Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
128444: SLUITER, I. & R.M. ROSEN. (eds.). - Kakos. Badness and anti-value in classical antiquity.
124797: SLUITER, WILLEM. - (Werken). Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven. Met titelplaat en 4 platen van Jan Luiken.
97331: SLUYTER, G. - De moderne grafiek in Nederland en Vlaanderen. Met technische inleiding van Erich Wichman enz., 11 originele houtsneden en 59 reproducties.
18314: SMABY, R.M. - Paraphrase grammars.
7810: SMAELE, P.de. - Baudelaire - het Baudelairisme. Hun nawerking in de Nederlandsche letterkunde.
64893: SMART, N. - Doctrine and argument in indian philosophy.
86427: DE SMEDT, A. & A.MOSTAERT. - Le dialecte monguor: grammaire.
54112: SMEDT, A.de. & A.MOSTAERT. - Le dialecte monguor, II: grammaire.
73802: SMEETS, J.R. - La Chevalerie de Judas Macchabee de Gautier de Belleperche (et de Pieros du Riés). Intr.& texte.
32633: SMEETS, J.R. - La Bible de Jehan Malkaraume (Ms.Paris, B.N.Fr.903). (XIIIe/XIVe siècle). (tome I.Etude, tome II.Texte). Av.2 pl.
112191: SMEETS, C.J.M.A. - A Mapuche grammar.
68139: SMEETS, J.R. (éd.) - La Chevallerie de Judas Macabé (texte, av, intr.& comm.).
5822: SMEKEN, JAN. - Gedicht op de Feesten ter Eere van het Gulden Vlies, te Brussel in 1516. Met inl., aant.en gloss.d.G.Degroote.
139358: SMELIK, W.F. - The Targum of Judges
93771: SMELIK, J. - Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938. M.ills.
143126: SMET, Fr. (voorw.). - Internationale tentoonstelling tulekanten t'allenkante, n.a.v. 25 jaar beverse kantschool (3-24 mei 1999).
107344: DE SMET, J. (uitg.) - Het memoriaal van Simon de Rikelike, vrijlaat te St.Pieters-op-den-Dijk (1323-1336).
125165: DE SMET, J.d - Emile Verhaeren. Av.6 planches & 3 facs.
139047: SMET, C. - Heylige en roemweêrdige persoonen, de welke in de tien eerste eeuwen bezonderlyk (en deel 2: in de acht laeste eeuwen) medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke religie, in geheel Nederland, uyt-te-breyden, vast-te-stellen en te bewaeren; als ook de vyanden en vervolgers der zelve religie.
23218: DE SMET] (FEESTBUNDEL:) - PASCUA Medievala: studies voor Prof.Dr.J.M.De Smet. Uitg.d.R.Lievens, E.Van Mingroot & W.Verbeke.
135644: SMET, C. - De Roomsch-Catholyke religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke historie van Brussel, tot het jaer 1803.
85206: SMET, G.A.R.de. - Kleine deutsche Schriften. Hrsg.v.L.de Grauwe.
134877: SMETS, J. - Historiek van de Rijksmiddelbare School te Turnhout.
128685: SMEULDERS, L.C.A. - Breda en omstreken in woord en beeld. Een gids voor stadgenoot en vreemdeling.
131517: SMEYERS, M. - La miniature. + Mise à jour.
81936: SMEYERS, J. - Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw.
142052: SMIDS, Ludolph. - CONVOLUUT. - Gallerye der uitmuntende vrouwen, of der zelver deugden en ondeugden, in byschriften en sneldichten, vertoond.
143302: SMIDS, Ludolph. - Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of Woordenboek, behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen [etc.] Vercierd met 62 verbeeldingen, van soo geheele als vervallene heeren huysen (etc.) door Roeland Rochman. Tweede druk. Vermeerdert met Aantekeningen door Pieter Langendyk.
134885: SMIETS, M. - De korenbloem van Herstal. Legende van St. Odiliën-berg, VIII eeuw.
94583: SMIRNOV] BYSTROV, P.I. & N.SADOVSKY. (ed.) - Philosophical logic and logical philosophy: essays in honour of V.A.Smirnov.
7819: SMIT, J. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl.
138501: SMIT, Wilfred. - Nagelaten verhalen. Verantw.d.P. Morel.
50152: SMIT, A.M.M. - Contribution à l'étude de la connaissance de l'antiquité au moyen âge.
120297: SMIT, A.de. - De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van 's Heer Arendskerke. I.Tot omstreeks 1600.
7823: SMIT, W.A.P. - Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw. Een overzicht met bloemlezing.
7825: SMIT, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1780.
15883: SMIT, C. - De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk 1814-1914.
14319: SMIT, C. - Diplomatieke geschiedenis van Nederland inz.sedert de vestiging van het Koninkrijk. M.krtn.
14324: SMIT, J. - Een regentendagboek uit de achttiende eeuw. Naar de bronnen bewerkt. (Willem Frederiksz.van der Hoeve, Gouda, 1762-1788). M.11 pl.
90211: SMIT, J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-Jarigen Oorlog. M.28 afb.
119973: SMIT, H.J. (uitg.) - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Deel I: 1150-1485.
90532: SMIT, A.M.M. - Contribution à l'étude de la connaissance de l'antiquité au Moyen Age.
124635: SMITH, THOMAS. - Certaigne Psalmes or Songues of David, translated, (etc.), 1549. Ed.by B.Danielsson.
68141: SMITH, T. - English gilds: the original ordinances of more than one hundred early english gilds ... fom mss.of the 14th and 15th cent. Ed.w.notes, gloss.by L.T.Smith & an essay by L.Brentano.
68735: SMITH, THOMAS. - De recta et emendata linguae anglicae scriptione dialogus (1568). Hrsg.v.O.Deibel.
132696: SMITH, H.R.W. - Der Lewismaler. (Polygnotos II).
103250: SMITH, R. (ed.) - Critical essays on Nadine Gordimer.
98821: SMITH, B.L. (ed.) - Religion and social conflict in south Asia.
98822: SMITH, B.L. (ed.) - Religion and the legitimitation of power in south Asia.
62826: SMITH, B.R. - Ancient scripts & modern experience on the English stage 1500-1700. W.6 fig.
106134: SMITH, W.H. - Architecture in english fiction. W.ills.
106670: SMITH, HENRIK. - Hortulus synonymorum (Kbh.1520). Faks.-Ed.udg.af I.Bom.
106673: SMITH, A.H. - The place-names of Westmorland.
107150: SMITH, A.H. - The place-names of the North Riding of Yorkshire. W.fold.map in pocket.
54120: SMITH, A.H. - China in convulsion. W.70 ill.& 5 maps.
119244: SMITH, L.Toulmin. (ed.) - York Plays. The plays performed by the crafts or mysteries of York on the day of Corpus Christi in the 14th, 15th, and 16th centuries. Ed. with intr and glossary. With one folding music-facsimile.
129681: SMITH, N.S.H. - The genesis of the creole languages of Surinam.
114101: SMITH, P. - Realism and the progress of science.
136262: SMITH LEWIS, A. - The forty martyrs of the Sinai desert, and the story of Eulogios from a palestinian syriac and arabic palimpsest.
112452: SMITH, J.M. - The French background of Middle Scots literature.
110547: SMITH, W.E.L. - The Register of Richard Clifford, bishop of Worcester, 1401-1407: a calendar. W.facs.
100430: SMITH, P.J. - Writing in the margin. Spanish literature of the Golden Age.
89962: SMITH, A.B. - The anonymous parts of the Old English Hexateuch: a Latin-Old English/Old English-Latin glossary.
120111: SMITH, M.Q. - St Mary Redcliffe (Bristol), an architectural history.
120140: SMITH, D.M. - A calendar of the Register of Robert Waldby, archbishop of York, 1397. W.1 pl.
102099: SMITH, N.B.& J.T.SNOW (ed.) - The expansion and transformations of courtly literature. W.1 pl.
63545: SMITH, B.L. (ed.) - Hinduism: new essays in the history of religions.
142394: SMITH, Ph.E.L. - Palaeolithic archaeology in Iran.
101861: SMITH, R.E.F. - The origins of farming in Russia. W.69 ill.on 11 pl.& 2 maps.
64895: SMITH, C.A. (ed.) - Guatemalan indians and the state, 1540 to 1988. W.5 maps.
142759: SMITHER, H.E. (ed). - Oratorios of the italian baroque I: Antecedents of the Oratorio: sacred dramatic dialogues (1600-1630)
100346: SMITHERS, G.V.(ed.) - Kyng Alisaunder. W.2 pl.
142872: SMITS, Dirk. - Gedichten. Tweede druk.
132369: SMITS, Dirk. - Gedichten.
101863: SMITS v.WAESBERGHE, J. - Dia-pason de omnibus (ausgewählte Aufsätze). Festgabe z.75.Geb.hrsg.v.C.J.Maas & M.U.Schouten.
118003: SMITS, K. - Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels. De briefwisseling met Emmanuel de Bom en het werk uit de eerste jaren.
2340: SMITS, C.J.M. - Disintegration of inflection: the case of Iowa dutch.
139066: SMITS, Dirk. - Nagelaten gedichten. (Uitg.d.N.Versteeg en C.Westerbaen).
7828: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
125224: SMITS, Dirk. - De Rottestroom. Met titelplaat van J.Punt, titelvignet van J.Punt naar D.van Nijmegen, wapenvignet en uitslaand portret van stadhouder Willem IV door P.Tanjé naar G.Sanders & 3 platen en 1 uitslaande kaart van J.Punt.
73283: SMITS, J.C.P. - De fontibus e quibus res ab Heliogabalo et Alexandro Severo gestae colliguntur.
17369: SMITS, R.J.C. - The relative and cleft constructions of the germanic and romance languages.
108805: SMITS, Dirk. - De Rottestroom / Gedichten. (Tweede druk). Met gegrav.titels.
110549: SMITS v.WAESBERGHE, J. (Hrsg.) - Codex Oxoniensis Bibl.Bod.Rawl.C 270 (I:De vocum consonantiis ac De re musica, II: XVII tractatuli ad annum MC collecti). M.14 Faks.
110550: SMITS v.WAESBERGHE, J. FISCHER, P. (Hrsg.) - Organicae voces: Festschrift Smits v.Waesberghe. M.4 Faks.
110548: SMITS v.WAESBERGHE, J. - De numero tonorum litterae episcopi A. ad coepiscopum E. missae, ac.Commentum super tonos, episcopi E. (ad 1000). M.4 Faks.
75377: SMITS v.WAESBERGHE, J. - Muziekgeschiedenis der middeleeuwen, I: De luiksche muziekschool als centrum van het muziektheoretisch onderricht in de middeleeuwen. M.34 facs.
123295: STATIUS. SMOLENAARS et al. (ed.) - The poetry of Statius.
74818: SMOOR, P. - Kings and bedouins in the palace of Aleppo as reflected in Ma'arri's works. W.map.
54155: SMOOR, P. - Kings and bedouins in the palace of Aleppo as reflected in Ma'arri's works. W.map.
5835: SMOUT, H. - Het Antwerpsch dialect. Met eene schets van de geschiedenis van dit dialect in de 17e en 18e eeuw.
69289: THEON SMYRNAEUS. - Liber de astronomia, cum Sereni fragmento. Ed., latine vert.& ill.T.H. Martin. Av.10 pl.
139332: QUINTUS SMYRNAEUS. - Der Untergang Trojas. (Text u.) Übers., u.Komm. v.U. Gärtner.
47113: QUINTUS SMYRNAEUS. - Posthomericorum libri XIV. C.tab. Rec., prol.& adn.crit.instr.A.Koechly.
125554: QUINTUS SMYRNAEUS. - Praetermissorum ab Homero libri XIV. Graece, cum versione latina et integris emend. L. Rhodomanus; et adn. sel. C. Dausque cura J.C.de Pauw.
127501: SMYSER, H.M. (ed.) - The Pseudo-Turpin. Ed.from BN, Fonds Latin, MS. 17656 w. annotated synopsis.
124792: SNAKENBURG, HENDRIK. - Poëzy. Uitgegeven door Frans de Haes. Titelvignet door F. van Bleyswyk met de zinspreuk: Utile dulci, en auteursportret door J. Houbraken naar H. van der My uit 1753.
82968: SNELL, K.D.M. (ed.) - The regional novel in Britain and Ireland, 1800-1990.
7830: SNELLAERT, F.-A. - Nederlandsche gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en anderen, naar het Oxfordsch handschrift.Uitg.(m.inl., varianten, aant. en glossarium). M.1 facs.
117055: SNELLAERT, F. - Histoire (abrégée) de la littérature flamande.
87516: SNELLEN, H.A. - History of cardiology. W.num.ill.
107541: SNELLER, Z.W. & W.S.UNGER. (uitg.) - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Deel I: 753-1585.
25466: SNEYDERS DE VOGEL, K. - Les mots d'identité et d'égalité dans les langues romanes.
115442: SNIJMAN, F.J. - Die leksikograaf as eksegeet. Opstelle en lesings.
130103: SNOECK, G.I. - Specimen theologicum exhibens Introductionem in Epistolam ad Diognetum.
110551: SNOEK, G.J.C. - Eucharistie- en reliekverering in de middeleeuwen.
10945: SNORRASON, E. - C.G.Kratzenstein and his studies on electricity during the 18th century. W.51 fig.& facs.
54163: SNOUCK HURGRONJE, C. - Verspreide geschriften (in dutch, german, french, english). W.bibl.& reg.by A.J.Wensinck.
136823: SNYDER, G.F. - Ante pacem. Archaeological evidence of church life before Constantine.
90050: SNYDER, K.V. - Bachelors, manhood, and the novel 1850-1925.
137168: SOBOLEWSKI, S. - De praepositionum usum Aristophaneo.
129078: SOCARD, A. - Noëls et cantiques imprimés a Troyes, depuis le XVIIe siècle jusquá nos jours. Avec des notes bibliographiques et biographiques sur les imprimeurs troyens.
17217: DRAMATURGIE et SOCIÉTÉ. - Rapports entre l'oeuvre théâtrale, son interpretation et son public aux XVIe et XVIIe siècles.(Colloque Nancy 1967). Etudes réunies et prés.p.J.Jacquot. Av.23 pl.
123962: ARTHURIAN SOCIETY. - Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society. / Bulletin bibliographique ... Vol.30 - 57.
129268: PAKISTAN HISTORICAL SOCIETY. - Journal of the Pakistan Historical Society. Ed. by S.Moinul Haq. Vol. 2 - 11 (1954-1963).
78323: ENGLISH PLACE-NAME SOCIETY. - Publications. Vol.I-LXV. W.maps.
110057: ARTHURIAN SOCIETY. - Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society. / Bulletin bibliographique ... Vol.40 - 51.
119838: AUGUSTAN REPRINT SOCIETY. - The Augustan Reprint Society. Publication nr. 55 (1956) to publication nr. 264 (1990).
129271: PAKISTAN HISTORICAL SOCIETY. - Proceedings of the all Pakistan history conference. Ed.by S. Moinul Haq. First - Ninth session.
129275: PAKISTAN HISTORICAL SOCIETY. - Journal of the Pakistan Historical Society. Ed. by S.Moinul Haq. Vol. 23-25, 27-45 (1975-1997).
139122: SOCRATES. SASSI, M.M. - Indagine su Socrate. Persona, filosofo, cittadino.
137631: SOCRATES. SAUER, E. - Das Daimonion des Sokrates.
116980: SOCRATES. MONTUORI, M. - De Socrate iuste damnato. La nascità del problema socratico nel XVIII secolo. (Chapitres de Fréret, Dresig, Garnier, Palissot en français et en latin, av.intr.et bibliographie en italien).
111948: SOCRATES SCHOLASTICUS. BÄBLER, B. & H-G.NESSELRATH. (Hrsg.) - Die Welt des Sokrates von Konstantinopel.
64900: SODEN, W.v. - Einführung in die Altorientalistik. M.Krt.
30127: SÖDERBERG, C.-G. - A typological study on the phonetic structure of English words w.an instrumental-phonetic excursus on English stress. W.50 fig.
110552: SÖDERBERG, H. - La religion des Carthares. Étude sur le gnosticisme de la basse antiquité et du moyen âge.
34998: SÖDERGARD, O. (publ.) - La Vie Seinte Audrée. Poème anglo-normand du XIIIe siècle.
78669: SÖDERGARD, O. (publ.) - La Chirurgie de l'abbé Poutrel. Texte picard de 1300 environ.
109195: SÖDERGARD, Ö. (publ.) - Exercises de bel esprit. Recueil collectif de pièces fugitives du XVIIe siècle. Av.ills.
125646: SOEK, A. - De vrugt van ledige uuren.
143307: SOEMITRO, Raden Mas & Raden Brata di WIDJAJA (red). - Oedyånå pårå Prajitnå serat patjangkraman pårå Prajitnå. Tijdschrift voor den vooruitstrevenden Javaan. (op omslag: Onafhankelijk tijdschrift voor den Javaan). Opgericht door Dr [Mas] Boenjamin.
143379: SOEMITRO, Raden Mas & Raden Brata di WIDJAJA (red). - Oedyånå pårå Prajitnå serat patjangkraman pårå Prajitnå. Tijdschrift voor den vooruitstrevenden Javaan. (op omslag: Onafhankelijk tijdschrift voor den Javaan). Opgericht door Dr [Mas] Boenjamin.
115293: T'SOEN, Y. - In duizenden varianten. Historisch-kritische uitgave van Richard Minnes gedichten.
7838: SOENS, E. - De rol van het booze beginsel op het middeleeuwsch tooneel.
119170: SOER, F.C. - Rede uitgesproken door Dr. F.C.Soer in de groote zaal der Hoogere Burgerschool Willem II. (19 februari 1877 te Tilburg).
88693: SOERGEL, A. - Dichtung und Dichter der Zeit. (+ Im Banne des Expressionismus). M.719 Abb.
143370: NOTO SOEROTO. - Melatiknoppen. Gedichten in proza.
143376: NOTO SOEROTO. - Beknopt geschiedkundig overzicht van het sultanaat Jogjokarto. Versieringen van Soerjo Winoto.
143434: NOTO SOEROTO. - Rabindranath Tagore, een biografische schets.
143369: NOTO SOEROTO. - Kleurschakeeringen uit Oedaya.
143371: NOTO SOEROTO. - Melatiknoppen.
143372: NOTO SOEROTO. - Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen.
30129: SOET, F.D.de. - Puritan and royalist literature in the 17th century.
142859: SOETEBOOM, Hendrick Jacobsz. - De Zaanlants arkadia. In welke verhandelt wort van der Batavieren (nu Hollanders) en Caninefaten (nu Kermers) oorspronk, bewooninge en mannelijke daden, dorpen en heeren wooningen. Daar benevens, van de Zaan, een spruchtel des Rijns, zijn voorleden en tegenwoordige wezen, en uitgang, met de beschryving der dorpen die van outs aan de Zaan gelegen hebben, en die 'er nu nog aan gevonden worden. In vijf boeken te zamen gebracht.
131878: SOETEN, Mattheus. - Algemeene manier tot het maaken van zonnewysers op allerly effen vlakken.
143547: SOETENBOOM, Hendrick. - Op en nedergank vande oude koninklycke en loffelijcke Anzee-stadt Stavoren, outs tydts hooft en moeder stadt der Friesen. Nevens de voornaamste geschiedenissen van Vrieslandt van 't jaar voor Christus geboorte 313. tot na 1575.
127759: SOETENS, C. - Iets over de ijzerbanen, en het asphalt-spoor in den straatweg van Amsterdam op Rotterdam.
137611: SOETENS, C. - De railroutes door Nederland, in direkt verband met de bestaande binnen- en buitenlandsche stoomspoorwegen.
85336: SOHLBERG, G. - Ortnamnen i Skee socken, Bohuslän.
108497: SOHONI, S.V. (ed.) - Aryabhatiyam, w.sanskr.comm.& hindi vyakhya by P.S.B.Mishra.
54179: SOHRWEIDE, H. - Türkische Handschriften (i.d.Staatsbibl.Pr.Kulturbesitz). M.8 Taf.& 2 Farbtaf.
107355: SOIGNIE, J.de. - Les mauvaises langues.
25471: SOL, H.B. (publ.) - La 'Vie du Pape Saint Grégoire'. Huit versions françaises médiévales de la légende du bon pécheur. Av.6 pl.
84607: SOLAGES, B.de. - Synopse grecque des Evangiles.
143066: SOLARI, A. - Topografia storica dell'Etruria.
142341: SOLECKI, R.L. - An early village site at Zawi Chemi Shanidar.
142359: SOLECKI, R.S & R.L.; & A.P. AGELARAKIS. - The proto-neolithic cemetary in Shanidar Cave. (Zagros Mountains)
133428: SOLIN, H. - Zu lukanischen Inschriften.
141003: SOLIN, H. & F.DI DONATO. (cura) - Identità e culture del Sannio. Storia, epigrafia e archeologia a Venafro e nell'alta Valle del Volturno. Atti del Congresso Intern.in ricordo di Theodor Mommsen, Venafro 2003.
97923: SOLIN, H. - Epigraphische Untersuchungen in Rom und Umgebung.
133391: SOLIN, H. (cura). - Epigrafi e studi epigrafici in Finlandia.
133376: SOLIN, H. (cura) - Le iscrizioni antiche di Trebula, Caiatia e Cubulteria.
77118: SÖLL, L. - Gesprochenes und geschriebenes Französisch. 2.rev.Aufl.bearb.v.F.J.Hausmann.
84609: SOLMSEN, F. - Electra and Orestes.
112883: SOLNIT, D. - Eastern Kayah Li: grammar, texts, glossary.
97926: SOLON. ALMEIDA, J.A. - Justice as an aspect of the polis idea in Solon's political poems.
125425: SOLON. FERRARA, G. - La politica di Solone.
125496: SOLON. IRWIN, E. - Solon and early Greek poetry. The politics of exhortation.
89602: SOLON. HÖNN, K. - Solon. Staatsmann und Weiser. Mit 24 Tafeln.
125983: SOLOVEITCHIK, J.B. MUNK, R. - The rationale of Halakhic man. J.B. Soloveitchik's conception of Jewish thought.
120193: SOLTERER, H. - The master and Minerva. Disputing women in French medieval culture. W.14 ill.
31785: SOLTMANN, H. - Syntax der modi im modernen Französischen.
37858: SOMBART, W. - Der Bourgeois.
37861: SOMBART, W. - Vom Menschen.
37860: SOMBART, W. - Der proletarische Sozialismus (Marxismus).
142663: SOMEKH, S. - The changing rhythm. A study of Najib Mahfuz's novels
102694: SOMEREN, J.van, & Daniel HEINSIUS. - Uyt-spanning der vernuften, bestaende in Geestelijcke en Wereltlijcke Poësy. Met opdrachtgedichten van J.Cats, Const.Huygens (Constanter), Th.Graswinckel, I.Westerbaen, L.van Eck, J.Strick, C.van Overstege, J.van Aelhuysen, T.Verhoeven, M.v.Hoeven, J.Witkint e.a. 2e druk.
102256: SOMEREN, J.F.van. - Pamfletten (in de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht), niet voorkomende in afzonderlijk gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken. M.16 pl.(facs.v.titels e.d.).
115262: SOMEREN, R.H. van. - De St. Elizabeths Nacht, A°. 1421. Dichtstuk in drie zangen. Gelithografeerd frontispice. en grensgekleurde uitsl. kaart.
110559: SOMERSET, F.& N.WATSON. (ed.) - The vulgar tongue: medieval and postmedieval vernacularity.
54183: SOMERVILLE, W. - Narrative of his journey to the eastern Cape frontier and to Lattakoe, 1799-1802. Ed.w.10 pl.& 2 maps by E.& F.Bradlow.
110560: SOMERVILLE, R. - Pope Alexander III and the Council of Tours (1163).
67746: SOMMER, H.O. - Messire Robert de Borron und der Verfasser des Didot-Perceval.
111348: SOMMER, F. - Sprachgeschichtliche Erläuterungen für den griechischen Unterricht: Laut- und Formenlehre.
119299: SOMMERVOGEL, C. - Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés par des religieux de la Compagnie de Jésus, depuis sa fondation jusqu'a nos jours.
100987: SON, L.C.van. - "Le dire, c'est mieux". Aspects du talk sow français.
109339: SONDEREGGER, S. - Die schweizerdeutsche Mundartforschung 1800-1959. Bibliographisches Handbuch mit Inhaltsangaben.
83927: SONDEREGGER, S. & J.STEGEMAN (Hrsg.) - Niederlandistik in Entwicklung.Vorträge und Arbeiten an der Universität Zürich.
109013: SONDHEIMER, I. - Die Herodes-Partien im lateinischen liturgischen Drama und in den französischen Mysterien.
32643: SONET, J. - Le Roman de Barlaam et Josaphat: recherches sur la tradition manuscrite latine et française. Av.pl.
137045: SÖNMEZ, Z. - Baslangicindan 16. yüzyila kadar anadolu türk-islam mimarisinde sanatçilar
98003: TIMAEUS SOPHISTA. - Lexicon vocum Platonicarum. Ex cod.ms.sangermanensi ed.& ill.D.Ruhnkenius.
124139: THEON SOPHISTA. - Progymnasmata. Accurate emend.ac recensita. In usum scholarum Hollandia West-Frisiaque. Cum versione latina (ed.Daniel Heinsius).
139669: THEON SOPHISTA. - Progymnasmata, accurate emendata ac recensita. Accedit interpretatio latina, ita hac editione emendata, ut sit nova. In usum scholarum Hollandiae West-Frisiaeque; ex decreto illustriss. dd. ordinum ejusdem provinciae. [Ed. D. Heinsius].
121827: SOPHOCLES. BILDERDIJK, W. - Edipus, koning van Thebe; treurspel: Het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene vooraffspraak over het toneelspel der ouden en hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende. Met titelvignet.
137117: SOPHOCLES. BOS, F.H. - Studia sophoclea.
138695: SOPHOCLES. VISSER, T. - Untersuchungen zum Sophokleischen Philoktet. Das auslösende Ereignis in der Stückgestaltung.
141796: SOPHOCLES. KAMERBEEK, J.C. - The plays of Sophocles, Commentaries, vol. I: the Ajax.
105672: SOPHOCLES. CARDEN, R. - The papyrus fragments of Sophocles. An edition with prolegomena and commentary. W.contr.by W.S.Barrett.
111358: SOPHOCLES. ESCHER, E. - Der accusativ bei Sophocles.
123551: SOPHOCLES. REINHARDT, K. - Sophokles.
123731: SOPHOCLES. VÖGLER, A. - Vergleichende Studien zur sophokleischen und euripideischen Elektra.
125352: SOPHOCLES. WOLF, E. - Sentenz und Reflexion bei Sophokles. Ein Beitrag zu seiner Poetischen Technik.
92645: SOPHOCLES. POE, J.P. - Heroism and divine justice in Sophocles' Philoctetes.
69156: SOPHOCLES. - Elektra. Erkl.v.G.Wolff & L.Bellermann.
105681: SOPHOCLES. REINHARDT, K. - Sophokles.
88010: SOPHOCLES. LEFÈVRE, E. - Die Unfähigkeit sich zu erkennen: Sophokles' Tragödien.
97932: SOPHOCLES. MacLEOD, L. - Dolos and dikê in Sophokles' Elektra.
133473: SOPHOCLES. SCHRADE, L. - La représentation d'Edipo Tiranno au Teatro Olimpico (Vicence 1585). Étude suivie d'une édition critique de la tragédie de Sophocle par Orsatto Giustiniani et de la musique des choeurs par Andrea Gabrieli.
121326: SOPHOCLES. MÉAUTIS, G. - Sophocle. Essai sur le héros tragique.
132241: SOPHOCLES. - Tragoediae septem. Una cum omnibus graecis scholiis, & cum latinis Ioach. Camerarij. Annotationes Henrici Stephani in Sophoclem & Euripidem, seorsum excusae, simul prodeunt.
61469: SOPHOCLES. KAMERBEEK, J.C. - The plays of Sophocles, Commentaries, vol. I: the Ajax.
125266: SOPHOCLES. GARDINES, C.P. - The Sophoclean chorus. A study in character and function.
137419: SOPHOCLES. GOLDHILL, S. - Sophocles and the language of tragedy.
125497: SOPHOCLES. CORAY, M. - Wissen und Erkennen bei Sophokles.
132212: SOPHOCLES. - Tragedie di Sofocle. Tradotte da Felice Bellotti.
111356: SOPHOCLES. - König Oidipus. Erkl.v.G.Wolff & L.Bellermann.
138416: SOPHOCLES. DORATI, M. - Finestre sul futuro. Fato, profezia e mondi possibili nel plot dell' Edipo Re di Sofocle.
47632: SOPHOCLES. - Elektra. Erkl.v.G.Wolff & L.Bellermann.
47646: SOPHOCLES. - Fabulae. Rec. brevique adn. crit instr. A.C. Pearson.
102994: SOPHOCLES. - Trachiniae. Ed.w.comm.& transl.by R.C.Jebb.
133120: SOPHOCLES. BUDELMANN, F. - The language of Sophocles. Communality, communication an involvement.
125284: SOPHOCLES. RONNET, G. - Sophocle. Poète tragique.
137119: SOPHOCLES. - Elektra. Erkl.v.G.Kaibel.
61475: SOPHOCLES. NUCHELMANS, J.C.F. - Die Nomina des sophokleischen Wortschatzes.
110812: SOPHOCLES. BILDERDIJK, W. - Edipus, koning van Thebe; treurspel: Het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het toneelspel der ouden en hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende. Met titelvignet.
113018: SOPHOCLES. ELLENDT, F. - Lexicon sophocleum.
113127: SOPHOCLES. - Ajax. Ed. W.B.Stanford.
84618: SOPHOCLES. VÜRTHEIM, J. - Der Leidener Sophoklespalimpsest.
124032: SOPHOCLES. - Philoctète, Oedipe a Colone. Texte ét. et trad. par A. Dain & P. Mazon.
125499: SOPHOCLES. PATZER, H. - Hauptperson und Tragischer Held in Sophokles' Antigone.
86191: SOPTRAJANOV, G. - Bibliographie analytique de la linguistique française.
139379: SOREIL, A. - Introduction à l'histoire de l'esthétique française. Contribution à l'etude des théories littéraires et plastiques en France de la Pléiade au XVIIIe siècle.
99808: SOREL, A. - L'Europe et la révolution française. 4e-2e éd.
28307: SORELIUS, G. - 'The Giant Race before the Flood'.Pre-Restoration drama on the stage and in the criticism of the Restoration.
69172: SOREN, D. (ed.) - The sanctuary of Apollo Hylates at Kourion, Cyprus. W.197 ill.
102510: SÖRENSEN, B.A. - Allegorie und Symbol. Texte zur Theorie des dichterischen Bildes im 18.und frühen 19.Jahrhundert. Auswahl m.Komm.u.Nachwort.
30135: SØRENSEN, H.S. - Word-classes in modern English with spec.ref.to proper names.With intr.theory of grammar, meaning and reference.
89954: SORENSEN, J. - The grammar of empire in eighteenth-century British writing.
91237: SÖRENSEN, H.C. - Ein russisches handschriftliches Gesprächbuch a.d.17.Jahrh.(Text & Komm.).
28309: SÖRENSEN, K. - Thomas Lodge's translation of Seneca's De Beneficiis compared with Arthur Golding's version.A textual analysis w.special reference to latinism.
31787: SÖRGEL, J. - Ueber den Gebrauch des reinen und des präpositionalen Infinitivs im Altfranzösischen.
120230: SORM, E. - The good, the bad and the persuasive. Normative quality and actual persuasiveness of arguments from authority, arguments from cause to effect and arguments from example.
100414: SORNICOLA, R. et al. (ed.) - Stability, variation and change of word-order patterns over time.
139868: SORNICOLA, R. et al. (red.) - Sistemi, norme, scritture. La lingua delle più antiche carte cavensi.
140802: SORNICOLA, R. - Bilinguismo e diglossia dei territori bizantini e longobardi del Mezzogiorno. Le testimonianze dei documenti del IX e X secolo.
140758: SORNICOLA, R. & P. GRECO. (eds.) - La lingua dei documenti notarili alto-medievali dell'Italia meridionale.
107143: SORO, G. - Folklore logudorese. (Antología)
105171: SOROKIN, P. - Sociologische Theorien im 19.und 20.Jahrhundert.
37873: SOROKIN, P. - Social philosophies of an age of crisis.
135580: SÖRRIES, R. - Die Bilder der Orthodoxen im Kampf gegen den Arianismus. Eine Apologie der orthodoxen Christologie und Trinitätslehre gegenüber der arianischen Häresie, dargestellt an den ravennatischen Mosaiken und Bildern des 6. Jahrhunderts. Zugleich ein Beitrag zum Verständnis des germanischen Homöertums.
63371: [CHISHOLM] SOSA, E. (ed.) - Essays on the philosophy of R.M.Chisholm.
106918: SOSTMANN, C. - Die Formenbau des Nomens und Verbums in dem Fragment von Gormont et Isembart. M.etymol.Wörterverzeichnis.
138559: SOT, M. - Gesta episcoporum, gesta abbatum. + Mise à jour.
131514: SOT, M. - Gesta episcoporum, gesta abbatum.
140149: SOTOMAYOR, J.Fr. - Historia del apostolico colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas. Desde su fundacion hasta nuestros dias. Ed. M.R. de Esparza.
90055: SOUBRENIE, E. - Présence de la solitude.La poésie anglaise entre néoclassicisme et préromantisme.
107065: LA SOUDIERE, M.de & C.VOISENAT. (prés.) - Par écrit. Ethnoloige des écritures quotidiennes. Av.ills.
130620: SOUKUP, R. - Les causes et l'évolution de l'abréviation des pronoms personnels régimes en ancien français. Etude basée sur les textes du xI et du XIIe siècle.
116405: SOUNDIRAM, Ch. - Le tamoul facile.
54199: SOUPAULT, R. - Bretonische Märchen.
107034: SOURIEAU, M.-A. & K.M.BALUTANSKY. (éd.) - Ecrire en pays assiégé: Haïti : Writing under siege.
98832: SOUSTELLE, J. - Les quatre soleils, souvenirs et reflexions au Mexique. Av.23 ill., 16 pl.& 2 crts.
140235: SOUSTELLE, J. - La pensée cosmologique des anciens mexicains (représentation du monde et de l'espace). Conférences prononcés au collège de France, 1939.
126249: SOUTAR, G. - Nature in greek poetry.
142963: SOUTERIUS, Daniel. - Eben-Ezer, Tot hier toe heeft ons de Heere gheholpen. Waer voor wy schuldigh zijn, Dancksegginge vanwegen, de groote victorie, over de vermaerde stad Wesel.. Welcke God Almachtich (uyt sijne grondeloose barmhertichheydt) dese landen, toegesonden heeft, op den 19.Augusti Anno.1629.
109888: SOUTHEY, ROBERT. - The poetical works.
141238: SOUTHWELL. BACON, Nathaniel. - A iournal of meditations for every day in the year. Gathered out of divers authors. Written first in Latine by N.B. (= Nathaniel Bacon) & newly translated into English by E.M. (= Edward Mico).
112068: SOW, A.I. - Le filon du bonheur éternel, par T.M.S.Mombéya (texte, trad.& comm.)
112066: SOW, A.I. - La femme, la vache, la foi: écrivains et poètes du Fouta-djalon (textes, trad.& comm.). Av.7 pl.
140569: SOZA, José María. - Monografía del departamento de El Petén.
125922: SOZOMENOS. - Histoire ecclésiastique. Livres I-VI. Texte grec.av. intr.: B. Grillet & G. Sabbah, trad.: A.-J. Festugière, ann.: G. Sabbah. Av.cartes.
139507: SOZOMENOS. - Kirchengeschichte. Hrsg.v.J.Bidez, Einl.u.Reg.von. G.Chr. Hansen.
129040: SOZZI, L. - Un selvaggio a Parigi. Miraggio utopico e progetto politico nel Viaggio attorno al mondo di Bougainville e nel Supplemento di Diderot.
123680: SOZZI, L. - Les contes de Bonaventure des Périers. (Etude).
127042: SPAAN, G. van. - Beschryvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III boeken. Het I. verhandeld in Hollands opkomst [...], Het II. spreekt van eenige rondom Rotterdam gelegene dorpen [...], het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging, met de voornaamste gebouwen van kerken, kloosters, kapellen en andere gestichten. Voorzien met authentyke stukken [...]
54204: SPAANDONCK, M.v. - Morfotonologische analyse in bantutalen.
111906: SPAANS, Y. & L.JONGEN. (uitg.) - Het leven van Lutgard. Bloemlezing uit het Kopenhaagse handschrift. Uitg.m.vert.& inl. M.ills.
123084: SPAE, J.J. - Buddhist-christian empathy.
119135: SPAENDONCK, H.A. (ed.) - Catalogus van de Arnhemse drukken tot 1800 aanwezig in de Bibliotheek Arnhem. Met 28 afb.
20881: SPAHR, B.L.] - Barocker Lust-Spiegel.Studien zur Literatur des Barock. Festschrift für Blake Lee Spahr. Hrsg.v.M.Bircher u.a.
122156: SPAKLER, J.C. & J.HEEMSKERK Az. - Letterkunde der Grieken en Romeinen.
140974: SPAL, A. - Poesie, Erotik, Witz. Humorvoll-spöttische Versinschriften zu Liebe und Körperlichkeit in Pompeji und Umgebung.
143190: SPALDING, K. - An historical dictionary of german figurative usage.
94758: SPALEK, J.M. & R.F.BELL. (ed.) - Exile: the writer's experience.
35013: SPALINGER, E.Z - Absterben von 'jacere' im Galloromanischen. M.2 Krtn.
108500: SPAMER, A. (FESTSCHRIFT:) - Beiträge zur sprachlichen Volksüberlieferung. Hrsg.v.W.Steinitz u.a.
115708: SPANDAW, H.A. - Gedichten. Met (weervlekkige) gegraveerde titelpagina's.
25478: SPANG-HANSSEN, E. - Les prépositions incolores du français moderne.
107140: SPANG-HANSSEN, H. - Probability and structural classification in language description.
22561: SPANGENBERG, E. - Beyträge zu den Teutschen Rechten des Mittelalters, vorzüglich zur Kunde und Kritik der altgermanischen Rechtsbücher, und des Sachsen- und Schwaben-Spiegels. M.13 Taf.
119904: SPANGENBERG, H. - Vom Lehnstaat zum Ständestaat.
137772: SPANHEMIUS, Ezechiel. - Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquorum. Editio nova. Tomus primus.
115807: SPANHOVE, J. - De jonge Walschap. M.ills.
15891: SPANJAARD, L. - Nederlandsche diplomatieke en andere bescherming in den vreemde, 1795-1914.
77552: SPANJE, N.P.v. - Proeven over de werking van convallamarine. M.1 uitsl.pl.
107204: SPANKE, H. - Studien zur lateinischen und romanischen Lyrik des Mittelalters. Hrsg.m.Vorw.u.Index v.U.Mölk.
17105: SPARNAAY, H. - Verschmelzung legendarischer und weltlicher Motive in der Poesie des Mittelalters.
22563: SPARNAAY, H. - Karl Lachmann als Germanist.
107136: SPÄTH, H.L. - Bezeichnungen für Armut und Reichtum im Französischen.
142168: SPATHARAKIS, Ioannis. - Corpus of dated illuminated manuscripts to the year 1453.
101002: SPAULDING, M.L. (ed.) - Estuarine and coastal modeling. Proceedings of the eighth International Conference 2003, Monterey California. W.num.fig.& tables.
101003: SPAULDING, M.L. (ed.) - Estuarine and coastal modeling. Proceedings of the seventh International Conference 2001 St.Petersburg Florida. W.num.fig.& tables.
135034: SPEARS, K. & D. WINFORD (eds.). - The structure and status of pidgins and creoles.
98034: SPECHT, F. - Der Ursprung der indogermanischen Deklination.
27899: SPECHTLER, F.V. (Hrsg.) - Lyrik des ausgehenden 14.und 15.Jahrhunderts.
81831: SPECTATOR, THE. - (Ed.by R.Steele, J.Addison, E.Budgell). A 18th cent.repr.of the complete ed. (1711-1715).
107137: SPEE. BECKER, A. - Die Sprache Friedrichs von Spee.
22566: SPEE. OORSCHOT, Th.G.M.v. - Friedrich Spees Güldenes Tugend-Buch. (I.Text mit Lesarten und Anm. II.Literar-hist.Abhandlung).
105285: SPEELMAN, C. - Journaal der reis van den gezant der O.I. Compagnie Joan Cunaeus naar Perzië in 1651-1652. Uitg.d.A.Hotz. M.pl.& 2 krtn.
54213: SPEISER, F. - Südsee, Urwald, Kannibalen: Reisen in den Neuen Hebriden und Santa-Cruz-Inseln. M.132 Abb.& 2 Krt.
54215: SPEISER, F. - Im Düster des brasilianischen Urwalds. M.84 Taf.& 1 Krt.
28313: SPEK, C.v.d. - The church and churchman in english dramatic literature before 1642.
82618: SPELMAN, H. - Der Gottesraub, seine Geschichte und sein Schicksal. Nach.d.englische Ausgaben von 1632 & 1698 (ed.N.Wiseman 1853), übers.v.L.Coudenhove.
96760: SPENCE, N.C.W. - Le français contemporain. Etudes et discussions.
106166: SPENCE, Joseph. - Anecdotes, observations and characters of books and men. Collected from the conversation of Mr. Pope and other eminent persons of his timel. Publ.w.notes & life of the author by S.W.Singer, intr.by B.Dobrée. W.portr.
91239: SPENCE, J. - God's chinese son: the Taiping heavenly kingdom of Hong Xiuquan. W.num.ill.& 10 maps.
37896: SPENCER, H. GROUND, W.D. - An examination of the structural principles of mr.Herbert Spencer's philosophy.
121786: SPENCER, H. DUNCAN, D. - The life and letters of Herbert Spencer. W.17 ill.
37890: SPENCER, H. - An autobiography. W.2 portr.& 12 pl.
37892: SPENCER, H. COLLINS, F.H. - An epitome of the synthetic philosophy. W.pref.by H.Spencer.
37894: SPENCER, H. DUNCAN, D. - The life and letters of Herbert Spencer. W.17 ill.
93257: SPENSER, EDMUND. - The mutabilitie cantos. Ed.by S.P.Zitner.
86147: SPENSER. BENDER, J.B. - Spenser and literary pictorialism.
112008: SPENSER, EDMUND. JOHNSON, L.S. - The Shepheardes Calender. An introduction.
30143: SPENSER. REUNING, K. - Das Altertümliche im Wortschatz der Spenser-Nachahmungen des 18.Jhts.
95531: SPENSER. JONES, H.S.V. - A Spenser handbook. W.portr.
83238: SPENSER. HAMILTON, A.C. - The structure of allegory in The Faerie Queene.
100583: SPENSER. CRAMPTON, G.R. - The condition of creatures. Suffering and action in Chaucer and Spenser.
20894: SPERBER, H. - Studien zur Bedeutungsentwicklung der Präposition "über".
105866: SPERBER, A. (ed.) - The Bible in Aramaic. Vol.III: The latter prophets according to Targum Jonathan.
74828: SPERBER, D. - Nautica talmudica. W.24 ill.& 4 pl.
140932: SPEVAK, O. (éd.) - Le syntagme nominal en latin. Nouvelles contributions. Actes atelier A.Ernout, Sorbonne, 2008.
125201: SPEX, Jakob. - Nagelaaten gedichten. Uitgegeeven door de bestuurderen van het genootschap, onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt. Met titelvignet v.Izaak de Wit Jansz.
130936: SPEYER, W. (ed.) - Epigrammata bobiensia.
105689: SPEYER, W. - Die literarische Fälschung im heidnischen und christlichen Altertum.
142687: SPEYER, J.S. - Vedische und Sanskrit-Syntax.
50643: WALTHER von SPEYER. - Der Libellus scolasticus: ein Schulbericht a.d.Jahre 984. (Text, Ueb.& Komm.) v.P.Vossen.
112069: SPIEGEL, F. - Commentar über das Avesta.
54233: SPIEGEL, F. - Eranische Altertumskunde.
142289: SPIEGEL, Laurens van de]. - Historie van de satisfactie, waar mede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange, in het jaar 1577,
37905: SPIEGELBERG, H. - The phenomenological movement.: a historical introduction.
64906: SPIEGELBERG, W. - Diccionario de uso del español.
119575: SPIEGHEL, H.L. - Kort begrip leerende recht Duidts spreken. Oock waarheit van valsheit te scheyden. Bestaande in 4. deelen, ten 1.Twéespraack vande Nederduytsche letterkunst. 2.Ruygh-bewerp, vande redenkaveling. 3. Kort begrip des redenkavelings, in slechten rym. 4. Rederijck-kunst, in rijm op 't kortst gevat.
137593: SPIEGHEL, H.L.] - Kort begrip des redenkavelings: in slechten rym vervat / om des zelfs voorneemste hoofdpuncten te beter inde ghedachten te hechten.
100108: SPIEGHEL, H.L. - Hert-spiegel. Uitg.d.F.Veenstra.
4056: SPIERDIJK, Jan. - XVI Sonnetten.
137172: SPIERING, M.E. - Englishness. Foreigners and images of national identity in postwar literature.
15897: SPIERTZ, M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. M.krt.
63247: SPIES, H. - Studien zur Geschichte des englischen Pronomens im XV.und XVI.Jht. (Flexionslehre und Syntax).
96966: SPIES, M. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw. M.58 ill.
54236: SPIES, O. & E.BANNERTH. - Lehrbuch der Hindustani-Sprache.
115248: SPIES, M.] DUITS, H. e.a. (red.) - Klinkend boeket. Studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies.
114350: SPIETH, J. - Die Religion der Eweer in Süd-Togo.
112071: SPIETH, J. - Die Religion der Eweer in Süd-Togo.
68523: SPIJKER, I. - Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over Renout van Montelbaen en de Franse Renaut-traditie.
91926: SPIJKER, I.van 't. - Als door een speciaal stempel: traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk (1050-1150).
101313: SPILLER, R.E. et al. (ed.) - Literary history of the United States. W. bibliography & supplement.
80853: SPILLNER, B. - Error analysis. A comprehensive bibliography.
54240: SPINA, F. (Hrsg.) - Die altcechische Katharinenlegende der Stockholm-Brünner Hdschr.(Einl., Text & Wörterbuch).
98836: SPINDEN, H.J. - Maya art and civilization. W.372 figs., 97 pl.& 2 maps.
102177: SPINDLER, R. (Hrsg.) - The Court of Sapience. Spät-mittelenglisches allegorisch-didaktisches Visionsgedicht. M.sprachlich-metrische Einl.u.ausf.Glossar.
64912: SPINDLER, G.D. - Sociological and psychological processes in Menomini acculturation. W.5 fig.& 6 pl.
139245: SPINNIKER, Adriaan. - Vervolg der leerzaame zinnebeelden, spiegel der boetvaardigheid en genade en eenige stichtelyke gezangen.
125661: SPINOZA. - Opera quotquot reperta sunt. Rec. J.v. Vloten et J.P.N. Land.
139303: SPINOZA. SENN, M. - Spinoza und die deutsche Rechtswissenschaft.
64156: SPINOZA. LACHIÈZE-REY, P. - Les origines cartésiennes du dieu de Spinoza.
37938: SPIR, A. - Moralität und Religion (3.Aufl.) - Recht und Unrecht (2.Aufl.)
30151: SPIRA, Th. - Die englische Lautentwicklung nach französischen Grammatiker- Zeugnissen.
137777: NEDERLANDSCHE GIST EN SPIRITUSFABRIEK - In remembrance to a pilgrimage into yeast-land (June 9th 1893). Presented to [signed:] Ch. Stork by the Netherland Yeast and Spirit Manufactory. [signed in the plate:] J.C. van Marken and F.G. Waller.
88681: SPITTELER, C.] BERIGER, L. (Hrsg.) - Carl Spitteler in der Erinnerung seiner Freunde und Weggefährten. M.9 Abb.
95651: SPITZER, L. - Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen iberoromanischen Sprachen.
122123: SPITZER, L. - Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik.
25494: SPITZER, L. - Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik.
110732: SPOELDER, J. - Prijsboeken op de Latijnse school, 1585-1876. M.repertorium van wapenstempels. M.frontispice, talr.ills. & 33 platen.
5846: SPOELSTRA, H.A.C. - De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw.
98215: SPOELSTRA, J. - De vogelvrijen in de IJslandse letterkunde.
31794: SPORE, P. - La diphtongaison romane.
119945: SPORL, J.] - Festiva lanx. Studien zum mittelalterlichen Geistesleben. Johannes Spörl dargebracht aus Anlass seines 60.Geburtstages. Hrsg.v.K.Schnith.
122205: EPETERIS ETAIRAIAS BYZANTINON SPOUDON. (Annuarie de l'Association d'Etudes Byzantines). - Tomos N'. With ills.
122204: EPETERIS ETAIRAIAS BYZANTINON SPOUDON. - Timetikon aphieroma eis ton kathegeth Athanasion D. Kominen. With ills.
98400: DEENSCHE SPRAAKKUNST, - gevolgd door eenige spreekwijzen, lees- en vertaaloefeningen. (Door L.)
94143: SPRACHFORUM. - Sprachforum. Zeitschrift für angewandte Sprachwissenschaft. Hrsg.v.G.Kandler. Jrg.1 bis Jrg.3/Heft 2.
74126: SPRANGER, E. - FESTSCHRIFT z.75.Geburtstag: Erziehung zur Menschlichkeit. Hrsg.v.H.W.Bähr, Th.Litt u.a.
140068: SPRANZ, B. - Göttergestalten in den mexikanischen Bilderhandschriften der Codex Borgia-Gruppe. Eine ikonographische Untersuchung.
89171: SPRECKELMEYER, G. - Das Kreuzzugslied des lateinischen Mittelalters.
139927: SPRENGER VAN EIJK, J.P. - Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder uit het dierenrijk ontleend, en eenige andere opgegevene. (Met aanteekeningen, register, nieuwe proeven, register van donkere spreekwoorden, naschrift.). + Nalezing en vervolg op mijne Handleiding. (Met aanteekeningen, proeven ter verklaring, 2 registers, en naschrift)
132104: SPRENGER, U. - Sturla Þórðarsons 'Hákonar saga Hákonarsonar'.
70539: SPRENGER VAN EIJK, J.P. - Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijz.van de scheepvaart en het scheepsleven ontleend. + Nalezing en vervolg.
81772: SPRENGER, U. - Untersuchungen zum Gebrauch von 'sá' und nachgestelten 'inn' in der altisländischen Prosa.
104829: SPRENGER VAN EIJK, J.P. - Ganganelli (paus Clemens XIV) in zijn leven en karakter geschetst. Met portret.
112247: SPRENGER VAN EIJK, J.P. - Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder uit het dierenrijk ontleend, en eenige andere opgegevene. (Met aanteekeningen, register, nieuwe proeven, register van donkere spreekwoorden, naschrift.)
129548: SPRENGER, U. - Praesens historicum und praeteritum in der altisländischen Saga.
139928: SPRENGER VAN EIJK, J.P. - Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder aan het landleven ontleend. (Met registers en naschrift.).
123145: SPRINGAEL, G. - Eenige historische herinneringen en bijeenrapelingen over Wyneghem en omstreken.
130554: SPRINGER, A. - Der Bilderschmuck in den Sacramentarien des frühen Mittelalters.
120278: SPROAT, R. - Language, technology, and society.
34482: SPROCKEL, C. - The language of the Parker Chronicle. I.Phonology and accidence.
89172: SPROEMBERG. KRETSCHMAR, H. (Hrsg.) - (Festschrift z.65.Geburtstag:) Vom Mittelalter zur Neuzeit.
91925: SPROEMBERG, H. - Mittelalter und demokratische Geschichtsschreibung. Hrsg.v.M.Unger.
50185: SPROEMBERG, H. - HANSISCHE STUDIEN: Heinrich Sproemberg zum 70.Geburtstag, hrsg.v.G.Heitz & M.Unger. M.3 Abb., 1 Taf.& 3 Krt.
45807: SPROEMBERG, H. - Beiträge zur belgisch-niederländischen Geschichte. M.2 Krt.
134587: SPULER, B. - Die morgenländischen Kirchen.
115732: SPULER, B. & L.FORRER. - Der vordere Orient in islamischer Zeit.
112072: SPULER, B. - Les Mongols dans l'histoire.
54250: SPULER, B. ROEMER, H.R. & A.NOTH. (Hrsg.) - (Festschrift für B.Spuler:) Studien zur Geschichte und Kultur des vorderen Orients.
114352: SPULER, B. - Les Mongols dans l'histoire.
54247: SPULER, B. - The muslim world, II: the mongol period. W.3 maps.
54248: SPULER, B. - The muslim world, I: The age of the caliphs. W.4 maps.
112073: SPULER, B. - Geschichte der Mongolen nach östlichen und europäischen Zeugnissen des 13.& 14.Jahrh. M.3 Krt.
112074: SPULER, B. - The mongol period (hist.of the muslim world). W.ills.& 3 maps.
74835: SPULER, B. - Die Mongolen in Iran: Politik, Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit, 1220-1350. M.Krt.
143063: SPURKLAND, T. - Norwegian runes and runic inscriptions. Transl.by B. van der Hoek.
119808: SQUIBB, G.D. - The high court of chivalry. A study of civil law in England. Pref. by A.R. Wagner.
108503: SRINIVAN, M.N. - Religion and society among the Coorgs of South India. W.11 pl.& 4 maps.
98839: SRINIVASACARYA. - Sribhasyaprakasika. Ed.by T.Chandrasekharan.
108504: SRIVASTAVA, I. - Dhrupada: a study of its origin, historical development, structure and present state.
91389: SRZEDNICKI, J. - To know or not to know.Beyond reallism and anti-realism.
31796: STAAFF, E. - Etude sur l'ancien dialecte léonais. D'après des chartres de XIIIe siècle.
114569: STAAFF, E. - Etude sur l'ancien dialecte léonais. D'après des chartres de XIIIe siècle.
125764: STAAL, M. van der. - Januari-vloed 1916. Uitgegeven ten voordeele van het watersnood-comité.
141885: STAAL-DELAUNEY, Marguerite-Jeanne Cordier. - Mémoires de Madame la Baronne de Staal, écrits par elle-même.
103546: TEGENWOORDIGE STAAT. - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. XIe deel. Algemeene beschryving des lands. Met frontisp., 1 uitsl. kaart (Vereenigde Nederlanden), 2 uitsl.platen en 5 portretten (stadhouders) (meest J.C. Philips naar M.Mierevelt, A.van Dyk etc.).
131972: TEGENWOORDIGE STAAT. - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Eerste deel. Algemeene beschryving des lands. Met frontispice, en 2 uitsl.platen en 5 portretten (stadhouders) (meest J.C. Philips naar M.Mierevelt, A.van Dyk etc.).
131974: TEGENWOORDIGE STAAT. - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Tweede deel. Vervattende eene Beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den staat der bezetting in de Barriere-plaatsen enz.
127128: TEGENWOORDIGE STAAT. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Groot Brittannie. Vol.I, part 1 and 2. With frontispice, 2 fold. maps and 4 fold.plates and 1 portrait, mostly by J.C. Philips.
126924: VRIJWILLIGE DONATIE STAATSKAS. - Plan van eene vrywillige Hollandsche negotiatie, van 12 millioenen guldens, geärresteerd door het provintiaal bestuur van Holland, den 26. Juny 1797.
68156: STADELMANN, R. - Vom Geist des ausgehenden Mittelalters (Nic.Cusanus bis Seb.Franck).
96879: STAËL, Mme. de. BALAYÉ, S. - Madame de Staël. Ecrire, lutter, vivre.
104649: STAËL, Mme. de. D'HAUSSONVILLE, Cte. - Madame de Staël et M. Necker d'après leur correspondance inédite.
94752: STAËL, Mme. de. BESSER, G.R. - Germaine de Staël revisited. W.portr.
80026: STAEWEN, C. & F.SCHÖNBERG. - Kulturwandel und Angstentwicklung bei den Yoruba Westafrikas.
106981: STAFFLER, R. - Die Hofnamen im Landgericht Schlanders (Vinschgau).
111219: STAHL, E.L. & F.WORTELMANN (Red.) - Das Prisma. Blätter der Vereinigten Stadttheater Bochum-Duisburg. Intendant: Saladin Schmitt. M.zahlr.Taf. Jahrgang I (Spielzeit 1924-25).
113298: STAIGER, E. - Griechische Epigramme. Text m.Übers.u.Einf.v.E.Staiger.
122105: STALLAERT, K. (uitg.) - De Sevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XVe eeuw. + Woordenlijst.
7846: STALLAERT, K. (uitg.) - De Sevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XVe eeuw. + Woordenlijst.
81938: STALLAERT, K. (uitg.) - Van den VII Vroeden van binnen Rome, een dichtwerk der XIVde eeuw.
103464: STALLER, R.F.A. - Space distribution and physical properties of cool dwarf stars.
23421: STALLING, N.C. - Das phonologische System des Schwedischen I.(alles w.ersch.). M.45 Abb.
110566: STALLS, C. - Possessing the land: Aragon's expansion into islam's Ebro frontier under Alfonso the Battler (1104-1134). W.map.
5848: STALPART VAN DER WIELE, Jan Baptist. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi op alle de Zonnen-Dagen des Iaers. Inl.en aant.B.A.Mensink, musicol.medew.J.A.J.Böhmer.
7848: STALPART VAN DER WIELE, Jan Baptist. - Madrigalia. Met inl.en aant.d.M.C.A.v.d.Heijden. M.ills.
142702: STAMKART, J.A. - Gedenkboek Waterloo. 1813-1815. (MET: C. WIEGMANS. Quatre-Bras en Waterloo. Met aantekeningen.)
77911: STAMMERJOHANN, H. (ed.) - Handbuch der Linguistik.
102358: STAMMLER, W. & K.LANGOSCH (Hrsg.) - Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon.
61188: STAMMLER, W. (Hrsg.) - Deutsche Philologie im Aufriss. 2.überarb.Aufl.
128182: STAMMLER, W. & K.LANGOSCH (Hrsg.) - Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon.
64914: STANDAERT, N. - Confucian and christian in late Ming China; the life and thought of Yang Tingyun, 1562-1627.
54275: STANDAERT, N. - Yang Tingyun, confucian and christian in late Ming China.
80028: STANEK, M. - Sozialordnung und Mythik im Palimbei (die Iatmul in Neu Guinea).
120011: STANFORD, M. (ed.) - The ordinances of Bristol 1506-1598.
22581: STANGE, M. - Reinmars Lyrik. Forschungskritik und Überlegungen zu einem neuen Verständnis Reinmars des Alten.
80030: STANISLAV, J. - Dejiny slovenského jazyka.W.19 facs.
69182: STANKA, R. - Die politische Philosophie des Altertums.
108509: STANKIEWICZ, E.& D.S.WORTH. - A selected bibliography of slavic linguistics (vol.I).
118390: STANLEY, H.M.] HELLINGA, G. - Henry Morton Stanley. Een individual-psychologische interpretatie. W.ills.
91248: STANNER, W.E.H.& H.SHEILS (ed.) - Australian aboriginal studies (Symposium 1961).
129316: [DIDEROT (trad.)]. STANYAN, T. - Histoire de Grece, traduite de l'Anglois de Temple Stanyan.
45818: STANZ, Dr. - Münsterbuch: eine artistisch-historische Beschreibung des St.Vinzensen-Münsters in Bern. Mit lith. Titlseite, 3 Abb.& 6 Taf.
7849: STAPELKAMP, C. - Revius-studiën.Aantekeningen bij de religieuze poëzie van Jacobus Revius.
83815: STAPFER, P.A. - Mélanges philosophiques, littéraires, historiques et religieux. Ed.p.A.Vinet.
103680: STAPLETON, THOMAS. - Promptuarium catholicum, .. , super omnia evangelia totius anni tam dominicalia, quam de festis.
119868: STAPLETON, THOMAS. - Promptuarium catholicum, ad instructionem concionatorum contra haereticos nostri temporis, super omnia evangelia totius anni tam dominicalia, quam de festis.
127208: STAPLETON, R.A. - An edition of the book of Daniel and associated apocrypha in manuscript Sinai arabic 1.
114637: STAPPAERT, R. - De Wouwer. Evolutie van een Kempens dorp. (Retie). Met ills.
108512: STAPPERS, L. - Substantiv und Possessiv im Bantu. Bearb.v.H.I.Weier. M.Beil.
141087: STARK, K.B. - Niobe und die Niobiden in ihrer literarischen, künstlerischen und mythologischen Bedeutung.
88013: STARK, R. (Hrsg.) - Rhetorika: Schriften zur aristotelischen und hellenischen Rhetorik.
5850: STARMANS, A.H. - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden.
32648: STARRENBURG, C.J. - L'ordonnance de la phrase chez Villehardouin.
96633: STARREVELD, P.A. - The time it makes to name a cat. Context effects in naming tasks.
7853: STARTER, J.J. - Friesche Lust-Hof. Uitg.naar de eerste druk (1621). I.Teksten, uitg. J.H.Brouwer. II. De melodieën, uitg.M. Veldhuyzen.
61484: STASSEN, M.J.W. - Medische ethiek in de grijze oudheid.
138453: STATHI, K., GEHWEILER, E.&E. KÖNIG (eds.) - Grammaticalization. Current views and issues. (Proceedings of the conference What's new in grammaticalization, Berlin, May 2007).
98336: STATI, S. (cura) - Le teorie sintattiche del Novecento.
96793: STATI, S. - Teoria e metodo nella sintassi.
134846: STATIUS. - Sylvarum libri quinque. Ex vetustis exemplaribus rec. et notas atque emendationes adj. J.Marklandus.
121892: STATIUS. - Silves. Texte p.H.Frère, trad.p.H.J.Izaac.
120765: STATIUS. DEFERRARI, R.J. & M.C.EAGAN. - A concordance of Statius.
132413: STATIUS. - Thébaïde. Livres I-VIII. Texte établi et traduit par R. Lesueur.
131956: STATIUS. - Sylvarum libri quinque, Thebaidos libri duodecim, Achilleidos libri duo. Orthographia et flexus dictionum Graecarum omnium apud Statium cum accentibus & generibus, ex varijs utriusque linguae authoribus.
117023: STATIUS. MULDER, H.M. - Publii Papini Statii Thebaidos liber secundus commentaro exegetico aestheticoque instructus.
115659: STATIUS. - Silvae IV. Ed.w.transl.& comm.by K.M.Coleman.
111369: STATIUS. SMOLENAARS, J.J.L. - P.Papinius Statius, Thebaid: a commentary on book VII, 1-451.
47705: STATIUS. KATE, R.ten. - Quomodo heroes in Statii Thebaide describantur quaeritur.
140761: STATIUS MULLER, Philippus Ludovicus.] - De nagtstudie van Justus Bickerstaff. Of twintig vertoogen over zaaken van staat, godsdienste, zede-leere, poëzye, enz. in digt en ondigt op een vryen trant beschreeven.
47699: STATIUS. - The medieval Achilleid. Ed.w.comm.etc.by P.M.Clogan.
47702: STATIUS. - Silvae book II. (Text &) commentary by H.J.v.Dam.
47703: STATIUS. - Silvae IV. Ed.w.transl.& comm.by K.M.Coleman.
47704: STATIUS. CANCIK, H. - Untersuchungen zur lyrischen Kunst des P. Papinius Statius.
126428: STATIUS. - Silvae book II. (Text &) commentary by H.J.v.Dam.
132556: STATIUS. MOISY, S.von. - Untersuchungen zur Erzählweise in Statius' Thebais.
124511: STATIUS. - Sylvae variorum expositionibus illustratae. Emer.Crucei cura rec. + Emerici Crucei in Publii Papinii Statii Sylvas commentarius. Acc. Somnium Philceltae, eiusdem poëmatium.
84627: STATIUS. SMOLENAARS, J.J.L. - Statius, Thebaid VII: a commentary.
47706: STATIUS. SWEENEY, R.D. - Prolegomena to an edition of the scholia to Statius.
47694: STATIUS. - Silvae. Rec. A.Klotz.
133445: STATIUS. GRONOVIUS, J.F. - In P. Papinii Statii Silvarum libros V. Diatribe ad Th. Graswinckelium.
134787: STATUTEN. - Statuten der Naamlooze Maatschappij, te Brussel opgerigten, ten gevolge van het koninklijk besluit van 28 augustus 1822, No. 118. / Statuts de la Société Anonyme a former a Bruxelles, en exécution de l'arrêté royal du 28 aout 1822.
124019: STAUB, Th.;; - L'enfer érotique de la chanson folklorique française. (I.Etude; II.Corpus de 419 textes intégraux av.130 airs musicaux).
35027: STAUB, H. - Le curieux désir.Scève et Peletier du Mans, poètes de la connaissance.
137246: STAUDENMAIER, L. - Die Magie als experimentelle Naturwissenschaft.
37953: STAUDENMAIER, F.A. - Die Lehre von der Idee.
106996: STAUF, I. - Recherches sur le "ne" redondant.(IXe-XVIIe siècles).
128392: STAVERMAN, W.H. - Robinson Crusoe in Nederland. Een bijdrage tot de geschiedenis van den roman in de XVIIIe eeuw. (Met bibliografie)
80037: STE-MARIE, A.de. - Champs et moissons d'apostolat dans l'Inde malabare et tamoule. Av.nombr.ill.
141014: STEADMAN-JONES, R. - Colonialism and grammatical representation: John Gilchrist and the analysis of the "Hindustani" language in the late eighteenth and early nineteenth centuries.
61121: STEADMAN, J.M. - The lamb and the elephant. Ideal imitation and the context of Renaissance allegory.
7855: STECHER, J. - Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique.
137193: STECHOW, W. - Apollo und Daphne.
91250: STEELE, S. - Agreement and anti-agreement: a syntax of luisene.
97025: STEENBEEK, A. - Hermannus Muntinghe. M.1 pl.
122090: VAN DE STEENE, C. - Satan en zijn trawanten volgens de achttiende-eeuwse predikatie. M.5 ills.
143393: STEENIS, C.G.G.J. van. (red.) - Album van natuurmonumenten in Nederlandsch-Indië.
54298: STEENSBERG, A. - Ancient harvesting implements. W.80 ill.& 13 fold.pl.
15909: STEENSMA, R. - Het klooster Thabor en zijn nagelaten geschriften. Een inleiding en inventarisatie. M.23 afb.op pl.
102710: STEENWIJK, FRANS van. - Klaudius Civilis, in zestien zangen. Met titelplaat en gegraveerd titelvignet door R.Vinkeles.
106888: STEER, G. - Scholastische Gnadenlehre in mittelhochdeutscher Sprache.
74848: STEEVER, S.B. - Analysis to synthesis: the development of complex verb morphology in the dravidian languages.
25501: STEFANINI, J. - La voix pronominale en ancien et en moyen français.
140858: STEFANOV, Y. - Archaeological monuments and history of the research work in the Isperith region. "Sboryunovo" historical and archaeological reservation.
32650: STEFENELLI, A. - Der Synonymenreichtum der altfranzösischen Dichtersprache.
97407: STEFENELLI, A. - Das Schicksal des lateinischen Wortschatzes in den romanischen Sprachen.
20918: STEGEMAN, J. - Aspekte der kontrastiven Syntax am Beispiel des Niederländischen und Deutschen.
139787: STEGER, H. - David rex et propheta. König David als vorbildliche Verkörperung des Herrschers und Dichters im Mittelalter, nach Bilddarstellungen des achten bis zwölften Jahrhunderts.
114080: STEGMÜLLER, W. - Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie, II: Theorie und Erfahrung.
118771: STEGMÜLLER, W. - Theorie und Erfahrung.
31800: STEHLI, W. - Die Femininbildung von Personenbezeichnungen im neuesten Französisch.
47711: STEIDLE, W. - Studien zum antiken Drama.
123087: STEIN, C.G.D. - Reise durch Baiern, Salzburg, Tirol, die Schweiz und Württemberg. Mit 1 Kupfer & 1 grosse Faltkarte.
123089: STEIN, C.G.D. - Reise nach Amsterdam, Haag, Rotterdam, London, Oxford, Cambridge, Manchester, Liverpool etc.
5852: STEIN, H.J.A.M. - Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siècles.
123086: STEIN, C.G.D. - Reise über Aachen, Brüssel nach Paris, Strassburg und Basel, durch Baden, Hessen, Franken und Thüringen.. Mit 1 Kupfer & 1 grosse Faltkarte.
20922: STEIN, S. - Die Ungläubigen in der mittelhochdeutschen Literatur von 1050 bis 1250.
105989: STEIN, G. - Better words. Evaluating EFL dictionaries.
77786: STEIN, J.W.J.A. - Beobachtungen zur Bestimmung der Breitenvariation in Leiden, nach der Horrebow-Methode angestellt von Juni 1899 bis Juli 1900.
123090: STEIN, C.G.D. - Reise über den Harz nach Cassel, Frankfurt, Mainz, Coblenz, Trier, Cöln, Düsseldorf und durch Westphalen..Mit 1 Kupfer & 1 grosse Faltkarte.
141250: STEIN, E. - Die kaiserlichen Beamten und Truppenkörper im römischen Deutschland unter dem Prinzipat.
84139: STEIN, G. - Primäre und sekundäre Adjektive im Französischen und Englischen.
135278: STEIN, H. - Archers d'autre fois: archers d'aujourd'hui. Av. 20 ills. hors texte en phototypie et 110 ills par L. Laugier dans le texte.
22586: STEINBACH, R. - Die deutschen Oster- und Passionsspiele des Mittelalters.
116388: STEINBAUER, F. - Neo-melanesian concise dictionary (New Guinea pidgin-english).
16859: STEINBERG, D.D. & L.A.JAKOBOVITS (ed.) - Semantics.An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology.
50204: STEINEN, W.v.d. - Homo caelestis: das Wort der Kunst im Mittelalter. Text- und Tafelbd.m.300 Taf.
50205: STEINEN, W.v.d. - Der Kosmos des Mittelalters.M.16 Taf.
82629: STEINEN, W.v.d. - Canossa: Heinrich IV.und die Kirche.
116542: STEINER, M. - Die Welt der Aufklärung. Nachgelassene Schriften hrsg.u.eingeleitet v.K.Hiller. M.Porträt.
105985: STEINER, E. - Documentary culture and the making of medieval English literature. W.11 ill.
141296: STEINGRÄBER, S. - Arpi - Apulien - Makedonien. Studien zum unteritalischen Grabwesen in hellenistischer Zeit.
115815: STEINHART, W.L. (uitg.) - Niassche teksten. (nr.3-24). Met Ned.vert.& aant.
98844: STEINHART, W.L. - Niasse teksten (27-40). Tekst, vertaling, kommentaar.
127348: STEINHÖWEL. HESS, U. - Heinrich Steinhöwels "Griseldis". Studien zur Text- und Überlieferungsgeschichte einer frühhumanistischen Prosanovelle.
22590: STEINHÖWEL, HEINRICH. - Decameron. Hrsg.v.A.Keller.
54311: STEINILBER-OBERLIN, E. & K.MATSUO. - Les sectes bouddhiques japonaises. Av.nombr.ill.
54313: STEININGER, H. - Hauch- und Körperseele und der Dämon bei Kuan Yin-tze.
54315: STEINITZ, W. - Ostjakologische Arbeiten: ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten, Bd.I:Texte (m.Uebers.), Bd.II:Kommentare, hrsg.v.G.Sauer & B.Schulze.
108518: STEINITZ, W. - Geschichte des wogulischen Vokalismus.
45834: STEINMANN, P. - Amt Crivitz. M.Krt.
102459: STEINMETZ, H. - Die Trilogie. Entstehung und Struktur einer Grossform des deutschen Dramas nach 1800.
90140: STEINMETZ, R. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830.
114807: STEINMETZ, S.R. - Gesammelte kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie. Bd.I-II (Ethnologie)
54318: STEINMETZ, S.R. - Gesammelte kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie.
138832: STEINRÜCK, M. - Rede und Kontext. Zum Verhältnis von Person und Erzähler in frühgriechischen Texten.
61498: STEINTHAL, H. - Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern.
134634: STEINTHAL, H. - Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römer mit besonderer Rücksicht auf die Logik.
22594: STEKELENBURG, D.v. - Michael Albinus 'Dantiscanus' (1610-1653). Eine Fallstudie zum Danziger Literaturbarock.
142350: STEKELIS, M. - The Yarmukian culture of the neolithic period.
115403: STEL, SIMON van der. - Journal of his expedition to Namaqualand 1685-1686. Ed.(Dutch text w.English transl.) by G.Waterhouse. W.map & 43 pl.
128052: STELLA, F. (cura) - Poesia dell'alto medioevo Europeo: Manoscritti, lingua e musica dei ritmi latini. Poetry of early medieval Europe[...]... Proceedings of the Euroconferences for the Corpus of Latin Rhythmical Poems (4th-9th c.).
128051: STELLA, F. & E.D'ANGELO. (eds.) - Poetry of the early medieval Europe: manuscripts, language and music of the rhythmical latin texts. (III Euroconference for the digital edition of the Corpus of Latin Rhythmical Texts 4th-9th cent.)
7861: STELLINGA, G. - Zinsvormen en zinsfuncties in de Abele Spelen.
135515: STELLMACHER, D.] LEHMBERG, M. (Hrsg.) - Sprache, sprechen, Sprichwörter. Festschrift für D. Stellmacher zum 65. Geburtstag.
135517: STELLMACHER, D.] WAGENER, P. [Hrsg.]. - Sprachformen. Deutsch und Niederdeutsch in europäischen Bezügen.
143655: CONTINENTAAL STELSEL. - Afschrift in contemporaine hand van een artikel in Haagsche Courant van den 9den van Sprokkelmaand (=9 februari) 1810.
116665: NEDERLANDSCHE STEMMEN. - Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde. (Red. Isaac da Costa). Met register op jrg.1-6.
7863: STEMPEL, B.M.v.d. - De vrouw in onze Britsche romans.
7865: STEMPEL, B.M.v.d. (uitg.) - Roman van den Riddere metter Mouwen. M.1 uitsl.tab.
130617: STEMPEL, W.-D. - Untersuchungen zur Satzverknüpfung im Altfranzösischen.
75286: STEN, H. - Les particularités de la langue portugaise.
35039: STEN, H. - L'emploi des temps en portugais moderne.
136929: STENDHAL. - Oeuvres romanesques complètes, tome II. Éd.par Y. Ansel, Ph. Bertier, et X. Bourdenet..
130927: STENDHAL. - Correspondance. Ed.p. H.Martineau & V.del Litto. Tome 1: 1800-1821.
33291: STENDHAL. - Romans et nouvelles. Ed.p.H.Martineau.
97259: STENDHAL. MAY, G. - Stendhal and the age of Napoleon. W.portr.
61339: STENDHAL. CORDIER, H. - Bibliographie stendhalienne. Av.facs.des éd.orig.
94106: STENDHAL. - Armance ou quelques scènes d'un salon de Paris en 1827. Ed.p.R.Lebègue. Av.4 facs.
126704: STENDHAL.] CORDIER, H. - Bibliographie stendhalienne. Av.facs.des éd.orig.
99911: STENGAARD, B. - Vida y muerte de un campo semántico. Un estudio de la evolucíon semántica de los verbos latinos 'stare', 'sedere' e 'iacere'' de latin al romance del s.XIII.
31803: STENGEL, E. - Chronologisches Verzeichnis französischer Grammatiken vom Ende des 14.b.z.Ausgange d.18.Jahrhunderts.
25525: STENGEL, E. (Hrsg.) - Li Romans de Durmart le Galois. Altfranzösisches Rittergedicht.
91942: STENGEL, E.E. - Abhandlungen und Untersuchungen zur hessischen Geschichte. M.4 Abb.& 11 Taf.
130664: STENGEL, E. - Chronologisches Verzeichnis französischer Grammatiken vom Ende des 14.b.z.Ausgange d.18.Jahrhunderts.
68170: STENGEL, E.E. - Abhandlungen und Untersuchungen zur Geschichte des Kaisersgedankens im Mittelalter.
9180: STENO, N. - Epistolae et epistolae ad eum datae. Quas cum prooemio ac notis germanice scriptis ed.G.Scherz. M.2 Portr.u.Faks.
10018: STENO, N. SCHERZ, G. - Vom Wege Niels Stensen: Beiträge zu seiner naturwissenschaftlichen Entwicklung.
74167: STENO, N. - Epistolae et epistolae ad eum datae, quas cum prooemio ac notis germanice scriptis. Ed.G.Scherz (& J.Raeder).
119934: STENTON, F. - The first century of English feudalism 1066-1166.
61501: STENZEL, J. - Kleine Schriften zur griechischen Philosophie.
116587: STEPAN, E. (Zusammenstellung) - Neu Österreich. Das Werk des Friedens von St.Germain. Seine Kultur, Bodenschätze, Wirtschaftsleben und Landschaftsbilder. Mit 65 Tafeln & 7 Karten.
110864: STEPHAN, I. - Johann Gottfried Seume.
27299: EDDIUS STEPHANUS. - Het leven van Sint Wilfrid. Tekst, vert.& comm.d.C.A.H. Moonen.
128674: STEPHANUS, Henricus. [= ESTIENNE, H.] - Principum monitrix musa. Sive, de principatu bene instituendo & administrando poema. Eiusdem poematium, [..] Eiusdem libellus De Aristotelicae ethices differentia ab historia & poetica.
143380: STEPHANUS, Henricus.] - Conciones sive orationes ex Graecis Latinísque historicis excerptae.
96830: STEPHANY, U. - Adjektivische Attributskonstruktionen des Französischen.
123393: STEPHENS, G. - The old-northern runic monuments of Scandinavia and England, now first collected and deciphered. W.2 frontispices (incl.portrait of the author), numerous illustrations in the text (´with many hundreds of facsimiles and illustrations´), 1 tipped-in photograph, some folding plates & 12 chromolithographic plates.
112538: STEPHENS, G. - The old-northern runic monuments of Scandinavia and England. Vol.II. (Bracteates; Wanderers, i.e.findings in non-runic outland; Archaic and other Scandinavian-runic monuments; Old-northern word-row and Scandinavian-runic word-list). W.frontispice, numerous illustrations in the text & 12 chromolithographic plates.
122112: STEPHENS, G. - The old-northern runic monuments of Scandinavia and England, now first collected and deciphered. W.2 frontispices (incl.portrait of the author), numerous illustrations in the text, 1 tipped-in photograph, some folding plates & 12 chromolithographic plates.
106988: STEPHENS, G. - Runehallen i det danske oldnordiske museum. W.12 pl.
87405: STEPHENSON]. SMILES, S. - George Stephenson. M.portr.& 4 gekl.pl. Vert.A.Winkler Prins.
134470: STEPHENSON, F.R. - Historical eclipses and earth's rotation.
82632: STEPHENSON, C. - Borough and town: a study of urban origins in England. W.8 maps.
54323: STEPHENSON, G. (ed.) - Leben und Tod in den Religionen. M.26 Taf.
108521: STEPPAT] HAVEMANN, A. & B.JOHANSEN (Hrsg.) - Gegenwart als Geschichte: islamwissenschaftliche Studien F.Steppart z.65.Geburtstag.
7871: STERCK, J.G. - Bronnen en samenstelling van Marnix' Biënkorf der H.Roomsche Kercke.
117050: STERCK, J.G. - Bronnen en samenstelling van Marnix' Biënkorf der H.Roomsche Kercke.
78035: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524). Bisschop van Utrecht als protagonist van de Renaissance.Zijn leven en maecenaat. M.64 ills.
7873: STERKENBURG, P.G.J.v. - Van woordenlijst tot woordenboek. Inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands. M.afb.
7875: STERKENBURG, P.G.J.v. - Het Glossarium Harlemense. Een lexicologische bijdrage tot de studie van de middelnederlandse lexicografie.
135546: STERKENBURG, P. van (ed.) - A practical guide to lexicography.
15385: STERKENS, R. - Verzamelde opstellen. Uitg.t.g.v.zijn 70e verjaardag.
130864: STERKENS, R. - De letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830 tot 1900.
124392: STERLING, G.E. - Historiography and self-definition. Josephos, Luke-Acts and apologetic historiography.
120215: STERN, C. & W.STERN. - Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten Kindheit. Mit 1 farb. Tafel.
10024: STERN, W. & O.WIEGMANN. - Methodensammlung zur Intelligenzprüfung von Kindern und Jugendlichen. M.Abb. 3.vollst.umgearb.Aufl.
106972: STERN, C. & W.STERN. - Die Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung.
10023: STERN, W. - Psychologie der frühen Kindheit. M.6 Taf.
112120: STERNBACH. SINHA, J.P. (ed.) - Ludwik Sternbach felicitation volume.
127265: STERNE. STEWART, N. - Glimmerings of wit. Laurence Sterne und die russische Literatur von 1790 bis 1840.
86845: STERNE. ZWANEVELD, A.M. - A bookseller's hobby-horse and the rhetoric of translation: Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius, and the first Dutch edition of Tristram Shandy (1776-1779).
139467: STERNE. BOSCH, R. - Labyrinth of digressions. Tristram Shandy in Engeland in de achttiende eeuw.
113870: STERNE. BOSCH, R. - Labyrinth of digressions. Tristram Shandy as perceived and influenced by Sterne's early imitators.
141308: STERNINI, M. - Una manifattura vetraria di V secolo a Roma.
100100: STERZI, M. (cura) - Una Sacra Rappresentazione in Logudorese.
97947: STESICHORUS. - Papyrus Oxyrhynchus 2359, 3876, 2619, 2803. Hrsg.v.G. Schade.
47724: STESICHORUS. - Fragmente und Biographie. Hrsg.v.J.Vürtheim.
85366: STEUBE, A. - Temporale Bedeutung im Deutschen.
93494: STEUNOU, J. & L.KNAPP. - Bibliografía de los cancioneros castellanos del siglo XV y repertorio de sus géneros poéticos.
62725: STEVENS, M. - Four Middle English Mystery Cycles.Textual, contextual, and critical interpretations.
134822: STEVENS, H. ed.] - An account of the proceedings at the dinner given by Mr. George Peabody to the Americans connected with the Great Exhibition, at the London Coffee House, Ludgate Hill, on the 27th October 1851.
136865: STEVENSON, I. - Xenoglossy. A review and report of a case.
98847: STEVENSON, M. - The rites of the twice-born.
74450: STEVENSON, R.H. (transl.) - Amiran-Darejaniani: a cycle of medieval georgian tales, traditionally ascribed to Mose Khoneli.
120024: STEVENSON, J.H. (ed.) - The Edington Cartulary. (Lansdowne MS.442). W.1 plate.
133867: STEVIN, Simon. - La Castrametation. (ET: Nouvelle maniere de fortification par escluses.)
136864: STEWART, R. (ed.) - Ecdosis altera (Sortes Astrampsychi II).
37976: STEWART, D. - Elements of the philosophy of the human mind. Ed.by G.N.Wright.
83818: STEYAERT, M. - In propositiones a summis pontificibus damnatas, annotationes omnes, iam collectae, ab authore recognitae et illustratae.
15913: STEYN, I.C. - Gijzeling.The historical development of the mode of proceeding in 'gijzeling' in the Provincial Court of Holland from 1531.
114912: STEYN PARVÉ, D.C. - De bijbel, de koran en de veda's. Tafereel van Britsch-Indie en van den opstand des inlandschen legers aldaar. Voorrede P.J.Veth. Met 2 portretten en 1 uitsl.kaart.
143522: STIBBE, D.G. (red.) & H. COLIJN (voorw.). - Neerlands Indië. Land en volk, geschiedenis en bestuur, bedrijf en samenleving, door tal van deskundigen.
130212: STIBBE, C.M. - Lakonische weibliche Bronzestatuetten.
92896: STICCO, M. - La poesia religiosa del Risorgimento.
102173: STICHEL, K. - Beiträge zur Lexikographie des altprovenzalischen Verbums.
98277: STICKEL, G. - Untersuchungen zur Negation im heutigen Deutsch.
110530: STIEBEL, L. & L.GUNNER. (ed.) - Still beating the drum. Critical perspectives on Lewis Nkosi. W.ill.
115378: STIELAU, H.I. - Nataler Deutsch. Der Einfluss des Englischen und Afrikaansen auf die deutsche Sprache in Natal.
119946: STIENNON, J. - L'écriture diplomatique dans le diocèse de Liège du XIe au milieu du XIIIe siècle. Av.355 fig.
139321: STIERLING, J.G. (get.) - Reglement van orde voor de plaatselijke schoolcommissie der stad Leyden, door gemelde commissie gearresteerd in hare vergadering van 29 september 1807.
80039: STIETENCRON, H.v. - Indische Sonnenpriester: Samba und die Sakadvipiya-Brahmana.
101884: STIFTER. EISENMEIER, E. - Adalbert Stifter Bibliographie.
112122: STIGAND, C.H. - The land of Zinj, being an account of British East Africa, its ancient history and present inhabitants. W.33 ill.
70601: STIJEVOORT, JAN VAN. - Refereinenbundel anno MDXXIV. Naar het Berlijnsch Hs.uitg.d.F. Lyna & W.van Eeghem.
119590: STIJEVOORT, JAN VAN. - Refereinenbundel anno MDXXIV. Naar het Berlijnsch Hs.uitg.d.F.Lyna & W.van Eeghem.
142298: STIJL, Simon. - Origine et prospérité des Pays-Bas. Trad.par A.G.Chotin.
111617: STIJL, S., J.STINSTRA e.a.) - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen.
113878: STIJNS, Reimond. - Arme menschen.
110570: STILLINGER, T.C. - The song of Troilus: lyric authority in the medieval book.
129701: STILMA, A.J. - A king translated. James VI & I and the Dutch interpretations of his works. 1593-1603.
25531: STIMMING, E. - Der accusativus cum infinitivo im Französischen.
98848: STIMSON, J.F.& D.S.MARSHALL. - A dictionary of some tuamotuan dialects of the polynesian language.
119044: STINISSEN, Jacob. - Gedichten.
25533: STIPP, F.W. - Die Benennungen des Jahres und seiner Teile auf dem Boden des heutigen Frankreichs.
37983: STIRLING, J.H. STIRLING, A.H. - James Hutchison Stirling, his life and work. W.8 pl.
85203: STOBAEUS, ANDREAS. - Two panegyrics in verse. (Latin text) ed.w.intr., transl.& comm.by M.Berggren.
37990: STOCK, M. & W.G. - International bibliography of austrian philosophy: Psychologie und Philosophie der Grazer Schule.
37988: STÖCKL, A. - Lehrbuch der Philosophie.
75385: STÖCKL, A. - Geschichte der Philosophie des Mittelalters.
54332: STOCKMANN, D. - Der Volksgesang in der Altmark. Von der Mitte des 19.bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts. (m.zahlr.Musikn.& 1 Krt.).
142680: CATALOGUS VAN STOCKUM. - Land en volk van Nederland. Catalogus van oude en nieuwere werken over plaatsbeschrijving, met werken over oudheden, zeden en gewooonten, bevolking en statistiek [etc.].
119928: STOCLET, A.J. - Immunes ab omni teloneo. Etude de diplomatique, de philologie et d'histoire sur l'exemption de tonlieux au haut moyen age et spécialement sur la 'Praeceptio de navibus'.
9760: STOEDER, W. - Geschiedenis der pharmacie in Nederland. M.16 pl.
123449: STOEL, R.B. - Focus in Manado malay. Grammar, particles, and intonation.
73357: STOESSL, F. - Der Tod des Herakles.
107168: STOETT, F.A. - Proeve eener beknopte middelnederlandsche syntaxis.
63656: STOETT, F.A. (uitg.) - Drie kluchten uit de zestiende eeuw. Een esbatement vande schuyfman, Een esbatement van Hanneken Leckertant, Een batement vanden katmaecker.
129097: STOETZER, W. - Theory and practice in Arabic metrics.
108525: STÖHR, W. - Die altindonesischen Religionen.
74454: STÖHR, W. & P.ZOETMULDER. - Die Religionen Indonesiens. M.2 Krt.
54336: STÖHR, W. - Das Totenritual der Dajak. M.13 Abb., 1 Krt.& 3 Taf.
122634: STOK, J.A.van der. - Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum. Met 2 platen.
7882: STOKE, MELIS. - Rijmkronijk. Met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen door Balthazar Huydecoper.
122095: STOKE, MELIS. - Rijmkronijk. Met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen door Balthazar Huydecoper.
50243: STOKE, MELIS. - Rijmkroniek. M.facs. Uitg.d.W.G.Brill.
136518: STOKE, MELIS. - Rijmkronijk. Met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen door Balthazar Huydecoper.
126520: STOKE, MELIS. - Hollandse Jaar-boeken of Rijm-Kronijk van Melis Stoke. Behelsende De Geschiedenissen des Lands, onder de Princen van het eerste Huis, tot den Jare 1305. enz. Uitg.C.van Alkemade. Met 36 platen van de heraut, graven en gravinnen van Holland, dubbelportret van Maria en Maximiliaan en platen van de dood, ingewandskist van Floris V en portret van Gerard van Velsen.
91946: STOKE, MELIS. - Rijmkroniek. Uitg.W.G.Brill.
54341: STOKHOF, W.A.L. - The extinct east-slovincian kluki-dialect.
62934: STOKS, F.] - Ars & ingenium.Studien zum Übersetzen. Festgabe für Frans Stoks zum 60.Geburtstag. Hrsg.v.H.Ester, G.v.Gemert, J.v.Megen. M.Portr.& Ills.
126896: STOL, M. - Studies in old babylonian history.
133597: STOL, M. & S.P. VLEEMING. - The care of the elderly in the ancient Near East.
101147: STOLBERG-WERNINGERODE, Otto Graf zu. - Die unentschiedene Generation. Deutschlands konservative Führungsschichten am Vorabend des Ersten Weltkrieges. M.8 Taf.
9762: STOLL, A. - The cardiac glycosides.
22598: STOLLE, KONRAD. - Thüringisch-erfurtische Chronik. (1440-1502). Aus der Urschrift hrsg.v.L.F.Hess.
143075: STOLLEIS, K. - Der frankfurter Domschatz I: Die Paramente. Liturgische Gewänder und Stickereien 14. bis 20. Jhrh.
14378: STOLP, A. - De eerste couranten in Holland. M.4 facs.
123335: STOLPE, P.M. - Dagspressen i Danmark, dens vilkaar og personer indtil midten af det attende aarhundrede.
123050: STOLS. VIAU, Théophile de. - Sonnets suivis de la Requeste au roy
107130: STOLTE, H. - Bauernhof und Mundart in Ravensberg.
90464: STOLTE, H. - Eilhart und Gottfried. Studie über Motivreim und Aufbaustil. M.2 Abb.
69198: STOLTE, B.H. - Henrik Brenkman (1681-1736), jurist and classicist.
73362: STOLTENBERG, H.L. - Das Minoische und andre larische Sprachen.
73361: STOLTENBERG, H.L. - Etruskische Namen für Seinsformen und Sachen.
111386: STOLZ, F. - Die lateinische Nominal-Composition in formaler Hinsicht.
111388: STOLZ, F. - Zur lateinischen Verbal-Flexion, Heft I.
70334: STOMMEL, J.A. - L'unification du réel.
94098: STONE, L. - Family and fortune. Studies in aristocratic finance in the 16th and 17th centuries. W.3 fig., 6 tables & 7 pl.
113215: STONE, M.E. (ed.) - Jewish writings of the second temple period, vol.II: Apocrypha, pseudepigrapha, Qumran sectarian writings, Philo, Josephus.
63563: STONE, M.E. - Selected studies in Pseudepigrapha and Apocrypha, with special reference to the armenian tradition.
45869: STONES, E.L.G. - Anglo-scottish relations 1174-1328 (selected documents, texts w.transl.).
115582: STOPA, R. - Schnalze: Ihre Natur, Entwicklung und Ursprung / Clicks: their character, development, and origin.
115679: STOPPELAAR, J.H.de. - Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Met 5 kleurenlitho's.
14386: STOPPELAAR, J.H.de. - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den Tachtigjarigen Oorlog.
142466: STORDEUR, D. (dir). - El Kowm 2: une île dans le désert. La fin du Néolithique précéramique dans la steppe syrienne.
142357: STORDEUR, D. - Outils et armes en os du gisement Natoufien de Mallaha (Eynan) Israel.
120020: STOREY, R.L. (ed.) - The Register of Thomas Appleby, bishop of Carlisle, 1363-1395.
14387: STORK-PENNING, J.G. - Het grote werk. Vredesonderhandelingen gedurende de Spaanse Successie-Oorlog 1705-1710.
80042: STORM, P. - The evolutionary significance of the Wajak skulls. W.30 fig.
109166: STORM, G. - Sagnkredsene om Karl den Store og Didrik af Bern hos de nordiske folk.
130661: STORM, J. - Større fransk syntax.
4395: STOROST, J. - Studien zur Alexandersage in der älteren italienischen Literatur. Untersuchungen u.Texte.
22602: STOUT, J. - ... und ouch hagene. (Sigfrids Tod - Burgonenuntergang).
106000: STOUT, J.P. (ed.) - A calendar of the letters of Willa Cather.
15921: STOUTEN, J. - Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en werk.
129343: STOUTEN, H., J.GOEDEGEBUURE & F.van OOSTROM. (éd.) - Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre).
129744: STOYANOVA, M. - Unique focus. Languages without multiple wh-questions.
110950: STOZ, Matthaeus. - Tribunal poenitentiae sev libri duo, Prior de poenitente ut reo, Posterior de Confessario ut judice.
61508: STRABO. - Geographica. Rec.A.Meineke.
143265: STRABO. - The Geography VIII: book XVII & index. Text & transl. by H.L.Jones. With 4 maps.
124995: STRABO. - Geographica. Rec. A. Meineke. Vol. I-II.
105703: STRABO. ALY, W. & F.SBORDONE. - De Strabonis codice rescripto cuius reliquiae in cod.vatic.Vat.Gr.2306 et 2061A servatae sunt.
123936: STRABO. - Géographie. Vol. II (Livre III-IV, Espagne-Gaule). Texte ét. et trad. par F. Lasserre. Avec 3 cartes dépl.
141069: STRABO. - Geography VI, books 13-14. Text & transl.by H.L. Jones.
47744: STRABO. VLIET, E.C.L.v.d. - Strabo over landen, volken en steden.
119483: STRABO. - Geography II, books 3-5. Text & trsl.by H.L.Jones.
47742: STRABO. DIRKZWAGER, A. - Strabo über Gallia Narbonensis. M.2 Krt.
137234: STRABO. - Geographica. Rec.A.Meineke.
118614: STRACHAN, J. & J.G.O'KEEFE. (ed.) - The Táin bó Cúailnge from the Yellow Book of Lecan. W. variant readings from the Lebor na Huidre.
45882: STRACKE, J.R. (ed.) - The Laud herbal glossary.
138313: VAN DER STRAELEN, Jan Frans & Jan Baptist. - De Kronijk van Antwerpen. Deel 1-7: 1770 - 1802. Bez.d.A.van Berendoncks & J.Rylant.
35059: STRAKA, G.] - Phonétique et linguistique romanes. Mélanges offerts à Georges Straka.
28380: STRANDBERG, O. - The rime-vowels of Cursor Mundi. A phonological and etymological investigation.
68179: STRANDBERG, C. - Zur Frage des Veräusserungsverbotes im kirchlichen und weltlichen Recht des Mittelalters.
115431: STRANGMAN, E. - Early French callers at the Cape. W.13 pl.
88473: STRAPAROLE. - Les facetieuses nuits. Trad.p.J.Louveau & P.de Larivey (1585) av.préf.p.P.Jannet.
88007: GOTTFRIED VON STRASSBURG. - Tristan. Text. Nacherzählung & Wort- und Begriffserkl.v.G. Weber.
141018: STRASSI, S. - L'archivio di Claudius Tiberianus da Karanis.
137827: AUCTION CATALOGUE: STRÄTER. - Katalog der berühmten Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten und Zeichnungen des verstorbenen Herrn Dr.August Straeter in Aachen. Versteigerung von Dienstag den 10.Mai bis Samstag den 14.Mai 1898.
93289: STRATMAN, C.J. - Britain's theatrical periodicals 1720-1967. A bibliography.
86140: STRATMANN, G. - Englische Aristokratie und klassizistische Dichtung.
22604: STRAUB, V. - Entstehung und Entwicklung des frühneuhochdeutschen Prosa- Romans. Studien zur Prosaauflösung "Wilhelm von Oesterreich".
142455: STRAUB, R. - Bodengesellschaften des Vorderen Orients.
54363: STRAUBE, H. - Westkuschitische Völker Süd-Aethiopiens. M.Beitr.v.W.Schulz-Weidner, 4 Abb., 73 Taf.& 8 Krt.
136674: STRAUSS, Friedrich. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch door wijlen vrouwe A. Kleyn, geb. Ockerse, met een voorreden van wijlen J.H. van der Palm, en ophelderende aanteekeningen door Joh. Clarisse. Tweede uitgave, de vertalingen herzien door Nicolaas Beets.
1221: STRAUSS, D. - Redegattungen und Redearten im "Rolandslied", sowie in der "Chanson de Roland" und in Strickers "Karl".
110574: STRAUSS, D.F. - Ulrich von Hutten.
95562: STRAUSS, O. - Die Sprache der mittelenglischen Predigtsammlung HS.B.14.52 Trinity College, Cambr.
50263: STRAYER, J.R.] JORDAN, W.C. e.a. (ed.) - Order and innovation in the middle ages: essays in honor of J.R.Strayer.
101920: STRECKER (STENGEL, E.E., Hrsg.) - Corona quernea: Festgabe Karl Strecker.
75387: STRECKER] - CORONA QUERNEA: Festgabe Karl Strecker z.80.Geburtstag.
107129: STREIFF, C. - Die Laute der Glarner Mundarten. M.Karte.
88798: STREINZ, F. - Die Singschule in Iglau und ihre Beziehungen zum allgemeinen deutschen Meistergesang.
17115: STREITBERG, W.] - Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. Festschrift für Wilhelm Streitberg.
28027: STREITBERG, W. (Hrsg.) - Die Gotische Bibel.
96642: STREITBERG, W. & V.MICHELS. - Die Erforschung der indogermanischen Sprachen. Bd.2: Germanisch. (Lief.1)
142600: STREITBERG, W. (Hrsg.) - Die Erforschung der indogermanischen Sprachen, 1-4. (I:Giechisch, Italisch, Vulgärlatein, Keltisch; II.Germanisch; III.Slavisch-Litauisch, Albanisch; IV. Indisch Iranisch, Armenisch).
75388: STREITBERG, W. - FESTSCHRIFT für Wilhelm Streitberg: Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft.
118272: STRENG, J.C. - Het is thans zeer briljant. Aspecten van het Zwolse culturele leven tijdens de overgang van ancien régime naar moderne tijd. M.talr.ills.
65384: STRENG, C.F.M. - 'Realisme' in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875. M.61 afb.
140007: STREUVELS, Stijn. - De oogst.
123310: STREUVELS] SINTOBIN, T. - 'Wie schaft er op de woorden?' Vijf keer Streuvels lezen.
119333: STREUVELS, S. (vert.) - Twee vertellingen van Tolstoï.
119524: STREUVELS, Stijn. (bew.) - Graaf Tolstoï - Geluk in het huishouden.
135011: STREUVELS, Stijn. - Duimpjesbundel. + De oogst.
116987: STREUVELSGENOOTSCHAP. - Jaarboek 1 t/m 4 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Red.P.Thomas, R.Van Daele. Met ills.
141480: GELLIUS. HOLFORD-STREVENS. - Aulus Gellius.
88606: STRICH, F. - Deutsche Klassik und Romantik. Oder Vollendung und Unendlichkeit. Ein Vergleich.
70406: STRICK VAN LINSCHOTEN, P.H.A.J. - Herinneringen van den baron Strick van Linschoten. Naar het hoogduitsch bewerkt door een staatsman.
114921: STRICK VAN LINSCHOTEN, P.H.A.J. - Gedichten. Met gegraveerde titel.
25545: STRICKER, E. - Entstehung und Entwicklung der Floovant-Sage.
9764: STRICKER, S. (Hrsg.) - Handbuch der Lehre von den Geweben des Menschen und der Thiere. M.421 Holzschn.
111675: STRIEDER, W. & R.ARIS. - Variational methods applied to problems of diffusion and reaction. W.12 fig.
139442: STRIEN, T.van & E. Stronks (bez.) - Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw.
39393: DE STRIJCKER, E. - ZETESIS, album amicorum aangeb.aan E.de Strijcker t.g.v.z.65 verj. M.26 pl.
74464: STRIJP, R. - Cultural anthropology of the middle east, a bibliography, vol.I: 1965-87.
73815: STROESCU, S.C. - La typologie bibliographique des facéties roumaines.
132451: STROH, W. - Die römische Liebeselegie als werbende Dichtung.
75389: STROLL, M. - Symbols as power. The papacy following the investure contest.
11764: STRÖMGREN, E.& B. - Zweite Sammlung astronomischer Miniaturen. M.41 Abb.& 3 Taf.
93238: STRONGMAN, L. - The Booker Prize and the legacy of empire.
137658: STRAATLIEDJES. - STROOIBILJETTEN. - Verzameling van 32 liedbladen uit de 19e eeuw.
96972: STROOP, J. - Nederlands dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982.
127396: STROZZI, T. - Die Borsias des Tito Strozzi. Ein lateinisches Epos der Renaissance. Erst herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von W.Ludwig.
118726: STRUCK, A. - Mistra, eine mittelalterliche Ruinenstadt. Streifblicke zur Geschichte und zu den Denkmälern des fränkisch-byzantnischen Zeitalters in Morea. M.76 Abb.
38023: STRÜMPELL, L. - Pädagogische Abhandlungen.
9194: STRÜMPELL, A. - Aus dem Leben eines deutschen Klinikers. M.6 Taf.
69209: STRUNK, K. (Hrsg.) - Probleme der lateinischen Grammatik.
105175: STRUNZ, F. - Die Vergangenheit der Naturforschung: ein Beitrag zur Geschichte des menschlichen Geistes. M.12 Taf.
111401: STRUVIUS, B.G. - Antiquitatum romanarum syntagma. W.5 fold.pl.
11770: STRUYCK, N. - Les oeuvres de Nicolas Struyck ((1687-1769) qui se rapportent au calcul des chances, à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères. Trad.J.A.Vollgraff.
115298: STRUYF, J. - Overzicht van het Nederlands literair en taalkundig leven van 1870 tot 1874 aan de hand van het Handelsblad van Antwerpen.
108465: STRUYKER BOUDIER, H. - Speurtocht naar een onbekende. Anna Blaman en haar Eenzaam avontuur.
77882: STRUYS, Th. - Ziekte en genezing in het Oude Testament.
89976: STUBBINGS, D. - Anglo-Irish modernism and the maternal. From Yeats to Joyce.
116418: STUBBS, L. - Manoga maka vavakato pa Ganoqa / Eleven stories from Ranongga. (Texts w.transl.). W.ills.
127594: LEIDSE UNIVERSITEIT: REÜNIE DER OUD-STUDENTEN.] - Feestviering ter herinnering van den akademische leeftijd, gehouden in 's Gravenhage, den 23sten en 24sten Julij 1828.
32662: STUDER, P. (ed.) - Le Mystère d'Adam.An anglo-norman drama of the twelfth century.
76985: LEIPZIGER STUDIEN - Leipziger Studien zur classischen Philologie. Hrsg.v.G.Curtius, L.Lange, O.Ribbeck u.a.
109262: AFRICAN LANGUAGE STUDIES. - Ed.by M.Guthrie, G.Atkins, W.H.Whiteley & D.W.Arnott.
117928: BULLETIN of the School of Oriental and African Studies, - vol. 16 - 41.
134317: BASQUE STUDIES. - Basque Artistic Expression. / Journal of Basque studies. Vol.1-4/1. Ed.by J.C.Mendizabal.
93406: STUIP, R.E.V. (publ.) - Langue et litterature françaises du moyen age. Etudes réunies. Av.2 pl.
7902: STUIVELING, G. (uitg.) - Van den lande van ouer zee.
7904: STUIVELING, G. - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Prof.Garmt Stuiveling t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
5876: STUIVELING, G. (uitg.) - De briefwisseling Vosmaer-Perk.Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
139482: STUMP, G.T. - The semantic variability of absolute constructions.
101925: STUMPF, K.F. (ed.) - Urkunden zur Geschichte des Erzbisthums Mainz in 12.Jahrh. M.Tafel.
114360: STUMPFELDT, H. - Staatsverfassung und Territorium im antiken China. M.Krt.
121489: STUNOVA, A. - A contrastive study of russian and czech aspect: invariance vs. discourse.
124956: STÜRENBURG, C.H. - Ostfriesisches Wörterbuch.
123339: STURKENBOOM, D. - Spectators van hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw.
122248: STURLER, J.de. - Les relations politiques et les échanges commerciaux entre le Duché de Brabant et l'Angleterre au moyen âge.
133719: SNORRI STURLUSON. - Text by Snorri Sturluson in Óláfs saga Tryggvasonar en mesta. By Ólafur Halldórsson.
109165: SNORRI STURLUSON. - Hattatal. Hrsg.v.Th.Möbius.
110576: STÜRNER, W. - Friedrich II, Teil I (v.2): Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland, 1194-1220. M.11 Abb.& 1 Stammtaf.
7913: STUTTERHEIM, C.F.P. - Het begrip metaphoor. Een taalkundig en wijsgerig onderzoek.
117734: STUTTERHEIM, W.F. - A javanese period in sumatran history. (9th cent.AD).
110577: STUTZ, U. - Der Geist des Codex iuris canonici.
45909: STUTZ, U.] - FESTSCHRIFT Ulrich Stutz z.70.Geburtstag.
22616: STUYVER, W. - Deutsche expressionistische Dichtung im Lichte der Philosophie der Gegenwart.
25553: STYFF, H. - Etude sur l'évolution sémantique du radical ward- dans les langues romanes.
25555: STYGER, F. - Essai sur l'oeuvre de Mme de Lafayette.
130499: STYKA, J. - La littérature grecque à la lumière de l'appréciation esthétique des auteurs romains (depuis Auguste jusqu'au IIe siècle après J.-Ch.).
120199: STYLES, D. - Ministers' accounts of the Collegiate Church of St.Mary, Warwick, 1432-85, transcribed & edited. W.3 plates.
135325: SERGIUS the STYLITE. - The disputation against a Jew. Ed.& transl.by A.P.Hayman.
47778: STYRENIUS, C.G. - Submycenaean studies. W.61 pl.& 6 maps.
105975: SU, J.J. - Ethics and nostalgia in the contemporary novel.
99845: SUANCES-TORRES, J. - Diccionario del verbo español, hispanoamericano y dialectal.
99790: SUAREZ FERNANDEZ, M. - El complemento predicativo en castellano medieval (época prealfonsí).
92816: SUBIRATS-RÜGGEBERG, C. - Sentential complementation in Spanish.
92776: SUBRENAT, J. - Etude sur Gaydon, chanson de geste du XIIIe siècle. Av.7 pl.
94005: SUCHIER, H. (Hrsg.) - Aucassin und Nicolette. 3.Aufl.
25559: SUCHIER, H. (Hrsg.) - La Chançun de Guillelme.
130257: SUDHOF, S. (Hrsg.) - Der Kreis von Münster. Briefe und Aufzeichnungen Fürstenbergs, der Fürstin Gallitzin und ihrer Freunde. Teil 1 (1769-1788). (a.Texte; b.Anmerkungen).
93001: SUETONIUS. - Ed.w.engl.transl.by J.C. Rolfe.
97958: SUETONIUS. - Opera omnia ex ed. Baumgarten-Crusii (Delphin classics with the Variorum notes, Bipont comm.& ind.ed.by A.J. Valpy).
47785: SUETONIUS. - De grammaticis et rhetoribus. Coll.C.Brugnoli.
140972: SUETONIUS. KASTER, R.A. - Studies on the text of Suetonius' De vita Caesarum.
122338: SUETONIUS. RUHNKEN, D. - Scholia in Suetonii Vitas Caesarum. Ed.J.Geel.
132976: SUETONIUS. - XII Caesares. Ex vetusto exemplari emendatiores multis locis.
128950: SUETONIUS. - Vitae XII Caesarum et quae ex illustribus grammaticis ac claris rhetoribus supersunt, cum prioris partis collatione facta ab Cl. Salmasio ad Ms. codicem Memmianum inegra, adj. emendationibus J.Gronovii.
131390: SUETONIUS. POIGNAULT, R. (éd.) - Présence de Suétone. Actes du colloque tenu à Clermont-Ferrand (25-27 novembre 2004).
103005: SUETONIUS. - Ex rec.J.G.Graevii cum ejusdem animadv.ut et comm.integro L.Torrentii, I.Casauboni, T.Marcilii & al. W.frontisp., num.text-fig.& 12 portr.
115508: SUETONIUS. - (Opera). Et in eum commentarius exh.J.Schildio. W.engr.title & 12 portraits.
123178: SUETONIUS. - Vita di Domiziano. (Testo) c.intr., trad.& comm.di F.Galli.
89303: SUGER. - Ausgewählte Schriften. Ordinatio, De consecratione, De administratione. Hsrg.(m.Übers.& Komm.) v.A.Speer & G.Binding. M.2 Taf.& 2 Krt.
98856: SÜHEIL ÜNVER, A. (ed.) - Serefeddin Sabuncuoglu: Kitabül cerrahiyei ilhaniye (les illustrations du traité de chirurgie). Av.76 pl.
54397: SUHONEN, S. - Die jungen lettischen Lehnwörter im Livischen.
121542: SUIJS, J.J. - De Oisterwijksche schoolkwestie met hare officieele bescheiden uit mijn archief.
91268: SÜKRÜ, M. - Das Hest Bihist des Idris Bitlisi (I:) von den Anfängen b.z.Tode Orhans.
143757: SULL, M.R. - Spencerian script and ornamental penmanship.
54401: SULLIVAN, B.M. - Krsna Dvaipayana Vyasa and the Mahabharata: a new interpretation.
82486: O'SULLIVAN, T.D. - The De excidio of Gildas: its authenticity and date.
73371: SULLIVAN, J.P. (ed.) - Critical essays on roman literature: satire.
73373: SULLIVAN, S.D. - Psychological and ethical ideas: what early Greeks say.
110578: SULLIVAN, T. - Benedictine monks at the university of Paris, AD 1229-1500: a biographical register.
113208: SULLIVAN, J.P. (ed.) - Critical essays on roman literature: elegy and lyric.
83826: SULLY, J. - Essai sur le rire, ses formes, ses causes, son développement et sa valeur. Trad.p.L.& A.Terrier.
140073: SULPICIA. SKOIE, M. - Reading Sulpicia. Commentaries 1475-1990.
103009: SULPICIUS SEVERUS. HYLTÉN, P. - Studien zu Sulpicius Severus.
121982: SULPICIUS SEVERUS. ANDEL, G.K. - The christian concept of history in the chronicle of Sulpicius Severus.
135266: SULZER, D. - Traktate zur Emblematik. Studien zu einer Geschichte der Emblemtheorien. Hrsg.v.G.Sauder.
106788: SUMBERG, L.A.M. - La Chanson d'Antioche. Etude historique et littéraire.
98857: SÜMER, F. - Oguzlar (Türkmenler): tarihleri- boy teskilati - destanlari. W.3 fold.tables, 5 pl.& 2 fold.maps.
2229: SUMMERFIELD-DE VRIES, Th.G. - The matter of king's lives.The design of past and present in the early 14th.-c.verse chronicles by Pierre de Langtoft and Robert Mannyng.
98858: SUMMERS, R. (ed.) - Prehistoric rock art of the federation of Rhodesia and Nyasaland. W.60 ills.& maps, 116 (mainly col.) pl.& comm.by E.Goodall, C.K.Cooke & J.D.Clark.
28406: SUNDBY, B. - Studies in the Middle English dialect material of Worchestershire records.
47049: SUNDELIN, T. - Ad Theodori Prisciani Euporista adnotationes.
96870: SUNDELL, L.-G. - La coordination des propositions conditionelles en français contemporain.
85240: SUNDQVIST, B. - Deutsche und niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420.
85338: SUNDQVIST, A. - Studier i svensk moduslära.
54413: SUNDSTRÖM, L. - The trade of Guinea.
54415: SUNDSTRÖM, L. - Ecology and symbiosis: Niger water folk. W.map.
116884: SUNDWALL, J. - Die einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnis klein-asiatischer Namenstämme.
89181: SUÑOL, G.M. - Introduction à la paléographie musicale grégorienne.
7917: SURINGAR, W.H.D. (uitg.) - Die Bouc van Seden. Een middelnederlandsch zedekundig leerdicht, na Kausler, volgens het Comburger handschrift opnieuw uitgegeven en toegelicht.
5884: SURINGAR, W.H.D. - Dit sijn Seneka Leren, liever te noemen Tweespraec tusscen enen Vader ende sinen Sone over alrehande swaer gheval. Een middelnederlandsch zedekundig leerdicht... uitg.en toegelicht.
88109: SURINGAR, W.H.D. - Ioannes Glandorpius in zijne Latijnsche Disticha als vertaler van Agricola's Sprichwörter aangewezen. Met uitg.v.Distichorum liber secundus.
134799: LE SURRE, J.-P.-J.] - La nouvelle église gallicane convaincue d'erreur, ou réfutation du 'Cathéchisme à l'usage de toutes les églises de l'empire français'.
92937: SHAKESPEARE. SHAKESPEARE SURVEY. - An annual survey of Shakespearian study & production. Ed.by A.Nicoll a.o. W.ills. Vol.1 to 41. W.indices and general index to vol.1-40.
142754: SUSATO, Tielman. - Het ierste musyck boexken. Naar de uitgave van 1551 in partituur gebracht door Fl. van Duyse.
61535: SUSEMIHL, F. - Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit.
50291: SUSO, H. - Oeuvres.Trad.p.E.Cartier.
50293: SUSO, H. - Colloquia dominicana cum divino animae sponso perdurante sacro convivio.
92786: SÜSS, K. - Untersuchungen zum Gedichtwerk Salvador Esprius.
16395: SUTER, H. - Innerschweizerischen Militär-Unternehmertum im 18.Jht.
61277: SUTHERLAND, J. - A preface to eighteenth century poetry.
101574: SUTHERLAND, J.R. - On English prose.
97391: SUTHERLAND, J. - English satire.
112782: VEDANTA-SUTRAS, - with the comm.of Ramanuja & Sankaracarya, transl.by G.Thibaut.
120147: SUTTON, A.F. - The mercery of London: Trade, goods and people, 1130-1578.
91270: SVANE, G.O. - Die Flexionen in stokavischen Texten aus dem Zeitraum 1350-1400.
130961: SVEDELIUS, C. - L'analyse du langage appliquée à la langue française.
122823: EINAR ÓL.SVEINSSON.] - Einarsbók. Afmæliskveðja til Einars Ól.Sveinssonar 12.desember 1969.
132987: EINAR ÓL. SVEINSSON. - Við uppspretturnar. Greinasafn.
61536: SVENNUNG, J. - Scadinavia und Scandia (Namenstudien). M.3 Krt.
41405: SVENNUNG, J. - Orosiana: syntaktische, semasiologische und kritische Untersuchungen zu Orosius.
47799: SVENNUNG, J. - Untersuchungen zu Palladius und zur lateinischen Fach- und Volkssprache.
47801: SVENNUNG, J. - Kleine Beiträge zur lateinischen Lautlehre.
47803: SVENNUNG, J. - Anredeformen. Vergleichende Forschungen zur indirekten Anrede in der dritten Person und zum Nominativ für den Vokativ.
97963: SVENSSON, A. - Zum Gebrauch der erzählenden Tempora im Griechischen.
47805: SVENSSON, A. - Der Gebrauch des bestimmten Artikels in der nachklassischen griechischen Epik.
109819: SWAANENBURG, W.v. - Parnas, of de zang-godinnen van een schilder. Met titelvignet.
123278: SWABE, J.M. - The burden of beasts. A historical sociological study of changing human-animal relations and the rise of the veterinary regime.
140446: SWADESH, M. - Elementos del tarasco antiguo.
7920: SWAEN, MICHIEL de. - Werken. (Tooneelspelen, Leven & de Dood van Jesus Christus, Verscheyden Godvruchtige & sedige Rym-Wercken). Uitg.V.Celen m.m.v.C.Huysmans & M.Sabbe.
96692: SWANENBERG, C. - Wiej wè bewaort ... 'n Oostbrabants woordebuuske. M.61 afb.
120019: SWANSON, R.N. (ed.) - The Register of John Catterick, bishop of Coventry and Lichfield 1415-1419.
30183: SWART, J. - Thomas Sackville. A study in sixteenth-century poetry.
140657: SWART, Pieter de] - Het blyde Breda, ofte kort verhaal van de plegtige intrede van den allerdoorlugtigsten vorst Willem Carel Hendrik Friso [etc.], als heer en baron van Breda, ende haare koninklyke hoogheid Anna, kroonprincesse van Engeland [etc.], geschied op den XIII. van Herfst-maand, 1737.
83896: SWARTH, Helène. - Brieven aan Pol de Mont. Uitg.H.Liebaers.
136527: SWASTIKA. - De swastika. Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie van symboliek, vrijmetselarij en aanverwante onderwerpen. Jaargang 1-5.
142782: SWAYNE, H.J.Fowle. - Churchwardens' accounts of S.Edmund & S.Thomas, Sarum, 1443-1702, with other documents. With large folding map of the church.
120003: SWAYNE, H.J.Fowle. - Churchwardens' accounts of S.Edmund & S.Thomas, Sarum, 1443-1702, with other documents. W.large folding map of the church.
120996: SWEARINGEN, C.J. - Rhetoric and irony. Western literacy and western lies.
134776: SWEELINCK, Jan Pieterszn. - Cantiones sacrae voor 5 stemmen. Ten deele voor het eerst uitgegeven en met een inleiding en historische aanteekeningen voorzien door Max Seiffert.
142141: SWEERTS, H.] - Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uythangborden, en andere taferelen.
97197: SWEET, H. - The student's dictionary of Anglo-Saxon.
95347: SWEET, H. - The student's dictionary of Anglo-Saxon.
138894: AUCTION CATALOGUE. SWÉTCHINE. - Collection Swétchine, ministre de Russie a La Haye. (Tableaux, orfèvrerie, meubles, pendules, tapis persans, étoffes, lustres, bronzes, céramiques, aquarelles).
28433: SWIECZKOWSKI, W. - Word order patterning in Middle English.A quantitative study based on Piers Plowman and Middle English sermons.
29769: SWIFT. MILIC, L.T. - A quantitative approach to the style of Jonathan Swift.
136840: SWIFT, L.J. - The early fathers on war and military service.
29113: SWIFT. CRAVEN, K. - Jonathan Swift and the millennium of madness. The information age in Swift's "A Tale of a Tub".
83241: SWIFT. WILLIAMS, K. - Jonathan Swift and the age of compromise. W.2 pl.
92969: SWIFT. FISCHER, J.I. & D.C.MELL Jr. (ed.) - Contemporary studies of Swift's poetry.
128368: SWIGGERS, P. & A. WOUTERS. (ed.). - Syntax in antiquity.
128197: SWIGGERS, P. - Grammaire et théorie du langage au dix-huitième siècle. "Mot", "temps", "mode" dans l'Encyclopédie Méthodique.
123947: SWILDENS, J.H.] - Vaderlandsch A-B boek voor de nederlandsche jeugd.
87110: SWINBURNE. HYDER, C.K. (ed.) - Swinburne: the critical heritage.
95475: SWINBURNE. CHEW, S.C. - Swinburne. W.9 pl.
63568: SYAMILAKA. - The Padataditaka, vol.I: intr., text, comm.& app.by.G.H.Schokker.
114391: SYBEL, H - Geschichte der Revolutionszeit 1789-1800.
109904: SYLVESTER, JOSHUAH. - The complete works. Ed.w.intr., notes etc.by A.B. Grosart. With portr.& facs.
136830: SYMEON the YOUNGER. BIEDERMANN, H.M. - Das Menschenbild bei Symeon dem Jüngeren dem Theologen (949-1022).
137635: AUCTION CATALOGUE: SYMES. - Catalogue des livres anciens composant la libraire de M. L.Symes. 2e - 3e - 4e partie.
131002: SYMMACHUS. - Epistolarum Lib. X. castigatissimi, cum auctuario. Duo libelli S. Ambrosii episc. ad Valentinianum Imper. Eiusdemque epistola ad Eugenium. Cum miscellaneorum lib. X. & notis nunc primum editis a. Fr. Iur. D. [S. Ambroise, Ed. F. Juret].
131004: SYMMACHUS. HECHT, B. - Störungen der Rechtslage in den Relationen des Symmachus. Verwaltung und Rechtsprechung in Rom 384/385 n. Chr.
111416: SYMMACHUS. KLEIN, R. - Symmachus. M.Taf.
133205: SYMMACHUS. - Octo orationum ineditarum partes invenit notisque declaravit A. Maius. Accedunt addidamenta quaedam.
84651: SYMMACHUS. - Octo orationum ineditarum partes. Mit Faks. Inv., not.decl.A. Mai.
130804: SYMPOSIUM. - Saints and sagas. A symposium. (Proceedings of the 16th Intern.Symposium Centre for the study of Vernacular Literature in the Middle Ages, Odense nov.1991).
126127: GEORGIUS SYNCELLUS. - Georgius Syncellus et Nicephorus Cp. Ex rec. G. Dindorff. (graece et latine).
136648: SYNESIUS. - Hymnes. Texte av.trad.p.J.-F.Grégoire & F.-Z.Collombet; précédés d'une notice sur Synésius par M.Villemain.
131482: SYNESIUS. - Opuscula. Rec. N.Terzaghi.
94122: SYNGE. SKELTON, R. - The writings of J.M.Synge.
95468: SYNGE. STEPHEN, E. - My uncle John. Edward Stephen's Life of J.M.Synge. Ed.by A.Carpenter. W.9 pl.
94124: SYNGE. HOWE, P.P. - J.M.Synge. A critical study. W.portr.
94107: SYNGE. MIKHAIL, E.H. - J.M.Synge. A bibliography of criticism.
139662: GELDERSE SYNODE. - Schriftelicke conferentie tusschen de kercken-dienaren des vorstendoms Geldre ende graefschap Zutphen, aenghevanghen anno 1617. ende in hare Provinciale Synode in Iunio ende Iulio anno 1618 volbracht: Aengaende de vyff artijculen metten ghevolghe van dien.
9772: SYPKENS SMIT, J.H. - Leven en werken van Matthias van Geuns M.D.1735-1817. M.71 afb.
137505: SYRIANUS. LONGO, A. - Siriano e i principi della scienza
111578: PUBLILIUS SYRUS. - Die Sprüche. Lateinisch-deutsch v.H. Beckby.
73135: PUBLILIUS SYRUS. - Sententiae. Ed.R.A.H. Bickford-Smith.
132823: PUBLILIUS SYRUS. - Mimi aucti et correcti ex codice Ms. Frisingensi; cum notis viri docti, et variis lectionibus.
84583: SENECA & SYRUS. - Sententiae. Ex codd .Pall.& Frising.st.& op.J. Gruteri. Acc. Nolae postumae & versio graece J. Scaligeri.
124854: SYTSTRA, H.S. - Klank- en schriftleer der friesche taal, of eerste afdeeling der friesche spraakkunst.
7922: SYTSTRA, O.H.& J.J.HOF. (bew.) - Nieuwe friesche spraakkunst.
108533: SZABO, T.A. (ed.) - Erdély magyar szotörténéti tar (Wortgeschichtlicher Thesaurus der siebenburgisch-ungarischen Sprache. Band I-IV (A-Ha).
47821: SZADECZKY-KARDOSS, S. - Ein Versuch zur Sammlung und chronologischen Anordnung der griechischen Quellen der Awarengeschichte.
45929: SZEFTEL, M. & A.ECK. - Documents de droit public relatifs à la Russie médiévale (traduits & comm.).
143469: SZÉKELY-LULOFS, M.H. - Rubber, roman uit Deli.
143468: SZÉKELY-LULOFS, M.H. - Tjoet Nja Din, de geschiedenis van een Atjehse vorstin.
143516: SZÉKELY, L. - Van oerwoud tot plantage. Verhaal van een plantersleven. [Vertaald uit het hongaars en bewerkt door M.H. Székely-Lulofs].
16867: SZEMERENYI, O. - Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft.
100157: SZERTICS, J. - Tiempo y verbo en el romancero viejo. 2.ed.
68199: SZIRMAI, J.C. - La Bible anonyme du Ms.Paris B.N.f.fr.763: édition critique. Av.facs.
68200: SZITTYA, P.R. - The antifraternal tradition in medieval literature. W.facs.
75395: SZKLENAR, H. - Magister Nicolaus de Dybin: Vorstudien zu einer Edition seiner Schriften.
90519: SZOGS, S. - Aspremont. Entwicklungsgeschichte und Stellung innerhalb der Karlsgeste.
111741: SZÖKEFALVI-NAGY, B. - Spektraldarstellung linearer Transformationen des Hilbertschen Raumes. Berichtiger Nachdr.(d.Ausg.1942).
107329: SZOMLAISKI, L. - Yngre Sjaellandske Krønike. Baggrund, tilblivelse og vaerdi.
50314: SZÖVERFFY, J. - Religious lyrics of the middle ages: hymnological studies and collected essays.
68202: SZÖVERFFY, J. - Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung.
128067: SZÖVERFFY, J. - Marienhymnen in Österrreich.
128099: SZÖVERFFY, J. - Weltliche Dichtungen des lateinischen Mittelalters. Ein Handbuch. I.Von den Anfängen bis zum Ende der Karolingerzeit.
134582: SZÖVÉRFFY, J. - Latin hymns.
50312: SZÖVERFFY, J. - Germanistische Abhandlungen.
45935: SZÖVERFFY, J. (Hrsg.) - Mittelalterliche Komponenten des europäischen Bewusstseins (Colloquium).
50316: SZÖVERFFY, J. - Marianische Motivik der Hymnen.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman[an error occurred while processing this directive]

5/9