Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R2768: SCHOOLMEESTER, De. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker.
Y6745: EX-SCHOOLMEESTER. - Uit de dierenwereld. Humoristische legenden in rijmelende kreupelverzen.
Y9993: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T2835: SCHOOLMEESTER, Den. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
B0838: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
K8445: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Met inleiding van J. van Lennep en de oorspronkelijke illustraties.
Y9987: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
Y9983: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
Y9984: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Een keuze met zeven oorspronkelijke illustraties. Verzameld door Jaap Romijn.
L1943: SCHOON, J. (ed.). - LEVENDE TALEN. Joyce nummer.
R8834: SCHOON, J. - Volksleger of politieleger?
B5885: SCHOONDERGANG, H.J. - B.B. lacht, Brigitte huilt.
M8242: SCHOONDERGANG, Huub. - ... en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd.
R4565: SCHOONEES, P.C. - Die Afrikaanse Woordeboek.
T4955: SCHOONEVELD, C.H. van. - Over de woordsoorten in het moderne Russisch.
R4282: SCHOOR, Rob van de. - Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930.
R7610: SCHOOT, Y. van der. - Vlucht naar Frankrijk.
Y0424: SCHOOTEMEYER, Willy. - K.L.M. The Flying Dutchman. March. (piano).
Y6071: SCHOOTS, Hans. - Bert Haanstra: schilder, tekenaar, fotograaf.
R3266: SCHOOTS, Hans. - Bert Haanstra. Filmer van Nederland.
L9179: SCHOPENHAUER, Arthur. - Sobre Livros e Leitura. / Uber Lesen und Bucher.
R3162: SCHOPENHAUER. - Kleines Schopenhauer-Brevier. Gedanken aus dem Handschriftlichen Nachlass. Auswahl und Nachtwort von Rudolf Malter.
T5447: SCHORER, G.L. - Annexatie. Een recht en een plicht.
T2718: SCHOTEL, G.D.J. en H.C. Rogge. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw.
B7912: SCHOTEL, G.D.J. - Brief van Dr. G.D.J. Schotel, Predikant te Tilburg, aan Mr. J. de Wal, Hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage.
B7820: SCHOTEL, G.D.J. - De winterkoning en zijn gezin.
R5327: SCHOTEL, G.D.J. (voorwoord). - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot.
Y9154: SCHOTEL, G.D.J. - Gedachten over het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen en den vervaardiger van hetzelve.
Y9407: SCHOTEL, G.D.J. - Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling.
Y2845: SCHOTTE, Jan. - De bondgenoot. Verhalen.
Y6982: SCHOTTLER, Horst. - Wereldgeschiedenis in een lesuur. Bewerkt door W.G.F. Snijders.
H8084: SCHOUTEN, Johan. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
Y4988: SCHOUTEN, Marian en A. Alberts. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919.
T6138: SCHOUTEN, J. - Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen.
H0646: SCHOUTEN, Rob. - Het krantengevoel van....
L4796: SCHOUTEN, Alet & Simone SCHELL (eds.). - Vignetten van Enschede op Haarlems stramien. Joh. Enschede en Zonen 1703-1978.
B6841: SCHOUTEN, J.H. e.a. - Aspecten van de Romantiek. Zes lezingen.
B6080: SCHOUTEN, Johan. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
K9724: SCHOUTEN, J.A. - Over de wisselwerking tussen wiskunde en physica in de laatste 40 jaren.
B5029: SCHOUTEN Hzn., L. - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het Vijftal opmerkingen over de dusgenaamde Gezangen-quaestie, voorkomende in het Weekblad De Heraut van zondag 8 februari 1885.
T5231: SCHOUTEN, J. - Inder gherechticheyt. Rede.
T8422: SCHOUTEN, Rob. - Gedichten 2.
K5679: SCHOUTEN, Wim. - Een vak vol boeken.
R7242: SCHOUTEN, Martin. - De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
B2173: SCHOUTEN, Anton. - De Nederlandsche Groote Trawlvisscherij.
W4021: SCHOUTEN, Rob. - Carabas ontvluchten.
R1799: SCHOUTEN, Rob. - Cinema Literair. Film in de Nederlandse literatuur. Samengesteld door...
Y4991: SCHOUTEN, Ted. - Dwaalsporen. Oorlogsmisdaden in Nederlands-Indie 1945-1949.
R5889: SCHOUTEN, J. - Partijformatie en partijgroepeering.
Y8199: DE SCHOUW. - De Schouw. Een modern staatkundig en cultureel weekblad. 4e jaargang no 141 Vrijdag 18 Mei 1945. Wij zijn thans vrij! Wat nu?
R1791: SCHOUWENAAR, Jaco. - Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845).
R3802: [SPINOZA] SCHRADER, Fred E. - Substanz und Begriff: zur Spinoza-Rezeption Marxens. Vortrag, gehalten zu Rijnsburg am 19. Mai 1984.
R3152: SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.
T0621: SCHRAMA, NIC. - Dagblad De Tijd 1845-1974. (Dieu et mon droit).
Y8339: SCHRAMEIJER, Flip. - Buiten adem. Roman. [voorpublicatie].
Y4717: SCHRAMM, C.C. - Saxonia Monumentis Viarum Illustrata Hoc est De Statuis Mercurialibus Columnis Brachiatis Ac Milliaribus = Von denen Wege-Weisern, Armen- und Meilen-Säulen Una Cum Affinibus De Angariis et Parangariis, Postarum Origine ... Tractatio Historico-Juridico-Politica, Accedentibus, Pr¾ter Rescriptor. Responsor. Documentorum Appendicem, ... Figuris Aeneis, ... Auctore Carolo Christiano Schramm, Dresdensi
T2729: SCHRANT, J.M. - Redevoeringen en Verhandelingen. Twee delen.
B8632: SCHRANT, J.M. - Redevoering over den waren volksroem.
R4562: SCHRANT, J.M. - Leerrede over de pligten van onderdanen jegens de burgelijke overheid.
B6505: SCHRANT, J.M. - Het oproer te Antiochie en deszelfs afloop; of het vermogen van de Godsdienst.
Y0938: SCHRANT, J.M. - Lofrede op Godfried van Bouillon.
Y9042: SCHRANT, Joannes Mathias. - Redevoering over het beoefenenswaardige der Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om hare voortbrengselen.
Y9485: SCHRANT, Joannes Mathias. - Redevoering over het beoefenenswaardige der Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om hare voortbrengselen.Gehouden, ter aanvaarding van het Hoogleeraarambt in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde, aan de Hoogeschool te Gend, Den derden van Louwmaand MDCCCXVIII.
L0105: SCHREGEL-ONSTEIN, Francine. - De Ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
T0773: SCHREUDER, Johan George. - Onderzoek naar het oude strafrechtssgebruik volgens hetwelk eenen veroordeelde kwijtschelding kon worden verleend wanneer eene vrouw hem wilde huwen.
B1329: SCHREUDER, Max. - Ik mis de dingen die je zou zeggen op normale dagen.
T2770: SCHREUDERS, Piet et al. - Twee jaar later... VPRO-Blad no. 7
R0683: SCHREUDERS, Piet (ed.). - Furore no. 9. januari 1978.
R0679: SCHREUDERS, Piet (ed.). - Furore Vol. 1 no. 3. mei 1976.
H4922: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 39.
B5691: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant nr. 28.
B5558: SCHREUDERS, P. (ed.). - De Poezenkrant 49.
Y6790: SCHREUDERS, P. (red.). - De Poezenkrant 23.
M4864: SCHREUDERS, Piet. - The book of Paperbacks. A visual history of the Paperback. Translated from the Dutch by Jos Pachter.
R7972: SCHREUDERS, Piet. - Paperbacks, U.S.A. Een Grafische Geschiedenis, 1939-1959.
Y6279: SCHREUDERS, Piet. - Lay in - Lay out en ander oud zeer.
Y0963: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 59.
Y0962: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 58.
L0270: SCHREURS, Jacques. - Mijn moeder Elisabeth. Roman uit de mijnwerkerswereld.
K9813: SCHREURS, Jacques. - Odyssee van het kind Margreet.
K5261: SCHREURS, Jac. - De pieta. Een mysteriespel van droom en gelijkenis.
R5736: SCHRIECK, M. van der. - Waar stond de Regale Abdij van Egmond? Onderzoekingen.
L6946: SCHRIJNEN, Jos. - Het Latijn en de theorie van de Ino-Europeesche randtalen.
L5838: SCHRIJNEN, Jos. - Taal en Kultuur.
L5512: SCHRIJNEN, Jos. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de Christelijke Oudheid.
B6743: SCHRIJNEN, Jos. - De Latijnsche genitief singularis van de O-stammen.
R1059: SCHRIJVER, G. - Jobje's avontuurlijke jeugd.
R0756: SCHRIJVER, G. - De lichte last.
R0754: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
R0755: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
R0753: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
T0175: SCHRIJVER. - Zakboekje voor het volk. Lessen van Pluto aan de armen en aan de rijken.
W7814: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie. Met reproducties van de besproken handschriften in een bijlage.
B2589: SCHRIJVER, J. - Maeterlinck. Een studie.
T7564: SCHRIJVER, Elka. - Glas en kristal. Deel 2: Van midden 19e eeuw tot heden.
T7563: SCHRIJVER, Elka. - Modern glas en kristal.
H5913: SCHRIJVERS, Joke. - De boodschap van het vijfde ontwikkelingsdecennium.
T3650: MEEST GEACHTE SCHRIJVERS. - De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
T6567: SCHRIJVERS, Reebrecht. - Verduitsching onzer meest gebruikte doopnamen.
H0924: [BRAAK, M. ter] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. - Menno ter Braak.
H0428: [ROLAND HOLST, A.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 1. - A. Roland Holst.
L1913: [BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. - Anna Blaman.
M9909: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van Suriname.
R2738: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
M8006: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
M8007: [KEMP] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 7. - Pierre Kemp.
K6776: [MARSMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 4. - H. Marsman.
Y4922: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. SALVERDA, Murk. e.a. (ed.). - In Indie geweest. Maria Dermout - H.J.Friedericy - Bep Vuyk.
K2769: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
K2552: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
K2139: [COUPERUS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 9. - Louis Couperus.
Y8327: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. BUUL, Tine van, Aukje Holtrop e,a. (eds.). - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt.
H4796: SCHRIKS, C.F.J. - Neem nou papier... een kleine historie over de uitvinding van het papier.
K6875: SCHRIKS, Chris (ed.). - Presse-papier. Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier.
K1158: SCHRIKS, Chris (ed.). - De vervaardiging van Japans handpapier.
L3334: SCHRILL, Ernst. - Uit Ruslands Steppen. Vertaling P.J. van Melle.
R5637: SCHRODER, P.H. - De Muiderkring. Historisch tafereel in een bedrijf.
B4525: SCHRODER, Pieter Hendrik. - Parodieen in de Nederlandse Letterkunde.
Y5456: SCHRODER, Allard. - Krantenknipsels van/over Allard Schroder.
W4022: SCHRODER, Louis. - Hoog zomer.
K3325: SCHRODER, P.H. - Van Aalmoes tot Zwijntjesjager.
K2882: SCHRODER, P.H. - En met zo'n juffertje ging dominee trouwen. Twintig Nederlandse en Vlaamse schrijvers bekeken.
Y0303: SCHRÖDER, Fritz. - Das Linotype Brevier.
T3900: SCHROEDER-WESKI, E. - "Industriele revolutie". Tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielindustriemuseum te Enschede.
Y1976: SCHROEDER, Hans Ernst. - Neri. Romein en reformator.
T2678: SCHRYVER, Reginald de. - Uit het archief van Frans van Cauwelaert I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische Politiek 1895-1918. Inleiding en aantekeningen door R. de Schryver.
H3802: SCHUBART, Walter. - Dostojewski en Nietzsche. De symboliek van hun leven.
B4687: SCHUBART, J.W. - Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent 1813.
Y8046: SCHUCHART, Max. - Sprekend mijzelf. Gedichten.
B3089: SCHUDDEBOOM, P.H. - Dutch Co. Schuddeboom.
H2963: SCHUDDEKOPF, Otto-Ernst. - Grote stromingen der 20e eeuw. Fascisme. Vertaling M.W. Blok.
R3027: SCHUHMACHER, Antiquariaat. - Provo-Bulletin.
Y6207: [HERMANS] SCHUHMACHER. - Catalogus 205: W.F. Hermans. 2e druk met supplement.
Y6206: [HERMANS] SCHUHMACHER. - Catalogus 205: W.F. Hermans.
Y7850: SCHUHMACHER. - In den zoeten Inval. Catalogus 220. Verschenen bij de Tentoonstelling Nederlandse Literatuur & Drukkunst, 246 Collector's Items uit de Schatkamer van Antiquariaat Schuhmacher (van 15 tot 25 november 1989).
Y7851: [ACHTERBERG] SCHUHMACHER. - Gerrit Achterberg (1905-1962). Onze grote dichters III.
Y7852: SCHUHMACHER. - Russian Avant-Garde Books 1912-1932. Catalogue 238.
Y9659: SCHUHMACHER. - XXth Century Art: Avant Garde & Illustrated Books. Catalogue 240.
Y9660: SCHUHMACHER. - Gedrukt in Holland & Vlaanderen 1550-1770. Catalogue 232.
R5665: SCHUILING, R. - Nederlandsche Landschappen III: De boompjes te Rotterdam.
Y7824: SCHUITEMAKER, Y.C. - Slaoven. Klucht in ain bedrief. Naar het Friesch omgezet ien 't Grönnings door H.
T9366: SCHULLER, Sepp. - Albrecht Durer in den Niederlanden.
T2571: SCHULTE, Alfred. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
H5572: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Rassenproblemen en burgerrechten in de Verenigde Staten.
H4041: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Tijd voor eeuwigheid.
T8807: SCHULTE NORDHOLT, J.W. (ed.). - Wanneer dit tijdlijk leven endt. Gedichten over de dood. Een bloemlezing.
B4574: SCHULTE NORDHOLT, Jan Willem. - Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid.
T8480: SCHULTE NORDHOLT, Jan Willem. - Waarom wil je dat ik zing. Vertaald.
K5495: SCHULTE, A.G. (ed.). - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na.
Y3538: SCHULTE. F.W.C.L. - Het gebed voor onze Koningin. Predikatie gehouden door F.W.C.L. Schulte in de Hervormde Kerk te Muiden op Woensdag 31 Augustus 1898.
Y4997: SCHULTE, Addie. (ed.). - Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands-Indie. De Tweede Wereldoorlog in ooggetuigenverslagen.
Y2679: SCHULTS, Ulfert. - Scherzo voor piano, op 12.
Y2993: SCHULTS, Ulfert. - Berceuse & Tourbillon. OP 32.
Y0928: SCHULTS, U. - Het Byronianisme in Nederland.
B5341: SCHULTZ, Wilhelm. - De horlogemaker aan de werkbank. Handboek en vraagbaak voor herstellers en horlogers.
Y8519: SCHULTZ, Jeanne. - Colette's Novene. Uit het Fransch vertaald door Wilhelmina Seiffert.
K9758: SCHULTZE-NAUMBURG, Paul. - Kulturarbeiten Band V: Kleinburgerhauser. Herausgegeben vom Kunstwart.
L8008: SCHULZ JACOBI, J.C. - De Nederlandsche Doodendans.
Y2937: SCHULZ-ANKER, Erich. - Formanalyse und Dokumentation einer serifenlosen Linearschrift auf neuer Basis: Syntax-Antiqua.
R4284: SCHULZE, Franz (ed.). - Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Wuerdigung der Reiseberichte Springers zur Einfuehrung in den Neudruck seiner 'Meerfahrt' vom Jahre 1509.
Y3365: SCHULZE, Friedrich. - Der deutsche Buchhandel und die geistigen Stromungen der letzten hundert Jahre.
T3359: SCHUMAN, L.O. - Een moderne Arabische vertelling : Nagib Mahfuz, Awlad Haritna.
T5595: SCHUMANN, B.Th.K. - De strijdwijze der Kollewijners en: Een gebladerde stam zonder takken. Denkende menschen ter overweging aangeboden.
R6932: SCHUMANN, B.Th.K. - Vriend of Vijand van het Nederlandsch? Een protest tegen taal-vandalisme.
R9590: SCHUPP, Sjeng & Michiel van Dijk and guests. - Kijkshock 3. 9 music animations. Boek + DVD.
R8575: SCHUR, Ernst. - Das Buch der dreizehn Erzahlungen.
T3336: SCHUR, Ernst. - Grundzuge und Ideen zur Ausstattung des Buches.
T6981: SCHURER, Fedde. - Geloofsonderzoek. Vragen, mij voorgelegd door het bestuur der Chr. school te Lemmer.
H5937: SCHURER, Fedde. - Simson.
T8858: SCHURER, Fedde. - Simson.
T8859: SCHURER, Fedde. - Protestants protest. Kanttekeningen bij het mandement der rooms-katholieke bisschoppen.
T8857: SCHURER, Fedde. - Fiif en tweintich Fryske dichters.
R5230: SCHURER, Fedde. - Fersen.
L2449: SCHURER, Fedde. - Fersen.
R9990: SCHURER, Fedde / J.J. Buskes / H. van Houten. - De klokken van Rome. Krachten en tegenkrachten. Steun aan de Volkenbond mits....
Y2994: SCHURER, Fedde / P. Folkertsma. - Kampsangen.
R7251: SCHURER, Fedde. - Ienriedich en Trou. Radio toespraak gehouden op 5 maart 1941.
R1350: SCHURER, Fedde. - Fen twa wallen. Fersen.
R7030: SCHURER, F. - Christendom en oorlog.
R7029: SCHURER, F. - Kristendom en Oarloch.
R7028: SCHURER, Fedde. - Folk en Tael.
T3492: SCHUREREN, Fedde. - Lof fen alle tiden. Psalmen, gesangen en lieten. Gearbrocht en fortaeld.
M7623: SCHURGERS, Jan M.G. - Jan Hanlo.
T7551: SCHURING, H.A. - De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. The influence of the landscape on military operations during the Second World War.
Y3478: SCHURINK, H.J.A.M. (ed.). - Catalogus van de Koning Willem II tentoonstelling in het Paleis Raadhuis te Tilburg, 12-20 Maart 1949.
B5872: SCHURMANN, Jules. - De eenzame weg.
R9891: SCHURMANN, Willem. - De Violiers. Tragi-komedie in vier bedrijven.
Y6712: SCHURMANN, Jules. - Chineesche verzen. Bewerkt naar vertalingen van J. Gautier en A. Polario.
R6283: SCHURMANN, Jules. - Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithographieen van Willem E. Roelofs Jr.
T4069: SCHURMANN, Ulrich. - Teppiche aus dem Orient: Mit 124 Farbtafeln.
R4038: SCHUSTER, Aharon en Menachem E. Bolle e.a. - Liber amicorum voor Opperrabijn A. Schuster t.g.v. zijn zestigste verjaardag.
B5011: SCHUT, D.W.O.A. - Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart.
R7335: SCHUT, D.W.O.A. - Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart.
T6545: SCHUTJES, Henrik. (red.). - Ontwikkeling. Populair Maandschrift voor Natuurwetenschappelijke en Wijsgeerige Vraagstukken. 1e jaargang 1914.
B7255: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
B5445: SCHUTTER, G. de & J. Taeldeman. - De ovenpaal. Een kommentaar bij de kaart voor het Nederlandse taalgebied.
W0477: SCHUTTER, Freddy de. - Het verhaal van de Nederlandse literatuur, Middeleeuwen, Renaissance-Barok. Band I.
K1772: SCHUTZ, Friedrich. - Aloys Ruppel Leben und Werk.
R2465: SCHUTZEICHEL, Rudolf - Koln und das Niederland. Zur sprachgeographisch-sprachhistorischen Stellung Kolns im Mittlelalter.
T1134: SCHUUR, Koos. - Novemberland.
L3282: SCHUUR, Koos. - Fata Morgana voor Nederlanders en andere gedichten.
T7641: SCHUUR, Koos en Aldert Witte. e.a. - Het draaiorgelboek. Dat is een verzameling liederen op lichte wijs.
K8789: SCHUUR, Koos. - En de kookaburra lacht. Brieven van een emigrant.
R9196: SCHUUR, Koos. - Herfst, Hoos en Hagel, gedichten.
K6420: SCHUUR, Koos. - Waar het was. Gedichten.
M5595: SCHUUR, Koos. - Herfst, Hoos en Hagel, gedichten.
B1961: SCHUUR, Koos. - Gunter Grass, informatie.
T7159: SCHUURMAN, Herman. [=J.H. Scheps]. - Plaats en Taak van de Illegale Beweging na den Oorlog.
Y9450: [SPINOZA] SCHUYT, Kees. - Spinoza, het ecologsch denken en de verandering van levensstijl.
Y5876: SCHUYTER, Jan de. - Sint Niklaas in de Legende en in de Volksgebruiken.
R2243: SCHUYTER, Jan De. - Drij moorden voor vijf cens. Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws. Met teekeningen door Gaston Schuermans.
R6899: SCHUYTER, Jan De. - Tijl tegen den Mof. Vlaamsche Volkshumor tijdens den Oorlog. Teekeningen van A. en M. Payot.
R6844: SCHUYTER, Jan de. - Geheime bladzijden uit het heldenboek van den weerstand. Teekeningen Willy Mertens.
R6786: SCHUYTER, Jan De. - Teun Koekeloer vertelt. Antwerpsche letterkundigen en kunstenaars in hun hemdsmouwen. Met teekeningen door Gaston Schuermans.
T1577: SCHUYTVLOT, A.C. (ed.). - Papier in de U.B.A. Catalogus bij de tentoonstelling ingericht t.g.v. de zeventigste verjaardag van Mevr. B.J. van Ginneken-Van de Kasteele, van 1965 t/m 1979 conservatrice van de papierhistorische Labarre-Collectie in de UBA
W5626: SCHWANDNER, Johann Georg. - Calligraphy. Calligraphia Latina.
H6027: SCHWARTZ, Gary. - Rembrandt zijn leven, zijn schilderijen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
P1959: SCHWARTZ, Gary & Marten Jan Bok. - Pieter Saenredam. De schilder in zijn tijd. Uit het engels vertaald door Loekie Schwartz.
L5123: SCHWARZENFELD, Getrude von. - Karel V vader van Europa. Vertaling Johan van Os.
H8318: SCHWEBER, S.S. - In the shadow of the bomb. Bethe, Oppenheimer, and the Moral Responsibility of the Scientist.
R0174: SCHWEIGMAN, F.A.A. - De eigendomsphilosophie van Hugo de Groot.
M3803: SCHWEIZER, Richard. - De laatste kans. Vertaling David de Jong.
K0120: SCHWENCKE, Johan. - Het gouden getij.
R3570: SCHWENCKE, Johan. - Bibliographie en andere gegevens over het Nederlandsche exlibris.
T0501: SCHWENCKE, Johan. - Het Beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960.
W8556: SCHWENCKE, Johan. - Het Exlibris in Nederland. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
K3963: SCHWENCKE, Johan. - Het letter-exlibris.
R2321: SCHWENCKE, Johan. - Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject.
R2316: SCHWENCKE, Johan. - Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960.
Y8705: SCHWENCKE, Johan. - De houtgravure in de hedendaagse Engelse boekkunst.
Y5856: SCHWOB, Marcel. - Essay over mijn paraplu. Vertaling Mirjam de Veth.
Y9571: SCIASCIA, Leonardo. - Todo modo. Het gevaar van geestelijke oefeningen.
B8432: SCIRTOPODES [=Antonius Hirschig Cz.]. - De Oranje-woorden in Februarij 1857, getoetst aan de waarheid.
T9942: SCIULLO, Pierre di. - Expériences graphiques et typographiques.
H6796: SCOTT, Walter. - De oude pelgrim. Vertaling Gerard Keller.
H6792: SCOTT, Walter. - De Oudheidkenner. Vertaling Gerard Keller.
H1884: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
L4704: SCOTT, George Ryley. - Phallic worship. A history of sex and sex rites in relation to the religions of all races from antiquity to the present day.
W5127: SCOTT, C.P. - C.P. Scott 1846-1932. The making of The Machester Guardian.
Y8225: SILK SCREEN. - Silk Screen. Het vakblad voor Silk Screendrukkers. 1e jaargang no 2, September 1952.
B5857: SCRIPTORES. - Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen.
B5856: SCRIPTORES. - Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen.
Y5784: SDU. - Uitgeverij Sdu Uitgevers, Sdu Standaard. Den Haag. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
T6312: SEARLE, V. & R. Clayson. - Zeefdrukken op stof.
R4921: SECKER, Martin (ed.). - The Eighteen-Nineties. A Period Anthology in Prose and Verse. Introduction by John Betjeman.
Y0508: IOANNES SECUNDUS. - Het Boeck der Kvskens. Nv aldereerst vviit Tlatijn overgestelt in onse gemeine Nederdvviittsche Taele eensdeels bii Ian van Hovt, ende eensdeels bii Dovza ende Anderen, Liefhebberen der Nederduijtscher Poëzyen.
Y7704: SEEHAFER, Klaus. - Johann Wolfgang von Goethe. Dichter, Naturforscher, Staatsmann 1749-1832.
R2323: SEESSLEN, Georg en Bernt Kling. - Unterhaltung: Lexikon zur popularen Kultur. I: Western Science Fiction, Horror, Crime, Abenteuer. 2: Komik, Romanze, Heimat und Familie, Sport und Spiel, Sex.
B8627: SEGAAR, Carolus. - Lijk-zang ter Gedachtenis op het Overlijden van den hoogeerwaarden en hooggeleerden heer Carolus Segaar, Professor in de Grieksche Taal, en Predikant te Utrecht. Overleden den 22 December 1803.
Y0685: SEGERS, Gustaaf. - De Algemeene Letterkundige Taal en De Beschaafde Omgangstaal in de Normaalschool, de Volksschool en het gewone leven.
R2419: SEGERS, Guy e.a. - Uilenspiegel. Wie ben jij? Zeven eeuwen Uil en Spiegel.
H5171: SEGGELEN, A.J.M. van (ed.). - Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaers.
L2583: SEGHERS, Greta. - Het eigenzinnige leven van Angele Manteau.
B6169: SEGHERS, Anna. - Het echte blauw. Een vertelling uit Mexico.
K5517: SEGHERS, Greta. - Wat ge leest en schrijft, dat zijt ge zelf.
Y9970: SEIFERT, Jaroslav. - Drie sneeuwvlokken. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
K0664: SEIFERT, Milos. - Herinneringen aan Holland. Op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden.
R8108: SEIPGENS, Emile. - De kapelaan van Bardelo, tonelen uit Limburg.
Y9913: SEIZ, Johann Christiaan. - Het derde jubeljaar der uitgevondene boekdrukkonst, behelzende een beknopt historis verhaal van de uitvinding der edele boekdrukkonst. Waar in onpartydig aangewezen word, wanneer, door wien en waar ter plaatse dezelve eerst uitgevonden, vervolgens hoe langer hoe meer beschaafd, en verder door de waereld verspreid is geworden? en welke groote nuttigheden daar door aan dezelve toegebragt zyn?
K4992: SEL, M.R. - Van het experiment tot Xanthippe. De roman van Paul Lebeau.
Y0092: SELBIE, W.B. - Christelijk Nationalisme.
K4831: SELDAM, Peter ten. - Wonderlijke weefsels.
R7079: SELHORST, B. - Reclame. Theoretische beschouwingen en practische toepassing.
Y2286: SELLES, Hedwig. - Wie hier binnentreedt. Gedichten.
L4420: SELM, Bert van (ed.). - Vande Druckerije. Dialoog over het boekdrukken, toegeschreven aan Christoffel Plantijn, in een anonieme bewerking uit het laatste decennium van de zestiende eeuw.
H9450: SELM, Bert van. - Inzichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel.
B4097: SELM, B. van. - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.
T5437: SELMER, Agot Gjems. - Een bloemensprookje over het ontstaan van het leven, een vervolg op Een doktersfamilie in het Hooge Noorden.
K5710: SELMS, A. van. - Arabies-Afrikaanse studies. I. 'N tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus.
B7114: SENDEN, Leo. - Mooie vlinders.
H1220: SENDER, Ramon. - De tuinman en de koningin. Vertaling Helene J. Meijer.
W6702: SENDER, Ramon. - Zeven rode zondagen.
M1465: SENDER, Ramon. - De tuinman en de koningin. Vertaling Helene J. Meijer.
K1842: SENGERS, W.J. - Homoseksualiteit als klacht. Een psychiatrische studie.
W0090: SEPAMLA, Sipho. - De ondergang van Johnstown. Vertaling L. Jalvingh.
Y3789: SEPARAAT. - Het leven van Jan Camphuis, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien.
Y3788: SEPARAAT. - Het leven van Henrik Brouwer, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien.
Y2284: SEPERS, Henry. - Je zadelt een vlinder. Gedichten.
R0196: SERGANT, M.C. - Taal & Logica. Openbare les.
R0983: SERGE, Viktor. - Een brandend vraagstuk: Marxisme en Anarchisme. Uit het frans vertaald en van een inleiding voorzien door Jantien Vermeer.
R8226: SERGEJENKO, P. - Hoe Tolstoy leeft en werkt.
L8531: Poetry International Serie. - Machine van woorden. Gedichten van Z. Herbert, M. Holub, G. Kunert, V. Popa.
K2975: Poetry International Serie. - Oktober is mijn keizerrijk. Zeven moderne Japanse dichters.
K2972: Poetry International Serie. - De circusklanten zijn weg. Gedichten van H.C. Artmann /J. Becker. e.a.
R8138: SERRARENS, Ed. A. - De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens).
T5338: SERRURIER, C. - Descartes, Leer en Leven.
L3836: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Oranje-album. Feestbundel ter gelegenheid van het aanvaarden der regeering door H.M. Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898.
B5217: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Haagsch Jaarboekje voor 1897. Negende jaargang.
P1848: SERVAES, Anke. - Spreekuur.
K3574: SERVAES, Jan. - De boekenindustrie in Vlaanderen. Een verkennende studie naar de structuur en werking van het uitgeven, distribueren en consumeren van boeken.
T1834: [WILDE] SEVERI, Rita (ed.). - Oscar Wilde in Italia. L'anima dell'uomo.
T1343: [SPINOZA] SEVERIJN, Johannes. - Spinoza en de Gereformeerde Theologie zijner dagen.
E0193: SEVERIN, Tim. - Indische zeiltocht. Op zoek naar de oorsprong van het darwinisme.
T2877: SEVERINSEN, Hans. - Er kan zoo veel gebeuren in acht dagen. Geautoriseerde vertaling uit het Deensch van Willy Corsari en Hedda Sydberg.
B0880: SEVERUS, Claudius. [=Lod. Severeijns]. - Waarom? Daarom!
R8857: SEYFFARDT, A.L.W. - Onze nationale weerkrachten.
T6933: SEYMOUR COCKS, F. - Het oorlogsgevaar. Schokkende onthullingen uit de hedendaagsche diplomatie. Vertaling Annie van der plaats. Voorwoord J.B. Meijer.
M6743: SEYMOUR-SMITH, Martin. - From bed to verse. An unashamed Pillow Book. Compiled and introduced by....
L1445: SEYS, Raf. (ed.). - De andere Jan Vercammen ook 60.
K6699: SEYS, Raf. - Skrow '66. Schrijvers en Kunstenaars in het Rijksonderwijs in West-Vlaanderen. Aspect '66.
Y9306: SGM. - Schweizer Graphische Mitteilungen. 11 x.
H8207: SHACKLETON, Robert (ed.). - The John Johnson collection. Catalogue of an exhibition.
E0105: SHAH, Tahir. - Het huis van de Kalief. Leven in een Marokkaans paleis.
Y2740: SHAKESPEARE, William. - Othello. Tragedie in vijf bedrijven in de vertaling van Bert Voeten.
R0978: SHAKESPEARE, William. - Macbeth. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
R0977: SHAKESPEARE, William. - Naar het u lijkt. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
L8185: SHAKESPEARE, William. - The Phoenix and the Turtle.
T8931: SHAKESPEARE, William. - Romeo and Juliet.
H5263: SHAKESPEARE, William. - Histories. / Comedies. Twee delen.
R0120: SHAKESPEARE, William. - Naar het u lijkt. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
B9766: SHAKESPEARE, William. - De werken van William Shakespeare. Vertaald door L.A.J. Burgersdijk.
Y3801: SHAKESPEARE / BERGH, L.Ph. C. van den. - Bloemlezing uit de Dramatische Werken van Shakespeare; in Nederduitsche dichtmaat overgebracht.
R4443: SHAKESPEARE, William. - Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling A. Roland Holst.
L3040: SHAKESPEARE, William. - Richard III. Treurspel. Vertaald door A. Roland Holst.
R4439: SHAKESPEARE, William. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
R4436: SHAKESPEARE, William. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
Y6859: SHAKESPEARE, William. - Macbeth. Treurspel, vertaald door Edward B. Koster.
R9890: SHAKESPEARE, William. - De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster.
R9360: SHAKESPEARE, William. - Julius Caesar. Metrische vertaling van Edward B. Koster.
R9368: SHAKESPEARE, William. - Macbeth. Treurspel, vertaald door Edward B. Koster.
K8494: SHAKESPEARE, William. - Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling A. Roland Holst.
B3609: SHAKESPEARE, William. - Comedies, Histories, & Tragedies. A facsimile edition prepared by Helge Kokeritz. With an introduction by Charles Tyler Prouty.
B3014: SHAKESPEARE, William. - De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster.
H9228: SHAKESPEARE, William. - The complete works. Edited, with a clossary by W.J. Craig.
Y6436: SHAKESPEARE, William. - De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster.
Y9995: SHAKESPEARE, William. - William Shakespear's tooneelspelen. Vijfde deel. [bevat Coriolanus, Het tweede del van Koning Hendrik den Vierden, Veel leven over niets].
Y3395: SHAKESPEARE, William. - Romeo en Julia. Treurspel. Vertaald en toegelicht A.S. Kok.
Y9722: SHAUGHNESSY, Edward L. (ed.). - China.
R4988: [WILDE] SHAW, Bernard and Alfred Douglas. - A Correspondence. Edited by Mary Hyde.
R0765: SHAW, G. Bernard. - De Salon-Socialist. Roman. Vertaald door Herman Fairfax met een inleiding van Ed. Coenraads.
T6202: SHAW, G. Bernard. - Het Onmogelijke van het Anarchisme. Uit het Engelsch door H. Polak.
L1968: SHAW, Henry. - Alfabetten, Cijfers en Miniaturen uit de Middeleeuwen.
L1482: SHAW, G. Bernard. - Zijn artisten gedegenereerd? Vertaling Herman Fairfax.
K7275: SHAW, George Bernard. - Majoor Barbara. Toneelspel in vier bedrijven. Vertaling Simon B. Stokvis. Inleiding L.S.
Y6545: SHAW, George Bernard. - Blanco Posnet's ware gedaante. Tooneelspel in een bedrijf. Vertaald doorJ. Kulyman.
Y6544: SHAW, George Bernard. - Mevr. Warren's bedrijf. Vertaald door J.A. Simons-Mees.
Y0224: SHEEHY, Michael. - Divided We Stand. Foreword by John J. Horgan.
Y6874: SHELLEY. - Prometheus ontboeid. Een lyrisch drama in vier bedrijven. Vertaling Alex. Gutteling.
MK0205: SHEPHERD, Margaret. - Calligraphy projects for pleasure and profit.
T9491: [GILL] SHEWRING, Walter. - A note on the Latin preface to Eric Gill's introduction for his ENGRAVINGS, 1929.
Y2941: SHUNSHO, Daiji. - Dschiu-Dschitsu.
R7530: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dr. Jan Pieter Heye.
R7529: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dirk Swchafer, componist en pianist.
Y1277: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1276: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1275: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1274: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1272: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1271: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
B8113: SICCAMA, Kornelis Hendrikus. - De annexatie van Bosnie-Hercegowina 5 October 1908 - 19 April 1909.
L8600: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Plaudereien uber Holland und seine Bewohner. Zwei Theilen.
T5696: SICKING, J.J.M. - Waarom tegen De Courant?
R6630: SIEBECK, Werner. - Der Heidelberger Verlag von Jacob Christian Benjamin Mohr. Ein Ruckblick. Mit einem Bild und einer Urkunde in Faksimiledruck.
H0160: SIEBELINK, J.G. - Oponthoud.
L3543: SIEBELINK, Jan. - Eigen teelt. Met foto's van Adrienne M. Norman.
T0568: SIEBELINK, Jan. - Zaailingen van violen. Enkele onbekende hoofdstukken uit de roman Knielen op een bed violen van Jan Siebelink.
R2109: SIEBELINK, Jan. - Laatste schooldag.
B3113: SIEBELINK, Jan. - Met een half oog. Novelle.
M3642: SIEBELINK, Jan. - Ereprijs, novelle.
B0947: SIEBELINK, Jan. - De prins van nachtelijk Parijs. Gesprekken en portretten.
T1550: SIEGENBEEK, Matthys. - Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven.
R2128: SIEGENBEEK, Matthijs. - Proeven van Nederduitsche welsprekendheid. Ten gebruike bij zijn lessen.
R2274: SIEGENBEEK, Matthys. - Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven.
B8686: SIERKSMA, Fokke (ed.). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg.
T0104: SIERKSMA, Fokke (verz.). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg.
B1475: SIERKSMA, Fokke. - Schoonheid als eigenbelang. Essays.
R4558: SIERMAN, Koosje. - Typo & Type. De mens en zijn karakter.
B8075: SIERMAN, Koosje (ed.). - Grafische vormgeving verhoudt zich tot beeldende kunst. Bijdragen aan het symposium in De Beyerd (16 februari 1990).
Y2138: SIERMAN, Koosje. - Harry Sierman.
Y8592: SIERMAN, Harry N. - Zes velletjes in een kaftje. Een interview met Harry N. Sierman.
Y8817: SIERMAN, Harry N. - Sierman's beknopte boekengids. De Charles Nypels prijs 1992.
L8178: SIERRA, Javier. - Het geheime avondmaal.
Y0659: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 5e jaargang 1934 januari - december.
T7261: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 1e jaargang januari - december 1930. 2e jaargang 1931 januari - december 1931.
T3486: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek toneel dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 4e jaargang 1933 januari - december.
T4862: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 3e jaargang 1932 januari - december.
Y4507: SIGNAL. - Signal 1944/1945. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
Y4506: SIGNAL. - Signal 1943/1944. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
Y4504: SIGNAL. - Signal 1940/1941. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
Y4505: SIGNAL. - Signal 1942/1943. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
T9223: SIGTENHORST MEYER, B. van den. - Een vrouw, die niet als singht en tuyt. Anna Roemers Visscher.Voor 4-stemmig mannenkoor a cappella.
R2966: SIJENS, Doeke. - Josef Cohen: literator en bibliothecaris.
T0971: SIJES, Ben. - Ik vergat nog iets te vertellen.
Y3248: SIJTHOFF. - Steinmuller waterpijpketel. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3246: SIJTHOFF. - Gelijkstroommotor. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3245: SIJTHOFF. - Draaistroommotor met kooianker. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3244: SIJTHOFF. - Stoomturbine. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3243: SIJTHOFF. - De Locomotief voor oververhitten stoom. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3242: SIJTHOFF. - De Automobiel. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y4042: SIJTHOFF. - Nederlandse Bibliografie. Maandblad voor Boekenvrienden. 91ste jaargang, September 1948. No. 8.
R2430: A.W. SIJTHOFF. - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden 1851-1951.
Y0053: SIKKEL, J.C. - Vrijmaking van den Arbeid. Vooraf gaat een schrijven aan den Heer W.H. Gispen jr.
T7902: SIKKEL, J.C. - Het loon der werklieden.
R6496: SILEVIS, Jan. (ed.). - De Haagse School. Nederlandse Impressionisten uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum.
Y6291: SILIAKUS, Arie e.a. - De Walvis. Brieven & Gerechten 1995-2000.
Y3071: SILLEVIS, John en Anne Tabak. - Het Haagse School boek.
T1535: SILONE, Ignazio. - Over de waardigheid van de intelligentie en de onwaardigheid van de intellectuelen.
B5106: SILONE, Ignazio. - Simplicio. 2 novellen. Geautoriseerde vertaling van Johan van der Woude. Nawoord Nico Rost.
R6432: SILONE, Ignazio. - Brood en Wijn. Vertaling J. Hilvers.
R5812: SILONE, Ignazio. - Simplicio, Letizia. Vertaling Johan van der Woude. Nawoord Nico Rost.
Y1248: SILVER, Frank and Irving Cohn. - Yes! We have no bananas.
B9696: SILVERMAN, Kenneth. - Edgar A. Poe. Mournful and never-ending remembrance.
R4250: PELLICO Silvio. - Opere.
H0478: SIMHOFFER, Kees. - Een geile gifkikker.
Y1870: SIMOENS, Amand. - Na den storm.
R5753: SIMON THOMAS, M. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
B9821: SIMON, Oliver. - Printer and Playground. An Autobiography.
T5283: SIMON-MEES, J.A. - Twee levens. Kringen van Hoogten en Vlakten. Zijn evenbeeld. Drie tooneelspelen. Inleiding L. Simons.
L8686: SIMON, Jules. - La Liberte de Conscience.
T4767: SIMON, F.W.W. en J.M. den Uyl. - Van bevrijding tot nieuwe Staten-Generaal.
T3945: SIMON, Oliver a.o. - Penguins Progress 5: September 1947.
R7201: SIMON, A. - L'Eglise catholique et les debuts de la Belgique independante.
B1576: SIMON, Frederik Willem. - Boeren en Wevers. Een sociaal-geographische monographie van de ontwikkeling en organisatie van het productieproces in het gebied van Helmond.
K2066: SIMON, Oliver. - Introduction to typography.
T9944: SIMONI, Anna E.C. - Catalogue of books from the Low Countries 1601-1621 in the British Library.
R8518: SIMONI, Anna E.C. - Publish and be free. A catalogue of clandestine books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library.
T2692: SIMONS, L. (voorw.). - Een Nederlander in geteisterd Belgie.
L7721: SIMONS, P.H. - Wij beginnen te sympathiseren. Betje Wolff en Aagje Deken.
H6695: SIMONS, Wim J. - Henriette Roland Holst.
H6236: SIMONS, L. (Red.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 5e jaargang 1912-1913.
H6238: SIMONS, L. (Red.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 4e jaargang 1911-1912.
H6235: SIMONS, L. (Red.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 3e jaargang 1 juli 1910-1911.
T9954: SIMONS, Ida. - Een dwaze maagd.
H5481: SIMONS, Wim J. - Frederik van Eeden.
K0190: SIMONS, L. - Tot afscheid. (Boeken en hun beteekenis).
T1277: SIMONS, J.M.I.A. - Hoe richt ik een Vereeniging op?
T1097: SIMONS, W. J. - Het geschreven woord. Handboek ten dienste van redacties en medewerkers van bedrijfs-, personeels- en verenigingstijdschriften en aankomende journalisten.
T0668: SIMONS, Ludo. - Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. I: De negentiende eeuw.
R4471: SIMONS, Ph.J. - Taalevolutie en Patriotisme.
B8046: SIMONS, Wim J. - De krant is een meneer. Voorwoord C.F. van Dam.
R4440: SIMONS-MEES, Josine A. - De Nimf. Tooneelspel in 3 bedrijven. Met een woord vooraf en een bijlage Beate solliciteert.
R4426: SIMONS-MEES, J.A. - Van hoogten en vlakten. Tooneelspel in drie bedrijven.
R4432: SIMONS-MEES, Josine A. - De Nimf. Tooneelspel in 3 bedrijven. Met een woord vooraf en een bijlage Beate solliciteert.
L1858: [LEOPOLD] SIMONS, Piet. (ed.). - Jan Hendrik Leopold (1865-1925).
L1846: SIMONS-MEES, J.A. - Atie's huwelijk. Tooneelspel in vier bedrijven.
M9833: SIMONS, Wim J. - Het woord gedrukt. Boeken en mensen.
T0007: SIMONS-MEES, J.A. - Kasbloem. Tooneelspel in 4 bedrijven.
R9503: SIMONS, G. - Op den zoom.
T6873: SIMONS, Adam. - Verhandelingen.
T5216: SIMONS, G. - Tot het uiterste.
R8954: SIMONS, Wim J. - Louis Couperus.
R4221: SIMONS, Wim J. - De Beuk: 35 jaar in poëzie.
M6482: SIMONS, Wim J. - Omgang met boeken.
R8517: SIMONS, L. / M. Somers / A. van Ruyssevelt. - Hendrik Conscience of de Vlaamse wedergeboorte.
W7388: SIMONS, W. J. - Het geschreven woord. Handboek ten dienste van redacties en medewerkers van bedrijfs-, personeels- en verenigingstijdschriften en aankomende journalisten.
B3015: SIMONS-MEES, J.A. - Een paladijn. Fantastische comedie in vier bedrijven.
Y6644: SIMONS, L. (Ed.). - Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal Letterkundigen. Tweede Reeks. Eerste, Tweede, Derde bundel. Losse delen.
K6193: SIMONS, Wim J. - Het paleis van Circe. Frederik van Eedens Amerikaanse reizen.
Y6563: SIMONS-MEES, J.A. - Een moeder. Tooneelspel in vier bedrijven.
M4140: SIMONS, Wim J. - Geladen pistolen. Gevleugelde woorden over het boek bijeengebracht en ingeleid.
K3391: SIMONS, L. (Ed.). - Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal Letterkundigen. Tweede Reeks. Eerste, Tweede, Derde bundel in een band.
T7411: SIMONS, L. - De bewustwording van Vlaanderen.
T7412: SIMONS, Menno. - Meditaesje oer psalm 25. Fen Menno Simons yn oersetting en mei ynlieding fen Sj. de Zee.
K2857: SIMONS, Wim J. - De tijd van Herman Robbers. Bloemlezing uit Elsevier's geïllustreerd maandschrift 1909-1937.
K2543: SIMONS, Wim J. - Omgang met boeken.
B1092: SIMONS, Ludo / Pierre H. Dubois en Anton van Wilderode. - Drie beschouwingen over Maurice Gilliams.
B0812: SIMONS, Ludo. - Oostnoordoost. Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur. Voorwoord G. Schmook.
B0518: SIMONS, Wim J. - Goden, priesters en koningen. Deel I: De oosterse litteratuur van het begin tot heden. Deel II: Bloemlezing uit de oosterse letterkunde.
Y5219: FOKKE Simonsz. A. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
Y8861: P.G.K. / J. Simonsz. - Honderd jaar Vondel. 1850-1950. Aan de donateurs en alle Zaanse toneelliefhebbers.
R7692: PHILOMUSUS / Ignotus Mysticus / Stoicus Sincerus. - Lof-zang, voor den uitmuntenden lier- en harp-dichter Petrus Dathenus, Dathenianasche bedenkingen, over de maandelyksche by-dragen van Lente- en Gras-maand, no. 5 en 6. des jaars 1759. Lof-zang, voor den uitmuntenden lier- en harp-dichter Petrus Dathenus.
T6380: SINCLAIR, Upton. - De uitweg. Vertaling W.L. van Warmelo.
K9638: SINCLAIR, Upton. - De voordeelen van den godsdienst. (the profits of religion) Proeve van economische verklaring. Vertaling J. v.d. Bergh van Eysinga-Elias.
K9375: SINCLAIR, Upton. - De wildernis. Vertaling H. Mendels-Stokvis. Inleiding F.M. Wibaut.
K8845: SINCLAIR, Upton. - De wildernis. Vertaling H. Mendels-Stokvis. Inleiding F.M. Wibaut.
Y2085: SINCLAIR, W.A. - De stem van den Nazi. 1. Bij het luisteren naar Herr Hitler. 2. Hoe Dr. Goebbels het doet.
R1524: SINCLAIR, Upton. - Om een nieuwe wereld. Vertaling J.L. van Tijn.
R1205: SINCLAIR, Upton. - Men noemt mij timmerman. Vertaling Willem Weeda.
R7732: SINCLAIR, Upton. - Wij, volk van Amerika en hoe wij een einde maakten aan de armoede. Waarin opgenomen Het plan voor Nederland. Vertaling W.L. van Warmelo.
K5353: SINCLAIR, Upton. - Geld. Vertaling H.J. Ankersmit.
R7313: SINCLAIR, Upton. - Koning Kool. Roman uit de Amerikaansche Kolenmijnen. Vertaling Th. Holdert. Voorwoord: Frederik van Eeden. Illustraties: Herman Heyenbrock. Twee delen.
H8197: SINCLAIR, Mac D. (ed.). - Die Intertype. Ihre Handhabung, Bedienung, Konstruktion und Einstellung.
H2430: SINDERAM, H.W. - Handleiding tot zelfonderricht van Friesch Houtsnijwerk.
R5498: SINDERAM, H.W. - Handleiding tot zelfonderricht van Friesch Houtsnijwerk.
Y5495: SINGELENBERG-VAN DER MEER, M. - Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940.
R7062: SINGELENBERG-VAN DER MEER, M. - Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940.
W6663: SINGER, Isaac Bashevis. - Shosha. Vertaling Joop van Helmond.
T6197: SINGER JR., K. - De nood in den tuinbouw.
B6165: SINGER, Isaac Bashevis. - De duizendkunstenaar van Lublin.
B6166: SINGER, Isaac Bashevis. - De duizendkunstenaar van Lublin. Vertaling Nico Polak.
B5273: SINGER, Isaac Bashevis. - De boeteling. Vertaald door Rene Kurpershoek.
T8712: SINGER, Isaac Bashevis. - De Spinoza van Warschau en andere jiddisje verhalen.
T8610: SINGER, Isaac Bashevis. - De dood van Methusalem. Verhalen. Vertaald door Bartho Kriek.
R1929: SINGER, Isaac Bashevis - De magier van Lublin. Vertaling Nico Polak.
T8322: SINGER, Isaac Bashevis. - Vijanden. Een liefdesroman. Vertaling: Stella Bromet.
T8307: SINGER, Isaac Bashevis. - Vroege Sabbat en andere verhalen. Vertaling Jet van der Mijn.
T8294: SINGER, Isaac Bashevis. - Oude liefde en andere verhalen. Vertaling Joop van Helmond.
B2581: SINGOR, Henk. - Homerische helden. Oorlogsvoering in het vroege Griekenland.
B2577: SINGOR, Henk. - Grieken in oorlog. Veldtochten en veldslagen in het klassieke Griekenland.
T8320: SINJAVSKI, Andrej (Abraham Terts). - Jij en ik. Vijf verhalen. Vertaald door Bram Rebers en Charles B. Timmers.
R6022: [VELDE, Hendrik van] SINNEMA, John R. - Hendrik Van Veldeke.
T2227: SINNINGHE, J.W.R. - De gelaarsde gehangene. Gevolgd door De wonderlijke historie van Jan van Gent Peerdeken Malegijs, met illustraties van Aart van Breda.
R9301: SINNINGHE, J.R.W. - Opstand in Brabant.
B1766: SINT-MARIENGRAAT, J.W.B. van. - Joannes Baptissta naar Vondel's Epos. Drama in vijf bedrijven.
B5629: SIPKES, Kees. - Van Universiteit der Armen tot Volksuniversiteit. De geschiedenis van drie-kwart eeuw Volksuniversiteit Jong Haarlem. Vooruit de Rijkskweekschool.
T6626: SIPMAN, Arn. J. - De gedesorganiseerde Post- en Telegraafdienst. Aan wien de schuld?
Y3256: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 10 Zweites Maiheft 1935.
Y1889: DIE SIRENE - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes 1935, nr. 13.
Y3265: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 2 Zweites Januarheft 1935.
Y3264: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 12 Zweites Juniheft 1935.
Y3263: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 5 Erstes (Zweites?) Marzheft 1935.
Y3262: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 22 Erstes Septemberheft 1934.
Y3261: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 24 Erstes Oktoberheft 1934.
Y3260: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 8 Zweites Aprilheft 1935.
Y3259: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 4 Zweites Februarheft 1935.
Y3258: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 23 Zweites Novemberheft 1935.
Y8162: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. December 1934. Nummer 29.
Y8163: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Zweites Augustheft 1934. Nummer 21.
Y8164: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Drittes Dezemberheft 1934. nummer 30.
Y8165: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. 2. Augustheft 1935. nummer 17.
Y8166: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Erstes. Februarheft 1935. nummer 3.
Y8167: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Erstes. Januarheft 1935. nummer 1.
Y8168: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Zweites. Oktoberheft 1934. nummer 25.
B9962: SIRKS, M.J. - Het leven ontsluierd. Algemeene biologie in populair-wetenschappelijke vorm.
Y7293: SIRKS, G.J. - Jaarkring in rijmen. Houtgravures van Maria J. van Everdingen.
Y2952: SITTERS, Herman. - H.M. Koningin Wilhelmina eerbiedig opgedragen. Prinses Juliana Marsch voor piano.
E0008: SIX van CHANDELIER, J. - Gedichten. Studieuitgave met inleiding en commentaar, verzorgd door A.E. Jacobs. Deel 1: Teksten; Deel 2: Commentaar.
R5586: SIXMA VAN HEEMSTRA, F.S. - Oude vroomheid. Een iconografische interpretatie van een relief, gemetseld in de muur van de Oude Kerk te Zwolle.
K4830: SIXTI, Svffridi. - Apollo over de Inwijdinghe van de Neerlandtsche Academia De Byenkorf. Gesticht door D.S. Coster Amsterdammer.
L8532: SIZOO, Hans. & Annemarie de Wildt. - Het Amsterdam van Herman Gordijn. Met een woord vooraf door Benno Premsela.
R8220: SJMELJOW, Iwan. - Een oud vrouwtje. Het verhaal van een man, die veel meegemaakt heeft. Uit het Russisch door Anna Kosloff. Met een woord vooraf van N. van Wijk.
B4502: SJOLOCHOW, Michail. - Het lot van een mens.
H2200: SKELTON, R.A. - Decorative printed Maps of the 15th to 18th centuries. A revised edition of Old decorative Maps and Charts by A.L. Humphreys.
B2740: SKIRA. - Bulletin 6/7 des Editions d'Art Albert Skira.
B2738: SKIRA. - Bulletin Trimestriel 2 Juillet 1966.
B2739: SKIRA. - Bulletin Trimestriel 1 Avril 1966.
T4372: SKOPOS. [= Hans Christiaan Schwencke]. - Schets van ons huidig hoofdprobleem.
K5994: SKRAM, Amalia. - Constance ring. Vertaling J. Klok/M. v. Riemsdijk.
L4996: SKREDSVIK, Kare. - Die Philosophie des jungen Geijer in ihrem ideengeschichtlichen Zusammenhang.
T7286: SKRIPT. - Bevat o.a.: Wally de Lang: Jode bin ook mensche. Aspecten van de joodse achtergrond van Carry van Bruggen. (217-228 p.)
B4398: SLAGTER, Gert-Jan. - Tusken keapsjoch en keunst. Tussen handel en kunst. Vertaald uit het Fries Teake Oppewal.
H8312: SLAGTER, W.J. - Schaarse rechten. Afscheidscollege.
Y3336: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
Y7012: SLAUERHOFF, J. - Verzameld proza. Twee delen in cassette.
Y3850: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietrsz. Coen. Drama in elf tafereelen.
H2989: SLAUERHOFF, J. - Het eind van het lied.
T3715: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
H0584: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah.
B9870: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
H9757: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
B8721: SLAUERHOFF, J. - Slauerhoff student auteur. Samengesteld door Eep Francken, Geerte van Munster en Arie Pos.
T3688: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
B7439: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten. Twee delen in cassette.
T3655: SLAUERHOFF, J. - Brieven aan Hans Feriz. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Herman Vernout.
L1034: SLAUERHOFF, J. - Het eind van het lied. Ingeleid door A.L. Sotemann.
K9435: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag.
B4820: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
R9260: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
R9220: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff, overleden 5 october 1936.
B4092: SLAUERHOFF, J. - Schuim en As.
T8701: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch, verhalen.
T8223: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
Y0786: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch. Vijf verhalen.
Y0784: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
T8488: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten. Deel I: Eerste verzen, Archipel, Saturnus, Serenade, Eldorado, Oost-Azie. Deel II: Yoeng Poe Tjoeng, Fleurs de Marecage, Een eerlijk zeemansgraf, Soleares, Al dwalend.
T4889: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch. Verhalen.
R7857: SLAUERHOFF, J. / Dirk Kroon (verz.). - Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J. Slauerhoff.
W5140: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
T4405: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as. Bezorgd door K. Lekkerkerker.
T8144: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
Y6312: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
L4677: SLEE, J.C. van. - De Kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Kerkhistorische studie.
R8567: SLEGTE, J. de. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
R8566: SLEGTE, J. de. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
T3379: SLEGTE, J. de. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
Y2785: DE SLEGTE. - Fondscatalogus maart 1961.
R6807: SLEMPKES, J.A. - Uit den Franschen Tijd. Een vertelling van Grootmoe voor de jongste feestelingen.
R6805: SLEMPKES, J.A. - Na twintig jaar lijdens weer vrij! Historische feestklanken voor de rijpere jeugd.
L4602: SLICHER VAN BATH, B.H. - Herschreven Historie. Schetsen en studien op het gebied der Middeleeuwse Geschiedenis.
R9720: SLICHER VAN BATH, B.H. en E.D. Eijken. - Gijsbert Johan ter Kuile. Een biografie en overzicht van zijn geschriften aangeboden aan G.J. ter Kuile t.g.v. zijn aftreden als rijksarchivaris in de provincie Overijssel.
H7021: SLIGGERS, Bert (ed.). - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem.
K1279: SLIJPER, Bart (ed.). - In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries.
K1280: SLIJPER, Bart (ed.). - Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem.
Y4747: SLIMMING, John. - De pepertuin.
R9477: SLINGENBERG, Bodo J.W. - Misvormingen van extremiteiten.
T3115: SLINGERBERG, M. - Het werkende land.
L8342: SLOET, D.A.W.H. - Bollands 'Lichtkogels'. Met een aanhangsel van H. Poels.
R8747: SLOGTEREN, L.J. van. - Schrijven op commando. Cahier B I.
H7655: SLOOS, Louis Ph. - Voor den dienst der Armee. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef.
L5287: SLOOTHAAK, Marij M. - De ontdekking van Osdorp.
Y6916: SLOOTWEG, Dick & Paul WITTEMAN. - Hoei boei! Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve. De kleine reunie van Jaap, Joop & Viktor.
W7227: SLOOTWEG, Dick. - Piekerans in het land zonder lezers.
Y4378: SLOT, Eric. - Moordatlas van Amsterdam. Historisch overzicht van (bijna) alle moorden, gerubriceerd op straatnaam
B1508: SLOT, Pauline. - Memoires van een roman.
T7309: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - De Steunregeling.
R5691: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Wat Amerika ons leert.
L4751: SLOTEMAKER DE BRUINE, Martinus C. - Het ideaal der Navolging van Christus ten tijde van Bernard van Clairvaux.
T4034: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Het Solidarisme.
T4035: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Christelijke Vakorganisatie.
L1819: SLUIMERS, Laszlo E.L. - De Brits-Russische entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks "Cauchemar des Coalitions"
T2800: SLUIS, W. van der. - De landbouw crisis in de Tweede Kamer.
T2797: SLUIS, Wiebe van der. - Boeren Stemt Rood!
T5358: [COHEN] SLUIS, W. van der. - Een en ander over het landbouw-vraagstuk.
R2269: SLUiTER, W. - Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven .. Aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't land, vernoegt mag leven. meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden....
Y8612: SLUITER, W. - W. Sluiters Lyk-reden, Aen de Gemeynte J.C. t'Eibergen.
Y1535: SLUITERS, W. - Eenzaam Buitenleven. Met Aantekeningen en Zinnebeelden Verrykt. Benevens zijne Vreugde- en Liefdezangen. [Bevat ook Eenzaam Huis- en Winterleven].
H8438: SLUYS jr., W.N. van der. - Het ABC der reclame.
R5424: SLUYS, Corn. van der. - Onze woning en haar inrichting. Een boek voor allen die belangstelling hebben voor Het Huis. Met 139 afbeeldingen.
T7911: SLUYSER, M. - In de greep van Holdert. De moord op de A.V.R.O.
R7352: SLUYSER, M. - Eenheidsfront?
B1779: SLUYSER, Meyer. - Voordat ik het vergeet. Als de dag van gisteren. Hun lach klinkt van zover. Voorwoord W. Drees.
Y9156: SLUYSMANS, Conny. - Jannetje Visser-Roosendaal. Vijftig jaar schrijfster.
R8424: SLUYTERAN, Kate Eveline. - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934.
R1002: SMEDING, Alie. - Strakke dagen.
T1891: SMEDING, Alie. - Sterke Webben. 'n Roman.
Y2230: SMEDING, Alie. - Sterke Webben. 'n Roman.
B4909: SMEDING, Alie. - Tijne van Hilletje.
B4443: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
T7889: SMEDING, Sibold S. - 1 3/4 Eeuw. Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche en Goesche Courant 1758-1933.
Y7501: SMEDING, Alie. - Menschen uit 'n stil Stadje. 'n Roman.
Y7500: SMEDING, Alie. - Sterke Webben. 'n Roman.
L2207: Smedt, Rita De. - Stilistisch Onderzoek over de Werken van Guido Gezelle.
T3893: SMEENK, C. - In Kuyper's lijn. De Antirevolutionaire Partij en het Socialisme.
T0343: SMEENK, C. - Het Christen-Socialisme.
T7193: SMEENK, C. - De Revolutionnaire Totaal-Staat. Fascisme en Nationaal-Socialisme.
H4711: SMEETS, M.J.H. - Economisch beleid en belastingrecht.
L5399: SMEETS, Jean-Robert. - La Chevalerie de Jadas Macabe.
L0546: SMEETS, Jean-Robert. - Enige opmerkingen over de "Bestiaires" en hun "Senefiance"
R9618: SMELIK, Klaas. - Een vloot voedt een volk.
R7930: SMELIK, Klaas. - Storm over de oceanen...
T3751: SMEND, Friedrich, Heinz Steinberg, u.a. - Dreihundert Jahre Preussische Staatsbibliothek 1661-1961.
T0848: SMET, Antoine De (inl.) - Philippe Vandermaelen 1795-1869. Tentoonstellingcatalogus door Liliane Wellens-De Donder.
L0961: SMET, Prosper de. - Aan de voet van 't Gravensteen.
K6230: SMET, Prosper de. - De ontploffing.
R7699: DE SMET, J.J. - Getrouw verhael der marteldood van de Heeren van Audenaerde, ten tyde der Beeldenstormery, naer gelyktydige schrijvers.
B2302: DE SMET, Marc. - Bronwaarts afdwalen. Literaire kritieken. Voorwoord Joris Denoo.
R6578: SMET, A. De. - De Hollandse Kartografie. Met medewerking van R. Calcoen, L. Danckaert, D. Geeraerts, L. Wellens-De Donder.
R6551: SMET, Antoine De. - Voyageurs Belges aux Etats-Unis du XVII siecle a 1900. Notices bio-bibliographiques.
B9499: SMEYERS, Maurits. - Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The Medieval World on Parchment.
B4085: SMEYERS, Jos. - In de avond een hoorn. Gedichten.
Y9907: SMIDS, Ludolf. - Korte leevensschets en afbeeldingen der graaven van Holland, van Dirk de eerste, tot koning Filip de twede, zynde de laatste, zo als dezelve voor 't grootste gedeelte op het Raadhuis der stad Haarlem vertoont worden. Getrokken uit zeker geschreven werk van wylen den heere Ludolf Smids, in zyn leeven doctor in de medicynen.
B7784: SMIDT, H.J. e.a. (verz.). - Geschriften van Dr. H.J. Nassau. Derde deel: De levende taal, vergelijkende taalstudie, historische taalkunde.
B5940: SMIERS, Joost. - Cultuur in Nederland 1945-1955. Meningen en beleid.
Y2267: SMILDE, Miek. - De achterkant van juni. Gedichten.
R3373: SMILDE, H. - Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636.
T2213: SMINK J.Bz, P.J. - Het lied van den arbeid.
Y2278: SMINK, Peter. - Koudijs' Hellevaart. Een epyllion.
Y9709: SMIS, G.P. - Het spionnetje. Roman uit de Jordaan.
L8292: [POTGIETER] SMIT, Jakob. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl.
R0891: SMIT, C. - Tien studien betreffende Nederland in de eerste wereldoorlog.
Y2560: LUTKIE & SMIT. - Model Cahiers. Papiergroothandel Lutkie & Smit N.V., Amsterdam.
L7584: SMIT, Gabriel. - Requiem in memoriam matris.
T8850: SMIT, Gabriel. - Ik geloof. Gedichten.
H5072: SMIT, Jacob. - E.J. Potgieter 1808-1875.
T8849: SMIT, Gabriel. - Op mijn woord.
R2952: SMIT, D. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverszaak en drukkerij van A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij te Leiden.
L6657: SMIT, Meijer Cornelis. - De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
L6354: SMIT, Gabriel. - Weerklank.
L6219: SMIT, C. - Diplomatieke geschiedenis van Nederland. Inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk. Met 14 kaartjes.
T1263: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar.
L5242: SMIT, C. - Het vredesverdrag van Munster 30 januari 1648.
L5003: SMIT, P. - Minister van der Brugghen.
L4989: SMIT, Jan Hendrik. - The short stories of John Galsworthy.
B7671: SMIT, C.G.M. & W.F. Heuvel. - Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen.
T0486: SMIT, M.W. (Rapporteur). - Verslag nopens het onderzoek naar voorwaarden en verhoudingen bij den arbeid in Nederland. Ingesteld door het Bestuur van het Christelijk Arbeids-Secretariaat in Nederland.
L2915: SMIT, Gabriel. - Jongenskerstfeest. Een klein kerstspel voor jongens. Vrij bewerkt naar Josef Maria Heinen.
T9640: WILMS J.H. en Wilhelmus Smit. - Wilhelmus en Wien Neerlands bloed. Oude en nieuwe toonzetting voor zang en harmonium (piano) of gemengd koor.
B7237: SMIT KLEINE, F. - Kritische schetsen.
B6460: SMIT, Milly (ed.). - Het is later. Foto's, verhalen en een gedicht over ouderdom.
B6289: SMIT, Alberdien. - Otium cum dignitate. Een bundel bijdragen van Ambo-auteurs bij het afscheid van Alberdien Smit, 23 augustus 1996.
L0831: [POTGIETER] SMIT, Jc. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl
L0387: SMIT, Jacob. - E.J. Potgieter 1808-1875.
L0097: [HUYGENS] SMIT, Jacob. - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 'T costelick mal en de uytlandighe herder.
R9627: SMIT, W.A.P. - Soldate op Wag. Een motief bij Van Wijk Louw en pleidooi voor literatuur-historie.
K9806: SMIT, Gabriel. - Spiegelbeeld.
T5492: SMIT, B.A. - Het Ultramontaansche wespennest. Bevattende curieuse en weinig bekende bijzonderheden uit het leven van pausen, heiligen en wonderdoeners, alsmede bijdragen tot de geschiedenis der Ultramontanen uit alle tijden.
A0487: SMIT, Gabriel. - XL Psalmen.
R4323: SMIT, Gabriel. - Weerlicht.
R5537: SMIT, W.A.P. - De dichter Revius.
Y3314: LUTKIE & SMIT. - 3 Tellers boven een noemer. 3x feest bij L&S 1877-1962 / 1887-1962 / 1912-1062.
M7080: LUTKIE & SMIT. - Littera Eget Scheda. De geschiedenis van een Amsterdamse Papiergroothandel 1877 - 1952.
T2951: [POTGIETER]. SMIT, Jac. - Catalogus Tentoonstelling E.J. Potgieter Zwolle 1808-Amsterdam 1875. Februari-Mei 1975.
B3853: SMIT, Gabriel. - Met de dichters door de natuur.
T8668: SMIT, Wilfred. - Een harp op wielen. Gedichten.
K7289: SMIT, Gabriel. - Ternauwernood.
K7263: SMIT, Gabriel. - Geboorte.
Y6732: SMIT, Gabriel. - Ternauwernood.
K6785: SMIT, W.A.P. - Reprise na 130 jaar. 'Over den waren dichter'.
R8115: SMIT, Maurits. (F.M. Jaeger). - Kunst en leven. Studies.
R7934: SMIT, Gabriel. - Fragment. Sonnetten.
R7847: SMIT, Gabriel. - Tempore Belli. Verzen.
R7677: SMIT, Gabriel. - Beatrijs. De vroege tekst, nieuwe bewerking en nabeschouwing door Gabriel Smit.
M3790: SMIT, W.A.P. - Masscheroen 1941.
T7791: SMIT, Gabriel. - Koning der Koningen. Een klein declamatorium voor het feest van Christus-koning. Muziek Han van Koert.
R7239: SMIT, W.A.P. - Hooft en DIA. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
B2122: SMIT, J.W. - Fruin en de Partijen tijdens de Republiek.
K3367: SMIT, P. / F. Lulofs / J.R. Smeets. e.a. - Non-conformisten.
K2963: SMIT, Jacob. - De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman.
M0148: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar en andere gedichten. Samengesteld en ingeleid door Hans Werkman.
M0124: SMIT, Gabriel. - Sonnetten.
R2339: SMIT, D. - Het boek aan het Bestelhuis en in het Nieuwsblad. Korte geschiedenis van het Bestelhuis en van het Nieuwsblad voor den Boekhandel.
K2266: SMIT, W.A.P. - Literatuur-Historie bij een meilied van Hooft. ('De Min met pricken van zijn strael').
R6046: SMIT, J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog.
B0823: [BILDERDIJK]. SMIT, Johan. - Bilderdijk et la France.
Y8505: SMIT, Gabriel. - Zeven Maria legenden.
Y8693: SMIT KLEINE, F. - Dietsche doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915. Met opdracht en gesigneerd door de aueur.
H5667: SMITH, Alan G.R. - Science and Society in the sixteenth and seventeenth centuries.
R2934: SMITH, Richard Norton. - The Harvard Century. The Making of a University to a Nation.
C1086: SMITH, Lowell. - De eerste vlucht om de wereld. Bevattende het authentiek reisverhaal van Lowell Smith, Erik H. Nelson, Leslie Arnold, Henry Ogden, Leigh Wade, John Harding. Bwerkt door R.H.G. Nahuys.
Y5014: SMITH, Chris. - Waar ligt Sumba? Indonesische reisverhalen.
T4906: MEISCHKE-SMITH - Maggie's Smith.
Y8691: SMITH, Tom Rob. - Kind 44. Literaire thriller. Vertaald door Irving Pardoen.
R0945: SMITS, Den oude Heer. [=M. Prager Lindo]. - Brieven en uitboezemingen van den ouden heer Smits.
L7845: SMITS, Everard Jean Francois. - Herder's Humaniteitsphilosophie.
R0757: SMITS, H. - Het troetelkind der maatschappij. Twee delen in een band.
H5167: SMITS VAN WAESBERGHE, Jos. - Muziek en drama in de middeleeuwen.
T6172: SMITS, H. - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw. Voorrede van H. Spiekman.
T0825: SMITS, Frans. - Het huis der smart.
B7475: SMITS, Frans / R. Guiette. - De Fransche Letterkunde sinds 1914. / De Fransch-Belgische Letterkunde sinds 1914.
L8971: SMITS, J.C.P. - De Keizerrogi.
B6324: SMITS, Den oude Heer. [=M. Prager Lindo]. - Familie van ons. Met zes platen naar teekeningen van K.F. Bombled.
Y5561: SMITS, J. - Goedkoop. Eene voorlezing gedaan den 21 Maart 1826, in het Letterkundig Genootschap Diversa Sed Una, te dordrecht.
R8081: [ELSSCHOT] SMITS, Frans e.a. - Willem Elsschot. Feestreden uitgesproken t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door Frans Smits, Albert Westerlinck, Raymond Herreman en Martinus Nijhoff op Zondag 11 Mei 1952.
R7602: SMITS VAN WAESBERGHE, Jos. - De uitzondelijke plaats van de Ars Musica in de ontwikkeling der wetenschappen gedurende de eeuw der Karolingers.
Y4889: SMITS, Den oude Heer. [=M. Prager Lindo]. - Janus Snor en Familie van ons.
Y3521: SMITS, J. - Belangrijke brief door Willem I, Prins van Oranje, Den 16 Mei 1572, Uit Dillenborch geschreven aan zijne Vrienden in Dordrecht: met eenige geschiedkundige bijzonderheden tot dezelve betrekkelijk.
R7135: SMITS, Jan Matthijs jr. - Vervangende hechtenis volgens het Wetboek van Strafrechts van 3 Maart 1881 (St.bl. no. 35).
Y3475: SMITS Pz, F.W. - Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd. Feestrede over Psalm LXXXIX vers 19, bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Nederlands vrijheid.
T3011: SMITS, Frans. - Heimwee. (Fragmenten uit een dagboek).
T8041: SMITS-GOVERTSEN, A. - De Ferrer-Legende.
R2314: SMITS, J.C.J. - De Gymnastiek als Volksonderwijs, voor allen bevattelijk gemaakt.
R6058: SMITS, H.N. - Drie avonden debat over de roomsche sportbeweging.
Y8585: SMITS, Ouden heer [=Mark Prager Lindo]. - Vervolg op de brieven en uitboezemingen van den ouden heer Smits.
L7922: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SMITSKAMP, Hendrik. - Groen van Prinsterer als Historicus.
R6417: SMITT, L.H. - Enige wenken voor den onervaren verslaggever in rechtzaken en, in het algemeen, voor de op dit gebied iets weten willende nietswetenden.
B3840: SMULDERS, Albert. - Lustrumboek van de jongstudenten-vereniging NOS 1921-1931.
Y1974: SMULDERS, Willem. - Cantica Graduum. Verzen. Inleiding Anton van Duinkerken.
R9221: SNEIJDERS DE VOGEL, J. - Handleiding voor den Roode Kruisman en voor den E.H.B.O.-er tot het verleenen van eerste hulp aan gaszieken. Met 53 afbeeldingen.
Y8713: SNEL, Harmen. - The ancestry of Sarah Bernhardt. A myth unraveled.
Y9445: [SPINOZA] SNEL, Robert. - Het hermetisch universum. Nietzsches verhouding tot Spinoza en de moderne ontologie.
B4321: SNELDERS, H.A.M. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel I: Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900. Deel II: De ontwikkeling van chemie en chemische technologie 1900-1950.
R7687: SNELL, K.Ch. - Ueber Zweck und Einrichtung eines Realgymnasiums. Ein Programm.
T0973: SNELLAERT, A. - Histoire de la Litterature Flamande.
L9312: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SNELLER, Z.W. - Groen van Prinsterer en Fruin.
M6164: SNETHLAGE, Henriette Fuhri. - In het licht van het lezen. De rol van het boek in de beeldende kunst.
L1331: SNEYDERS DE VOGEL, K. - De Rozeroman. Een beeld uit het Middeleeuwsche cultuurleven.
T2022: SNIEDERS, August. - Dit sijn Sniderien, dat is Loef- ende Beeltwerc, die hevet gheteikent ende ghesneden.
T1514: SNIEDERS, August. - De Voetbranders. De Franschen in Noordbrabant (1793).
T0172: SNIEDERS, Aug. - Gedenkboek: Eeuwfeest Dr Aug. Snieders 1825-1925.
L8634: SNIEDERS, J. Renier. - De Wraakroepende Zonde. Tafereelen uit het dorpleven in De Kempen.
H4326: SNIJDER, H.G.S. - Episoden. Sonnetten.
L9089: SNIJDER, H.G.S. - Magisch strand.
B4904: SNIJDER, H.G.S. - Magisch strand.
R0214: SNIJDERS, D. - Herman Linnebank 1875-1927. Zijn werk als criticus en Vlamingen vriend.
L5769: SNIJDERS, Johannes T. - Zelfcorrectie en zelfcritiek bij kinderen in de kleuterperiode.
B6110: SNIJDERS, C.J. - De Gulden Snede. Voorwoord Sj. Groenman.
T7369: SNIJDERS, J. - Partijvorming op principiele grondslag.
L6727: SNIJMAN, Frederick J. - Literere styl met die oog op stylondersoek.
B4363: [PROOST PRIKKELS] SNIPPERS. - Snippers. Merkwaardigheden uit de literatuur over papier, drukken en binden. Bijblad van Prikkels 71-77.
L3829: SNITKER, Wim. - Vijf gedramatiseerde vertellingen. I. Pastoor zijn noteboom. II. Het verhaal van twee vaders, 'n pijp tabak, 'n appel en nog veel meer. III. De zieke moeder. IV. Het vertelsel van Jan Klaasen die vrij wilde zijn. V. Van drie heiligen den duivel en nog iemand.
K8854: SNITKER, Wim. - Maskerade. Het spel van den jongen die geen fantasie had. Met muziek van Marius Monnikendam.
T4773: SNOECK HENKEMANS, J.R. - De vaste pijlers van den Staat. Eene overdenking in mei 1945.
T7335: SNOECK HENKEMANS, J.R. - Maatschappelijke bedrijfsorganisatie.
T8797: SNOEK, Paul. - Renaissance.
R4115: SNOEK, Paul. - Paul Snoek, ik ben steeds op doorreis.
K2432: SNOEK, Kees. - De Indische jaren van E. du Perron.
T7534: SOBY, James Thrall. - Ben Shahn.
Y5859: LA REFORME SOCIALE. - La Reforme Sociale. Revue bi-mensuelle. Premiere annee No. 2, du 10 Mai 1890. No. 3, du 24 Mai au 7 Juin 1890.
Y5914: DE VRIJE SOCIALIST. - De Vrije Socialist. Redacteur Gerh. Rijnders. 44e Jrg. No. 3 - 4 - 15 - 16 - 18. Woensdag 3 Oct. 1945 - 22 December 1945.
T7763: SOCIUS. [=Wijnand Romijn]. - Na-oorlogse perspectieven van het socialisme in Europa.
B9531: SODERHJELM, Torsten & Werner Soderhjelm. - De Italiaansche Renaissance. Litteratuur- en Kultuurstudies. Uit het Zweedsch door D. Logeman-van der Willigen.
B7041: SOEP, A. - De besnijdenis. Een ethnologische studie. Met een voorrede van J.J. Fahrenfort.
R9717: SOEP, A.B. - Het jodendom. Anti-semitisme van uit een sociaal-historisch gezichtspunt bezien.
T4982: SOEP, A.B. - Een onuitgesproken rede voor het congres der S.D.A.P. april 1915.
T4981: SOEP, A.B. - Nationalisme of Internationalisme? Met een onuitgesproken rede voor het congres van de S.D.A.P. april 1915.
T8472: SOEPBOER, Albertina. - Bezonken.
T2706: SOER, Elise. - De Vlaamsche Vesper.
Y6689: SOER, Elise. - Tot hoogen prijs.
B2767: SOER, F.C. - Rede uitgesproken door Dr. F.C. Soer in de Groote Zaal der Hoogere Burgerschool Willem II, 19 februari 1877 te Tilburg.
Y8589: SOEROTO, Noto. - Rabindranath Tagore. Een biografische schets.
Y4902: SOEST, Ems I.H. - Theeland.
R6165: SOEST, Judocus van. - Krantenbezorgers in Amsterdam, Een beetje uitgebuit. Fotografie en tekst van J. van Soest.
L5220: SOET, Frans D. de. - Puritan and royalist literature in the seventeenth century.
R7470: SOETARDJO, Kartohadikoesoemo. - De Petitie Soetardjo.
T9384: SOETEBOOM, H. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland. Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen ... De wetten, en Voor-regten ... De Oorlogen die haar gedrukt, ende Vrede, Koophandel, Scheepvaart, Visscherye, en Leeringen, die veele Steden, en Dorpen verheven hebben. Alles uit de oudheden nagespeurd, en met autentique stukken bewaarheid. Vijf delen in twee banden.
R3080: SOETEMAN, Fred en Chris Roodbeen. - De Hoornse taart en andere rechtsmonumentjes.
L7844: SOETEMAN, Cornelis. - Untersuchungen zur Ubersetzungstechnik Otfrid von Weiszenburgs.
B9043: SOETEMAN, C. e.a. - Literatuur en samenleving. Zes lezingen.
T9360: SOETEMAN, C. - Deutsche Sprache und Literatur an den niederlandischen Universitaten.
T9254: SOETERIK, G.J. - Militaire-marsch ter gelegenheid van het 50 jarig feest der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid 1813-1863 gecomponeerd door G.J. Soeterik.
L1618: SOEWARNO- van der KAADEN, J.C. - De weg naar Plantoengan. Roman over Lepra.
Y6460: SOFOKLES. - Koning Oidipoes. In Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y4449: SOIREES. - SOIREES. Magazine Hebdomadaire 3e annee No 84 vendredi 12 mai 1933. Numero Special sur Hitler.
Y1515: SOISSON, Janine en Pierre. - Kastelen langs de Loire.
Y3866: SOLDATENKRANT, De. - Feestnummer no. 48. Woensdag 31 augustus 1898. Nederland juicht en jubelt, inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y8110: SOLDATENKRANT. - De Soldatenkrant, spreekbuis van het verzet in het leger. 2e jaargang september 1972 nummer 9.
T4743: SOLF, Wilhelm Heinrich. - De Duitsche Staatssecretaris van kolonien, Dr. Solf spreekt....
Y1060: SOLGER, H. / S. WAGENAAR. - Algemeene Geschiedenis in Verhalen. De Nieuwe Tijd. Een Leesboek voor het eerste middelbaar en hooger en het uitgebreid lager onderwijs, normaal- en kweekscholen. Vrij naar het Hoogduitsch van H. Solger. Vertaling S. Wagenaar.
B8570: SOLO, Dan X. - Thematic Alphabets. Eight Decorative Faces in Three Sizes.
K9678: SOLO, Dan X. (ed.). - Rustic and rough-hewn alphabets. 100 complete fonts.
K9675: SOLO, Dan X. (ed.). - Extended alphabets. 100 complete fonts.
K9677: SOLO, Dan X. (ed.). - Outline alphabets. 100 complete fonts.
Y6228: SOLON. - Waarschuwing voor de dictatuur. Vertaling A.S. Hartkamp.
B3338: SOLVANGER, Erik. - Eenvoudig schedellichten.
Y6929: SOMA 6. - Een literair porno schandaal. T. Graftdijk. E. Kane. H. van Waarseburg. H. v. Pinxteren. H. Verhagen. Rob Flapper. Rob van Gennep. Drs. O. Soul. A. v.d. Berg. J.L. Ducange. H. Heeresma. Remco Heite. Pavel X.
R2579: SOMA 8. - Arjen van der Burg. A. Heumakers. H. Verdaasdonk. Dick Walda. Remco Campert. Rob Flapper. D.A. Kooiman. A. v.d. Berg. Andre Veltkamp.
T7323: SOMBART, Werner. - Socialisme en Sociale Beweging. Voor Nederland bewerkt door Helene Mercier.
T5534: SOMBART, W. - Het proletariaat. Bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven.
L9254: SOMBREFF, Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de. - Over den aanvang van het lidmaatschap der Staten-Generaal.
B5827: SOMEREN, J.F. van. - De Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Haar geschiedenis en kunstschatten voor 1880.
B5790: SOMEREN, R.H. van. - Hulde aan de nagedachtenis van Dr. Jan Scharp; toegebragt ter gelegenheid zijner lijkplegtigheid gevierd den 11en April l.l., in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam.
Y9890: SOMEREN, R.H. van. - Over het volkslied Wilhelmus van Nassauwen. Met eene bijdrage door Mr. P.A. Brugmans.
L8567: SOMERS, Marc (ed.). - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Net een inleiding door Albert Westerlinck en chronologische raamwerk door Prof.em. M. Rutten.
R8656: SOMERWIL-AYRTON, S.K. - Poverty and power in early works of Dostoevskij.
Y4376: SOMERWIL-AYRTON, Kathie. - Dostojevski. Een schets van leven en werk.
B8856: SOMMER, Martin. - Krantebeest. J.M. Lucker. Triomf en tragiek van een courantier.
L6320: SOMMERVOGEL, Carlos. - Dictionnaire de ouvrages Anonymes et Pseudonymes publies par de religieux de la compagnie de jesus.
H7280: SON, Philip van. - Distels voor vakgenoten. Illustraties C.A.B. Bantzinger.
Y3500: SON, Caspert van. (Inleiding). - Portretten uit het Huis Oranje-Nassau, historisch foto-album uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina (1898-1938).
R7134: SONSBEECK, Herman George van. - Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare.
K1828: SONTROP, Th. A. / Martin Ros (eds.). - >>Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf.
R2137: [BILDERDIJK] SOPHOCLES. - De dood van Edipus, treurspel. Het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd door Willem Bilderdijk.
Y7970: SOPHOKLES. - Koning Oidipous. Vertaling Evert Straat.
Y6371: SOREL, Charles. - L'histoire comique de Francion. Reimprimee integralement pour la premiere fois d'apres l'edition originale de 1623 et decoree par Martin van Maele.
B2741: SORGDRAGER, W. - Gaat het om de kunst of om het systeem?
T1993: SOTEMANN, A.L. - De structuur van de Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman.
B8203: SOTEMANN, Guus. - De muze en het heelal. Een verzameling gedichten, handelende over licht en duister, over aarde, zon, maan en sterren, over ruimtevaart, een primula en een citroen.
T3667: SOTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
B5189: SOTEMANN, A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een Uitgeverij.
B3951: SOTEMANN, A.L. - Over de dichter J.C. Bloem.
B1273: SOTEMANN, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
L8101: SOTHEBY'S - The Library of Irwin Silver.
L8099: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures.
L8093: SOTHEBY'S. - Seventy-six Important Hebrew and Samaritan Manuscripts for the library of the late David Solomon Sassoon.
L8095: SOTHEBY'S. - Collection J. -M.B. Editions Originales.
L8098: SOTHEBY'S. - The Library of George M. Pflaumer Charitable Unitrust.
L8086: SOTHEBY'S - Important American Voyages and Explorations.
L8090: SOTHEBY'S. - Medieval Illuminated Miniatures from The Collection of The Late Eric Korner.
L8083: SOTHEBY'S. - The Otto Kallir Collection of Aviation History.
Y0801: SOTHEBY'S. - Summer Sale. Amsterdam 24 June and 25 June 1997. Section I: 145 items of Glass.
R4663: SOTHEBY'S. - Valuable Printed Books, comprising Natural History, Atlases, Travel, Early Printed and Continental Books. Auction 30 November 1995.
R4659: SOTHEBY'S. - English literature, History, Children's books and Illustrations. Auction 15 July 2010.
R4660: SOTHEBY'S. - English literature and History. Auction 11 July 1996.
R4662: SOTHEBY'S. - Valuable Printed Books. Auction 26 and 27 June 1997.
K7456: SOTHEBY'S. - Continental and Russian Books and Manuscripts, Science and Medicine. Auction 20th November 1990.
K7454: SOTHEBY'S. - Arts of the Islamic World . Auction 25 April 2002.
K7455: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Auction 6515: 10/11 December 1993.
K7435: SOTHEBY'S. - Modern French Bindings and Illustrated Books. Auction 27 June 1997.
K7431: SOTHEBY'S. - Fantasy and Illustrated Books and Related Drawings . Auction 31 October 1997.
K7432: SOTHEBY'S. - Bibliotheque d' un Amateur . Auction 15 May 1997.
K7433: SOTHEBY'S. - Realms of the Mind: British Fantasy Art and Illustration. Auction 30 October 1997.
B2883: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures.
B2839: SOTHEBY'S. - A further Ninety-Seven Highly Important Hebrew Manuscripts. From the Collection formed by the Late David Solomon Sassoon.
B2833: SOTHEBY'S. - Persian and Indian Manuscripts and Miniatures from the collection formed by the British Rail Pension Fund.
B2795: SOTHEBY'S - The Book as Art. Modern Illustrated Books and Fine Bindings, Part II.
B2791: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures. Including eight extremely important manuscripts from the Sammlung Ludwig, the property of the J. Paul Getty Museum,mostly of the eight to tenth century [etc].
B2662: SOTHEBY'S. - Libri Stampe e Carte Geografische.
L8487: SOTHEBY. - Collection Fred Feinsilber. Itineraire d'un collectioneur 1460-1960. Livres, Manuscrits, Gravures, Photographies. Vol. 1 et Vol. 2.
L8484: SOTHEBY. - A Brilliant History. Jewels at Sotheby's.
B4915: SOTHEBY'S LONDON. - Fine Oriental Manuscripts and Miniatures.
W4025: SOUDIJN, Karel. - Op reis.
T2673: SOURIE, Louis. - Inleiding tot de geschiedenis van Van Nu en Straks.
T0854: SOURIE, Louis. - Van Nu en Straks. Historiek en betekenis.
L0328: SOURIE, Louis. - Prosper van Langendonck.
T6977: SPAAN, Jan. - Internationale spanningen.
T8658: SPAAN, Henk. - De zoon van Cruijff en andere gedichten.
T7617: SPAAN, J.G. - Eenige beschouwingen betreffende Vrijmetselarij.
T9075: SPAAN, Peter. - De verheerlijking.
T9821: SPAAN, S. - De oorzaak der Werkloosheid en de taak der W.A.C.'s
Y1031: SPAAN, J. - Aanschouwelijk onderwijs in het dierenrijk, of handboekje voor aankomende onderwijzers, onderwijzeressen en bewaarschoolhouderessen ten gebruike bij platen van de voornaamste en nuttigste dieren.
K3085: SPAANS, Lex. - Homo-politieke teksten.
R5381: SPAANSTRA-POLAK, Bettina. - Het Symbolisme.
Y9111: SPAARNESTAD. - Een rondgang door het diepdrukbedrijf van de N.V. Drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.
Y4547: MARK/SPACE. - Mark/Space. Interplanetary Review. Nrs 1, 5, 8.
R8452: SPAHR V.D. HOEK, J.J. - Spoaren fen in pleatse-stelsel yn eastergo (yn 'e 16e ieu).
P0867: SPAIN, Stanley. - Rajac, een vertelling. Vertaling Richard Bouman.
L1800: SPAINK, A. / G. Gorremans / R. Gaasbeek. - Fantasfeer. Bibliografie van Science Fiction en Fantasy in het Nederlands.
Y0650: SPANHAAK, Gerard. (bijeengebracht). - Tusschen Hoop en Herinnering. Tien gedichten uit den laatsten bezettingstijd.
R5419: SPANJAARD, L. - L. Spanjaard: Graphologie en handschriften van misdadigers. K. Herman Bouman: Het medisch beroepsgeheim. D. Hazewinkel-Suringa: Het beroepsgeheim van den medicus.
R7537: SPANJER, L.B. - De broederstrijd in het bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie der wankelmoedigen.
M7826: SPARK, Muriel. - De plaats achter het stuur. Vertaling J. van der Woude.
L5500: SPARNAAY, C. - Een beroep op het Jongere Geslacht.
R0603: SPATIUM. - Spatium - Heft fur Typografie und Gestaltung: Collecting mania / Sammelwut.
B1158: SPATKOWA, V.R. - Woorden en wendingen in het Russisch.
B7973: SPEAIGHT, Robert. - The life of Eric Gill.
B2398: SPECKMAN, H.A.W. - De inscriptie van het monument van William Shakespeare te Stratford on Avon.
Y7468: NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - 50 Spotprenten uit Nederlandsche Spectator 1906. Tekeningen/Litho's: J. Linse en Henricus.
Y4169: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator 1903.
Y4170: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator 1905.
Y1363: MILITAIRE SPECTATOR. - De Militaire Spectator. Maandblad voor de Weermacht van Nederland en Indie. 101ste jaargang no. 1, Januari 1932 Jubileum-nummer bij het Honderdjarig bestaan.
Y4048: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator. 1868 Nrs: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 10 - 11 - 12 - 24 - 25 - 32 - 33 - 34.
Y9279: NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - 12 Spotprenten uit Nederlandsche Spectator 1876. Tekeningen/Litho's.
Y9280: NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - 13 Spotprenten uit Nederlandsche Spectator 1886. Tekeningen/Litho's.
Y9281: NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - 18 Spotprenten uit Nederlandsche Spectator 1885. Tekeningen/Litho's.
Y5778: SPECTRUM, Het. - Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
L4713: SPEE, Hubert. - Franz Herwig als Dichter und Kritiker.
L1948: SPEEKAERT, Albert. - Heemvaart.
B5119: SPEENHOFF, J.H. - Twaalf liedjes met muziek.
K6626: SPEENHOFF, J.H. - Drie jonge schilders in een vrachtauto, of een reisje door de Nederlandsche beemden.
R6347: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Vijfde bundel. Met klavier-begeleidingen door Wouter Hutschenruijter.
R6345: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Tweede bundel. Met piano-begeleidingen door Johan Schmier.
R6346: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Vierde bundel. Met piano-begeleidingen door Jac. Blazer.
R6344: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger. Met piano-begeleiding.
B6147: SPEET, Ben. - Descartes et les Pays-Bas.
T4619: SPEET, Leo. - Bloedig Carnaval. Feiten en documenten betreffende de Oostenrijksche Revolutie.
B5757: SPEISER, Werner. - Chinesische Gemalde der Ming- und Ch'ing-Zeit.
L5207: SPEK, Cornelis van der. - The church and the churchman in English dramatic literature before 1642.
R7176: SPEKTAKEL. - Spektakel 20ste jaargang nr. 3/4, juni 1967.
B0309: SPEKTATOR. - Bredero-nummer.
B3048: SPELBERG-STOKMANS, L. en E.D. Spelberg. - 't Liep tegen het nieuwe jaar. [met oorspronkelijke verzen van J. Jac. Thompson; illustraties van Henk Krijger].
R9974: SPELEERS, Reimond. - Nieuwe richtlijnen in de Vlaamsche Beweging?
T8033: SPELEERS, H.L. - Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen?
T0634: SPELIERS, Hedwig. - Die Verrekte Gelijkhebber. Polemieken.
B4111: [STREUVELS] SPELIERS, Hedwig. - Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
B4112: [STREUVELS] SPELIERS, Hedwig. - Dag Streuvels. "ik ken den weg alleen".
R7887: SPELIERS, Hedwig. - Met verpauperde pen. Essays over de verarmingsverschijselen in onze poëzie.
K5438: SPELIERS, Hedwig. - Wij, galspuwers. Een bundel polemieken.
K4350: SPELIERS, Hedwig. - Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay.
K2601: SPELIERS, Hedwig. - De pool van de droom van en over Johan Daisne.
W5411: SPENCER, Robin (ed.). - Whistler. A retrospective.
L5872: SPENDER, Stephen and Donald Hall. (ed.). - The Concise Encyclopedia of English and American Poets and Poetry.
K7845: SPEVACK, Marvin (ed.). - Isaac d' Israeli on books. Pre Victorian Essays on the History of Literature.
Y5780: SPIEGEL-SERIE, De. - Uitgeverij De Spiegel-Serie, Wageningen. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
L1986: SPIEGEL, Hendrik Laurensz. - Lieden op 't vader ons.
Y4558: DE SPIEGEL. - De Christekijke Illustratie De Spiegel. Weekblad voor het Christelijk Gezin. 24ste jaargang 1929-1930.
Y4555: DE SPIEGEL. - De Spiegel. Weekillustratie voor het Christelijk Gezin. 23ste jaargang 1928-1929.
R4389: SPIEGHEL, Hendrik Laurensz. - Hertspieghel en andere zede-schriften. Meest noyt voor dezen gedrukt.
Y5645: SPIEGHEL, Hendrik Laurensz. - Hertspieghel en andere zedeschriften. Met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren. [met Verderf-traps beeld-schrift, dfte Heilighe Letteren; Dat is Hieroglifica.; Andere Hieroglifica.; Gedichten van Ernstige stoffe.
B1428: SPIEGHEL, H.L. & Willem Bilderdijk - H.L. Spieghels Hartspiegel, In nieuwer Taal en Dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk.
T1853: SPIEKMAN, H. - Doel, Streven en Grenzen der Vakbeweging van Onzen Tijd.
T4647: SPIEKMAN, H. - Het lot der Arbeiderskinderen onder het Kapitalisme in Nederland en de Sociaaldemokratie.
T4051: SPIEKMAN, H. - Pleidooi en Verweer inzake de Ongevallenwet.
H8851: SPIELMAN, M.H. & G.S. LAYARD. - The Life and Work of Kate Greenaway.
Y2652: SPIER, Jo. - Uit en thuis. Reisscheten van Jo Spier. Aangeboden door de directie van de Stoomvaartmaatschappij Nederland.
T3908: SPIER, Jo (ills.). - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne.
T0911: SPIER, Jo. - Onze schulden zijn hun schuld. Een prenteboekje over de annexatie.
T7961: SPIER, Jo. - Tegen.... helpt Aspirin!!! De echte met het Bayer kruis.
T5051: SPIER, Jo. - 1001 manieren om u te beveiligen.
Y5004: SPIER, Elvire. - Vulkaan. Java maart 1942.
R6895: SPIER, Jo. - Thuis best.
H6132: SPIERDIJK, Jan. - No. 50 Darley Square. Een geschiedenis rond een huis. Met illustraties van Jan Bons.
R1869: SPIERDIJK, Jan. - XVI sonnetten.
Y6607: SPIERDIJK, Jan. - De Nar.
B1170: SPIERDIJK, Jan. - Andermans roem.
L5291: SPIERTZ, Mathiue G. - Maastricht in het vierde kwart van de Achttiende Eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775 - 1801.
Y3607: [VONDEL] SPIES, M. - Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht "De inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam" in beeld gebracht.
L7744: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli, sarcast op een ongelegen moment.
H0499: [MULTATULI] SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
L1211: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli, minister in spe.
L1213: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli in Nijmegen.
K5334: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli 1820 - 1887.
T4657: SPIGT, P. - Notities van een lezer. Op de bonnefooi.
K4707: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
H6686: SPILLEBEEN, Willy. - Jos de Haes.
T1574: SPILLEBEEN, Willy. - Ida Gerhardt.
L3718: SPILLEBEEN, Willy. - Steen des aanstoots.
T1715: SPINOZA, Benedictus de. - "Stelkonstige reeckening van den regenboog" and "Reeckening van kanssen". Two nearly unknown treatises.
T1652: SPINOZA, Benedictus de. - Godgeleerd-Staatkundig vertoog. Uit het Latijn door W. Meijer. Met inleiding van J.P.N. Land. Hoofdstuk IX-XIV.
T1337: SPINOZA. - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K. Offenberg.
L3798: SPINOZA, Benedictus de. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
T0271: SPINOZA, Benedictus de. - Ethica. Vertaald door J.C. Logemann.
T0272: SPINOZA, Benedictus de. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
T0273: SPINOZA, Benedictus de. - Ethica. Vertaald door H. Gorter.
T0256: SPINOZA, Benedictus de. - Godgeleerd-Staatkundig vertoog. Uit het Latijn door W. Meijer. Met inleiding van J.P.N. Land.
T0262: SPINOZA, Benedictus de. - Korte verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand. Oorspronkelijk in het Latijn geschreven en thans uit een Neêrduitsche vertaling der 17de eeuw in de taal van onzen tijd overgebracht door W. Meijer.
Y1858: SPINOZA. - Korte verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand. Tractatuli deperditi. De deo et homine ejusque felicitate. Versio Belgica. Ad antiquisiimi codicis fidem edidit et praefatus est Car. Schaarschmidt.
Y1848: SPINOZA. - Ethica. Vertaald en ingeleid door Henri Krop.
R4052: SPINOZA, Benedict von. - Ethik. übesetzt, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung Spinoza's versehen von J.H. v. Kirchmann.
Y8453: SPINOZA, Benedictus de. - Ethica in meetkundigen trant uiteengezet. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Nico van Suchtelen.
K9521: SPIRAAL NR. 6. - Inhoud: Tine Jongens, Muriel, Fred Portegies Zwart, J.A. v.d. Werf, Wim van Toorn, C. van Engelland, Massarah.
M5260: SPITZ, R.J. - Uit Hooft's Lyriek. Bloemlezing gekozen, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door....
T6031: SPOEL, Arnold en J. Jongbloed-Talen. - Vrouwe van Neerland. Lied voor middelstem met piano of orgelbegeleiding. Gedicht van J. Jongbloed-Talen en gecomponeerd door Arnold Spoel.
Y1571: SPOEL, Arnold. - Prinsesseliedje. Woorden: A. Willemina Keukenmeester. Voor eene zangstem met pianobegeleiding. Opus 57.
Y1569: SPOEL, Arnold. - Ons Prinsesje. Gedicht van H.W. van der Mey. In volkstoon gecomponeerd voor een zangstem met piano.
Y4439: SPONG, Gerard e.a. - De hypocrisie van de achterdeur. Waarom het Nederlandse softdrugsbeleid onhoudbaar is.
H1454: SPOOR, Victor. - Rood is de hemel.
W6277: SPOOR, Ronald. - Alexander Cohen. Uiterst links, journalistiek werk 1887 - 1896. De Engelbewaarder Nr 19.
Y3540: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana - Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937, dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen.
H2414: SPORK, Rene. - Celine in Nederland.
B2924: SPORSCHIL, Joh. - Geschiedenis der Kruistogten. Uit het Hoogduitsch. Met platen. Nieuwe uitgave. Twee delen.
H9347: SPOTO, Donald. - Blauwe Engel. Het leven van Marlene Dietrich.
H5720: SPREY, K. - Het rijk van Rome. Opkomst en groei / Verval en ondergang. Twee delen.
Y9451: [SPINOZA] SPRIGGE, Timothy. - Spinoza and Santayana. religion without the supernatural.
T6275: SPRINGER, F. - Bougainville. Een gedenkschrift.
H9685: [MULTATULI] SPRINGER, F. /W.F. Hermans/K. Fens e.a. - Er is niets poetischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli.
L1491: SPRINGER, F. - Kandy. Een terugtocht.
L1492: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
B6104: SPRINGER, F. - Sterremeer. Een romance.
L0468: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang.
M9024: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang.
H9382: SPRINGER, F. / Anne van der Meiden. - Nooit vergeten. Gevolgd door het gedicht 'Stad', van Willem van Toorn. / Vrijheid luistert nauw.
T8633: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen.
Y4745: SPRINGER, F. - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal.
M3438: SPRINGER, F. - Het schrijven van het Boekenweekgeschenk. Toespraak uitgesproken op 19 februari t.g.v. de Boekenweek 1990.
Y5447: SPRINGER, F. - Krantenknipsels van/over F. Springer.
T4501: SPRINGER, F. - Bandoeng-Bandung. Een novelle.
Y4814: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen.
T1153: SPRONCK, Gerda I.M. - Steenslag. Aforismen.
B2995: SPRUIJT, C.B. & L.J.G. van Ogtrop. - Afgedwongen antwoord aan Dr. C.B. Spruijt, op zijn open brief Antipapistische felheid of Protestantsche Plichtsbetrachting van Mr. L.J.G. van Ogtrop.
Y0073: SPRUIT, A. - Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst.
Y1923: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. nr. 2. Maart/April 1972.
Y1922: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. 1e jaargang, nr. 1. Jan. Feb. 1972.
Y9455: [SPINOZA] SPRUIT, Leen en Piet Steenbakkers. - Over het Vaticaanse handschrift van Spinoza's Ethica. Spruit, Het Vaticaanse manuscript van Spinoza's Ethica. [en] Steenbakkers, De lotgevallen van de Ethica. Over het belang van het Vaticaanse handschrift.
L8337: SPRUYT, C.B. - Rome en Dordt in 't Geweer. Antwoord aan de heeren Mr. L.J.G. van Ogtrop en Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman.
B8144: SPRUYT, C.B. - De Liberale Partij en de Schoolquaestie.
T5202: SPRUYT, C.B. - De persoonlijke dienstplicht voor de Vierschaar der Oud-Hollandsche deftigheid.
R4942: SRORIM, Mendelw Mojcher. - Manke Fisjke. Vertaling Willy Brill.
Y7440: ST. MARIA-SCHOOL. WALTA, A. - St. Maria-school, M.U.L.O. school voor R.K. Jongjuffrouwen, Da Costakade 20, Amsterdam.
Y4612: St. ALDEGONDE, Marnix van. - Redevoering van Philips van Marnix, Heer van Mont St. Aldegonde, aan het hoofd van een gezantschap uit de Nederlandem, gehouden bij de Rijksdag te Worms, 1578.
R1737: STAAL, K.R. van. - Terug uit de Hel van Buchenwald.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1