Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
102778: NUMENIUS. - Fragments. Texte établi et traduit par E. des Places.
129745: NUNES, J. - Minimalist essays on Brazilian Portuguese syntax.
108247: NUNN, A. - Die Wandmalerei und der glasierte Wandschmuck im alten Orient. M.13 Abb., 94 Taf., 4 Farbtaf.& 1 Krt.
108248: NURSE, D. - Inheritance, contact and change in two east african languages.
95639: NUSSER, O. - Geschichte der Disjunktivkonstruktionen im Englischen.
115697: NUT VAN 'T ALGEMEEN: - Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. (1785-1835). Met gegraveerde titels, portret van Jan Niewenhuijzen (oprichter van het Nut) en 2 platen.
115696: NUT VAN 'T ALGEMEEN: - Verhandelingen uitgegeeven door de Nederlandsche maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Met platen.
115699: NUT VAN 'T ALGEMEEN: - Stukken het schoolwezen betreffende, uitgegeeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.1785-1834. Met gegrav.titels, platen en illustraties in de tekst.
115698: NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Stukken van onderscheidenen aard. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. (1.Volksliedjens (1790-1807). 2.P.HARTMANN.Hendrik en Anna, een volks-roman./ Eelhart, de menschenvriend. (1792-1807). Met houtsneden in de tekst en 1 uitsl.plaat. 3 & 4.Zedekunde in voorbeelden en verhalen (1808-1816). 5.J.A.UILKENS.Technologisch handboek.(1809-1819). 6.Voorbeelden van deugdzame bedrijven. (1812-1823). 7.Samenspraken en buurpraatjes: Het morgenslokje; Over het onweder; Het onweêr; Het spel en de wellust; Pligten omtrent stervenden en gestorvenen enz.+ Gedenkschriften v.d.Maatschappij (1804-1809). 8.J.BUIJS.Volks-natuurkunde. / Zedekundig handboek voor den zeemansstand.(1811-1826). 9.Gedenkschriften der Maatschappij: Tot Nut ...2. (1834). Met gegrav.titelpagina's.
115688: NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Bijdragen tot bevordering van de kennis en den bloei der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Jrg.1 t/m 11 (1842-1853).
114330: NUT VAN 'T ALGEMEEN: - WILDSCHUT, J. Eene verstandig een ernstige aanprijzing der stichtelijke viering van den Dag des Heeren, geschikt voor Christenen van allerlei belijdenis, en ingerigt naar de bheofte van onzen tijd. / A.H.van der HOEVE. Idem.
128884: NUTEN, P. - De "Madrigali spirituali" van Filip de Monte (1521-1603).
105279: NUYENS, W.J.F. E.A. - Katholiek-Nederlandsche brochuren-vereeniging. (27 brochuren betr. vragen des tijds door o.a. Nuyens, v.d.Hurk, v.Rootselaar, v.d.Biesen, Schaepman enz.).
121016: NUYTS, J. & G. DE SCHUTTER. (EDS.) - Getting one's word into line. On word order and functional grammar.
115809: NUYTS, J. & J.VERSCHUEREN. - A comprehensive bibliography of pragmatics.
116442: NYBERG, H.S. - A manual of Pahlavi. Part I: texts.
119315: NYBORG, T.S. - Die Kirche in Skandinavien. Mitteleuropäischer und englischer Einfluss im 11.und 12.Jahrhundert. Anfänge der Domkapitel Børglund und Odense in Dänemark. M.1 Taf.
85107: NYKIN, L. & A.BJERRUM ET AL. - Ti afhandlinger udg.av i anl.af Stednavneudvalgets 50 års jubilaeum.
58325: NYKROG, P. - Les fabliaux.Nlle éd.
60522: NYLANDER, I. - Das kirchliche Benefizialwesen Schwedens während des Mittelalters.
111888: NYLÉN, E. - Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands. M.313 Abb.& 3 Taf.
107035: NYMAN, J. - Men alone. Masculinity, individualism and hard-boiled fiction.
23396: NYQUIST GRÖTVEDT, P. - Skriftspråktradisjon ved Hallvardskirken og Mariakirken i Oslo, 1350-1450. W.facs.
106923: NYQVIST GOËS, A. - The stress system of English.
43379: NYROP, KR. - Grammaire historique de la langue française. 4eme, 2eme, 1er éd.
104461: GREGORIUS NYSSENUS. - Traité de la virginité. Texte, trad.&comm.p.M.Aubineau.
130320: GREGORIUS NYSSENUS. - Über das Sechstagewerk. Einl., Übers.und Komm.von F.X.Risch.
130369: GREGORIUS NYSSENUS. - Briefe. Einl., Übers., un Erl. von D.Teske.
122670: GREGORIUS NYSSENUS. - De vita Moysis. Ed. H. Musurillo.
39919: GREGORIUS NYSSENUS. - De pauperibus amandis. C.praef., comm.& ind.ed.A.v.Heck.
49034: GREGORIUS NYSSENUS. - Sermones, pars II. (De vita Georgii Thaumaturgi, De sancto Theodoro, In sanctum Stephanum I & II, In Basilium fratrem, In XL martyres I & II). Ed.G. Heil, J.P. Cavarnos, O. Lendle & F. Mann.
136077: GREGORIUS NYSSENUS. - De infantibus praemature abreptis. Ed. H. Polack.
136081: GREGORIUS NYSSENUS. - Opera quae reperiri potuerunt omnia. Accurante J.-P. Migne.
67068: GREGORIUS NYSSENUS. - Sermones, pars prior. Ed.G.Heil, A.v.Heck, E. Gebhardt & A. Spira.
121425: GREGORIUS NYSSENUS. - De vita Moysis.
121447: GREGORIUS NYSSENUS. - Opera dogmatica minora, pars II (Contra fatum; De infantibus praemature abreptis; De pythonissa). Ed.J.K.Downing et al.
39921: GREGORIUS NYSSENUS. - Encomium in sanctum Stephanum Protomartyrem.Hrsg.m.Einl., Uebers.& Komm.v.O.Lendle. M.sep.Anhang.
39926: GREGORIUS NYSSENUS. - Opera ascetica. Ed.W. Jaeger, J.P. Cavarnos & V.W. Callahan.
130325: GREGORIUS NYSSENUS. - Über das Wesen des christlichen Bekenntnisses, Über die Vollkommenheit, Über die Jungfräulichkeit. Einl., Übers.u.Anm.v.W.Blum.
135806: GREGORIUS NYSSENUS. - Teologia trinitaria. Contro Eunomio; Confutazione della professione di fede di Eunomio. Intr., trad., note etc di C. Moreschini.
135898: GREGORIUS NYSSENUS. - Discours catéchétique. Texte de E. Mühlenberg (GNO 3, 4); intr., trad. et notes par R. Winling.
89545: GREGORIUS NYSSENUS. - Die drei Tage zwischen Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Üb.m.Komm.v.H.R. Drobner.
133168: OAKLEY, J.H. - The Phiale painter.
91836: OAKLEY, F. - Politics and eternity: studies in the history of medieval and early-modern political thought.
7475: OBBEMA, P.F.J. - Die Gheestelicke Melody. Ms. Leiden, University Library, Ltk.2058. With an introduction.
123902: OBER, J. - Mass and elite in democratic Athens.
21594: EILHART VON OBERG. - Tristrant.I. Die alten Bruchstücke. Hrsg.v.K.Wagner.
52824: OBERHAMMER, G. - Yamunamunis Interpretation von Brahmasutram 2, 2, 42-45.
98612: OBERHAMMER, G.& H.WALDENFELS. - Ueberlieferungsstruktur und Offenbarung.
64646: OBERHAMMER, G. - Parasarabhattas Tattvaratnakarah (Fragm., Ueb.& Komm.).
98610: OBERHAMMER, G. (HRSG.) - Offenbarung, geistige Realität des Menschen (in Indien, Symposium).
87376: OBERTH, H. - Wege zur Raumschiffahrt. Mit 4 gef. Tafeln und 159 Abbildungen.
115108: OBOLENSKY, D. - Six Byzantine portraits.
52832: OBRECHT, D.H. - Effects of the second formant on the perception of velarization consonants in arabic. W.57 fig.
116853: OBST, E. - Der Feldzug des Xerxes.
87377: OCAGNE, M.D'. - Histoire abrégée des sciences mathématiques. Publ.p.R.Dugas.
126171: OCKERSE, W.A. - Napoleóntische redevoeringen. Eerste & tweede tweetal. Met gegrav. titelp. van J.E. Marcus naar J. Smies.
119156: OCKERSE, W.A. - Ontwerp tot eene algemeene characterkunde. M.1 plaat (d.R.Vinkeles).
129118: OCKERSE, W.A. & A.KLEIJN, GEB. OCKERSE. - Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamij.
120402: OCKHAM. LONGEWAY, J.L. - Demonstration and scientific knowledge in Willaim of Ockham. A translation of 'Summa Logicae' III-II: 'De syllogismo demonstrativo', and selections from the prologue to the 'Ordinatio'.
110301: OCKHAM, WILHELM V. - Dialogus (Auszüge übers.& komment.v.J. Miethge).
91838: OCKHAM, WILLIAM OF. BAUDRY, L. - Guillaume d'Occam, I: l'homme et les oeuvres.
49403: OCKHAM, WILLIAM OF. MCGRADE, A.S. - The political thought of William of Ockham.
110303: OCKHAM. ZUIDEMA, S.U. - De philosophie van Occam in zijn commentaar op de sententien.
16750: ODÉ, A.W.M. - De uitgangen met R van de deponens en het passivum in de indo- europeesche talen.
92238: ODÉN, B. - Kopparhandel och statsmonopol. Studier i Svensk handelshistoria under senare 1500-talet.
92237: ODÉN, B. - Rikets uppbörd och utgift. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet.
134074: ODENDAL, F.F. - Die struktuur van die afrikaanse wortelmorfeem.
49407: ODENKIRCHEN, C.J. (ED.) - The life of St.Alexius in the old french version of the Hildesheim ms.(compared w.other versions, commentary & translation).
49405: ODENKIRCHEN, C.J. (ED.) - The Play of Adam. (French) text w.transl.& comm.
130966: ODERICO, G.L. - Dissertationes et adnotationes in aliquot ineditas veterum inscriptiones et numismata. Accedunt inscriptiones et monumenta quae extant in bibliotheca monarchum Camaldulensium S. Gregorii in Monte Coelio explicationibus illustrata.
122225: ODO. FUCKEL, A. - Der Ernestus des Odo von Magdeburg.
106464: GIRALDUS ODONIS. - Logica.Crit.ed.from the mss.by L.M.de Rijk.
131912: OEBSCHELWITZ, L.F.W. VAN. - De Nederlandsche stalmeester, of grondige onderrichting van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der paerden: voorts tot de ryd-konst, of de wyze, hoe de paerden gedresseerd en tot allerlei gebruik afgerigt moeten worden: als mede tot het paerd-ryden der dames; het wedloopen der Engelschen, en de harddraavery der Nederlanders: zoo ook tot de ziektens en gebreken der paerden, en hoe dezelven te kennen en te geneezen zyn. En eindelyk eene bondige verhandeling over het fokken en aanqueeken van paerden.
126057: OECUMENIUS, TRICCAE EPISCOPUS. - Opera omnia. (Graece et latine) rec.J.P.Migne.
110306: OEFELE, E.L.B.V.(REC.) - Annales althahenses maiores.
111928: TAEL- EN DICHTLIEVENDE OEFENINGEN, - Tael- en dichtlievende oefeningen, van het genootschap ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. En prijsvaerzen. M.titelvignetten. door N.v.d.Meer jun.
124389: OEGEMA, G.S. - Für Israel und die Völker. Studien zum alttestamentlich-jüdischen Hintergrund der paulinischen Theologie.
123269: OEGSTGEEST. - "Het dorp Oegstgeest". Dorpsgezicht. Ovale kopergravure door A.C. Brouwer met onderstaand 6 regelig rijm, [1793]. 12x10 cm. Ingelijst.
101622: OEHL, W. (HRSG.) - Deutsche Mystikerbriefe des Mittelalters, 1100-1550.
11619: OEHLKERS, F. - Erblichkeitsforschung an Pflanzen: ein Abriss ihrer Entwicklung in den letzten 15 Jahren. M.10 Abb.
136646: OELEGEM. - De Brakken. Heemkunde Oelegem. Jaarboek 5 (1979) + Jaarboek 1982 & 1983 & Kontaktblad 1975 + Kontaktblad 1976 (in fotokopie) + Kontaktblad 1977 & 1978 + Oelegem natuurlijk.Jaarboek 1993.
123455: OEMARJATI, B.S. - Chairil Anwar. The poet and his language.
110308: OENNENFORS, A. (ED.) - Historia Tartarorum D.de Bridia monachi.M.gef.Krt.
72937: OENNERFORS, A. - Vaterporträts in der römischen Poesie.
44951: OENNERFORS, A. - Die Hauptfassungen des Sigfridoffiziums.
58231: OENNERFORS, A. (HRSG.) - Mittellateinische Philologie.
63998: OESTERREICH, M. - Traugott Konstantin Oesterreich. M.Portr.
106950: OETKEN, J. - Der Modus des Objektssatzes im Französischen.
84030: OEVER, K.V.D. - Kritische opstellen.
44376: OFFERHAUS, L. - Compendium historiae universalis. In quo res sacrae et profanae [...] ad saeculum a nato Christi decimum octavum in orbe et ecclesia gestae ordine chronologico.
111544: OFFERHAUS, LEONARD. - Compendium historiae foederati belgii per modum annalium.
111518: JOURNAL OFFICIEL - Journal officiel du Gouvernement de la Belgique / v.a.1816: du Royaume des Pays-Bas.
134060: OGAM. - Ogam. Tradition celtique. histoire, langue, archeologie, religion, numismatique, folklore, textes. Tome 10, fasc. 6.
89986: OGAWA, H. - Studies in the history of Old English prose.
133495: OGDEN, D.H. - Das Werkteater von Amsterdam. Geschichte, Inszenierungen, Spieldynamik.
44955: OHLY, F. - Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung. M.30 Taf.
79749: OHM, T. - Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen.
79750: OHM, T. - Ex contemplatione loqui: gesammelte Aufsätze.
20354: ÖHMAN, S. - Wortinhalt und Weltbild. Vergleichende und methodologische Studien zu Bedeutungslehre und Wortfeldtheorie.
20358: ÖHMANN, E. - Ueber Homonymie und Homonyme im Deutschen.
94851: ÖHMANN, E. - Ueber hyperkorrekte Lautformen.
119613: OHNSORGE, W. - Ost-Rom und der Westen.
49421: OHNSORGE, W. - Abendland und Byzanz (Gesammelte Aufsätze). M.4 Taf.
91839: OHNSORGE, W. - Konstantinopel und der Okzident. M.5 Taf.
122227: OHNSORGE, W. - Abendland und Byzanz (Ges.Aufsätze). M.4 Taf.
134154: OIKONOMIDÈS, N. - Actes de Kastamonitou. Edition diplomatique.
134566: OIKONOMIDES, N. - Documents et études sur les institutions de Byzance (VII-XVe s.).
134157: OIKONOMIDÈS, N. - Actes de Dionysiou. Edition diplomatique.
134159: OIKONOMIDÈS, N. - Actes de Docheiariou. Edition diplomatique.
82825: OKA, F. - Investigations on courtly words and others.
132248: OKASHA, E. - Hand-list of anglo-saxon non-runic inscriptions.
98616: OKLADNIKOV, A.P. - Yakutia before its incorporation into the russian state. W.83 ills.& 4 maps.
22325: OKSAAR, E. - Semantische Studien im Sinnbereich der Schnelligkeit. Plötzlich, schnell und ihre Synonymik im Deutsch der Gegenwart und des Früh, - Hoch- und Spätmittelalters.
82860: OLBERTZ, H., K.HENGEVELD & J.SANCHEZ GARCIA (ED.) - The structure of the lexicon in Functional Grammar.
102272: OLBERTZ, H. - Verbal periphrases in a functional grammar of Spanish.
52852: OLBRECHTS, F.M. - Een oud Mechels bezweringsformulier, uitgegeven, ingeleid en verklaard.
108258: OLDENBERG, H. - Das Mahabharata, seine Entstehung, sein Inhalt, seine Form.
52856: OLDENBERG, H. - Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde.
73752: OLDENHOF, H.J. - In en om de schuilkerkjes van noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795). M.7 pl.& kaart.
91840: OLECHNOWITZ, K.F. - Der Schiffbau der hansischen Spätzeit. M.4 Taf.
108259: OLIPHANT, L. - Narrative of the Earl of Elgin's mission to China and Japan, 1857-59. W.50 ill., 20 pl.& 5 maps.
52868: OLIVER, V.L. - Caodai spiritism: a study of religion in vietnamese society. W.map.
96650: OLIVET, ABBÉ P.J. - Remarques sur la langue françoise (Traité de la prosodie françoise - Essais de grammaire)./Remarques sur Racine.
116695: OLIVIER, J.P. ET AL. - Index généraux du linéaire B. Av.4 planches.
121189: OLIVIER, F. - Essais dans le domaine du monde gréco-romain et dans celui du Nouveau Testament. Av.2 pl.
128974: OLIVIER, J.J. - Les comédiens français dans les cours d'Allemagne au XVIIIe siècle. I.La cour électorale palatine. II.La cour royale de Prusse. III.Les cours du prince Henry de Prusse, du margrave Frédéric de Bayreuth, et du margrave Charles-Alexandre d'Ansbach. IV.La cour du landgrave Frédéric II de Hesse-Cassel. Av. appendice: Fragments de la partition de Constance ou l'Heureuse Témérité de la composition de M. le Chevalier de Nerciat)
127685: OLMO LETE, G.DEL. - Mitos y leyebdas de Canaan segun la tradicion de Ugarit. Textos, versión (española) y estudio.
23268: OLRIK, A. - Nordisches Geistesleben in heidnischer und frühchristlicher Zeit. M.40 Abb.
118549: OLRIK, A. - Danmarks helte digtning. (I.Rolf Krage og den ældre Skjoldungrække, II.Starkad den Gamle og den yngre Skjoldungrække.)
109140: OLRIK, A. - Kilderne til Sakses oldhistorie. En literaturhistorisk undersøgelse.
116098: OLSCHKI, L. - Giordano Bruno.
132107: BJÖRN MAGNUSSON OLSEN. - Landnáma og Egils saga.
132097: BJÖRN MAGNUSSON ÓLSEN. - Om Gunnlaugs saga ormstungu.
25026: OLSEN, M. - Les transformations du triangle érotique.
118608: OLSEN, M. - Fran norrøn filologi. (Festschrift på 70 års dagen).
137895: OLSEN, M. - Edda- og skaldekvad. Forarbeider til kommentar. I: Hárbarðsljóð.
125195: OLSEN, M. (UTG.) - Stedsnavn.
132112: BJÖRN MAGNUSSON OLSEN. - Um Íslendingasäogur. Kaflar úr háskólafyrirlestrum.
132092: BJÖRN MAGNUSSON ÓLSEN. - Um Sturlungu.
118527: OLSEN, M. - Norrøne studier.
23270: OLSON, E. - De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan.
130959: OLSSON, K. - La construction: verbe + objet direct + complément prédicatif en français. Aspects syntaxiques et sémantiques.
34662: OLSSON, L. - Etude sur l'emploi des temps dans les propositions introduites par 'quand' et 'lorsque' et dans les propositions qui les complètent en français contemporain.
91031: OLSVANGER, I. - Rosinkess mit Mandlen: aus der Volksliteratur der Ostjuden.
7482: OLTERDISSEN, ALFONS. - Prozawerken in Maastrichtsch dialect. Bew., met woordenlijst d.E.Jaspar. M.portret.
109299: OLTHOF, W.L. (ED.) - Babad Tanah Djawi: javanese text, ed.Meinsma, in transcription by W.L.Olthof (and dutch translation:) Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der javaansche jaartelling. W.register by A.Teeuw.
129263: OLTRAMARE, P. - La théosophie brahmanique.
52873: OLTRAMARE, P. - La théosophie bouddhique.
125874: OLYMPIODORUS (DIACONUS). - (Commentarii). Acc. HESYCHIUS HIEROSOLYMITAMUS & LEONTIUS NEAPOLITANUS. (Opera, graece et latine).
92438: METHODIUS OF OLYMPUS. - Methodii opera et Methodius Platonizans. Ed. mit Anm. by A. Jahn.
125605: METHODIUS OF OLYMPUS. - Methodii opera et Methodius Platonizans. Ed. mit Anm. by A. Jahn.
110413: OMISTE, M. AND OTHERS. - Cronicas potosinas.
138299: GRONINGEN EN OMMELANDEN - Naerder protest met deductie van redenen waerom borgemesteren en raedt in Groningen, niet konnen defereeren aen het expedient bij H.H. hare Ho.mog. gedeputeerden beraemt den 2. Martii lest-leden n.st. Noch aen hare Hoogh mogende arbitrage submitterende jurisdictie en judicature, haere stadt van alle oude tijden competerende. Bij borgemesteren en raadt, oude ende nieuwe, mitsgaders taelmannen en gesworen-meente, opt raadthuys binnen Groninge gearresteert den 9. Martij 1677.
138300: GRONINGEN EN OMMELANDEN. - Propositie aen de respective provincien van Gelderlandt, Hollandt, ende West-Vrieslandt, Zeelandt, Utrecht, Vrieslandt en Overyssel, wegens borgemesteren ende raedt der stadt Groningen, door verscheyde gecommittteerde by monde gedaen en schriftlick overgelevert, met Applicatie van stucken daer toe behoorende, ende opgevolghde resolutien van voorsz. provincien. Mitsgaders een voor-reede behelsende den waeren oorspronck der sweevende differenten tusschen stadt en lande.
137077: GRONINGEN: STAD & OMMELANDEN. - Sententien ofte decisien over diverse differentiale poincten gedaen ende gearresteert by Syn Hoocheyt ende de Heeren Committierden van de Hoge Mogende Heeren Staeten Generael der Vereenichde Neederlanden. Ende in de vergaderinge van hoochgemelte hare Hoge Mogende gepronuncieert den 7. Augusti 1649. St. Novo.
128670: OMMEREN, R. VAN. - Carmina et oratio. Acc.nonnulla carmina Sicconis van Ommeren. Ed.ac praef. M.Siegenbeek.
89345: OMMEREN, H.R.V. - De koopmansgilderol van Deventer, 1249-1387.
134321: ONAINDIA, AITA. - Miskal euskal-olerki ëder. Aldiz-uren aukeratuta.
115045: ONDERWATER, D. - Ernstige, satirique en Democritische letterärbeid. Geëtst ovaal auteursportret door C. la Motte naar C. van Cuijlenburgh.
104912: ONDERWIJSSTRIJD: - Zes katholieke brochures tegen Matthijs Siegenbeek en vóór de vrijheid van onderwijs: Brief van C.R.A.van BOMMEL. 1840. 32 p. De brief van M.Siegenbeek aan Groen van Prinsterer toegelicht d.C.BROERE. 1840. 62 p. Brief van J.G.WENNEKENDONK. 1841. 19 p. Eerste/tweede/derde brief van F.J.van VREE. 1841. 50, 125, 112 p.
98620: ONISHI, Y. - Feminine multiplicity: a study of groups of multiple goddesses in India.
93245: ONOMA. - Onoma - Bulletin d'information et de bibliographie (publ.par le Comité des Sciences Onomastiques)/Bibliographical and information bulletin (publ.by the International Committee of Onomastic Sciences). Vol.I-XV. W.gen.index to vol.I-XI.
122579: ONORATO, G.O. (ED.) - Iscrizioni pompeiane. La vita pubblica. (Text, Italian transl. & comm.). With ills.
120462: ONOSANDER. - Strategicus, sive De imperatoris institutione liber. Ad codicum manuss. fidem expressum et ex antiquorum tacticorum potissimum collatione notis perp.crit.emendatus [...] Una cum versione gallica ('Le general d'armée, par Onosander, ouvrage trad.par M.le Baron de Zur-Lauben' etc.) Cura et studio Nicolai Schwebelii. W.frontispiece, 2 plates and ills. in the text.
68507: ONSTENK, A.J. - "Ik behoor bij mezelf". Cornelis Elisa van Koetsveld.1807-1893. M.ill.
52875: ONVLEE, L. E.A. - Kamberaas (oost-Soembaas) - nederlands woordenboek met nederlands-kamberaas register.
119283: OOMS, H.F. - Onze-Lieve-Vrouw in Limburg. Foto's van A.J. Blondiau. Met ills.
13967: OORD, C.J.A.V.D. - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf, 1450-1650.Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven.
114336: OORDT, J.W.L. VAN. - Volks- wis- en werktuigkundig lees- en leerboek.
127445: VRIJMETSELAARS-OORKONDE - Meestergraad voor broeder-vrijmetselaar Gerrit Dwars, uitgegeven door de Amsterdamse loge Nos Vinxit Libertas
89899: OOSTDIJK, D.M. - Karl Shapiro and 'Poetry:A Magazine of Verse' (1950-1955).
99972: OOSTEN, M.S.VAN. - De ambtshalve vervolging naar oud-friesch recht.
118880: OOSTERLING, J.E. - Het korvet 'Lynx' in Zuid-Amerika, de Filippijnen en Oost-Indië, 1823-1825. M.10 afb.& 7 krtn.
127697: OOSTERVALD, J.F. - Verhandeling over de oorsprongen van het bederf, dat tegenwoordig onder de Christenen heerscht. In het Fransch geschreeven door J.F.Oostervald, gereformeerd predikant in Zwitserland.
64655: OOSTRA, M.F. - De ijzeren god en andere verhalen: vijf eeuwen mythe en geschiedenis in Amazonia. W.figs.& 28 maps.
5561: OOSTROM, F.P.V. (SAMENST.) - Arturistiek in artikelen. Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. M.bibliogr.v.d.Mnd.Arturistiek sinds 1945.
7484: OOSTROM, F.P.V. - Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de 'Lancelot en prose'.
123340: [LANNOY, J.C.DE.] OOSTRUM, W.R.D.VAN. - Juliana Cornelia de Lannoy 1738-1782. Ambitieus, vrijmoedig en gevat. M.41 afb.
120217: OOSTVEEN, J. - Spraak- en stemafwijkingen.
97682: OOTEGHEM, J.V. - Bibliotheca graeca et latina. 2me éd.
46555: OOTEGHEM, J.V. - Pompée le Grand, bâtisseur d'empire.
132872: OPGENORT, J.R. - A grammar of Jero. With a historical comparative study of the Kiranti languages.
21411: OPITZ. BERENT, E. - Die Auffassung der Liebe bei Opitz und Weckherlin und ihre geschichtlichen Vorstufen.
110313: OPPENHEIMER, F. - Frankish themes and problems. W.15 ill.& 24 pl.
11623: OPPENHEIMER, C. - Die Fermente, Supplement: Bibliographie 1924-38.
122228: OPPERMANN, O. - Die älteren Urkunden des Klosters Blandinium und die Anfänge der Stadt Gent, erster Teil: Text.
61201: OPPERMANN, O. - Kölnisch-geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13.Jahrh.
84329: OPPERMANN, H. (HRSG.) - Römertum (Aufsätze 1921-61). M.19 Taf.
52883: OPPERT, J.& J.MENANT. - Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée.
121851: OPPIANUS, COLLUTHUS, TRYPHIODORUS. - Text w. English transl. by A.W. Mair.
133838: OPPIANUS. PAPATHOMOPOULOS, M. - Cynegeticorum concordantia.
84332: OPPIANUS. JAMES, A.W. - Index in Halieutica Oppiani Cilicis et in Cynegetica poeta apameensis.
129155: BELGISCHE OPSTAND. (KUIJPER, H.) - (Trente et un, of Het allegaartje.)
129152: BELGISCHE OPSTAND. (WITHUIJS, C.G.). - Leve de koning en 't oude vaderland!
129151: BELGISCHE OPSTAND. [HOOP, A. VAN DER.] - De togt naar Tervueren: heldendicht. Opgedragen aan Sylvanus van de Weijer.
129146: BELGISCHE OPSTAND. - Gezangen, voor het concert, ten behoeve van het vaderland. Op den 17 Februarij 1831.
136873: OPTATUS. - Against the Donatists. Transl. and ed. by M. Edwards.
48522: ZENO & OPTATUS. - Opera omnia. Acc.J.P.Migne. C.var.comm. Av.carte dépl.
84333: OPTATUS. - De schismate Donatistarum libri septem. W.large folding map of North Africa. Acc.Historia Donatistarum. Ed.c.notis Albapinaei, Casaubini, Bathii e.a. L.E.du Pin.
71078: OPZOOMER. VEER, H.V.'T. - Mr.C.W.Opzoomer als wijsgeer.
120679: OPZOOMER, C.W. - De waarheid en hare kenbronnen.
83691: OPZOOMER, C.W. - De waarheid en hare kenbronnen.
83690: OPZOOMER, C.W. - De leer des vaders, des zoons en des heiligen geestes, eene verhandeling van Dr.J.H.Scholten, wijsgeerig beoordeeld.
131925: ORAM, R.D. (ED.J) - The reign of Alexander II, 1214-49.
129116: WILLEM VAN ORANJE. - Apologie de Guillaume de Nassau, prince d'Orange, contre l'édit de proscription publié en 1580 par Philippe II, roi d'Espagne, avec les documents à l'appui. Justification du Taciturne de 1568. Correspondances, ordonnances, citations, etc. etc. Av.intr.p.A.Lacroix.
90238: ORBAAN, J.A.F. & G.J.HOOGEWERFF (BESCHR.) - Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden.(I-III.Rome, niet meer versch.)
94982: [BROUWERS] ORBAN, A.P.& M.V.D.POEL (ED.) - Ad litteras: latin studies in honour of J.H.Brouwers.
110921: JOHANNIETER-ORDE. - Bethonica ende bethoninge, Van saecken aengaende het Recht 'twelcke den Ridderlijcken Orden van S. Iohan tot Hierusalem int Eylandt van Malta residerende / competeert tot der selver Goederen ghelegen alomme inde Vereenighde Nederlandtsche Provintien. + Stucken ende Munimenten, Tot dese Bethoninghe ghehoorende. M.handgekleurd wapenvignet op titel.
129908: ORDERICUS VITALIS. WOLTER, H. - Ordericus Vitalis. Ein Beitrag zur kluniazensischen Geschichtsschreibung.
92915: OREL, H. - Victorian literary critics. W.8 pl.
52887: OREN, E.D. - The northern cemetery of Beth Shan. W.67 ill.& 26 pl.
88596: ORENSTEIN, G. - The theater of the marvelous. Surrealism and the contemporary stage. W.20 ill.
105981: ORFORD, A. - Reading humanitarian intervention. Human rights and the use of force in international law.
129477: ARS ORIENTALIS. - Ars Orientalis. The arts of Islam and the East. Ed.by R. Ettinghausen, M. Loehr. Vol. 1 - 24.
138342: ARS ORIENTALIS. - The arts of Islam and the east. Vol.3.
130350: ORIGENES. - Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus. Eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen von H.J.Vogt.
137350: ORIGENES. - Homélies sur les nombres. Texte de W.A. Bahrens, nouv.éd. par L. Doutreleau d'après l'éd. d'A. Méhat, et les notes de M. Borret.
121220: ORIGENES. GÖGLER, R. - Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes.
130244: ORIGENES. - Hexaplorum quae supersunt, sive veterum interpetum Graecorum in totum Vetus Testamentum fragmenta. Post Flaminium Nobilium, Drusium, et Montefalconum, adhibita etiam versione syro-hexaplari, conc., emed.et auxit Fr.Field.
130322: ORIGENES. - Das Gespräch mit Herakleides, Die Aufforderung zum Martyrium.
102784: ORIGENES. - Homélies sur les nombres. Trad.p.A.Méhat.
102785: ORIGENES. - Homélies sur Josué. Texte, trad.& comm.p.A.Jaubert.
102791: ORIGENES. - Contre Celse. Ed.av.trad.& comm.p.M.Borret.
124132: ORIGENES. - Commentaire sur s.Jean, I-III (livres 1-6, 10, 13). Texte av.trad.etc.p.C.Blanc.
101628: ORIGO, I. - Im Namen Gottes und des Geschäfts: Francesco di Marco Datini, 1335-1410. M.26 Abb.
130390: AUCTION CATALOGUE: ORIOLA. - Collection Comte Oriola, formée en Italie de 1860 - 1896 env. Tableaux, sculptures (etc.etc.) acquis en grande partie des collections Bardini, Borghèse, etc. Vente publique à Amsterdam, 19 13 avril 1932.
135307: ORIZANDT, J. - Heraclitus, Beschreyvende weereldt, over de ghebreecken der gierigaerts, ende woeckenaers deses tijds.
96732: ORKIN, M.M. - Speaking Canadian English.
129538: HELGI ÞORLÁKSSON. - Gamlar götur og goðavald. Um fornal leiðir og völd Oddaverja í Rangárþingi.
110218: MATTHEW OF ORLÉANS. - Sophistaria sive summa communium distinctionum circa sophismata accidentium. Ed.w.comm.by J.Spruyt.
15637: ORLERS, J.J.& H.VAN HAESTENS. - Den Naussauschen Lauren-Crans. M.vele uitsl.platen.
120210: ORLOVIUS, H. (ET. AL.). - Luftverkehr über dem Ozean. Mit 49 Abb. und 32 Textfig.
106043: DIDACUS DE OROPEGA (=J.DE LA FONTAINE) - Statera libelli famosi, cui titulus 'La Morale relachée fortement soutenue' par monseigneur l'archeveque de Malines.
84337: OROSIUS. - Historiarum adversum paganos libri VII. Acc.eiusdem Liber apologeticus. Rec.et comm.crit.instr.C.Zangmeister.
41401: OROSIUS. - Adversus paganos historiarum libri VII. Ed.cum.notis integr.& ind. S.Haverkamp.
131029: OROSIUS. LACROIX, B. - Orose et ses idées.
41404: OROSIUS. MULDER, H.A. - Phaenomenologisch-philologische studiën over Orosius' Historiae adversum paganos.
117325: ORPHEUS. POMPELLA, G. (ED.) - Index in Orphei Argonautica.
125675: ORPHEUS. - Orphica cum notis H.Stephani A.Chr.Eschenbachii I.M.Gesneri Th.Tyrwhitty. Rec.G.Hermannus.
44716: STOLS. ORPHEUS. - Nr. 1 t/m 15. Gedichten en tekeningen.
133449: ORPHEUS. - Argonautica hymni et De lapidibus. Cur. A.C. Eschenbachio, Cum ejusdem ad Argonautica notis & emendationibus. Acc. H. Stephani in omnia & J. Scaligeri in Hymnos.
25030: ORR, J. - Essais d'étymologie et de philologie françaises.
96815: ORR, J. - Three studies on homonymics.
136629: VAN ORSHOVEN, J. - Geschiedenis van de stam Van Orshagen of Van Orshoven 1358-1989.
34668: ORTALI, R. - Un poète de la mort: Jean-Baptiste Chassignet.
108265: ORTIZ, F. - Contrapunteo cubano del tabaco y el azukar. W.intr.by B.Malinowski, figs, map.& 11 pl.
93539: ORTIZ, A. & E.ZIERER. - Set theory and linguistics.
102233: ORTIZ SÁNCHEZ., L.M. E.A. - Léxico colombiano de cine, televisión y video.
94807: ORTNER, M. - Reimar der Alte. Die Nibelungen. Oesterreichs Antheil an der deutschen Nationalliteratur.
129211: VAN ORTROY, F. - Bio-bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l' école belge de géographie, de son fils Corneille et de ses neveux les Arsenius.
49451: ORTVAY, T. (ED.) - Geographia ecclesiastica Hungariae ineunte saeculo XIVº, e tabulis rationes collectorum pontificiorum A.1281-1375 referentibus eruta digesta illustrata. W.a vol.of 7 fold. maps.
63534: OS, J.A.V. - Les fabliaux du Ms.Cologny Bodmer 113 (XVe siècle): édition critique.
104616: OS, M.VAN & G.J.SCHUTTE (ED.). - Bunyan in England and abroad. Papers del.at tercenary symposium, Amsterdam 1988.
125177: OS, N.A.N.M.VAN. - Feminism, philantropy and patriotism: Female associational life in the Ottoman Empire. W.33 ill.
124011: OS, H..V. - Sienese altarpieces, I: 1215-1344. W.365 ill.& 2 col.pl.
107403: OS, PETER VAN. - Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523. Uitg.A.M.van Lith-Drooglever-Fortuijn e.a. M.7 ill.
84143: OS, J.A.V. - Les fabliaux du manuscrit Cologny Bodmer 113 (XVe siècle). Edition critique et etude d'une lignée.
11626: OSEEN, C.W. - Johan Carl Wilcke (1736-96): experimental-fysiker.
129821: OSENBRÜGGEN, E. - Das Strafrecht der Langobarden.
110040: OSGOOD, S.M. - French royalism under the Third and Fourth Republics.
87496: OSLER, SIR W. - Bibliotheca Osleriana: a catalogue of books illustrating the history of medicine & science. Edited by W.W.Francis, R.H.Hill & A. Malloch.
27866: OSSELTON, N.E. - The dumb linguists.A study of the earliest English and Dutch dictionaries. W.5 pl.
137464: OSSIAN. - Die Gediche von Ossian, dem Sohne Fingals. Nach den Englishcen des Herrn Macpherson im deutsche übersetzt von Friedrich Leopold Grafen zu Stollberg.
123032: OSSIAN. GASKILL, H. (ED.) - The reception of Ossian in Europe.
123110: OSSIAN. - Die Gedichte Ossians des Celtischen Helden und Barden. Aus dem Englischen und zum Theile der Celtischen Ursprache von Freyherrn von Harold. Zweyte verbesserte mit vielen bisher unentdeckten Gedichten vermehrte Auflage.
110020: OSTAYEN, PAUL VAN. - Vogelvrij. Grotesken. 2e uitg.
3767: OSTAYEN, PAUL VAN. - De bende van de stronk. Een romanties verhaal van roof en liefde. Met frontispice door Floris Jespers.
132666: OSTAYEN, PAUL VAN. - Krities proza., I & II.
41376: ÖSTENBERG, C.E. - Luni sul Mignone e problemi della preistoria d'Italia. W.36 ill.& maps.
64366: ÖSTERHOLM, N. - Þorleifs þáttr jarlaskálds. Handskriftsstudier i en isländsk kortsaga (m.edition).
127882: OSTERWALDER, P. - Das althochdeutsche Galluslied Ratperts und seine lateinische Übersetzungen durch Ekkehart IV. Einordnung und kritische Edition.
111892: OSTHOFF, H.& K.BRUGMANN. - Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen.
112453: OSTRANDER, F.C. (ED.) - Li romans dou lis.
134555: OSTROGORSKIJ, G. - Pour l'histoire de la féodalité byzantine. Trad. par H. Grégoire.
11631: OSTWALD, W. BURKAMP, W. - Die Entwicklung des Substanzbegriffs bei Ostwald.
11630: OSTWALD, W. - Verwandtschaftslehre. M.47 Fig.& 1 Taf.
108539: OSWALD VON WOLKENSTEIN. KÜHN, D. - Ich Wolkenstein. Eine Biographie.
106795: OSWALD VON WOLKENSTEIN. MAURER, F. - Beiträge zur Sprache Oswalds von Wolkenstein.
27548: OTFRID. - Evangelienbuch. Hrsg.u.erkl.v.O.Erdmann.
20374: OTFRID. SOETEMAN, C. - Untersuchungen zur Übersetzungstechnik Otfrid von Weiszenburgs.
1765: OTFRID. KLEIBER, W. (HRSG.) - Otfrid von Weissenburg. M.Abb.
102439: OTFRID. ERNST, U. - Der Liber Evangeliorum Otfrids van Weissenburg. Literarästhetik und Verstechnik im Lichte der Tradition.
102447: OTFRID. PATZLAFF, R. - Otfrid von Weissenburg und die mittelalterliche versus-Tradition.
106933: OTFRID. ERDMANN, O. - Untersuchungen über die Syntax der Sprache Otfrids.
106797: OTFRID. GREINER, S. - Das Marienbild Otfrids von Weissenburg.
76711: OTT-MEIMBERG, M. - Kreuzzugsepos oder Staatsroman? Strukturen adeliger Heilsversicherung im deutschen 'Rolandslied'. M.1 Taf.
82490: OTTE, H. & E.WERNICKE. - Handbuch der kirchlichen Kunst-Archäologie des deutschen Mittelalters. M.532 Abb.& 18 Taf.
91036: OTTEN, F. - Die finitiven Verbalformen und ihr Gebrauch in der Stepennaja kniga carskogo rodoslovija.
133870: OTTENHEIMER, J. - Lincoln Land Compagnie, Kentucky. Gesetzlich incorporirt. Colonien zu Lutherheim, Crab Orchard und Highland, Lincoln County, Kentucky.
107521: OTTERSPEER, W. - Bolland. Een biografie.
113239: OTTO, W.F. - Die Manen, oder von den Urformen des Totenglaubens.
88855: OTTO JR., K.F. - Philipp von Zesen. A bibliographical catalogue.
137221: OTTO, W.F. - Die Götter Griechenlands. Das Bild des Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes.
46587: OTTO, W.F. - Die Götter Griechenlands. M.8 Taf.
130066: OTTO VON FREISING. WEISSTHANNER, A. U.A. - Otto von Freising 1158-1958. (Festschrift)
79758: OTTO, R. - Reich Gottes und Menschensohn.
118370: OTTWAY, S. - Desiring disencumbrance. The representation of the self in autobiographical writings by seventeenth-century Englishwomen.
116356: OTWAY-RUTHVEN, A.J. - A history of medieval Ireland. W.6 maps.
86691: OUDE, J.VAN DEN. - Uit de poppenkraam onzer romantiek.
122097: OUDEGHERST, P.D'. - Annales de Flandre. Enrichies de notes grammaticales, etc.av.discours prélim.p.J.B.Lesbroussart.
5567: OUDEMANS, A.C. - Taalkundig woordenboek op de werken van P.C.Hooft.
13983: OUDEMANS, TH.C. - Gedenkboek t.g.v.het 100-jarig bestaan van Schovenhorst (Putten Gld.) 1848- 1948. M.6 pp.& 6 pl., 1 uitsl.tabel & 1 uitsl.kaart.
125648: OUDEMANS, C.A. & A.C. OUDEMANS. - Gedichten. Met gegraveerde titel.
132226: OUDEMANS, J. (UITG.) - Verzameling van gewestelijke keuren, reglementen van politie, en enkele residentsbesluiten, onderwerpen van algemeen belang in de residentie Japara regelende. Afgesloten op 18 april 1896.
7496: OUDEMANS, A.C. - Bijdrage tot een middel- en oudnederlandsch woordenboek uit vele glossaria en andere bronnen bijeengezameld.
108267: OUDENRIJN, M.A.V.D. (ED.) - Eine alte armenische Uebersetzung der tertia pars der theologischen Summa des hl.Thomas von Aquin. M.4 Taf.
91037: OUDENRIJN, M.A.V.D. - Linguae hainicae scriptores.
99951: OUDHEUSDEN, J.L.G.VAN & J.A.M.VERBOOM. - Herstel- en vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden. Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945.
125708: OUDIN, C. - Supplementum de scriptoribus vel scriptis ecclesisaticis [sic] a Bellarmino omissis, ad annum 1460, vel ad artem typographicam inventam.
105941: OUDITT, S. (ED.) - Displaced persons: conditions of exile in European culture.
132771: OUDSHOFF, W. - Volledig theoretisch en practisch handboek voor het Italiaansch of koopmans-boekhouden. Derde druk. Vermeerderd met bijvoegsleen van J.Isler, boekhouder bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam.
95367: OUDVORST, A.F.VAN. - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
118361: OUHALLA, J. - Functional categories and parametric variation.
25038: OULMONT, C. - La poésie morale, politique et dramatique à la veille de la Renaissance: Pierre Gringore.
133247: OULTREMAN, PHILIPPE D'. - Den christeliicken onder-wiiser oft de maniere van christelijck te leven. [..] overgheset uyt de Fransche in onse Nederlandtsche tale, door P. Jacobus van Dam.
121406: OURIJCK VAN DER CRAB, A.J.E. - Het geslacht Van der Crab en aanverwante familiën. Biographisch-genealogisch overzicht 1500-1900. + Vervolg + (Tweede vervolg): 1500-1932. Met 6 wapenplaten.
130973: OUTREIN, JOHANNES D'. - Wegwyser door de heerlykheid Roosendaal ofte, de Roosendaalsche vermakelykheden Met een geestelyk en zedelyk ooge beschouwt en in digtmaat gestelt.
106035: OUWERKERK, J.C. - Bericht van J.C.Van Ouwerkerk aende waerheid lievende Catholijken van Nederland, wegens twee Decreten van Romen, ten laste vande Eerwaerdige Vaders Jesuyten onlangs uytgekomen; waer van het Eene twee schandelijke Ketteryen of Dolingen, het Andere hun Levens-beschryvinge van den H.Ignatius betreft.
49470: OUY, G. - Le recueil epistolaire autographe de Pierre d'Ailly et les notes d'Italie de Jean de Montreuil (Cambrai 940, Vat.Reg.Lat.689A & 1653, éd.en facs.av.intr.).
41425: OVEN] - Symbolae ad jus et historiam antiquitatis pertinentes J.C.v. Oven dedicatae. Ed.M.David, B.A.v. Groningen, E.M. Meijers. W.4 pl.
89350: OVERBECK, F. - Vorgeschichte und Jugend der mittelalterlichen Scholastik. Hrsg.v.C.A.Bernoulli.
74428: OVERBECK, H. (UEB.) - Malaiische Erzählungen. Romantische prosa-lustige Geschichten / Geschichten vom Zwerghirsch. Titelzeichnung von F.H. Ehmcke.
119111: OVERBEKE, AERNOUT VAN. - De rym-wercken. Verzaemelt en uytgegeven door Jan Claesz. ten Hoorn. Met een portret van de auteur door H. Cause.
125762: OVERBRUGGING. - Overbrugging te Heusden van de nieuwe rivier, een vraagpunt in verband met de wet tot verlegging van den Maasmond. Met 2 uitslaande platen.
30804: OVERDIEP, G.S. - Zeventiende-eeuwsche syntaxis.
5578: OVERDIEP, G.S. & M.M.V.C.VARKEVISSER. - De volkstaal van Katwijk aan Zee.
7499: OVERDIEP, G.S. - De vormen van het praeteritum in de middelnederlandsche epische poëzie.
7502: OVERDIEP, G.S. - Syntaxis en stilistiek. Bez.d.G.A.van Es.
7504: OVERDIEP, G.S. - Vormleer van het middelnederlandsch der XIIIe eeuw. Bez.d.G.A.van Es.
7498: OVERDIEP, G.S. - Stijl en literatuurgeschiedenis. Bibliographie. Bez.d.G.A.van Es.
129730: OVERDULVE, C.M. - Apprendre la langue rwanda.
64722: OVERGAAUW, E.A. - Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d'Utrecht et de Liège: étude sur le développement et la diffusion du martyrologe d'Usuard.
29853: OVERMAN, A.A. - An investigation into the character of Fanny Burney.
129126: OVERSCHIE, F.J. VAN. - Oiwd niiws of volbragte belofte by tyd-uytkoop, bestaande in een geheel leeves bestuur, voor den uytgeever en de zyne besonder by een gestelt; ook ten diinst van andre op vriindelyk en sterk aansouk, of 't nut deed, meegedeelt: onder andre is hiir in 't Godlik Kindschap beknopt te siin.
49473: OVERVOORDE, J.C. & J.G.C.JOOSTING. - De gilden van Utrecht tot 1528.
13987: OVERVOORDE, J.C. (UITG.) - Rekeningen van de Gilden van Dordrecht (1438 - 1600).
133523: OVIDIUS. HINDS, S.E. - The metamorphosis of Persephone. An Ovidian myth investigated.
132220: OVIDIUS. - Heroidum epistolae et Auli Sabini responsiones, cum Guidonis Morilonij argumentis, ac scholijs. His accesserunt Ioannis Baptistae Egnatij obervationes.
133861: OVIDIUS. LINGENBERG, W. - Das erste Buch der Heroidenbriefe. Echtheitskritische Untersuchungen.
116954: OVIDIUS. - Tristes. Texte et trad.p.J.André.
132339: OVIDIUS. - Heroides, Amores, Ars amatoria, Medicamina faciei et Remedia amores. Acc. Sabini Epistolae. Ed. Joh.Chr. Jahn.
132510: OVIDIUS. - Liebeskunst. Lateinisch-deutsch von F. Burger.
132627: OVIDIUS. CHEVALLIER, R. (ÉD.) - Colloque Présence d'Ovide. (26-28 septembre 1980).
133519: OVIDIUS. DEE, J.H. - Repertorium Ovidii Metamorphoseon hexametricum. A repertory of the hexameter patterns in Ovid, Metamorphoses.
131971: OVIDIUS. - Les métamorphoses d'Ovide gravées sur les desseins des meilleurs peintres français. Par les soins des Srs. le Mire et Basan, graveurs.
137776: OVIDIUS. - Operum tomus tertius: Metamorphoses, cum comm.Raph.Regii et annot.J.Micylli. & Carmen in Ibin. Cum comm.Domitii Zroti & Jac.Mycilli. Acc.Observationes H.Ciofani & Greg.Bersmanni.
92492: OVIDIUS. TISSOL, G. - The face of nature: wit, narrative and cosmic origins in Ovid's Metamorphoses.
105409: OVIDIUS. - Die Fasten. Hrsg., Übers.& Komm.v. F. Bömer.
127567: OVIDIUS. - Ibis. Ex novis codicibus edidit, scholia vetera commentarium cum prolegomenis appendice indice addidit P. Ellis.
104709: OVIDIUS. HUYDECOPER, B. - Proeve van taal- en dichtkunde; in vrymoedige aanmerkingen op Vondels Vertaalde Herscheppingen van Ovidius. 2e uitg.d.F.van Lelyveld.
84350: OVIDIUS. ZINGERLE, A. - Ovidius und sein Verhältniss zu den Vorgängern und gleichzeitigen römischen Dichtern.
138335: OVIDIUS. - Operum tomus tertius: Fasti, Tristia, De Ponto, Dirae in Ibin, Halietucion fragmentum. Ex postrema I.Micylli rec., rec.nova G.Bersman.
129901: OVIDIUS. - Opera omnia. Cum integris Nicolai Heinsii lectissimisque variorum notis & studio Borchardi Cnippingii.
133802: OVIDIUS. - Ars Amatoria / The art of love. (Text) with verse transl. by B.P. Moore.
132338: OVIDIUS. - Heroides, in literarum studiosae juventutis usum, cum variorum et suis adn. ed. W. Terpstra.
133833: OVIDIUS. - Carmina. Ed.A.Riese.
133911: OVIDIUS. VERDUCCI, F. - Ovid's toyshop of the heart: Epistulae Heroidum.
44743: OVIDIUS. - (Opera omnia:) Ex rec. Heinsio-Burmaniana, G.E. Gierig, J.F. Boissonade, ed.notis & ind.add. J.A. Amar & N.E. Lemaire.
121307: OVIDIUS. - Ars amatoria. Selections. Ed. with intr., notes, app. & vocabulary by M.J. Griggs.
134042: OVIDIUS. POSCH, S. - P.Ovidius Naso - Tristia I. Interpretationen. 1: Die Elegien 1-4.
132224: OVIDIUS. - Amatoria. Additis Guidonis Morilloni in Heroidas, & Sabini Epistolas, ac in Ibin argumentis.
134013: OVIDIUS. - Metamorfosi. (Testo e traduzione) a cura di P.B.Marzolla, con un scritto di Italo Calvino.
102797: OVIDIUS. BOYD, B.W. - Ovid's literary loves: influence and innovation in the Amores.
113271: OVIDIUS. - Heilmittel gegen die Liebe. Die Pflege des weiblichen Gesichtes. Latein & deutsch v.F.W. Lenz.
111160: OVIDIUS. WILKINSON, L.P. - Ovid recalled. W.pl.
132275: OVIDIUS. - Heroides cum interpretibus Hubertino Crescent. et Jano Parrhasio. Eiusdem Sappho cum Domitio. Et Ibis cum Christ. Zaroto. Cum enarrationibus Badij Ascensii in haec omnia. Et annotationibus Ioannis Bapt. Egnatij. Aptissimisque figuris decorate. Cum indice locupletissimo.
132323: OVIDIUS. - Heroides Epistolæ, cum interpretibus Hubertino Crescent. et Iano Parrhasio. Eiusdem Sappho cum Domitio, et Ibis cum Christoph.Zaroto. Cum enarrationibus Iod.Badii Ascensii in hæc omnia, et annotationibus Ioan.Bapt.Egnatii.
132342: OVIDIUS. - Opera quae vocantur amatoria ... His accesserunt Iacobi Micylli annotationes ... Eiusdem Iacobi Micylli locorum aliquot ex Ovidiana Metamorphosi Retractatio.
131979: OVIDIUS. - Metamorphoseon libri XV. Ad fidem editionum optimarum et codicum manuscriptorum examinati, animadversi, necnon illustrati. Operâ et studio Thomæ Farnabii.
135671: OVIDIUS. VONDEL, J. VAN DEN. - Publius Ovidius Nasoos Heldinnebrieven.
111158: OVIDIUS. SCHEVILL, R. - Ovid and the Renascence in Spain.
41431: OVIDIUS. JONGE, TH.J.DE. - Tristium liber IV. Commentario exegetico instructus.
41433: OVIDIUS. - Halieuticon. Introd., testo e comm.a cura di F. Capponi.
117564: OVIDIUS. BILDERDIJK, W. - Proeve eener navolging van Ovidius Gedaantverwisselingen. Met gegraveerde titelpagina met een vignet door D. Veelwaard naar W. Bilderdijk.
111159: OVIDIUS. STROH, W. - Ovid im Urteil der Nachwelt.
121106: OVIDIUS. - Die Liebeselegien. (Amores). Lateinisch u.deutsch v.F.W.Lenz. M.8 Taf.
113469: OVIDIUS. - Liebesgedichte. Lat.-deutsch v.R.Harder & W.Marg.
132221: OVIDIUS. - Amatoria. Additis Guidonis Morilloni in Heroidas, & Sabini Epistolas, ac in Ibin argumentis.
133992: OVIDIUS. VIARRE, S. - L'image et la pensée dans les Metamorphoses d'Ovide.
133990: OVIDIUS. CAHEN, R. - Le rythme poétique dans les Métamorphoses d'Ovide.
128001: OVIDIUS. OFFERMANNS, W. - Die Wirkung Ovids auf die literarische Sprache der lateinischen Liebesdichtung des 11. und 12. Jahrhunderts.
123688: OVIDIUS. - The art of love, and other poems. Text with English translation by J.H.Mozley. Revised by G.P. Goold.
133788: OVIDIUS. WEIDEN BOYD, B. (ED.) - Brill's companion to Ovid.
133787: OVIDIUS. KNOX, P.E. (ED.) - A companion to Ovid.
92491: OVIDIUS. PEETERS, F. - Les Fastes d'Ovide: histoire du texte.
127787: OVIDIUS. - Metamorphosen. Vertaald (met inl.& register) door M.d'Hane-Scheltema.
133915: OVIDIUS. RIMELL, V. - Ovid's lovers. Desire, difference, and the poetic imagination.
137778: OVIDIUS. - Operum tomus secundus: Fasti (cumm comm.A.C.Fanensis, & P.M.Piscinatis & scholiis Melanchtonis): Tristia (cu comm.B.Merulae & J.Micylli); De Ponto (cum comm.B.Merulae, J.Micylli & V.Amersbachii).. Acc.Observationes H.Ciofani & Greg.Bersmanni.
133897: OVIDIUS. LUDWIG, W. - Struktur und Einheit der Metamorphosen Ovids.
84346: OVIDIUS. MARTINDALE, C. (ED.) - Ovid renewed: ovidian influences on literature and art from the middle ages to the 20th century. W.16 pl.
132024: OVIDIUS. - Epistolarum heroidum liber, cum notis Joannis Min-ellii.
132146: OVIDIUS. - Le Eroidi, tradotte in terza rima italiana da Agomico Fiorentino. Parte prima (all publ.)
116662: OVIDIUS. - Fastorum libri VI. Erkl.v.H.Peter, Bd.I: Tekst und Kommentar.
134022: OVIDIUS. MERLI, E. - Arma canant alii. Materia epica e narrazione legiaca nei Fasti di Ovidio.
72960: OVIDIUS. - Liebeskunst. Lateinisch-deutsch von F. Burger.
122117: OVIDIUS. - Liebeskunst. Lateinisch-deutsch von N. Holzberg.
129861: OVIDIUS. - Metamorphosis, dat is Veranderingh, of Herscheppingh, van P. Ovidius Naso. Op nieuws vertaelt, met Paris oordeel, noch Menelaus brief aan Helena, door P.C. Hooft gerijmt.
132312: OVIDIUS. SCIVOLETTO, N. - Musa iocosa. Studio sulla poesia giovanile di Ovidio.
115788: OVIDIUS. BAKKER, J.TH. - Tristium liber V. Commentario exegetico instruxit.
97695: OVIDIUS. ALBRECHT, M.V.& E.ZINN. (HRSG.) - Ovid.
132315: OVIDIUS. - Ars amatoria. Cum app.ed. F.W.Lenz.
132328: OVIDIUS. - Tristium libri quinque. Rec. V. Loers.
132333: OVIDIUS. FREUNDT, M. - Das rührende in den Metamorphosen. Interpretative Untersuchung eines Phänomens und seine Bedeutung für die Beurteilung Ovids.
132336: OVIDIUS. - Tristium libri quinque et Ibis. Rec. N. Heinsius, J. Schrader, aliorum excussis annotavit et praef. est R. Merkel.
121310: OVIDIUS. - L'arte di amare. A cura di E. Pianezzola. Comm. di G. Baldo & L. Cristante.
121308: OVIDIUS. ZINN, E. (HRSG.) - Ovids Ars amatoria und Remedia amoris. Untersuchungen zum Aufbau.
121349: OVIDIUS. - Die Liebeskunst. Lateinisch & deutsch v.F.W. Lenz.
92493: OVIDIUS. VIARRE, S. - La survie d'Ovide dans la littérature scientifique des XIIe et XIIIe siècles.
137668: OVIDIUS. - Metamorphosen. Lateinisch-deutsch von N. Holzberg.
119445: OVIDIUS. - Ex Ponto libri quattuor. Ed.cum app.crit. O.Korn. Mit 1 Faks.
132273: OVIDIUS. - Nouvelle traduction des Metamorphoses d'Ovide, par M. Fontanelle.
133785: OVIDIUS. - De arte amatoria libri tres. Erkl.v.P.Brandt. (1: Text und Kommentar. 2: Anhang.)
133784: OVIDIUS. GEE, E. - Ovid, Aratus and Augustus. Astronomy in Ovid's Fasti.
133783: OVIDIUS. TSITSIOU-CHELIDONI, CHR. - Metamorphosen Buch VIII. Narrative Technik und literarischer Kontext.
72961: OVIDIUS. - Liebesgedichte. Lat.-deutsch v.R.Harder & W.Marg.
87714: OVIDIUS. LUCK, G. - Untersuchungen zur Textgeschichte Ovids.
133859: OVIDIUS. HINTERMEIER, C.M. - Die Briefpaare in Ovids Heroides.
102799: OVIDIUS. KIRFEL, E.A. - Untersuchungen zur Briefform der Heroides Ovids.
132637: OVIDIUS. DÖPP, S. - Virgilischer Einfluss im Werk Ovids.
132834: OVIDIUS. NEAPOLIS, CAROLUS. - Anaptyxis ad Fastos P. Ovidii Nasonis.
132655: OVIDIUS. - Fasti book IV. Ed. E. Fantham.
105414: OVIDIUS. BECK, M. - Die Epistulae heroidum XVIII und XIX des Corpus ovidianum. Echtheitskritische Untersuchungen.
135020: OVIDIUS. - Heroidum epistolae. Amorum lib. 3, De arte amandi lib.3, De remedia amoris lib.2. (etc.) Omnia ex accuratiss. A. Naugerii castigatione. G. Morilloni argumenta in Epistolas.
132511: OVIDIUS. - Briefe aus der Verbannung. (Tristia - Epistulae ex Ponto). Lateinisch-deutsch v.W.Willige, Einl.u.Erl.v.N.Holzberg.
133775: OVIDIUS. - Heroides. Et A. Sabini Epistolae. Rec. V. Loers.
133778: OVIDIUS. HINDS, S.E. - The metamorphosis of Persephone. Ovid and the self-conscious muse.
133826: OVIDIUS. PAPANGHELIS, TH. - Ovidiou, erotikè techne metaphrase kai ena dokimio chia Latinous erastes.
133825: OVIDIUS. ALBRECHT, M.VON. - Die Parenthese in Ovids Metamorphosen und ihre dichterische Funktion.
133822: OVIDIUS. MILLER, J.F. - Ovid's elegiac festivals.
133821: OVIDIUS. WEBER, M. - Die mythologische Erzählung in Ovids Liebeskunst. Verankerung, Struktur und Funktion.
45000: OWEN, D.M. - Church and society in medieval Lincolnshire. W.8 ill.& 9 pl.
112193: OWEN, A.E.B. (ED.) - The medieval Lindsey Marsh. Select documents. W.2 ill.
101634: OWEN, G.R. - Rites and religions of the anglo-saxons. W.num.ill.& pl.
127113: OWEN, JOHN. - Epigrammatum Ioan.Oweni Cambro Britanni Oxoniensis editio postrema, correctissima & ... adaucta.
2478: JOHANNES DE OXENEDES. - Chronica. Ed.by H.Ellis. W.facs.
115025: JOHANNES DE OXENEDES. - Chronica. Ed.by H.Ellis. W.facs.
129332: OXENSTIERNA, J.T. D'. - Pensées, reflexions et maximes morales de monsieur le comte Oxenstirn.
89352: OZANAM. DOUMIC, R.(PRÉF.) - Ozanam: livre du centenaire p.G.Goyau, H.Cohon, E.Jordan e.a. Bibliographie p.A.J.Corbierre.
116021: OZINGA, M.D. - Protestantsche kerken hier te lande gesticht 1596-1793. Onderzoek naar hun bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis. Met 55 fig.
114805: SGAM-PO-PA. - The jewel ornament of liberation. Transl.& annot.by H.V.Guenther.
98801: SGAM-PO-PA. - The jewel ornament of liberation. Transl.& annot.by H.V.Guenther.
22335: PAAS, J.R. (AUSG.) - Unbekannte Gedichte und Lieder des Sigmund von Birken. M.44 Abb.
130657: PAAS, E. - Das neutrale französische Pronomen 'le' in prädikativer Verwendung.
5588: PAASMAN, A.N. - Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting. M.ills.
51498: PAASONEN, H. - Mordwinische Volksdichtung, Bd.III. Hrsg.& übers.v.P.Ravila.
52931: PAASONEN, H. - Mordwinische Volksdichtung, Bd.I. Hrsg.& Ueb.v.P.Ravila. M.Krt.& Faks.
79760: PAASONEN, H. & I.ZORIN. - Mordwinische Volksdichtung.
134402: PABEL, R. - Athos, der heilige Berg. Begegnung mit dem christlichen Osten.
95373: PABST, W. - Novellentheorie und Novellendichtung. Zur Geschichte ihrer Antinomie in den romanischen Literaturen. 2.erw.Aufl.
87719: PACATUS. - Latini Pacati Drepanii panegyricus cum notis integris C. Puteani [et al.] Quibus accedunt Th. Wopkensii animadverstiones. Curante J. Arntzenio.
110322: PACAUT, M. - Louis VII et les élections épiscopales dans le royaume de France. Av.carte.
106013: PACHECO, A. (ED.) - A companion to early modern women's writing.
133934: PACUVIUS. MAGNO, P. - Marco Pacuvio.
135917: PADBERG, L.E. & H.-W. STORK. - Der Ragyndrudis-Codex des Hl. Bonifatius. Kommentar + Farbenfaksimile.
52935: PADDAYYA, K. - Investigations into the neolithic culture of the Shorapur Doab, S.India. W.29 fig.& 9 pl.
110208: MARSILIUS DE PADUA. - Der Verteidiger des Friedens (Defensor pacis). Text & Ueb.v.W.Kunzmann. Hrsg.v.H.Kusch.
110209: MARSILIUS DE PADUA. - Defensor pacis.
89292: MARSILIUS DE PADUA. - Le défenseur de la paix. Trad.av.comm.par J.Quillet.
7509: PAEPE, N.DE. - Grondige studie van een middelnederlandse auteur. Hadewych - Strophische gedichten + een keuze uit Hadewychs Strophische gedichten.
45010: PAETOW, L.J. (ED.) - A guide to the study of medieval history.
122229: PAETOW, L.J. (ED.) - A guide to the study of medieval history.
25042: PAETZ, H. - Über das gegenseitige Verhältnis der venetianischen, der franko- italienischen und der französischen gereimten Fassungen des Bueve de Hantone.
23402: PAFF, W.J. - The geographical and ethnic names in the Didriks Saga.
136413: PAFFENRODE, J. VAN - Gedichten, versamelt, en uytgegeven door P, V, Den derden druck, verbetert ende vermeerdert, en met koopere Platen vercierd.
120157: PAGE, W. (ED.) - The Victoria history of London, incl.London within the bars, Westminster & Southwark. Vol.I (Romano-British/Anglo-Saxon/Ecclesiastical History/Religious Houses; all publ.). W.13 plates, 9 maps & num.ills.
121878: PAGE, D.L. (ED.) - Select papyri, vol.III: Literary papyri, poetry. Text w. English transl.
134686: PAGE, D.L. (ED.) - Epigrammata graeca.
122669: PAGENSTECHER, R. - Eros und Psyche. M.3 Taf. und 3 Abb.
91844: PAINTER, S. - Studies in the history of the english feudal barony.
52941: PAINTER, C. - Gonja: a phonological and grammatical study.
128127: GUNTHER VON PAIRIS. - Der "Ligurinus". In Abbildung des Erstdrucks von 1507 hrsg.v.F.P.Knapp.
77425: PAKENDORF, G. - Realistischer Diskurs und dialogischer Text. Eine Strukturanalyse von Peter Handkes Roman "Der kurze Brief zum langen Abschied".
114146: PAKENDORF, B. - Contact in the prehistory of the Sakha (Yakuts): Linguistic and genetic perspectives.
79762: PAL, P. (ED.) - Aspects of indian art. W.24 ill.& 107 pl.
102921: REMMIUS PALAEMON. - Regulae. Testo crit.e comm.a cura di M.Rosellini.
108774: PALAFOX EN MENDOÇA, JOAN. - Harder van de Goede Nacht, Of korte aenwijsing Van Deught en Ondeught. Verduytst door F.Lazarus Marcquis. / Harders-brief en bekentenissen Van de goddelijcke genade. Met titelplaat.
126120: PALAMAS, GREGORIUS. - Opera Omnia. Acc.Gregorii Sinaitae et al.quae supersunt & Gregorii Acindyni, Barlaami de Seminaria opuscula, epistolae. Rec.J.-P. Migne. (graece et latine).
61933: ANTHOLOGIE PALATINE 4 & 5. - Livre VII: Epigrammes funéraires.Texte, trad.& ann.p.P.Waltz, A.Dain, E.des Places e.a.
129191: ANTHOLOGIE PALATINE. - Tome I-II (Livres I-V). Texte, trad.& ann.p.P.Waltz & J.Guillon.
101256: PALAZZI, F. - Enciclopedia degli aneddoti. 10.830 aneddoti storici di tutti i tempi e paesi. C.appendice.
133772: PALDAMUS, H. - Römische Erotik.
93489: PALERMO, J. (PUBL.) - Le roman de Cassidorus.
130589: PALERMO, J. (PUBL.) - Le roman de Cassidorus.
37370: PALEY, W. - Sermons on several subjects.
37367: PALEY, W. - The works of -. W.portr.
120685: PALEY, W. - The works of -. W.portr.
130692: PALISSY. ZIMMERMANN, V. - Die Syntax des Verbums bei Bernard Palissy. Beitrag zur Kenntnis der französischen Sprache des 16.Jahrhunderts.
131216: PALLADIUS. - Traité d'agriculture. Livres I-II. Texte établi, traduit et commenté par R.Martin.
125884: PALLADIUS. - The Lausiac history. Transl.by W.K.Lowther Clarke.
125928: PALLADIUS. BUTLER, C. - The Lausiac history of Palladius. A critical discussion together with notes on early Egyptian monachism.
132038: PALLADIUS. - De re rustica libri XIIII.
133410: PALLADIUS. FRESNILLO NUNEZ, J. - Concordantia Palladiana. A lemmatized concordance to the works of Rutilius Taurus Aemilianus Palladius.
103065: PALLADIUS. WIDSTRAND, H. - Palladiusstudien.
121992: PALLADIUS. - Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome. Ed.av.trad.etc.p.A.M.Malingrey & P.Leclercq.
125864: PALLADIUS. - Die lateinische Übersetzung der Historia Lausiaca. Textausg.m.Einl.v.A.Wellhausen.
120886: PALLAVICINO, FERRANTE. - La Taliclea. Libri quattro.
52951: PALLIS, S.A. - Chronology of the Shub-ad culture.
90347: PALLISER, D.M. - Tudor York.
111163: PALLOTTINO, M. - Saggi di antichità. M.45 Abb.& 84 Taf.
73655: PALLOTTINO, M. - Etruskologie. M.18 Fig.& 138 Taf.
130960: PALM, L. - "On va à la Mouff'?" Etude sur la syntaxe des noms de rues en français contemporain.
25044: PALM, L. - La construction 'li filz le rei' et les constructions concurrents avec 'a' et 'de' étudiées dans des oeuvres littéraires de la seconde moitié du XIIe siècle et du premier quart du XIIIe siècle.
119076: [BORGER, E.A.] PALM, J.H.V.D.& H.TOLLENS. - De nagedachtenis van Elias Annes Borger, plegtig gevierd op den 20. december 1820, in naam der Leydsche afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
114575: [BORGER, E.A.] PALM, J.H.V.D.& H.TOLLENS. - De nagedachtenis van Elias Annes Borger, plegtig gevierd op den 20 december 1820, in naam der Leydsche afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen.
80479: PALMER, N.F. & K.SPECKENBACH. - Träume und Kräuter. Studien zur Petroneller 'Circa instans'-Handschrift und zu den deutschen Traumbüchern des Mittelalters. M.22 Taf.& Faks.der 'Auslegung der Treüme Daniels' (1537).
120036: PALMER, A. (ED.) - Tudor churchwardens' accounts. W.1 pl.
104080: PALMER, R.R. - The improvement of humanity. Education and the French Revolution.
20385: PALMER, P.M. - Der Einfluss der neuen Welt auf den deutschen Wortschatz, 1492-1800.
20387: PALMER, P.M. - Neuweltwörter im Deutschen.
111164: PALMER, L.R. - A new guide to the palace of Knossos. W.23 ill.& 6 pl.
98325: PALMÉR, J. - Undersökningar i Olavus Petris språk.
60729: PALMER, L.R. - The latin language.
117712: PALMER VAN DEN BROEK, W. (UITG.) - Javaansche vertellingen bevattende de lotgevallen van een kantjil, een reebok en andere dieren.
46614: PALMER, L.R. - Descriptive and comparative linguistics. W.47 ill.& 1 pl.
112298: PALMER, R.E.A. - The archaic community of the Romans.
107351: PALMÉR, J. - Studier över de starktoniga vokalerna i 1500-talets svenska.
81852: PALMER, L.R. - The interpretation of mycenean greek texts. W.5 ill.
45026: PALOMÉS, L. - Des frères mineurs et de leurs dénominations.
98632: PALSETIA, J.S. - The Parsis of India. W.26 pl.
130495: PALSGRAVE, JEAN. - L'eclaircissement de la langue francaise par Jean Palsgrave, suive de la grammaire de Giles du Guez. Publiés pour la première fois en France par F.Génin.
130695: PALSGRAVE. LÜTGENAU, F. - Jean Palsgrave und seine Aussprache des Französischen.
132985: HERMANN PÁLSSON. - Tólfta öldin. Þaettir um menn og málefni.
129542: HERMANN PÁLSSON. - Eftir Þjóðveldið. Heimildir annála um íslenzka sögu 1263-98.
113098: HERMANN PÁLSSON. - Áhrif Hugsvinnsmála á aðrar fornbókmenntir.
131864: HERMANN PÁLSSON. - Uppruni Njálu og hugmyndir.
132095: HERMANN PÁLSSON. - Sagnaskemmtun Islendinga
22339: PALTHEN, JOH.PHIL. - Tatiani Alexandrini Harmoniae Evangelicae antiquissima Versio Theotisca. (Facs.of ed.1706) ed.by P.Ganz.
88041: PAMA, C. - Rietstap's handboek der wapenkunde.
111165: PANAETIUS.] STRAATEN, M.V. - Panétius, sa vie, ses ecrits et sa doctrine avec une édition des fragments.
132165: PANAGIOTODIS, E.PH. (ED.) - The complementizer phase: subjects and operators.
124299: PANAGOPOULOS, J. (ED.) - Prophetic vocation in the New Testament and today.
97708: PANAYOTAKIS, S., M.ZIMMERMANN & W.KEULEN (ED.) - The ancient novel and beyond.
133316: PANCIERA, S. (CURA) - Iscrizioni greche e latine del Foro Romano e del Palatino. Inventario generale - inediti - revisioni.
133439: PANCIERA, S. - Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici.
122713: PANDAY, R.M.N. - Agriculture in Surinam 1650-1950. An enquiry in to the causes of its decline.
137607: PANHUIJSEN, JOS. - Het afscheid.
52958: PANIAGUA, A.DE. - Les temps héroiques: étude préhistorique d'après les origines indo-européennes.
131432: PRISCUS PANITES. - Fragmenta. A cura di F.Bornmann.
89353: PANNACH, H. - Das Amt Meissen vom Anfang des 14.bis zur Mitte des 16.Jahrh. M.4 Krt.
7513: PANNE, M.C.V.D. - Recherches sur les rapports entre le Romantisme français et le théâtre hollandais.
7515: PANNEKEET, J.A. - Woordvorming in het hedendaags Westfries.
110325: PANORMITA, ANTONIO. - Das gesamte lyrische oeuvre von Franciscus Pontanus und Antonius Becadelli, genannt Panormita. Aus den Handschriften zum ersten Male veröffenlticht.. Hrsg.v.A.F.W.Sommer.
101645: PANORMITA, ANTONIO. - Hermaphroditus. Lat.Text & Uebers., m.Uebers.d.Apophoreta v.C.F.Vorberg. Hrsg.v.F.Wolff-Untereichen & A.Kind.
134917: PANSTERS, K. - De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500.
120106: PANTIN, W.A. - The English church in the fourteenth century.
102390: PANZER, F. - Italische Normannen in deutscher Heldensage.
100244: PANZINI, A. - Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionario comuni. 9.ed.
113228: PAOLI, U.E. - Studi in onore di Ugo Enrico Paoli. W.portr.& 11 pl.
41466: PAOLI, U.E. - Die Geschichte der Neaira, und andere Begebenheiten aus der alten Welt. M.39 Abb.& 32 Taf.
134155: PAPACHRYSSANTHOU, D. (ÉD.) - Actes de Xénophon. (Texte et album.)
134114: PAPACHRYSSANTHOU, D. (ÉD.) - Actes du Prôtaton, éd.diplomatique. (Texte et album.)
126036: PAPADOPOULOS-KERAMEUS, A. - Varia graeca sacra. Sbornik. Greceskich neizdannych bogoslovskich tekst. IV-XV Vekov. Praef. J. Dummer.
87093: PAPAJEWSKI, H. - Thornton Wilder.
133815: PAPANGHELIS, T.D. - He poietike ton romaion "neoteron". Proupotheseis kai proektaseis.
132059: PAPATHOMOPOULOS, M. - Anonumou paraphrasis eis ta Oppianou Alieutika.
122006: PAPATHOMOPOULOS, M. & E.M.JEFFREYS. (ED.) - Ho Polemos tès Troados. (The War of Troy). Ed.princeps.
134485: PAPE, W. - Wörterbuch der griechischen Eigennamen.
116085: PAPI, F. - Antropologia e civiltà nel pensiero di Giordano Bruno.
126160: PAPIAS.] VANNUTELLI, P. - De Presbytero Joanne apud Papiam.
116228: PAPP, E. - Die altdeutsche Exodus. Untersuchungen u.krit.Text.
108322: [RAJU] PAPPU, S.S.R.R. (ED.) - Perspectives on the Vedanta: essays in honor of P.T. Raju.
7519: PAQUAY, J. - De Souter in de Bijbelvertaling van 1360.
97193: PARACELSUS. SCHOTT, H. & I.ZINGUER. (HRSG.) - Paracelsus und seine internationale Rezeption in der frühen Neuzeit. M.5 Taf.
116985: PARACELSUS. BIANCHI, M. - Lessico del Paragranum di Theophrast von Hohenheim, detto Paracelsus. I. Indici.
128477: PARADA, C. - Genealogical guide to greek mythology.
12195: PARAMELLE, ABBÉ. - L'art de découvrir les sources. Av.5 ill.
132766: PARAMUS. - A history of the Classis of Paramus of the Reformed Church of America. Containing the proceedings of the centennial meeting of the classis, the historical discourse, and te adresses, statistical hitory and the histories of the individual churches.
101648: PARAVICINI, A. (ED.) - Quid suum virtutis, eine Lehrdichtung d.XI.Jahrhunderts.
120429: PARDO RODRIGUEZ, M.L. - Documentacion del condado de Medinaceli (1368-1454).
32509: PARÉ, G. - Les idées et les lettres au XIIIe siècle. Le Roman de la Rose.
84357: PAREAU, L.G. & P.J.L.HUET. - (Disquiratur, quaenam universe fuerit tragoediae graecae ratio, ad eamque exigatur nobilissima Vondelii fabula, Gysbrecht van Aemstel:) Lucius sive navigantes. (&:) Commentatio de graecae tragoediae ratione et nobilissima Vondelii fabula, Gijsbrecht van Aemstel, ad eam exacta.
105942: PARHAM, J. (ED.) - The evironmental tradition in English literature.
25054: PARIS, G. - Poèmes et Légendes du Moyen-Age.
25052: PARIS, G. - Légendes du Moyen Age (Roncevaux/Le paradis de la reine Sibylle/La légende du Tannhäuser/Le juif errant/Le lai de l'Oiselet).
130598: PARIS, G. - Dissertation critique sur le poème latin du Ligurinus, attribué a Gunther.
32513: PARIS, G. - Mélanges de littérature française du moyen age. Publ.p.M.Roques.
88329: PARIS, G. & U.ROBERT (PUBL.) - Miracles de Nostre Dame par personnages.
65197: PARIS, G. - Mélanges de littérature française du moyen age. Publ.p.M.Roques.
25050: PARIS, G. - Etude sur le rôle de l'accent latin dans la langue française.
111895: PARK, M. - The travels of Mungo Park. Ed.by R.Miller.
134773: PARKER, D.C. - Codex Bezae. An early christian manuscript and its text.
13996: PARKER, G. - Filips II. M.ills.
133938: PARKER, R. - Athenian religion: a history.
91048: PARKINSON, R. - Dreißig Jahre in der Südsee. Land und Leute, Sitten und Gebräuche im Bismarckarchipel und auf den deutschen Salomoinseln. Hrsg. von B. Ankermann.
62693: PARKS, W. - Verbal duelling in heroic narrative.The Homeric and Old English traditions.
136438: PARLASCA, K. - Ritratti di mummie (tavole 121-158, numeri 497-674).
46629: PARMA, C. - Pronoia und Providentia: der Vorsehungsbegriff Plotins und Augustins.
130546: AUCTION CATALOGUE: ROBERT DE PARME. - Livres de liturgie imprimés aux XVe et XVIe siècles faisant partie de la Bibliothèque de son altesse royale, le duc Robert de Parme.
40998: PARMENIDES. MANSFELD, J. - Die Offenbarung des Parmenides und die menschliche Welt.
133966: PARMENIDES. MANSFELD, J. - Die Offenbarung des Parmenides und die menschliche Welt.
5595: PARMENTIER, R.-A. - Beschrijving van de getijden- en gebedenboeken van het kabinet Houtart te Brugge. M.17 pl.
107216: PARMENTIER, TH. - Vocabulaire rhétoroman des principaux termes de chorographie.
129422: PARREAUX, A. - The publication of The Monk. A literary event, 1796-1798.
95535: PARRET, H., M.SBISA & J.VERSCHUEREN. (ED.) - Possibilities and limitations of pragmatics. Proceedings of the conference on pragmatics, 1979.
92833: PARRET, H. ET AL. - Le langage en contexte. Etudes philosophiques et linguistiques de pragmatique.
108270: PARROT, A. (ÉD.) - Studia mariana. Av.16 ill.& 6 pl.
105947: PARRY, ROBERT. - Moderatus (1595). Ed.by J.Simons.
101537: PARRY, R.H. (ED.) - The English Civil War and after, 1642-1658.
124252: PARSENIOS, G.L. - Departure and consolation. The johannine farewell discourses in the light of greco-roman literature.
12199: PARSONS, R.H. - A history of the Institution of Mechanical Engineers 1847-1947. W.56 ill.
61088: PARTRIDGE, A.C. - A companion to Old and Middle English studies.
70984: PARTRIDGE, E. - Slang. To-day and yesterday.
93137: PARTRIDGE, A.C. - The language of Renaissance poetry (Spenser, Shakespeare, Donne, Milton)
111896: PARUI, S.S. - Kuruksetra in the vamana purana. W.fold.map.
105108: PASCAL, B. D' ANGERS, J.E. - Pascal et ses précurseurs.
131884: PASCAL, A. - Histoire de l'armée et de tous les régiments depuis les premiers temps de la monarchie française jusqu'a nos jours. Avec des Tableaus synoptiques représentant l'organisation des armées aux diverses époques et le résumé des campagnes de chaque corps par M. Brahaut, et des tableaux chronologiques des combats, sièges et batailles par M. le capitaine Sicard.
64006: PASCAL, B. SCHMITZ DU MOULIN, H. - Blaise Pascal, une biographie spirituelle.
103709: PASCAL, B. (DANIEL, GABRIEL). - Reponse aux Lettres provinciales de L.de Montalte, ou Entretiens de Cleandre et d'Eudoxe.
119865: PASCAL, BLAISE. - Les Provinciales, ou les lettres ecrites par Louis de Montalte, à un provincial de ses amis, et aux RR.PP. Jésuites. 10e éd., dans laquelle on a ajoûté la Lettre d'un avocat du parlement à un de ses amis.
121998: PASINI, C. - Inventario agiografico dei manoscritti greci dell'Ambrosiana.
128876: PASOLI, E. - Tre poeti latini espressionisti: Properzio, Persio, Giovenale. A cura di G.Giardina & R.C.Melloni.
129326: PASPOORT VAN GRIJPSKERKE, M.C. - Humors bruiloft. (Gedichten)
102299: PASSARGE, S. - Die Kalahari. Kartenband mit 20 (von 21) gef.Karten.
118540: PASSARGE, S. - Die Buschmänner der Kalahari. M.24 Abb., 1 Taf.& 1 Karte.
85142: PASSEN, R.V. - Toponymie van Kontich en Lint (prov.Antwerpen). M.2 uitsl.krtn.
125676: PASSOW, F. - Handwörterbuch der griechischen Sprache. 5.(letzte) Aufl. Hrsg.v.V.C.F.Rost, F.Palm, O.Kreussler, K.Keil, F. Peter & G.E.Benseler.
97267: PASTERNACK, C.B. - The textuality of Old English poetry.
97194: PASTEUR, L. - Oeuvres IV: Etudes sur la maladie des vers à soie. Ed.p.P.Vallery-Radot. Av.fig.& 17 pl.
103308: PASTEUR. DESCOUR, L. - Pasteur et son oeuvre.
103309: PASTEUR. VALLERY-RADOT, R. - La vie de Pasteur.
110329: PASTOR, R., E.PASCUA, A.RODRGUEZ & P.SANCHEZ. - Beyond the market: transactions, property and social networks in monastic Galicia, 1200-1300. W.3 maps.
138558: PASTOUREAU, M. - Les armoiries. + Mise à jour.
135681: PATER, LUCAS. - De juichende schouwburg; zinnebeeldig divertissement.
124527: PATERA, M. - Figures grecques de l'épouvante de l'antiquité au présent. Peurs enfantines et adultes.
121324: VELLEIUS PATERCULUS. - The Tiberian narrative (2.94-131). Ed.w.intr.& comm.by A.J.Woodman.
134700: VELLEIUS PATERCULUS. - The caesarian and augustan narrative (2.41-93). Ed.w. intr.& comm.by A.J. Woodman.
116960: VELLEIUS PATERCULUS. - Quae supersunt ex Historiae Romanae voluminibus duobus. C.integr.schol., notis, var.lect.& animadv.cur.P.Burmanno. W.engr.frontispice by F.Bleyswyck after H.van der Mij.
131176: VELLEIUS PATERCULUS. - Ex Historiae romananae libris duobus quae supersunt. Ed.C.Stegmann de Pritzwald.
121325: VELLEIUS PATERCULUS. - Storia romana. (Ed.c.) intr.& comm.di F.Portalupi.
103066: VELLEIUS PATERCULUS. - Cum sel.variorum notis. A.Thysius ed.& acc.rec.
98649: PATHAK, R.C. (ED.) - Bhargava's standard illustrated dictionary of the hindi language (hindi-english).
41488: PATIN, H. - Etudes sur les tragiques grecs.
116676: PATIN, H. - Etudes sur les tragiques grecs.
136804: PATLAGEAN, E. & E. RICHÉ (ÉD). - Hagiographie, cultures et sociétés, IVe - XIIe siècles. Actes du colloque à Nanterre et Paris (2-5 mai 1979).
110161: LE PATOUREL, J. - The norman empire. W.2 maps.
115952: NEDERLANDS PATRICIAAT. - Genealogieen van bekende geslachten. Jaargang 65 1980/81. Illustraties
110331: PATRICK, SAINT. - His writings and Muirchu's life. Ed.w.transl.by A.B.E.Hood.
110330: PATRICK, BISHOP. - The writings, 1074-84. Ed.by A.Gwynn.
134947: BIBLIOGRAPHIA PATRISTICA. - Bibliographia patristica. Internationale patristische Bibliographie. Hrsg.v.W.Schneemeilcher, K.Schäferdick usw. Band 18 bis 35. (Erscheinungen der Jahre 1973-1990).
126901: PATRITIUS, FRANCISCUS XAVERIUS. - De consensu utriusque libri Machabaeorum.
120507: PATSCHOVSKY, A. & H. ZIMMERMANN (HER.) - Toleranz im Mittelalter.
45046: PATTIN, A. - De verhouding tussen zijn en wezenheid en de transcendentale relatie in de 2e helft der XIIIe eeuw.
133131: PATTISON, M. - Sermons.
130191: PATTIST, J.N. - De trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen.
101654: PATZELT, E. - Die karolingische Renaissance. / C.VOGEL.La reforme culturelle sous Pepin le Bref et sous Charlemagne. M.27 Taf.
105431: PATZER, H. - Die Anfänge der griechischen Tragödie. M.13 Taf.
106778: PAUES, A.C. (ED.) - A fourteenth century English biblical version.
24686: PAUL, H. - Mittelhochdeutsche Grammatik. M.8 Abb. 18.Aufl.bearb.v.W.Mitzka.
36598: JEAN PAUL. - Levana. Hrsg.v.K.Lange.
16756: PAUL, H. - Prinzipien der Sprachgeschichte. 4.Aufl.
108986: PAUL, H.W. - Bacchic medicine. Wine and alcohol therapies from Napoleon to the French Paradox.
102751: JEAN PAUL. - Briefwechsel mit seinem Freunde Christian Otto. Band 1-3 (1790-1800).
106696: PAUL, H. - (Kleine Schriften). Konvolut von 19 Beiträge u. Abhandlungen zu Sprachgeschichte usw.
106675: PAUL, H. - Geschichte der germanischen Philologie.
37391: PAULER, A.V. - Grundlagen der Philosophie.
123590: PAULHAN, F. - Réflexions.
127526: PAULI, JOHANNES. - Schimpf und Ernst. Hrsg.v.J.Bolte.
22349: PAULI, JOHANNES. - Schimpf und Ernst. Hrsg.v.H.Österley.
89355: PAULI, R. - Simon von Montfort, Graf von Leicester, der Schöpfer des Hauses der Gemeinen.
106757: PAULI, JOHANNES. - Die Predigten. Hrsg.v.R.G.Warnock.
126066: PAULINUS NOLANUS. SKEB, M. - Christo vivere. Studien zum literarischen Christusbild des Paulinus von Nola.
121996: PAULINUS NOLANUS. PHILIPP, M. - Zum Sprachgebrauch des Paulinus von Nola. I.
121985: PAULINUS NOLANUS. GREEN, R.P.H. - The poetry of Paulinus of Nola. A study of his Latinity.
7523: PAULISSEN, J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens ofm. (met uitg.) M.1 facs.
94826: PAULSEN, W. - Expressionismus und Aktivismus. Eine typologische Untersuchung.
130252: PAULUS, H. - Hadschi Vesvese, ein Vortrag des türkischen Meddah's Nayif Efendi, nach dem Original in armenischen Lettern lateinisch umgeschrieben, zum erstenmal in's Deutsche übertragen und mit Anmerkungen hrsg.
108788: PAULUS, PIETER. - Verklaring der Unie van Utrecht. Met frontispice.
96748: PAULUS, H. - Die französische Zeitungsannonce. Synchronische und diachronische Syntax der 'petites annonces' 1819-1973.
128764: PAULY, DER NEUE. - Enzyklopädie der Antike. Herausgegeben von H. Cancik & H. Schneider. + Atlas.
20405: PAULY, P. - Die althochdeutschen Glossen der Hss.Pommersfelden 2671 und Antwerpen 17.4. Untersuchungen zu ihrem Lautstand. M.Krte u.1 Taf.
121204: PAUNIER, D. - La céramique gallo-romaine de Genève. Avec 806 fig. et 10 planches.
84361: PAUSANIAS. - Descriptio Graeciae. Gr.& lat.rec.L.Dindorff.
128172: PAUSANIAS. - The Attica of Pausanias. Ed.by M.Carroll.
68771: PAUSANIAS. - Graeciae descriptio. Rec.F.Spiro.
118700: PAUSANIAS. - Graeciae descriptio. Ed, graeca emend, app. crit. adiecit H. Hitzig. Commentarium germanice add. H. Hitzig et H. Blümner. Mit 28 Tafeln (Komplett).
87727: PAUSANIAS. - Descriptio arcis Athenarum. Ed.O.Jahn & A.Michaelis. W.8 fold.pl.
125658: PAUSANIAS. - Graeciae descriptio. Rec., ex codd. et aliunde emend., expl., J.F. Facius.
128638: PAUW, N.DE. (UITG.) - Middelnederlandsche gedichten en fragmenten. (I.1, 2: Geestelijke gedichten); II.1: Wereldlijke gedichten [eerste stuk].
86684: PAUW, N.DE. (UITG.) - Bouc van der Audiencie. Acten en sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIVe eeuw. (1369-1378).
127094: PAUW, N.DE. - Cartulaire historique et généalogique des Artevelde. Av.1 plan de Gand & 6 plances av.sceaux de familles gantoises.
53007: PAUW, B.A. - Religion in a Tswana chiefdom. W.16 pl., 7 tabl.& 2 maps.
98655: PAUWELS, H.R.M. - In praise of holy men: hagiographic poems by and about Hariram Vyas. W.3 pl.
15265: PAUWELS, J.L. - Verzamelde opstellen. Aangeb.aan de auteur t.g.v.zijn 65e verjaardag. M.uitsl.kaart.
112506: PAUWELS, J.L.) - Mélanges offerts au prof. J.L.Pauwels à l'occ.de son éméritat. Av.portr.
7528: PAUWELS, J.L. - Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandsche dialecten. M.m.v.L.Grootaers. M.7 krtn.
7527: PAUWELS, J.L. - Het dialect van Aarschot en omstreken. M.268 krtn.
134176: PAVLOPOULOS, D., KILESOPOULOU, K. - To Agion Oros sten Hellenike techne.
12206: PAWLOW, I.P. - Ausgewählte Werke. M.Porträt.
82827: PAXSON, J. A.O. (ED.) - The performance of Middle English culture. Essays on Chaucer and the drama in honor of Martin Stevens.
124858: PAYEN, J.C.] - Hommage à Jean-Charles Payen. Farai chansoneta novele. Essais sur la liberté créatrice au Moyen Age. Av.10 ill.sur pl.
91052: PAYNE, T.E. - The twins stories: participant coding in yagua narrative.
116359: PAYNE, E. - Kaadiksiyoneer kite kuwaataay ni kifaranse (lexique Kwatay-Français).
130616: PEARCE, E. - Parameters in Old French syntax. Infinitival complements.
83696: PEARSON, K. - The ethic of freethought and other adresses and essays.
131951: PECKHAM, JOHN. - Fratris Johannis Pecham tractatus tres de paupertate. Cum bibliografia ed.C.L.Kingsford, A.G.Little, F.Tocco.
65322: PECOCK, REGINALD. - The repressor of overmuch blaming of the clergy. Ed.by C.Babington.
134906: ATHÉNOGÈNE DE PÉDACHTHOÉ. - La Passion inédite de s. Athénogène de Pédachthoé en Cappadoce (BHG 197b). Intr., édition & trad.p.P.Marval. Av.appendice: Passion épique.
120315: PEDDIE, J. - Alfred the good soldier. His life and campaigns. W.num.ills.
124277: PEDERSEN, S. (ED.) - New directions in biblical theology. Papers of the Aarhus Conference, 16-19 sept. 1992.
89644: ALBINOVANUS PEDO. - Elegiae III et fragmenta, cum interpretatione et notis J. Scaligeri, F. Lindenbruchii, N. Heinsii T. Goralli et al. With 4 engr. plates and title-vignette depecting a statue of Erasmus.
122733: ALBINOVANUS PEDO. - Elegiae III et fragmenta, cum interpretatione et notis J. Scaligeri, F. Lindenbruchii, N. Heinsii T. Goralli et al. With 4 engr. plates and title vignette depicting a statue of Erasmus.
130482: PÉE, J. - Mevrouw Courtmans. Een letterkundige studie.
7529: PÉE, J. - Multatuli en de zijnen.Naar onuitg.brieven met stamboom en illustraties.
110334: PEECK, F. (HRSG.) - Die reinhardsbrunner Briefsammlung.
46652: PEEK, W. - Griechische Grabgedichte (Text & Übersetzung).
137850: PEET, C. VAN DER & G. STEENMEIJER (RED.) - De rijkbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de rijksgebouwendienst en zijn voorlopers. Voorw. van
22353: PEETERS, L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
22351: PEETERS, J.M.J. - Rat und Hilfe in der deutschen Heldenepik.Untersuchungen zu Kompositionsmustern und Interpretation individueller Gestaltungen.
136411: PEETERS, P. (PRÉF.) - Bibliotheca hagiographica orientalis.
90182: PEETERS, G.J. - Frans Vervoort o.f.m. en zijn afhankelijkheid.
15663: PEETERS, K.C. - Miscellanea Prof.em.Dr.K.C.Peeters, door vrienden en collega's aangeb., uitg.d.W.van Nespen. M.vele ills.
120370: PEETERS, C.H. - Nederlandsche taalgids. Woordenboek van belgicismen. Met verklaring, en opgave van de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch.
131981: PEETERS, TH. - Oudkempische volksliederen en dansen, verzameld en van begeleiding voorzien.
7531: PEETERS, H. - De Rijmkroniek van Holland, haar auteur en Melis Stoke. M.facs.
102181: PEETERS-FONTAINAS, J. - Bibliographie des impressons espagnoles des Pays-Bas 1520-1799. Av.22 fig.
131892: PEETSOLD, J.H. & P.J. DE BOSSON. - Hulde aan de nagedachtenis van Abram Pieter van Groningen. Voorgedragen in de buitengewone Vergadering van het Departement "Overmaassche Dorpen" der Mij tot Nut van 't Algemeen. te Rijsoord, den 12 Maart 1862.
103245: PEGIUS, M. - Geburtsstundenbuch.
138004: PÉGUY, CHARLES. - Oeuvres poétiques complètes. Ed.p.M.Péguy & P.Péguy.
108899: PÉGUY, CHARLES. - Oeuvres poétiques complètes. Ed.p.M.Péguy & P.Péguy.
53020: PEHRSON, R.N. - The social organisation of the Marri Baluch. W.ill.& 9 figs.
17860: PEI, M. - Glossary of linguistic terminology.
129590: PEIGNOT, GABRIEL, - Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu; supprimés ou censurés: précédé d'un disocurs sur ces sortes d'ouvrages.
105111: PEIRCE, C.S. BRENT, J. - Charles Sanders Pierce, a life. W.ills.
94510: PEIRCE, C.S. CHIASSON, P. - Peirce's pragmatism.
117210: PEIXOTO, R. - Etnografia portuguesa (obra etnográfica completa). Ed.c.pref., notas e bibliogr.F.Gonçalves. W.portrait, figs.& 78 plates
103078: PELAGIUS. VOSSIUS, G.J. - Historiae de controversiis, quas Pelagius eiusque reliquiae moverunt libri septem.
32758: PELETIER DU MANS, JACQUES. - L'Art poëtique (1555). Publ.av.intr.& comm.p.A.Boulanger.
7535: PELETIER, W.C.E. - Jacoba van Beieren in het Nederlandsche treurspel.
41526: PELIKAN, O. - Vom antiken Realismus zum spätantiken Expressivität. M.20 Taf.
71265: AUSONIUS & PAULINUS PELLAEUS. - [Opera] with the Eucharisticus of Paulinus. Ed.w.transl.by H.G.E.White.
115261: PELLECOM, A. N. VAN. - Gedichten. Met gegraveerde titelpagina's.
111177: PELLETIER, A. - Le sanctuaire métroaque de Vienne (France). Av.8 ill.& 23 pl.
111178: PELLETIER, A. - La femme dans la société gallo-romaine.
126413: ISIDORUS PELUSIOTA. - Lettres. Intr., texte, trad.et notes par P.Évieux.
45059: PELZER, A.] - MÉLANGES Auguste Pelzer: études d'histoire littéraire et doctrinale de la scolastique médiévale.
118426: PENDLEBURY, J.D.S. - A handbook to the palace of Minos at Knossos, with its dependencies. W.14 pl. & 8 plans & sep.map.
98658: PENKA, K. - Die Nominalflexion der indogermanischen Sprachen.
65406: PENKERT, S. (HRSG.) - Emblem und Emblematikrezeption.Vergleichende Studien zur Wirkungsgeschichte vom 16.bis 20.Jht. M.zahlr.Abb.
97117: PENNIMAN, T.K. - A hundred years of anthropology.
134413: PENNING, W.L. JR. - Benjamin's vertellingen.
138862: PENNINGA, P. & H.HENDRIKS. - Practisch madurees-nederlands woordenboek.
124249: PENNINGTON, J.T. - Heaven and earth in the Gospel of Matthew.
5609: PENNINK, R. - Sylvander (Jan Baptista Wellekens) 1658-1726.
116023: PENNINK, J.J. - Voorlezingen over den raadpensionaris en dichter Jacob Cats, in zijn openlijk en bijzonder leven, inzonderheid als diëet- en zedemeester, en als bevorderaar van de verstandelijke en zedelijke beschaving der Nederlandsche natie.
130947: PENTADIUS. GUAGLIANONE, A. (ED.) - Pentadio, le sue elegie e i suoi epigrammi.
70455: PEPIN, J.-P. - Essai de bibliographie des traductions françaises des oeuvres de la littérature néerlandaise depuis 50 ans (1918-1968).
110336: PERDRIZET, P. - Le calendrier de la nation d'Allemagne de l'ancienne université de Paris. Av.20 pl.
102859: PEREMANS, W.] - ANTIDORUM W.Peremans sexagenario ab alumnis oblatum. Av.24 pl.
129094: PEREY, L. - Un petit-neveu de Mazarin, Louis Mancini-Mazarin, duc de Nivernais.
129093: PEREY, L. - La fin du XVIIIe siècle; le duc de Nivernais (= Louis-Jules Mancini-Mazarini).
129529: PEREY, L. & G.MAUGRAS. - Une femme du monde au XVIIIe siècle. La jeunesse de madame d'Épinay / Dernières années de madame d'Épinay, son salon et ses amis. D'après des lettres et des documents inédits.
127986: PÉREZ RODRÍGUEZ, E. - Vita Didaci, poema sobre el fundador de Benvívere. Estudio y edición crítica con traducción.
65463: PÉREZ DE HITA (HYTA), G. - Guerras civiles de Granada.
101522: PÉREZ QUINTERO, M.J. - Adverbial subordination in English. A functional approach.
122364: PERGAMENI, CH. - L'esprit public bruxellois au début du régime français. Av.15 planches.
106867: PERICAY, P. - Las raíces históricas del extremo ne.peninsular desde la lingüística. Para una caracterización prerromana del Ampurdán.
123037: POLEMON PERIEGETA. - Fragmenta. Ed.L.Preller. Acc.de Polemonis vita et scriptis et de historia atque arte periegetarum commentationes.
126590: DIONYSIUS PERIEGETES. - Geographia, emendata & locupletata, additione scil. Geographiae hodiernae, graeco carmine pariter donatae. Ab E.Wells.
116175: DIONYSIUS PERIEGETES. - (Opera) graece et latine cum vet.comm.(Eustathius' Epistola & Commentarii) et interpr.ex rec.cum annot.G.Bernhardy.
108281: PÉROT, G. - L'accent tonique dans la langue russe.
132624: PEROTTI, NICOLLÒ. - Cornucopiae, seu latinae linguae commentarii locupletissimi, Nicolao Perotto, Sipuntino pontifice auctore, denuo ad veteris codicis et scriptorum, unde illos deprompserat, fidem, diligentissimi recogniti ... Cornelii Vitellii annotationibus.
116219: PERRE, R.VAN DE. - André Demedts. Een monografie. M.ills.
17863: PERREN, G.E. & J.L.M.TRIM.(ED.) - Applications of linguistics. Selected papers of the 2nd Intern.Congr.of Applied Ling., Cambridge 1969.
110338: PERRENS, F.T. - Etienne Marcel et le gouvernement de la bourgeoisie au 14e siècle (1356-58).
108015: PERRIDON, H. & A.QUAK. (HRSG.) - Oppa Swänzko - oc Oppa Dansko. Studien zum Altostnordischen. M.ill.
121374: PERRIER, B. (ÉD.) - Villas, maisons, sanctuaires et tombeaux tardo-républicains: découvertes et relectures récentes. Actes du Colloque International de Saint-Romain en Gal, en l'honneur d'Anna Gallina Zevi, 2007.
62939: PERRON, E.DU. - Brieven.
3777: PERRON, E.DU. - Parlando.
3774: PERRON, E.DU. - Blocnote klein formaat.
3775: PERRON, E.DU. - Graffiti. (Blocnote klein formaat).
121688: PERRON, EDDY DU. - Het boozige boekje.
135088: PERRON, E.DU. - Parlando.
134359: PERROT, J. (PUBL.) - Les langues dans le monde ancien et moderne. I: Les langues de l'Afrique subsaharienne.(Éd.p.G.Manessy). II: Pidgins et Créoles (Éd.p. A. Valdman].
116972: PERROTTA, G. - Cesare, Catullo, Orazio, e altri saggi. A cura di B.Gentili et al.
53040: PERRY, W.J. - The primordial ocean. W.map.
95512: PERRY, G.G. (ED.) - Religious pieces in prose and verse. Ed.from Robert Thornton's Ms.(ca.1440) Lincoln Cathedral.
71097: PERRY, E.I. - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes.
41554: PERRY, B.E] - CLASSICAL studies presented to Ben Edwin Perry. Ed.by J.L.Heller.
129161: PERS, THEOD: P. (=DIRCK PIETERSZ.) - Lucretia, ofte Het beeld der eerbaerheydt. (...) Midtsgaders de deughde van Pub.Cornel.Scipio, bewesen aen een Spaensche edel-juffer van Carthago, die hy haren bruydegom wederom vereerde.
121401: PERSENIUS, M. - The manuscripts of parts 1 and 2 of Shams al-'ulum by Nashwan al-Himyari. A study of their relationship.
53041: PERSICA. - Annuaire de la Soc.Néerl.-Iranienne. Ed.by A.A.Kampman & C.Nijland. Vol.I-VII. Av.12 fig., 79 pl.& 3 crts.
7551: PERSIJN, A.J. (UITG.) - Wessel Gansfort- De oratione dominica in een dietse bewerking.
7549: PERSIJN, A.J. - De dietse vertaling der "Scala sacre communionis" van Ioannes Mauburnus (Inl.+ tekst).
132418: PERSIUS. - The Satires. Text w.transl. and notes by J.R. Jenkinson.
97714: PERSIUS. - Opera omnia ex ed.G.L.Koenig (Delphin classics with the Variorum notes, Bipont comm.& ind.ed.by A.J.Valpy).
127220: JUVENALIS & PERSIUS. - Decii Junii Juvenalis Aquinatis satiræ decem et sex. Auli Persii Flacci satiræ sex.
46677: PERSIUS. DESSEN, C.S. - Iunctura callidus acri: a study on Persius' Satires.
133035: PERSIUS & JUVENALIS. PLAZA, M. (ED.) - Persius and Juvenal. (Oxford readings in Classical Studies)
121291: PERSIUS. - Saturae. Comm.atque indice rerum notabilium instr.H.Nikitinski. Acc.varia de Persio judicia saec.XIV-XX.
118685: PERSIUS. - Satirarum liber. Rec.C.F. Hermann.
46675: PERSIUS. - Satires. Textes & trad.p.A.Cartault.
112529: JUVENALIS & PERSIUS. - Satirae. Ed.w.comm. by A.J. Macleane.
122671: JUVENALIS & PERSIUS. - Sexdecim satirae. Ad codices parisinos recensitae cum interpr.latina, lectionum varietate notis rupertianis (etc.) cur. N.E. Lemaire & A.Perreau.
132030: PERSIUS. - Satirarum liber. Isaacus Casaubonus recensuit, & commentario libro illustravit.
119592: PERSIUS. - Saturarum liber. It. rec., adn. crit instr., testimonia usque ad saec. XV add. S. Consoli.
121288: PERSIUS. - The Satires. Ed.w.trsl.& comm.J. Conington & H. Nettleship.
46676: PERSIUS, IUVENALIS, SULPICIA. - Saturae. Rec.F.Buecheler, O. Jahn, F. Leo.
68781: PERSIUS. BO, D. - Auli Persii Flacci lexicon.
68783: PERSIUS. BRAMBLE, J.C. - Persius and the programmatic satire.
132563: PERSIUS, JUVENALIS, SULPICIA. - Saturae. Rec.F.Buecheler. Adjectae sunt Varronis et Senecae Saturae similesque reliquiae.
133886: PERSIUS. WEDDERBURN, D. - Pesius enucleatus, sive commentarius exactissimus & maxime perspicuus in Persium poetarum omnium difficillimum.
116677: PERSON, E. - Essai sur l'administration des provinces romaines sous la République.
87734: PERSON, E. - Essai sur l'administration des provinces romaines sous la République.
92508: PERSSON, A.W. - The religion of Greece in prehistoric times. W.28 ill.& 11 pl.
41563: PERSSON, A.W. - Staat und Manufaktur im römischen Reiche.
46683: PERSSON, P.] - STRENA philologica upsaliensis: festskrift tillägnad Per Persson.
106647: PERSSON, P. - Beiträge zur indogermanischen Wortforschung.
34710: PERSSON, B. - Etude sur la concurrence entre les groupes du type 'les côtes de France - les côtes de la France - les côtes françaises' en français contemporain.
63634: PERSYN, J. - Dr.Schaepman. M. 2 pl. Deel 1 en 2 (van 3)
83911: PERSYN, J. - De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijne ontwikkeling onder de redactie van Em.Vlierbergh & Jul.Persyn (1900-1924). M.ills.
7552: PERTCHEVAL, JAN. - Den Camp vander Doot. (Facsimile van de uitg.1503) met inl., aant.en gloss.d.G.Degroote en toelichting bij de houtsn.d.A.J.J.Delen.
105112: PERTY, M. - Anthropologische Vorträge, gehalten im Winter 1862-1863 in der Aula zu Bern.
53043: PERTY, M. - Die Natur im Lichte philosophischer Anschauung.
94512: PERTY, M. - Ueber die Seele.
127790: PERTZ, G.H. (ED.) - Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum tomus VIII: Arnufli gesta; Landulfi historia Mediolanensis; Gesta Treverorum; Chronicon Hugonis monachi Virdunensis et Divionensis; etc.
101667: PERTZ, G.H. (ED.) - Cnutonis regis gesta.
128813: PESCH, A. - Brunaold, haugsold, kirkjuold. Untersuchungen zu den archäologischen überprüfbaren Aussagen in der Heimskringla des Snorri Sturluson.
49551: PESCHEL, O. - Geschichte der Erdkunde bis auf A.v.Humboldt und C.Ritter. Hrsg.v.S.Ruge.
45067: PESCHEL, O. - Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. M.Portr.
53048: PESCHEL, O. - Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde. Hrsg.v.J.Löwenberg.
53047: PESCHEL, O. - Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde. Hrsg.v.J.Löwenberg.
53046: PESCHEL, O. - Völkerkunde. 5.Aufl.bearb.v.A.Kirchhoff.
37406: PESTALOZZI, J.H. HEUBAUM, A. - J.Heinr.Pestalozzi.
37405: PESTALOZZI, J.H. DELEKAT, F. - Johann Heinrich Pestalozzi. M.Portr.
98660: PESTMAN, P.W. (ED.) - Acta orientalia neerlandica (Proceedings Congress, Leiden 1970). W.2 figs.& 33 pl.
89363: PETAVIUS, D. - Rationarium temporum in partes duas, libros tredecim, distributum. W. frontisp., engr.title vignet, 7 engr.plates, 6 folding maps and a few head- and tailpieces.
75148: PETAVIUS (PETAU), D. - Rationarium temporum (praef.J.Perizonii). W. portrait & engraved frontispice, & 7 (1 folding) plates,
127053: PETAVIUS (PETAU), D. - Uranologion, sive systema variorum authorum, qui de sphaera, ac sideribus, eorumque motibus Graece commentati sunt. & Variarum dissertationum ad uranologion libri octo. With some woodcuts in the text.
108282: PETECH, L. - China and Tibet in the early 18th cent. W.2 maps.
41568: PETER, C. - Geschichte Roms.
119476: PETER, H. (ED.) - Veterum historicorum romanorum relliquiae. Disposuit, rec., praef.
124400: PETERLIN, D. - Paul's Letter to the Philippians in the light of disunity in the church.
126689: PETERMANN, K. - Tanzbibliographie. Verzeichnis der in deutscher Sprache veröffentlichten Schriften und Aufsätze zum Bühnen-, Gesellschafts-, Kinder-, Volks- und Turniertanz, sowie zur Tanzwissenschaft, Tanzmusik und zum Jazz.
97256: PETERS, R.A. - A linguistic history of English.
122230: PETERS, E. (ED.) - Christian society and the crusades 1198-1229. (Sources transl., incl.Oliver of Paderborn, w.notes by J.J.Cavigan).
49554: PETERS, E. - Heresy and authority in medieval Europe: documents in translation.
137007: GERLACH PETERS. - The divine soliloquies of Gerlac Petersen, canon regular of Deventer. Transl.by Monialis.
62758: PETERS, H.L. - Enkele hoofdstukken uit het sociaal-religieuze leven van een Dani-groep. M.ills.& 5 krt.
132072: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedenbouw. De stad als veste, woon- en handelsplaats. & De stad met hare kerken, kloosters, en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen.
92827: PETERS, A.K. - Jean Cocteau and André Gide. An abrasive friendship.
88729: PETERS, I. (HRSG.) - Des Engels und Jesu Unterweisungen. Zwei mnd.Lehrgedichte. I.Text.
93153: PETERS, P., P.COLLINS & A.SMITH. (ED.) - New frontiers of corpus research. Papers from the 21.intern.conf.on English language research on computerized corpora, Sydney 2000.
94699: PETERSEN, N.M. - Bidrag til den oldnordiske literaturs historie.
133626: PETERSEN-SZEMERÉDY, G. - Zwischen Weltstadt und Wüste: Römische Asketinnen in der Spätantike. Eine Studie zu Motivation und Gestaltung der Askese christlicher Frauen Roms auf dem Hintergrund ihrer Zeit.
94421: PETERSEN, N.M. - Samlede afhandlinger. M.2 Krtn.
100313: PETERSEN, N.H., C.CLÜVER & N.BELL. (ED.) - Signs of change. Transformations of christian traditions and their representation in the arts, 1000-1200. W.17 col.fig.on pl.
124271: PETERSEN, W.L. ET AL. (ED.) - Sayings of Jesus: canonical and non-canonical. Essays in honour of Tjitze Baarda.
124250: PETERSEN, S. - Brot, Licht und Weinstock. Intertextuelle Analysen johanneischer Ich-bin-Worte.
87499: PETERSEN, J. - Hauptmomenten in der geschichtlichen Entwicklung der medicinischen Therapie.
91388: PETERSON, L. - German communism, workers' protest and labor unions. The politics of the united front in Rhineland-Westphalia 1920-1924.
34717: PETERSON, A. - Le passage populaire des noms de personne à l'état de noms communs dans les langues romanes et particulièrenment en français.
92509: PETERSON, E. - Frühkirche, Judentum und Gnosis.
5612: PETIT, L.D. - Bibliographie der middelnederlandsche taal- en letterkunde.
116609: PETIT, A. - Naissances du roman. Les techniques littéraires dans les romans antiques du XIIe siècle.
85929: PETIT DE JULEVILLE, L. - Histoire de la langue et de la littérature française; tome VII: dix-neuvième siècle, période romantique (1800-1850). Av.22 pl.
45073: PETIT, F. - La spiritualité des Prémontrés aux XIIe et XIIIe siècles.
102500: PETIT, L.D. & H.J.A.RUYS. - Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzamelingen van de bibliotheek van Joannes Thysius en de bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden (1500-1800). M.Supplement.
123442: PETIT, J.L. - Verhandeling van de ziekten der beenderen, waar in men vertoont de verbanden en konsttuigen tot derzelver genezing behoorende. Vertaalt door J. Hoogvliet. Met 39 gravures in de tekst.
131466: PETITMENGIN, P. & L.CICCOLINI. - Jean Matal et la bibliothèque de Saint-Marc de Florence (1545).
17865: PETÖFI, J.S. & H.RIESER (ED.) - Studies in text grammar.
94340: PETR, P. - Haseks "Schwejk" in Deutschland.
65531: PETRARCA. STURM-MADDOX, S. - Petrarch's metamorphoses: text and subtext in the Rime sparse.
132780: PETRARCA. - Il Petrarcha. Con l'espositione d'Alessandro Vellutello. Di novo ristampato con le figure a i Triomphi, e con piu cose utili in varii luoghi aggiunte.
128499: PETRARCA. - L'Afrique. Affrica. Tome I: Livres I-IV. Ed., trad., intr.& notes p.P.Laurens.
82502: PETRARCA, F. - (De remediis:) A dialogue between reason and adversity - a late middle english version ed.from ms.Ii, VI.39 of the Univ.Libr.of Cambr.with intr., notes, gloss.& latin text, by F.N.M.Diekstra.
110343: PETRARCA, F. - (Liber sine nomine. Hrsg.m.Lesarten & Anm.v.) P.Piur: Petrarcas Buch ohne Namen und die päpstliche Kurie.
134175: PETREIUS, TH. - Bibliotheca Cartusiana, sive illustrium sacri Cartusiensis ordinis scriptorum catalogus.
111180: PETRI, R. - Ueber den Roman des Chariton. M.3 Faks.
132768: PETRI, SUFFREDUS & BERNARDUS FURMERIUS. (ED.) - Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis, et comitum Hollandiae, explicata Chronico Iohannis de Beka (...) et Historia Guilhelmi Hedae (..) usque ad annum 1574.
121544: PETRI, F. (HRSG.) - Kirche und gesellschaftlicher Wandel in deutschen und niederländischen Städten der werdenden Neuzeit.
121545: PETRI, F.] SICKEN, B. (HRSG.) - Herrschaft und Verfassungsstrukturen im Nordwesten des Reiches. Beiträge zum Zeitalter Karls V. Franz Petri zum Gedächtnis (1903-1993).
121546: PETRI, F.] EHBRECHT, W. & H.SCHILLING. (HRSG.) - Niederlande und Nordwestdeutschland. Studien zur Regional- un dStadtgeschiche Nordwestkontinentaleuropas im Mittelalter und in der Neuzeit. Franz Petri zum 80.Geburtstag. M.Portr.& Karten.
82506: PETRI, F. & W.J.ALBERTS. - Gemeinsame Probleme deutsch-niederländischer Landes- und Volksforschung.
89032: GERLACUS PETRI (GERLACH PETERS) - Opera omnia. Cura et studio M.M.Kors.
123134: PETRI, SUFFRIDUS. - De Frisiorum antiquitate et origine libri tres. In quibus non modo eius gentis propriae, sed & communes Germaniae totius antiquitates multae, hactenus incognitae, produntur. With woodcut printer's mark.
103683: PETRI, CUNERUS - Tractatus aliquot insigniores, De gravissimis theologiae christianiae controversiis.
133860: PETRONIUS. CONNORS, C. - Petronius the poet. Verse and literary tradition in the Satyricon.
132534: PETRONIUS. PERROCHAT, P. - Pétrone, le festin de Trimalcion. Commentaire exégétique et critique.
97720: PETRONIUS. - Satyricon. Cum app. crit. ed.K. Müller.
122118: PETRONIUS. - Satyrica / Schelmengeschichten. Lateinisch-deutsch von K. Müller & W. Ehlers.
133812: PETRONIUS. - Cena Trimalchionis. Hrsg.m. Übers.& Anm. v.L. Friedlaender.
122581: PETRONIUS. PERROCHAT, P. - Pétrone, le festin de Trimalcion. Commentaire exégétique et critique.
126225: PETRONIUS. TAIFACOS, I. - Petronios kai Koraes. Kritika kai ermeneutika scholia sto keimeno ton Satyrikon.
92513: PETRONIUS. MCMAHON, J.M. - Paralysin cave: impotence, perception and text in the Satyrica of Petronius.
112029: PETRONIUS. RICHARDSON, W. - Reading and variant in Petronius: studies in the French humanists and their manuscript sources. W.16 pl.
60781: PETRONIUS. - Cena Trimalchionis. Hrsg.m. Uebers.& Anm.v.L. Friedlaender.
41583: PETRONIUS. - Le Satiricon. Texte & trad.p.A. Ernout.
124555: PETRONIUS. - Satyricon. Vertaald en toegelicht door A.D. Leeman.
128847: PETRONIUS. - Satyricon, ejusdemque Fragmenta. Nova editio c.notis criticis I.Bourdelotti, et Glossario petroniano. Ed.R.Hermannides.
128854: PETRONIUS. - Satyricon, cum fragmento nuper Tragurii reperto. Acc.diversorum poëtarum Lusus in Priapum, Pervigilium Veneris, Ausonii cento nuptialis, Cupido crucifixus, Epistolae de Cleopatria, & alia nonnulla. Ed.M.Hadrianides.
113288: PETRONIUS. BAGNANI, G. - Arbiter of elegance. A study of the life & works of C.Petronius.
105445: PETRONIUS. STOLZ, W. - Petrons Satyricon und François Nodot (ca.1650-ca.1710).
84373: PETRONIUS. PANAYOTAKIS, C. - Theatrum arbitri: theatrical elements in the Satyrica of Petronius.
123187: PETRONIUS. - Satyricôn quae supersunt. Cum integris doct. vir. commentariis & notis N.Heinsii & G.Goesii. Accedunt J. Dousae praecidanea, J.A. Gonsali de Salas commenta, variae diss. & praef. Curante P. Burmanno.
102348: PETROVICI, E. (INTR.) - Atlasul lingvistic romîn. Serie noua, vol.I-III.
110353: PETRUS HISPANUS. CRUZ PONTES, J.M.DA. - Pedro Hispano portugalense e as controversias doutrinais do seculo XIII.
110352: PETRUS HISPANUS. CRUZ PONTES, J.M.DA. - A obra filosofica de Pedro Hispano portuga lense: novas problemas textuais.
101680: PETRUS HISPANUS. GRABMANN, M. - Handschriftliche Forschungen zu den philosophischen Schriften des Petrus Hispanus.
45102: PETRY, C.F. - The civilian elite of Cairo in the later middle ages. W.13 maps, 61 fig.& 6 pl.
16762: PETSCH, R. - Wesen und Formen der Erzählungskunst. 2.verm.u.verb.Aufl.
98662: PETTAZZONI, R. - Essays on the history of religions. W.12 pl.
53069: PETTERSSON, O. - Chiefs and gods: religious and social elements in the south eastern bantu kingship. W.map.
122145: EINAR G. PÉTURSSON. (ED.) - Miðaldaævintýri.
95570: PETZOLD, G.VON. - John Davidson und sein geistiges Werden unter dem Einfluss Nietzsches.
93229: PETZOLD, D. - Formen und Funktionen der englischen Nonsense-Dichtung im 19.Jahrhundert.
61184: PEUCKER, B. - Lyric descent in the German romantic tradition.
111899: PEUCKERT, W.E. - FESTSCHRIFT für Will-Erich Peuckert z.60.Geburtstag.
91856: PEUNTNER, THOMAS. - Büchlein von der Liebhabung Gottes. Edition und Unters.v.B.Schnell.
4295: PEUSER, G. - Die Partikel "de" im modernen Spanischen. Ihre Leistung als Ligament und Präposition.
22359: PFAFF, F. (HRSG.) - Reinholt von Montelban oder die Heimonskinder.
106652: PFAFF, H. - Die Vocale des mittelpommerschen Dialects.
124647: PFAFF, F. (HRSG.) - Die grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse). Nachdr.d.Ausg.1909 verb.u.erg.v.H.Salowsky.
110411: PFANDL, L. - Geschichte der spanischen Nationalliteratur in ihrer Blütezeit.
98663: PFANDT, P. - Mahayana texts translated into western languages (a bibliogr.guide).
132837: PFAU, THÉODORE PHILIPPE DE. - Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en MDCCLXXXVII.
65340: PFEFFER, J.A. - Deutsches Sprachgut im Wortschatz der Amerikaner und Engländer. Vergl.Lexikon m.anal.Einf.u.hist.Ueberblick.
22363: PFEIFFER, F. (HRSG.) - Livländische Reimchronik.
93649: PFEIFFER, F. - Altnordisches Lesebuch. Text, Grammatik, Wörterbuch.
98033: PFEIFFER, R.H. - History of New Testament times, with an introduction to the Apocrypha.
12216: PFEIFFER, H.H. - Experimentelle Cytologie. M.28 Fig.& 13 Tab.(u.ausf.Bibliographie & Chronologie).
97724: PFIFFIG, A.J. - Einführung in die Etruskologie.
83703: PFLEIDERER, O. - Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage.
138525: PFLUGK-HARTTUNG, J.V. - Acta pontificum romanorum inedita / Urkunden der Päpste (1: 748-1198; 2: 97-1197; 3: 590-1197).
105449: PFOHL, G. (HRSG.) - Die griechische Elegie.
62664: PFOHL, G. (HRSG.) - Das Epigramm. Zur Geschichte einer inschriftlichen und literarischen Gattung.
87742: PFOHL, G. (ED.) - Greek poems on stone, I: epitaphs (7th-5th cent.B.C.)
37418: PFORDTEN, O.V.D. - Konformismus: eine Philosophie der normativen Werte.
124771: PHAEDRUS. - Fabularum aesopiarum libri V. Cum integris commentariis Gudii, Rittershusii [etc.] Cur. P. Burmanno. With engraved title-page.
130338: PHAEDRUS. - Fabularum aesopiarum libri quinque. Cum novo commentario Petri Burmanni (&) Epistola critica de notis Bentleji in Phaedrum.
132496: PHAEDRUS. - Fabularum aesopiarum libri V. Emend., adn., suppl.L.Mueller.
119110: PHAEDRUS. - Ezopische fabelen van Fedrus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten.
133015: PHAEDRUS. - Fabularum aesopiarum libri quinque. Cum novo comm. P.Burmanni. (With:) Epistola critica ..in qua omnes doctissimi Bentleji in Phaedrum notae atque emendationes expenduntur.
134397: PHAEDRUS. - Fabularum Aesopiarum libri V. Cur. D. Hoogstraten.
116580: PHAEDRUS. - Fables. Texte & trad.p.A.Brenot.
105452: PHAEDRUS. - Fabeln. Latein.-deutsch (m.Erl.) v.E. Oberg.
125402: PHAEDRUS. - Fabulae brevibus illustratae adnotationibus. Ad usum regiarum scholarum.
89727: BABRIUS & PHAEDRUS. - Text with English translation by B.E. Perry.
133804: PHAEDRUS. BOLDRINI, S. - Fedro e Perotti. Ricerche di storia della tradizione.
106776: PHEIFER, J.D. (ED.) - Old English glosses in the Epinal-Erfurt Glossary.
132777: MENANDER ET PHILEMON. - Reliquiae quotquot reperiri potuerunt; graece et latine cum notis H.Grotii et J.Clerici.
22365: PHILIP, K. - Julianus Apostata in der deutschen Literatur.
119616: PHILIPP, W. - Ansätze zum geschichtlichen und politischen Denken im Kiewer Russland.
22367: PHILIPP DER CARTHÄUSER, BRUDER. - Marienleben. Zum ersten Male hrsg.v.H. Rückert.
136803: PHILIPPART, G. (DIR.) - Hagiographies I. International history of the latin and vernacular hagiographical literature in the west from its origins to 1550.
131521: PHILIPPART, G. - Les légendiers latins, et autres manuscrits hagiographiques.
85031: PHILIPPE DE REMI, SIRE DE BEAUMANOIR. - Oeuvres poetiques, publiées par H.Suchier.
110361: PHILIPPE DE COMMYNES]. DUFOURNET, J. - La destruction des mythes dans les Mémoires de Ph.de Commynes.
91860: PHILIPPI, F. - Geschichte Westfalens. M.2 Krt.
29888: PHILIPPSEN, M. - Die Deklination in den "Vices and Virtues".
46720: PHILIPPSON, A. - Das byzantinische Reich als geographische Erscheinung.
88951: PHILIPPUS DE LEYDEN. LEUPEN, P.H.D. - Een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van zijn traktaat De cura reipublicae et sorte principantis.
60138: PHILIPPUS DE LEYDEN. LEUPEN, P. - Philip of Leyden, a 14th century jurist. W.2 fig.& 5 pl.
2697: PHILIPS, J.F.R., J.C.G.M.JANSEN & T.J.A.H.CLESSENS. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914. M.ill.
110071: PHILIPS, S.H. - Het passionneele misdrijf in Nederland.
31637: PHILIPS, C.J. - Les noms des chefs-lieux des departements et des arrondissements de France.
97935: PHILITAS.] SPANOUDAKIS, K. - Philitas of Cos (fragments & comm.).
95660: PHILLIPS, R. - Family breakdown in late eighteenth century France: divorces in Rouen 1792-1803.
111184: PHILLIPS, E.D. - Greek medicine. W.16 pl.
124915: PHILLIPS, H. - Church and culture in seventeenth-century France.
87386: PHILLIPS, E.G. - A course of analysis.
29896: PHILLIPS, R. - Denton Welch.
108288: PHILLIPSON, D.W. - African archaeology. W.119 ill.
60796: PHILO. ROYSE, J.R. (ED.) - The spurious texts of Philo of Alexandria.
41618: PHILO. CAZEAUX, J. - La trame et la chaîne, ou les structures littéraires et l'exégèse dans cinq traités de Philon, (et) Le cycle de Noé.
41619: PHILO. FARANDOS, G.D. - Kosmos und Logos nach Philo von Alexandria.
138982: PHILO. - Text w. English transl. by F.H. Colson, G.H. Whitaker. Vol.1-7 (of 11).
102812: PHILO. BORGEN, P. - Philo of Alexandria: an exegete for his time.
132998: PHILO. - Lucubrationes omnes quotquot haberi potuerunt, nunc primum latinae ex graecis factae, per Sigismundum Gelenium, (etc.)
102813: PHILO. DANIÉLOU, J. - Philon d'Alexandrie.
118845: PHILO. - Opera omnia. (Ed.C.E.Richter)
126245: PHILO. - Opera que supersunt. Vol. VI. Ed. L.Cohn et S.Reiter.
102809: PHILO. - Opera, quae supersunt ed. L. Cohn & P. Wendland, vol.V.
124416: PHILO. AUNE, D.E. ET AL. (ED.) - Neotestamentica et philonica. Studies in honor of Peder Borgen.
124394: PHILODEMUS. FITZGERALD, J.T. ET AL. (ED.) - Philodemus and the New Testament world.
126543: PHILODEMUS. LIEBICH, W. - Aufbau, Absicht und Form der Pragmateiai Philodems.
34211: JAHRBUCH FÜR PHILOLOGIE, - Bd I-II. Hrsg.v.V.Klemperer u.E.Lerch.
111187: PHILOPONUS. - On Aristotle Physics 5-8, with Simplicius. On Aristotle on the void. Trsl.by P.Lettinck & J.O.Urmson.
120401: PHILOPONUS. - Against Proclus' On the eternity of the world, 6-8. Transl.(w.intr.etc.) by M.Share.
111186: PHILOPONUS. - De aeternitate mundi contra Proclum. Ed.H.Rabe.
120399: PHILOPONUS. - On Aristotle's On the soul 1.3-5. Transl.(w.notes etc.) by P.van der Eijk.
126210: PHILOPONUS. FLADERER, L. - Johannes Philoponos 'De opificio mundi'. Spätantikes Sprachdenken und christliche Exegese.
126212: PHILOPONUS. - Ausgewählte Schriften. Uebersetzt, eingeleitet u.kommentiert von W.Böhm.
117144: PHILOPONUS. - Commentariae annotationes in libros priorum resolutivorum Aristotelis. (Lateinische) übers.v.G.Dorotheus. Nachdr.d.Ausg.1541 m.Einl.v.K.Verrycken & Ch.Lohr.
84393: PHILOPONUS. SORABJI, R. (ED.) - Philoponus and the rejection of aristotelian science.
120398: PHILOPONUS. - Against Proclus' On the eternity of the world, 12-18. Transl.(w.intr.etc.) by J.Wilberding.
120393: PHILOPONUS. - On Aristotle's Physics 1.1-3. Transl.w.intr.etc.by C. Osborne.
116785: LEXICON PHILOSOPHICUM. - Lexicon philosophicum. Quaderni di terminologia filosofica e storia delle idee. A cura di A.Lamarra e L.Processi. Vol.1 - 5.
122065: PHILOSTORGIUS. - Kirchengeschichte. Hrsg.v.J.Bidez. 2.überarb.Aufl.v.F.Winkelmann.
46741: PHILOSTRATUS. - Opera. Ed.C.L.Kayser.
132990: PHILOSTRATUS. - Imagines Philostrati. Eiusdem Heroica. Eiusdem Vitae Sophistarum. Imagines Junioris Philostrati. Descriptiones Callistrati.
68808: PHILOSTRATUS. - Philostratorum quae supersunt omnia. (Graece et latine). Acc.Apollonii Tyanensis epistolae, Eusebii liber adversus Hieroclem, Callistrati descript.statuarum. Ex mss.codd.rec., notis perp.illustr., vers.totam fecit G.Olearius.
105459: PHILOSTRATUS. - Die Bilder. Text, Ueb.& Komm.v.O.Schönberger.
137286: PHILOSTRATUS. - The life of Apollonius of Tyana. Text & transl.by F.C.Conybeare.
46743: PHILOSTRATUS. COBET, C.G. - De Philostrati libello "Peri gymnastikès" recens reperto.
129165: PHILOSTRATUS. - Historiae de vita Apollonii Tyanei libri octo. Alemano Rhinuccino interprete. Eusebius contra Hieroclem, [..] Zenobio Acciolo interprete. Omnia haec (latine) ad Graecam veritatem diligenter castigata, & restituta, adiectis ubi opus esse videbatur, annotatiunculis.
123272: PHILOSTRATUS. FLINTERMAN, J.J. - Power, paideia & pythagoreanism. Greek identity, conception of the relationship between philosophers and monarchs and political ideas in Philostratus' Life of Apollonius.
117482: PHILOSTRATUS. - Philostratorum et Callistri opera. Rec.A.Westermann. Eunapii Vita sophistarum. Ed.J.F.Boissonnade. Himerii Sophistae declamationes. (graece et latine). Emend.F.Dübner.
117439: PHILOSTRATUS. AVONTINS, I. & M.MILNER-AVOTINS. - An index to the Lives of the Sophists of Philostratus.
128662: PHILOTHEUS. (= PFALZGRAF CARL LUDWIG). - Symbola christiana quibus idea hominis christiani exprimitur.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman[an error occurred while processing this directive]

9/14