Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K9352: WORMSER, C.W. - Frans Junghuhn.
Y4749: WORMSER, J.A. - De nacht van de rijzende zon. Een Hollandse krijgsgevangene in Japan 1942 - 1945.
R6713: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater.
Y0049: WORP, J.A. - [Constantijn] Huygens. Onze Groote Mannen Serie I no 4.
R8980: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Twee delen.
Y6063: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Twee delen.
W0694: WORP, J.A. - Isaak Vos.
R7141: WORST, Johannes Huibertus. - Het rechtskarakter der beneficiaire aanvaarding.
T5617: WORTEL, Gijs. - Mooi gedrukt op linnen.
T2270: [WILDE] WORTH, Kate. - Oscar Wilde.
L8391: WOUD, Rom van der. - Ons dagelijks drukwerk.
B6393: WOUD, Rom van der. - Ons dagelijks druk werk.
W0811: WOUD, Elisabeth. [=Yda E. Andrea]. - Levensbegin.
T9323: WOUDE, H. van der. - Hulde aan Willem III. Bij gelegenheid van zijn 25 jarig-Koningschap. Vier liederen.
Y7082: WOUDE, Johan van der. - Maria Dermout. De vrouw en de schrijfster.
R2949: [HAAN, W. de]. WOUDE, G.J. van der. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit. Een korte historie en een kleine bespiegeling n.a.v. het 50 jarig bestaan der Uitgeverij W. de Haan.
L4681: WOUDE, Sape van der. - Johannes Busch Windesheimer Kloosterreformator en Kroniekschrijver.
P0230: WOUDE, Johan van der. - Reederij Waterman.
B6204: WOUDE, Johan van der. - Een groene lantaarn.
Y6855: WOUDE, Johanna van (= Mevr. Van Wermeskerken-Junius). - Een verlaten post.
L0540: WOUDE, S. van der. - Een keurige wetenschap.
T5459: WOUDE, Th. W. v.d. (Bibliothecaris). - Catalogus der Centrale Bibliotheek over het Alcoholvraagstuk.
B3287: WOUDE, Johan van der. - De naamgeving. Een verhaal.
Y8351: WOUDE, Johan van der. - Zeven brieven.
L5138: WOUDEN-VELDKAMP, Johanna M. van. - Maurice de Guerin. Proeve van een psychografie.
T1987: WOUTERS, D. - Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen.
B0024: WOUTERS, D. - Het blakend minnevier.
R7159: WOUTERS, D. (verz. en ingel.). - Na veertig jaar. Documents-humains. Zuid-Afrika en het lied van de straat in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
R6995: WOUTERS, D. - Distributiegijn en -pijn. Het Straatlied 1914-1918.
R6294: WOUTERS, D. - Van avontuur en minne. Romancen en balladen.
R6291: WOUTERS, D. - Hofken van geestelijke liederen.
R6290: WOUTERS, D. en J. Moormann. - Het Straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen. Verzameld en ingeleid.
R6284: WOUTERS, D. en J. Moormann. (verz. en ingel.). - Het Straatlied. Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
R6286: WOUTERS, D. - Bittere pillen. Satirische liederen.
R6287: WOUTERS, D. - De vrolijke lachduif. Humoristische liederen.
R6288: WOUTERS, D. - De tranenkruik. Sentimentele liederen.
Y8014: WOUTERS, D. - De moord te Raamsdonk. Vaderlands toonel- en zangspel. Geillustreerd met knipsels van mejuffrouw M. Zijl.
L6743: WREDE, Wilhelmine Luise. - Proeven over Chemoreceptie, in het bijzonder bij Eupagarurus Bernhardus (L.).
H8102: WRIGHT, C.E. - English Heraldic Manuscripts in the British Museum.
T7685: WRIGHT, Ada. - De VARA rede van Ada Wright. Wat de Negermoeder zei, en waarom de VARA valsch vertaald heeft.
L0268: WRIGHT, Richard. - Acht mannen. Vertaling Margrit de Sablonniere.
W8265: WRIGHT, Louis B. - Louis B. Wright. A bibliography and an appreciation.
M3340: WRIGHT, Louis B. and Gordon N. Ray. - The private collector and the support of scholarschip. With a foreword by Robert Vosper.
T9817: WRIGHT, Christopher. - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
B2989: WRINGER, H.P.G. de. - Verstoorde feesten. Gedichten.
T4469: WRISTERS. - Catalogus van studiewerken (studiejaar 1931-1932) verkrijgbaar in den boekhandel van J. Wristers.
L3387: WULF, M. de. - Wijsbegeerte en Beschaving in de Middeleeuwen.
T4586: WULLSCHLAGEL, H.R. - Vader en Zoon.
K4149: WULMS, Guido. - Jean Anouilh.
Y1640: WULP, F.M. van der. - Abyssinie en koning Theodorus. Vrij naar het Engelsch.
Y0096: WUMKES, G.A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fen it Christlik Selskip for Fryske Tael- en skriftenkennisse Twade jiergong no. 5.
B1580: WUMKES, Dirk Aijelt. - Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariengaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register.
B7927: WUNBERG, G. - Literatuur als toekomstmuziek. Enkele aspecten van de literaire kritiek in Duitsland omstreeks 1900.
T9182: WUNDERLICH, W.F.H. - De Pruikentijd. Geillustreerd door C. van der Hart.
B6251: WURFBAIN, C.L. - Rede ter nagedachtenis van prof. C.B. Tilanus, gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam op 16 september 1885.
B8312: WURZNER, Hans und Karl Krohnke. - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940.
H4195: WUSTEN, H. van der. - Postmoderne aardrijkskunde. De sociografische traditie voortgezet. Geredigeerd t.g.v. het afscheid van W.F. Heinemeijer als hoogleraar in de sociale geografie.
H4440: WUTHENOW, Ralph-Rainer. - Stefan George in seiner Zeit / und die Nachwelt. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Band I und Band II.
T9781: WYBENGA, P. - Kort overzicht van het verzet in Friesland.
W0312: WYK LOUW, N.P. van. - 'N keur uit sy gedigte.
L4047: WYN, Henrik van. - Historische en Letterkundige Avondstonden, ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe.
Y9406: WYN. H. van e.a. - Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar. Compleet in twee delen.
R5552: WYTHOFF, Henriette. - Het knechtje van Harm Heins.
M6457: WYTYNCK, Wouter. - Ballade van Pier Haesbeek.
T7083: XENOPHON. - De oorlogsgeesel over West-Brabant.
Y6441: XENOPHON. - De geschiedenis van Abradatas en Panthea. (uit Cyrus leerjaren). Vertaling M.B. Mendes da Costa.
R3195: CASTRVM PEREGRINI XIV. - Castrum Peregrini.
R5681: KUNSTAUKTION XLIV. - Eine beruhmte Sammlung einblatt Holzschnitte darunter 41 Unica und Kupferstichsammlung Freiherr von G...
L7478: CASTRVM PEREGRINI XXVI. - Castrum Peregrini.
R8576: CASTRVM PEREGRINI XXXII. - Castrum Peregrini.
L7480: CASTRVM PEREGRINI XXXIV. - Interpretationen zu Gedichten von Stefan George I.
Y4534: XYLANDER, Rudolf von. - Deutschlands Kampf um die Freiheit.
Y9369: TJOE KONG YANG. - Ti - Pao.
R3444: PRODUCTION YEARBOOK. - Advertising & Publishing Production Yearbook. Fourth Annual 1938.
L7468: YEATS, W.B. - Selected poems.
B1468: YEATS, William Butler. - De Gravin Catelene.
L2965: YEMNI, Sadik. - De amulet. Vertaling Cees Priem.
Y6857: YERTHA. [= Louise Antoinette Stratenus]. - Wilde rozen.
B4931: CHRISTIE'S NEW YORK. - The Collection of Rene Gaffe. Property from the Estate of Madame Rene Gaffe.
M6503: [GILL], YORKE, Malcolm. - Eric Gill, man of Flesh and Spirit.
R5285: YOUNGER, Robert. - De typhus epidemie in het gevangenen-kamp te Gardelegen in Duitsland.
H1952: YOURCENAR, Marguerite. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
K9145: YOURCENAR, Marguerite. - Dierbare nagedachtenis. Vertaald door Ton van der Stap & Theo Duquesnoy.
K9148: YOURCENAR, Marguerite. - Als stromend water. Vertaling Jenny Tuin.
K9134: YOURCENAR, M. - Vertellingen uit het Oosten. Vertaling Jenny Tuin.
Y3177: YOURCENAR, Marguerite. - Het genadeschot. Vertaling Jenny Tuin.
B3149: YOURCENAR, Marguerite. - Het hermetisch zwart. Vertaling Jenny Tuin.
B2067: YOURCENAR, Marguerite. - Mishima of Het visioen van de leegte. Vertaald door Greetje van den Bergh.
B2072: YOURCENAR, Marguerite. - Met open ogen. Gesprekken met Matthieu Galey. Vertaling Ton van der Stap.
K0270: YOURCENAR, Marguerite. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
B2066: YOURCENAR, Marguerite. - Onder voorbehoud. Essays. Vertaling F.C. van de Bilt.
B2010: YOURCENAR, Marguerite. - Als stromend water. Vertaling Jenny Tuin.
Y9355: YOURCENAR, Marguerite. - Het hermetisch zwart. Vertaling Jenny Tuin.
Y9564: YOURCENAR, Marguerite. - Het hermetisch zwart. Vertaald doorJenny Tuin.
L3733: YPERMAN, Chris. - Een heel klein scheepje. Met een nawoord van Dirk de Geest.
T9001: YPES, Catharina (vert.). - Olijven en zilveren populieren. Moderne Italiaanse lyriek met Nederlandse vertaling. Ingeleid door Giacomo Prampolini.
Y5569: YPEY, A. - Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, den 2 van bloeimaand 1824.
R8429: YPMA, Y.N. - Kroniek van het Friese Verzet.
M3573: YPSILON. - Twintig eeuwen na Bethlehem.
L8004: YSSELSTEYN, Nicolaas Jan van. - Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen of Den regtstoestand van Nederland.
T4087: YSSELSTEYN, G.T. van. - Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. Met 202 afbeeldingen en 140 afbeeldingen van merken.
H9703: YU, LI. - You Poe Toean of de omzwerving van de student van het late avonduur een moraliserende zeden uit de 17e eeuw. Vertaling Peter de Jong.
Y4834: ZAAIER, Albert [Evert J. Veenendaal]. - Onder de Papoea's.
L9311: ZAAL, Wim. - Pleidooi voor gehangenen. Onze achttiende en negentiende-eeuwse letteren.
T1486: ZAAL, Wim. (ed.). - Verhalen rond 1900. Oorspronkelijk werk uit de periode 1885-1915.
R4373: ZAAL, J.W.B. - A Lei Francesca (Sainte Foy, v. 20). Etude sur les chansons de Saints Gallo-Romanes du XIe siecle.
H8265: ZAAL, Wim. - Gods onkruid. Nederlandse sekten en messiassen.
K3447: ZAAL, Wim. - Nooit van gehoord. Stiefkinderen van de Nederlandse beschaving.
K0624: ZAAL, Wim. - Vloekjes bij de thee. Een reportage over de negentiende eeuw in de Lage Landen.
L9814: ZAAL, Wim. - Verhalen van man tot man.
L9694: ZAAL, Wim. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
H9414: [HOOFT] ZAALBERG, C.A. (ed.). - Uit Hoofts lyriek.
R5546: ZAALBERG, C.A. - Hooft als pleitbezorger voor Menelaus.
Y4020: GEMEENTEBLAD ZAANDAM. - Goedkoop Gemeenteblad Zaandam (De 7000). 4e jaargang nr. 17. donderdag 19 April 1923.
T9777: EEN OUDE ZAANKANTER. - Zes man in den trein! of de Avonturen van de Zaandamsche Bedrijvencommissie op haar reis naar het hooge Noorden onder leiding van het Kamerlid J. E. W. Duijs.
Y3254: DE ZAANLANDER. - De Zaanlander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. 3 September 1898. T.g.v. het Kroningsfeest.
Y9901: ZAANSTREEK. - De Zaanstreek. [Zes gedichten met foto's].
R1738: ZADEK, Peter en Johannes Grutzke. - Lulu eine deutsche Frau (frei nach Wedekind).
T6994: ZADELHOFF, Jan van. - Het gifgassengevaar en de ontwapening. Rede uitgesproken voor de V.A.R.A. op zondagochtend 26 mei 1929.
T6984: ZADELHOFF, Jan van. - Tegen de vlootversterking. Weg met het vlootplan.
T6985: ZADELHOFF, Jan van. - Is gewapende landsverdediging mogelijk? Op voor ontwapening.
T6983: ZADELHOFF, Jan van. - Weg met de landsverdediging! Ontwapening.
Y2258: ZADELHOFF, Willem van. - Het ei van Fabergť.
Y7407: ZADELHOFF, Jan van. - Kort overzicht van den Cursus door Jan van Zadelhoff. Uit het leven van Karl Marx. Inleiding - doel van den cursus.
Y2597: ZAHN, Ernst / Leo Tolstoy / R.L. Stevenson. - Levensstrijd. Een roman uit het hoogland. / De Sneeuwstorm. Linnenmeter. / Twee Huzaren. / De verkeerde kist. Vertaling G. van Uildriks.
L2350: ZAHN, Ernest. - Op weg naar een industriele cultuur.
R9839: ZAHN, Ernst. - Levensstrijd. Een roman uit het hoogland.
R9831: ZAHN, Ernst. - Menschen (Een verhaal uit de Alpen) Vertaling door Annie de Graaff.
Y6423: ZAHN, Ernst. - Onderstroom. Een novelle. Vertaling Annie de Graaf.
T9185: ZAHN, Ernst.e.a. - Menschen. (Een verhaal uit de alpen). Graaf Leo Tolstoj: De Jonge Landheer. Ernst Zahn: Onderstroom. Lanoe Falconer: De geheimzinnige Gouvernante. I. Zangwill: Het groote geheim van Bow.
R4275: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN. - Beroepeninventarisatie. Deel XVII. Grafische arbeiders en boekbinders.
R6759: ZAND, Thijs van 't. - Overgave. Een jeugdherinnering. Pentekeningen Jos van der Zee.
T2049: ZANDEN, L. van der. - Kerk en Nationaal-Socialisme.
M0245: ZANGER, Jan F. de. - Een gat in mijn plusfour.
T0939: ZANGWILL, J. - Droomers van het Ghetto. Vertaling B. Canter. Drie delen.
R9827: ZANGWILL, I. - Het groote geheim van Bow. Vertaling van J. Kuylman.
R9359: ZANGWILL, I. - Het groote geheim van Bow. Vertaling van J. Kuylman.
B7609: ZANNEKIN. - Zannekin Jaarboek 1986 nr. 8.
B7608: ZANNEKIN. - Zannekin Jaarboek 1990 nr. 12.
B7603: ZANNEKIN. - Zannekin Jaarboek 1978/1979 nr. 2.
B7601: ZANNEKIN. - Zannekin Jaarboek 1992 nr. 14.
R6910: ZANNEKIN. - Zannekin jaarboek 1982 nr. 4.
E0108: ZANTEN, Laurens van. - Treur-tooneel der doorluchtige vrouwen, of op en ondergang der vorstinnen, en andere beruchte vrouwelijke personagien. Behelzende een kort en bondig verhaal , van 't jammerlijk en ellendig eynde der voornaamste, en treffelykste vrouwen. Beginnende met de Assyrische monarchie, en vervolgende tot aan het eynde deser eeuwe. Uit veele geloofwaardige schrijvers, en verscheidene taalen, met groote moeite by een versameld. Met curieuse figuuren... verciert.
T7242: ZANTEN, Rein van. [=Kees van Bruggen]. - De liefde van Eugenius Berg.
Y5077: ZANTGRAAFF, H.C. - Atjeh.
H6700: ZAPF, Hermann/John DREYFUS. - Classical typography in the computer age. Papers presented at a Clark Library Seminar 27 February 1988. With an introduction by John Bidwell.
K1571: ZAPF, Hermann. - Kalligrafie, drukletters en typografische verzorging, letterontwerpen voor fotozetsystemen.
H8803: ZAPF, Hermann. - Schrift und Buch in der Welt von morgen.
Y4772: ZEE, Daan van der. - Van Diemens Roode Vlucht. Roman uit het Hollandsche koloniale verleden.
B4834: ZEE, Sytze van der. - De overkant. Mijn jaren bij Het Parool.
Y0525: ZEE, Daan van der. - Daarom Christen-Socialist! (ter overpeinzing voor rechtzinnige christenen).
R8437: ZEE, F.J. de. - Dounsjende Michjes. Koartswilige rymkes.
T4974: ZEE, Daan van der. - Christen-socialisme en Klassenstrijd.
R7739: ZEE, Daan van der. - Het Christen-Socialisme.
R7473: ZEE, D. van der. - De pensioenen taboe!
T3257: ZEE, Daan van der. - Waarom Christen-Socialist? De Religieuze grond van het Christen-Socialisme. (een rede).
R7095: ZEE, Sjouke de. - Piter Jelles ut in fraechpetear mei him sels.
T4381: ZEE, Daan van der. - Wat nu? Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland.
H0021: ZEEGERS, M. - Seksuele delinquenten. Forensisch-psychiatrisch onderzoek.
T6796: ZEEGERS, L.TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam. Met [4] platen en Kaart. Goekoope uitgave.
R7016: ZEEGERS, L.Th. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
R8390: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: De Westkappelsche dijk, door H. van Gelderen Zeeland van 1813 tot 1913, vergelijkende schets door W. Polman Kruseman, secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
R8389: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: Hayman. Het ontstaan van de ordonnantie op de scholen van 1591 te Middelbrug. Het Zwarte monnikenhuis. De veranderingen in den mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800. Een en ander over den Oost-Hinkelenpolder. Jacob en Johanna Hobius, twee Brouwershavense dichters.
R8388: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: Het Kruiningsche Dialect II. Het Album Amicorum van Petrus Hondius 1578-1621. Speurtocht tusschen de bladen van het Album Amicorum van Petrus Hondius. De aanbieding der Nehalenniabeelden van Domburg aan het Rijk in 1809.
Y2234: ZEEMAN, Michael. - Nog houdt het schip zich recht. Verzamelde gedichten. Bezorgd en ingeleid door Maarten Doorman.
B6588: ZEEMAN, H. - George Christiaan Frederik Leopold I. Koning der Belgen, Prins van Saksen-Coburg-Saalfeld. Geschetst, Bij den aanvang van H.D. 75 jarigen leeftijd, in zijn karakter als mensch en in zijn bestuur als Koning.
B3150: ZEEMAN, Jan. - Zo schrijf je 'n Calligrafie.
T3037: [VONDEL] ZEEMAN, H. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
T3038: [VONDEL] ZEEMAN, H. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
T2253: ZEEUW J.Gzn., P. de. - Onze scholen en het verzet. De strijd onzer Christelijke Scholen tegen het Duitse Nationaal-Socialisme in de jaren 1940-1945.
T9281: ZEEUW, A.B. de. - Het Onderwijs in goede banen. Een verdediging voor de Raadsverkiezingen 1935 van de eisen inzake de onderwijs paragraaf van het Crisis-program.
T4644: ZEEUW J. Gzn., P. de. - Onze Koningin. Het leven onzer geliefde vorstin a.d. Hollandsche jongens en meisjes verhaald. 1880 - 31 augustus - 1930.
Y4979: ZEGGELEN, C. van. (M.C. Kooij- van Zeggelen). - Koloniaaltje.
B8170: ZEGGELEN, W.J. van. - Dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave, [met levensschets door Arnold Ising].
L2520: ZEGGELEN, Marie van. - Een broederdienst uit 1815.
Y4754: ZEGGELEN, Marie van. - Oude glorie. Indische roman. Ingeleid en toegelicht door Rob Nieuwenhuys.
Y4948: ZEGGELEN, Marie van. - De gouden kris.
T3167: ZEGGELEN, W.J. en A. Ising. - Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderden houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei.
Y3427: ZEGGELEN, W.J. van en A. Ising. - Groot Nederlandsch prentenboek met zevenhonderd houtgravuren. Allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeien, die naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien, die heel knap zijn en die nog niemendal weten, die nog spelen en die niet meer spelen, en voor alle andere groote en kleine kinderen
Y8974: ZEGGELEN, W.J. van. - Het prijsraadsel van het Zondagsblad. Verzuchting en vloek.
Y0136: DE WAAR-ZEGGER - De Waar-zegger nr. 1.
R0604: [VONDEL] ZEIJ, Jac. J. - Vondel voor allen: 1. Jezus lijden beschouwd en beschreven door Joost van den Vondel.
Y3643: [VONDEL] ZEIJ, Jac. J. - J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Inleiding en toelichting door Jac. J. Zeij, S.J.
B2355: ZEIJ, Jac. J. - De internationale bidweek van 18 tot 25 januari.
R1310: [VONDEL] ZEIJ, Jac. J. - Vondel voor allen: III. Oranjeklanken.
B6969: ZEIJST, Rutger van. - Varianten. Gedichten.
Y5863: KOLNISCHE ZEITUNG. - Kolnische Zeitung. Dinstag, 21 Marz 1871. Nr. 80, zweites Blatt.
R2159: WIENER ZEITUNG. - Jubilaums-Festnummer der kaiserlichten Wiener Zeitung 8. August 1703-1903. Beilage zur kaiserlichten Wiener Zeitung vom 8. august 1903.
Y7298: ZEITUNG. - Uber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. No 49, Stuttgart 1871.
Y7294: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 28 Marz 1920 nr. 12/13. 29 Jahrgang.
Y7292: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 20 Juli 1919 nr. 29. 28 Jahrgang.
Y7290: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 23 Februar 1919 nr. 8. 28 Jahrgang.
Y7289: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 24 November 1918 nr. 47. 27 Jahrgang.
Y7288: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 17 November 1918 nr. 46. 27 Jahrgang.
Y7287: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 13 Oktober 1918 nr. 41. 27 Jahrgang.
Y8344: ARBEITER ZEITUNG. - Arbeiter Zeitung. Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschosterreichs. 1931 nrs: 268-343. 1932 nrs: 51-53-58-59-60. 1933 nrs: 154-155-156-157-182-203-235-241-242-243.
T6896: ZELANDUS [= BELLAMY, Jacobus]. - Vaderlandsche gezangen.
R7551: ZELDENRUST, Leo. - Verloren karakteristiek van Rotterdam. Teekeningen van Leo Zeldenrust.
T1171: ZELDENTHUIS, Jan J. - Brekende wolken. Gedichten.
B3295: ZELDENTHUIS, Jan J. - Het zingende lied. Verzen.
L9419: ZELLER, Bernhard. - Hermann Hesse in woord en beeld. Vertaling Martin Mooij.
W5819: ZEMAN, Z.A.B. - De propaganda van de nazi's.
T7504: ZENO, P. - Newman's leer over het menselijk denken. Inleiding op Newman's grammar of assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin.
H1849: ZERNIKE, Elisabeth. - De erfenis. Novelle.
C1786: ZERNIKE, Elisabeth. - Bruidstijd.
T1172: ZERNIKE, Elisabeth. - Het eerste licht.
P1995: ZERNIKE, Elisabeth. - David Drenth.
L2230: ZERNIKE, Elisabeth. - Zondebok.
W8095: ZERNIKE, Elisabeth. - De schaatsentocht.
W6187: ZERNIKE, Elisabeth. - Dralend afscheid.
Y7349: ZERNIKE, Elisabeth. - Herman Robbers als romanschrijver. Gevolgd door een volledige bibliographie door P.H. Muller.
K7453: ZERVOS, Christian. - Domela. Arte plastico y arquitectura en Holanda.
R3826: [SPINOZA] ZETTEN, Frans van. - Russell and Spinoza. Free Thoughts on the Love of God. A lecture delivered at Leusden on October 14, 1989, in Dutch.
K9316: ZEVECOTE'S, Jacob van. - Nederduytsche dichten (1626-1638).
R8402: ZEVENBERGEN, Cornelis. - Enkele opmerkingen over het gemengde, publiek-private bedrijf.
L6794: ZIEHEN, Th. - Das Seelenleben der Jungendlichten.
Y6800: ZIEHEN, Th. - Hersenen en Zieleleven. Bewerkt door W.A.W. Moll.
R1029: ZIELENS, Lode. - De gele roos.
R1031: ZIELENS, Lode. - Herinneringen van toen... Vertellingen.
L7685: ZIELENS, Lode. - Menschen als wij...
L7686: ZIELENS, Lode. - Alles wordt betaald.
T1674: ZIELENS, Lode. - De gele roos.
L3738: ZIELENS, Lode. - Moeder, waarom leven wij?
K6322: ZIELENS, Lode. - Herinneringen van toen... Vertellingen.
Y4596: [VONDEL] ZIJDERVELD, A. - Vondel in zijn bespiegelingen.
Y4595: [VONDEL] ZIJDERVELD, A. - Heeft Vondel Spinoza bestreden ?
B6748: ZIJDERVELD, A. - Levensbericht van Dr. A. Zijderveld en beoordeling van keur uit zijn werk.
K7036: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld.
B1872: ZIJDERVELD, A. - Perk's ontwikkeling tot vrijheid.
Y2741: ZIJL, Annejet van der. - Gerard Heineken. De man, de stad en het bier.
T8962: ZIJL, Wil van. - Moeder onze kraai is dood, ja kind we kopen een nieuwe.
H9877: ZIJL, Annejet van der. - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
W7979: ZIJL, Hans van. - Zintuigelijk.
R6876: ZIJLL, W. van. - De Olympische Beweging en haar betekenis voor de sportbeoefening 1956.
Y4895: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
R5680: ZIJLSTRA, Sybrand en Ineke Schwarz e.a. - Apples & Oranges 01. Best Dutch Graphic Designs.
L5113: ZIJLSTRA, Jacobus S.A. - De Delatores te Rome tot aan Tiberius' regering.
T4998: ZIJLSTRA, H.R. - Uit een rijk verleden 1851-1926. Naar aanleiding van het 75-jubileum der Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam.
Y1618: ZIJLSTRA, IJ. - Van de school het leven in! Leesboek voor herhalingsscholen en scholen voor voortgezet lager onderwijs. Tweede deeltje (In den strijd om het bestaan).
B4476: ZIJP, R.P. - Luther in de Lage Landen.
H3703: ZIKKEN, Aya. - 's Morgens en 's avonds niet bellen.
H0870: ZIKKEN, Aya. - Code voor dander.
Y4770: ZIKKEN, Aya. - Hemd met open hals.
P2950: ZIKKEN, Aya. - Dan misschien.
P0314: ZIKKEN, Aya. - Hut 277.
B6198: ZIKKEN, Aya. - Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig.
R4387: ZIKKEN, Aya. - Gisteren gaat niet voorbij. Tempo doeloe.
Y4923: ZIKKEN, Aya. - Een tijger op je stoep.
M5289: ZIKKEN, Aya. - Dwars door de spiegel.
Y4916: ZIKKEN, Aya. - De Tanimbar legende.
R7311: ZIKKEN, Aya. - Geen wolf te zien.
Y4854: ZIKKEN, Aya. - Eilanden van vroeger.
Y0985: ZIKKEN, Aya. - Huis op de plantage.
Y0983: ZIKKEN, Aya. - De Tanimbar-legende.
T2231: ZILLER, Robert. - Wij maken geschiedenis. Hollandsche tekst van A.A. van Eijsden Jr.
R6879: ZILLINGER MOLENAAR, J.H.H. - Grenslanderijen onder het regime van het tractaat van Maastricht.
B8906: ZIMMERMAN, A.R. - Amerika, Nederland, Italie. Indrukken van den dag.
L3454: ZIMMERMAN, Piet. - Amsterdammertjes.
B6470: ZIMMERMAN, Ruth. - In zand geschreven. Een vergeten episode uit het leven van Germaine de Stael.
R1781: ZIMMERMANN, Victor. - Praktische Winke fur alle, die met Satz und Schrift zu tun haben.
W0282: ZITMAN, Jan. - De geheimen komen vanzelf.
R1074: ZOBELTITZ, Fedor von. - Koningin en Martelares.
T1049: ZOCCOLI, Hektor. - Die Anarchie. Ihre Verkunder - Ihre Ideen - Ihre Taten. Versuch einer systematischen und kritischen Ubersicht, sowie einer ethischen Beurteilung. Autorisierte Ubersetzung aus dem Italienischen von Siegfried Nacht.
Y4755: ZOEST, Aart van. - Twee jaar seksi Belanda. Een professor in IndonesiŽ.
H8793: ZOEST, Rob van en Xander van Eck. - Huis Schuylenburch.
B6121: ZOETE, Johan de. - Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw.
T4961: ZOETE, Johan de en Martien Versteeg. - Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. Copper Monday Prints. Observations on a Dutch printing tradition.
B0906: ZOETE, Johan de. - A manual of photogravure. A comprehensive working-guide to the Fox Talbot Klic dustgrain method.
K8091: ZOETHOUT, D.A. - De Courant.
L5593: ZOETMULDER, A. Jurriaan. - Langs de doolhof. Roman van een familie. Eerste boek.
L2519: ZOETMULDER, Jurriaan. - Het lokkende leven.
Y1916: ZOETMULDER, S.H.A.M. - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen. Met medewerking van Constant van Wessem en A. van Wayenburg. Deel III. Onze Vernedering I.
B3988: ZOLA, Emile. - Une Campagne. Opstellen over politiek en letterkunde. Samengesteld door Nop Maas.
T4901: ZOLA, Emile. - Merlier's Molen. Novelle.
Y7958: ZOLLER, Albert. - Twaalf jaar bij Hitler. Confidenties van zijn particulier secretaresse.
R0599: ZOMER K.J.Zn, R. - Laat het zo drukken.
L1770: ZOMEREN, Koos van. - Het verkeerde paard. Verhalen.
K1183: ZOMEREN, Koos van. - Zomer. Met tekeningen van Peter Vos.
E0199: ZOMEREN, Koos van. - Een vederlichte wanhoop.
Y4203: DE MAGISTRALE ZON. - De Magistrale Zon. Nederlandse straatkoerant. 2e jaargang juli/augustus 1971. No. 16.
Y7667: ZONDAGAVONDBLAD. - Dagelijksch Bulletin van Het Zondagavondblad. 2-3-4 Mei 1945. Nr. 2 - 3 - 4.
Y7866: ZONDAGAVONDBLAD. - Het Zondagavondblad. 22e jrg. 11 Februari 1945. no. 16.
Y2744: [PROVO] IMAGE / WITTE PERS zondagsblad. - Image / Witte Pers Zondagsblad 1966. nr. 3.
Y4524: ZONDAGSBLAD. - Geillustreerd Zondagsblad. No 1. 6 Januari 1929 t/m No. 52 31 December 1929.
E0027: ZONDAGSBLAD. - Zondagsblad van Het Nieuws van den Dag. 25e jaargang 11 September 1898 nr. 37 en 9 October 1898 nr. 41.
Y7836: ZONDAGSBODE, De. - De Zondagsbode. Doopsgezind Weekblad, onder redactie van J. Wuite. 41 jaargang 22 Januari 1928. No. 12. De inwijding der Nieuwe Kerk Aalsmeer.
Y2511: ZONDAGSSCHOOLBOEKJE. - Gebedsverhooring.
L7792: ZONDERLAND, Peter. - Schaduwen. Gedichten.
K8295: ZONDERLAND, Daan. - De kok van Marienbad.
R5543: ZONDERVAN, W. e.a. - De hertogelijke wind- en rosmolen buiten Zevenaar.
Y6520: ZONDERVAN, H. - Het spel, bij dieren, kinderen en volwassen menschen.
R7466: ZONDERVAN, Henri. - Insulinde in woord en beeld. Passer te Pajakoemboeh.
R7464: ZONDERVAN, Henri. - Insulinde in woord en beeld. De Chineesche kamp te Batavia - Java.
R7463: ZONDERVAN, Henri. - Insulinde in woord en beeld. De Steile Zuidkunst.
Y2803: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 23 No. 14.
B7127: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 9 januari 1948 t/m 31 december 1948.
Y2815: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Kerstnummer 1959.
Y2813: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 3e jaargang Augustus 1958 No. 2
Y2812: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 3e jaargang Februari 1958 No. 1
Y2811: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 2e jaargang December Kerstnummer.
Y2808: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 23 No. 16 December Kerstnummer.
Y2810: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 1e jaargang December Kerstnummer.
Y2806: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 22 December Kerstnummer.
Y2804: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 24 December Kerstnummer.
Y3343: ZONJEE, J.J. - Het Huisje van Czaar Peter in Zaandam.
L7814: ZONNEVELD, H.I.S. - Suriname en de Luchtkaartering.
B9734: ZONNEVELD, Peter van. - De tuin van de Indische Romantiek. Negende Bert van Selm-lezing.
Y4766: ZONNEVELD, Peter van. - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
B6901: [BEETS] ZONNEVELD, Peter van. - Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836.
R1528: ZONNEVELD, Peter van. - Het geheim van de Leidse Hortus. Novelle.
B3897: ZONNEVELD, Peter van. (ed.). - Orientatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesie (1947-1953). Een bloemlezing, samengesteld en ingeleid.
B2165: ZONNEVELD, J.I.S. - Riviervormen in de kustvlakte van Suriname.
T9005: ZONNEVELD, Mieke van; M.A.W. Ouderyte; David Kwa; Simon Mulder; Lennard van Rij; - Avantgaerde: Leest der poŽzie. Derde editie 2012.
K3860: ZONNEVELD, Peter van. - Romantische reizen. Omzwervingen in de negentiende eeuw.
L5342: BRANDT en Zoon. - Bijbels en Kerkboeken. Catalogus No. 32.
B5200: ARPS & zoon. - Stijl & standing in staaldruk.
Y1893: FIRMA VAN HOUTEN & ZOON. - Ons eigen tijdschrift. Maart 1931.
B0068: ZUBLI, A.J. - De verdeeling der gemeenschap bij tweede en verder huwelijk, in haar verschil met die bij eerst huwelijk, volgens de Nederlandsche wetgeving beschoud, in formules toegepast en in formulieren van boedelscheiding practisch bewerkt.
T5033: ZUIDEMA, R.J. - Beukenootjes. Eerste bundeltje.
Y1094: ZUIDEMA, E. - Historisch-geographische tabellen. De voornaamste gebeurtenissen uit de geschiedenis der aardrijkskunde en de aardrijkskunde der geschiedenis. Chronologisch-synchronistisch gerangschikt door E. Zuidema.
L6815: ZUIDEN, Jozef van. - Die Verba auf-igen im Deutschen.
T1621: ZUIDERENT, Ad, Maria van Daalen en Martin Reints. - De kunst van het aanbidden.
L5462: ZUIDERENT, Ad. - Geheugen voor landschap. Gedichten.
A0728: ZUIDERENT, Ad. - De afstand tot de aarde. Gedichten.
L3996: ZUIDERENT, Ad. - Waar geen haven is.
L3976: ZUIDERENT, Ad. - Natuurlijk evenwicht. Gedichten.
H9608: ZUIDERENT, Ad. en Harry Bekkering. (redactie). - Jan Campertprijzen 1996. H.C. ten Berge, Huub Beurskens, Wessel te Gussinklo, Piet Meeuse en Tine van Buul.
H9607: ZUIDERENT, Ad. (redactie). - Jan Campertprijzen 1994. Judith Herzberg.
Y7659: ZUIDERENT, Ad. - Evenwichtsoefeningen.
K2752: ZUIDGEEST, Jan. - Over de poŽzie van H. Marsman.
B8503: ZUIDHOFF, H.W. - De maatschappij van het landgeld vergeleken met het hedendaagsch kapitalistisch stelsel.
Y5030: ZUIDINGA, Robert-Henk (ed.). - Indisch letterland. Verhalen uit twee eeuwen Nederlands-Indische literatuur.
K3827: ZUIDWEG, J.J.A. - Drie Heiligenlegenden. Uit de Legenda Aurea vertaald en ingeleid door...
T3838: ZUTHEM, H. van e.a. - Hoeden. Verslag van de Textieldag op 9 november 1991, Museum voor Volkenkunde te Rotterdam.
R6866: ZUTPHEN, Jan A. van. - Over de bergen. Indrukken van een reis door Zwitserland en de Fransche Jura, t.g.v. het 2de Congres van het Wereldverbond van Diamantbewerkers, juni 1907, te Saint-Claude. Inleiding Henri Polak.
R2985: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 8. juni 2005.
R2987: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 7. december 2004.
R2988: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 5. december 2003.
R2984: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 10. juni 2006.
R2982: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 15. december 2008.
R2983: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 13. december 2007.
B8666: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 16. juni 2009.
B8167: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 14. juni 2008.
B3868: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 12. juni 2007.
B2649: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 9. december 2005.
W3306: ZUYDEWIJN, H.J. de Roy van. - Wat de zee verzwijgt.
L6503: ZUYLEN, Belle van & Benjamin CONSTANT. - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. Vertaling en voorwoord Greetje van den Bergh.
H2942: ZUYLEN, Belle van. - Brieven uit Neuchatel. Vertaling en nawoord van Leo van Maris.
M9268: ZUYLEN, Belle van. - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen- Madame de Charriere (1740-1805) aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en andere 1760 - 1805.
Y0754: ZUYLEN, Belle van. - Mistriss Henley.
R0890: ZWAAN, F.L. - Zwaanzinnigheden. Opstellen over spaakkunst en tekstinterpretatie.
B7233: [HUYGENS] ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
Y1776: ZWAAN, Frederik Lodewijk. - Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
R7102: ZWAAN, E.J. - Links en rechts in waarneming en beleving. Een experimenteel onderzoek naar de invloed van de schriftinrichting op de functie van links en rechts in de waarneming.
Y7156: AMSTERDAMSE ZWAANTJES. - Zingen voor de Sint. Een E.P. met 16 bekende Sinterklaasliedjes De Amsterdamse Zwaantjes Zingen voor de Sint.
L7862: ZWAARDEMAKER Cz., H. en L.P.H. Eijkman. - Leerboek der Phonetiek. Inzonderheid met betrekking tot het Standaard-Nederlandsch.
R5196: ZWAARDEMAKER, H. - l'Analogue graphique de l'ecriture analphabetique par signes de Jespersen en phonetique.
R8000: ZWAARDEMAKER, Mevr. - In de Bruidskorf.
L5801: ZWAGER, Louise H. - The English Philosophic Lyric.
B1610: ZWAGER, Nicolaas. - Glimpses of Ben Jonson's London. With 10 plates.
Y0255: ZWAGERMAN, Joost. - Krantenknipsels over/van Zwagerman.
Y6705: ZWAGERMAN, Joost. - Schaduwtikkertje. Een zomerse episode.
K4523: ZWAGERMAN, Joost. - Tomaatsj.
L7342: ZWAMA, Sape. - Toen t Polderdiepke dicht lag. Streekroman in het Westerkwartiers.
Y2156: ZWANNIKEN, J.J.G. (tekst)BORDEWIJK-ROEPMAN, J.S.H. muziek. - Uit het diepst van mijn hart.
B6043: ZWART, Kees. (ed.). - Uit het jaar honderd...
T3103: ZWART, Piet. SCHROFER, J. (inleiding). - Keywords / Sleutelwoorden, Piet Zwart 80 / 80 jaar jong.
Y1052: ZWART, A.C. de. - Handleiding bij het Stel-Onderricht ten gebruike der Scholen.
R6615: ZWARTENDIJK, J. - Het zien van mensch en masker.
T9941: ZWARTS, Kim / Bart Lootsma. - Kim Zwarts: Beyond.
R9389: EEN ZWEED. - De verrichtingen van de Zeppelins.
R3813: [SPINOZA] ZWEERMAN, Th.H. - Spinoza en de hedendaagse kritiek op het humanisme als ideologie. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 24 mei 1975.
T5993: ZWEERS, Bernard en Nicolaas Beets. - Kroningscantate voor gemengd koor. Door Bernard Zweers. Gedicht van Nicolaas Beets. Zang en piano.
Y2184: ZWEERS, Bernard & Mr. van Loghem [Fiora della Neve]. - Kroningscantate voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. Muziek en woorden.
T9455: ZWEERS, Bernard en Van Loghem (Fiora Della Neve). - Kroningscantate.
R6914: ZWEHL, Th. v. en P.H. v.d. Hoog. - Wat mag ik eten. Dieet bij ziekten van maag en ingewanden.
M3665: ZWEIG, Stefan. - Marie Antoinette, Bildnis einis mittleren Charakters.
K1760: ZWEIG, Stefan. - Die unsichtbare Sammlung und andere Erzahlungen.
M9803: ZWEIJGARDT, Johan Coenraad. - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met een naauwkeurige opgave van al de formaten [1822].
T7398: ZWEILING, Klaus. - Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft.
T5849: ZWELING, Klaus. - Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Gesellschaftsgeschichtliche Skizze.
R4702: ZWERTBOEK, G.J. - Egoisme of gemeenschapszin? Een tweede bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A.
R4703: ZWERTBOEK, G.J. - Slaven van het kapitalisme of vrije menschen? Een bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Ingeleid door R. Kuyper.
R4701: ZWERTBROEK, G.J. - Kapitalistische wanorde of socialistische orde. Een derde bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A.
T3567: ZWERTBROEK, Gerrit J. - Jeugd. Lezing, gehouden voor eenige afdeelingen van den Jongelieden Geheel-Onthoudersbond.
T6508: ZWETSLOOT, Jan. - De Ouderdomswet. Een uiteenzetting der voornaamste wettelijke bepalingen betreffende de vrijwillige ouderdomsverzekering.
B6717: ZWIEDINECK-SUDENHORST, Hans von. - Erzherzog Johann von Osterreich im Feldzuge von 1809. Mit Benutzung der von ihm hinterlassenen Acten und Aufzeichnungen, amtlichen und privat-Correspondenzen. Mit drie Plan-Skizzen.
R4001: ZWIER, Gerrit Jan. - Grijpen naar de regenboog. Een literaire safari.
W4520: ZWIER VAN HAREN, Onno. - Agon Sulthan van Bantam. Treurspel in vijf bedrijven. Ingeleid en geannoteerd door G.C. de Waard.
Y0477: ZWIETEREN, P. van. - De Journalist. Vroolijk Detectivespel in twee bedrijven (drie tafereelen).
R2265: ZWOCH, G. - Der Reichstag. Bilder zur deutschen Parlamentsgeschichte.
R5732: ZWOLLO, Annie. - Hollandse en Vlaamse veduteschilders te Rome 1675-1725.
[an error occurred while processing this directive]

4/1