Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R7301: VRIES, M DE. - Brief aan Dr. W.J.A. Jonckbloet. Bijdrage tot de kritiek en verklaring van Karel de Groote en zijne XII Pairs.
H3904: VRIES, THEUN DE. - Martinus Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
R1207: VRIES, EMILE DE. - Met Minder Muis Meer Mans. De bijzondere jaren '50 en '60 van de vorige eeuw voor cultuur, papier en grafische vormgeving.
R4444: VRIES, ALBERT DE. - Twee zedespelen: De Zoon, een moderne dialoog tusschen vader en dochter. Crediet, een spel in een bedrijf.
T0077: VRIES, THEUN DE. - Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica.
T0078: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho's en rijmcritieken.
M1081: VRIES, THEUN DE. - De laars. Verhalen uit een bezet gebied.
K0562: VRIES MZN, RABBIJN S. PH. DE. - Joodse riten en symbolen.
R7652: VRIES, PH. DE. - Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland. 1941-1945.
L9361: VRIES, JOH. DE. - Amsterdam Rotterdam: rivaliteit in economisch-historisch perspectief.
Y1614: VRIES, G.J. DE. - Aardrijkskundig overzicht van het district der Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Langstraat te Waalwijk.
Y1507: VRIES, C.W. DE. - Overgrootvader Koning Willem III.
R5727: VRIES, THEO DE. (ED.). - Lanny Budd's wereld in beeld. Voorwoord Willem van Cappellen. Ingeleid Upton Sinclair.
T5683: VRIES, E. DE. - Problemen van de Javaanse landbouwer.
T4321: VRIES, R.W.P. DE. - Nederlandsche Grafische Kunstenaars. Uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
Y6190: VRIES, THEUN DE. - WA-Man.
B9093: VRIES, HENDRIK DE. - Een raadsel in de nacht. Een keus uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Jan van der Vegt.
B8722: VRIES, THEUN DE. - M. Nijhoff wandelaar in de werkelijkheid. Essays.
T1252: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - De Gezegende. Het leven van Spinoza in honderdzeven scenes. Met tekeningen van Mart Kempers.
K5365: VRIES, JEROEN DE / DIK VERHAAR (ED.). - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland.
Y6409: VRIES, SIMON DE. - Historische oefeningen omtrent allerley aenmerckelijcke, gewigtige, nauwkeurige en gemoed-vervrolijckende stoffen; Doorvloghten, met een goed deel Bysonderheden van Natuer en Konst.
R1878: VRIES, HENDRIK DE. - Robijnen.
T1840: VRIES, JEROEN DE / DIK VERHAAR (ED.). - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland.
M6477: VRIES, THOM J. DE. - Panta Rhei. De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestagen stroom. Een beschouwing.
M6479: VRIES, THOM J. DE. - Vive Svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana
M6480: VRIES, THOM J. DE. - Speculum Superstitionis dat is Spiegel van het bijgeloof.
L8880: VRIES, LEONARD DE. - Leonard de Vries' Amsterdam. Merkwaardigheden uit Amsterdams Verleden voor UEd. en het Hooggeachte Publiek gedolven uit de Schatkamers van het Gemeente Archief.
T5514: VRIES, ERNST DE. - De beteekenis van ons gevoelszintuig.
T5036: VRIES, W. DE. - Palatalizering van U in 't Westerlauwers Fries.
Y8030: VRIES, THEUN DE. - Meesters en vrienden. Literaire herinneringen.
R3911: VRIES, MARTHA DE. - Mijn kleuters.
W5610: VRIES, A. DE. - Lijst der stukken betrekkelijk de geschiedenis van de Uitvinding der Boekdrukkunst berustende op het Raadhuis te Haarlem.
R6247: VRIES, JAN DE. - Toevallige ontmoetingen in de literatuur.
T6843: [CATALOGUS] VRIES, R.W.P. DE. - Catalogus van boeken over Nederlandsche Taal- en Letterkunde.verkrijgbaar bij den boekhandelaar R.W.P. de Vries. Uitgegeven ter gelegenheid van het twintigste Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Amsterdam.
M6476: VRIES, THOM J. DE. - Nec Lusisse Pudet Sed Non Incidere Ludum.
T2193: VRIES, THEUN DE. - Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica.
T1251: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - Spinoza beeldenstormer en wereldbouwer.
Y6759: VRIES, THEUN DE. - De Friese postkoets.
L4537: VRIES, THEUN DE. - Wilde lantaarns.
T8861: VRIES, HENDRIK DE. - Nergal. Gedichten.
L3245: VRIES, THEUN DE. - De vrijheid gaat in 't rood gekleed.
T3223: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
K0043: VRIES, LEONARD DE. - Logboek van vijftig jaar vliegen 1919-1969. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vlucht KL-50.
C1072: VRIES, JOH. DE. - Gedenkboek 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken.
C1181: VRIES, THOM J. DE. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae est, Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid.
H1164: VRIES, THEUN DE. - Hagel in het graan.
H9564: VRIES, THEUN DE. - De vrijheid gaat in 't rood gekleed.
Y7979: VRIES, THEUN DE. - De Friese postkoets I en II.
Y7980: VRIES, THEUN DE. - De Friese postkoets II.
C0276: VRIES, THEUN DE. - 60 Keuromnibus. De vrijheid gaat in het rood gekleed. De merrie. ziet, een mens! Wilde lantaarns.
C0176: VRIES, THEUN DE. - 1848. Een spook waart door Europa. Roman.
H7279: VRIES, EMILE DE. - Moments Musicaux. Schetsen van muzikanten en publiek gemaakt in het Concertgebouw te Amsterdam en soms ergens anders door Emile. Ingeleid door Theo Olof.
T4613: VRIES, WILLEM HENDRIK DE. - Frederik Louis Splitgerber. Nederlandsch Kruidkundige.
H8213: VRIES, ABRAHAM DE. - Bewijsgronden der Duitschers voor hunne aanspraak op de uitvinding der boekdrukkunst (etc.).
Y3660: VRIES JR., R.W.P. DE. E.A. - W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1924 Kon. Kunstzaal Kleykamp [Den Haag].
Y4537: VRIES, R.W.P. DE. - Hollandsche Schilders van dezen Tijd. G.W. Dijsselhof.
Y9490: VRIES, LEONARD DE. - Triomfen der techniek.
Y4538: VRIES, A.D. DE / ROEVER, N. DE. (RED.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Eerste Jaargang, derde aflevering.
Y3936: VRIES FEYENS, GEORGE LAMBERT DE. - Prins Willem van Oranje 1533-1933.
Y5189: VRIES, LIESBETH DE & FRANK BAKKER (EDS.). - Zelf uitgeven! Waarin een kleine uitgever groot kan zijn.
Y6447: VRIES, THEUN DE. - Gesprekken met S. Vestdijk. Een hernomen confrontatie aangevuld met brieffragmenten en andere bescheiden.
Y8837: GRAVURE DE VRIES. - Gravure De Vries, Drukwerkveredeling en -beveiliging.
B2231: VRIES, THOM J. DE. - Transissalania Illustrata. Achter de IJssel begint het land.
M3163: VRIES, HENDRIK DE. - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt.
B0876: VRIES, DERK DE. - Laarzen in Marktstad.
T6318: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen 1916-1946.
L2161: VRIES, LEONARD DE. - Bloempjes der vreugd voor de lieve jeugd. Bouguet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders.
R5584: VRIES, J. DE. - Gedenkboek van de Sint Michaels-Parochie te Zwolle eertijds Statie onder den Bogen bij haar 300-jarig bestaan. 1641 - 1941.
Y3543: VRIES, ANNE DE. - Oranje-bloesem.
M6475: VRIES, THOM J. DE. - Habent Sua Fata Libelli, dat beduidt Boeken hebben hun eigen lotgevallen.
L4642: VRIES, LEONARD DE. - Venus' lusthof.
R4014: VRIES, JERONIMO DE. - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.
R5562: VRIES, THOM J. DE. - Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot.
Y5544: VRIES, R.W.P. DE. - De Blijde Inkomsten van Vorstelijke Personen in Amsterdam van de Zestiende tot de Negentiende eeuw.
R1632: VRIES, HENK DE. - Vers tegen Vers.
H3356: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poëzie, van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
H1574: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Het kind in het proza.
W4493: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Grondslag van verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute.
W3265: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Vooronderzoek.
P0368: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Bijbedoelingen.
B3613: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen.
K9446: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Agesilaos.
W9227: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Drievoudig verweer.
K3669: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poëzie 1900-1940.
Y0766: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle Eeuwen. Deel I: 1100-1900.
K4816: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. (ED.). - De vernieuwing van de mens. Samengesteld en ingeleid door...
T9562: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - F. Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
H1052: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde.
Y6807: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Tegengif. Gedichten.
B2747: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Klopsignalen. Verzameld en ingeleid door Dirk Kroon.
Y5469: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Krantenknipsels van/over Victor E. van Vriesland.
R5372: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Kortschrift.
R6480: VRIJBUITER. [= H.B. FORTUIN]. - In Engeland staat een huis. Een jaar in en om het Netherlands House. Verzamelde Vrijheden en Blijheden door Vrijbuiter.
R3455: INGENIEURS-BUREAU INGENEGEREN-VRIJBURG. - Holland in Hollandia.
T9277: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad van de Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. 13e jrg. 10 oktober 1931 no. 41. / 16e jrg. 8 september 1934 no. 36.
T8964: VRIJDENKER, DE. - De Vrijdenker. Weekblad ter Verbreiding van de Vrije Gedachte. 34e jrg. 1957 nrs: 48, 49, 50.
Y2787: VRIJDENKER, DE. - De Vrijdenker. Weekblad ter verbreiding van de Vrije Gedachte. 30e jaargang 1953. nr. 35. / 32e jaargang 1955. nrs. 16 - 22 - 23 - 27 - 32 - 36. / 33e jaargang 1956. nrs. 23 - 24 - 25 - 40 - 42 - 43 - 44.
Y4277: VRIJDENKER, DE. - De Vrijdenker. Officieel Weekblad van de Vrijdenkers Vereeniging De Dageraad. 5e jaargang 29 December 1923. No 52.
Y3739: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad van de Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. 15e jrg. 1933. nr. 50. 16e jrg. 1934. nr. 44. 20e jrg. nr. 41. 23ste jrg. 1946. no. 40 en 52. 25e jrg. 1948. no. 3. 28e jrg. 1951. 5-45-48.
Y2705: VRIJE SOCIALIST, DE. - De Vrije Socialist. 44e Jaargang 17 October - 8 December 1945. Nrs. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13- 14.
T1370: VRIJER, HENRICUS DE. - Henricus Regius. Een "cartesiaansch" hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool.
Y8109: DE VRIJHEID. - De Vrijheid. Uitgegeven vanwege de Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het Liberale Beginsel in de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam. Negende jaargang 27 Januari 1881. No. 5 en 28 Mei 1881 No. 22.
Y7842: VRIJHEID. - Vrijheid, maandblad. 1ste jaargang no 1 en 2. April en Mei 1897.
T5203: EEN SOLDAAT DER VRIJHEID. - Schetsen uit het militaire leven.
Y4061: RECHT EN VRIJHEID. - Recht en Vrijheid. Officieel Orgaan van de Sectie Holland der Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing. 1e jaargang 1927-1928. nrs: 4 - 6 - 7 - 8 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21.
Y7520: DE VRIJHEIDSBOND. - Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond afdeling Rotterdam. Voor een beter landsbestuur luidt het motto waaronder gehouden zal worden de Groote Demonstratieve Vergadering op vrijdag 21 April 1933.
Y8207: DE VRIJHEIDSBONDER. - De Vrijheidsbonder. Hilversumsche Verkiezingscourant. Lijst 5. Onze candidaten B.H. Bakker, J.H. Gunning, G. Groeneveld en vele andere.
K5944: VRIJMAN, JAN. - Journaille. Een keuze uit de Parool-columns. Inleiding Felix Rottenberg. Samenstelling en verantwoording Tom Rooduijn.
R5254: VRIJMETSELAAR, MR. - De Sociale Ziekte van den Tegenwoordige Tijd. Een woord aan den geachten werkmansstand.
Y0450: ORDE DER VRIJMETSELAREN. - Bulletin van het Grootoosten der Nederlanden. 47ste jaargang 1923.
B5262: VROEDE, M DE / E.P. DE BOOY / H.C. DE WOLF. - Volksonderwijs en maatschappij in Belgie en Nederland van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw. / Het basisonderwijs' in de zeventiende en achttiende eeuw. De Stichtse dorpsscholen. / Volksonderwijs in Nederland van omstreeks 1775 tot omstreeks 1804. Ontstaan en invoering van het klassikaal onderwijs.
R0773: VROEDE, M. DE. - Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging 1830-1860.
L8852: VROEGE, HEIN. - De ijdele roes. Beelden uit de roerige jaren zestig.
P1045: VROEGE, LIESBETH. - Etoile du Nord.
Y3841: VROEGE, DENS. - Joop Waasdorp. Het laatste interview.
T8986: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Gemengde berichten.
H2655: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - De stier van Spangen. Verhalen.
Y7215: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Gelukkige dagen & andere poetise voorvallen.
T7610: VROKLAGE, B.A.G. - Ons volk in de branding.
Y5055: VROKLAGE, B.A.G. - Een held uit de Oost. Slachtoffer van zijn plicht.
Y6135: VROLIJK, MAARTEN. - In Mora.
T8434: VROMAN, LEO. - Soms is alles eeuwig. Gedichten.
L6797: VROMAN,, JAAP. - Geology of the Region of Southwestern Carmel (Palestine).
T9907: VROMAN, LEO. - Fabels, balladen en psalmen. Door hemzelf geillustreerd.
B2350: VROMAN, LEO. - Toen ik nog leefde.
H4656: VROMAN, LEO. - God en Godin.
Y6789: VROMAN, LEO. - Tineke.
M4751: VROMAN, LEO. - Manke vliegen.
K0720: VROMAN, LEO. - Het carnarium.
Y1657: VROMAN, LEO. - Uit slaapwandelen.
H5214: VROMAN, LEO. - Proza, Tineke, De adem van Mars, Snippers.
R9486: VROMAN, LEO. - Agenda voor het jaar 2000.
M3148: VROMAN, LEO. - Nieuwsgierig.
B2679: VROMAN, LEO. - Inleiding tot een leegte.
Y3140: VROMAN, LEO. - Dagboekgedichten.
A0109: VROMAN, LEO. - Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven.
H2589: VROOLAND, SELMA. - Voor de leeuwen.
Y8754: VROOM, JEAN PAUL & SIMON VINKENOOG. - How to enjoy reality if you're a viper.
Y3737: ONS VROUWENBLAD. - Ons Vrouwenblad 6e jaargang 1923 Mei nr. 5.
T6948: VRYWAERT, CHR. J. - Een koekoeksei. (Totale winkel in een glazen huis?).
Y1890: VU. (MAGAZINE). - VU. 8 Fevrier 1933. Nr. 256. Le Dictateur Enchaine. - Hitler - I.F.1. Ne Repond Plus par Andre Beucler - Hans Albers - Conrad Veeldt et Charles Boyer.
R6852: VUCHT TIJSSEN, J. VAN. - De Politieke Partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
B5607: VURTHEIM, J. - Grieksche lyrische dichters en hunne poëzie.
T8018: VUUREN, L. VAN. - De beteekenis van Straat Malakka.
Y5841: VUURTOREN. - A.R. Propagandablad De Vuurtoren. 5e jrg. 15 November 1937. No 71. 6e jrg. 21 Januari 1939. nr. 84.
B0950: VUYK, BEB. - Gerucht en geweld. Novellen.
R3630: VUYK, BEP. - Een broer in Brazilie.
K9195: VUYK, SIMON. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
M2993: VUYK, BEB. - Vele namen. Novelle.
B4322: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800).
Y6297: VUYK, BEB. - Duizend eilanden.
Y4849: VUYK, BEB. - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen.
T0879: VUYK, SIMON. - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (180-1860).
Y4837: VUYK, BEB. - Reis naar het Vadeland in de verte.
L8504: VUYLSTEKE, JULIUS. - Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst. Met 128 houtsneeplaten.
T2468: VUYLSTEKE, JULIUS. - Bloemlezing uit Jan Van Rijswijck's Werken.
H7205: VUYSJES, D. - Significa in het licht van recente communicatietheorieen.
B4626: WAAGENAAR, SAM. - De moord op Mata Hari. Vertaling A.H. van Loon.
Y4466: WAAGKRANT. - Waagkrant. 2e jrg. 1987. Herstel Zeedijk.
Y6261: WAAGMEESTER, JILLES. - Een fragment uit Carrer del Mig.
Y8202: IN DE WAAGSCHAAL. - In de Waagschaal. 4e jaargang 23 September 1949. No. 50. Newman op het pad.
Y3731: IN DE WAAGSCHAAL. - In de Waagschaal. 7e jaargang 1951 no 13. / 9e jaargang 1954. no 35. / 10e jaargang 1955 nrs: 36 - 38 - 39. / 12e jaargang 1956 nrs 4 - 24.
Y4112: NEDERLAND WAAKZAAM. - Nederland Waakzaam. Tegen de revolutie het evangelie Antirevolutionair Volksblad. 6e jaargang 1940. no. 10.
Y4054: NEDERLAND WAAKZAAM. - Nederland Waakzaam. Tegen de revolutie het evangelie. Antirevolutionair Volksblad. 3e jaargang 1937. no. 3.
R7636: WAAKZAAMHEID. - Waakzaamheid: Comite van Waakzaamheid van Anti-Nationaalsocialistische Intellectuelen. Tweede reeks. nrs: 1-10. [nr. 7 ontbreekt].
A0108: WAAL, L. VAN DER. - Loep. Oorlogsroman.
K5505: WAAL, MARGOT DE. (ED.). - Mina Kruseman 1839 -1922. Portret van een militante feministe en pacifiste. De Engelbewaarder Nr 12.
K9396: WAAL, H. VAN DE. - Traditie en bezieling.
K8124: WAAL, H. VAN DE. - Opstellen voor H. van de Waal. aangeboden door leerlingen en medewerkers 3 maart 1970.
R6641: WAAL, JACOBUS W. DE. - Het water in de Neder-Betuwe. Bacteriologische en scheikundige onderzoekingen.
R6248: WAAL, W.F. DE. - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois.
W7462: WAALS, LAURENS VAN DER. - De Tuinspiegel, een bundel verzen.
W5983: WAALS, JAN VAN DER. - De prentschat van Michiel van Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
M5575: WAALS, JACQUELINE VAN DER. - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van ...
T8732: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Iris.
Y6823: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
T8705: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Nieuwe verzen. Houtsneden van Daan de Vries.
Y9203: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
T8949: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
T8950: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
B8838: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1923 Decembernummer.
B8839: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1923 Novembernummer.
R8717: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Maartnummer.
R8718: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Februarinummer.
T5986: WAALS, J.D. VAN DER. - Over de ruimte.
M5128: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
R8716: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Meinummer.
R8720: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1924 Juninummer.
R7328: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Nieuwe verzen.
L7500: WAALS, TESSA VAN DER. - Fotografie: afbeelding verbeelding.
Y0358: WAALWIJK, D.A. VAN. - Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Derde, Vierde en Bibliographisch Album voor 1887.
Y7350: WAALWIJK, HETTY VAN. - Scribenda. Gedichten.
K0002: WAALWIJK, H.J. - De gouden race. Vijftig jaren luchtvaart in woord en beeld.
Y5798: WAANDERS. - Uitgeverij Waanders, Zwolle. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
M5564: WAARD, ELLY DE. - Afstand.
K5267: [GEEL, CHR. J.] WAARD, E. DE. / K. AKERMAN EN T. VAN DEEL (EDS.). - Chr. J. van Geel. De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij.
L5056: WAARD, ROELOF VAN. - Etudes sur l'origine et la formation de la chanson d'Aspremont.
T8782: WAARD, ELLY DE. - Luwte.
Y1758: WAARD, ELLY DE. - Zestig.
L0019: WAARD, ELLY DE. - Furie.
M7134: WAARD, ELLY DE. (RED.). - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer, vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
Y6934: WAARD, ELLY DE. - Eenzang.
Y5872: DE WAARHEID. - De Waarheid. Vliegend blad voor Werkloozen. Uitgegeven door N.V.V. en S.D.A.P. nr. 3 - 4 - 5 - 6. September-October 1933.
Y8116: DE WAARHEID. - De Waarheid. Uitgave voor het bezette gebied. Donderdag 3 Mei 1945 en Bevrijdingsnummer Zaterdag 12 Mei 1945.
Y4103: DE WAARNEMER. - De Waarnemer. Zaterdag 30 October 1847 No. 1.
R0147: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Met innige deelneming. Gedichten.
B0653: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avondlandschappen. Gedichten.
Y8296: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Stadtekens.
H4422: WAARSENBURG, HANS VAN. - Waar het blauw eindigt. Gedichten.
Y2242: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Een rijbroek uit Canada. Een keuze uit de gedichten van 1965 tot 2015.
Y6949: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zeeschappen. Gedichten.
H9160: WAARSENBURG, HANS VAN. - Voetsporen door de tijd. Theun de Vries. Portret van een kunstenaar.
B7628: WAASDIJK, ALBERT VAN. - Petemoei. Blijspel in een bedrijf.
L0671: WAASDORP, JOOP. - De verhalen.
H5089: WAASDORP, JOOP. - Het kerstfeest der vissers & De opstapper.
L1632: WAASDORP, JOOP. - Het naakte leven.
H6136: WAASDORP, JOOP. - Welkom in zee.
M9634: WAASDORP, JOOP. - Welkom in zee!
R9189: WAASDORP, JOOP. - De aparte kunst van Apie Prins. Nawoord W. de Graaf.
Y3842: WAASDORP, JOOP. - Joop Waasdorp zestig jaar. De Engelbewaarder Nr. 8.
Y2073: OP WACHT. - Op Wacht. Weekblad voor den wederopbouw van het Koninkrijk. 2e jaargang donderdag 7 juni 1945 no. 90.
H3234: [ERASMUS] WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken.
R2256: HET WACHTVUUR. - Het wachtvuur. Maandblad voor hen die willen. 4e nummer februari 1937.
Y4741: WADDELL, HELEN. - Vaganten in de middeleeuwen.
H3480: WADDELL, HELEN. - Vaganten in de middeleeuwen.
P1982: WADMAN, ANNE. - De verkrachting.
R1072: WADMAN, ANNE. - Op koart front. Fersen.
K2808: WADMAN, ANNE. - Handdruk en handgemeen. Leesavonturen met Simon Vestdijk.
B2731: WADMAN, W.J. - Neuronen in netwerken: denken in meervoud.
L4302: WADMAN, ANNE. - Fan Tsien Wallen.
R7294: WADMAN, ANNE. - Reedridder. Novelle. Tekeningen fan Martha Wadman.
L7525: WADMAN, ANNE SYBE. - Hjerre Gjerrits van der Veen. Libbensgong fan in Skoalmaster.
H5605: WAEL'S, JOB VAN DE. - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.L.J. Bromberg.
R6923: WAELE, M. DE / H. GAUS / R. VAN EENOO / F. UYTTERHAEGEN. - Beknopte Bibliografie van de Politieke en Sociaal-Ekonomische Evolutie van Belgie 1918-1985.
R4878: WAERDEN, TH. VAN DER. - Over onze grondslagen.
T5858: WAERDEN, B.L. VAN DER. - Werkeloosheid onder intellektuelen. Een beschouwing over de stand der arbeidsmarkt in de natuurwetenschappelike beroepen.
T0748: WAERDEN, TH. VAN DER. - Afsluiting en drooglegging der Zuiderzee.
R6859: WAERDEN, TH. VAN DER. - Gezinsloon en kindertoeslag.
R6858: WAERDEN, TH. VAN DER. - Loonsverhooging prijsstijging en socialisatie.
T3363: WAERDEN, TH. VAN DER. - Aan de Niet-Kiezers!
P1588: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Vrolike vertelsels.
K5449: WAES, FRANK [=A.M. DE JONG]. - Onder de Jefkes. Soldateske herinneringen. Met tekeningen van George van Raemsdonck.
T2207: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman.
T2205: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman.
T2206: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman. Derde bundel. Met 68 prentjes van den schrijver.
R1052: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman.
R5102: WAES, H. VAN. - Felix Westerwoudt: de Apostel der Singhi-Dajaks 1861-1898.
T5213: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman. Recht voor de mobilisatie-slachtoffers!
L5794: WAESBERGHE, JOSEPH F.A.M. VAN. - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 1816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
L5698: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode + tekstgedeelte. 2 delen. Proefschrift.
K6108: WAGE, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?
W9242: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode + tekstgedeelte. 2 delen. Proefschrift.
H7852: WAGE, H.A. - Waar zijn de muze gebleven? School voor Taal- en Letterkunde 's-Gravenhage jaarverslag over 1970-1971.
K5830: WAGEMANS, HANS. - Op jacht naar nieuws.
L8594: WAGENAAR, JAN. - 'T Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninklyke Hoogheden Willem, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zijne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, enz.
R2513: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD. - De Joodsche Kolonie van Jeb-Syene in de 5de Eeuw voor Christus.
L1924: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
Y9037: WAGENAAR, JAN. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. 21 delen.
L9191: WAGENAAR, L. - Het Jodendom.
Y9127: WAGENAAR, J. - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkestaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
L0370: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen.
R4612: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka: Pictures of a Life. Translated from the German by Arthur Wensinger.
Y6310: WAGENDORP, BERT. - Een zaterdagmiddag. Met illustraties van Ien van Laanen.
R3760: WAGENER, W.A. - Fluwelen wimpers. Met illustraties van Bertram.
B5709: WAGENMAKERS, HARM & RICHARD TALING (ED.). - Zin. Mistiek maandboek. Maandelijkse uitgave over curiosa, natuurlijke, bovennatuurlijke en occulte zaken. Jaargang I, nr. 5. 1969.
H4237: WAGENVOORDE, HANNO VAN. - Karillon van november.
T7623: WAGENVOORT, H. - Keltische Oudejaarsmaskerades.
L2415: WAGENVOORT, H. - Augustus. Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd.
R3216: WAGENVOORT, H. EN B.A. VAN GRONINGEN. - Letterkunde der klassieken.
B4993: WAGNER, FRIEDRICH. - Nurnberger Bildhauerwerke des Mittelalters. I. Marienbilder fur Bildhauer, Maler und alle Freunde deutscher Kunst. Gezeichnet, gestochen und mit kurzen Notizen herausgegeben. Text in deutscher, franzosischer und englischer Sprache.
L3664: WAGNER, FRIEDRICH - Scenen aus Nurnbergs alter Kunstlerwelt.
L8889: WAGNER, FRIEDRICH. - Nurnberger Bildhauerwerke des Mittelalters. I: Marienbilder. Fur Bildhauer, Maler und alle Freunde deutscher Kunst gezeichnet, gestochen und mit kurzen Notizen herausgegeben.
T2245: WAGNERVEREENIGING. - Boris Godunov. Persuittreksels.
M2938: WAHLOO, PER. - De opdracht. Vertaald door Cora Polet. [Uppdraget].
K8506: WAIN, JOHN. - Eindpunt Paddington. Vertaling C. Buddingh'.
Y1841: WAINWRIGHT, WILLIAM. - The Final Offensive.
R6168: WAISVISZ, E. - Heinrich Heine's verhouding tot het socialisme.
Y7552: WAKKER, H.A. - Uitgeverij H.A. Wakker. Mapje met 4 prospectussen, 1 bestelkaart, 1 artikel van Dick de Winter over H.A. Wakker.
Y8539: WAL, G.M VAN DER. - Aphorismen.
W3211: WAL, THEO J. VAN DER. - De haat. Novelle.
R5840: WAL, F. VAN DER. - De oudste vakbond van ons land 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond.
B3504: WAL, TJ. VAN DER. - Practische leidraad tot het opmaken van het Misdrijf- en Overtredingsproces-verbaal benevens eenige rapporten.
L8588: WAL, MIEKE VAN DER. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden.
B6912: WAL, ANDRIES VAN DER EN FREEK VAN WEL. - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen.
B7814: WAL, M.J. VAN DER. - De taaltheorie van Johannes Kinker.
R3807: [SPINOZA] WAL, G.A. VAN DER. - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 19 mei 1979.
T6893: WAL, THEO J. VAN DER. - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Lobler.
R3798: [SPINOZA] WAL, G.A. VAN DER. - Jasper und Spinoza, ein philosophisches Gesprach.
R1744: WALCH, J.L. - Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw).
Y0194: WALCH, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven.
L1475: WALCH, JAN. - Boeken die men niet meer leest.
Y6464: WALCH, JAN. - Galatea en Hans Bril. Met teekeningen van E. van Hoogstraten.
K6110: WALCH, J.L. - Vertellingen in den donkeren winter.
K9718: WALCH, JAN. (BOEKENWURM). - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
K3649: WALCH, J.L. - Schets van de geschiedenis der Nederlandsche Letteren.
P0122: WALCH, J.L. - Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw).
Y6876: WALCH, J.L. - Machten en Menschen. Korte verhalen.
L0337: WALCHEREN, G. VAN DE. - Vreemdelingen in Barcelona.
Y8779: [PROGRAMMA] WALDEN. - Boschfeest Walden 14 Augustus 1904. Tekst van Liederen: Hartentaal. Fatinitza marsch. Landsknechtstandchen. Nimmer Nacht. Droomend. Morgenrood. Voor U O Volk. Het Schootvel. De Wapens Neder.
B6715: WALGRAVE, A. - Guido Gezelle voorbeeld en apostel van liturgisch leven.
K5441: WALGRAVE, ALOIS. - Het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter.
L6331: WALGRAVE, AL. - Gedichtengroei. Studien op G. Gezelle.
B5513: WALKER, ALICE E.A. - Moeders en dochters. Verhalen.
B8930: WALKER, H.M. - Dossier 1850 antwoordt niet meer.
L9639: WALKER, IAN. - Een odyssee door Berlijn. Vertaling Eric van Domburg Scipio.
Y4631: WALKER, ANNE. - Shift #2 (Volume 1, No. 2).
B7535: WALKER, MILDRED. - Hunkering des harten. De roman van een doktersvrouw. Vertaling W.A. Gotje en R. Renquin.
Y1545: WALL, J.W.M. VAN DE. - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
Y0430: WALLACE, RAYMOND EN TOLCHARD EVANS. - Barcelona. A Nutty 6/8 One-Step.
T5705: WALLE, JO VAN DE. - Overgang.
L8659: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Drie delen in een band.
L8656: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Drie delen.
L8658: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst. Drie delen.
B8254: WALLIS BUDGE, E.A. - The Rosetta Stone.
B6987: WALLIS DE VRIES, SANNE. - Het Elandenlokroepfluitje.
T9368: WALLNER, E.M. - Vorurteil und Volksverstandigung.
H0178: WALLRATH, ROLF. - Das schone gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. Bearbeitet von ....
W6831: WALRAVEN, W. - Eendagsvliegen, Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
H0972: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941.
R7642: WALRAVEN, WIM JR. - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader.
Y6621: WALRAVEN, WIM JR. - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader.
B6669: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt.
M7648: WALRAVENS, JAN. - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
K5437: WALRAVENS, JAN. - Jan Biorix.
K5816: WALRAVENS, JAN. - Het avontuur van een bericht.
K5159: WALRAVENS, JAN. - Facetten van Jan Walravens.
K5242: WALRAVENS, JAN. - Negatief. Een fictie.
K6200: WALRAVENS, JAN. - Gaston Burssens.
R5108: WALRAVENS, JAN. - Jan Vaerten. Voorwoord door Em. Langui.
T4802: WALRE DE BORDES, J. VAN. - Rede uitgesproken op den 17den Mei 1941 in den Ouden Vierschaar van het Stadhuis van Middelburg.
K6259: WALRECHT, ALDERT. (ED.). - Werk van Andreas Burnier.
K5200: [RAES, HUGO] WALRECHT, ALDERT. (ED.). - Werk van Hugo Raes.
R8748: WALS, W. - Schrijfcursus Grootschrift nr. 3. Met een vloeiblad.
K4095: WALSCHAP, GERARD. - De dood in het dorp.
K4096: WALSCHAP, GERARD. - Celibaat.
R8701: WALSCHAP, GERARD. - Gansje Kwak dat thuis opstak.
R8703: WALSCHAP, GERARD. - Slimme Gazelle om te vertellen aan kleine gezellen.
W4438: WALSCHAP, GERARD. - Voorpost gevechten.
Y0750: WALSCHAP, GERARD. - Bejegening van Christus.
K4229: WALSCHAP, GERARD. - Volk.
K6129: WALSCHAP, GERARD. - Volk.
T0865: WALSCHAP, GERARD. - Trouwen.
L0842: WALSCHAP, GERARD. - Genezing door aspirine.
B5309: WALSCHAP, GERARD. - Album Gerard Walschap.
K6629: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1921-1950 [en] 1951-1965 [en] 1966-1989. Drie delen. Verzameld en toegelicht door Harold Polis, Bruno Walschap en Carla Walschap.
K4371: WALSCHAP, GERARD. - Muziek voor twee stemmen. Een ontwerp van stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie.
K4223: WALSCHAP, GERARD. - Een mens van goede wil.
K4228: WALSCHAP, GERARD. - De familie Roothooft.
Y0767: WALSCHAP, GERARD. - De familie Roothooft.
K9592: WALSCHAP, GERARD. - De wereld van Soo Moereman.
K7082: WALSCHAP, GERARD. - De verloren zoon.
L9797: WALSCHAP, GERARD. - Een mens van goede wil.
L9791: WALSCHAP, GERARD. - Ons geluk.
L9598: WALSCHAP, GERARD. - Oproer in Kongo. Roman.
R5796: WALSCHAP, GERARD. - Le quatrieme Roi. Une histoire pour mes enfants.
L9497: WALSCHAP, GERARD. - De heilige Jan Mus.
L9507: WALSCHAP, GERARD. - Autobiografie van mijn vader.
M7499: WALSCHAP, GERARD. - August van Cauwelaert.
W4241: WALSCHAP, GERARD. - Marriage, Ordeal. Vertaald A. Brotherton.
B6864: WALSCHAP, GERARD. - Julien Kuypers.
R6798: WALSCHAP, GERARD. - Heirat. Roman.
Y0790: WALSCHAP, GERARD. - Een mens van goeden wil. Roman.
Y0779: WALSCHAP, GERARD. - Moeder.
Y0776: WALSCHAP, GERARD. - De Francaise.
Y0778: WALSCHAP, GERARD. - De verloren zoon.
T0674: WALSCHAP, GERARD. - Uitingen in de moderne Wereldletterkunde.
C1672: WALSCHAP, GERARD. - De verloren zoon.
T3046: WALSCHAP, GERARD. - Houtekiet. Traduction de Roger Verheyen. Introduction de Guido Eeckels.
T1445: WALSCHAP, GERARD. - Sibylle.
Y6699: WALSCHAP, GERARD. - Sibylle.
H8286: WALSCHAP, GERARD. - Bejegening van Christus.
R8151: WALSCHAP, GERARD. - De Culturele Repressie.
R7983: WALSCHAP, GERARD. - De Consul.
K2936: WALSCHAP, GERARD. - De Francaise.
R8093: WALSCHAP, GERARD. - Celibaat.
B0841: WALSCHAP, GERARD. - Tor.
R1770: WALSCHAP, GERARD. - Losgetrokken en in de wereld geworpen. Samengesteld en ingeleid door Jos Borre
B0696: WALSER, MARTIN. - Messmers reizen. Vertaling Ria van Hengel.
R0424: WALSH, TOM. - Wat is de Shop-Stewards beweging?
K2417: WALSUM-QUISPEL, J.M. VAN. - De Jabbok stroomde door de ziekenkamer.
Y3537: WALTEROP, W. VAN. - Een Parel aan de Kroon eens Konings. T.g.v. 's Konings Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1874.
H0148: WALTERS, MARGARET. - Der Mannliche Akt. Ideal und Verdrangung in der europaischen Kunstgeschichte.
B0760: WALTHER, KARL KRAUS (ED.). - Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie.
H6332: WAMELEN, H. VAN EN J.M. VAN DER VALK. - Beknopt overzicht van de Woordkunst.
T5826: WAMELINCK, G.F. - Open brief aan Z.Exc. Dr. H. Colijn in den naam van Christus: wees rechtvaardig.
M5537: WANG, LULU. - Het lelietheater.
M8084: WANG, LULU. - Het tedere kind.
R6110: WANGENMULLER, J. - Jozef II en Pius VI. Een stem uit het verleden ter waarschuwing voor het toekomende. Uit het Hoogduitsch vertaald.
T7320: WANSINK, P.A. - Met leege handen? Neen! De balans van vier jaren tuchthuisleven.
R7382: WANSINK, D.J. - De Krisis der Demokratie.
T3367: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Derde jaargang 1890.
T9069: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande en Wetenschappelijke Nederlander. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Vierde jaargang der Nieuwe Reeks 1891.
T9068: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Tweede jaargang 1889.
Y6256: WARDE, BEATRICE. - A Distinguished Visitor. Discusses English Book Printing.
M2235: WARDENAAR, DAVID. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen.
R0505: WARDLE, PATRICIA. - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940 / Practical and Needful. Dutch Lace Schools 1850-1940.
Y5643: HOLKEMA & WARENDORF. - Bekroonde Boeken 1932.
T7839: WARFFEMIUS, M.G. - Het Humanistisch Verbond en de onkerkelijken.
T6986: WARMELO, W.L. VAN. - Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil?
T6992: WARMELO, W.L. VAN. - Nationale Ontwapening.
T0610: WARMOES, JEAN. - Un demi-siecle de lettres francaises en belgique. Avant propos de Carlo Bronne.
T7492: WARNER. - Het volksleger der vrijzinnig-democraten. Ernst of kortswijl?
L7363: WARNERS, J.D.P. - Een verwaarloosd aspect van de achttiende eeuw.
R6589: WARNS, EMILE H.J. - De beteekenis van bloedonderzoek bij skelettuberculose. (bezinkingssnelheid, bloedbeeld, reactie van Weltmann).
H8098: WARNSICK, J.C.M. - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
T7940: WARNSINCK BZN.,W.H. - Uit den vreemde. Poezij.
R1366: WARNSINCK, W.H. - Rederij, schip en research. Een bijdrage tot de praktische kennis der exogene factoren die de snelheid van een zeeschip beinvloeden, alsmede enkele notities betreffende Nederlandse scheepvaart-research.
B9558: WARNSINCK, J.C.M. - Drie Zeventiende-Eeuwsche Admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
H0480: WARREN, HANS. - Zeggen wat nooit iemand zei.
T8855: WARREN, HANS. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
M1074: WARREN, HANS. - De Olympos.
K6586: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1948. Twee delen in een band.
Y0753: WARREN, HANS (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw.
H6488: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1949 - 1951. Derde deel.
W3340: WARREN, HANS. - Een otter in Americain.
L2070: WARREN, HANS. - Het dagboek als kunstvorm. Met tekeningen van Peter Vos.
H5485: WARREN, HANS & MARIO MOLENGRAAF (ED.). - Voor verwende smaken. Nederlandse en Vlaamse gedichten uit het fin de siecle
K6184: WARREN, HANS. - Vijf in je oog.
T9546: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1945 - 1948. Tweede deel.
B0040: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten 1941 - 1971.
Y6304: WARREN, HANS. - Herkenningen. Vertaalde gedchten.
M6620: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956 - 1957. Zesde deel.
Y6843: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955. Vijfde deel.
Y5482: WARREN, HANS. - Krantenknipsels van/over Hans Warren.
L6486: WARREN, HANS. - Ik ging naar de Noordnol. Natuurdagboek 1936-1942.
H0579: WARREN, HANS. - Een liefdeslied.
Y8495: WARREN, HANS. - Steen der hulp.
Y8561: WARREN, HANS. - Een stip op de wereldkaart.
Y8025: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1984-1987. Zestiende deel.
M8439: WARREN, HANS/MARIO MOLENGRAAF (EDS.). - Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden.
L3401: WARREN, HANS. - Leeuw lente.
H8184: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten.
L7749: WARREN, HANS. - Steen der hulp.
L0913: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten 1941 - 1981.
L3981: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942 - 1944. Eerste deel.
M3240: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1952-1953. vierde deel.
M7594: WARREN, HANS. - Een roos van Jericho.
R0833: WARRIOR [= BERNARD DAMME]. - Gedachten III.
Y4223: DE WARTBURG. - De Wartburg. Orgaan der Ned. Luth. Jeugdorganisatie. 8e jrg. No. 8 April 1930.
T3107: WARTENA, S.D.A. - Uit vijf jaren oorlogstijd. (13 Mei 1940 - 13 Mei 1945).
R7574: DE BONTE WAS. - Feminist.
R7569: DE BONTE WAS. - Moederboek.
H9501: WASCH, KAREL/JOAN TEMMINCK/BARNEY AGERBEEK. - In Vorm: Floris Meydam.
Y0393: WASCH, KAREL. - Glas en Kristal. Met 40 afbeeldingen.
Y6032: WASCH, KAREL. - Gedichten.
Y0830: WASCH, KAREL. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967). [Samen met:] Glas en Kristal met 40 afbeeldingen.
T9407: WASCH, KAREL. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967).
W7130: WASCH, K. - Uit naam van mijn naam. Gedichten.
L1718: WASKOWSKY, RIEKUS. - Tant pis pour le clown. Gedichten.
R7698: WASSENAAR, TH. - Gedigte.
T8036: WASSERMANN, JAKOB. - Die Kunst der Erzahlung.
B3262: WASSING, GERRIT. - De opstand van de fazanten. Een vertelling.
L6293: WASSINK, BERNARD KLEIN. - Credo Quia Absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
L6942: WASZINK, J.H. - Lucretius and poetry.
Y7495: WATER, J. VAN DE. (DIRECTEUR). - Gemeente Gasfabriek Bussum. Aan de gasverbruikers van Bussum en Naarden, begin September zullen de woningen wederom aan het gasbuizennet worden aangesloten.... etc.
L6779: WATERBOLK, H.T. - Microscoop en spade.
Y4232: AANKONDIGING WATERFEEST. - Waterfeest op het Y - 7 September 1898 - ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
L0452: WATERINK, J. (ED). E.A. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I: Jezus van Nazareth. Deel II: Christus overwint het heidendom. Deel III: Het Christendom in de branding. Deel IV: Verval en herleving. Deel V: Gisteren, heden, morgen.
Y1032: WATERMAN, I. [ISRAEL]. - Inleiding in de Groote Huishouding der Natuur. Een leer- en leesboek, ten dienste der Nederlandsche Scholen.
R1877: WATERMAN, A. [=KLAAS HANZEN HEEROMA]. - Et sub aqua. Gedichten.
Y4635: DE GROENE WATERMAN. - en wilde nog wa lol mokt dan t' bolleke 8 is vol.
H8926: WATERS, SARAH. - Vingervlug. Vertaling Marion op den Camp.
K9854: WATERSCHOOT, JOS VAN. - Hooggeleerde Exlibris.
Y3276: WATERSCHOOT, W. / J. REYNAERT E.A. - Culturele geschiedenis van Vlaanderen Literatuur deel 8: Tot eind negentiende eeuw. Literatuur deel 9. De twintigste eeuw.
Y7259: [MULTATULI] WATERSCHOOT, JOS VAN. - Helaas, ik ben 'n Amsterdammer. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Multatuli.
R7100: WATERSCHOOT, W. - Een inleiding tot de bibliografie der Poetische Werken van Jonker Jan van der Noot.
Y1372: DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Delen: 1, 1e vervolg, 3, 4, 5.
R5704: WATRY, MAUREEN. - The Vale Press. Charles Ricketts, a Publisher in Earnest.
R5177: WATSON, GEORGE (ED.). - The Shorter New Cambridge Bibliography of English Literature.
T5068: WATSON, PETER. - Landschap van leugens.
W2830: WAUGH, ARTHUR. - Nonesuch DickensianiaI. Charles Dickens And His Illustrators Ii. A Bibliographical List Of The Original Illustrations To The Works Of Charles Dickens Being Those Made Under His Supervision Iii. Retrospectus. Editions Of Dicken's Works IV. Prospectus. THe Nonesuch Dickens.
L9480: WAUGH, EVELYN. - 92 Dagen, een reis door Brits-Guyana en Brazilie. Vertaling Gerrit Jan Zwier.
R5476: WAUTERS, MARCEL. - Anker en zon.
R7873: WAUTERS, K. (RED.). - Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten van het Vlaamse fictionele proza tot aan de Tweede Wereldoorlog. Vijftien lezingen.
T0319: WAUTERS, MARCEL. - Nota's voor een portret / Wit tegenbericht.
B5039: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Discipelschap. Vertaling Joh. E. Kuiper.
T5414: WEBB, SIDNEY EN BEATRICE. - Het verval der kapitalistische beschaving. Vertaald en van verklarende aanteekeningen voorzien door Henri Polak.
T2724: WEBB, SIDNEY EN BEATRICE. - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak. Twee delen.
T3264: WEBB, SIDNEY EN BEATRICE. - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak.
H8444: WEBB, WILLIAM. - Henry & Friends. The California years 1946-1977.
R5312: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers 1609-1621.
W5641: WEBER, WILHELM. - SAXA LOQUUNTUR Steine reden. Geschichte der Lithographie. Zwei Teile. I. Von den Anfängen bis 1900. II. Von 1900 bis zur gegenwart.
R5843: WEBER, R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
Y4255: [LETTERPROEF]. WEBER. - C.E. Weber Schriftgiesserei Stuttgart.
Y4127: WEBER, KARL JULIUS / J.C.A. SANDER. - Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters. Naar het Hoogduitsch bewerkt door J.C.A. Sander. Twee delen.
R7041: WEBER, PAUL. - Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg.
B1139: WEBSTER, F.A.M. - De ivoren talisman. Vertaling Hans van Haaren. Tekeningen Rein van Looy.
B3831: WECK, J.G.M. EN S. HUISMAN. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 3: W.F. Hermans.
K7911: WECK, J.G.M. EN W.C.M. GROUTARS. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 5: Ward Ruyslinck.
K7913: WECK, J.G.M. EN N.S. HUISMAN. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 4: Hubert Lampo.
H4259: WEDECK, HARRY E. - Pictorial history of morals.
B3133: WEEDA, WILLEM HENDRIK. - Joseph Butler als zedekundige beschouwd en gewaardeerd. Een bijdrage tot de kennis van de Engelsche ethiek der achttiende eeuw.
B5604: WEEGEN, A.J.H. VAN. - Preek en Dictaat bij Sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium.
Y3323: DE GULDEN WEEK. - Mapje met: 1: Kerstbrief aan de jongen van nu. 2: Kerstbrief aan een meisje. 3: Een Kerstbrief aan de ouders. 4: Kerstliederen voor kerk en huis samengesteld door H. Andriessen en J. Pollmann. 5: De Gulden Week voor Sint Anastasia. 6: Wij wachten het Nieuwe Jaar. 7: Kerstliederen. 8: Envelopje met kaartjes voor de kersttafel.
Y2737: DEZE WEEK. - Deze Week. 1e jaargang 1929. Nrs. 5 - 9 - 15 - 19 - 22.
Y3383: DE WEEK. - De Week. 1e jaargang zaterdag 6 Januari 1900 no. 1.
T2889: UILTJE'S EIGEN WEEKBLAD. - Uiltje's eigen weekblad van humor & satyre. 5e jaargang 1924. nrs:1 t/m 52. Compleet.
T2891: DE TOEKOMST WEEKBLAD. - De toekomst. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang 1915-1916. Compleet in twee delen.
T2892: DE TOEKOMST WEEKBLAD. - De toekomst. Weekblad voor Nederland. 2e jaargang 1916. Compleet.
Y2380: AMSTERDAMS WEEKBLAD. - Amsterdams Weekblad. Zaterdag 17 juni 1972. Nrs.: 1 t/m 34 + 37.
Y8723: AMSTERDAMS WEEKBLAD. - Amsterdams Weekblad. 24 juni 1972 - 10 februari 1973. 1 t/m 34. Mist 1 - 19 - 31 - 33.
Y3939: ONS ERFDEEL WEEKBLAD. - Ons Erfdeel. Weekblad van de Partij Recht en Vrijheid ter verbreiding en verwezelijking der beginselen van Henry George. 9e jaargang zaterdag 9 maart 1940, no 27.
Y3878: VENLOOSCH WEEKBLAD. - Kroningsnummer. Aan H.M. Koningin Wilhelmina bij Hare troonsbestijging.
T8970: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 30. 1969. Nrs: 1-2-3-4-5-6-8-9-32-34.
T8971: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 31. 1970. Nrs: 3-4-6-7-8-36-40.
Y2749: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 29. 1968. Nrs. 23 - 24 - 27 - 28 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38.
Y1895: KNICKERBOCKER WEEKLY. - Knickerbocker Weekly. The Netherlands Magazine. March 25, 1946. Nummer 5. Volume 6.
K2136: WEEKS, JEFFREY. - Coming out. Homosexual Politics in Britain, form the Nineteenth Century to the Present.
B6327: WEEL, M.A. VAN. E.A. - Nederlandsche woorden en uitdrukkingen ter vervanging van-ismen.
L7128: WEEL, A.H. VAN DER. - Vier vormen van nabootsing in de letterkunde.
B8164: WEEL, ADRIAAN VAN DER. - Onbehagen in de schriftcultuur. Leesrevolutie in de negentiende en twintigste eeuw.
L4723: WEEL, ADRIAAN H. VAN DER. - Paul-Louis de Mondran 1734 - 1795. Un Chanoine d'Esprit du dix-huitieme Siecle, d'apres des Documents inedits.
R8488: WEELDEN, DIRK VAN. - De wereld van 609.
Y5490: WEELDEN, DIRK VAN. - Krantenknipsels van/over Dirk van Weelden.
L9018: WEELDEN, DITK VAN. - Oase. Roman.
R8550: WEELDEN, DIRK VAN. - Antonius Servadac. Novelle.
M1178: WEELY, HANS VAN. - De ideale lijn.
Y7223: WEELY, HANS VAN. - Liever zonder pijn. Notities.
H1295: WEEMOEDT, LEVI. - Liefdewerk oud papier. De beste verhalen.
L9601: WEEMOEDT, LEVI. - De ziekte van Lodesteijn.
H2643: WEEMOEDT, LEVI. - Geen bloemen.
B0256: WEEMOEDT, LEVI. - Geduldig lijden.
Y5548: WEEMOEDT, LEVI. - Geen bloemen.
L6899: WEEMOEDT, LEVI. - Geduldig lijden.
L6900: WEEMOEDT, LEVI. - Zand erover.
T8749: WEENEN, B. VAN. - Gedichten.
L6195: WEER, MARTINUS C. TER. - Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australie.
Y7329: ALLEN WEERBAAR. - Allen Weerbaar. Officieel Orgaan van de Vereeniging Volksweerbaarheid. 22e Jrg. Vrijdag 31 Augustus 1923. nrs. 35-36.
R5499: WEERDINGEN, W. VAN. - Hoe het stadje der Anti's rood stemde.
K4865: WEERDT, DENISE DE EN WIM GELDOLF. - Camille Huysmans geschriften en documenten VI A. Camille Huysmans en de cultuur.
L5634: WEERENBECK, BERNARD H.J. - Participe present et Gerondif.
L8933: WEERENBECK, B.H.J. - Comptes de la Ville de Doullens pour l'Annee 1470 et cueilloir de cens dus au beguinage de cette ville. Textes precedes d'une introduction et suivis d'Annotations Philologiques.
Y8281: WEERLEE, DUCO VAN. - Struiken van toelaatbare bomen.
H5234: WEERLEE, DUCO VAN. - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
M8237: WEERLEE, DUCO VAN. - Wat de provo's willen.
H1304: WEERLEE, DUCO VAN. - De stekels van het varken. Brieven uit Bali en Baliem.
L5109: WEERSMA, PIETER. - Experimenteel onderzoek naar de eischen te stellen aan het gehoor van bestuurders van motorvoertuigen.
Y6033: WEES, P.G. VAN. - Poetische geografie in Vergilius' Aeneis. (Poetical Geography in Virgil's Aeneis). With a Summary in English.
M2913: WEEVERS, THEODOOR. - Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poëzie.
K8125: WEEVERS, THEODOOR. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey.
M7503: WEEVERS, THEODOOR. - Albert Verwey's Ultimate understanding of Stefan George.
M4280: WEEVERS, THEODOOR. - Vision and form in the poetry of Albert Verwey. Poems from the Oorspronkelijk Dichtwerk with renderings in English verse.
Y8750: EEN WEEZENVRIEND. [=JACOBUS KOUSEMAKER]. - Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandschen wees; bijdrage tot kenschetsing van Zuid-Bevelandsche toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; uitgegeven ten voordeele van het opterigten Zuid- en Noord-Bevelandsch plattelands-Weeshuis.
Y4720: WIL EN WEG. - Wil en weg. Orgaan van de Centrale voor Arbeidersopvoeding. 2e jrg. nr. 12, september 1939. Arbeiden en niet vertwijfelen.
R9958: OPWAARTSCHE WEGEN. - Bevat o.a.: R. Houwink: Bij het overlijden van Albert Verwey. A. van Duinkerken: Peil en karakter van ons hedendaagsch proza. J. van Hulzen: Begin. D.A. De Graaf: Chestertons autobiographie. R. Houwink: Tweeerlei wijsheid.
R9961: OPWAARTSCHE WEGEN. - Bevat o.a.: E. Legrand: Confrontatie. G. Stuiveling: Karakter en peil van het hedendaagse proza. Jan H. Eekhout: Vlaamsche kroniek. R. Houwink: Noodzakelijke bezinning. D. Dirkmaat: Fakir in de far west.
Y4761: WEGENMAN, WILLEM. - Corruptie. Een Indische roman. Voorrede J.H. Valckenier Kips.
R4007: WEGHE, JAN FRANS VAN DEN. - Een keuze uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Dr Julius Pee.
L7676: WEGHE, JAN FRANS VAN DEN. - Levensavond. Een tuiltje Vlaamsche poëzie.
Y9623: [I TJING] WU WEI. - I-Tjing. Het boek met alle antwoorden. interpretatie door Wu Wei.
R7838: WEIDE, T.H. VAN. [=THEA GREGOOR-VELTHUIJS] - Kleine Vogels. Verzen.
R4343: WEIDEMA, PIET EN BER DRUKKER (TEKST). - Dagen van vriendschap. Pasen 1946 20-21-22 april Amsterdam.
B1137: WEIDLICH, HANSJURGEN. - Liefdesverhalen voor schuchteren. Vertaling Olaf J. de Landell.
A0530: WEIGALL, ARTHUR. - Sappho auf Lesbos. Ihr Leben und ihre Zeit. Aus dem Englischen von Ruth Weiland Freeman.
R2780: WEIJ, J.J. VAN DER. - De Nederlandsche Katholieke Vakpers.
R3521: [TOONDER] WEIJER, JOOST VAN DE (ED.). - Marten Toonder, tekenaar in oorlogstijd.
Y6235: WEIJERMARS, JANNEKE. - Het is pas feest als Harry is geweest. 60 jaar Boekenbal, 1947-2006.
Y0390: WEIJERS, NINA. - Hoe het licht binnenvalt. De taal van de literatuur.
Y0924: WEIJNEN, A. - Zeventiende-eeuwse Taal.
B1398: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
B6764: WEIJNEN, A. - Wezen en Waarde van het Dialect.
B3697: WEIJNEN, A. / J.M. RENDERS EN JAC. VAN GINNEKEN. - Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen.
B8441: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
R4012: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen., De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
T0534: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
B6154: [DUMMY] WEIL, GRETE. - Mijn zuster Antigone. Vertaald door Margot Klaarhamer.
B4573: WEIL, GRETE. - Generaties. Roman. Vertaling Margot Klaarhamer.
Y7905: [DUMMY] WEIL, GRETE. - B zeggen en andere verhalen. Vertaling W. Wielek-Berg.
T1825: WEILAND, JAN SPERNA / WIM BLOCKMANS / WILLEM FRIJHOFF. - Erasmus von Rotterdam. Die Aktualitat seines Denkens.
Y8372: WEILAND, P. - Kunstwoordenboek, of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen die uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen.
L5211: WEILER, ANTONIUS G. - Heinrich von Gorkum (1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spatmittelalters.
W4279: WEINBERG, GEORGE. - De zoektocht van zes . Een fabel. Vertaling Robert Dorsman.
B7807: WEINHOFEN, FJODOR. - ...sluit toch eens een oog! Haiku & Senryu gedichten.
W5657: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
MK0094: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
P2384: WEISGAL, MEIJER. - ....So far, an autobiography.
K5300: WEISGERBER, JEAN. - Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Van Vorm tot betekenis.
R8125: WEISGERBER, JEAN. - Stijn Streuvels. Een sociologische balans.
H8999: WEISS, WISSO. - Historische Wasserzeichen.
M8479: WEISS, PETER. - Afscheid van mijn ouders. Vertaling Koos Schuur.
T9868: WEISSMAN, A.W. - Voorheen en Thans. Drie lezingen gehouden voor ambachtslieden.
R5511: WEISSMAN, A.W. - De Beurs te Amsterdam en de heer J.R. de Kruyff.
L7644: WEISSMAN, A.W. - Renaissance.
T4361: WEITJENS, W.M.A. - Ter informatie. - Menschen zonder uniform. - Hoor en Wederhoor.
T0292: WEITJENS, W.M.A. - Onze Nationaal Socialisten.
P1967: WEIZSACKER, RICHARD. - Leven op de grens.In gesprek met Gunter Hofmann en Werner A. Perger. Vertaald uit het Duits door Ria van Hengel.
L2827: WEL, JOS. VAN. - Het geld van alle tijden.
L8170: WELDON, FAY. - Niks om aan te trekken. Vertaald door Christine Elion.
L6430: WELDON, FAY. - Leven en liefdes van een duivelin.
B0070: WELIE, F.A.M. VAN. - Hoofdstukken van Canoniek Huwelijksrecht. Algemeene begrippen omtrent het huwelijk. De toestemming in het huwelijk. De scheiding van de echtgenooten.
B5878: WELIS, JOS. - De mythe van Marlon Brando.
R4370: WELLE, J.A. VAN DER. - Dryden and Holland.
K2690: WELLEK, R. & A. WARREN. - Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn.
R8961: WELLS, H.G. - The Discovery of the Future.
R8966: WELLS, H.G. - This Misery of Boots. Reprinted with alterations from the Independent Review, December 1905.
Y1734: WELLS, STANLEY. - Shakespeare for all time.
H5694: WELLS, JAMES M. (ED.). - The scholar printers. Two exhibitions at the Newberry Library in Honor of the Association of American University Presses on the Occasion of their Visit to Chicago on May 31, 1964.
L2249: WELSH, ROBERT / BOUDEWIJN BAKKER / MARTY BAX. - Mondriaan aan de Amstel 1891-1912.
T6062: WELTER, JOH. F. - Je Maintiendrai. Marsch voor piano.
R1610: WELTEVREDEN, HENK. - De bril van Gandhi.
Y1530: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der Firma van Gelder Zonen. Aflevering 67-68. Paperfabricatie aflevering 1.
Y1529: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart. De Krant. Aflevering 99. Grafische Bedrijven aflevering 2.
R6710: WELVAARTS, TH. IGN. - Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven Postel's Abdij.
T5771: WELVAARTS, TH. - Kommetje van den H. Franciscus van Assisie.
T1042: WELVAARTS, TH. IGN. - Postels aloude Kerk & Kandelaar van de XII eeuw.
L7292: WELY, JOS. VAN. - Schaepman. Levensverhaal.
T7931: WENDEL, W.J. - Kindervreugd. Vertellingen, Fabels en Versjes. Naverteld en berijmd.
R3488: WENDEL, HERMANN. - Sociaaldemocratie en propaganda tegen de kerk. Vertaald door W. v. Ravesteyn Jr.
R8351: WENNEKENDONK, JOANNES GERARDUS. - Kerk- en kerkhof-wijding, twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten, den 2 Julij 1833. Door J.G. Wennekendonk.
H3165: WENNEKES, W. / F. VAN VREE / I. MONTIJN. - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf.
H8143: WENNEKES, WIM. / IGOR CORNELISSEN. - Omtrent De Avonden.
H4642: [REVE] WENNEKES, WIM. - Jezus Maria ! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
Y3711: WENNEKES, WIM. - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
Y3988: ROLLING STONE. JANN WENNER (ED.). - Rolling Stone. 173: Issue 147. - 1974: Issue 154 - 155 - 156 .
K0724: WENNER, JANN S. - Lennon ongecensureerd. De volledige Rolling Stone-interviews uit 1970.
H3244: WENSELEERS, LUC. - Het wonderbaarlijk lichaam. Marinus Nijhoff en de moderne westerse poëzie.
B6827: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
B5522: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
H6641: WENTINCK, CHARLES. - De moderne beeldhouwkunst in Europa. Met 77 reproducties.
M4764: WENTINCK, CHARLES. - Het Hart: symbool en werkelijkheid. Het hart en de kunst.
Y8042: WERELDBIBLIOTHEEK. - Boekennieuws van de Wereldbibliotheek; 1938: 11 & 12, 1939: 1, 3/4, 6, 7/8/9, 10, 11/12, 1940: 2, 3, 7/8, 9, 10, 11/12, 1941: 1 t/m 12, 1942: febr, april, juni, sept., nov., 1943: april & sept., 1944: maart, 1945: juli. 29 afleveringen.
Y8044: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging/Catalogus 1966-1967 Wereldbibliotheek N.V. + Handboekje W.B.-Vereniging/Catalogus 1967-1968 Wereldbibliotheek N.V.
Y5559: WERELDBIBLIOTHEEK. - Wat wil de W.B. en de W.B.-Vereeniging? Onze Hoofd- en Bijpremie's.
Y8629: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. Catalogus Wereldbibliotheek. Najaar 1957.
T9502: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B. Nederlandse uitgave, najaar 1947.
T9496: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam. Herfst 1949.
T9495: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Volledige Catalogus Wereldbibliotheek 1936.
Y8847: WERELDBIBLIOTHEEK. - Mededelingenblad voor de leden. Bijlage van de Nieuwe Ploeg no. 9 Sept. 1947. No. 10 Oct. 1947. No. 11 Nov. 1947. No. 12 Dec. 1947.
Y5560: WERELDBIBLIOTHEEK. - Voorrechten en Premies Verbonden aan het Lidmaatschap voor het jaar 1933.
T9497: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1961-1962.
T9498: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1967-1968.
T9499: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1971-1972.
T9500: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1969-1970.
T9501: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1966-1967.
Y6204: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. tevens Volledige Catalogus van de Wereldbibliotheek Najaar 1953.
Y6203: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. tevens Volledige Catalogus van de Wereldbibliotheek Najaar 1954.
Y6158: WERELDBIBLIOTHEEK. - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915. Feestuitgaaf der Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Y8877: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen. Najaar 1951.
Y5655: WERELDKRONIEK. - Wereldkroniek waarin opgenomen de week (Geillustreerd) 26ste jrg. no 49 maart 1920.
Y1894: DE WERELDPOST. - De Wereldpost 2e jaargang september 1924. No. 21.
Y4291: NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT. - Midas Dekkers over de zoo; Verhalen: Raymond Carver, Walter Van Den Broeck. Gedichten van Ed Leeflang.
Y5797: WERELDVENSTER, HET. - Uitgeverij Het Wereldvenster, Baarn, Bussum, Amsterdam, Weesp. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
K6933: WERESAJEF, W. & L. ANDTEJEF. - De aarde neemt... Russische novellen. Vertaling van Arn. Saalborn.
R3846: [SPINOZA] WERF, THEO VAN DER (ED.). - Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza.
T5256: [SPINOZA] WERF, THEO VAN DER A.O. (EDS.). - A Spinoza Bibliography 1971-1983.
R4752: WERF, S. V.D. - De Leugens van het Socialisme.
Y2342: WERF, LARS VAN DER. - Heb lief
Y2341: WERF, LARS VAN DER. - Versjes van Lars.
Y9225: WERFEL, FRANZ. - Von der reinsten Glückseligkeit des Menschen.
L2544: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
W6753: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
B2929: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de ommelandvaarder.
R1125: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de Ommelandvaarder. Geillustreerd door Leon Holman
W9084: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
W9099: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de Ommelandvaarder.
B7179: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
R1505: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
R9008: WERINGH, JAC. VAN. - De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
W7816: WERINGH, KOOS VAN. - De Houten Pomp. A.R. Caricaturistisch Weekblad 1922 - 1930. De Engelbewaarder Nr 7.
L9678: WERINGH, JAC. VAN. - Onrust is van alle tijden, Opstellen over criminaliteit in Nederland.
Y1731: WERINGH, KOOS VAN. - Altijd op de loer. Het beeld van Duitsland in de Nederlandse karikatuur 1871-2005.
Y0055: WERK. - Werk Letterkundig Maandschrift 1e jaargang Januari 1939. Onder leiding van Johan Daisne, Ed. Hoornik, Jan Schepens, A. van der Veen.
T6323: [COHEN] WERKHOVEN, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes.
Y8034: WERKMAN, HANS. - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
R1517: WERKMAN, H.N. - Brieven. Bezorgd door J. Martinet.
Y5173: WERKMAN, H.N. - Uit brieven van H.N. Werkman over "De Blauwe Schuit".
T9848: WERKMAN, HANS (INL.). - [10].
B9524: WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS. - Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Twee delen.
Y6635: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Merode.
T8443: WERKMAN, HANS. - Hier. 40 kwatrijnen.
T8546: WERKMAN, HANS. - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
B6684: WERKMAN, GERHARD. - Amsterdam, stad te water.
T8569: WERKMAN, HANS. - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937).
L0281: WERKMAN, EVERT. - Ik neem het niet! Hoogtepunt uit het Verzet 1940/1945. Een keuze.
T8967: WERKMAN, HANS. - De Appelweg. Ballade in honderd strofen op 4 mei.
T8751: WERKMAN, HANS. - Vijfentwintig kwatrijnen.
T8793: WERKMAN, HANS. - Wachten bij Brug 8. Lettergrepen.
T2151: WERKMAN, H.N. - Preludium.
K2013: WERKMAN, HANS. - Vloeken in de moderne literatuur.
T8400: WERKMAN, HANS. - Het leven van Willem de Merode.
Y7988: WERKMAN, H.N. - Chassidische Legenden Verbeeld door H.N. Werkman.
K5907: WERLEMANN, CO. (ED.). - 5 generaties.
Y5007: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Boy. Roman
R4636: WERNER, JOHANNES (VOORWOORD). - Das wervolle deutsche Buch. Eine Auswahl guter Bucher deutscher Schriftsteller sowie deutscher Ubersetzungen bekannter auslandischer Autoren.
H7618: WERTHEIM, A.H. - De psycholoog als ergonoom: Klusjesman of Wetenschapper?
C0393: WERTHEIM, M. - Isaac de Fuentes. Een geschiedenis uit het geslacht De Fuentes.
R5274: WERTHER [=J.T. OOSTERMAN]. - De sociale kwestie. Opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds.
Y3752: WERTHER. - Het leven en de daden van Mr. Lieven Jansz. Kaarsemaker. Uit de bestaande bronnen geput en voornamelijk het werk van Mr. A.J. de Ruever naverteld door ....
Y3439: WERTZ, COENRAAD. - Redevoering ter gedachtenis van Jan Nieuwenhuijzen, leeraar der doopsgezinden te Monnikendam, stichter der Maatschappij, tot Nut van 't Algemeen. Uitgesproken bij gelegenheid der algemeene vergadering dier Maatschappij, den 13den van oogstmaand, 1806.
H1542: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas.
R2931: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van Nederland zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven gedichten, verzen en rijmen waarin de schoonheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt.
R6217: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK. - Zeven en twintig Stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, Tierelantijnen, Oneenigheden, Gedichten, Reportages, Verhalen, Vertalingen en andere Wissewasjes over de heer ...... ().
Y5602: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Boeken van de bovenste plank.
Y9266: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Et in terra.
P0422: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dagelijksch brood.
K7259: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
K8838: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
K7295: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen. (Hoe Maria Lecina geschreven werd).
K7299: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
B5191: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (VOORWOORD). - Waar is dat boek?
M0101: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
P1041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Wandelingen met Mars.
K8414: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
W2917: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de engel, sonnetten, liederen balladen en andere verzen.
M0060: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
W2965: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
T3402: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het Tooneeldecor. De toegepast kunsten in Nederland.
K5913: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het glas.
K4878: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
K8462: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
L0574: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Negen balladen.
L1950: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van de parel.
H1018: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld.
M6569: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
W8152: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Twee eeuwen danskunst en curiositeit.
W7981: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Winter-aconiet.
B8768: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tooneelspeelkunst.
K8334: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte. Een kerstverhaal met 20 teekeningen van J.F. Doeve.
W4041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Stukgoed, een bundel gedichten verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk.
M7251: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen.
L8662: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten. Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach.
Y9121: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
W9175: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De roos van Vigo en andere tierelantijnen.
C0506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
Y8028: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De witte wingerd van Frankrijk. Over de wijnen van de Elzas, Meursault, Chablis, Anjou, Vouvray, Touraine en Saumur.
Y5627: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Krantenknipsels van/over J.W.F. Werumeus Buning.
K8865: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dagelijksch brood.
L7105: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
L3009: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK. - Zeven en twintig Stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, Tierelantijnen, Oneenigheden, Gedichten, Reportages, Verhalen, Vertalingen en andere Wissewasjes over de heer ...... ().
K9922: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / CONSTANT VAN WESSEM / C.J. KELK. - Marionetten.
P1985: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros.
T0282: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Vae Victis (wee den overwonnenen). Een reportage.
Y7969: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Langs 's Heren wegen. Keuze uit eigen werk.
T3055: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
L7104: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
L7521: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers.
R9858: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y0686: WERVEKE, H. VAN. - Het Willems-Fonds en de Vlaamse Beweging. Toespraak gehouden op 26 april 1959.
T9378: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
A0911: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y3130: WERVEKE, H. VAN. - Marnix en Oranje.
W3637: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700 -1855.
Y4858: WESKI, HELENE. - De mensen noemen het liefde. Verhalen.
Y4857: WESKI, HELENE. - Niet meer dan een rat.
T4825: WESSEL, A.J. - Levend Bestelgoed of Kort van Memorie. Blijspel met Zang voor Heer en Dame.
R6187: WESSELING, C.D. - De Katholieken en het Tooneel.
Y2264: WESSELING, BERNARD. - & de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal.
B7887: WESSELING, HANS. - Yoga 1.
R9569: WESSELINK, JOHAN / ANDRE VAN DER VOSSEN. - De Dwaze Sancho. Met vijf houtgravuren van Andre van der Vossen.
K6453: WESSELINK, JOHAN. - De zomertocht van den reus.
K4779: WESSELO, J.J. - Vlaamse wegen. Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960-1980.
T1989: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. "De Telegraaf" werd misleid.
B7517: WESSELS, ANTON. - Moslim in Mokum: Tranen van Hagar.
H8703: WESSELS, F.W. - De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
R9108: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid.
L6821: WESSELS, P.B. - Der hofische Ritter ein Wanderer zwischen zwei Welten.
L5379: WESSELS, P.B. - Die Landschaft im jungeren Minnesang.
K9877: WESSEM, CONSTANT VAN. - Margreet vervult de wet.
L0128: WESSEM, CONSTANT VAN. - Charlie Chaplin. Met opnamen uit zijn films.
Y7205: WESSEM, CONSTANT VAN. - Gustaaf. Een idylle.
Y6909: WESSEM, CONSTANT VAN. - Gustaaf. Een idylle.
W9054: WESSEM, CONSTANT VAN. - Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie.
R6993: WESSEM, CONSTANT VAN. - Gustav Mahler.
L2116: WESSUM (ED.). - Vreugde met Venus. Een verzameling versjes, uitspraken, verhalen, gedichten, spreekwoorden en dergelijke.
M7641: WEST, ALEXANDER. - Geen andere wereld.
Y3880: DE WEST. - De West. Dagblad uit en voor Suriname. 47ste jaargang Vrijdag 28 October 1955. No. 6768. Glorieuze intocht van Koningin Juliana en Prins Bernhad.
T3274: WESTBONK, E. - Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij.
Y0591: WESTENBERG, EVA. - De kunst van lezen en spreken en iets over het tooneel in Nederland.
K5307: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
B6522: WESTENBROEK, J.J.M. - Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen.
R9139: WESTENBURGH, LEO VAN. - Vragen en Antwoorden naar aanleiding van onze Kinderwetten. Voorwoord L.J.M. Basquin.
R7142: WESTENDORP, HERMAN KAREL. - Het Huwelijk der Koningin.
Y4990: WESTENENK, L.C. - Waar mens en tijger buren zijn.
T0115: WESTERA, L. - Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945.
Y8032: WESTERBAEN, JACOB. - Minneliederen. Verzorging en inleiding S.F. Witstein.
R9482: WESTERIK, CO. - Co Westerik. Grafiek 1945-1984.
K2838: WESTERLINCK, A. - Het schone geheim van de poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
K8915: WESTERLINCK, ALBERT. - Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks.
K3059: WESTERLINCK, A. - Het schoone geheim der poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
L8566: WESTERLINCK, ALBERT. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie.
B6926: WESTERLINCK, ALBERT. - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
B8694: WESTERLINCK, ALBERT. - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909).
K2719: WESTERLINCK, A. - Wandelen al peinzend.
K2718: WESTERLINCK, A. - Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid...
L3024: WESTERLINCK, ALBERT. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
L2087: WESTERLINCK, ALBERT. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
T6901: WESTERLING, H.J. - De Diaconiebakkerij 1675 - 1925.
R1628: WESTERLINK, ALBERT. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter.
T0567: WESTERLOO, GERARD VAN. - De zaak M.
Y8463: WESTERMAN, FRANK. - Stikvallei.
Y4613: WESTERMAN, MARTEN. - Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de Bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer J. van der Linden, in den Hollandschen Schouwburg, den eersten Januarij 1842.
L2896: WESTERVELD, WIM. - Het straatbeeld van Dublin, Amsterdam & Berlin.
L2337: WESTERVELD, J. - Doelstellingen en vooruitzichten der economische geologie.
R7752: WESTERVOORT, FLORIS VAN. - Gedichten en Minnespelen.
T4003: WESTERVOORT, FLORIS VAN [=L.A.J. KETTMANN]. - Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf.
T7451: WESTERWOUDT,F.TH. - Een woord aan mijne geloofsgenooten, over een nationaal feest ter herinnering aan de laatste drie-honderd jaren.
M6697: WESTHEIM, PAUL. - Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts.
L6076: WESTLAND, CORA. - Droom.
R0994: WESTLAND, CORA. - De Panhoeve.
T5594: WESTMIJSE, G. - Langs vele wissels.
Y8967: WESTMIJSE, G. - De onderbroken radio-rede.
P0605: WESTPHAL, UWE. - The Bauhaus.
B1853: [MULTATULI] WESTRA, P.M. - Over Multatuli als Auteur in het bijzonder als navolger van Alphone Karr.
L4894: WESTRA, CECILIA M. - A Talkyng of De Loue of God. Tekst-uitgave met commentaar.
T3060: WESTRIENEN, ANNA F.A.S. VAN. - Die vergleichende Teratologie der dicephalen Doppelbildungen.
Y9315: WESTSTEIJN, WILLEM G. / PETER ZEEMAN (EDS.). - Spiegel van de Russische poëzie van de twaalfde eeuw tot heden.
B7383: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Patriottentijd.
P0983: WESTWOOD, J.O. - The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings being a series of illustrations of The ancient versions of the bible, copied from illuminated manuscripts executed between the fourth and sixteenth centuries.
Y2768: WETENSCHAPPELIJKE NEDERLANDER, DE. - De Wetenschappelijke Nederlander. Eerste jaargang, tweede serie. 1886. Nrs: 2 t/m 23. (mist nr. 22).
K9459: WETERING, REIN VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
K1541: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Een aflopende geschiedenis en andere verhalen.
K1528: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Fris en vrolijk. Of hoe een nootje te kraken.
K1756: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Buitelkruid.
Y9606: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Zuivere leegte. Ervaringen van een respectloze zenleerling.
L5483: WETERING, REIN VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
L5431: WETERING, REIN VAN DE. - Niemand is te vertrouwen. Novelle.
K4924: WETZEL, R.G. & B. GOPAL (EDS.). - Limnology in Developing Countries. Volume 3.
L9183: WETZELS, FRANS. - De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda.
T1001: WEUSTENRAAD, J.H.TH. - De persessie vaan Sjerrepenheuvel. Ingeleid en vertaald door H.G.M. Derks.
Y0518: WEVER, W.W.F. - Actueele vraagstukken. De meening van Mr. Van Kleffens.
L9726: WEVERBERGH. - Puin, korzelig proza.
K9287: WEVERBERGH. - BokBoek.
K5289: WEVERBERGH. - Het dossier Jan.
K0831: [BOON] WEVERBERGH, JULIEN EN HERWIG LEUS. - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
R9055: WEVERBERGH, JULIEN EN HERWIG LEUS. - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
M7002: WEVERBERGH. - Blauw rapen.
Y1227: WEVERS, LEO. E.A. - Zwijnsbergen. Herrezen uit de as.
L5055: WEYDEN, MATHIAS H.J. - Eduard von Schenk. Ein bayrischer Dichter und Staatsmann.
L3263: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Twee delen. DeeI I: Tekst. Deel II: Kommentaar door A.J. Hanou.
Y8508: WEYL, ESTHER HADASSA. (ED.). - Rijmwoordenboek.
Y8146: WEZATAS. - Wezatas host och vinternummer. Sjette argangen, 1907.
MK0051: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The Pen's Excellence. Calligraphy of Western Europe and America.
W9268: WHETTON, HARRY. (ED.). - Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft.
T5710: WHIST, HENRY. - l'Académie de Médecine. Album 1° Série. 23 planches de caricatures en couleurs des membres de l'Académie, avec annotation et signature de chaque personnage.
Y0589: WHITEHILL, WALTER MUIR. - Portrait of Men 1670 - 1936. A Massachusetts Historical Society Picture Book.
H6973: WHITELAW, STELLA. - Kattekrabbels. Vertaling Paul van der Lecq.
Y2160: WHITEMAN, PAUL. - Der Jazz Konig. Tonfilm-Schlager. King of Jazz. Die Bank dort im Park.
R7454: WHITLOCK, BRAND. - Officieele Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel gevoerde correspondentie.
R5280: WHITRIDGE, FREDERICK W. - Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer.
R7404: WIARDI BECKMAN, H.B. E.A. - Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente.
R7372: WIARDI BECKMAN, H.B. - In het Rode Noorden. Een reportage.
R8826: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
T3566: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte.
Y6060: WIARDI BECKMAN, H.B. / B.M. TELDERS / PAUL SCHOLTEN. - Den Vaderlant Ghetrouwe.
R7412: WIBAUT, F.M. E.A. - Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam.
T0365: WIBAUT, F.M. - De redding.
T3181: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - Het boek en het volkskind. Geschreven voor de moeders der arbeiderskinderen.
Y0152: WIBAUT-VAN BERLEKOM, M. - Het Socialisme roept ook U! Een woord tot de werksters in de huishoudelijke beroepen.
T3208: WIBAUT, F.M. / J. GERRITSZ / F. ANKERSMIT / L. HOEJENBOS / L. HEIJERMANS. - Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen.
R5232: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman.
T4048: WIBAUT, F.M. - Staatspensioneering.
R6681: WIBAUT, F.M. - De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme.
R9877: WIBAUT, F.M. - Trusts en Kartellen.
Y3726: WIBAUT, M. EN L. EISENLOEFFEL. - Ons kinderblaadje. Bijblad van de Proletarische Vrouw. Twintig losse nummers uit de periode 1932 - 1937.
T6541: WIBAUT, F.M. - Economische Kronieken.
T2799: WIBAUT, F.M. - Hoe komen wij tot socialisme.
T2805: WIBAUT, F.M. - Wat de socialisten willen.
R6674: WIBAUT, F.M. - Op voor de Socialisatie!
R6675: WIBAUT, F.M. - Verspilling in de produktie.
R6676: WIBAUT, F.M. - Slechte tijden.
R6679: WIBAUT, F.M. - De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie.
R6769: WIBAUT, F.M. - Toezicht op trusts en kartels.
R0738: WICHMANN, CLARA. - Misdaad, Straf en Maatschappij.
Y8136: WICKEDE, F. V. - Kanari-uitspanningen of nieuwe verhandeling van de kanari-teelt, den oorsprong, de voortteeling, aenkweking, onderscheiden aert, ziektens en gebreken, middelen ter herstelling van de kanarien, en alles wat een liefhebber nodig heeft, 't zy hy dezelve wil doen broeden of niet. Alles naeuwkeurig na een meer dan negen en twintigjarige ondervinding beschreven [...] Nieuwe verbeterde en vermeerderde druk, waer by gevoegt is de konst om de kanarien zo wel des winters als des somers te doen broejen, met al 't geene daer verder-toe vereischt, en in den vorigen druk niet gevonden word.
K7269: WIDMANN, HANS. - Vom Nutzen und Nachteil der Erfindung des Buchdrucks -aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders.
Y3309: WIEDENFELD, A.G. (RED.). - The Public's Progrees. A Contact Book.
K4426: WIEDMANN, FRANZ. - Hegel.
K1267: WIEG, ROGI. - Spek van mooie zijde.
T8419: WIEG, ROGI. - De zee heeft geen manieren.
Y1715: WIEG, ROGI. - Beminde onrust. Novelle.
Y5484: WIEG, ROGI. - Krantenknipsels van/over Rogi Wieg.
M7159: WIEGAND, DIETMAR. - Goethe en zijn drukkers. Vertaling A. Nonymus.
R8496: WIEKART, K. - J.J.P. Oud.
Y4329: WIEKSLAG, DE. - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 7e jrg. 1937 no 12. 8e jrg. 1938. no 12.
Y5771: WIEL, KEES VAN DER. - Dit kint hiet Willem De Heilige Geest in Leiden - 700 jaar vondelingen, wezen en jeugdzorg.
H2718: WIEL, REIN VAN DER. - Gezicht op Haarlem. Verhalen.
B4797: WIEL, REIN VAN DER. - Hier aan land gaan, hier blijven.
T3902: STALPART VAN DER WIELE. - poëzie.
B0885: WIELEK, H. (RED.). - De stem van Europa. Inleiding Anton van Duinkerken.
K0115: WIELEK, WILLY. - Zwarte de pik van botha, verhalen.
Y9467: [SPINOZA] WIELEMA, MICHIEL RUDOLF. - Ketters en Verlichters. De invloed vam het Spinozisme en Wolffianisme op de Verlichting in Gereformeerd Nederland.
L9470: WIELEMAKER, KEES. - Afrika dagboek.
Y8159: WIELEMANS R. (DIRECTEUR). - l'Aviatrion Illustree Sixieme annee, no 1, Janvier 1943.
Y8153: WIELEMANS R. (DIRECTEUR). - l'Aviatrion Illustree Sixieme annee, no 55, avril 1938.
L4773: WIELEN, H.G.W. VAN DER. - Friesland door de eeuwen heen. Eerste deel.
L3498: WIENER, L.H. - Man met ervaring.
B3513: WIERDELS, FERD. - Een opkomende zon. Noodzakelijk verweer tegen grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
M9804: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijf jaar boekdrukkersorganisatie
Y8761: WIERINGA, F.M. VOORZITTER WERKGROEP. - De Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam.
Y5509: WIERINGA, TOMMY. - Krantenknipsels van/over Tommy Wieringa.
Y0583: WIERINGERMEER. - Der Abschlusz und die teilweise Trockenlegung der Zuidersee.
Y3496: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN. - Met Oranje, Nederland; door Oranje, de Nederlandsche Volksvrijheid. Herinnering aan het halve-eeuwfeest van Neerlands met Volksvrijheid gekroonde herstelling.
T6809: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN. - Beknopt leerboek voor het aanvankelijk onderwijs in de moedertaal. Tweede Cursus.
H4451: WIERSINGA, PIM. - Gracchanten.
T0138: WIERSMA, KLAAS MEIJER. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
T2659: WIERSUM, E. - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605, Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
T3974: WIERTS, J.P.J. EN RENE DE CLERCQ. - Liederen voor 't Volk. Vierde Reeks. 1: Mijn Ventje Slaapt. 2: De Zeedraaier. 3: Mijn Bleuzerke. 4: Ik ben van den Buiten.
T4958: WIESSING, H.P.L. - Ferdinand Brunetiere.
R5023: WIETEN, JAN. - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander.
R0923: WIEZSACKER, RICHARD VON. - Vier tijdperken. Herinneringen. Vertaling Wil Boesten.
R8361: WIGERI, JOHANNES / DIRK BOING / DIRK VAN HINLOOPEN. - Schets van den Braaven man in 't gemeen burgelijk leven. Eerste, tweede en derde andwoord op de vraag: Wie is de braave man in 't gemeen burgelijk huwelijk. Meegebonden: De pligten van handwerks-lieden en dienstbooden. Meegebonden: Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanden. Meegebonden: Brief aan de schoolhouderen in Nederland.
B5111: [BOLLAND] WIGERSMA, B. - G.J.P.J. Bolland. Een schets.
Y6542: WIGGERS-VAN IJSSELSTEIN, B.P. - Schilderijen zien. Handboekje voo leeken. Geillustreerd.
K2916: WIGGINS, MARIANNE. - Toch verliefd en andere verhalen. Vertaling Marijke Emeis.
W5195: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar. Vertaling M. Lindenburg.
Y5119: PAPIERPROEF. ARJO WIGGINS. - Curious collection. [bevat]: curious metallics, curious touch, curious translucents, curious paticles.
Y8314: WIGMAN, MENNO & ROB SCHOUTEN (EDS.). - A Joy Forever. De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur.
T8743: WIIRALT, EDUARD. - Eduard Wiiralt. Exposition du peintre-graveur Estonien. Ausstellung des estnischen Graphikers.
R4463: [SPINOZA] WIJCK, JHR. VAN DER. - Spinoza.
Y4662: WIJCK, H.C. V.D. - 1849 - 12 mei - 1874. Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige regering van zijne majesteit den Koning der Nederlanden.
W2960: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
K8822: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
K8405: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
T8693: WIJDEVELD, GERARD. - Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters.
K4912: WIJDEVELD, GERARD. - Zomerwolk.
B1710: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
R5809: WIJDEVELD, H.TH. - Concerto Grosso 1905-1944.
R1853: WIJDEVELD, H.TH. - De bevrijding.
T3308: WIJDEVELD, H. TH. - De Nieuwe Orde. Inventies.
L6393: WIJER, H.J. VAN DE. - Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde. (Begin XIXe eeuw tot en met 1927).
T1229: WIJER, H.J. VAN DE. - Onze Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling.
R5917: WIJFFELS, H.C.M. - Proza uit de zeventiende eeuw.
Y8651: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
T3886: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Harlekijntje.
T4102: WIJHE, M.C. VAN. - Het Manifest der Dienstweigeraars afgekeurd!
T4103: WIJHE, M.C. VAN. - Wachter wat is er van den nacht? Na vier jaren oorlog, Augustus 1914 - Augustus 1918.
Y2229: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - De ontmoetingen van Rieuwertje Brand.
Y2228: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
T2884: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - De ijzeren greep.
Y8653: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Ik verwacht het geluk.
T2198: WIJHE, M.C. VAN. - Bezwaren tegen geheelonthouding weerlegd.
T2199: WIJHE, M.C. VAN. - Niet naar het slagveld.
Y6109: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Een Menschenhart.
Y0462: WIJK, HEIN (JAN HENDRIK) VAN. - De dienstweigering van Dries Brunia.
B1155: WIJK, N. VAN. - Klankhistorie en phonologie.
Y2607: WIJK, HEIN VAN EN JEAN VAN LIERDE. - Het getuigenis van Jean Van Lierde. Jan van Lierde, dienstweigeraar in Belgie.
T1746: WIJK, JAN VAN. - Het sierteeltcentrum Boskoop.
R6765: WIJK, A.J. VAN. - De bereiding van enkele Franse kaassoorten.
T4828: WIJKER, W. - Waar is het Spook of De List van een Student. Blijspel in een bedrijf.
W3672: WIJLIE, J.A. - Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms. Naar het engelsch en hoogduitsch. Met een voorwoord van J.I. Doedes.
Y9644: [TAO] WIJN, R.L. - Het Tao van macht. Een nieuwe vertaling van de Tao-Te Tjing door Lao-Tse.
L7586: WIJN, J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
T6148: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Sociale vertoogen.
K4000: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Friedrich Hebbel. Voornamelijk naar zijn dagboeken.
T0387: WIJNAENDTS FRANCKEN-DYSERINCK, W. - Over de sociale positie van de ongehuwde moeder en van haar kind. (Het onderzoek naar het vaderschap).
L7428: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het Phaedra probleem in de vergelijkende letterkunde.
P2753: WIJNBEEK, D. - De Ruyter als mens.
T6594: WIJNBEEK, D. - Vrij Zwolle. (omslagtitel) Herinnering aan de historische aprildagen 1945.
L4657: WIJNBERG, SIMON. - Antiphon's Eerste Rede. Met vertaling en commentaar.
R8355: KALIDASA. NICOLAAS WIJNBERG [PROGRAMMA]. - Holland Festival 1958: Shakuntala of De Noodlottige Ring. Toneelspel in zeven taferelen. Nederlandse Toneelmanifestatie.
T1469: WIJNBERG, NICOLAAS. - Over Schu.
Y0306: WIJNBERG, NICOLAAS (ED.). - Het Janusboek van Peco. Een Amsterdamse drukkerij bestaat 35 jaar.
R7975: WIJNBERG, NICOLAAS. - 42 tekeningen, etsen en litho's. Gevolgd door een nawoord van H. Redeker.
R8198: WIJNBERG, NICOLAAS. - Programma: William Shakespeare. Wat U maar wilt of Driekoningenavond. Nederlandse tekst van Dolf Verspoor.
Y7449: WIJNBERG, LEA. - Mengeldichten.
R8796: WIJNBERGEN, A. BARON VAN. - Hoe staan wij tegenover de moderne Strafrechtsleer?
T7608: WIJNDELTS, J.W. - Catalogus van Academische Proefschriften verdedigd aan de Nederlandsche Universiteiten gedurende de jaren 1815-1900. Bewerkt door J.W. Wijndelts.Met naam- en zaakregisters.
L5868: WIJNE, JOHAN S. - Stuuf Wiardi Beckman patricier en sociaal democraat.
B8000: WIJNEKUS, F.J.M. (ED.). - Elsevier's Dictionary of the Printing and Allied Industries. In four languages: English, French, German, Dutch.
T0459: WIJNEN, NICO. - Lacque. Gedichten en zangen 1966.
M7249: WIJNEN, NICO. - Tegenzin.
R6529: WIJNEN, H.A. VAN. - Willem Drees. Democraat.
T7135: WIJNEN, J.H. - De Arbeiders-kwestie. Mijne verklaringen voor de enquete-commissie afgelegd nader toegelicht.
L4997: WIJNGAARDEN, ANNE VAN. - Biologie en bestrijding van de woelrat. Arvicola terrestris terrestris (L.) in Nederland.
B0946: WIJNGAARDS, N. - Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten, voorafgegaan door De Transcedronkroniek van Barbara de Put.
W3066: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
L6646: WIJNGAARDS, NICOLAAS C.H. - Mechteldis van Lom 1600 - 1653. Dichteres en Annuntiate van Venlo.
B1367: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN. - Glorie en Nood van het Plantijnse Huis.
T3461: WIJNGEN, J. VAN. - Gedenkboek van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederl. Onderwijzers.
Y2615: WIJNKOOP, D.J. - Crisis en Eenheidsfront. Rede gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
T3579: WIJNKOOP, D.J. - Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen.
K8767: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
B6604: WIJNNE, J.A. - Levensschets van Mr. Jacques Adolphe Charles Rovers, Hoogleeraar te Franeker, Groningen, Utrecht.
B5574: WIJNPERSSE, W.M.A. VAN DE. - De terminologie van het jachtwezen bij Sophocles.
L1193: WIJNSTROOM, J.J. - Dietsch verleden.
R6262: WIJS, IVO DE. - Vroege vogels. Vijf.
T9289: WIJT, WILLEM MELCHIOR. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
R4880: WILDE, OSCAR. - Salome. Tragoedie in einem Akt.
T0329: WILDE, OSKAR. - Der gluckliche Prinz. Ubersetzt von Wilh. Cremer.
R4919: WILDE, OSCAR. - The critic as artist. A Dialogue.
T1037: WILDE, OSCAR. - Brieven. Geselecteerd en vertaald door Gerlof Janzen.
R2616: WILDE, OSCAR. - De Gelukkige Prins en andere verhalen. Vertaling Hendrik van Tichelen.
Y7114: WILDE, OSCAR / JULIET GARDINER. - Oscar Wilde. A Life in Letters, Writings and Wit.
H7434: WILDE, OSCAR. - Oscar; het belang een kat te zijn. Houtgravures Yvonne Skargon.
R4911: WILDE, OSCAR. - Het portret van Dorian Gray. Vertaald door Mevrouw Louis Couperus.
T9686: WILDE, OSCAR. - De profundis. Aanteekeningen en brieven uit de gevangenis te Reading. Met inleiding van L. van Deyssel. Vertaling van L.J. Baronesse Van der Borch genaamd Van Rouwenoort.
R5126: WILDE, OSCAR. - Complete works of Oscar Wilde. With an Introduction by Vyvyan Holland.
Y6432: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
K6998: WILDE, OSCAR. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liane van Oosterzee. Met versieringen van J. en B. Midderigh-Bokhorst.
R7110: WILDE, OSCAR. - The importance of being earnest.
R5050: WILDE, OSCAR. - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
R5051: WILDE, OSCAR. - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
Y6646: WILDE, OSCAR. - Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens.
B2321: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer.
H0659: WILDE, OSCAR. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liana van Oosterzee.
R4936: WILDE, OSCAR. - Salomé. Muziek van Richard Strauss. Muziekdrama in één bedrijf. Opera Italiana d'Olanda.
R2626: WILDE, OSCAR. - De modelmiljonair. Vertaling Auke Leistra.
K8492: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
Y8426: WILDE, OSCAR. PROGRAMMA. - Lady Windermere's Waaier. Tooneelspel in vier bedrijven van Oscar Wilde. In het Nederlandsch bewerkt door W. Vogt. Voorbereiding en spelleiding Kommer Kleijn.
M7187: WILDE, OSCAR. - Een Florentijnsch treurspel. Vertaald door P.C. Boutens.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14