Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
30323-20: Woldhek, Siegfried. - Het dwarse vogelboek. Angsthazen, showpikken en andere vogels.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
120511-22: WOLF, JOHANNES ANTONIUS BERNARDUS. - Het Wolvennest. De geschiedenis van de familie Wolf(f).
040111-27: WOLF, J.J. DE. - Mars in Cathedra 1865-1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
250909-2774: WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
25618-27: WOLF, D. - Gedane zaken in Ter Apel.
16118-13: WOLF, HANS-JURGEN. - Hexenwahn und Exorzismus. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.
81122-19: Wolff, Anne e.a. - Eenden en eiken. Toekomst voor de eendenkooi van Glimmen.
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
181215-14: WOLTER, ANNETTE (SAMENSTELLING). - Kip en gevogelte. Voorgerechten, hoofdschotels en bijgerechten met kip, eend, gans en kalkoen.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
231020-67: WOLTERS, REIN. - Noordereiland. Sigaar in de Nieuwe Maas.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
31322-13: Woltjer, Sies. - Kroniek van t Klooster Bloemhof in Widdewierem.
23323-04: Woltjer, J.J. - Friesland in hervormingstijd.
4216-66: WOLTJER, SIES E.A. (RED.). - n Plaske. Daarde Grunneger Schriefwedstried.
11121-11: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw,
250909-2534: WOLTJER, WIM (VOORWOORD). - Uithuizermeeden gezien door ‘De Stalmeesters’.
23814-37: WOLVERS, HENK. - Porselein / Porcelain.
250909-386: WONINK, HARRY. - Op stap langs de Drentse Kanalen.
241010-29: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
250909-3171: WONSERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Wonseradeel.
12714-51: WOOD, IAN (ED.). - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing. The complete guide tot the fish, tackle and techniques of fresh and saltwater techniques.
16813-27: WOOD, ROBERT EN TOLLEY, HARRY. - Test uw emotionele intelligentie. Het meten en stimuleren van uw EQ.
20510-66: WOORDENBOEK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID. - Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel zoo in zijnen geheelen omvang, als in alle zijne bijzondere vakken en betrekkingen, met op
121120-25: WORMGOOR, INGRID. - Op de helling. Hoe het reilde en zeilde op de Groninger scheepswerven.
31122-24: Worp, J.A, - Geschiedenis van het drama en het toneel in Nederland. Deel 1 en 2.
250909-5287: WORTMANN, MARC. - De weduwetrooster.
20419-04: WOUD, A. VAN DER E.A. (RED.). - Veenhuizen. Een erfenis voor de toekomst.
250909-2997: WOUD, AUKE, VAN DER. (RED.). - De innige betrekking tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen,1950-1984.
10918-27: WOUDE, JOHAN, VAN DER. - Een groene lantaarn.
170112-26: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
17223-09: Woude, A.M. van der / P.M.M. Klep / Faber, J.A. e.a. - Het gebruik van begrippen ontleend aan de sociale wetenschappen bij het analyseren van economische en sociale verschijnselen in het verleden. / Het huishouden in westelijk Noord-Brabant: structuur en ontwikkeling, 1750-1849. De Goldberg-enquete in het Departement van Texel, 1801. Meegedeeld door A.M. van der Woude. / Urbanisering, industrialisering en milieuaantasting in Nederland in de periode van 1500 tot 1800.
090611-37: WOUDT, KLAAS. - Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan 1885-1985.
20519-13: WOUTERS, CAS. - Seks en de seksen. Een geschiedenis van de moderne omgangsvormen.
250909-4813: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied.
250909-4057: WOUTERSON, LOES. - De tweede geschiedenis.
10215-46: WRICHT, MICHAEL EN HENLEY, MAVIS. - Natuurleven in Nederland. Wilde planten, bomen en struiken, paddestoelen, vogels, vlinders, zoogdieren, vissen.
23715-28: WRIGHT, LAWRENCE. - Warm and Snug. The history of the bed.
31322-14: Wubs, Harry. - Surrogaat is er genoeg. Onstwedde in de Tweede Wereldoorlog en de periode van opbouw.
17223-25: Wumkes, G.A. - Tusschen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland.
28514-165: WUMKES. G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
4216-29: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
251016-51: WUMKES, G.A. EN VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch Woordenboek.
2822010-25: WUNDRAM, MANFRED. - Schilderkunst van de Renaissance.
170212-04: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Ritalin.
8713-16: WY TSIENEN. - In string fersen. Oanbean oan Douwe Annes Tamminga ta gelegenheid fan syn njoggentichste jierdei.
8713-18: WYBENGA, P. - Mei de rêch tsjin de muorre. Forhalen út if Frysk forset.
3417-114: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
51015-145: WYBRANDS, A.W. - De Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
250909-1965: WYND, ANNO. - Willewaark.
24719-43: WYNHOFF, IRMA E.A. - Dagvlinders van de Benelux.
250909-5331: YARBROUGH, STEVE. - Levende geesten.
1623-53: Yard, Sally. - Willem De Kooning.
150411-17: YILMAZ-CARTON. MARTINE. - Het verhaal van Fatma.
250909-5570: YING, HONG. - Zomer van verraad.
2822010-10: YOKE. - De mens en de werelden.
24921-19: YONEMURA, ANN. - Yokahama. Prints from nineteenth-century Japan.
31320-25: YORK, ALISSA. - Mercy.
180912-97: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
4321-39: YPEREN, AAT, VAN E.A. (RED.). - Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars in de jaren 1945-1970.
250909-3406: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
250909-5440: YUNG-DE PRÉVAUX, AUDE. - Jacques en Lotka. Liefde in verzet.
15815-05: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
250909-5571: ZAHAVI, HELEN. - Dirty weekend.
11419-34: ZANDT, L.C.E. VAN 'T. - Het fonds de blauwe zeeridders. De geschiedenis van het Helden-der-Zee-Fonds Dorus Rijkers 1923-1998.
250909-2469: ZANDT, P.J. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
151121-25: Zandt, Herman S.J. - Organisten, orgelspel en kerkzang binnen het Nederlandse Calvinisme.
250909-2662: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 Jaar vakbeweging in Groningen.
51121-76: Zantkuijl, H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Volledige herdruk van alle afleveringen in een band.
130912-18: ZATELI, ZYRANN. - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
24521-21: ZEE, F.J. DE (VOORWOORD). - Gids voor Veendam.
161221-05: Zeeman, Henk. - Het Groninger geslacht Buitenkamp 1637-2006.
031210-59: ZEEMAN, MICHAËL. - God zij met ons.
20510-50: ZEINSTRA, HERMAN (INLEIDING). - Liesbeth van der Pol. Architect.
191113-32: ZEIST, L.S. (TEKST). - Rinze Hamstra 1895-1974.
091012-56: ZELLING, E.J. - Korte en gemakkelijke leeslesjes voor kinderen: bestaande uit woordjes van ééne lettergreep, zoonder zamengestelde voor- en achtervoegsles, met een prentje bij ieder lesje. (Vervolg op den Spelend leerenden Jan.)
091012-57: ZELLING, E.J. - Gesiena: een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
16720-18: ZEMEL, R.M.T. - Op zoek naar Galiene. Over de Oudfranse Fergusen de Middelnederlandse Ferguut. Deel I.
250909-5528: ZENCEY, ERIC. - Panama.
18619-34: ZETTERHOLM, FINN. - Julia's reis. Een magisch kunstavontuur.
020911-26: ZEVENBOOM, K.M.C. EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen en merken.
241014-56: ZHI GANG, SHA. - Soul Healing Miracles. Ancient and new sacred wisdom, knowledge and practical techniques for healing the spiritual, mental, emotional and pshysical bodies.
250909-4740: ZIERIKZEE. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
250909-5480: ZIGMAN, LAURA. - Zij.
250909-1897: ZIJL, JAN. - Koustaallapper in knup!. Bliedspultje in 3 bedrieven veur 5 heren en 3 doames.
250909-1833: ZIJL, J. - De aiwige stried. Toneelspel in drie bedrijven gedeeltelijk in ‘t Groninger dialect. Voor 7 heren en 3 dames.
250909-1832: ZIJL, J. - As zun deurkomt. Spul in drei bedrieven in ‘t Grunneger dialect veur 3 doames en 7 heren.
250909-1878: ZIJL, JAN. - Onrust om ‘n houfnoagel. Toneelspul in 3 bedrieven veur 6 heren en 3 doames.
19615-134: ZIJL, J. - Wel zol ‘t winnen? Klucht in ain bedrief. Veur 4 heren en 2 doames.
140911-57: ZIJL, F. VAN EN PIETERSON, J. VAN. - Grote Hoenders.
51015-75: ZIJL, JAN. - Kuutjebuten. Bliedspul in drij bedrieven veur 4 heren en 4 doames.
23320-29: ZIJL, J. - Klopsmoa vragt 'n nei hoesholderske. Klucht in 't Grunneger dialect in ain bedrief. Veur 2 heren en 4 doames.
16321-19: ZIJLMA, J. - De Marne. Een geschiedkundige beschrijving.
161120-14: ZIJLMA, I.H. - De boerderijen in de Marne. Aanvulling 1966-1976.
13522-37: Zijlma, G. - Ommelander schetsen.
250909-81: ZIJLSTRA, S. - Des lieven geldes isser an alle oorten gebreck. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de landschap Drenthe tussen 1600 en 1745.
250909-1241: ZIJP, A. - De wereldoorlog.
140911-06: ZINGSTRA, TIENKE. - Het Berenkuilse Berenboek.
61214-35: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een deur in oktober.
21917-30: ZOMEREN, KOOS. - De man op de Middenweg.
16913-64: ZON, H. VAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
17822-49: Zonneveld, Ilja en Noord, Eddy, van der. - Schier door eilander ogen. Hommage aan Jan Abrahamse.
5118-06: ZUDEICK, PETER. - Der Hintern der Teufels. Ernst Bloch - Leben und Werk.
250909-1962: ZUDERVEEN, FOKKO. - Tieds indrôkkens. Gedichten.
250909-3153: ZUIDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Zuidbroek.
231011-75: ZUIDEMA, GERT. - Noar wèl is joen stroade nuimd? Veenkoloniaal biografisch straatnamenboek.
51121-66: Zuidema, Willem en Douma, J. (vertalers). - Kronieken van de abdij Bloemhof te Wittewierum lopende over de dertiende eeuw, door de Abten, Menko en een ongenoemde.
31318-25: ZUIDEMA, W. - Wilhelmus Frederici, persona van Sint-Maarten te Groningen (1489-1525) en de Groninger staatkunde van zijn tijd.
14222-23: Zuiden, Henk, van (samenstelling). - De Wadden in gedichten.
150311-110: ZUIDERVELD, UBEL. - Ongeregelde zinnen. Siepel en Tent, perspartners.
6519-44: ZUIDHOEK, ARNE. - Scheepsrampen met Nederlandse schepen 1855 tot 2001.
300113-34: ZUIDHOEK, ARNE. - Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
181119-74: ZUIDHOEK, ARNE. - Onze mooiste koopvaardijschepen deel 4. Passagiersschepen (II). 1945-1970.
271017-33: ZUIDHOEK, ARNE. - Schepen in hun element. Aanwijzingen en modellen voor tekenaars en schilders.
250909-3520: ZUITHOFF, ATE. - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
6720-54: ZUMKEHR, PIET E.A. - Ronde van Midsland. Een verkenning van het dorp en haar omgeving.
16317-07: ZUTHEM, JOHN VAN. - Harde grond.
250909-4725: ZUTPHEN, F. VAN. - Vreeswijk aan de Lek. Momenten uit de dorpsgeschiedenis.
20510-15: ZUURVEEN, TOOS. - Van Zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
6519-45: ZUYDGEEST, M.P. EN BORSBOOM, J. - Vol en zoet. Een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900 en 1975.
250909-1464: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
101210-41: ZWAGERMAN, JOOST. - Het jongensmeisje.
240812-12: ZWAGERMAN, JOOST. - Zes sterren.
10921-72: ZWAGERMAN, JOOST. - Wakend over God. Gedichten.
070412-17: ZWAMA, SAPE. - Op slag van twaalf. Verhoalen in’t Westerketiers.
250909-5675: ZWART, ELSKE E.A. - Groningen ahoy.
140811-40: ZWART, FRITS (SAMENSTELLING). - Willem Mengelberg (1871-1951). Dirigent conductor.
131221-01: Zweerde, H. van der. - 'k Mag sterven als het niet waar is. (Mak starv'n as 't niet waor is). Het oude Drentse dorp Uffelte in 1925.
020911-24: ZWERVER, JAN. - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
8618-22: ZWERVER, JAN. - Heerenveen, zo was het.
190410-9: ZWIERS, MARIJ. - Levensbeeindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
141120-16: ZWIERS, E. - Waar
23813-10: ZWIERS, L. - Het veen. Een roerige periode in de geschiedenis van een Drentse veenkolonie.
150311-81: ZWIERS, DICK. - Winschoter herinneringen. Kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940.
2315-13: ZWIETEN, M. VAN E.A. - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij. Groningse streekgerechten en wetenswaardigheden.
18120-17: ZWINDERMAN, J. - Kent u ze nog... de Damsters.
18120-18: ZWINDERMAN, J. - Appingedam in oude ansichten.
161221-25: Zwinderman, H.J. en Boerma, E. - Van Wijk & Boerma. De historie van een familiebedrijf.
17223-23: Zylmann, Peter. - Baltrum.
[an error occurred while processing this directive]

6/8