Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y7098: STAAL, Erna (red.). - 1954 Een Literaire Doorsnee. Schrijversprentenboek 36.
T3839: STAAL, C. e.a. - Kerkelijke textiel. Verslag van de Textieldag op 18 april 1995, Rijksmuseum het Catherijneconvent te Utrecht.
L6052: STAAL, Abraham Jan. - De methoden van psychologisch taalonderzoek. Speciaal die, betreffende de taal van de rijpende jeugd.
H2078: [MULTATULI] STAAL, Frits e.v.a. - Het pak van Sjaalman. Hoderdzevenenveertig verhandelingen en opstellen.
T4336: STAAL, K.R. van - Terwijl vadertje Boelganin feest ..., lijden in de Russische kampen millioenen gevangenen.
T4554: STAATSBOSCHBEHEER. - De storm van 30 sept. - 1 Oct. 1911 in het Haagsche bosch.
Y5867: STAATSCOURANT - Buitengewone Nederlandsche Staatscourant No 177, Vrijdag 31 Juli 1914.
T9395: R.K. Staatspartij. - Verkiezings-propaganda 1933: Vlugschriftenreeks No.1. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Stemt op Goseling! Lijst no. 25.
T9388: LIBERALE STAATSPARTIJ. - Goed volksonderwijs eischt verlaging van de leerlingenschaal.
Y9783: STACHE, Eva. - 25 jaar De Lishof. T.g.v. het 25 jarig jubileum van de Lishof [zorgcentrum] te Oostzaan.
Y5869: DE STAD. - De Stad. Redacteur Arthur Tervooren. 2de jaargang dinsdag 20 Februari 1923.
R6934: STADSFRONT. - Stadsfront nr. 3. Niet de baas de baas maar de arbeiders de baas.
R6935: STADSFRONT. - Stadsfront. 1 mei: strijddag van de arbeiders.
Y7870: STAEL HOLSTEIN, Anne Louise Germaine, Baronne de. - De l'Allemagne par Madame la baronne de Stael Holstein. Tome Premier, Tome Second.
Y5458: STAHLIE, Maria. - Krantenknipsels van/over Maria Stahlie.
T2189: STÄHLIN, Jakob von. - Originalanekdoten von Peter dem Grossen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskou und Petersburg vernommen un der Vergessenheit entrissen.
Y9401: STAIKOS, Konstantinos. - The History of the Library in Western Civilsation. Complete in six volumes.
T9893: STAINTON, Leslie. - Lorca. A dream of life.
H4355: STAKENBURG, Joan Th. - Verre Orfeus.
B4537: STALLAERT, K. (ed.). - Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVde eeuw.
Y8806: STALLAERT, Charles. - De la Litterature Neerlandaise aux XIX siecle. Van der Palm.
B6258: STALPART VAN DER WIELE, Jan Baptist. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi. Op alle de zonnen-dagen des Iaers.
B5129: STALPART VAN DER WIELE, Joh. - Het leven en de uitgelezen dichten van Joh. Stalpert van de Wiele. Met inleiding en aanteekeningen van J. van Vloten.
B4180: STALPART VAN DER WIELE, Johannes. - Johannes Stalpart van der Wiele. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van M.C.A. van der Heijden.
T4324: STALS, Jean. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et litteraire.
L8007: STAM, G. - Tweede zestal nieuwe zedelijke verhalen.
R2270: STAM, Dineke. - De glorie van het ongeziene. Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898: 100 jaar later.
Y9357: STAM, Wim. - Kruit en bloesem. Episoden uit den strijd rond den Grebbeberg.
Y1175: STAMKART, JA. en Ph. Rank Lz. - Stamkart en Rank's Rekenboek voor de Lagere Scholen. 1e - 2e - 4e en 5e stukje.
L0623: STAMPERIUS, Hannemieke. - Vrouwen en literatuur. Een inleiding.
R3486: STAMPFER, Fr. - Godsdienst is privaatzaak. Uit het Duitsch vertaald door A. Verhoef.
Y8918: LAMPE George & Guy Stapert. - Psychopolis de Vrije Academie Den Haag. [fotocollages].
B5136: STAR, Mieke van der. - Rik Cox. Letting memories speak through paper. Herinneringen door papier.
Y4737: STAR, Cornelius van der. - Ontsnapping van Java. Een leven in beeld.
L8340: STARING, A.C.W. - Keur uit Starings gedichten. Met inleiding en aanteekeningen door M.J. Koenen.
T2665: STARING, A. - Damiaan Hugo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1736-1783.
T8939: STARING, A.C.W. - Jaromir. Inleiding en aantekeningen van W.A. Wijnands.
H5515: STARING, A.C.W. - Gedichten.
L0613: STARING, A.C.W. - Keur uit de gedichten. Met een inleiding door C.S. Jolmers.
L0565: STARING, A.C.W. - Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen.
L8618: STARING. - Verhalen.
T6785: STARING, A.C.W. - Gedichten. Ter tweede uitgave bijeengezameld en verbeterd. Vier stukken in twee banden.
Y9898: STARING, A.C.W. - Stoomrijtuig op een ijzerbaan.
R5233: STARINK, Johannes. - Marcel Proust 1871-1922.
R5667: STARINK, Johannes. - Pieter Corneliszoon Hooft.
Y2188: STARK, Adam. - Printing. Its Antecedents, Origin, History, and Results. [bound with] Memoir of the Duke of Wellington [and] Letters of "an Englisman" on Louis Napoleon, The Empire, and the Coup d'Etat.
W3775: STARMANS, Lex. - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden.
R9287: STARP, J.E. v.d. - Het Englandspiel. Demasque der Vau-mannen.
T1438: STARP, J.E. v.d. - Een dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk.
L6817: STARRENBURG, Cornelis J. - L'Ordonnance de la Phrase chez Villehardouin.
Y0630: STARTER, Jan J. en Gysbert Japicx. - Fryske bybleteek fen F. Buitenrust Hettema. ta-egne oan J. van Loon Jz., foarsitter fen it Frysk Selskip I: Starter's Frysk. II: Gysbert Japiks, Z'n brieven aan Gabbema; z'n verhouding tot Gabbema. Datering van z'n gedichten.
Y5827: STARTER, Jan Jansz. - Friesche Lust-hof. Beplant met verscheyde stichtelijke minne-liedekens, gedichten, ende boertige Kluchten. [facsimile].
Y5741: STARTER, J.J. - Friesche Lust-Hof Deel I: Teksten. Uitgegeven naar de eerste druk (1621) en van inleiding en aantekeningen voorzien door J.H. Brouwer.
L1154: STARTER, Jan Jansz. - Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter.
Y9180: STARTER, J.J. - Friesche Lust-Hof. Deel II: De melodieen bij Starters Friesche Lust-Hof. Ingeleid en van aantekeningen door Marie Veldhuyzen.
H0474: STASSAERT, Lucienne. - Requiem.
R8638: STATIUS, P.P. en M.R. Brinkgreve. - Statii Achilleis. Van Nederlandsche aanteekeningen voorzien door M.R. Brinkgreve. Deel I: Tekst. II: Verklaring.
R7603: STAVEREN, David van. - Rood Weenen.
T0784: STAVERMAN, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland. Voorwoord G.H.L. Zeegers.
T7089: STEEGH, J.S. van der. - In Oantinken. Neilitten Skriften (Forhalen, Sketsen, ensft.). By enoar sammele en fen in foarwird foarsjoen troch O. Stellingwerf.
K4941: STEEGSTRA, Jos. - Een schrijfster. Lidy van Eijsselsteijn 75 jaar.
Y8137: STEELE, Richard. - De Guardian of de Britsche zedenmeester. Tweede deel. Nederlandse vertaling door: P. le Clercq.
E0173: STEEN, Eric van der. - Het graf van Heinrich Heine. Bezorgd en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
B7306: STEEN, Peter van. - Bijna niet uit te spreken...
T0105: STEEN, Eric van der. (= Dick Zijlstra). - Gemengde berichten.
B3344: STEEN, Paul van der. - Van gelijke duisternis. Gedichten.
W6921: STEEN, Eric van der. - Zo ver mogelijk van Kerstmis af....
M4809: STEEN, Eric van der. - Alfabetises ook wel genaamd margarinalia.
R7490: STEEN, Peter van. - Eens droomden wij.
K4834: STEEN, Eric van der. - Loosdrecht. Roman.
W3383: STEEN, Eric van der/ Max Schuchart. - Vice Versa. Sonnetten.
B1797: STEEN, Peter van. - Revue der dagen.
K3288: STEEN, Eric van der. - Paaltjens Sr. (Somberder-Schoolmeester).
R6640: STEEN, Peter van. - Het valse paradijs.
R5039: STEEN, Eric van der. - Nederlandsche Liedjes.
M0109: STEEN, Eric van der. - Controversen.
Y8949: STEEN, Peter van. - Alarm in de spiegel.
Y9202: STEEN, Eric van der. - Alfabetises ook wel genaamd margarinalia, uitgebreid met imbecelliteiten.
B8992: [SPINOZA] STEENBAKKERS, Piet. - De Nederlandse vertalingen van Spinoza's Ethica.
Y9460: [SPINOZA] STEENBAKKERS, Piet, - Over de dood van Spinoza, en Spinoza over de door.
Y9475: [SPINOZA] STEENBAKKERS, Piet. - Opera minora van Spinoza, twee opmerkelijke uitgaven.
B7032: STEENBEEK, Rosita. - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
H8210: STEENBEEK, Rosita. - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
Y1705: STEENBRUGGEN, Han. - Hendrik N. Werkman 1882-1945. Uit innerlijke noodzaak geboren. Born of an inner need.
R4246: STEENHOFF, W. - Hercules Seghers.
T7613: STEENHOFF, P.H.J. - Het militairisme.
Y6650: STEENHOFF,W.J. - Nederlandsche Schilderkunst in het Rijksmuseum. Eerste deel: De Voorgangers der Zeventiende Eeuw A en B afbeeldingen .
R1410: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs. 4. 1950-1955, met addenda.
R1409: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1778-1949). 3. Addenda op de jaren 1778-1939, vervolg voor de jaren 1940-1949.
R1408: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1781-1929).
R6152: STEENHUIS, Jakob Frederik. - Bijdrage tot de kennis van den diluvialen ondergrond van Drente en Friesland.
B8862: STEENMEIJER, Maarten. - Je sterft maar twee keer. Over literair denken en herinnering.
Y6977: STEENSMA, F.A. - Wetten der erfelijkheid.
L3233: STEER, Vincent. - Printing design and layout. The manual for printers, typographers and all designers and users of printing and advertising.
R2320: STEFAN, Jude. - Litanies de Scribe.
R3189: STEFFENS, Gerrit Antonius. - Pieter Nieuwland en het evenwicht.
Y8057: STEFFENS, Franz. - Lateinische Paläographie. Supplement zur ersten Auflage.
H6705: STEGEMAN, H./Studio Vincent. - Letter voor letter.
T9004: STEGEMAN, Jan. - Het deltaplan.
T0612: STEGHERS, Okt. A. - Onze Vlaamsche Novellisten Rond 1830.
Y2300: STEHOUWER, Saskia. - Vrije uitloop. Gedichten.
H7977: STEIJN, Alwin van. - De Kneep. Over de verschijningsvorm van het boek.
L4699: STEIJN, Anneke van (ed.). - Scholco-bekroning 2000.
L5976: STEIN, Henricus J.A.M. - Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siecles.
B6542: STEIN, Leo. - Polenbloed. Operette in 3 bedrijven. Muziek van Oskar Nedbal. Vertaald door Beekaa.
M0409: STEIN, Rolf A. - Die Kultur Tibets. Aus dem Französischen von Dr. Helga Uebach. Illustriert von Lobsang Tendsin.
L2067: STEINBECK, John. - Muizen en menschen. Vertaling Clara Eggink.
B7983: STEINBERG, S.H. - Five hundred years of printing. With a foreword by Beatrice Warde.
L2755: STEINBUCH, G.F. - De Automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel II: Het chassis (zonder de motor), De Carrosserie.
K1129: STEINER, Rudolf. - De boekdrukkunst en haar betekenis voor de kultuur. Vertaling B. Muijres.
B8527: [HEGEL]. STEINHAUER, Kurt en Gitta Hausen. - Hegel Bibliography. Background Material on the International Reception of Hegel within the Context of the History of Philosophy. Hegel Bibliographie. Materialien zur Geschichte der internationalen Hegel-Rezeption und zur Philosophie-Geschichte.
L5373: STEINHAUSEN, Herrmann. - Die Rolle des Bosen in der Weltgeschichte.
R2241: STEINLEN, T.A. - Steinlen. Vier opstellen naar het Fransch van Anatole France, Lucien Puech, Madame George Renard en Camille de Sainte-Croix.
R2155: STEINLEN, Th.A. - Oeuvres choisis. 24 litho's.
Y7384: STEINMETZ, Rudolf. - Het oude land.
T7574: STEINMETZ, Rudolf. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
T0716: STEINZ, P.W.J. - Vagebondage.
T5453: STEKELENBURG, Herman. - De stem van de sport.
B2364: STEKELENBURG, Teun van. (ed.). - Kunst uit Tetterode.
T2127: STEKETEE, H. - De Ambtenaar in het Nieuwe Nederland.
T5156: STELLEMANS, A[ugust]. - De werkman.
Y7127: STELLINGEN. - 130 losse bladen met stellingen, behorende bij proefschriften. Periode 1911 - 1960. Voornamelijk op het gebied van Taal- en Letterkunde.
T7183: STELLINGSWERF, O. - Ho 't de nije domeny en malle Tys elkoarren bikearden.
H8105: STELLINGWERFF, J. - De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit.
B4193: [KUYPER] STELLINGWERFF, J. / A. Kuyper / - Geboekt in eigen huis. Bevattende een opsomming van de werken van Abraham Kuyper zoals vermeld in de catalogus van de bibliotheek van de Vrije Universiteit, een essay van J. Stellingwerff benevens twee herdrukte redes van Abraham Kuyper.
R5174: STELLWAG, H.W.F. - De waarde der klassieke vorming. Een cultuur-historische, paedagogisch-psychologische en didaktische inleiding.
Y9264: DE VRIJE STEM. - De Vrije Stem. Orgaan van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland. Zaterdag 4 Augustus 1945 No. 19.
Y2094: REVUE VAN BUITENLANDSCHE STEMMEN. - Revue van buitenlandsche stemmen. Uitgave van de Sectie Voorlichting van het Militair Gezag. Juli en Augustus 1945. nrs. 4, 6 en 7, 8. Frankrijk en West-Europa. Duitschland en de Geallieerden.
Y4660: SOCIALE STEMMEN. - Kroningsnummer van Sociale Stemmen.
L7252: STEMPEL, Bertha Marianne van der. - De vrouw in onze Britsche romans.
B2464: STEMPEL. - Schwarze Kunst & weisse Kunst. Stempel-Schriften auf Classen-Papieren.
B1270: STEMPEL, Bertha Marianne van der. - De vrouw in onze Britsche romans.
C1624: STEMPELS, Kees. - Rook in het hoofd en andere verhalen.
T9469: STEMPELS, B. Gerardus. - Oranje. Historisch tooneelspel in vijf bedrijven of acht tafereelen.
B0894: STEMPELS, A. / A. v.d. Vet / B. Steinmetz / H. Schaafsma. - Van bezigheid tot beroep. Praktijk van de dagbladjournalistiek. Redactionele organisatie van een dagblad. De vakopleiding van de journalist.
H7957: STEMPLINGER, Eduard. - De boekhandel in de Oudheid.
Y0284: STENDHAL, BALZAC, e.a. - Verhalen uit de Franse Romantiek. Vertaling IJean A. Schalekamp.
B9221: STENDHAL. - De Chartreuse van Parma. Vertaald en ingeleid door Elisabeth de Roos.
M8065: STENDHAL. - Souvenirs d'egotisme.
Y8488: STENDHAL. - Mina de Vanghel. Vertaling Elisabeth de Roos.
Y9586: STENDHAL. - Het rood en het zwart. Kroniek van 1830. Vertaling en nawoord Hans van Pinxteren.
Y9732: STENDHAL. - Privileges. Vertaald en toegelicht door Leo van Maris.
Y0755: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A. Roland Holst.
T2539: [COHEN] STENHUIS, R. - Opstellen over vakbeweging.
T5924: STENHUIS, R. - Wapent U voor den Strijd voor de 48-urenweek.
T5228: STENHUIS, R. - De Jonge Arbeiders en de Arbeidersbeweging van deze Tijd.
R6869: STENHUIS, R. - Vooruit naar nieuwen strijd.
R6868: STENHUIS, R. - De concentratie in de industrie en de arbeiders.
L9335: STEPHAN, B. - Een dreigend gevaar. Over de verduitsching van Nederland's handel, nijverheid en techniek.
L0348: STEPPENBACH, Leo. - De zonde. Landelijk zedenspel in een bedrijf.
Y6948: STER, Jac. van der / Theo Kurpershoek. - Paardebloemen. Versjes.
M7182: STER, Jac. van der. - De Alderminste onder de Rijmers.
Y7968: STER, Jac. van der. - Burgers en buitellui. Lotgevallen van mensen zoals U en ik.
R1060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring. Met prenten en facsimile's.
L6439: STERCK-POOT, J.M. - De historische schoonheid van Haarlem.
L9152: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen met portretten, afbeeldingen en facsimile's
A0742: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen, met portretten, afbeeldingen en facsimile's
L4060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Vondelbrieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Verzameld en toegelicht door....
B6384: STERCK, Jan F.M. - Reyer Anslo te Rome. Naar nieuwe bronnen medegedeeld.
R2472: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Het leven van Joost van den Vondel.
B0832: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen met portretten, afbeeldingen en facsimile's
M5167: STERKENBURG, P.G.J. - Johan Henrik van Dale en zijn opvolgers.
T0463: STERKENS, Remi. - Georges Eekhoud als Kempisch Schrijver.
T1104: STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vóór Kant.
B5401: STERN, Itzig Feitel. - Gedichten, Parabelen en Sjnoekes, of Poetische Paarlensnoer voor de Kalle. Eene Rariteit van Itzig Feitel Stern. Het Joodsch-Duitsch vrij gevolgd door W.S.
T3721: STERNE, Laurence. - Sentimenteele reis, door Frankryk en Italie. Gedaan door Mr.Yorick. Vertaald door Jacob Geel.
T4216: STERNE, Laurence. - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italie.
K1248: STERNE, Harald E. - A Catalogue of Nineteenth Century Printing Presses.
R5382: STERNER, Gabrielle (ed.). - Nieuwe Kunst Art Nouveau Jugendstil Modern Style.
R4653: STERNHEIM, Andr. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
R3536: STERNHEIM, Andr. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
T2531: STERRE, David van der. - Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman.
B4998: STERRE, A.P. van der. - Iets over het seksueel afwijkend gedrag.
R9797: STEUR, A.G. van der (bewerkt). - Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw.
R9435: STEUR, A.G. van der. - Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven. De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé [1865-1926].
Y6632: STEUR, Pieter. - Het alfabet der groten. Een bundel kwatrijnen.
Y4820: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
T6123: STEVENS, J. - Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945.
W5894: STEVENS, Timon. - Kalligrafie van A tot Z. Een leidraad voor het schrijven en tekenen van letters en teksten.
Y3181: STEVENSON, R.L. - De fles van Satan.
R8967: STEVENSON, Robert Louis. - A Lodging for the Night. A story of Francis Villon. Including a Foreword by James S. Johnson.
Y6539: STEVENSON, R.L. - Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll en den heer Hyde. Vertaald door G. v. Uildriks.
K8084: STEVIN, Simon. - Het Burgherlick Leven. Herdruk naar de eerste uitgaaf van 1590.
B6126: STEWART, M. Dorothy. - Bluff your way in Publishing.
R9018: STEYEN, Job. - Sentimenteele geschiedenissen.
R9825: STEYN, Cor. - The Amsterdam Polka.
L4901: STEYNEN, Petrus A.W. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik der deminutiva in het Latijn.
Y6840: STEYNEN, Job. - Mensen die ik heb gekend. Herinneringen.
T5381: JONGE KUNST. J. Steynen e.a. - Jonge Kunst. Proza en poëzie van Moderne Auteurs.
R8940: STEYNEN, J. - Van het menschenspel. Schetsen en impressies.
R7669: STEYNEN, J. - Verbijsterden. Schetsen.
L5893: STHOLL, Jean-Pierre. - Dessins Erotiques. Preface de Jacques Chambon.
Y0593: STICK, A. - Nos Modeles. 12 Portraits. 1re Serie.
H0176: STIEBNER, Erhardt D. - Bruckmann's Handbuch der Drucktechnik.
MK0066: STIEBNER, Erhardt D. / Walter Leonhard. - Bruckmann's Handbuch der Schrift.
T7907: STIEKLOFF, Georg. - Marx und Anarchisten.
Y3690: STIELER, Karl. - Ein Winteridyll. Mit fünf farbigen Handlithographien von Marguerite Frey-Surbek.
H6834: STIEMENS-HOPMAN, M.M. - Meisje. Een boek voor moeders. Met een voorrede van Ida Heyermans. Geillustreerd door B. Midderigh-Bokhorst.
T1039: STIGTER, Pieter Jacob. - Enkele teratologische beschouwingen naar aanleiding van Diplopagi, geboren in obstetrische kliniek te Leiden.
H5600: STIJL, Simon. - De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia. Uitgegeven naar het handschrift.
T2246: STIJNS, Reimond. - Arme menschen.
T2832: STIJNS, Reimond. - Ruwe liefde.
B6662: SCHOONHOVEN & STILLER (red.). - De nieuwe sleur. April 1983.
B4445: STILMA, L.C. - De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland.
T8880: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is.
B7704: STIP, C. - De Peperbek en andere beesten. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn.
B7295: STIP, Kees. - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
T8698: STIP, Kees. - Mensen wat 'n beesten. Met illustraties van de auteur.
K7119: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. Bedacht door Kees Stip en geknipt door Tom van Weerden.
Y5453: STIP, Kees. - Krantenknipsels van/over Kees Stip.
T4688: STIP, Kees / Trijntje Fop. - Nu stoppen de muizen op tijd.
H8251: STIP, Kees. - Ezelsoor.
B2059: STIP, Kees. - Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabed opgeschud door Trijntje Fop.
Y7307: STIP, Kees. - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
T5333: STIPRIAAN, René van. - De jacht op het meesterwerk. Ooggetuigen van twintig eeuwen kunstgeschiedenis.
H5528: STIRTON, Paul. - Renaissance Painting.
L7186: STOCKUM, Th.C. van. - Valetin Wiegel, Doper en Paracelsist.
T1376: [SPINOZA] STOCKUM, Theodorus Cornelis van. - Spinoza - Jacobi - Lessing. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur und Philosophie im 18. Jahrhundert.
B6727: STOCKUM, Th. C. van (red.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland.
K8850: STOCKUM, Th. C. van. - 'Der Ackermann aus Bohmen' Herfsttij der middeleeuwen of Humanistische lente?
Y0665: VAN STOCKUM. - Catalogue d'une collection de portraits de femmes. Publie a l'occasion de l'Exposition La Femme 1813 - 1913 a Amsterdam.
T7707: STOCKUM, Th.C. van (red.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland. 1e jaargang januari 1930. No. 1.
L5025: STOELINGA, Theodorus G.D. - Convexe puntverzamelingen.
R2925: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. December 1941, eerste serie nr. 5.
R2926: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Augustus 1942, eerste serie nr. 7.
R2924: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Augustus 1941, eerste serie nr. 4.
T8819: STOEP, D. van der. - Dit is 't vertelsel van het kind.
T8808: STOEP, D. van der. - Dit kind.
M9697: STOEP, D. van der. - Over het boek en zo.
R7882: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Juli 1942, nr 6. Jan Greshoff over Arthur van Schendel.
R3903: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. October 1942, eerste serie nr 8. Adriaan van der Veen: Idylle in New York en andere verhalen.
K3477: STOEP, D. van der (ed.). - Het lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977.
T4249: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Maart 1943, eerste serie nr 9-10. poëzie.
Y1779: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
M1191: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. Naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
Y0935: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden en gezegden verklaard en in het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald.
B8472: STOFFEL, J. - De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit.
Y0670: STOFFELS, A.J.B. - Eene veroordeelde (?) wetenschap (met nog iets). Een woord naar aanleiding van No. 9 der Katholiek-Nederlandschen Brochuren-Vereeniging, handelende over de kerk en volkswelvaart.
L7536: STOFFERS, A.L. - The vegetation of the Netherlands Antilles.
B8848: STOK, J.A. van der. - Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum.
T1617: STOKE, Melis. [=Herman Salomoson]. - Liedjes van de rails.
R5128: [WILDE, Oscar] STOKES, John. - Oscar Wilde.
B7088: STOKES, John. - Oscar Wilde.
R1261: STOKES, Hugh. - Benozzo Gozzoli.
R0508: STOKVIS, Benno. - Rechts en slecht. Radiobeschouwingen.
L5579: STOKVIS, Berthold. - Het verzien in de zwangerschap. Medisch en Psychologisch beschouwd. Een experimenteel-psychologisch onderzoek betreffende de mogelijk van beinvloeding der menschelijke vrucht door geestelijke factoren.
B9290: STOKVIS, Benno J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
L4326: STOKVIS, Berthold. - Het verzien in de zwangerschap. Medisch en Psychologisch beschouwd. Een experimenteel-psychologisch onderzoek betreffende de mogelijk van beinvloeding der menschelijke vrucht door geestelijke factoren.
B8870: STOKVIS, Benno J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
K7041: STOKVIS, Benno. - Het paard in de literatuur.
R7695: STOKVIS, J. - Lofzangen der kerk ter eere van Jesus, Maria en Joseph in Hollandsche versmaat overgebragt.
T3301: STOKVIS, Z. - Het bolsjewistische Rusland.
Y3981: STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 4. 9 oktober 1976.
Y3977: STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 8. 6 november 1976.
Y3975: STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 11/ 12. 29 januari 1977
Y3974: STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 13/14.
Y3965: STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 26. - 7 juli 1979.
M4810: STOLK, P.J. - Het ontslag.
R6880: STOLK, L. - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging).
Y8674: STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 5. 16 oktober 1976.
T0862: STOLP, Annie. - De Eerste Couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen.
T3829: UITGEVERIJ A.A.M. STOLS. - Nieuwe uitgaven 1948.
T1963: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
B9218: STOLS, A.A.M. - Erasme: Annuaire, Franco-Neerlandais. Arts, Lettres, Philosophie, Sciences. 1 ere annee 1946.
R9210: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
E0021: HALCYON. A.A.M. Stols (Red). - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek-, Druk- en Prentkunst. no 6 - Zomer 1941. A.A.M. Stols: Calligraphie. Arend Hendriks: Over het Etsen. A.A.M. Stols: John Buckland Wright. S.H. de Roos: De Houtgravures van Dirk van Gelder. Jan Th. Giessen: Initialen en Vignetten in hout gegraveerd voor De Heylighe Evangelia. J.A. Meijers: Over Kinderboeken.
Y1265: STOLS, A.A.M. (red.). - Halcyon Nr. 11-12. 1942. Compleet.
Y4628: STOLS, A.A.M. (red.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1941 No. V.
L6071: STOLTE, L.A.M. - Over het specialisme van de vrouwenarts.
E0041: STOLTE, Lou en Albert Kuyle. - De Laatste Lichting. De Studenten en de Maasbode. De lunch bij Caland. Het pamflet van Stolte. De bende van Gideon. De wankele redactie van de Vox Carolina. Gaslucht. De ondergeschoven motie van Veritas. Een warme avond bij Thomas Aquinas.
R8786: STOLZ, Alban. - De verboden boom voor katholieken en protestanten. Uit het Duitsch vertaald door G. Dennig.
M9190: STONE, Irving. - Het leven van Vincent van Gogh. Biografische roman.
T5415: STOOP, Andre. (sameng.). - Catalogus: Reynaert de Vos in het boek en de beeldende kunst.
B9718: STOPPARD, Tom. - On the razzle.
B9720: STOPPARD, Tom. - Every good boy deserves favour. A play for actors and orchestra and Professional foul. A play for television.
Y1139: STOPPELAAR, A. de. - Versjes voor Kinderen, overeenkomstig de vijf eerst leestafels van den heer Prinsen.
Y0076: STORM, A. e.a. - Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijdings Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van A. Storm: Sociale grondslagen. Jo de Haas: Psychologische grondslagen. Han Kuysten: De Crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme. Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie. Piet Dekker: Practische problemen de boeren de maatschappij.
W8514: STORM VAN LEEUWEN, Jan. - Europese boekbanden anno 1995. Reliures européennes en l'an 1995. European bookbindings in the year 1995.
B3341: STORM, Arie. - De ongeborene.
H9043: STORM van LEEUWEN, Jan. - 75 jaar boekbindkunst in Nederland.
B0686: STORM VAN LEEUWEN, Jan. - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
R5364: STORME, Max. - Koning Oriant. Heldenspel in drie bedrijven.
H9789: STOURZH, Helene. - Die Anorgasmie der Frau.
B2818: STOUTE, Renate. - Waarom ik geen bloemenmeisje werd.
B0135: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
B4941: STRAATEN, Peter van. - Boekenweektest 2002. Peter van Straaten tekent de Liefde.
K7736: STRAATEN, Peter van. - Het dagelijks leven.
B3090: STRAATEN, A. van der. - Beestachtig.
T9380: STRAATEN, Peter van. - Het dagelijks leven.
T6777: STRAATSMA, Femke. - Typically Typographic. The effects of typographic layout on the processing of print advertisements.
B0929: STRACHE, D.A. (inl.). - Jan van Ruusbroec leven / werken.
H9324: STRACKE, D.A. / J. van Mierlo / L. Reypens. - Ruusbroec de wonderbare. Zijn leven, zijn kunst, zijn leer.
R3641: STRACKE, A. - Over Sinte-Lutgart.
R6017: STRAETER, Carl. - Gewijzigd ontwerp. Wet op Arbeid en Rusttijden. Eenige Beschouwingen.
MK0012: STRANGE, Edward F. - Alphabets. A manual of lettering for the use of students, with historical and practical descriptions. With 200 Illustrations.
L7142: STRATEN, Hans van. - Plagiatoren trekken voorbij. Eerste supplement bij Opmars der plagiatoren. De Nieuwe Engelbewaarder 3 1/2.
Y6997: STRATEN, Hans van. - Teruggevonden gesprekken met Willem Fredrik Hermans.
B8615: [MULTATULI] STRATEN, Hans van. - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
L1701: STRATEN, Hans van. - *Zie aldaar. Anekdoten, aforismen.
Y1410: STRATEN, Hans van. - Hermans zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
T4514: STRATEN, Henri van - LEBEER, L. - Het grafisch werk van Henri Van Straten bevattend houtsneden, suites, blokboeken, boekillustraties en lithografieen.
Y4855: [MULTATULI] STRATEN, Hans van. - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
K2595: STRATEN, Hans van. - Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk. De Nieuwe Engelbewaarder 3.
L9567: STRATEN, Hans van. (ed.). - De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews verzameld.
K1203: [MULTATULI] STRATEN, Hans van. - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
Y9789: STRATEN, Hans van. - Fotobijlage bij Hermans zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
T3845: STRATENUS, Sytske. e.a. - "Restaureert de restaurator nog?". Verslag van de Textieldag op 29 maart 1990, Kasteel Amerongen, Amerongen.
T5158: STRATENUS, Louise. - Ada. Oorspronkelijke novelle.
R8001: STRATENUS, Louise. - Beschermengelen. Geschiedkundig verhaal.
K4506: STRATING, J.J. (ed.). - Uit de Hooglanden. Zes Schotse fantastische vertellingen. Inleiding Max van Rooy. Illustraties Thomas Bewick.
T2408: [WI:DE]. STRAUSS, Richard. - Richard Strauss-feest te 's-Gravenhage, 1. Ein Heldenleben, 2. Zwei Gesänge, 3. Symphonia domestica. Dirigent Richard Strauss. Woensdag 29 November 1911. Vierde concert.
T2407: [WILDE]. STRAUSS, Richard. - Richard Strauss-feest te 's-Gravenhage, 1. Orkestwerken, 2. Feuersnot. Ein Singgedicht in einem Akt von Ernst von Wolzogen. Musik von Richard Strauss. Woensdag 22 November 1911.
R3021: STRAUSS, Richard en Oscar Wilde. - Salome. Musikdrama in einem Aufzug. Libretto Richard Strauss naar het toneelstuk van Oscar Wilde in de Duitse vertaling van Hedwig Lachmann.
R4881: STRAUSS, Richard. - Salome / Elektra.
R4889: [WILDE] STRAUSS, Richard. - Salome. Drama in einem Aufzuge. Nach Oskar Wilde's gleichnamiger Dichtung in Deutscher Ubersetzung von Hedwig Lachmann.
Y9638: [TAO] STRAUSS, Victor von. - Lao-Tse s Tao Te King. Aus dem Chinesischen ins deutsche ubersetzt, eingeleitet und commentirt.
B2515: STREEKSTRA, N.F. en P.E.L. Verkuyl. (ed.). - Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
Y7064: STREEPJES, Igor. - Artis.
T6363: STREEPJES, Igor. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Gedichten.
K6361: STREEPJES, Igor [=Peter Verstegen]. - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
R4931: STREET, G.S. - The Ghosts of Piccadilly.
R7541: [HUYGENS] STRENGHOLT, L. - Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
B1723: [REVIUS] STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemane. Verzamelde studies over de dichter Revius.
H3441: STRESOW, Gustav. - Auf der Suche nach der Buchgestalt. Zehn Jahre typographischer Arbeit im Prestel-Verlag.
L3501: STRESOW, Gustav. - Bucherreise zu Bodoni.
B3440: STRESOW, Gustav. - Eugen Sporer, Holzschneider und Buchermacher.
L0335: STREURMAN, G.H. - Schiller en het idealisme. Een essay.
B0252: STREUVELS, Stijn. - Het glorierijke licht.
T1787: STREUVELS, Stijn. - Sous le Ciel de Flandre. Traduit du Flamand par Pierre Maes. Illustrations de Henri Cassiers.
L2133: STREUVELS, Stijn. - Stijn Streuvels. De ogen en het raam. Samengesteld en uitgeleid door Piet Thomas & ingeleid door Walter van den Broeck.
R9550: STREUVELS, Stijn. - 1. Het Duivelstuig. 2. Jeugd.
L8901: STREUVELS, Stijn. - In oorlogstijd. October 1914. Uit het dagboek.
R1564: STREUVELS, Stijn. - Ingoyghem 1904-1914.
K7521: STREUVELS, Stijn. - Dodendans.
R8737: STREUVELS, Stijn. - Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen praken.
Y6687: STREUVELS, Stijn. - De werkman.
R8141: STREUVELS, Stijn. - Over Vrouwe Courtmans.
R7905: STREUVELS, Stijn. - Herinneringen uit het verleden.
R7886: STREUVELS, Stijn. - Uit lust-met-de-penne.... Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz. Verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
T3310: STREUVELS, Stijn. - Reinaert de vos. Uit het middelnederlandsch herschreven door Stein Streuvels. Fragment.
Y6026: STREUVELS, Stijn. - Jantje Verdure.
Y6480: STREUVELS, Stijn. - Reinaert de Vos. Naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht.
K4745: STREUVELS, Stijn. - In levenden lijve.
K4696: STREUVELS, Stijn. - Prutske.
K4697: STREUVELS, Stijn. - De blijde dag.
T6702: STREUVELS, Stijn. - In oorlogstijd. September 1914. Uit het dagboek.
K4483: STREUVELS, Stijn. - Hugo Verriest.
Y6131: STREUVELS, Stijn. - Een beroerde maandag.
Y6394: STREUVELS, Stijn. - Reinaert de Vos Vyt het middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels en uitgegeven door L.J. Veen's uitgevers mij.N.V. in 't jaar O.H. MCMXXI. Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne.
K2225: STREUVELS, Stijn. - Album Stijn Streuvels.
Y7983: STREUVELS, Stijn. - De oogst.
Y8764: STREUVELS, Stijn. - De oogst.
Y0079: [COHEN]. DE STRIJD. - De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 6e jaargang 1935. Nrs. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49.
T7342: STRIJD, Kr. - Geen Doodstraf! Waarom niet? Wat dan?
Y5846: BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. - (Mededeling) Binnenlandsche Strijdkrachten A. Aan de Amsterdamsche Burgerij! De Gewestelijke Commandant van het Strijdend Gedeelte der Binnelandsche Strijdkrachten.
Y3875: STRIJDKREET. - Strijdkreet. Jublieum-Nummer 37ste jaargang No. 36. Zaterdag 8 September 1923. Het Regeerings-Jublieum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
T0929: STRIJPENS, H. - Aalst. Artsen, het hospitaal, de gemeenschap en het medicaliseriningsproces in Belgie 1242-1940.
B9948: STRINDBERG, August. - A Witch (En Haxa). Translated by Mary Sandbach.
B9101: STRINDBERG, August. - De biecht van een dwaas. (Het verweer van een waanzinnige). Naar de authentieke uitgaaf bewerkt door J. Elias Berger. Met eene inleiding van den schrijver.
B9107: STRINDBERG, August. - De zoon der dienstmaagd. Vertaald door J.C. de Cock met eene inleiding van Frans Coenen.
L8813: STRINDBERG, August. - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel (1868-1872). Vertaling M.E. Tornqvist-Verschuur.
M4697: STRINDBERG, August. - Aan open zee. Vertaling Karst Woudstra.
K4136: STRINDBERG, August. - De indringer. Vertaald door J. Mulder.
K4101: STRINDBERG, August. - Uit het occulte dagboek. Vertaling M. Tornqvist-Verschuur.
B1643: STRINDBERG, August. - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1867). Vertaald door Rita Tornquist-Verschuur.
K1761: STRITTMATTER, Eva. - Morgens, Abends. Gedichte.
T5401: STROETHOFF Jr., F.A. - Ik zat achter de tralies.
L0172: STROEVE, Lans. - Dialoogbox macro.
Y3382: STROINK, L. (ed.). - Fotoboek Oud Enschede. Verzameling van foto's, tekeningen, reproducties enz. uit het verleden der stad geplaatst in het Twentsch Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954.
L8283: STROMAN, B. - Het Centraalstation. Met teekeningen van Dick Elffers.
L7762: STROMAN, B. - De gevloekte verlosser. Ene romantische vertelling.
L1081: STROMAN, B. - De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis.
Y7567: STROMAN, B. - Rene Francois Aristide N.N.
Y7426: STROOIBILJET. - Bolsjewistische Massa Moord.
Y1365: DE STROOM. - De Stroom. Letterkundig Maandschrift. 1913-1914. Nrs: 1 t/m 6. (mist nr. 1). Niet verder verschenen.
T4620: STRUBBE, Eg. I. e.a. - Huldebetoon ter eere van Karel de Flou. Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, voorzitter van de Vlaamsche Toponomische Vereeniging, doctor honoris causa in de wijsbegeerte en letteren van de Katholieke Hoogeschool te Leuven. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring, gehouden te Brugge den 4 november 1928.
W1022: STRUCK, Karin. - Liefde. Vertaling T. Duquesnoy.
R9853: STRUG, A. [= Tadeusz Galecki]. - De geschiedenis eener bom. Uit het Poolsch vertaald door Cecile de Jong van Beek en Donk.
R5716: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
K5885: STRUIK, A.S.A. en Tanja de Boer. - Machinaal en mooi. Industriele boekbanden uit de collectie Struik.
T6673: STRUIK, J. - De Overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure Kampf und Sieg der Bolschewiki.
R6987: STRUIK, L.A. - Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs.
Y6171: STRUIK, A.S.A. en Marja Keyser. - Nederlandse industriële boekbanden. Een keuze uit de collectie van A.S.A. Struik in de UB Amsterdam.
L5194: STRUYCKEN, A.A.H. - De oorlog en het Volkenrecht.
M7675: STRUYKER BOUDIER, Henk. - Speurtocht naar een onbekende Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
H9158: STRUYKER BOUDIER, Henk. - Speurtocht naar een onbekende Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
MK0179: STUART, A.F. & Quentin Crip. - Lettering for brush and pen.
K1862: STUBBE, A. - Constant Permeke.
B1114: STUCKENBERG, Viggo. - Een slagschaduw. Naar het Deensch door Marg. Meijboom.
R1426: REGISTER STUDIEN. - Register op het tijdschrift Studien van het 1ste tot en met het 130ste deel. (1e tot en met 70e jaargang) Register Studien 1868-1924 + 1924-1928 + 1929-1933 + 1934-1938.
R6061: THE STUDIO. - The Studio. An illustrated Magazine of Fine & Applied Art. 1902 Nov. 15, Vol. 27 no. 116.
Y0825: THE STUDIO. FLEMING, Arnold. - Glass of To-day. In: The Studio August 1931.
B6305: STUFKENS, N. - In de derde.
R3517: [TOONDER] STUIT, Marianne en Hubrecht Duijker. - Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen, samengesteld door Joost.
L8287: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
T6960: STUIVELING, Garmt. - Volksweerbaarheid zonder oorlog. Verdediging of bescherming?
R5724: STUIVELING, Garmt. - Mens, wees vrij! Spreekkoor.
L7409: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk.
T1969: STUIVELING, Garmt. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
R4817: STUIVELING, G. - Herman Gorters kenteringssonnetten.
T1868: STUIVELING, Garmt. - Het vraagstuk van de vrede.
H4589: STUIVELING, Garmt. - Bij Nederlands bevrijding.
H4226: STUIVELING, G. - Steekproeven.
H3890: STUIVELING, Garmt. - Vakwerk. Twaalf studies in literatuur.
H3222: [ERASMUS] STUIVELING, Garmt. - Erasmus. Spel van het humanisme.
R3588: STUIVELING, G. - Kultuur of Barbarisme?
H1118: STUIVELING, G. - De briefwisseling Vosmaer - Perk. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door ....
H0914: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
L0272: STUIVELING, Garmt. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
B5383: STUIVELING, Garmt. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
K8847: STUIVELING, G. - Wegen der poëzie. Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog.
K8103: STUIVELING, Garmt. - Een eeuw Nederlandse letteren.
R9015: STUIVELING, Garmt. - Willem Elsschot.
R8935: STUIVELING, G. - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
T6839: STUIVELING, Garmt. - Geestelijk weerbaar ! Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid.
H9342: STUIVELING, Garmt (ed.). - Uit het werk van Jan Luiken 16 april 1649/5 april 1712.
K6880: [MULTATULI] STUIVELING, G. - Multatuli en de welsprekendheid.
R1768: STUIVELING, Garmt. - Het nieuwe Geuzenlied, Een symposion.
K6145: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
R1945: STUIVELING, Garmt. - Bij Nederlands bevrijding. [Gedichten. Met houtgravure van Th. Giesen].
Y6027: STUIVELING, G. - Rekenschap.
H8233: STUIVELING, Garmt (redactie). - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek onder redactie van Garmt Stuiveling.
W3393: [VONDEL] STUIVELING, Garmt. - Bij Vondel's feest.
B1866: STUIVELING, G. - De wording van Perks 'Iris'.
K3183: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk. Openbare les gegeven op 8 februari 1939.
K3125: STUIVELING, Garmt. - De muze en Europa. Bijeengebracht door...
K2663: STUIVELING, Garmt. - Willens en wetens. Twaalf essays.
K2597: STUIVELING, G. - Triptiek. essays.
W0377: STUIVELING, Garmt. - Onvoltooid verslag.
Y3956: GEILLUSTREERD STUIVERSBLAD. - Geillustreerd Stuiversblad. 36e jaargang 25-31 januari 1926. No. 5.
Y0647: STUMPF, C. und P. Menzer. - Tafeln zur Geschichte der Philosophie. Graphische Darstellung der Lebenszeiten seit Thales und Ubersicht der Literatur seit 1440.
Y5110: STURM, Jakob. - 12 altkolorierter original Kupferstiche mit Beschreibungen.
L7170: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
L6943: STUTTERHEIM, C.F.P. - Tijd en taalkunstwerk.
C1012: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
B6773: STUTTERHEIM, C.F.P. - Voornaamwoordelijke misstappen en misverstanden.
L1431: STUTTERHEIM, C.F.P. - Twee onbekende Tafelspelen. Met inleiding en aantekeningen door...
K8345: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
K5208: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
K2593: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies.
K2422: STUTTERHEIM, C.F.P. - Herinneringen van een oude taalonderzoeker.
H6656: STUTVOET, Cor. - Bij nader inzien. 50 Gedichten.
Y1456: STUURMAN, Siep. - Het tragische lot van de gravin van Isenburg. Een zeventiende-eeuwse geschiedenis.
Y5056: STUWE, Jeanne Reyneke van. - IJdelheid der ijdelheden. Haagsche roman.
R7125: STUWE, J.R. van. - De Nederlandsche Vereeniging te Londen.
Y8571: STUYVAERT, Victor. - De Zwaanridder. Vijftien houtsneden van Victor Stuyvaert.
L5398: STUYVER, Clara W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
B5397: STYL, S. - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
L6558: ZAKENMAANDBLAD SUCCES (eds.). - Advies-boek voor advertentie- en drukwerkreclame.
H4148: SUCHTELEN, Nico van. - De stille lach.
H1392: SUCHTELEN, Nico van. - Oudejaarsvuur.
H0470: SUCHTELEN, Nico van. - De tuin der droomen. Comedie der liefde in vijf bedrijven.
B6928: SUCHTELEN, Nico van. - Verzamelde werken Deel 12: Verspreide geschriften.
R9784: SUCHTELEN, Nico van. - Quia Absurdum. Een roman.
K9604: SUCHTELEN, Nico van. - Droomspel des levens.
K9074: SUCHTELEN, Nico van. - Zwerveling in den vreemde.
K9068: SUCHTELEN, Nico van. - Interview. Voordracht gehouden de 22ste october 1938 voor het kunstenaars-centrum voor geestelijke weerbaarheid bij de opening der tentoonstelling van werken van Frederik van Eeden, Herman Gorter, H. Roland Holst en N. van Suchtelen.
R1204: SUCHTELEN, Nico van. - Verzen. Dramatisch, episch, lyrisch.
T3263: SUCHTELEN, Nico van. - Verzamelde Werken Deel II: Quia Absurdum. Zwerveling in den vreemde. Een paedagoog.
R2432: SUCHTELEN, Nico van en Pieter Endt. - Ter herinnering aan Dr. Leo Simons 1 augustus 1862 - 11 juni 1932.
W0645: SUCHTELEN, Nico van. - De stille lach.
R6166: SUCHTELEN, Nico van. - Quia Absurdum.
Y9542: [SPINOZA] SUCHTELEN, Guido van. - Benedictus de Spinoza. tijdbeeld - wereldbeeld.
Y0066: SUERMONDT, Edwin. - Heinrich Nauen.
R5112: SUERMONDT Lzn, Willem. - Een Amerikaansche Arbeidersvereeniging en hare eischen.
Y8816: SUETONIUS Tranquillus, Cajus. - Van de XII. keizers. Uit het Latijn verduischt door Abraham Bogaert. Met schoone kopere plaaten verciert.
T1720: SUISTER, Ed. - Fotocolumn. Foto's en tekst. Inleiding H.J.A. Hofland. Vormgeving Pieter van Delft.
B6971: SUISTER, Ed. - Fotocolumn Amsterdam. Inleiding Theodor Holman. Vormgeving Pieter van Delft.
Y3746: HISPANO SUIZA. - Revue technique Hispano Suiza. Numero 1 - juillet 1938.
K0118: SULLIVAN, Mary. - My double life.
T1732: Sunier, A.L.J. - Roofdieren in Artis.
R3832: [SPINOZA] SUNIER, A. - Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar In Spinoza's kenleer. Voordracht gehouden te Leusden op 3 november 1990.
T5702: SURENDER, K.T. / Frits M. Woudstra / Gerhard van Dragt. - Le Gazette. nrs: 1 t/m 5. 1976-1978. Bijgevoegd een test cover Rahiti met bedrukte envelop. Le Gazette nr. 5 is opgenomen in Rahiti Magazine nr. 2.
R8033: SURINGAR, G.T.N. en M.C. van Hall. - Gedenkzuil voor Mr. Rhijnvis Feith.
R1839: SURKAMP, Maja. - Woher? - Wohin? Zwei Erzahlungen von Geburt und Tod. Mit vier bildern von H.L. Keller.
T3695: SURYANINGRAT, S. / R.A. van Atmodirono. - Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiers: Noto Dirodjo, M.A. Atmodirono, Wahidin Soedirohoesodo.
T9191: SUSAN, S. en Paul Fiesta. - Monty. Muziek en tekst.
R8824: SUURHOFF, J.G. - Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging.
T7160: SUURHOFF, J.G. - Oud en arm. Wet-Drees.
Y6053: SUURHOFF, J.G. - Doel en methoden van het vakbondsjeugdwerk.
T7831: SUURHOFF, J.G. - Staking Ja of Neen? Voorwoord W. Schermerhorn.
R7586: SUZANNE, Alfred. - Honderd voorschriften tot het bereiden en het gebruik van eieren en eierspijzen.
Y2268: SVETLIKOVA, Runa. - Deze zachte witte kamer. Gedichten.
T3927: SVEVO, Italo. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
R0588: SVEVO, Italo. - Een geslaagde grap. Vertaling F. van der Velde.
L2388: SVEVO, Italo. - Bekentenissen van Zeno.
B3716: SVEVO, Italo. - Alle verhalen.
K0676: SVEVO, Italo. - James Joyce. Vertaald door Jeroen Koolbergen.
L9535: SVEVO, Italo. - Umbertino. Vertaling F. van der Velde.
L9536: SVEVO, Italo. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
Y5951: SVEVO, Italo. - Korte romaneske reis. Vertaling Jenny Tuin.
W3385: SWAAK, Albert. - Zwartboek.
M9917: SWAAN, Abram de. - De verzorging in het teken van het kapitaal. Lezing.
R9923: SWAAN, A. de. - Volgende les: de Amsterdamse sociale wetenschap na 50 jaar.
Y1211: SWAAN, M. Abram de. - Langue et Culture dans La Societe Transnationale. Lecon Inaugurale faite le Vendredi 24 octobre 1997.
R7458: SWAAY, H. van. - Indie in nood. Geen uur te verliezen.
B7838: SWAEN, Michiel de. - Werken van Michiel de Swaen. Deel I & II: De toneelspelen. Deel III & IV: Het leven en de dood van Jesus Christus. Deel V & VI: Verscheyden godtvruchtige en sedige rym-wercken.
B6092: SWAEN, Michiel. - De Verheerelyckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse. Tot een Vasten-Avont-Spel Tonneelwijs opgestelt.
L8217: SWAEP, E.J. - Zwakzinnigheid.
H8715: SWANBORN, Peter. - Tot de dood op zee.
Y5021: SWANENBURG, B.D. - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden herschiep. Voorwoord Joost de Klerk.
B7895: SWART, Nicolaas. - Vaderlandsche Lettervruchten voor Jongelingen en Meisjes. Bijeenverzameld.
T8019: SWART, Jacob. - Iets over de draagbare vuurwapenen.
W0117: SWARTH, Helene. - Nieuwe verzen.
Y7096: SWARTH, Helene. - Gedichten: Blanke Duiven, Diepe Wateren, Schaduw-tuinen (Nieuwe Gedichten)
Y7081: SWARTH, Helene. - Natuurpoëzie.
Y6945: SWARTH, Helene. - Dolorosa Mara.
Y6913: SWARTH, Helene. - Late liefde. Liederen en Sonnetten.
R3437: SWARTH, Helene. - Nieuwe verzen.
R3440: SWARTH, Helene. - Beeldjes uit vrouwenleven.
T6851: SWARTH, Hélène. - Poëzie: Beelden en stemmen ; Sneeuwvlokken ; Rouwviolen ; Passiebloemen ; Nieuwe gedichten.
B4614: SWARTH, Helene. - Sterven.
M7057: SWARTH, Helene. - Verzen.
Y6479: SWARTH, Helene. - Nieuwe verzen.
Y6450: SWARTH, Helene. - Late liefde. Liederen en Sonnetten.
W4030: SWARTH, Helene. - Morgenrood.
Y9416: SWARTH, Helene. - Avonddauw.
Y9937: SWARTH, Helene. - Verzen: Blauwe bloemen. Beelden en stemmen. Sneeuwvlokken. Rouwviolen. Passiebloemen. Nieuwe gedichten.
L7841: SWARTTOUW, Cornelis Nicolaas Franciscus. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940 - 1945.
R6265: SWEDENBORG, Emanuel. - Vervolg Over het laatste oordeel en over de geestelijke wereld.
Y7985: SWEERTS, Hieronymus. - De tien vermakelijkheden van het huwelijk. Toelichting: E.K. Grootes en Rob Winkelman.
T5889: SWELLENGREBEL, N.H. - De Anophelinen van Nederlandsch Oost-Indie.
K3144: SWERT, Fred de. - Anton van Wilderode.
Y0298: SWIFT, Jonathan. - Gullivers reizen. Reizen naar diverse afgelegen landen van de wereld.. Vertaling Arjaan van Nimwegen.
R8379: SWILDENS, Johan Hendrik. - Godsdienstig staatsboek. Kenschets van zaaken den godsdienst in de Bataafsche Republiek geduurende den revolutionairen oorlog betreffende. Ontwerp van artikelen aangaande de zorg voor den godsdienst, thans en voortaan door den staat aan te wenden. Fragment, nopens de hoogere doeleinden des revolutionairen oorlogs, en deszelfs invloed op de belangen van godsdienst en staat.
H7983: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Met illustraties naar originelen uit vier eeuwen.
L2792: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Met illustraties naar originelen uit vier eeuwen.
B5030: SWILLENS, P.T.A. - Nederland in de prentkunst.
B3254: SWINBURNE, A.C. - A Channel Passage and other poems.
T3012: SWITZAR, Simon. - Met Bauer in het Oosten.
R9893: SYLVA, Carmen. - Castel Pelesch. Naar het Duitsch bewerkt door Cornelie Huygens.
R8370: SYLVA, Carmen. - Les pensees d'une reine.
Y0093: SYLVESTER SCHAAP, Z. - Een vrede met somber vooruitzicht.
R8363: SYMEON, Anton. - Allerlei. Lectuur voor Rijken en Armen, Ouden en Jongen, Blijgeestigen en Zwaarmoedigen enz. enz.
K9198: SYMONS, A.J.A. - Essays and Biographies. Edited by Julian Symons.
Y4062: SYNDIKAAL. - Syndikaal Mededeelingsblad van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. 2e jaargang 1916 no. 12. / 3e jaargang 1917 no 7 - 9 - 16 - 20 - 23 - 25.
T7459: SYTSEMA, A. e.a. - Deltaplan en Textiel. Uitwerking van het "Deltaplan" op textielcollecties. Verslag van de Textieldag op 10 december 1993, Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam.
L2886: SYTSTRA, H.S. - Inleiding tot de Friesche Spraakkunst.
Y1621: SYTSTRA, O.H. - It Frysk Eigene. Forsprate Stikken oer Tael en Taelgebruk.
B0306: SZEKELY-LULOFS, M.H. - Kulio. El la Nederlanda Lingvo Tradukis P.J. Makkinje.
H0180: SZIRMAI, J.A. - Boekbandkunst. Catalogus van boekbanden.
H9075: SZIRMAI, J.A. - Boekbanden uit het Centro del Libro Ascona.
M2970: SZWAJGER, Adina Blady. - Meer herinner ik me niet. Een kinderarts in verzet. Warschau 1940-1945. Vertaling L. Teixeira de Mattos.
Y2760: TIJD EN TAAK. - Tijd en Taak. Religieus Socialistisch Weekblad. 31ste jrg. 1932. No: 5 - 21. / 32ste jrg. 1933. No: 6. 33ste jrg. 1934. No. 12 - 30. 47ste jrg. 1949. No. 29.
L7929: TAAL, Johannes. - De Goudse kloosters in de middeleeuwen.
R6266: TAAL, J. - Hugo de Groot en Gouda.
L3211: DE NIEUWE TAALGIDS. - 56ste jaargang 1963 t/m 65ste jaargang 1972.
L2621: ONZE TAALTUIN. - Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst. Onder redactie van Jac. van Ginneken en G.S. Overdiep.
L2622: ONZE TAALTUIN. - Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst. Onder redactie van Jac. van Ginneken en G.S. Overdiep.
R9719: ONZE TAALTUIN. - Bijdragen tot de Nederlandsche taal- en letterkunde prof. dr. Jac. van Ginneken aangeboden op den 21sten April 1937 ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag.
H6908: TAAT, Jan. - Amsterdam heeft het Concertgebouw.
L7902: TABOR, Stephen. (ed.). - International Association of Bibliophiles. XIVth Congress Transactions.
T9698: TACITUS, Publius Cornelius. - Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid. Het leven van Iulius Agricola. Germania.. In de vertaling van J.W. Meijer.
T9697: TACITUS, Publius Cornelius. - Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. Meijer.
Y9199: TACITUS, P. Cornelius. - De Opstand der Bataven. Met aantekeningen door W. Sprey.
R5866: TADEMA, Jan. - Haarlemsche jeugdherinneringen.
T1508: TAEL, Arend. - Frontlijn PTT.
R7439: TAELS, J. - De Katholieke Literatuur in de XXe eeuw.
Y2753: AUSZUG AUS DER TAGESPRESSE. - Auszug aus der Tagespresse. 1e jaargang 10 april 1917 t/m 20 Dezember 1917. 15 afleveringen. 2e jaargang 3 - 5 - 6 - 7 9 - 10 - 11 - 12 - 156 - 223. 10 afleveringen.
R4845: [WILDE, Oscar] TAGGERT, Tom. - Het Spook van Canterville. Blijspel in 3 bedrijven naar de novelle van Oscar Wilde. Nederlandse bewerking: H.M. Planten.
R0546: TAGORE, Rabindranath. - Hongerige Steenen. Deel I. Vertaling Frederik van Eeden.
B7521: TAGORE, Rabindranath. - De Wassende Maan. (Liederen van het kind). Geautoriseerde vertaling van Frederik van Eeden.
Y6837: TAGORE, Rabindranath. - De riviertrap. Vertaling Johan de Molenaar.
R9083: TAGORE, Rabindranath. - De brief van den koning. (The Post Office). Spel in twee bedrijven. Nederlandsche vertaling van Henri Borel. Voorwoord van William Butler Yeats, Geillustreerd doo Rie Cramer.
H7541: TAGORE, Rabindranath. - De hovenier. Vertaling Fredrik van Eeden.
Y9210: TAGORE. - Zwervende vogels.
Y8494: TAHIR, Baba. - Perzische kwatrijnen. Vertaling Jan Spierdijk en verlucht met vijftien teekeningen van Salim.
L3028: TAINE, Henri. - Vijf portretten. Uit het Franch door J.C. van Deventer.
K7679: CATALOGUS. TAJAN. - Bibliotheque d'un amateur. Manuscripts, Incunables, Beaux livres anciens et modernes.
R0971: TAK, P.L. - Diagnose.
T3982: TAK, Max en An. Schroder. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marchlied. Voor zangstem en Piano.
T3979: TAK, Max en Sam Trip. - De Spaarpot. Muziek Max Tak. Woorden Sam Trip. Repertoire Henri Wallig.
T0413: TAK, P.L. - Henry George.
T0414: TAK, P.L. - Liebknecht en Bebel.
Y2144: TAK, Max en An. Schroder. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marschlied.
K9331: TAK, P.L. - Herdrukken uit de kroniek. Verzameld door J.W. Albarda en H.E. van Gelder. Met een inleiding van F.M. Wibaut en een bibliografie.
T9246: TAK, Max en Freddy. - Holland blijf Holland. Cabaret-liedje. Woorden Freddy. Muziek van Max Tak. Gecreeerd door J.L. Pisuisse.
Y2155: TAL, C. van. - Feestmarsch t.g.v. het hoogstvereerend bezoek van Z.M. Willem III te Utrecht. Voor de piano.
B5117: [BOLLAND] Tal, J. - Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland, Hoogleeraar te Leiden.
T9458: TAL, Cornelis van. - Feest March. 1849 - 12 Mei - 1874.
R4041: TAL, Tobias. - Uit de geschriften van Opperrabijn Tobias Tal.
L7077: LEVENDE TALEN. - Joyce-nummer.
T4212: TALMA, A.S. - De Arbeidersbeweging. Drie voordrachten.
T5024: TALSMA, Piet. - Jeugd tegen Alcohol.
T5982: TAMMENOMS BAKKER, S.P. - Psycho-pathologische reacties in het Huis van Bewaring te Amsterdam.
Y6940: TAMMINGA, D.A. - Balladen en Lieten.
L7396: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1929. 10e jaargang nummer 1-3.
L7389: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1926. 7e jaargang nummer 1-3.
L7391: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1928. 9e jaargang nummer 1-3.
L7392: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1932. 13e jaargang nummer 1-3.
L7393: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1934. 15e jaargang nummer 1-3.
M8259: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1943. 24e jaargang nummer 1-3.
M8255: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1933. 14e jaargang nummer 1-3.
M8253: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1931. 12e jaargang nummer 1-3.
R4236: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1939. 20e jaargang nummer 1-3.
R4237: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1938. 19e jaargang nummer 1-3.
R8568: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1950. 28e jaargang nummer 1-3.
B7746: TAMSE, C.A. (ed.). - Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniel van Eck aan vijfendertig jaar Kamerlidmaatschap 1849-1884.
R3425: TAMSMA, R. - De Moshav Ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israel's coöperatieve kleine-boerendorpen zonder loonarbeid.
K1609: TAN, Amy. - De keerzijde van het lot. Een boek vol bespiegelingen.
H1769: TANIZAKI, Junichiro. e.a. - De tatoeeerder en andere verhalen. Vertaling Jan Willem van de Wetering.
H8209: TANNENBAUM, Samuel A. - The handwriting of the renaissance. Being the development and characteristics of the script of Shakspere's time. With an introduction by Ashley H. Thorndike.
T6898: TANNER, Michael. - Nietzsche.
Y1729: TANNER, Michael. - Nietzsche.
Y0320: [BECKETT] TANNER, James en J. Donn Vann. - Samuel Beckett. A Checklist of Criticism.
L7404: TANS, J.A.G. - Toneel en leven. Enkele beschouwingen over Anouilh.
L6275: TAPPERWIJN, J. - Omslag: J. Tapperwijn. Boekomslagen van Ary Langbroek en J. Tapperwijn, gekozen door Ary Langbroek. Met een interview door Hub. Hubben.
E0091: TARDI & MANCHETTE, Jean Patrick. - Gek op moorden.
Y6346: TARKOS, Christophe. - Ik ben vrij. Vertaald door Kiki Coumans.
R2958: TARN, W.W. - Alexander the Great.
R5656: TARR, John Charles. - How to plan print.
H3371: TARTT, Donna, Dale Peck, Jeff Eugenides e.v.a. - Cowboys, Indianen & Forensen. Verzameld door Jay McInerney. Vertaald.
L7847: TAS, Sal. - Leiderschap en Intellect of De macht der Intellectuelen.
L6269: TAS, S. - Intellect en macht.
B8034: TAS, S. - De tweede wereldvrede.
L1946: TAS, S. - Analyse van een charme.
R5414: TAS, Jan G. van der / Horst Lademacher. e.v.a. - Reizende Nachbarn. Literatur und Kultur der Niederland.
W0375: TAS, S. - Europa, laatste phase.
T7716: TAS, Sal. - De politieke taak der illegale beweging.
R4816: TAST, Ton van [=A. van der Valk]. - Hoe help ik de post en mijzelf. Noodige en nuttige wenken voor iedereen. Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T.
B2106: TAST, Ton van. - De Daverende Dingen Dezer Dagen. Oranje Boven 1945 ons land uit lijden ontzet.
Y6199: TAUCHNITZ. - Centenary Catalogue of the Tauchnitz edition MCXXXVII. 1837-1937.
K6256: TAUNAY, Joh. - Een keur van verzen.
T9168: TAVERNE, E. - Frans Hemsterhuis. Hemsterhuis als verzamelaar, tekenaar en archeoloog.
K4836: TAVERNE, N.J.M. - Vulkaanstudien op Java.
L6828: TAVERNIER-VEREECKEN, C. - Diersoortnamen van Mensennamen afgeleid: garnaal, wulk, pier, vlinder.
Y6266: TAX, Rickey. (Ed.). - Precies wat ik waardevol acht. Over een onvoltooide uitgave van de Kunera Pers.
R4984: TAYLOR, John Russell. - The Art Nouveau Book in Britain.
K0026: TAYLOR, John W.R. - Aircraft Aircraft.
B8322: TAYLOR, J.W.R. & P.J.R. Moyes. - Pictorial history of the R.A.F. Volume 3 1945-1969.
Y2536: TAZELAAR, P. / S.J. Matthijsse en F. Evers. - Eerst duidelijk... dan snel. Toelichting R. en Toelichting LH.
T6139: TAZELAAR, J.P. - Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
L4787: TAZELAAR, C. - De cultuurwaarde van Hildebrands Camera Obscura.
R6851: TAZELAAR, C. - Moderne romankunst.
R3896: TAZELAAR, C. - Rondom Da Costa's "Vijf en Twintig Jaren, een lied in 1840". (naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven).
Y8477: TAZELAAR, C. - Alice Nahon en haar gedichten. Keur uit haar werk.
T2449: TCHENG, Cheng. - Mijn moeder. Met een Voorrede van Paul Valery. Geautoriseerde Vertaling uit het Fransch door Henri Borel.
R4684: TEATRAAL. - Inhoud: Toneel en opleiding gesprek met W.Ph. Pos. Gesprek tussen Jules Royaards en Hans Croiset. Dolf Verspoor: Paradoxe sur l'auteur. De Gids, dialoog van Henk Sparreboom. Jan Donia: Het taboe.
R9714: TEBBENHOFF, C.A. - Korte leiddraad der mythologie.
Y9873: [TOONDER, Marten] & Stichting Toekomstbeeld Der Techniek. - Techniek verlegt grenzen, als u begrijpt wat ik bedoel.
R0736: TEDING van BERKHOUT, Govert. - De Volkenbond. Christelik-Nationale staatspolitiek en het geloof aan Staat en Volkenbond van binnen bekeken. Voorwoord van Henk Eikeboom.
Y7483: TEDING VAN BERKHOUT, N.G. - Is de onderteekening van het Manifest der Dienstweigeraars een misdrijf?
H8082: TEENSTRA, M.D. - De kinderwereld.
R7037: TEERINK, M.G.J. - Huis van Bewaring (Dichterlijke reacties op het ervaren van de tijd).
T1930: TEESING, Hubert Paul Hans. - Das Problem der Perioden in de Literaturgeschichte.
B6747: TEEUW, A. - Taal en versbouw.
Y1106: TEGEN, Eugene von. - Dreyfus. De Banneling op het Duivelseiland. Liefde en lijden van den onschuldig veroordeelde en zijn gezin in den strijd tegen machtsmisbruik en onrecht.
R1007: TEGNER, Esaias. - Frithiofs saga. Uit het Zweedssch vertaald door P.L.F.C. von Eichstorff. Herzien door J.J.L. ten Kate.
R6753: TEIJE, C.W. ten. - De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908.
T2444: TEIRLINCK, Herman. - 't Bedrijf van den kwade.
L9220: TEIRLINCK, Herman. - Het Lied van Peer Lobbe.
Y6993: TEIRLINCK, Herman. - De Doolage.
L6985: TEIRLINCK, Herman. - De wonderlijke mei.
H0468: TEIRLINCK, Herman. - Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Satire in twee delen.
B9285: TEIRLINCK, Herman. - Griseldis. De vrouwenpeirle.
P2331: TEIRLINCK, Herman. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
B8528: TEIRLINCK, Herman. - Herman Teirlinck. Gedenkboek 1879-1929. Ter gelegenheid van des schrijvers vijftigsten verjaardag.
L3679: TEIRLINCK, Herman. - Karel van de Woestijne 1878-1929.
B8256: TEIRLINCK, Herman. - Zelfportret of het galgemaal.
T3687: TEIRLINCK, Herman. - De wonderbare wereld.
L3293: TEIRLINCK, Herman. - De fluitketel. Satyre in twee delen.
L3197: TEIRLINCK, Herman. - Johan Doxa.
T0326: TEIRLINCK, Herman. - Het ivoren aapje. Roman van Brusselsch leven.
T0241: TEIRLINCK, Herman. - Bloemlezing: Landelijke Historie, Zon, Mijnheer Serjanszoon. Met inleiding en aanteekeningen door Fr. van Hoof.
L1052: TEIRLINCK, Herman. - Wijding voor een derde geboorte.
R9448: TEIRLINCK, Herman. - Verzameld werk. Tweede deel.
R9449: TEIRLINCK, Herman. - Verzameld werk. Derde deel.
Y6827: TEIRLINCK, Herman. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
B4218: TEIRLINCK, Herman. - Maria Speermalie 1875-1937. Levensgetijden op de Heerlijkheid t' Homveld.
K7723: TEIRLINCK, Herman. - De wonderlijke mei.
Y0788: TEIRLINCK, Herman. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
Y1950: TEIRLINCK, Is. (red.). - Folklore. Exposition, Bruxelles, Palais du cinquantenaire. Tentoonstelling, Brussel, Jubelparkhalle. 1910
R9889: TEIRLINCK, Herman. - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
W7399: TEIRLINCK, Herman. - August Vermeylen 1872 - 1945.
Y6679: TEIRLINCK, Herman. - De Doolage.
W6526: TEIRLINCK, Herman. - Zelfportret of het galgemaal.
R7807: TEIRLINCK, Herman. - De Vlaamse Helicon. Inleiding en notities van Karel Jonckheere.
R7797: TEIRLINCK, Herman. - Ode aan mijn hand.
R7453: TEIRLINCK, Herman. - Brabants Brueghel Reservaat bedreigd. Een noodkreet.
W4502: TEIRLINCK, Herman. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
L9844: TEIRLINCK, Herman. - Het avontuurlijke leven van Lieven Cordaat.
B6997: TEISTER, Alain. - Brief aan de eigenaar en andere verhalen.
T8686: TEISTER, Alain. - De ziekte van Chopin. Gedichten.
W6321: TEISTER, Alain. - Mijn pappie is enkel een foto.
K3140: TEISTER, Alain. - Zenuwen, dame? (Van goeden huize, en kwaden).
K9843: TEIXEIRA, R.M. (ed.). - Atlas van de Nederlandse Broedvogels.
B1759: TEKSTBOEKJE. - De 28 dagen van Clairette. Operette in 4 bedrijven van H. Raymond en A. Mars. Muziek van Victor Roger.
T7324: TELDERS, B.M. - Nederlands Onzijdigheid. Grondslagen en gevolgen.
L4821: DE TELEGRAAF. - De Telegraaf. Een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
T4578: DE TELEGRAAF. - Hoor en wederhoor. De lastercampagne tegen De Telegraaf.
Y4497: WIJ TELEVISIEKIJKERS. - Wij Televisiekijkers 1e jaargang October 1958 nr. 1.
T9338: TELEX. - Extra nummer: Telex. General Political and Cultural Daily Paper. Day of Liberation. 1945.
T8865: TELLEGEN, Toon. - De aanzet tot een web. Gedichten.
R6338: TELLEGEN, E. - Drie noodsignalen. Een erg vlugschrift over de bezetting van het Maagdenhuis.
B8932: TELLER, Neville. - Bluff your way in Marketing.
Y0225: TEMPEL, J. van den. - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen.
T7313: TEMPEL, J. van den. - De werkloosheidsverzekering op nieuwe banen.
T6389: TEMPEL, Jan van den. - Hoe de schatkist wordt beheerd!
T2218: TEMPEL, Rud. [=P. Mulder]. - De groote illusie.
T5873: TEMPEL, J. van der. - Saboteurs van den acht-urendag. (De Bolsjewieken en de acht-urendag in de Tweede Kamer).
T0490: TEMPEL, Jan van den. - De Nederlandsche Vakbeweging en haar toekomst. Feiten en beschouwingen. Voorwoord Henri Polak.
T0364: TEMPEL, J. van den. - De geesel van dezen tijd.
L1300: TEMPEL, F.J. - Enkele aspecten van de huidige prothetische tandheelkunde.
T4807: TEMPEL, Jan van den. - Beschermt het kind! Een pleidooi voor verbetering van de wetgeving op den kinderarbeid.
Y7352: TEMPEL, Rud. [=P. Mulder]. - De groote illusie.
R7371: TEMPEL, J. van den. - Democratie in het bedrijf. Hedendaagsche wijzigingen in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers en haar beteekenis voor bedrijf en maatschappij.
R9520: TEMPELMANS PLAT, A.G.J. - Vorm en Kleur. Klassikale Teekenmethode voor school en huis.
M7932: TEMPLE, Nigel. - Seen and not heard. A Garland of fancies for Victorian children.
H0433: TENGNAGEL, Mattheus Gansneb. - [Verzameld werk] Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
L8067: [ERASMUS] TENHAEFF, N.B. - Erasmus herdacht.
T7485: TENHAEFF, N.B. - Pamfletten. Engelsch-Hollandsche waardeering in de 17e eeuw. Een parallel tot moderne oorlogslitteratuur.
H3956: TENHAEFF, N.B. - De wereld van Dante.
K0961: [ERASMUS] TENHAEFF, N.B. - Erasmus en Voltaire als exponenten van hun tijd.
Y8961: TENISON, Thomas & Pulton, Andrew ; [Williams, John]. - A true and full account of a conference held about religion, between dr. Tenison and A. Pulton, one of the masters in the Savoy [bound with] The Difference between the Church of England and the Church of Rome. In opposition to a late book intituled An Agreement between the Church of England, and the Church of Rome.
Y6992: TENTIJE, Hans. - Van lente en sterfte.
T7914: TENTOONSTELLING. - Het Vrije Boek in Onvrije Tijd. Tentoonstelling van letterkunde die in Nederland gedurende de bezetting in het verborgene is gedrukt en verspreid.
B3743: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde 50 boeken van het jaar 1965.
H9294: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De bestverzorgde vijftig boeken van het jaar 1954.
H9301: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken 1991.
W6055: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1966.
L1549: TERBORGH, F.C. - De condottiere en andere verhalen gevolgd door Le petit chateau.
L0799: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven.
K6888: TERBORGH, F.C. - De Turkenoorlog.
R7862: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven.
T1123: TERENTIUS. - Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. III: Phormio.
T1124: TERENTIUS. - Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. IV: Adelphoe.
R9999: TERENTIUS AFER, P. - Het meisje van Andros en alle overige bewaarde toneelstukken. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Met een inleiding van A.D. Leeman.
T6829: TERENTIUS AFER, Publius. - P. Terentii ComÏdiae sex cum Belgica interpretatione, multo, quam antehac, emendatiore. Quibus accedunt not¾ marginales Joannis Min-ellii.
Y9778: TERENTIUS. - Het meisje van Andros. Blijspel in vijf bedrijven. Berijmde vertaling door Th. Ph. van Raalte. Met een voorwoord van J. de Decker.
H2716: TERGAST, Nes. - Deliria. Gedichten.
M3569: TERGOUW, Ton. - Ontgoocheling. Het relaas van een ontmoeting.
R6770: TERGOUW, J. - De Eerste April.
L7870: TERLAAK POOT, Lourens Dirk. - Het Oudchristelijk Avondmaal en zijn Historische Perspectieven.
R1782: TERLINGEN, J.H. - Condottieri en conquistadores.
L5511: TERLINGEN, J.H. - Stroom en tegenstroom in de Spaanse en de Italiaanse Letterkunde.
R8797: TERM, Jac. P. van. - Is de Kath. Staatspartij in Nederland een religieuze partij.
T8469: TERM, Luuk van e.a. (red.). - Uit duizenden. Dichter bij handschrift. Gedichten en fotografische portretten. [met] Uit duizenden. Dichter bij jongeren. Essays. Twee delen in een omslag.
B9189: TERMORSHUIZEN, Gerard. - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.
L7924: TERPSTRA, Jan Ule. - Friedrich Heinrich Jacobis 'Allwill' Textkritisch herausgegeben, eingeleitet und kommentiert.
R5638: TERPSTRA, P. - De Noord-Oost Polder. Wording en Beteekenis.
R3797: [SPINOZA] TERPSTRA, Marin. - Spinoza en de anti-naturalistische filosofie van Louis Althusser.
M6265: TERRAINE, John. - Het machtige werelddeel. De geschiedenis van Europa in de 20ste eeuw. Vertaling R. Fiddelaar.
T1997: TERSTEEG, J. - Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer.
R0323: TERSTEEG, J. - Lutetia en de vreemdeling. Wandelingen door Parijs.
H5458: TERTS, Abram. - Ljoebimov. Vertaald en ingeleid door Marko Fondse.
H3210: TERTS, Abram. - Drie verhalen. Vertaald en ingeleid door Charles B. Timmer.
M1222: TERTS, Abram. - Fantastische verhalen. Gevolgd door het essay "Wat is socialistisch realisme?" Vertaling Bram Rebers.
L9262: TERVOORT, Bernard Th. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
L0359: TERVOORT, Bernard Th. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
H8050: TERWEL, J. - Samen onderwijs maken. Over het ontwerpen van Adaptief onderwijs.
L4762: TERWOGT, Eduard M. - Primitieve geheime Genootschappen als sociaal verschijnsel.
B3920: TERWOGT, W.M. - Het gestolen kind. Dramatische schets, naar aanleiding van Raoul de Naverij's L'enfant vole.
T4719: TESCHITZ, Karl. [= Karl Motesiczky]. - Religieuze extase als sexueel surrogaat. Nawoord J.H. Leunbach. Vertaling Rene de Lange.
B3226: TESTAS, P.H. - Zeven Zede-Printen in Constantyn Huygens' trant. Penteekeningen voor vrienden en bekenden. Niet in den Handel.
L8429: TESTRA, A. - Een goede Kerst.
H5824: TETENS, T.H. - Het nieuwe Duitsland en de oude nazi's. Een onthullend feitenrelaas. Vertaling Hans de Vries.
L7483: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 14e jaargang, nummer 4.
L7482: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 18e jaargang, nummer 2.
R3531: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' v/h N. Tetterode. - Grafische Mededeelingen. 5de jaargang 1947-1948.
R3529: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' v/h N. Tetterode. - Grafische Mededeelingen. 3de jaargang 1941-1946.
B5840: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 10e jaargang, januari 1953, no. 3.
B5841: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 11e jaargang, mei 1954, no. 5.
B5842: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, september 1954, no. 1.
B5843: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, januari 1955.
B5844: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 13e jaargang, september 1955, nr. 1.
B5845: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 13e jaargang, november 1955, nr. 2.
B5846: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 11e jaargang, juli 1954, nr. 6.
B5847: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 11e jaargang, maart 1954, nr. 4.
B5830: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 14e jaargang, juni 1957, no. 4.
B5831: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 15e jaargang, oktober 1957, no. 1.
B5832: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 13e jaargang, april 1956, no. 4.
B5833: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 15e jaargang, september 1958, no. 3.
B5834: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 13e jaargang, januari 1956, no. 3.
B5835: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, juli 1955, no. 6.
B5836: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, mei 1955, no. 5.
B5837: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, maart 1955, no. 4.
B5838: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, november 1954, no. 2.
B5839: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 11e jaargang, januari 1954, no. 3.
Y8715: LETTERGIETERIJ AMSTERDAM VOORHEEN N. TETTERODE. - Uitnodiging voor de viering van het honderd jarig bestaan op 1 Juni 1951.
L2196: TEUNISSEN, Anneke & Karin VERAART (ed.). - De kleine wereld. Een klein geschenk van de Volkskrant aan haar vrienden.
L7833: [VELDEKE, Hendrik van] TEUSINK, Derk. - Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
R6355: [VELDEKE, Hendrik van] TEUSINK, Derk. - Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
T6390: TEX, E. den. - Schipbreuk.
T1340: [SPINOZA] TEX, Jan den. - Locke en Spinoza over tolerantie.
B7783: [SPINOZA] TEX, Jan den. - Locke en Spinoza over de tolerantie.
Y9441: [SPINOZA] TEX, Jan den. - Spinoza over de tolerantie.
B5800: THACKARA, John. - Lost in space. Een reisverhaal. A traveller's tale. Vertaling Mieke Tekstra.
Y7634: PROSPECTUS CITY THEATER. - Prospectus Film City Theater. Zij maakten mij een Moordenaar.
B8142: THEISSEN, J.S. - Uit de voorgeschiedenis van het liberalisme in Nederland.
R4172: THEISSEN, Elisabeth W. - Das Ich bei Rilke und Carossa.
Y1631: THELWALL, A.S. - The late Dr. Isaac Da Costa.
H7217: THEMERSON, Stefan. - Collected Poems. With drawings by Franciszka Themerson.
B9202: THEMERSON, Stefan. - Hobsons eiland. Vertaling Ronald Jonkers.
B9679: THEO, Mr. - Socialist of niet. Een woord aan Voor- en Tegenstanders.
T2966: THEOPHRASTUS. - Karakters. Vertaald en ingeleid door P. Groeneboom.
R4143: THEROUX, Paul. - Hotel Honolulu. Vertaald door Tinke Davids.
M0418: THEROUX, Paul. - De laatste dagen van Hongkong.
L5773: THEUNISSEN, Wilhelmus P. - Ploutarchos' leven van Aratos. Met historisch-topographisch commentaar.
Y2315: THEUNISSEN, Jeroen. - Hier woon je. Gedichten.
T0594: THEUNISSEN, Paul. - 1950: Ontknoping van de koningskwestie.
B3393: THEUNISSEN, Jeroen. - Het einde. Vertelling.
R5001: THEUNISZ, Joh. - De jeugd en het boek.
B8807: THEUNISZ, Johan. - Het eenzaam hart.
L4093: THEWISSEN, Marie A.F.C. - Twee Byzantijnsche H. kruisrelieken uit den schat der voormalige kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht.
Y3477: THEWISSEN, Charles. - Limburg en Oranje.
K0861: THI HOAI, Pham. - Alomvattende liefde. Vertaling C. Brouwer.
L9260: THIEL, Maria Arendina. - La figure de Saul et sa representation dans la litterature dramatique Francaise.
R0817: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
L6531: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
Y7542: THIEME, W.J. - Uitgeverij W.J. Thieme, Zutphen. ca. 60 Prospectussen en 24 verschillende bestelkaarten.
M1764: THIENEN, Fr. van. - Ballerina's in Beeld.
T6417: THIERRY, J.W. - De indijking en droogmaking der Zuiderzee.
R7703: THIERY, Mich. - De geschiedenis van een koraaleiland. (Proeve van natuurwetenschappelijk Sprookje).
Y2251: THIES, Willem. - Meer mensen dan reddingsvesten.
H9659: BRUSSE & Van Thijn. - De dorpelingen van Innocento. Een zomerthriller.
T3592: THIJS, A. - Repertorium van de pers in de provincie Antwerpen. (behoudens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs). 1833-1914.
K1857: THIJS, J.G.A. - Ontdek je woorden. Taaltoerisme.
Y7108: THIJSSEN, Theo. - Verzameld Werk deel IV. In de ochtend van het leven, Verhalen, gedichten, columns.
Y7107: THIJSSEN, Theo. - Verzameld Werk deel 1. Barend Wels, Jongensdagen, Kees de Jongen.
Y7058: THIJSSEN, Theo. - Verzameld Werk deel III. Egeltje, Het taaie ongerief, Een bonte bundel.
L7022: THIJSSEN, Theo. - Jongensdagen. Een extra-boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
T1676: THIJSSEN, Theo. - Het grijze kind.
B0050: THIJSSEN, TH. J. (Red.). - School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederl. Onderwijzers. 1e jrg. 1921-1922 t/m 9e jrg. 1929-1930.
B9950: THIJSSEN, Theo. - Jongensdagen. Een extra boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
T1090: THIJSSEN, Theo. - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen.
T3681: THIJSSEN, Theo. - De Oer-Kees. De eerste fragmenten van Theo Thijssens Kees de Jongen uit De Nieuwe School 1908-1915. Met illustraties van Hans Bayens.
B7170: THIJSSEN, Theo. - La nevenkebla geno. Momentoj de tualeta mizero. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber.
L1635: THIJSSEN, Theo. - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
R9776: THIJSSEN, Theo. - School-land (De roman van een klas).
Y6628: THIJSSEN, Theo. - Egeltje. Een vrolijke vertelling.
R7685: THIJSSEN, Theo. - Jongensdagen. Illustraties van Jan Sluyters. Extra uitgave van De Engelbewaarder.
M1594: THIJSSEN, Theo. - Het grijze kind.
Y8360: THIJSSEN, Theo. - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
Y9431: [SPINOZA] THIJSSEN-SCHOUTE, C. Louise. - Lodewijk Meyer en diens verhouding tot Descartes en Spinoza.
L3172: THIRY, A. - De vader.
Y4743: THIRY, Antoon. - Baziel's uittocht.
T8264: THIRY, Antoon. - Pauwke's vagevuur.
B9987: THOENES, P. - De verloochening van het Marxisme.
H7984: THOMAS, Alan G. - Alte Buchkunst.
H7985: THOMAS, Alan G. - Alte Buchkunst.
T3922: THOMAS, Dylan. - Avonturen aan den lijve. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
T8948: THOMAS, Dylan. - Avonturen aan den Lijve.
R0480: THOMAS, D.M. - Het witte hotel. Vertaald door Wim Dielemans.
T1694: THOMAS, Fred. - Een dorp wordt prijsgegeven !
H0850: THOMAS, Donald. - Swinburne, The Poet in his world.
L4716: THOMAS, Jacques. - L'episode ardennais de Renaut de Montauban. Edition synoptique des version rimees. Tome I: Introduction et Texte dus Ms D. Tome II: Textes des Mss P, A, Z, M et O. Tome III: Textes des Mss V, L, C, B et R, Glossaire, Index et Planches.
R5663: THOMAS, Fred. - Amstels Oudste en Eerste Parochie.
MK0144: THOMAS, David. - A book of printed alphabets. selected and arranged by ...
T8613: THOMAS, Dylan. - Als een jonge hond. Vertaald door Hugo Claus.
K2428: THOMAS, Piet. (Ed.). - Kortrijk en de Moderne Nederlandse Letterkunde.
H4647: THOMASSEN, Ejnar. - Dostojefski.
T5449: THOMASSEN, Wim en Wim van Tiel. - N.B.A.S. Branding.
B3569: THOMASSEN, Aline & Lazaro Tejedor. - I travel in your head. Ik reis in jouw hoofd.
Y0507: THOMASSEN, W. - De vormgeving van het socialisme en de jongeren.
Y6058: THOMASSEN, W. - Opening van zaken. Een en ander over de voorbereiding ener Partij van de Arbeid.
T9049: THOMASSEN, C. - Het kind en de strijd! Een ernstig woord aan alle vaders en moeders en die het hopen te worden.
L5385: THOMESE, Ika A. - Romantik und Neuromantik mit besonderer Berucksichtigung Hugo von Hofmannsthals.
B7737: THOMPSON, A.Th.C. - Emmanuel Kant zijn tijd en zijn philosophie. De groote denkers der eeuwen.
Y5116: THOMPSON, George. - Reizen en ontmoetingen in het Zuiden van Afrika beschreven door George Thompson, Schildknaap, gedurende acht jaren bewoner van de Kaap; behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier Kolonie; benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Deel.
L3766: THOMSON, Georg L. - The new Better Handwriting.
R8572: THOMSON, J. Jac. - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
T4624: THOMSON, J. Jac. - Elementen eener Socialistische Cultuur.
Y9575: THOMSON, J. - Jaargetyden. Uit het Engels vertaald door Johannes Lublink, den jongen.
T3344: THONISSEN, J.J. - Le socialisme dans le passe. Vol III.
Y3516: THOOLEN, F.J. - Tekstboekje Nationaal Huldigingsdefile voor H.M. de Koningin op zaterdag 9 september 1933 in het Olympisch Stadion te Amsteerdam. 1898-1933.
B6297: THORBECKE, J.R. - Brieven van Thorbecke 1830-1832. Inleiding G. Groen van Prinsterer.
Y0115: THOREZ, Maurice. - Une politique Francaise. Renaissance, Democratie, Unite.
Y1445: THOREZ, Maurice. - Le Parti communiste. Ses luttes, ses principes, ses merites, ses progres. Discours prononce [a la] salle Wagram le 26 decembre 1935. 1920-1935, Du Congres de Tours au Front Populaire.
B1303: THORGERSON, Storm, Roger Dean & David Howells. - Album Cover Album. The Second Volume. Vertaling L. Zuidgeest-Perquin.
B1302: THORGERSON, Storm (Hipgnosis) & Roger Dean. - Album Cover Album. Introduced by Dominy Hamilton.
H9543: THUCYDIDES. - De ondergang der Meliers. Een gesprek tusschen gevolmachtigden van een grooten en een kleinen staat in het jaar 416 voor christus naar de berichtgeving van Thucydides in zijn boek over den Peloponnesischen oorlog.
Y9917: THUCYDIDES. - Over den oorlog der Peloponnesers en Atheners. Vertaald door H. Frieseman. Twee delen.
Y8201: UIT EN THUIS. - Uit en Thuis. Toeristen-nummer van het Algemeen Handelsblad van Woensdag 28 juni No. 34619.
M7483: THURBER, James. - Alleen. Vertaling A. Nonymus.
T4049: THURMAN, Christa C. Mayer. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
L4272: THURN, Fritz. - Pumskaja de fabuleuze hoer. Met een nawoord van D. in 't Veld. Vertaling M. Bomers-van Soest.
H0846: THWAITE, Ann. - Edmund Gosse. A Literary Landscape 1849-1928.
W8998: THYREGOD, Oskar. - Die Kulturfunktion der Bbiliothek
R0803: THYS, Walter. - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
R7111: THYS, Augustin. - La Persecution Religieuse en Belgique sous le Directoire executif (1798-99) d'apres des documents inedits.
K4825: THYSIUS, Johannes. - D' avoir une chambre garnie de plus belles editions. Uit de correspondentie van Johannes Thysius.
R4849: TIBBE, Lieske, Wim Gerlagh, Sjaak Hubregtse (eds.). - William Morris in Nederland. Een bibliografie. Geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000.
R1850: TICHELEN, Paul van. - Bibliografie van en over Emmanuel de Bom.
R9127: TICHELEN, Hendrik van. - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliothekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
T3255: TICHELEN, Hendrik van. - In vollen groei. Een woord tot afscheid van het Stedelijk Schoolmuzeum te Antwerpen. Met lichtteekeningen.
T3196: TICHELEN, Hendrik van en Felix Timmermans. - Bim Bam Beieren. Gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond.
R1184: TICHELEN, Paul van. - Bibliografie van en over Emmanuel de Bom.
T4282: TICHELEN, Hendrik van. - Het kinderuur. Zijn onstaan, zijn ontwikkeling en werking, zijn mogelijke toekomst. Inleiding Maurits Sabbe.
T7378: TICHELEN, Th. van. - In den Patriarkentijd.
T9435: TIDEMAN, J. - Onsterfelijk. Dichtregelen bij het afsterven van Neerlands Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren prinses van Wurtemberg 3 Junij 1877.
Y5202: TIDEMAN, J. - Floris ende Blancefloer.
B1962: TIEGES, W.D. - Max Frisch, informatie.
R8573: TIELE, P.A. en Frederik Muller. - Memoire bibliographique sur les journaux des navigateurs neerlandais, reimprimes dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siecle, et sur les anciennes editions hollandaises des journaux de navigateurs etrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller a Amsterdam. Red. par P.A. Tiele; avec tables des voyages, des editions et des matieres
T5002: TIELEMANS, L.J. en Herm. H. Tonus. - Nieuw leesboek voor Katholieke Scholen. Deel V.
R3091: TIELMAN, Rob. - Homoseksualiteit in Nederland : studie van een emancipatiebeweging.
T1211: TIELROOY, Johannes. - Humanisme en Godsdienst.
B7539: TIELROOY, Johannes. - Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle.
R8699: TIELROOY, J.B. - Van l'art pour l'art tot poesie pure.
Y1590: TIELROOY, Johannes (red.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. 1e jaargang 1945. nrs 1-10.
R7435: TIELROOY, Johannes. - Verkenningen in het land der literatuur.
Y0949: TIELROOY, Johannes. - Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle.
M3351: TIEMANN, Hermann. - 60 Jahre Maximilian-Gesellschaft 1911 - 1971. Eine Auswahl aus den von der Gesellschaft in den Jahren 1911 bis 1971 veroffentlichten Buchern.
B0901: TIEMEIJER, Willem Frederik. - Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch.
T1943: TIENHOVEN, A.B. van. (ed.). - Het Gulden Jongensboek.
B2959: TIENHOVEN, H.J. van. - Kristalkijken.
T8988: TIENHOVEN, H.J. van. - Neomagisch.
L2808: TIERIE-HOGERZEIL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
T3964: TIERIE JR., J.F. - Acht Kerstliederen met piano- of orgelbegeleiding.
W3936: TIERIE-HOGERZIEL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
T3639: TIGGERS, Piet. - De Wielewaal. Derde bundel. Jeugd- en Volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaar-begeleiding.
Y1418: TIGGERS, Piet. (red.). - Jonge Stemmen. 65 Liederen-Teksten.
R7166: TIGGERS, Piet. (verzameld). - De Speelman. Een bundel muziekstukken zoals zij worden gespeeld in het Centrale Rode Muzikanten Gilde.
Y1852: JONGE TIJD. - Jonge-Tijd. Nr. 1. Eerste jaargang. October 1915.
Y3534: KOMENDE TIJDEN. - Komende tijden. 1e jaargang 1926. nrs: 12 t/m 26. (mist nr. 25). 2e jaargang 1926 nrs: 1 t/m 16.
Y2786: KOMENDE TIJDEN. - Komende tijden. 1e jaargang 1926. Nrs.: 1 t/m 26 (mist nr. 10).
Y4728: KOMENDE TIJDEN. - Komende Tijden. 1e jaargang No. 13. Kerstnumme. Bevat o.a.:Kees Boeke: Hoe heerlijk klink het jubellied. Martien Beversluis: Uit de donkere dagen voor Kerstmis. Aart v. Dobbenburgh: De Kaars.
R7118: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken; betrekkelijk den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel 3, 1843.
B1739: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken betreffende den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel I-V.
Y5599: TIJDINGZAAL. - Tijdingzaal no 14. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boekenliefhebbers. Redachtie A.H. Verheul.
T1938: TIJDSCHRIFT. - Jan Klaassen. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 1e jaargang nr. 1-2-3. Februari/Maart/Mei 1956. Drie nummers.
T1701: ORIENTATIE tijdschrift. - Inhoud: E. Verbeek: Gedichten. W. Schippers: Sentimentaliteiten om een walvis. Joken Muljono: Vijf gedichten. E.R. Duncan Elias. Voyage autour de ma chambre. Anoniem: Sasaks liefdeslied. J.B. van der Kamp: Muziek van gisteren en morgen. Omslag en vignetten van Johan van den Broek.
T7652: ONS TIJDSCHRIFT. - Ons tijdschrift 10de jaargang 1906, aflevering 8 en 11. Onder redactie van L. Buckmann, A.J. Hoogenbirk, J. Lens, G. Schrijver en J. van der Valk.
L2414: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Inhoud: L. Flam: Camus. Jan Greshoff. A. Mussche. G. Walschap. P. van Aken. Blanka Boeye. J. van der Bol. W Meewis. Guy Voets B. Cami. Johan Daine e.a.
R6751: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 21: Bibliotheken van geneesheeren.
R6750: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 14: Het affiche als hulpmiddel der geneeskunde.
Y3216: DE TIJDSTROOM. - De Tijdstroom, eerste jaar maart 1931, nr. 6.
C1640: TIJN, M. van. - Verdraaid verleden.
M7541: TIJN, B. van. - De inhoud van de vorm. De Nieuwe Gids 1885-1894. Maatschappij en politiek. Gekozen en ingeleid door ....
Y5341: TIJN, Maartje van. - Gedichten voor gedenkdag.
T7741: TIJN, Th. van. - La mennais, zijn "paroles d'un croyant" en hun publiek. Rede, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis op 12 januari 1970.
Y5715: TILANUS, Floris. - Keizer Karel verliefd. Een oeroude legende.
Y4085: DE TILBURGERBODE. - De Tilburgerbode Nieuws- en advertentieblad 2e jaargang Zaterdag 4 augustus 1863. No. 69.
Y0163: TILLEMA-HEIJNEN, Lie. - Moeders, uw kind is geen kanonnenvlees.
H0593: TILLEMANS, Th. - King and courtier. A cultural reconaissance into an age of transition. With illustrations drawn from the poetry of Sir Thomas Wyatt and other sources.
L8754: TIMAN, Sandra (ed.). - Cijfers ontcijferd. Zin en onzin van 0 tot en met 9.
T7910: TIME Pony Edition, nummer 23. - Time The Weekly Newsmagazine. Bradley How far to go? (World Battlefronts).
Y8859: TIME. - Time. April 21, 2003. Cover: Saddam Hussein by Roberto Parade.
Y4454: BRUMMENSCHE TIMES. - Brummensche Times no. 1. Abonnement: Een fooi aan de meid.
Y4446: THE TIMES. - The Times Literary Supplement Spring & Export number / Anglo-American Section. No 2044 saturday april 5, 1941.
L8317: TIMMER, E.M.A. - Een Vriendschap in de Negentiende Eeuw.
H6554: TIMMER, Charles B. / A. Yarmolinsky / B.O. Unbegaun. - Over Poesjkin.
K0074: TIMMER, Charles B. (ed.). - Halverwege, zeven moderne Russen. Vertaald en ingeleid door ...
K9303: TIMMER, Ernst. - Zwarte ogen.
T5218: TIMMER, Joan. [=Jan Hilvers]. - Thjazi. Een verhaal van dezen tijd.
B3217: TIMMER, Ernst. - Valetons verzamelwoede. Verhaal van verlangen.
M5866: TIMMER, Charles B. - Russische notities, een nieuwe bundel.
W0289: TIMMER, Charles B. - De kinderen van Jesenin.
B8740: TIMMERIJE, Anneloes. - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
T2259: TIMMERMAN, Aegidius W. - Tim's Herinneringen.
T1960: TIMMERMAN, A. (ed.). - Syntaxis. 1e lijst.
Y5767: TIMMERMAN, Anna. - Machteloos? Ooggetuigen van de Jodenvervolging.
B9123: TIMMERMAN, Aegidius W. - Tim's herinneringen.
R1144: TIMMERMANS, Felix. - Lierke-Plezierke. Beschrijving van den folkloristischen stoet die de stad zal rond gaan t.g.v. het vijftigjarig huwelijksfeest van Peborgh-Verstraeten...
P2003: TIMMERMANS, Felix. - Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken.
T0739: TIMMERMANS, B.J.H.M. - Montaigne en onze tijd.
L8959: TIMMERMANS, Karel J. - Kamiel! of Het leven en streven van C. Huysmans.
L0530: TIMMERMANS, Felix. - Bij de krabbekoker.
B5656: TIMMERMANS, Felix. - Pieter Bruegel.
K6827: TIMMERMANS, Felix. - Adriaan Brouwer.
T4765: TIMMERMANS, Jan. - T.G. Masaryk en de vestiging van den Tsjechoslovakschen Staat.
Y6526: TIMMERMANS, Felix. - Minneke Poes.
Y0770: TIMMERMANS, Felix. - Minneke Poes.
K4739: TIMMERMANS, Lia. - Mijn vader.
R6933: TIMMERMANS, Felix. - De pastoor uit den bloeyenden wijngaert.
Y0765: TIMMERMANS, Felix. - Pijp en toebak.
Y8683: TIMMERMANS, Felix. - Anna-Marie.
Y9981: TIMMERS, Jan J.M. - Gerard Lairesse. Eerste deel. [niet verder verschenen].
R8207: TIMMERS, J.J.M. - De beeldhouwkunst van het Neder- en Middenmaasdal tijdens de 16de eeuw.
W6444: TIMMERS, Oscar. - Oogappel, roman.
R7702: TIMMERS VERHOEVEN, P.F. - Verhandeling over de verdiensten van Jeremias de Decker.
R7123: TIMMERS, Jan J.M. - Gerard Lairesse. Eerste deel. [niet verder verschenen].
T6102: TIMOTHEUS. - Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937.
Y4084: TIMOTHEUS. - Timotheus. Geillustreerd Weekblad voor Jongelui. 6e jaargang 2 Februari 1901 No. 18.
Y5596: TINKEBELL. - Wat allemaal goed zou zijn voor de wereld. Pietje Bell lezing 2011.
E0133: TIQ. - OSKAMP, Anton, André Goewie, e.a., (red). - Tiq. Voor jongelui met een gezonde en progressieve belangstelling.Volledige set Nr. 1 t/m 14. mist nr. 7.
Y4715: TIROLER, von einem. [Hormann, N. von]. - Tirol unter der baierischen Regierung. Mit Aktenstucken. volume I.
K7819: TISSEN, Chiara. - De valduik.
B4007: TITSELAAR, Marion. - Het Getij 1916-1924.
Y3926: TJASINK, J. - Op 'skonings verjaardag 1861. Een Stem uit het Volk. Voorgedragen op den Amsterdamschen Schouwburg.
R7734: TJEBBES, P. - Socialisatie en zonde.
Y7545: TJEENK WILLINK, H.D. - Uitgeverij H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem. 16 prospectussen en drie bestelkaartjes.
Y7544: TJEENK WILLINK, W.E.J. - Uitgeverij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. 18 prospectussen en drie bestelkaartjes.
W8991: TJEENK-WILLINK, W.E.J. - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838. 1 mei. 1963.
C0320: TJIKAMATS, Monzaemon. - Dramatische verhalen. Vertaling S. van Praag.
T2753: TODTS, Herman. - Van Gemeenschap tot Gemeenschap. De Onvoltooide Symfonie.
R3969: TODTS, Herman. - Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden III. Belgie op de tweesprong.
T2295: TOE LAER, Annie M. - 't Vagevuur.
Y9233: TOEBOSCH, Moniek. - Als zodanig niet herkenbaar, is dat duidelijk?
Y4172: DE TOEKOMST. - De Toekomst. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang no. 39. (proefnummer ter kennismaking 25 dec. 1915).
Y8421: DE TOEKOMST. - De Toekomst. December 1944. Nr. 9.
R7088: TOER, Pramoedya Ananta. - Korruptie. Roman.
L0131: TOERGENJEF, J.S. - Klop klop klop. Uit het Russisch vertaald door Z. Stokvis.
T3942: TOERGENJEv, Ivan. - Klop klop klop. Een studie. Vertaald door Carl en Rebecca Ebeling.
T8897: TOERGENJEW, I.S. - Een koning Lear van de Steppe. Asja.
H1626: TOERGENJEW, Iwan. - Een koning Lear van de Steppe. Vertaling Aleida G. Schot. Illustraties Bob Buys.
B9299: TOERGENJEW, Ivan. (Turgenief). - Een koning Lear van de Steppe. Vertaling S. van Praag.
B9186: TOERGENJEW, I.S. - Klara Militsj. Vertaling Else Bukowsky.
B3043: TOERGENJEW, Iwan. - Hamlet en Don Quichote. Vertaling Aleida G. Schot.
R8188: TOERGENJEW, Iwan. - Gedichten in proza. Vertaling Aleida G. Schot.
R8178: TOERGENJEW, Iwan. - Een koning Lear van de Steppe. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Bob Buys.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1