter to the Romans.
114118: WAGNER, R. (Hrsg.) - Bengalische Texte in Urschrift und Umschrift.
134368: WAGNER, M.L. - Caracteres generales del judeo-espagñol de oriente.
77183: WAGSTAFF, P. - Memory and desire: Rétif de la Bretonne, autobiography and utopia.
128266: WAHL, O. (ed.) - Apocalypsis Esdrae, Apocalypsis Sedrach, Visio beati Esdrae.
35196: WAHLGREN, E.G. - Etude sur les actions analogues réciproques du parfait et du participe passé dans les langues romanes, I.
78584: WAHLUND, C. (Hrsg.) - Die altfranzösische Prosaübersetzung von Brendans Meerfahrt. (Nach d.Paris.HS.BN.fr.1553 m.Einl., latein.u.altfranzös.Parallel-Texten, Anm.u. Glossar). M.4 Taf.
93486: WAHLUND, C., H.von FEILITZEN & A.NORDFELT. (publ.) - Les Enfances Vivien. Chanson de geste.
21126: WAIDSON, H.M. - The modern German novel. A mid-20th century survey.
130601: WAILLY, N.de. - Joinville et les enseignements de Saint Louis a son fils.
106640: WAINSTEIN, L. - L'expression du commandement dans le français actuel.
78330: WAIS, K. (Hrsg.) - Der Arthurische Roman.
120380: WAITZ, G. - Deutsche Verfassungsgeschichte. Die Verfassung des deutschen Volkes in ältester Zeit.
110646: WAITZ, G. - Jahrbücher des deutschen Reichs unter König Henirich I.
75450: WAITZ, G. (rec.) - Annales Bertiniani.
28573: WAKELIN, M. (ed.) - Patterns in the folk speech of the British Isles.
132801: WAL, G. de. - Oratio de claris Frisiae jureconsultis. Accedunt annotationes de vita, fatis ac scriptis jureconsultorum.
134651: WAL, J.de. - Oratio de muneris rectoris magnifici origine, eiusque creandi ratione diversis temporibus ac locis diversa. Accedunt academiarum neerlandicarum fasti rectorales.
16130: WAL, T.v.d. - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
14648: WAL, S.L.v.d. - De motie-Keuchenius. Een koloniaal-historische studie over de jaren 1854-1866.
135023: WAL, F. van der (red.) - Ons Technisch Maandblad. April 1933 - December 1934.
90227: WAL, M.J. van der. - De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650.
4321: WALBERG, E. (publ.) - Contes pieux en vers du XVIe siècle, tirés du receuil intitulé 'Le Tombel de Chartrose'.
8135: WALCH, J. - De varianten van Vondel's Palamedes.
8137: WALCH, J.L. - Studiën over litteratuur en tooneel.
3812: WALCH, J. - Het leven van een heilige (St.Franciscus van Assisi). Een gedramatiseerde legende.
134299: WALDBERG, P. - Marino Marini. L'Oeuvre complet.
142579: WALDE, A. - Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Herausgegeben und bearbeitet von .J. Pokorny.
87021: WALDMEIR, J.J. - American novels of the second world war.
98976: WALDSCHMIDT, E.& R.L. - Musikinspirierte Miniaturen, I: Ragamala-Bilder aus dem westlichen Himalaya-Gebiet. M.48 Fig.& 41 (teilw.farb.) Taf.
131928: WALICKIEGO, M. (red.) - Sztuka polska przedromanska i romanska do schylku XIII wieku.
105833: WALKER, R.J. - Anti mias: an essay in isometry.
133296: WALKER, J. - A key to the classical pronunciation of greek, latin and scripture proper names..., to which are added terminational vocabularies of hebrew, greek, and latin proper names..., concluding with observations on the greek and latin accent and quantity.
117277: WALKER, S.S. - The religious revolution in the Ivory Coast. The prophet Harris and the Harrist church.
92118: WALKER, E. - Der Monolog im höfischen Epos.
122505: WALKUS, Simon Sr. - Oowekeeno oral traditions, as told by the late chief Simon Walkus Sr. (Texts w.transl.) by E.W.Windsor, ed.by S.Hilton & J.C.Rath.
80157: WALL, L. & W.MORGAN. - Navajo-english dictionary.
35199: WALL, K. - L'inversion dans la subordonnée en français contemporain.
125107: WALLACE-HADRILL, A. - Houses and society in Pompeii and Herculaneum. W.num.fig & 8 col.plates.
140221: WALLACE, D.T. & R.M. CARMACK. (eds.) - Archaeology and ethnohistory of the Central Quiche.
38199: WALLACE, W. - The logic of Hegel, translated with prolegomena.
38201: WALLACE, W. - Lectures and essays on natural theology and ethics. W.portr. Ed.w.intr.by E.Caird.
108987: WALLACE, I. (ed.) - Aliens - Uneingebürgerte. German and Austrian writers in exile.
46254: WALLACH, L. - Diplomatic studies in Latin and Greek documents of the Carolingian age. W.7 pl.
107226: WALLACH-FALLER, M. - Ein alemannischer Psalter aus dem 14.Jahrhundert. (Hs.A.iv.44 UB Basel). (Studie & Text)
46256: WALLÉN, P.E. - Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht.
124800: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs. Bewerkt door W.R. Juynboll. Met 61 portr.
11810: WALLER ZEPER, C.M. - De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland m.herdr.v.Stevins "Tafelen van Interest". M.2 pl.
74866: WALLIS, JOHN. - Grammar of the English language w.intr.grammatico-physical Treatise on Speech. New ed.(in facs.of Grammatica Lingvae Anglicanae) w.transl.& comm.by J.A.Kemp.
128403: WALLIUS, J. - Poematum libri novem.
87434: WALLMÉN, O. - Alte tschechische Pflanzenname und Rezepte im Botanicon Dorstens.
30283: WALLNER, B. - An exposition of Qui habitat and Bonum est in English. Ed.from the Mss.with intr., notes and glossary.
106749: WALLNER, B. (ed.) - A Middle English version of the introduction to Guy de Chauliac's Chirurgia Magna. W.1 pl.
106752: WALLNER, B. (ed.) - The Middle English translation of Guy de Chauliac's treatise on fractures and dislocations. (Book V of the great surgery). W.1 pl.
28591: WALLNER, B. (ed.) - The Middle English transl.of Guy de Chauliac's treatise on "Apostemes". Part I. Text. Book II of the Great Surgery.
69426: WALLON, H. - Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
102019: WALLON, H. - Saint Louis et son temps.
85357: WALLSTRÖM, S. - Studier i övre språkgeografi med utgångspunkt från Arjeplogmålet.
112845: WALPOLE, R.N. - Le Turpin français, dit le Turpin I. Ed.(av.variantes etc.). Av.1 pl.
119842: WALPOLE, Horace. - Hieroglyphic tales. Repr.of the ed.1785 w.intr.by K.W.Gross.
4109: WALSCHAP, Gerard. - Celibaat. Met tekeningen van J. Cantré.
114163: WALSCHAP, Gerard. - Brieven 1921-1950, 1951-1965, 1966-1989. Verz.&toegel.d.H.Polis & C.&B.Walschap.
116221: WALSEMANN, H. (Hrsg.) - Pädagogische Quellenschriften.
131119: WALSER, G.] WEINMANN-WALSER, M. (Hrsg.) - Historische Interpretationen. Gerold Walser zum 75. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern.
131188: WALSER, G. - Römische Inschrift-Kunst. Römische Inschriften für den akademischen Unterricht und als Einführung in die lateinische Epigraphik.
103262: WALSH, (J.-A.) - Lettres vendéennes ou correspondance de trois amis, en 1823. 2e éd. Avec carte dépliante sous couverture.
121136: WALSH, P.G. - The roman novel. The Satyricon of Petronius and the Metamorphoses of Apuleius.
109613: WALSH, Vicomte (J.-A.) - Journées mémorables de la Révolution Française, racontées par un père a ses fils, ou récit complet des événements qui se sont passés en France depuis 1787 jusqu'en 1804. Avec 2 portraits.
131289: WALSH, Joseph Alexis. - Vendeesche brieven, of briefwisseling tusschen dry vrienden in 1823, door den Burggraef Walsch. Vryelyk uit het Fransch vertaeld naar de tweede uytgave.
110651: WALSINGHAM, THOMAS. - Ypodigma Neutriae. Ed.by H.T.Riley.
46266: WALSTRA, G.J.J. - Les cinq épitres rimées dans l'appendice des Formules de Sens (Cod.Par.Lat.4627): la querelle des évêques Frodebert et Importun (665/66). Texte, trad.& comm.
105810: WALTER, A. - Die Grundbedeutung des Konjunktivs im Griechischen.
100054: WALTER, H.-A. - Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Bd.II-IV (Europäisches Appaesement und überseeische Asylpraxis; Internierung, Flucht und Lebensbedingungen im 2.Weltkrieg; Exilpresse).
88808: WALTER, E. - Lexikalisches Lehngut im Altwestnordischen.
23442: WALTER, E. - Studien zur Vápnfirdinga Saga.
130062: WALTER, J.von. - Die ersten Wanderprediger Frankreichs. (1.Robert von Arbrissel. 2.Bernhard von Thiron, Vitalis von Savigny, Girald von Salles, Bemerkungen zu Norbert von Xanten und Heinrich von Lausanne).
67917: WALTER VON CHÂTILLON. CHRISTENSEN, H. - Das Alexanderlied Walters von Châtillon.
122870: WALTERS, E.J. - Attic grave reliefs that represent women in the dress of Isis.
124240: WALTERS, P. (ed.) - From judaism to christianity: tradition and transition. A Festschrift for Thomas H. Tobin, s.j. on the occ.of his 65th birthday.
25784: WALTERS-GEHRIG, M. - Trois fabliaux. Saint Pierre et le jongleur/ de Haimet et de Barat et Travers/ Estula. Ed.crit.
102033: WALTHARIUS. HAUG, A. - Zur Entstehung und Entwicklung der Walthersage.
110658: WALTHARIUS. LANGOSCH, K. - Waltharius: die Dichtung und die Forschung.
110659: WALTHARIUS. OENNERFORS, A. - Die Verfasserschaft des Waltharius-Epos.
102035: WALTHARIUS. SCHWAB, U. - Waldere, testo e commento. Av.2 facs.
25786: WALTHAUS, R. - La Nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16de en 17de eeuw. Con resumen en español.
21149: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. WILMANNS, W. - Leben und Dichten Walthers von der Vogelweide.
4936: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. SCHOLZ, M.G. - Bibliographie zu Walther von der Vogelweide.
21146: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. KRAUS, C.v. - Walther von der Vogelweide.Untersuchungen.
27448: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. MAURER, F. - Die politischen Lieder Walthers von der Vogelweide.
22704: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. HUISMAN, J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide. Mit Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
75455: WALTRAMUS. - Liber de unitate ecclesiae conservanda. Rec.W.Schwenkenbecher.
136917: WALVIS, I. - Goudsche en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken (1525-1712). Bezorgd en ingeleid door P.H.A.M. Abels, J. Hallebeek en D.J. Schoon.
128167: WALZ, D. - Auf den Spuren der Meister. Die Vita des heiligen Magnus von Füssen. (Mit Text u.Übersetzung).
28227: WALZEL, O. - Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters. Neudruck. M.2 Taf.u.22 Abb.
22708: WALZEL, O. - Vom Geistesleben alter und neuer Zeit. (2.verm.Aufl.v."Vom Geistesleben des 18.u.19.Jhts.").
117533: WAMPER, H. - Das Leben der Brüder Adrian und Peter van Walenburch aus Rotterdam und ihr Wirken in der Erzdiözese Köln bis zum Jahre 1649. M.2 Taf.
114157: WANDER, K.F.W. (Hrsg.) - Deutsches Sprichwörter-Lexikon.
106639: WANDRUSZKA, M. - Haltung und Gebärde der Romanen.
91352: WANG, W.S.Y.(ed.) - The lexicon in phonological change.
127813: WANG CH'UNG. - Lun-hêng. (I.Philosophical essays; II.Miscellaneous essays.). Transl.& annotated by A. Forke.
48296: WANGSTEDT, S.V. - Ausgewählte demotische Ostraka (Victoria-Mus.Uppsala & St.Samml.Berlin). M.Beih.v.15 Taf.
83054: WANNER, L. - Lexical functions in lexicography and natural language processing.
130655: WANNER, D. - The development of romance clitic pronouns. From latin to old romance.
119291: WANNER, R.E. - Claude Fleury (1640-1723) as an eductional historiographer and thinker.
62516: WANNER, D. & D.A.KIBBEE (ed.) - New analysis in romance linguistics.Selected papers 18th Ling.Symp.Rom.Lang., Urbana-Champaign 1988.
111483: WANSCHER, V. - Epigraphie étrusque et pré-romaine. Av.22 fig.
83921: WANSEM, C.v.d. - Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400.
105365: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit, 1575-ca.1650.
137222: WÄNTIG, R. - Haine und Gärten im griechischen Altertum.
119487: WAP, J.J.F. - Bloemlezing - honderd stuks - uit de poëzy mijner laatste vijf-en-twintig jaren, door Dr. Wap. Met gesigneerde ingeplakte orig.portretfoto.
64230: WARD, J. - The realm of ends or pluralism and theism.
142167: WARD, T.R.V 486 (4to) - The polyphonic office hymn 1400-1520. A descriptive catalogue.
112879: WARD, A. (ed.) - Teoría y práctica de la historiografía hispánica medieval.
95502: WARDALE, E.E. - Chapters on Old English literature. W.3 pl.
124414: WARE J.P. - The mission of the church in Paul's Letter to the Philippians in the context of ancient judaism.
22709: WAREMAN, P. - Spielmannsdichtung. Versuch einer Begriffsbestimmung.
54993: WARES, A.C. - A comparative study of Yuman consonantism. W.map.
139587: WARGNIER, M. - La radiesthésie. Son évolution de 1750 à 1937. Préf. de l'Abbé Mermet. Essai de synthèse de la radiesthésie, la métaphysique, la physiologie et la science des ondes.
73701: WARMINGTON, E.H. (ed.) - Remains of old latin Ed. and transl.
25792: WARNANT, L. - La constitution phonique du mot wallon. Etude fondée sur le parler d'Oreye (Hesbaye liégeoise). Av.figs.& graphiques.
135253: WARNCKE, C.-P. - Sprechende Bilder, sichtbare Worte. Das Bildverständnis in der frühen Neuzeit.
65047: WARNECK, J. - Toba-batak-deutsches Wörterbuch. M.Beitr.v.J.Winkler & K.A.Adelaar hrsg.v.R.Roolvink.
137828: AUCTION CATALOGUE: WARNECK. - Collection Warneck. Tableaux anciens et modernes. .. Vente aux enchères publiques Galerie Georges Petit, (Paris), les Jeudi 27 & Vendredi 28 Mai 1926.
31895: WARNECKE, R. - Die Syntax des betonten Reflexivpronomens im Französischen.
120062: WARNER, G. (ed.) - The Libelle of Englyshe Polycye, a poem on the use of sea-power 1436. W.6 (2 double) plates.
116456: WARNER-LEWIS, M. - Trinidad Yoruba, from mother tongue to memory.
116764: WARNGART, St. & R.HELLMANN. - Die Zeitung im deutschen Gefangenen- und Interniertenlager. Eine Bibliographie.
115050: WARNSINCK, W.H. Bsz. - Gedichten. Gegraveerde titelpagina.
92313: WARNSINCK, J.C.M. (uitg.) - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617. M.portr.& frontisp.
90160: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. (uitg.) - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aan de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656. M.portr., kaart & 7 pl.
114694: WARNSINCK Bsz., W.H. - Lorenzo en Bianca, romantisch gedicht, in drie zangen. Met gelithografeerde titelpagina en 4 litho's naar Nicolaas Pieneman.
4111: WARREN, Hans. - Leeuw lente.
31899: WARTBURG, W.v. - Von Sprache und Mensch. Gesammelte Aufsätze. Mit Bibliogr.des Verf. M.8 Krtn.
74568: WASSÉN, S.H. - A medicine-man's implements and plants in a tiahuanacoid tomb in highland Bolivia. W.num.ill. (partly col.).
127701: WASSENBERGH, Everwinus. - Oratio de bonarum hodie literarum et eruditionis in Belgio commodis et incommodis, eaque vel amplicicandi, vel tollendi modis.
135223: VAN WASSENHOVEN, L. - Ottavio Mirto Frangipani, nuntius van Vlaanderen, en de Engelsche katholieken (1596-1606).
101578: WASSERMAN, E.R. (ed.) - Aspects of the eighteenth century.
66222: WASSERMAN, J.N. & L.RONEY (ed.) - Sign, sentence, discourse. Language in medieval thought and literature.
73551: WASZINK, J.H. - Opuscula selecta.
124796: WATER, J.W.te. - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz.van de Werff, burgemeester der stad Leijden, ten tijde van hare beide belegeringen door de Spanjaarden in de jaren 1573 en 1574.
135645: WATERLAND, Daniel. - A critical history of the athanasian creed.
134498: ARSENAAL WATERLOOPLEIN. - Map met 15 bouwkundige tekeningen (meest klein-folio) en 5 ingetekende en gevouwen lichtdrukken van het Arsenaal aan het Waterlooplein en 2 grote gevouwen lichtdrukken van Publieke Werken voor 'Verbouwing Arsenaal'. Deze beschrijven alle de situatie rond 1940.
8144: WATERSCHOOT, W. - De "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen.
32711: WATHELET-WILLEM, J. - Recherches sur la Chanson de Guillaume. Etudes accompagnées d'une édition.
142522: WATKINS, T. (ed.) - Qermez Dere, Tell Afar: interim report No. 3.
120116: WATNEY, J. - Some account of the Hospital of St.Thomas of Acon, in the Cheap, London, and of the plate of the Mercers' Company. W.7 ill.& 11 plates.
77797: WATSON, H.B. - Modern theories of organic chemistry. W.22 fig. 2nd ed.
131319: WATSON, G. (ed.) - The new Cambridge bibliography of English literature.
140099: WATSON, A. - Roman private law around 200 BC.
103085: WATSON, A. - The law of persons in the later roman republic.
112286: WATSON, G.R. - The roman soldier. W.26 pl.
55013: WATSON, W. - Cultural frontiers in ancient East Asia. W.72 fig.& 103 pl.
98071: WATSON, J. (ed.) - Speaking volumes: orality and literacy in the greek and roman world.
139978: WATSON, A. - Roman slave law.
115712: WATT, W.M. - Islamic philosophy and theology.
95436: WATT, L.M. - Attic & Elizabethan tragedy.
123428: WATT, W.M., A.T.WELCH, M.MARMURA u.a. - Der Islam. (Bd.I: Mohamed und der Frühzeit - Islamisches Recht - Religiöses Leben; II.Politische Entwicklungen und theologische Konzepte.)
103324: WATT, J. ROBINSON, E. & A.E.MUSSON. - James Watt and the steam revolution. W.19 ill.on pl.& 16 col.pl.
124410: WATT, J.G.van der. - Salvation in the New Testament. Perspectives on soteriology.
119674: WATT, J.A. - The church and the two nations in medieval Ireland.
122255: WATTENBACH, W.& W.LEVISON. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Bd.I: Vorzeit - Karlinger - Ottonen).
110664: WATTENBACH, W. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Bd.II: (Die Zeit der Salier - Die Welfen und Weiblinger).
110665: WATTENBACH, W. (ed.) - Vita Henrici IV.imperatoris. BRUNO.De bello saxonico. ADAMUS.Geste hammaburgensis ecclesiae pontificum. HERBORDUS Dialogus de vita Ottonis.Ed.G.H.Pertz. CNUTONIS regis gesta.Ed.G.H.Pertz.
110666: WATTENBACH, W. - Kleine Abhandlungen zur mittelalterlichen Geschichte. M.Taf.
89238: WATTENBACH, W.& W.LEVISON. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Vorzeit und Karlinger. Heft I-VI, mit Beiheft: Rechtsquellen. Hrsg.v.H.Löwe & R.Buchner.
68314: WATTENBACH, W. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Deutsche Kaiserzeit, Bd.I. Hrsg.v.R.Holzmann.
111999: WATTERS, D.E. - A grammar of Kham.
134980: WATTEZ, Omer. - Het witte boek. Tooneelspel in drie bedrijven.
100055: WATTS, R.J., S.IDE & K.EHLICH (ed.) - Politeness in language. Studies in its history, theory and practice.
126466: WATTS, A.Chalmers. - The lyre and the harp. A comparative reconsideration of oral tradition in Homer and Old English epic poetry.
114673: WAUGH, L.R. & F.van COETSEM. - Contributions to grammatical studies. Semantics and syntax.
139821: WAUTERS, K. - Wagner en Vlaanderen 1844-1914.
116583: WAUTERS, A. - Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome 1 - 5 (années 275 - 1279).
127025: WAUTERS, A. - Les délices de la Belgique, ou description historique, pittoresque et monumentale de ce royaume. Av.plan dépl.de Bruxelles et 99 (de100) planches lithographiés d'après Lauters, Stroobant, Ghémar, Vanderhecht, Bielski, etc.
8146: WAVEREN, A.C.v. - P.T.Helvetius van den Bergh.
132939: WBD. - WOORDENBOEK VAN DE BRABANTSE DIALECTEN.. Deel II.Niet-agrarische vakterminologie. Afl. 6: Metaalbewerking. M.talr.ills.
132938: WBD. - WOORDENBOEK VAN DE BRABANTSE DIALECTEN.. Deel II.Niet-agrarische vakterminologie. Afl. 7 & 8: Houtbewerking. M.talr.ills.
132937: WBD. - WOORDENBOEK VAN DE BRABANTSE DIALECTEN. Deel I: Agrarische vakterminologie, afl. 1-7: Behuizing en landerijen/Veeteelt/Landbouw.
70019: WEAR, A., J.GEYER-KORDESCH & R.FRENCH (ed.) - Doctors and ethics: the earlier historical setting of professional ethics.
136761: WEAVER, R.H. - Divine grace and human agency. A study of the Semi-pelagian controversy.
87887: WEAVER, P.R.C. - Familia Caesaris: a social study of the emperor's freedman and slaves.
55030: WEBER, O. - Die Literatur der Babylonier und Assyrer. M.3 Abb.
46291: WEBER, H. - Die Hülfsverpflichtungen der XIII Orte. (Ein Beitrag zur Geschichte schweizerischen Staatsrechts)
122879: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Hrsg.v.J.Winckelmann
65050: WEBER, F. - Beiträge zur Charakteristik der älteren Geschichtsschreiber über Spanisch-Amerika.
88543: WEBER, H.. - Das Gattungssystem der französischen Frühaufklärung (1680-1750).
140745: WEBER, E. - Le théâtre humaniste et scolaire dans les Pays Rhénans.
108765: WEBER, A. - Ueber den zweiten, grammatischen Parasiprakaca des Krishnadasa.
140732: WEBER, E. - La musique mesurée à l'antique en Allemagne.
105195: WEBER, M. - Gesammelte politische Schriften. Hrsg.v.J.Winckelmann.
64232: WEBER, A. ECKERT, R. - Kultur, Zivilisation und Gesellschaft: die Geschichtstheorie Alfred Webers.
64234: WEBER, A. LUOMA, M. - Die drei Sphären der Geschichte (bei Alfred Weber). M.Portr.
31901: WEBER, E. - Ueber den Gebrauch von devoir, laissier, pooir, savoir, soloir, voloir im Altfranzösischen.
116673: WEBER, Ch. (Hrsg.) - Silbergestaltung. Zeitgenössische Formen und Tendenzen. With many ills.
4399: WEBER, H. - La création poétique au XVIe siècle en France. De Maurice Scève à Agrippa d'Aubigné.
102134: WEBER, S.A. - Theology and poetry in the Middle English lyric. A study of sacred history and aesthetic form. W.7 pl.
86996: WEBER, C.A. - Bristols Bedeutung für die englische Romantik und die deutsch-englischen Beziehungen.
98987: WEBER-KELLERMANN, I. - Ludolf Parisius und seine altmärkischen Volkslieder.M.Herausg.d.Melodien v.E.Stockmann.
130722: WEBER, C. - Die Prosafassungen des "Couronnement de Louis", des "Charroi de Nîmes" und der "Prise d'Orange".
48316: WEBSTER, T.B.L. - Von Mykene bis Homer. M.38 Taf.& 1 Krt.
73553: WEBSTER, T.B.L. - Monuments illustrating: old and middle comedy; new comedy; tragedy and satyr play.
108640: WEBSTER, J.C.B. - Popular religion in the Punjab today.
110668: WEBSTER, J.R. - Carmel in medieval Catalonia. W.4 pl.& 1 map.
88340: WECHSSLER, E. - Ueber die verschiedene Redaktionen des Robert von Borron zugeschriebenen Graal-Lancelot-Cyklus.
35212: WECHSSLER, E. - Das Kulturproblem des Minnesangs. Studien zur Vorgeschichte der Renaissance. I.Minnesang und Christentum. (alles w.ersch.).
114703: WEDDIGE, H. - Einführung in die germanistische Mediävistik. M.24 Abb.
123057: WEDEKIND, F. - Marquis von Reith. (Münchener Scenen). Schauspiel in fünf Aufzügen.
123058: WEDEKIND, F. - Franziska. Ein modernes Mysterium in fünf Akten.
14668: WEDEKIND, W.G.Ph.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de proces-gang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
55035: WEDEL, W.R. - An introduction to Kansas archeology. W.109 fig.& 97 pl.
101322: VAN DER WEE, H. et al. (ed.) - Fifth international conference of economic history / Cinquieme conférence internationale d'histoire économique, Leningrad 1970. (Proceedings).
136994: AMSTERDAMS WEEKBLAD. - Amsterdams Weekblad. No. 1 t/m 34 (17 juni 1972 - 10 febr.1973) & 36 (24 febr.1973). Red.Ernest Anyas, Andries Blitz, Auke Bijlsma, Tom Bouman, Dick Tuynman, Rob Stolk, Tjebbe van Tijen, enz.enz.
93942: WEEKHOUT, I. - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw. M.ills.
127342: WEEMAES, E. - Gezangen met uitgekozen muziek, door E.Weemaes, priester van het Gezelschap van Jesus.
25806: WEERENBECK, B.H.J. - Participe présent et gérondif.
50675: WEERENBECK, B.H.J. - Comptes de la ville de Doullens pour l'année 1470. Av.facs.
14059: JAN DE WEERT. - Nieuwe Doctrinael of Spieghel van Sonden. Uitg.d.J.H.Jacobs.
11817: WEEVERS, Th. - Fifty years of plant physiology (1895-1945).Intr.by F.W.Wendt.
89241: WEGENER, W. - Böhmen / Mähren und das Reich im Hochmittelalter, 919-1253.
85106: WEGENER, V. & M.KJAER. - To studier i danske fornavne.
55043: WEGNER, R.N. - Zum Sonnentor durch altes Indianerland (Forschungsr.in.N-Argent., Bolivien, Peru & Yucatan). M.226 Abb.& 1 Krt.
83861: WEGSCHEIDER, J.A.L. - Institutiones theologiae christianae dogmaticae.
132686: WEHGARTNER, I. - Attisch weissgrundige Keramik. Maltechniken, Werkstätten, Formen, Verwendung.
120440: WEHLEN, W. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung im Zeitalter Ludwigs des Frommen.
123430: WEHR, H. - Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart.
55047: WEHR, H. - Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart. + Supplement.
80430: WEHRLI, M. - Formen mittelalterlicher Erzählung.
125198: WEIBULL, L. - Nordisk historia. Forskningar och undersökningar. (I.Forntid och Vikingatid; II.Stat och kyrka i Danmark under äldre medeltid; III.Från Erik den Helige till Karl XII). W.1 folding map, 10 ill
125431: WEICHERT, M.A. (ed.) - Poetarum latinorum Hostii, Laevii, C. Licinii Calvi, C. Helvii Cinnae, C. Valgii Rufi, Domitii Marsi aliorumque vitae et carminum reliquiae.
60279: MARCUS v.WEIDA. - Der Spiegel hochloblicher Bruderschaft des Rosenkrantz Marie. Hrsg.(m.Faks.d.Ausg.1514) & Komm.v.A.v.d.Lee.
108644: WEIERS, W. - Die Revolution der Chen-qaio: Untersuchungen zur Geschichte und Gründung der Song-Dynastie.
112598: WEIERS, M. (Hrsg.) - Die Mongolen: Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur. M.24 Taf.& 2 Krt.
66329: WEIGAND, H. - Linguistically motivated principles of knowledge base systems.
112786: WEIGAND, F.L.K. - Deutsches Wörterbuch. 2.verb.u.verm.Aufl.
110680: WEIJDEN, P.v.d. - Laudes Domini: tekst, vert.& comm.
138450: WEIJER, J.vd., HEUVEN, V.J.v., & H.vd.HULST. (eds.) - The phonological spectrum. Segmental structure; Suprasegmental structure
61748: WEIJERMANS, L.H. - De genitivus inhaerentiae in het latijn.
110679: WEIJERS, O. (ed.) - Les Questions de Craton et leurs commentaires.
102049: WEIJERS, O. - Terminologie des universités au XIIIe siècle.
136705: WEIJERS, H.E. - Nieuwe proeve om al de Arabische letters en verdere schrijfteekens door het gewoon Europeesch karakter onderscheidenlijk uit te drukken.
91976: WEIJERS, O. (ed.) - Vocabulary of teaching and research between middle ages and renaissance (colloquium).
136953: WEIJH, W. - Die syrische Barbara-Legende. Mit einem Anhang: die syrische Kosmas- und Damian-Legende in deutscher übersetzung.
70528: WEIJNEN, A. - De dialecten van Noord-Brabant. M.6 uitsl.krtn.
8155: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde. M.krt. 2de dr.
8159: WEIJNEN, A. (red.) - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch. Studies van D.P.Blok, M.Gysseling e.a.
8157: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
8160: WEIJNEN, A. - Liber amicorum Weijnen.Bundel opstellen aang.bij zijn 70ste verjaardag. Red.J.Kruijsen.
84896: WEIJNEN, A.A. - Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten.
99947: WEIJNEN, A. - Leenwoorden uit de latinitas stratigrafisch beschouwd. M.19 krtn.
8161: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
129633: WEIL, M.-H. - La morale politique du grand Frédéric d'après sa correspondance.
48323: WEIL, H.] - Mélanges Henri Weil: recueil de mémoires concernant l'histoire et la littérature grecques.
130790: WEIL, H. - The order of words in the ancient languages compared with that of the modern languages. New ed.(of the transl.by Ch.W.Super) w.intr.by A.Scaglione. (Added: Obituaries by A.Bouché-Leclercq, G.Monod & T.Reinach).
102713: WEILAND, P. - Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche taal.
8163: WEILAND, P. - Kunstwoordenboek./Woordenboek der Nederduitsche synonimen./Nederduitse spraakkunst.
8165: WEILAND, P. - Nederduitsch letterkundig woordenboek.
130828: WEILAND, P. - Nederduitsch letterkundig woordenboek.
93098: WEILER, I. - Griechische Geschichte: Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
134904: WEILER, A.G. - Het morele veld van de Moderne Devotie, weerspiegeld in de 'Gnotosolitos parvus' van Arnold Gheyloven van Rotterdam, 1423.
48324: WEILER, I. - Der Sport bei den Völkern der alten Welt.
110044: WEILER, A.G. - De Middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd. Verspreide opstellen t.g.v. zijn 65ste verjaardag. Uitg.d.P.Bange.
46303: WEILER, A.G. - Heinrich von Gorkum (+ 1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters.
64245: WEILLER, K.v. - Grundlegung zur Ethik als Dynamik zu einer auf die Lehre der Tugendkräfte gegründete Lehre der Tugendgesetze. Herausgegeben von seinem Testaments-Executor.
17137: WEIMANN, R. (Hrsg.) - Realismus in der Renaissance.Aneignung der Welt in der erzählenden Prosa.
69428: WEINBERG, G.D. (ed.) - Excavations at Jalame, site of a glass factory in late roman Palestina.
77802: WEINBERG, A.v. - Kinetische Stereochemie der Kohlenstoffverbindungen. M.25 Abb.
89244: WEINBERG, B. - A history of literary criticism in the italian renaissance.
115524: WEINBERG, W. - Die Reste des Jüdischdeutschen.
106177: WEINBROT, H.D. - The formal strain. Studies in augustan imitation and satire.
77804: WEINEK, L. (Hrsg.) - Definitive Resultate aus den Prager Polhöhen-Messungen von 1889-92 und von 1895-99. M.Abb.& 2 Taf.
65056: WEINER, J.F. (ed.) - Mountain papuans: historical and comparative perspectives from New Guinea fringe highland societies. W.5 maps.
22723: WEINHOLD, K. - Ueber deutsche Dialectforschung. Die Laut- und Wortbildung und die Formen der schlesischen Mundart. M.Rücksicht auf verwantes in deutschen Dialecten.
21175: WEINHOLD, K. - Festschrift zur 50 jährigen Doktorjubelfeier Karl Weinholds.
22722: WEINHOLD, K. - Die deutschen Frauen in dem Mittelalter.
77522: WEINMAYER, B. - Studien zur Gebrauchssituation früher deutscher Druckprosa. Literarische Oeffentlichkeit in Vorreden zu Augsburger Frühdrucken. M.10 Abb.
103087: WEINREICH] STROHEKER, K.F. (Hrsg.) - Satura, O.Weinreich zum 13-3-1951 dargebracht.
71148: WEINSTEIN, B. - Die philosophischen Grundlagen der Wissenschaften.
91974: WEINSTEIN, D. & R.M.BELL. - Saints and society: two worlds of western christianity, 1000-1700. W.31 ill.
94831: WEINSTOCK, J. (ed.) - The nordic languages and modern linguistics 3: Proceedings 3rd Intern.Conf.of Nordic & General Linguistics 1976.
111488: WEINSTOCK, H. - Die Tragödie des Humanismus.
55066: WEINTRAUB, W.] - (Festschrift:) For Wiktor Weintraub: essays in polish literature, language and history. Ed.by V.Ehrlich, R.Jakobson e.a.
121224: WEINTRITT, O. - Formen spätmittelalterlicher islamischer Geschichtsdarstellung. Untersuchungen zu An-Nuwairi al-Iskandaranis Kital al-Ilmam und verwandten zeitgenössischen Texten.
89796: WEIR, R.H. - Language in the crib. (Monologues of a two-and-a-half year old child).
105238: WEIS, E. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen Encyclopädie.
136798: WEISCHER, B.M. - Qerellos IV. (1: Homilien und Briefe zum Konzil von Ephesos; 2: Traktate des Epiphanios von Zypern und des Proklos von Kyzikos; 3: Traktate des Severianos von Gabala, Gregorios Thaumaturgos und Kyrillos von Alexandrien.)
16406: WEISFLOG, R. - Die Entwicklungsgeschichte der finnisch-deutschen Handelsbeziehungen.
127405: WEISKE, B. - Gesta Romanorum. (1.Untersuchungen zu Konzeption und Überlieferung. 2.Texte, Verzeichnisse).
124594: WEISS, H. - Kostümkunde. Handbuch der Geschichte der Tracht, des Baues und des Geräthes der Völker des Alterthums. / Geschichte der Tracht und des Geräthes im Mittelalter vom 4ten bis zum 14ten Jahrhundert. / Geschichte der Tracht und des Geräthes vom 14ten Jahrhundert bis auf die Gegenwart. Mit 1945 Holzgravuren in der Text.
93261: WEISS, J., J.FELLOWS & M.DICKSON. (ed.) - Medieval insular romance. Translation and innovation. W.4 ill.
123205: WEISS, H.-F. - Untersuchungen zur Kosmologie des hellenistischen und palästinischen Judentums.
139008: WEISS, H. - Universalgrammatiken aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland. Eine historisch-systematische Untersuchung.
114717: WEISS, W. - Die elisabethanische Lyrik.
110670: WEISS, U.R. - Die konstanzer Bischöfe im 12.Jahrh.
119825: WEISS, R. - Humanism in England during the fifteenth century.
38232: WEISSE, C.H. - Kleine Schriften zur Aesthetik und ästhetischen Kritik. Hrsg.v.R.Seydel.
95485: WEISSEL, J. - James Thomson der Jüngere. Sein Leben und Werke.
128293: WEISWEILER, M. (Hrsg.) - Die Methodik des Diktatkollegs (Adab al-imla’ wa’l-istimla’). Von Abd-al-Karim ibn Muhammad as-Sam’ani.
55073: WEITENBERG, J.J.S. - Die hethitischen U-Stämme.
123236: WEITENBERG, J.J.S. - Parallel aligned text and bilingual concordance of the armenian and greek versions of the Book of Jonah.
106694: WEITZENBÖCK, G. - Die Mundart des Innviertels, bes.von Mühlheim. Lautkunde.
111419: WEIZSÄCKER, C.F.von. - Zum Weltbild der Physik. 3.Aufl.
100973: WEKKER, H. (ed.) - Creole languages and language acquisition.
104671: WELDEREN RENGERS, W.J.v. - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1891. Met register. 2de herz.dr.
136321: WELL, A.J.J.van de. - Beschrijvende catalogus van de historische verzameling der schutterij te 's-Hertogenbosch.
21194: WELLANDER, E. - Die Bedeutungsentwicklung der Partikel AB in der mittelhochdeutschen Verbalkomposition.
89822: WELLEK, R.] - Literary theory and criticism. Festschrift pres.to René Wellek in honor of his 80th birthday. Ed.by J.P.Strelka.
108688: WELLEK, R. - Confrontations: studies in the intellectual and literary relations between Germany, England, and the United States during the nineteenth century.
132374: WELLEKENS, Jan Baptista. - Amintas. Herderspel, van Torquatus Tasso; (vertaald) met eenige verklaaringen. Benevens eene verhandeling van het herderdicht.
6289: WELLEKENS]. BLOMMENDAAL, J.L.P. - De zachte toon der herdersfluit. De pastorale poetica van Jan Baptista Wellekens (1658-1726).
55077: WELLER, F. - Versuch einer Kritik der Kathopanisad.
102211: WELLER, E. - Die falschen und fingierten Druckorte. Repertorium der seit Erfindung der Buchdruckerkunst unter falscher Firma erschienenen deutschen, lateinischen und französischen Schriften. + Nachträge.
91359: WELLER, F. - ASIATICA: Festschrift für Friedrich Weller z.65.Geburtstag. Hrsg.v.J.Schubert & U.Schneider. M.Portr., Bibliogr., 16 Taf.& 3 Krt.
55075: WELLER, F. - Ueber den Quellenbezug eines mongolischen Tanjurtextes.
108646: WELLER, F. - Zum Kasyapaparivarta, I: mongolischer Text.
108767: WELLER, F. - (Turfansammlung:) Zum Blockdruckfragmente des mongolischen Bodhicaryavatara - Die Fragmente der Jatakamala. M.3 Taf.
130883: WELLING, D. - Floriz Arntzenius
138528: WELLING, G.M. - The prize of neutrality. Trade relations between Amsterdam and North America 1771-1817. A study in computational history.
128795: WELLS, C.M. - The German policy of Augustus. An examination of the archaeological evidence.
30306: WELLS, J.E. - A manual of the writings in Middle English 1050-1400. + 3 supplements.
115645: WELLS, C.J. - German. A linguistic history to 1945.
119762: WELSH, D.V. - A checklist of French political pamphlets 1560-1644 in the Newberry Library.
113387: WELSH, D.V. - Checklist of Philippine linguistics in the Newberry Library.
120344: WELTEN, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610. Met ills.
100986: WELTENS, H.H.G. - The attrition of French as a foreign language.
46314: WELTSCH, R.E. - Archbishop John of Jenstein, 1348-1400.
141974: WELVAARTS, Th.Ign. - Levensschets van Hermanus Joseph Beugels, Norbertiener religieus en hersteller der abdij van Postel en pastoor-deken van Helmond.
136332: WELVAARTS, Th.Ign. - Het Sint Jorisgilde te Reusel. Inhoudende veertig schildteekeningen en een plaat van St.Joris.
136350: WELVAARTS, Th.Ign. - Zomeren. Naar de archieven van Postel's abdij.
133614: WELWEI, K.-W. - Des klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert.
110673: WEMPLE, S.F. - Women in frankish society: marriage and the cloister 500 to 900.
91266: SUEN WEN (SUN YAT-SEN) - Le triple démisme. Trad.av.comm.p.P.M.d'Elia.
95718: WENCK VON HERRENBERG, JOHANNES. - Das Büchlein von der Seele. Hrsg.v.G.Steer.
91360: WENCKSTERN, F.v. - A bibliography of the Japanese Empire 1477-1906.
114813: WENCKSTERN, F.v. - A bibliography of the japanese empire, being a classified list of all books, essays and maps in european langauges relating to Dai Nihon (1859-1893). To which is added a reprint of L.Pagès: Bibliographie japonaise depuis le XVe siècle jusqu'à 1895.
48340: WENDEL, C. - Die griechisch-römische Buchbeschreibung verglichen mit der des vorderen Orients.
123412: WENDELL, Ch. - The evolution of the Egyptian national image, from its origins to Ahmad Lutfi al-Sayyid.
61734: WENDLAND, P. - Die hellenistisch-römische Kultur - Die urchristlichen Literaturformen.
106689: WENDLAND, U. - Die Theoretiker und Theorien der sog.galanten Stilepoche und die deutsche Sprache.
30310: WENDT, G. - Syntax des heutigen Englisch. (I.Wortlehre.II.Satzlehre). 2 Tle in 1 Bd.
134924: WENGST, K. (Hrsg.) - Didache (Apostellehre) / Barnabasbrief / Zweiter Klemensbrief / Schrift an Diognet. (Text m.Einl., Übertragung u.Erl.).
46316: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist over de pausin Joanna nagelezen en getoetst.
119673: WENSKUS, R. - Ausgewählte Aufsätze zum frühen und preussischen Mittelalter. Festgabe zum 70.Geburtstag. Hrsg.v.H.Patze. M.Portr.
92903: WENTWORTH, H. & S.B.FLEXNER. - Dictionary of American slang.
89247: WENTZLAFF-EGGEBERT, F.W. - Deutsche Mystik zwischen Mittelalter und Neuzeit.
9814: WENZL, A. - Theorie der Begabung.Entwurf einer Intelligenzkunde.
9816: WENZL, A. - Wissenschaft und Weltanschauung.
98995: WERBLOWSKY, R.J.ZWI & C.J.BLEEKER (ed.) - Types of redemption (symposium).
104340: WERKEN - der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde.
108816: WERKEN - der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde.
111826: NIEUWE WERKEN. - Nieuwe Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden.
84201: WERLAUFF, E.C. & N.OUTZEN. - Preisschriften die dänische Sprache im Herzogthum Schleswig betreffend / Priisskrifter angaande det danske Sprog i hertugdömmet Slesvig.
46322: WERMINGHOFF, A. - Nationalkirchliche Bestrebungen im deutschen Mittelalter.
138337: AUCTION CATALOGUE: VAN EYNDHOVEN &WERNECK. - Catalogue des deux cabinets importants de feu M. - A.J.van Eyndhoven à Zutphen, et de M.J.Werneck de Frankfort sur le Main. (23-25 Juin 1885).
130894: WERNEKKE, H. - Zur Syntax des portugiesischen Verbs.
127398: WERNER, E. & S.SCHWARZE. (cura) - Fra toscanità e italianità. Lingua e letteratura dagli inizi al Novecento.
116485: WERNER, H. - Abriss der kottischen Grammatik.
69432: WERNER, K. - Die Religionen und Culte des vorchristlichen Heidenthums.
127804: WERNER, E. - Liber Scale Machometi. Die lateinische Fassung des Kitab al mi'radj. Einl., Edition, Glossar.
95351: WERNER, R.M. - Vollendete und Ringende. Dichter und Dichtungen der Neuzeit. (Leitner, Frankl, Geibel, Heyse, Pichler, Waldmüller, M.Schmidt, Justus, Torresani, W.Fischer, David, Viebig, Jacobowski, Busse, Hoechstetter). M.19 Portr.
46329: WERNER, K.F. - Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Festgabe zu seinem 60sten Geburtstag.
93178: WERNER, A. - Jean de La Taille und sein Saül le Furieux. M.Text.
102044: WERNER, J. STOTZ, P. (Hrsg.) - Non recedet memoria eius: Beiträge zur lateinischen Philologie des Mittelalters im Gedenken an Jakob Werner.
46331: WERNHAM, M. - La communauté juive de Salon-de-Provence d'après les actes notariés 1391-1435.
115844: WERNHER, Priester. FROMM, H. - Untersuchungen zum Marienleben des Priesters Wernher.
102688: WERNHER, PRIESTER. - Maria. Bruchstücke und Umarbeitungen hrsg.v.C.Wesle.
74040: WERNINK, J.H.A. - Woonwagenbewoners. Sociologische studie van een marginale groep. M.3 pl.& 1 uitsl.krt.
119933: WERNLI, F. - Studien zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Heft 1 - 5. (Die ma.Bauernfreiheit / Die Gemeinfreien des Frühmittelalters / Zur Frage der Markgenossenschaften / Der Hof Benken und die Entstehung der Gemeinden / Die Talgenossenschaft der Innerschweiz).
116202: WERUMEUS BUNING, A. - Marine-schetsen.
122131: VAN WERVEKE, H. - Kritische studiën betr. de oudste geschiedenis van de stad Gent. M.2 pl.
46337: VAN WERVEKE, H. - Burgus: versterking of nederzetting?
68269: VAN WERVEKE, H. - Miscellanea mediaevalia. M.inl.v.F.L.Ganshof, portr.& bibliogr.
48351: WES, M.A. - Das Ende des Kaisertums im Westen des römischen Reichs.
91361: WESENDONK, O.G.v. - Die religionsgeschichtliche Bedeutung des Yasna haptadhati.
21220: WESLE, K. - Frühmittelhochdeutsche Reimstudien.
33321: WESPI, H.-U. - Die Geste als Ausdrucksform und ihre Beziehungen zur Rede. Darstellung anhand von Beispielen aus der franz.Literatur zwischen 1900 und 1945.
131219: WESSELING, P. - Itinerarium provinciarum omnium imper. Antonini Augusti.
118208: WESSELINGH, D.A. - Native neighbours. Local settlement system and social structure in the roman period at Oss (the Netherlands). W.221 fig.
116560: WESSELINK, Johan. - De zomertocht van den reus.
55097: WESSELS, A. - A modern arabic biography of Muhammad: a crit.study of M.H.Haykal's Hayat Muhammad.
110675: WESSELSKI, A. - Mönchslatein: Erzählungen aus dem geistlichen Schriften des XIII.Jahrhunderts.
137289: WESSELY, Ch. - Les plus anciens monuments du christianisme écrits sur papyrus. Textes grecs édites, traduits et annotés.
107520: WESSÉN, E. - Svensk medeltid. (I.Landskapslagar. II.Birgitta-texter). M.6 pl.
21224: WESSÉN, E. - Zur Geschichte der germanischen N-Deklination.
92016: WESSEN, E. - Schwedische Sprachgeschichte.
119508: WESSÉN, E. & S.B.F.JANSSON. - Upplands runinskrifter. Granskade och tolkade. Andra delen. (I.Seminghundra härad; II.Sigtuna stad och Ärlinghundra härad; III.Långhundra och Sjuhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Norrtälje, Bro och Vätö skeppslag, Lyhundra och Närdinghundra härad, Väddo och Häverö skeppslag; Frösåkers härad. W.363 fig.
75479: WESSLÉN, S. - Slavonic parchment fragments in Sweden, II: Gospels (text, comm.& gloss.).
112860: WEST, M.L.] FINGLASS, P.J., C.COLLARD & N.J.RICHARDSON. (ed.) - Hesperos. Studies in ancient Greek poetry presented to M.L.West on his seventieth birthday.
105984: WEST, W.N. - Theatres and encyclopedias in early modern Europe. W.22 ill.
125371: WEST, E.W. (transl.) - Pahlavi texts.
82720: WEST, F.J. - The justiciarship in England, 1066-1232.
78856: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar een boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelle's gedichten, gezangen en gebeden.1862-1879-1893.
125617: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Gaande van den vroegsten tijd tot 1493. Met 3 uitslaande tafels en 1 plaat.
102045: WESTERBERGH, U.& E.ODELMAN. - Glossarium till medeltidslatinet i Sverige - Glossarium mediae latinitatis sueciae.
1480: WESTERGAARD-NIELSEN, Chr. (udg.) - Gissur Einarssons islandske oversaettelse af Ecclesiasticus og Prouerbia Salomonis.
94836: WESTERGÅRD-NIELSEN, C. - To bibelske visdomsbøger og deres islandske overlevering.
23332: WESTERGÅRD-NIELSEN, C. - To bibelske Visdomsbøger og deres Islandske overlevering. En filologisk studie over Ecclesiasticus og Proverbia Salomonis i det 16.århundrede. W.64 ill.
135747: WESTERHOFF, M. - Das Paulusverständnis im Liber Graduum.
6099: WESTERLINCK, A. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne.
125641: WESTERMAN, M. - Dichtstukjes. Met gegraveerde titelpagina's door J.E.Marcus naar L.Moritz.
115773: WESTERMAN, M. - Gedichten. Met gegrav.titelpagina's.
112606: WESTERMANN, D. (Hrsg.) - Afrikaner erzählen ihr Leben. M.23 Abb.& 1 Krt.
55101: WESTERMANN, D. & I.C.WARD. - Practical phonetics for students of african languages. W.47 figs.
55102: WESTERMANN, D. LUKAS, J. (Hrsg.) - Afrikanistische Studien (Festschrift D.Westermann). M.Portr.
137636: WESTERMANN, J.C. - Kagen, clippers, werven en motoren. Geschiedenis van een geslacht van schippers, reeders, scheepsbouwmeesters en motorfabrikanten te Amsterdam (= de fam. Goedkoop).
128467: WESTERMANN, A. (ed.) - Biographoi. Vitarum scriptores graeci minores.
114389: WESTERMANN, D. - Wörterbuch der Ewe-Sprache, I.Ewe-deutsch.
112603: WESTERMANN, D. - Wörterbuch der Ewe-Sprache, I:Ewe-deutsch.
112604: WESTERMANN, D. - Sprachbeziehungen und Sprachverwandtschaft in Afrika.
38242: WESTERMARCK, E. - L'origine et le développement des idées morales. Trad.p.R. Godet.
55103: WESTFAL, S. - A study in polish morphology: the genetive singular masculine.
92090: WESTGATE, G. - Strategies under surveillance: reading Irmtraud Morgner as a GDR writer.
101518: WESTIN, I. - Language change in English newspaper editorials.
69433: WESTLAKE, H.D. - Thessaly in the fourth century B.C.
89249: WESTLAKE, H.F. - The parish gilds of mediaeval England. W.6 pl.
106692: WESTLUND, B. - Skrivarproblemet i isländska homilieboken. M.7 pl.
131871: WESTON, James. - Stenography compleated, or the art of short-hand brought to perfection. (With: Directions for writing short-hand + A dictionary, or an alphabetical table, containing almost all the words in the english tongue, with the short-hand over-against each word. + Observations, and explications proper.
61196: WESTPHAL, R. - Philosophisch-historische Grammatik der deutschen Sprache.
111491: WESTPHAL, R. - Formenlehre der griechischen Sprache, Bd.2: Verbum.
93100: WESTPHAL, R. - Das indogermanische Verbum, nebst einer Uebersicht der einzelnen indogermanischen Sprachen und ihrer Lautverhältnisse.
28635: WESTPHALEN, T. - Beowulf 3150-55. Textkritik und Editionsgeschichte.
30317: WESTRA, C.M. - A Talkyng of Þe Loue of God. (Ed.w.mod.transl., comm.& gloss.)
139505: WESTRA, L.H. - The Apostles' Creed. Origin, history and some early commentaries
138568: WESTRA, P.M. - Over Multatuli als auteur, in het bijzonder als navolger van Alphonse Karr.
119874: WESTREENEN, W.H.J. van. - Journaal van W.H.J. baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. Uitg.m.aant.d.D.van Velden. M.ills.
112787: WESTRUM, D. - Thomas McGuane. W.portr.
139793: WETTSTEIN, J. - La fresque romane. Italie - France - Espagne. Etudes comparatives.
17407: WETZELS, W.L.M. - Analogie et lexique. Le problème de l'opacité en phonologie generative.
102047: WETZER, H.J.& B.WELTE. - Kirchenlexikon.Hrsg.v.J.Hergenröther & F.Kaulen. M.Register v.H.J.Kamp & M.Abfalter.
64426: WETZER, H.M. - Nouniness and verbiness.A typological study of adjectival predication.
14686: WEUSTINK, H.J.M. - De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark Berghuizen tot 1795.
10045: WEXBERG, E. - Individualpsychologie: eine systematische Darstellung. M.3 Abb. 2.verb.Aufl.
112913: WEXLER, K. & P.W.CULICOVER. - Formal principles of language acquistion.
121609: WEY, Francis. - Dick Moon en France. Journal d'un Anglais. Av.24 planches.
31909: WEY, F. - Histoire des révolutions du langage en France.
92132: WEYDT, G. (Hrsg.) - Der Simplicissimusdichter und sein Werk.
94070: WEYERMAN, J.C. - De Rotterdamsche Hermes. Facsimile v.d.uitg.1721 m.inl.d.A.Nieuweboer.
8180: WEYERMAN, J.C. - Den Heer is betoovert, en De Juffer is behext / De Schoone Dwaalstar, of De vereenigde gelieven / De Vruchtbare Juffer. Uitg.A.J.Hanou.
126862: WEYERMAN, J.C.] - Den Amsterdamschen Hermes. Zynde een historisch, poëetisch, en satirisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen, en courant-perioden. Tweede deel. Met frontispice + 52 (identieke) houtsneden in de tekst.
139598: WEYERMAN]. BOSTOEN, K & A.HANOU. (uitg.) - Geconfineert voor altoos. Stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739), vermeerderd met een autobiografie.
142255: WEYERMAN, Jacob Campo. - De historie des pausdoms, of een verhaal van de dwaalingen en bygeloovigheden, dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de kerk. Waar in de bewysstukken der papisten worden beantwoort, derzelver valsheden ontdekt [..] ja waar in het geheele lighaam des pausdoms word ontleedt. Tweede en laatste deel..
142055: WEYERMAN, Jacob Campo. - Het Oog in 't zeil, in vijftig geestige vertoogen, door Jacob Campo Weyerman geschreven, geduurende zijne detentie op de voorpoorte van den Hove van Holland. Naar deszelfs eigen handschrift gedrukt.
139615: WEYERMAN, J.C.) - Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman. Gepronuncieert den 22 July 1739.
98075: WEYMAN, C. - Beiträge zur Geschichte der christlich-lateinischen Poesie.
93401: WEZEL, JOHANN CARL. - Lebensgeschichte Tobias Knauts, des Weisen, sonst der Stammler genannt. Faks.Druck d.Ausg.177301776 m.Nachw.v.V.Lange.
117372: WHEELER, B.I. - Der griechische Nominalaccent.
130500: WHEELER, M. & K.M.RICHARDSON. - Hill-forts of northern France. With an appendix on Muri Gallici by A.Cotton.
112607: WHEELER, M. - The Indus civilization. W.13 maps & ill., 2 plans & 24 pl.
117008: WHIBLEY, L. - A companion to greek studies. W.197 ill.& 5 maps.
69435: WHIBLEY, L. - A companion to greek studies. W.197 ill.& 5 maps.
100998: WHITBOURN, C.J. (ed.) - Knaves and swindlers. Essays on the picaresque novel in Europe.
93101: WHITBY, M. (ed.) - The propaganda of power: the role of panegyric in late antiquity.
127366: WHITE, C. - From the ark to the pulpit. An edition and translation of the "transitional" Northumberland bestiary (13th century).
133872: WHITE, Daniel Appleton. - An adress, to the members of the Merrimack Humane Society, at their anniversary meeting, in Newburyport, Sept.3, 1805.
105815: WHITE, J.W. - The verse of greek comedy.
84821: WHITE, H. - New essays in hellenistic poetry. W.7 pl.
25815: WHITEHEAD, F.] - Studies in medieval literature and languages in memory of Frederick Whitehead. Ed.by W.Rothwell e.a.
38248: WHITEHEAD, A.N. - Dialogues as recorded by L.Price.
116509: WHITEHEAD, G. - Dictionary of the Car-Nicobarese language.
55121: WHITELEY, W.H. - A selection of african prose (traditional oral texts - written prose).
108651: WHITELEY, W.H. - Some problems of transitivity in swahili.
101318: WHITELEY, W.H.W. (ed.) - Language use and social change. Problems of multilingualism with special reference to Eastern Africa. Studies pres.at 9th Intern.African Sem., 1968, w.intr.
95357: WHITMAN. FRENZ, H. (ed.) - Whitman and Rolleston: a correspondence. W.portr.
30324: WHITMAN. SNYDER, J. - The dear love of man: tragic and lyric communion in Walt Whitman.
70371: WHITMORE, P.J.S. - The order of Minims in seventeenth-century France. W.18 pl.
16408: WHITMORE, P.J.S. - A seventeenth-century exposure of superstition: select texts of Claude Pithoys (1587-1676). (Ed.) w.intr.& notes.
30325: WHITNEY, B. - John G.Neihardt.
35244: WHITNEY, W.D. - Taal en taalstudie. Voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke taalbeoefening. Bew.d.J.Beckering Vinckers.
69436: WHITTAKER, T. - The neo-platonists. 4. ed. with suppl. on the comm. of Proclus.
125033: WHITTING, P.D. - Münzen von Byzanz. M.453 Abb.auf Taf.
139720: WHITTING, - Byzantine coins.
101535: WHYTHORNE, THOMAS. - The autobiography of - . Ed.by J.M.Osborn. W.9 pl.
124438: WIACEK, W.M. - Lexique des noms géographiques et ethniques dans les poésies des troubadours des XIIe et XIIIe siècles.
108652: WICHMANN, Y. & T.E.UOTILA. - Syrjänischer Wortschatz, nebst Hauptzüge der Formenlehre.
91364: WICHMANN, Y. - Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen (Texte & Uebers.).
112609: WICHMANN, Y. - Tscheremissische Sätze. Hrsg.v.A.Alhoniemi & S.Saarinen.
138958: WICKERSHEIMER, E. - Dictionnaire biographique des médecins en France au moyen âge, I et II. (A-Z)
110682: WICKERSHEIMER, E. - Dictionnaire biographique des médecins en France au moyen âge.
35231: WICKERSHEIMER, E. (publ.) - Le Roman de Jehan de Paris.
30329: WIDÉN, B. - Studies on the Dorset dialect.
130654: WIDMER, A. - Das Personalpronomen im Bündnerromanischen, in phonetischer und morphologischer Schau.
35233: WIDMER, W. - Volkstümliche Vergleiche im Französischen nach dem Typus 'rouge comme un coq'.
134342: WIDMER, A. - Zur Morphologie der unregelmässigen Verben im Bündnerromanischen in phonetischer und morphologischer Schau.
130140: WIDUKINDUS. - Rerum gestarum saxonicarum libri 3. Rec.G.Waitz. Hannover, Hahn, . BOUND WITH: THIETMAR von MERSEBURG. Chronicon. Post ed. J.M. Lappenbergh, rec. F. Kurze. Hannover, Hahn, 1889. AND: WEILAND, L. (ed.). Monumenta welforum antiqua. In usum scholarum ex monumentis germaniae historicis recudi fecit G.H.Pertz. Hannover, Hahn, 1869. AND: GOTIFREDUS VITERBIENSIS. Gesta Friderici I et Henrici VI, imperatorum metrice scripta ex editione Waitzii. In usum scholarum ex monumenta Germaniae historicus recudi fecit G.H. Pertz.
120855: WIEACKER, F. - Römische Rechtsgeschichte. Bd.1: Einl., Quellenkunde, Frühzeit und Republik.
99001: WIEDEMANN, A. - Religion of the ancient Egyptians. W.73 ills.
55138: WIEDEMANN, F.J. - Syrjänisch-deutsches Wörterbuch, nebst einem Wotjakisch-deutschen im Anhange und einem deutschen Register.Hrsg.v.D.R.Fokos-Fuchs.
112534: WIEDEMANN, A. - Die Religion der alten Ägypter.
68337: WIEDEMANN, H. - Die Sachsenbekehrung. M.Krt.
121956: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsch Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie.
8184: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsch Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie.
55142: WIEDER, F.C. - Nederlandsche historisch-geographische documenten in Spanje. Uitkomsten van twee maanden onderzoek. Met een inleiding tot de studie der oud-Nederlandsche cartographie. M.2 kaarten.
121234: WIEDNER, E. (bearb.) - Die Inschriften Tukulti-Ninurta I. und seiner Nachfolger.
71608: WIEGAND, H.E. - Studien zur Minne und Ehe in Wolframs Parzival und Hartmanns Artusepik.
113999: WIEGER, L. - Les pères du système taoïste. (Lao-tzeu, Lie-tzeu, Tchoang-tzeu; textes av.trad.).
129334: WIEGERSMA, Hendrik]. - Apocalypsis of de Openbaring van Sint Jan. Met 60 illustraties van Hendrik Wiegersma.
130214: WIEL-MARIN, F. - La ceramica attica a figure rosse di Adria. La famiglia Bocchi el 'archeologia.
127256: WIELAND, C.M. - Musarion, oder die Philosophie der Grazien. Ein Gedicht, in drey Büchern.
22752: WIELAND, C.M. - Geschichte des Agathon. Unver.Abdr.des Editio princeps (1767). Bearb.v.K.Schaefer.
100144: WIELAND, C.M. - Sammlung poetischer Schriften. Beigelegt: Sammlung prosaischer Schriften.
85369: WIELAND, C.M. - Sämmtliche Werke.
65743: WIELAND, C.M. FUCHS, A. - Les apports français dans l'oeuvre de Wieland, de 1772 a 1789.
128406: STALPART VAN DER WIELEN. - Verzamelband met 26 pagina's krantenknipsels, overgetypte artikelen, artikelen van L.C.Michels, P.Polman en A.Hensen.
80365: WIEMANN, R. - Die Erzählstruktur im Volksbuch Fortunatus.
117465: WIEMKEN, H. - Der griechische Mimus. Dokumente zur Geschichte des antiken Volkstheaters.
80449: WIENER, F. - Naogeorgus im England der Reformationszeit.
68339: WIENER, L. - Contributions towards a history of arabico-gothic culture.
88857: WIERCINSKI, D. - Minne. Herkunft und Anwendungsschichten eines Wortes.
124453: WIERDA, L.S. - De Sarijs-handschriften. Studie naar een groep laat-middeleeuwse handschiften uit de IJsselstreek (voorheen toegeschreven aan de Agnietenberg bij Zwolle). Met 97 ill.& 16 kleurenplaten.
25819: WIERENGA, L. - 'La Troade', de Robert Garnier. Cosmologie et imagination poètique.
123143: WIERSMA, Harke. - Tot later, elders en anders.
46381: WIERUSZOWSKI, H. - Politics and culture in medieval Spain and Italy.
80338: WIESE, B.v. (Hrsg.) - Das deutsche Drama vom Barock bis zur Gegenwart.
38256: WIESE, L.v. - Ethik in der Schauweise der Wissenschaften vom Menschen und von der Gesellschaft.
38255: WIESE, L.v. - System der allgemeinen Soziologie.
38253: WIESE, L.v. - Beziehungslehre.
98237: WIESELGREN, P. - Ortnam och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder (Ostharrien med Nargö). M.10 Krtn.
87238: WIESELGREN, P. - Författarskapet till Eigla.
21242: WIESER, M. - Der sentimentale Mensch. Gesehen aus der Welt holländischer und deutscher Mystiker im 18.Jht.
135527: WIESINGER, P. & E.RAFFIN. - Bibliographie zur Grammatik der deutschen Dialekte. Laut-, Formen-, Wortbildungs- und Satzlehre 1800 bis 1980. lv, 515 Ss.
12372: WIESNER, J. - Der Lichtgenuss der Pflanzen. M.25 Fig.
12370: WIESNER, J. - Erschaffung, Entstehung, Entwicklung.
123494: WIET.] ROSEN-AYALON, M. (ed.) - Studies in memory of Gaston Wiet. W.24 pl.
136971: WIET, G. - Catalogue général du Musée Arabe du Caire: lampes et bouteilles en verre émaillé.
85270: WIGFORSS, E. - Södra Hallands folkmal. Ljudlära. M.3 tab.& 2 krtr.
123146: WIJER, H.J.van de. - Bibliographie van de Vlaamsche plaatsnaamkunde.
78987: WIJK Rzn, J.v. - Algemeen aardrijkskundig woordenboek. M. supplement. M.2 gegrav.titels.
8188: WIJK, L.E.v. - De klinkers der Oergermaanse stamsyllaben in hun onderling verband.
8186: WIJK, N.v. (bew.) - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2de dr.
28650: WIJK, A. - Regularized English. An investigation into the English spelling reform problem with a new detailed plan for a possible solution.
100123: WIJK, H.L.A.van. - Contribución al estudio del habla popular de Venezuela.
68360: WIJK, W.E.v. - Le nombre d'or, suivie du texte de la Massa compoti d'Alexandre de Villedieu, av.trad.& comm. Av.16 pl.
138062: WIJNAENDTS FRANCKEN-DYSERINCK, W. - Uit het zonneland. Afrikaansche reisbrieven.
112921: WIJNEN, F.N.K. - On the development of language production mechanisms.
78879: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul.
94164: [CLERICUS]. WIJNGAARDS, G.N.M. - De "Bibliothèque choisie" van Jean le Clerc (1657-1736), een amsterdams geleerdentijdschrift (1703-1713).
8192: WIJNGAARDS, N. - Mechteldis van Lom 1600-1653. Dichteres en Annuntiate van Venlo.
8193: WIJNMAN, H.F - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving. M.ills.
16168: WIJNNE, J.A. (publ.) - Négociations de monsieur le comte d'Avaux, ambassadeur extraordinaire à la cour de Suède, pendant les années 1693, 1697, 1698.
6110: WIJNPERSSE, A.G.M.v.d. - De dietse vertaling van Suso's Horologium Aeternae Sapientiae.
6112: WIJNPERSSE, H.v.d. (uitg.) - Oerloy der Ewigher Wijsheit (Horologium Sapientiae door Henricus Suso o.p.). M.1 pl.
62842: WIJS, J.J.A. - Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de Republiek Holland.
116544: WIJSENBEEK-OLTHUIS, T. - Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800).
93103: WIKGREN, A., E.C.COLWELL & R.MARCUS. (ed.) - Hellenistic greek texts. (W.vocabulary)
61765: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.v. & K.KRUMBACHER, J.WACKERNAGEL, u.a. - Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
137228: WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U.von. - Kleine Schriften. IV: Lesefrüchte und Verwandtes.
87929: WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U.v. - Reden und Vorträge.
141210: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.v. - Die Textgeschichte der griechischen Bukoliker.
69442: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.v. - Griechische Verskunst.
84826: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.v. - Sappho und Simonides.
61763: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.v. - Griechische Verskunst.
134802: WILBRINK, B. - Redevoering den 3den julij 1821, by de R.C.kerk Het Catharina's Steegje te Utrecht. Ter gelegenheid der eerste Solemneel Mis, aldaar gecelbreerd. 's Hertogenbosch 1821. 23 pp.
132063: WILCKENS, N.] - Leben der berühmten Lindenbrogiorum, nebst einer Nachricht vom Leben Geverharti Elmenhorstii, Joachimi Moersii, Heliae Putschii, und Cornelii Dalii.
112890: WILD, J.P. - Textile manufacture in the northern Roman provinces. W.77 fig.& 12 pl.
95483: WILD, F. - Die Batrachomyomachia in England.
140783: WILDE, Catherina Pietersdr. de. - Bespiegelingen over Gods kerk- en waereldbestier, betrekkelyk op het beloofde vrouwenzaad. In zeven zangen. Nevens Zielsverlustiging in het beschouwen van aarde, lucht en sterrenhemel. Door Vrouwe C.P.
129802: WILDE, E. De. & P. ALECHINSKY. (et al.) - Ensor. Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.
93025: WILDE, O. - Album Oscar Wilde. Iconographie p.J.Gattégno & M.Holland. Av.249 ill.
89996: WILDE. SEVERI, R. - Oscar Wilde & company. Sinestesie fin de siècle. C.19 tav.
28655: WILDE, J.F.de. - Christina Rossetti, poet and woman. W.3 pl.
95631: WILDE, O. HORODISCH, A. - Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study. W.ills.
22759: WILDENBERG-DE KROON, C.v.d. - Das Weltleben und die Bekehrung der Maria Magdalena im deutschen religiösen Drama und in der bildenden Kunst des Mittelalters. M.Abb.
136703: WILDERODE, Anton van. - Een tent van tamarinde.
55162: WILDHABER, R. - Der Altersvers des Wechselbalges und die übrigen Altersverse.
91368: WILDHABER, R. - FESTSCHRIFT für Robert Wildhaber z.70.Geburtstag. Hrsg.v.W.Escher, T.Gantner & H.Trümpy. M.zahlr.Abb., Krtn.& 70 Taf.
80178: WILDHAGE, W. - Die Wintererzählungen der Oglala. M.39 Taf.& 121 Abb.
140136: WILGUS, A.C. (ed.) - The Caribbean: its culture.
82725: WILHELM, F. - Sanct Servatius, oder wie das erste Reis in deutscher Zunge geimpft wurde: ein Beitrag zur Kenntnis des religiösen und literarischen Lebens in Deutschland im 11.und 12.Jahrh. (M.Text v.Gesta & Der oberdeutsche Servatius). M.2 Taf.
117321: WILHELM, A. - Urkunden dramatischer Aufführungen in Athen. Mit einem Beitrage von G. Kaibel. Mit 68 Abb. im Texte.
25825: WILHELM, J. - Beiträge zur romanischen Literaturwissenschaft.
55168: WILHELM, F. - Prüfung und Initiation im Buche Pausya und in der Biographie des Naropa.
102053: WILHELMI, K. - Island, Hvitramannaland, Grönland und Vinland (Leben der Normänner). M.Krt.
116233: WILIAM, A. Rhys. - Llyfr Iorwerth. Crit.text of the Venedotian Code of medieval welsh law.
100196: WILKE, W. - Die französischen Verkehrsstrassen nach den chansons de geste.
55173: WILKEN, G.A. - Over het huwelijks- en erfrecht bij de volken van Zuid-Sumatra.
55175: WILKEN, G.A. - Opstellen over adatrecht. Ed.F.D.E.v.Ossenbruggen.
30347: WILKINSON, D.R.M. - Essays on English and American literature and a sheaf of poems. Pres.to David Wilkinson. Ed.by J.Bakker et al.
142382: WILKINSON, T.J. & D.J. TUCKER. - Settlement development in the North Jazira, Iraq. A study of the archaeological landscape.
30345: WILKINSON, D.R.M. - The Comedy of Habit. An essay on the use of courtesy literature in a study of Restoration comic drama.
112613: WILKS, I. - Asante in the nineteenth century: the structure and evolution of a political order. W. 21 pl.& 5 maps.
130505: WILL, E. - Histoire politique du monde hellénistique (323 - 30 av.J.-C.)
108657: WILL, G.F. & H.J.SPINDEN. - The Mandans. W.16 ill., 15 pl.& 4 maps.
64254: WILLAERT, L. - Les origines du Jansénisme dans les Pays-Bas catholiques.
85055: WILLAERT, L. - Bibliotheca Janseniana Belgica. Répertoire des imprimés concernant les controverses théologiques en relation avec le Jansénisme dans les Pays-Bas catholiques et le Pays de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles.
135230: WILLAME, G. - Notes sur les Serments nivellois.
101911: WILLAN, T.S. - Studies in Elizabethan foreign trade.
139520: WILLARD, M. - History of the White Australia Policy.
6118: WILLE, J. - De literator R.M.van Goens en zijn kring.Studiën over de achttiende eeuw. Eerste deel. M.ill.
6120: WILLE, J. - De literator R.M.van Goens en zijn kring. (Eerste deel, eerste stuk).
130480: WILLE, J. - De literator R.M.van Goens en zijn kring. Tweede deel, bez.d.P.van der Vliet.
116696: WILLE, D.von. - Lessico filosofico della Frühaufklärung. Christian Thomasius - Christian Wolff - Johann Georg Walch.
50756: WILLELMUS. - Chronicon (1206-1332).Ed.C.Pijnacker Hordijk.
142267: PAMFLET: WILLEM V. - Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
118629: WILLEMS, J.F. - Nalatenschap van J.F.Willems. Dicht en toneelstukken, met inleiding, bydragen en aenteekeningen van Prudens van Duyse.
121705: WILLEMS, A. - Verzamelbundel van kleinere publicaties: De la littérature néerlandaise au XVIIe siècle.Pierre Hooft. Brux.1856. 67 pp. (met hs.opdr.aan Ch.Ruelens) / Etude sur le poëme Van den Vos Reinaerde. Gand 1857. 37 pp. / Wat men in Frankrijk zoo al over onze letterkunde denkt. Brussel 1857. 23 pp. / Het Brusselsch fragment van den Cassamus. 1870. (overdr.) / Rembrandt Harmensz.Van Rijn, par C.Vosmaer. 1869. 12 pp. (extr.) / Le dictionnaire de Littré. 1870. 24 pp. (extr.) / G.de Ville-Hardouin, la ConquEte de Constantinople. 1872. 8 pp. (extr.) / Rome par Francis Wey. 10 pp. (extr.) / Les races romanes, par H.Kern. Trad.p.A.Willems. Brux.1872. vii, 25 pp. / L'homme au masque de fer. 1874. 23 pp. (extr.)
133461: WILLEMS, J.F. (red.) - Gedichten en verhandelingen van Koninglyk Genootschap van Tael- en Dichtkunde te Antwerpen.
111591: WILLEMS, J.F. (uitg.) - Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, uitgegeven op last der Maetschappy tot Bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde. Met gegraveerde titel en 73 (6 gekleurde) platen.
141803: WILLEMS-BIERLAAGH, C. - Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst.
8204: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar. Predikant - Poëet - Professor. M.ills.
90420: WILLEMS, L. - Etude sur l'Ysengrinus.
113418: WILLEMS, J.F. (uitg.) - Oude Vlaemsche liederen, ten deele met de melodiën. Met gelithografeerde titelpagina
141093: AUCTION CATALOGUE. WILLEMS. - Catalogue de livres anciens rares et précieux. Poètes français des XVI et XVII siècles, romans de chevalierie, poètes et chansonniers flamands, pièces et ouvrages rares relatifs à l'histoire des Pays-Bas, classiques grecs et latins bien réliés, ouvrages publiés par les Elzevier, provenant de la bibliothèque de feu M. Alphonse Willems.
137646: WILLERS, H. - De Verrio Flacco glossarum interprete disputatio critica.
98084: WILLETTS, R.F. - Ancient Crete, a social history. W.map & 4 pl.
8209: WILLEUMIER-SCHALIJ, J.M. (uitg.) - Dat Boec der Minnen (Die Rede von den 15 Graden). M.2 facs.
131046: WILLEUMIER-SCHALIJ, J.M. - De brieven uit "Der rechte wech' van de Oisterwijkse begijn en mystica Maria van Hout (+Keulen, 1547). Toegelicht, uitgegeven en vertaald.
8207: WILLEUMIER-SCHALIJ, J.M. - Willem van St.Thierry's "Epistel totten Bruederen vanden Berghe Godes". (Tekst) en moderne Nederl.vertaling.
101579: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
138705: WILLI, A. (ed.) - The language of Greek comedy.
110692: WILLIAM, bishop of TYRE. SCHWIGES, R.C. - Kreuzzugsideologie und Toleranz: Studien zu Wilhelm von Tyrus.
139078: WILLIAM, bishop of TYRE. - Chronique. éd crit.p. R.B.C. Huygens.
121191: WILLIAMS, S. & G.FRIELL. - Theodosius, the empire at bay. W.3 maps & 19 fig.
118532: WILLIAMS, M.S. - Authorised lives in early christian biography, between Eusebius and Augustine.
76177: WILLIAMS, I. - Capel a Chomin.Astudiaeth o ffugchwedlau pedwar llenor Fictoraidd.
108659: WILLIAMS, S.W. - The Middle Kingdom: a survey of the geography, literature, social life, arts and history of the chinese empire. W.55 ills., 17 pl.& map in pocket.
22763: WILLIAMS, G.S. & L.TATLOCK (Hrsg.) - Literatur und Kosmos. Innen- und Aussenwelten in der deutschen Literatur des 15.bis 17.Jhts.
95399: WILLIAMS, D.D. - Geirfa prifeirdd.
136997: WILLIAMS, C.G. - Tongues of the spirit. A study of pentecostal glossolalia and related phenomena.
113162: WILLIAMS, J.E.C. - The poets of the Welsh princes
116372: WILLIAMS, R. - A key into the language of America: or, An help to the language of the natives in that part of America, called New-England. W.intr.by H.M.Chapin.
134440: WILLIAMS, G. - Change and decline. Roman literature in the early empire.
120071: WILLIAMS, G.A. - Medieval London. From commune to capital. W.2 folding geneal.tables.
96720: WILLIAMSON, J.V. & V.M.BURKE. (ed.) - A various language. Perspectives on American dialects.
116339: WILLIAMSON, C. (ed.) - The Old English riddles of the Exeter Book. W.23 ill.
112615: WILLIAMSON, K. - A grammar of the kolokuma dialect of Ijo.
112857: WILLIS, M.D. - Inscriptions of Gopaksetra.
71158: WILLMANN, O. BITTERLICH-WILLMANN, H. - Otto Willmann, Bibliographie, 1861-1966.
38267: WILLMANN, O. - Geschichte des Idealismus.
38269: WILLMANN, O. - Aus der Werkstatt der Philosophia perennis: gesammelte philosophische Schriften.
38270: WILLMANN, O. - Die wichtigsten philosophischen Fachausdrücke in historischer Anordnung.
46401: WILLMANN, O. - Geschichte des Idealismus, II: Der Idealismus der Kirchenväter und der Realismus der Scholastiker.
69450: WILMANNS, G. - Exempla inscriptionum latinarum.
117668: WILMANNS, W. - Deutsche Grammatik. I.Lautlehre.
32718: WILMET, M. - Le système de l'indicatif en moyen français. Etude des "tiroirs" de l'indicatif dans les farces, sotties et moralités des XVe et XVIe siècles.
139936: WILMOTT, T. (ed.) - Roman amphitheatres and Spectacula: a 21st-century perspective. (Papers from an international conference held at Chester, 16-18 Feb.2007).
32720: WILMOTTE, M. - Le poème du Gral et ses auteurs. Av.1 facs.
92793: WILMOTTE, M. - L'épopée française. Origine et élaboration.
75485: WILPERT, J. - Die gottgeweihten Jungfrauen in den ersten Jahrhunderten der Kirche. M.3 Abb.& 5 Doppeltaf.
105822: WILPERT, J. - Die Wandmalereien der Katakomben Roms. M.54 Textabb.& Tafelband v.267 (teils farb.) Taf.
74601: WILS, J. - De nominale klassificatie in de afrikaansche negertalen. M.talr.fig.& 3 krt.
6123: WILS, J. - De nominale klassificatie in de Afrikaansche negertalen. M.talr.fig.& 3 (losse) krtn.
124267: WILSON, W.T. - The hope of glory. Education and exhortation in the Epistle to the Colossians.
99846: WILSON, D. - Leonard Woolf. A political biography.
88548: WILSON. D.B. - Descriptive poetry in France from blason to baroque.
102060: WILSON, D.M. (ed.) - The archaeology of anglo-saxon England. W.num.figs.& 21 pl.
108660: WILSON, M. - Communal rituals of the Nyakyusa. W.14 pl.& 8 maps or tables.
100338: WILSON, R.M. (ed.) - The English text of the Ancrene Riwle (Gonville & Caius Ms.234/120). W.1 pl.
28676: WILSON, E. - The Gawain-poet.
137899: WILSON, A. & J.L.WILSON. - A medieval mirror. Speculum humanae salvationis 1324-1500.
112642: WILSON, H.H. - Chefs-d'oeuvre du théatre indien traduits en anglais et de l'anglais en français par A.Langlois.
112437: WILSON, D. - Presuppositions and non-truth-conditional semantics.
104880: WILTENS, N. & P.SCHELTUS. - Kerkelyk plakaat-boek, behelzende de plakaaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken.
80545: WIMMER, L.F.A. - De Danske runemindesmaerker, Bd.I, 2: De historiske runemindesmaerker. W.num.plates & ills.
31916: WIND, B.H. - Les mots italiens introduits en français au XVIe siècle.
83190: WIND, J., B.CHIARELLI et al (ed.) - Language origin: a multidisciplinary approach.(Proceedings NATO Adv.St.Inst.1988).
128209: VAN WINDEKENS, A.J. - Le Tokharien, confronté avec les autres langues indo-européennes. Vol.II, 2: La morphologie verbale.
48432: WINDELBAND, W. - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearb.v.A. Goedeckemeyer.
64256: WINDELBAND, W. - Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften.
38277: WINDELBAND, W. - Präludien.
121774: WINDEN, J.C.M.v. - Calcidius on matter: his doctrine and sources.
84828: WINDEN, J.C.M.v. - Archè: a collection of patristic studies. Ed.by J.den Boeft & D.T.Runia.
118027: WINDISCH, E. (ed.) - Iti-Vuttaka.
134268: WINDISCH, E. - Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen Altertumskunde. Erster Teil.
71579: WINDLER, E. (Hrsg.) - Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. M.Einl.u.Glossar.
80116: WINDSCHEID, K. - Die englische Hirtendichtung von 1579-1625.
96717: WINGENS, M. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de 17e en 18e eeuw.
15993: WINKEL, J.te. - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. 2de dr.
8211: WINKEL, J.te. (uitg.) - Roman van Moriaen. Opnieuw naar het Hs.uitg.met inl.en woordenlijst.
14719: WINKEL, L.E. - De ondergrondse pers 1940-1945. M.ill.
117005: WINKEL, J.te. - De Noordnederlandsche tongvallen. Atlas van taalkaarten met tekst. I: Inleiding, De Germaansche lange AE of Nederlandsche lange A. Met grote uitsl.dialectkaart.
68729: WINKEL, J.te. - Inleiding tot de geschiedenis der Nederlandsche taal.
115675: WINKELMAN, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
16177: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot. M.ills.
126042: WINKELMANN, F. - Albert Ehrhard und die Erforschung der griechisch-byzantinischen Hagiographie. Dargestellt an Hand des Briefwechsels Ehrhards mit Adolf von Harnack, Carl Schmidt, Hans Lietzmann, Walther Eltester und Peter Heseler.
87934: WINKELMANN, F.& W.BRANDES. - Quellen zur Geschichte des frühen Byzanz.
110696: WINKELMANN, E. - (Philipp v.Schwaben & Otto v.Br., Bd.II:) Kaiser Otto IV.von Braunschweig, 1208-1218).
88287: WINKLER, E. - La doctrine grammaticale française d' après Maupas et Oudin.
119086: WINKLER, J. - Studiën in Nederlandsche namenkunde.
109217: WINKLER, J. - Over de taal en de tongvallen der Friezen.
99866: WINKLER, J. - Over de taal en de tongvallen der Friezen.
74904: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon.
92152: WINKLER, D. - Die neo-kybernetische Literatur.
84869: WINKLER, J. - Studiën in Nederlandsche namenkunde.
8215: WINNING, C.H.O.M.von.0 - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche christen-moralist en humanist uit de zeventiende eeuw.
16178: WINSEMIUS, J.P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
112643: WINSTEDT, R.O. BASTIN, J.& R.ROOLVINK (ed.) - Malayan and indonesian studies presented to R.Winstedt on his 85th birthday. W.11 pl.
103236: WINTER, Nicolaas Simon. - De Amstelstroom, in zes zangen.
65090: WINTER, E.] - FESTSCHRIFT z.60.Geb., hrsg.v.J.Tetzner: Deutsch-slawische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten. M.14 Taf.
133114: WINTER, Nicolaas Simon van. - De Jaargetyden, in vier zangen.
129844: WINTER, Nicolaas Simon van. - De Jaargetyden, in vier zangen.
138439: WINTER, W. (ed.) - On languages and language. The Presidential Adresses of the 1991 Meeting of the Societas Linguistica Europaea.
115345: WINTER, Nicolaas Simon van & Lucretia Wilhelmina van MERKEN. - Tooneelpoëzy. Met 2 titelvignetten door R. Vinkeles.
125639: WINTER- van MERKEN, Lucretia Wilhelmina van. - Maria van Bourgondiën. Gravinne van Holland. Treurspel. Met titelvignet.
50775: WINTER, J.M.v. (ed.) - The interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic region (1440-1800).
89414: WINTER, J.M.v.] - (FESTSCHRIFT:) Convivium, aang.aan J.M.van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de RU.Utrecht. M.portr., bibliogr.& 5 pl.
96997: WINTERFELD, C. von. - Der Schleswig-Holstein'sche Krieg von 1864.
110698: WINTERFELD, P.v. (Ueb.) - Deutsche Dichter des lateinischen Mittelalters. Hrsg.v.H.Reich.
80187: WINTERNITZ, M. - Geschichte der indischen Litteratur.
9830: WINTERSTEIN, H. (Hrsg.) - Handbuch der vergleichenden Physiologie. M.zahlr.Fig.u.Taf.
106611: JOHANN v.WINTERTHUR. - Die Chronik. Hrsg.v.F.Baethgen & C.Brun.
55228: WINTHUIS, J. - Einführung in die Vorstellungswelt primitiver Völker. M.4 Taf.
61774: WIRSZUBSKI, C. - Libertas als politische Idee im Rom der späten Republik und des frühen Prinzipats.
21263: WIRTH, L. - Synonyme, Homonyme, Redensarten etc.in der deutsch- niederländischen Sprache. 2.Aufl.
111983: WIRTH, L.J.Th. - Een eeuw kinderpoëzie 1778-1878.
112793: WIRTJES, H. (ed.) - The Middle English 'Physiologus'.
55229: WIRZ, P. - Einsiedler auf Tapobrane. M.42 Abb.
55231: WIRZ, P. - Exorcism and the art of healing in Ceylon. W.55 fig.& 51 pl.
6737: WIS, R. - Giacomo Leopardi. Studio biografico. C.7 tav.
140605: WISDOM, Ch. - Los Chortis de Guatemala.
127549: WISEMAN, D.J. - The Vassal-treaties of Esarhaddon.
83870: WISEMAN, N. - Discours sur les rapports entre la science et la religion révélée. Av.5 pl.& 1 crt.
133432: WISEMAN, T.P. - Remembering the roman people. Essays on late-republican politics and literature.
109146: WISÉN, T. (ed.) - Carmina norroena.
94028: WISKERKE, E.M. - De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813.
23338: WISNIEWSKI, R. - Die Darstellung des Niflungenunterganges in der Thidrekssaga. Eine quellenkritische Untersuchung.
99014: WISSEMANN, H. - Untersuchungen zur Onomatopoiie, I: die sprachpsychologischen Versuche. M.2 Beil.
139844: WISSING, P.van. (red.) - Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800.
118273: WISSING, P.van. - Stokebrand 'Janus' 1787. (Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad). M.47 afb.
118267: WISSMANN, W. - Die altnordischen und westgermanischen Nomina postverbalia.
69459: WISTRAND, E. - Felicitas imperatoria.
134713: WISTRAND, E. - The so-called Laudatio Turiae. Intr., text, transl., comm.
48449: WISTRAND, E. - Opera selecta.
14736: WIT, C.H.E.de. - De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848.
140560: WITH, Katharina Johanna de. - De getrouwe herderin, lantspel. In regelmatige vaerzen gebragt door Katharina Johanna de With. Benevens eenige andere gedichten van dezelfde, bestaande in herderszangen, visscherszangen, enz.
9832: WITHERING, W. - Bericht über den Fingerhut und seine medizinische Anwendung. Nach der englischen Ausg.v.1785 übertragen. M.1 Taf.
124818: WITHUYS, C.G. - Het bombardement van Antwerpen. Lauwerkrans voor den Luit.Gen.Baron Chassé. Gevlochten door C.G.Withuys. Met gegraveerde titel.
114943: WITHUYS, C.G. - Het bombardement van Antwerpen. Lauwerkrans voor den Luit.Gen.Baron Chassé. Gevlochten door C.G.Withuys. Tweede druk.
117022: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse universiteit van 1581 tot 1596. (Introductie + Deel 1 t/m 8 & 10/1)
117019: WITKAM, H.J. - De financiën van de Leidse universiteit in de 16de eeuw. Deel 1 t/m 4 (van 5; t/m 1591).
117021: WITKAM, H.J. - Summiere beschrijving van stukken over de Leidse universiteit van 1574 tot 1580/1. Met 9 facs.
117301: WITKOWSKI, S. (ed.) - Epistulae privatae graecae quae in papyris aetatis lagidarum servantur. Mit 1 Tafel.
8083: WITSTEIN, F.S. & E.K.GROOTES. (uitg.) - Visies op Vondel na 300 jaar. Uitg.F.S.Witstein en E.K.Grootes.
8220: WITSTEIN, S.F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het Proza-betoog en de Emblemata.
8221: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre.
117068: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre.
136731: WITT, Corn.de. - Resolutien ende Verbael van 't gebesoigneerde van den Ed. Heere Cornelis de Witt, Ruart van den lande van Putten, regeernde borgermeester der stadt Dordrecht, als gedeputeerde ende gevolmachtighde van de Ho: Mo: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, tot d'expeditie ende over 't employ van 's landts vlote. Mitsgaders meer andere resolutien en missiven ter materie dienende.
140651: WITT, Johan & Cornelis de.] [DOMSELAER, T. van. red.] - Binnen-landtse borgerlyke beroerten in Hollandt en Zeelandt voor gevallen in den Jare 1672. behoorende tot het Ontroert Neederlandt.
114256: WITT, Jan de. - Elementa curvarum linearum, liber primus. Text (in facs.), transl., intr.& comm.by A.W.W.Grootendorst. W.portr.
121551: WITT, Johan de. - Secrete resolutien van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland, genomen zedert den aanvang der bedieninge van den Heer Johan de Witt, als Raadpensionaris van den zelven lande; en door denselfden Heer (...) by een vergadert. Beginnende met den jare 1653, en eindigende met den jare 1668.
135452: AUCTION CATALOGUE: Joan de Witt. - Catalogus bibliothecae luculentissimae (etc.) a Joanne de Witt, Joannis filio. & Bibliothecae Wittianae pars secunda: sive numismatum ac operis prisci thesaurus.
114255: WITT, Johan de. - Elementa curvarum linearum - liber primus. Tekst (in facs.), vert., inl.& comm.d.A.W.Grootendorst. M.portr.
55246: WITTE, J. - Japan zwischen zwei Kulturen.
55248: WITTERMANS-PINO, E. - Inter-ethnic relations in a plural society (Hawaii).
71162: WITTGENSTEIN. SEDMAK, C. - Kalkül und Kultur: Studien zur Genesis und Geltung von Wittgensteins Sprachspielmodell.
105201: WITTGENSTEIN, L. KAAL, H.& A.McKINNON. - Concordance to Wittgenstein's Philosophische Untersuchungen.
118789: WITTGENSTEIN. BAX, C. - Subjectivity after Wittgenstein. Wittgenstein's embodied and embedded subject and the debate about the death of man.
112820: WITTGENSTEIN. LANG, M. - Wittgensteins philosophische Grammatik.
114043: WITTGENSTEIN. PLOCHMANN, G.K. & J.B.LAWSON. - Terms in their propositional contexts in Wittgenstein's Tractatus. An index.
113992: WITTGENSTEIN. MAURO, T.de. - Ludwig Wittgenstein, his place in the development of semantics.
106679: WITTIG, K. - Phonetik des amerikanischen Englisch.
101222: WITTIG, S. - Stylistic and narrative structures in the Middle English romances.
98252: WITTING, C. - Physical and functional aspects of speech sounds, with special application to standard Swedish.
9834: WITTOP KONING, D.A. - De Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 1842-1942. Benevens overzicht der Ned.pharmaceutische tijdschriften van 1755 tot heden.
115857: WITTOP KONING, D.A. - Harderwijker boekdrukkers. Met 1 plaat & 67 afb.
102066: WLAINATZ, M. - Die agrar-rechtlichen Verhältnisse des mittelalterlichen Serbiens.
84916: WLD. - WOORDENBOEK VAN DE LIMBURGSE DIALECTEN. II. Niet-agrarische terminologieën. Afl.1-12. M.talr.ills.
112535: WLISLOCKI, H.v. - Volksglaube und religiöser Brauch der Magyaren.
121006: WNT - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Bew.d.M.de Vries e.a.
110699: WÖBER, F.X. - Die Skiren und die deutsche Heldensage: eine genealogische Studie über den Ursprung des Hauses Traun. M.4 Abb.& 1 Taf.
55256: WODARZ, H.W. - Satzphonetik des Westlachischen. M.23 Taf.& 1 Krt.
118059: WOENIG, F. - Die Pflanzen im alten Aegypten, ihre Heimat, Geschichte, Kultur. M.177 Abb.
103132: WOERDEN, H.van. (ed.) - Topics in interstellar matter. Invited reviews given for commission 34 (Interstellar matter) of the I.A.U., at the 16th gen.assembly, Grenoble, August 1976. W.fig.
4118: WOESTIJNE, Karel van de. - Afwijkingen.
129203: WOESTIJNE, P.van de. - Versus de unibove. (Latijnsch gedicht uit de 11e eeuw) uitgegeven en vertaald (De klucht van boer Eenos).
132936: WOESTIJNE, Karel van de. - De gulden schaduw. De rei der maanden; het huis van den dichter; poëmata.
118927: WOESTIJNE, Karel van de. - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929. M.ills.
136672: WOESTIJNE, Karel van de. - Over schrijvers en boeken.
110700: WOHLHAUPTER, E. - Altspanisch-gotische Rechte (Text & Ueb.).
46416: WOHLWILL, A. - Die Anfänge der landständischen Verfassung im Bisthum Lüttich.
89416: WOJTECKI, D. - Studien zur Personengeschichte des Deutschen Ordens im 13.Jahrh.
106678: WÖLCK, W. - Phonematische Analyse der Sprache von Buchan. M.Karte.
130964: WOLEDGE, B. - Bibliographie des romans et nouvelles en prose française antérieurs a 1500. + Supplément 1954-1973.
130965: WOLEDGE, B. & H.P.CLIVE. - Répertoire des plus anciens textes en prose française, depuis 842 jusqu'aux premières années du XIIIe siècle.
86190: WOLEDGE, B. - Bibliographie des romans et nouvelles en prose française antérieurs a 1500.
126879: WOLF, K. (ed.) - The Icelandic legend of saint Dorothy. (Latin & Icelandic text w.intr.etc.). W.1 pl.
112167: WOLF, A. - A history of science, technology, and philosophy in the eighteenth century. W.345 ill.
105827: WOLF, J.Christoph. - Curae philologicae et criticae in X.posteriores s.Pauli Epistolas.
55260: WOLF, P.P.de. - The noun class system of Proto-Benue-Congo.
106683: WOLF, H. - Studien zur deutschen Bergmannssprache (16.-20.Jht.).
112250: WOLF, A. - A history of science, technology, and philosophy in the 16th and 17th centuries. W.316 ill.
8225: WOLF, M. - Albert Verwey and English romanticism.
126878: WOLF, K. (ed.) - The Old Norse-Icelandic legend of saint Barbara. (Text & transl.). W.1 pl.
98175: WOLF, A. - Gestaltungskerne und Gestaltungsweisen in der altgermanischen Heldendichtung.
92962: WOLF, F. - Ueber die neuesten Leistungen der Franzosen für die Herausgabe ihrer National-Heldengedichte, insbes. aus dem fränkisch-karolingischen Sagenkreise.
115522: WOLF, S.A. - Jiddisches Wörterbuch. M.6 Abb.
110702: WOLF, G. - Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte.
129854: WOLFF, Christian Friedrich von], STAMMETZ, J.L. (vert.) & W. la BORDUS. (red.). - Groot en volledig woordenboek der wiskunde, sterrekunde, meetkunde, rekenkunde, tuigwerkkunde, burger-, scheeps- en krygsbouwkunde, gezichtkunde, water- en vuurwerkkunde, benevens andere nuttige kunsten en wetenschappen, waar in de woorden en zaken, in de beschouwende en oefenende wiskunde enz. voorkomenede, duidelyk omschreven, en de spreekwyzen der kunstenaren en handwerklieden ontvouwt worden. Uit het Hoogduitsch vertaald, door Joan Levinus Stammetz, en overzien door Willem la Bordus.
55262: WOLFF, W. - Déchiffrement de l'écriture Maya. Av.vol.de 95 ill.& 12 facs.
106680: WOLFF, C.F. - Futur und Conditional II im Altprovenzalischen.
118703: WOLFF, Chr. - Biographie. Fr.Chr.Baumeister vita, fata et scripta Chr.Wolfii phil., Chr.Wolffs eigene Lebensbeschreibung m.Abh.v.H.Wuttke, Joh.Chr.Gottsched hist.Lobschrift des .. Herrn Christians, des H.R.R.Freynerrn von Wolf. Nachdr.d.Ausg.1739, 1841, 1755 m.Vorw.v.H.W.Arndt.
118704: WOLFF, Chr. - Philosophia rationalis sive Logica. Ed.crit.(réimpr.éd.1740) av.intr., notes, index p.J.École.
125218: WOLFF-BEKKER, E. & Agatha DEKEN. - Brieven van Abraham Blankaart.
142356: WOLFF, S.R. (ed). - Studies in the archaeology of Israel and neighboring lands, in memory of D.L. Esse.
96616: WOLFF, BETJE & AAGJE DEKEN. - Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken. Uitg.met inl.& aant.door P.J. Buijnsters.
118702: WOLFF, Chr. - Philosophia prima, sive Ontologia. (Reimpr.ed.1736) ed.& cur.J.Ecole.
116452: WOLFF, H. - A comparative vocabulary of Abuan dialects. (Niger delta)
90150: WOLFF, H.Chr. - Die Musik der alten Niederländer (15.und 16.Jahrhdt.)
119927: WOLFF, Ph. - Commerces et marchands de Toulouse (vers 1350 - vers 1450). Av.18 cartes & 9 pl.
119914: WOLFF, Ph. - Regards sur le Midi médiéval.
22784: WOLFRAM. CHRISTOPH, S.R. - Wolfram von Eschenbach's couples.
22786: WOLFRAM. HARTL, E. - Die Textgeschichte des Wolframschen Parzival.Die jüngeren *G-Handschriften. I.Die Wiener Mischhandschrifttengruppe *W. (alles w.erschien).
102414: WOLFRAM. PARSHALL, L.B. - The art of narration in Wolfram's Parzival and Albrecht's Jüngerer Titurel.
94781: WOLFRAM. LOFMARK, C. - Rennewart in Wolfram's 'Willehalm'.
107271: WOLFRAM. WAPNEWSKI, P. - Wolframs Parzival. Studien zur Religiosität und Form.
107272: WOLFRAM. KRATZ, H. - Wolfram von Eschenbach's Parzival: an attempt at a total reconstruction.
107346: WOLFRAM. HEINZLE, J. - Stellenkommentar zu Wolframs Titurel.
102422: WOLFRAM. PRETZEL, U.& W.BACHOFER. - Bibliographie zu Wolfram von Eschenbach. 2.Aufl.
21280: WOLFRAM. RUPP, H. (Hrsg.) - Wolfram von Eschenbach.
92146: WOLFRAM. FOURQUET, J. - Wolfram d'Eschenbach et le conte del Graal.
102448: WOLFRAM. SINGER, S. - Wolfram und der Gral / Neue Parizival-Studien.
17759: WOLFRAM. KARG-GASTERSTÄDT, E. - Zur Entstehungsgeschichte des Parzival.
22783: WOLFRAM. BLAMIRES, D. - Characterization and individuality in Wolfram's 'Parzival'.
95384: WOLLMANN, F. - Ueber politisch-satirische Gedichte aus der schottischen Reformationszeit.
98089: WOLPERT, A. - Remembering defeat: civil war and civic memory in ancient Athens.
8229: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studiën over literatuur en folklore. Mariken van Nieumeghen. M.ills.
16194: WOLZOGEN KÜHR, S.I.von. - De Nederlandsche vrouw in de eerste/tweede helft der 18e eeuw. M.ill.
132954: WOOD, S.E. - Imperial women: a study in public images, 40 B.C.-AD 68. W.146 pl.
88994: [CROSS] WOOD, D. (ed.) - Life and thought in the northern church (1100-1700): essays in honour of Claire Cross. W.20 pl.
84832: WOOD, S.E. - Imperial women: a study in public images, 40 B.C.-AD 68. W.146 pl.
137126: WOODARD, R.D. - On interpreting morphological change. The greek reflexive pronoun.
101010: WOODBRIDGE, H.C. & P.R.OLSON. - A tentative bibliography of hispanic linguistics (based on Malkiel).
46432: WOODCOCK, A.M. - Cartulary of the priory of St.Gregory, Canterbury.
134406: WOODMAN, T. & D. WEST. (ed.) - Creative imitation and latin literature.
134405: WOODMAN, T. & J. POWELL. (ed.) - Author and audience in latin literature.
123359: WOOLF, R. - English religious lyric in the Middle Ages. W.3 pl.
28703: WOOLF, R. - English religious lyric in the Middle Ages. W.3 pl.
28705: WOOLF, R. - The English Mystery Plays.
140882: WOOLF, G. - Becoming Roman. The origins of provincial civilization in Gaul.
97574: WOOLF, R. - Art and doctrine. Essays on medieval literature. Ed.by H.O'Donoghue.
120135: WOOLGAR, C.M. - The great household in late medieval England. W.76 ill.& 2 maps.
4218: WOORD, Het- . - Maandblad voor de nieuwe Nederlandse letterkunde.
96646: WORDSWORTH. BARFOOT, C.C. (ed.) - "A natural delineation of human passions". The historic moment of 'Lyrical Ballads'.
26043: WORDSWORTH. BATESON, F.W. - Wordsworth.A re-interpretation.
111499: WORDSWORTH, J. - Fragments and specimens of early latin.
136286: WORDSWORTH, Charles.] - Graecae grammaticae rudimenta. In usum scholarum.
93186: WORDSWORTH. BEATTY, A. - William Wordsworth. His doctrine and art in their historical relations.
119977: WORDSWORTH, C. (ed.) - The fifteenth century cartulary of St. Nicholas' Hospital, Salisbury, with other records.
141000: WORMALD, P. - The making of english law: king Alfred to the twelfth century 1: Legislation and its limits.
48463: WORP, K.A. - Fünfzehn Wiener Papyri.
100275: WORP, J.A. - Jan Vos.
8233: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland.
114582: WORP, J.A. - De invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel.
80446: FRANKFURTER WÖRTERBUCH. - Auf Grund des von J.J.Oppel u.H.L.Rauh gesammelten Materials hrsg.v.Inst.f.Volkskunde.
118758: MITTELLATEINISCHES WÖRTERBUCH - Mittellateinisches Wörterbuch, bis zum ausgehenden 13.Jahrh., Band I bis Band IV/lieferung 6. (A - Hebdomadarius). (zusammen Lieferung 1-41 des Gesamtwerkes). + Abkürzungs- und Quellenverzeichnis.
140830: WORTHINGTON, M. - Principles of akkadian textual criticism.
93107: WORTHINGTON, I. & J.M.FOLEY. (ed.) - Epea and grammata: oral and written communication in ancient Greece.
99023: WOSSIDLO, R. - Mecklenburgische Volksüberlieferungen (Bd.I: Rätsel, Bd.II: Die Tiere im Munde des Volkes, Bd.III:Kinderwartung und Kinderzucht).
99024: WOSSIDLO, R. SCHNEIDEWIND, G. (Hrsg.) - Herr und Knecht: antifeudale sagen aus Mecklenburg (Sammlung R. Wossidlo).
16196: WOUDE, S.v.d. - Johannes Busch.Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver.
14758: WOUDE, A.M.v.d. - Het Noorderkwartier.Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw.
90688: WOUDE, C.van der. - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, i.h.b.naar zijn correspondentie. M.portr.
121047: WOUDEN, van der T.& H. BROEKHUIS. (eds.) - Linguistics in the Netherlands 2001.
16198: WOUTERS, H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
110706: WOUTERS, J. - Harmonische verschijningsvormen in de muziek van de XIIIe tot de XVIe eeuw.
99963: WOUTERS, Th.A. - Van verheffing en begeleiding. Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965.
103540: WOUTERS, J.M. - Livre des placcarts, édits, reglemens, tarifs, ordonnances et decrets, Emanés depuis l'an M.DCLXX. Pour la perception & conservation des Droits de Tonlieu, d'Entrée, de Sortie, de Transit & autres, appartenans à Sa Majesté Imperiale & Catholique, Prince Souverain de ces Païs-bas. (+Addition).
16200: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw.
74612: WRANGELL, F.P.de. - Le nord de la Sibérie. Voyage parmi les peuplades de la Russie asiatique et dans la mer glaciale. Entrepris par ordre du gouvernement Russe. Traduit du Russe par le prince Emmanuel Galitzin. With 1 plate & 1 folding map.
140997: WRAY, A. - Formulaic language and the lexicon.
106685: WREDE, A. - Neuer kölnischer Sprachschatz.
93663: WRENN, C.L. - A study of Old English literature.
82767: WRIGHT, Th. - Biographia Britannica literaria: Anglo-Norman period.
109394: WRIGHT, J. - Historical German grammar. vol.I: Phonology, word-formation and accidence. (all publ.)
129235: WRIGHT, Th.. (ed.) - A contemporary narrative of the proceedings against dame Alice Kyteler, prosecuted for sorcery in 1324, by Richard de Ledrede, bishop of Ossory.
130443: WRIGHT, Th. - Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art. Trad.par O. Sachot, éd.p.A.Pichot.
106581: WRIGHT, E.M. - Rustic speech and folk-lore.
78304: WRIGHT, Th. (ed.) - The political songs of England, from the reign of John to that of Edward II. W.transl.; and a new introduction by P.Coss.
107338: WRIGHT, J. & E.M.WRIGHT. - An elementary Middle English grammar.
108964: WRIGHT, J. & E.M.WRIGHT. - Old English Grammar.
97236: WRIGHT, C.D. - The Irish tradition in Old English literature.
120367: WRIGHT, Th. - Biographia Britannica literaria: Anglo-Norman period.
99025: WRIGHT, I.A. - Further english voyages to spanish America, 1583-1594 (documents from the archives of the Indies at Seville). W.8 pl.
112312: WRIGHT, Th. (ed.) - The political songs of England, from the reign of John to that of Edward II. W.transl.
93359: WRIGHT, J. - Grammar of the gothic language. 2.ed.enl.by O.L.Sayce.
50799: WRIGHT, R. - Late latin and early romance in Spain and carolingian France.
91985: WRIGHT, F.A.& T.A.SINCLAIR. - A history of later latin literature from the middle of the fourth to the end of the seventeenth century.
120025: WRIGHT, D.P. (ed.) - The Register of Thomas Langton, bishop of Salisbury, 1485-93.
120039: WRIGHT, Th. (ed.) - Churchwardens' accounts of the town of Ludlow, in Shropshire, from 1540 to the end of the reighn of queen Elizabeth.
139976: WRIGHT, R. (ed.) - Latin vulgaire - latin tardif VIII. (Actes du 8e colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Oxford, 6-9 septembre 2006)
113115: WRIGHTSON, K. (ed.) - Fourteenth-century Icelandic verson on the Virgin Mary: Drápa af Maríugrat, Vitnisvísur af Maríu, Maríuvísur I-III.
97223: WRIGLEY, R. & G.REVILL. (ed.) - Pathologies of travel.
140561: WUILLEUMIER, P. - Fouilles de Fourvière à Lyon.
63618: WUJASTYK, D - Metarules of paninian grammar: Vyadi's Paribhasavrtti (crit.ed.w.transl.& comm.).
122257: WULF, M.de. - Histoire de la philosophie médiévale.
38287: WULF, M.de. - Histoire de la philosophie en Belgique.
131085: WULF, M.de. - Un théologicien-philosophe du XIIIe siècle: Étude sur la vie, les oeuvres et l'influence de Godefroid de Fontaines.
46453: WULF, M.de. - Geschichte der mittelalterlichen Philosophie.
128078: WULFF, A. - Die frauenfeindlichen Dichtungen in den romanischen Literaturen des Mittelalters b.z.Ende des XIII.Jhts. + STIEFEL, H. Die italienischen Tenzone des XIII.Jhts. und ihr Verhältnis zur provenzalischen Tenzone.
55291: WULFF, K. - Chinesisch und Tai.
55292: WULFF, K. - Ueber das Verhältnis des Malayo-polynesischen zum Indochinesischen.
112794: WULFF, K. - Acht Kapitel des Tao-te-king.
76435: WULFSTAN. - The homilies. Ed.w.intr.& notes by D.Bethurum.
116293: WULFSTAN. - Canons of Edgar. Ed.by R.Fowler. W.2 folding facs.
109861: WULFSTAN. DODD, L.H. - A glossary of Wulfstan's homilies.
55293: WULLSCHLÄGEL, H.R. - Deutsch-negerenglisches Wörterbuch (m.Anh.: negerengl. Sprüchwörter). Mit: Kurzgefasste negerenglische Grammatik.
103167: WULP, J.K.van der. - Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman (1500-1713).
134404: WUMKES, G.A. (red.) - Yn us eigen tael. Tiidskrift fen it Christlik Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse.
90244: WUMKES, G.A. - Paden fen Fryslân. Samle opstellen. M.ill.
31919: WUNDERLI, P. - Die Teilaktualisierung des Verbalschehens (Subjonctif) im Mittelfranzösischen.
120160: WUNDERLICH, U. (Her.) - Béla Faragó. Totentanz / Taniec Smierci / Dance of Death / Danse Macabre. 12. Jahresgabe der Europäischen Totentanz-Vereinigung. Mit vielen Abbildungen.
71166: WUNDT, W. SOMMER, H. - Individualismus oder Evolutionismus (gegen Wundt).
124093: WUNDT, W. - Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele.
83882: WUNDT, W. - Ethik.
83883: WUNDT, W. - Die Sprache. M.46 Abb.
55296: WUNDT, W. - Die Gesellschaft.
130854: WUNDT, W. - Völkerpsychologie I & II: Die Sprache.
64267: WUNDT, W. - Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele. M.53 Fig.
64268: WUNDT, W. NEF, W. - Die Philosophie Wilhelm Wundts.
94679: WUNDT, W. - Kultur und Geschichte.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman[an error occurred while processing this directive]

6/8