Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R1383: LUIS COLOMA, P. - Een heilige...
K1561: LUIS, JANET. - Een onbekrompen schenken. Vijftig jaar Campert prijzen.
R9230: LUITINGH, J.C. - Jan de Lapper. Een verhaal uit de Geschiedenis des Vaderlands.
T1191: LUITJES, TJERK. - Wat te denken van 'n leven na dit leven? Is de dood het einde?
T5134: LUITJES, T. - Waarom zijn wij ziek? Hoe kunnen wij gezond worden?
R4339: LUITZEN, JAN. - Koningsoffer.
L8449: LUKACS, GEORG. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen.
Y1730: LUKACS, JOHN. - June 1941. Hitler and Stalin.
T1611: LUKACS, JOHN. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20e eeuw. Vertaald uit het Engels door Stan Verschuuren.
H1735: LUKKENAER, W.J. - Cheops: Held en schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie.
T7513: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
B8693: LULOFS, FRANCIS. - Verkenning door varianten. De redacties van HET UUR U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht.
H2437: LULOFS, F. - Nu gaet Reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
L8200: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
Y3664: LULOFS, B.H. - Eenige toelichtingen en bedenkingen op des geleerden dr. John Bowring's, uit het Engelsch in onze moederspraak vertaalde, aanmerkingen over sommige onzer oudere en nieuwere Nederlandsche dichters, redenaren en andere schrijvers.
R7329: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees, wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig. Afscheidscollege op 19 december 1984.
H1853: LUMEY, JAN VAN. - De dodensprong. Marionetten in een bedrijf.
R5464: LUMMEL, H.B. VAN. - Een vriend van Prins Willem I. Kort verhaal van 't leven van Philips Marnix van St. Aldegonde.
L7383: LUNDBYE, AXEL. - Drukvormen van rubber en plastic.
L5796: LUNDEGARD, AXEL. - Asra. Een moderne idylle. Naar het Zweedsch door Ph. Wijsman.
L1736: LUNDWALL, SAM J. - Wat is sience fiction? Vertaling en bewerking Warner Flamen.
Y0991: LUNS, FRANK. - Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns.
B4973: LUNS, FRANK. - Roomsch Nederland en tooneel. Een beschouwing. Inleiding B.H. Molkenboer. Slotwoord C.R. de Klerk.
T1435: LUNS, HUIB. - Peter Paul Rubens, 30 mei 1640-1940.
L2813: LUNS, HUIB. - Met wijde wiekslag door het beeldend scheppen. Episoden uit het leven van schilder- en beeldhouwkunst in Europa.
T2487: LUNS, HUIB. - Tien wandelingen in Gent, Brugge en Antwerpen.
T3597: LUNSHOF, H. - Als dieven in de nacht....
L0892: LUNSHOF, H.A. - Leven zonder demon. Een levensschets van Antony Winkler Prins.
B8462: LUNSHOF, H.A. - Vlag halfstok. Een studie in onrecht.
T4259: LUNSHOF, H.A. - De Gevaarlijke Staat.
R6471: LUNSHOF, H.A. - Moderne inquisitie. Een woord tot de zuiveraars.
R3281: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chine de commande.
R5641: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. - Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners.
H7219: LUNSINGH SCHEURLEER, J. (ED.). - Egypte eender en anders. Tentoonstelling ter viering van het vijftig jarig bestaan van het Allard Pierson Museum gesticht 12 october 1934.
Y0034: LUNZER, HEINZ. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten.
R4598: LUNZER, HEINZ. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusammengestellt von Heinz Luner mit Beitragen von Ilse Aichinger, Elias Canetti, Peter Handke.
T3474: LURASCO, F.M. - De vlinder-verzameling. Handboekje voor het vangen, kweeken, opzetten, etc. van vlinders en rupsen.
R7385: LUREMAN, C.H. EN W.H. KRUIDERINK. - Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894.
T9232: LURSEN, MART J. EN GUIDO GEZELLE. - De Navond komt zoo stil. Voor Mannenkoor.
K3761: LUSSU, JOYCE. - De man die als vrouw geboren had willen worden. Feministisch journaal over de oorlog.
M3421: LUSTGARTEN, EDGAR. - A century of murderers.
T9304: LUTGE, H.A.J. - Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
T2247: LUTH, WOLFGANG UND CLAUS KORTH. - Boot greift wieder an ! Ritterkreuztraeger erzählen.
R5767: LUTTERVELT, R. VAN. - Pieter Cornelisz Hooft Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen.
R5820: LUTTERVELT, R. VAN. - Vier eeuwen Markiezaat 1555- 1955. Tentoonstelling Veere, Schotse Huizen, Vlissingen, Stedelijk Museum.
R3077: LUTTGER, ABRAHAM. - Openhartigheden... over de lach en de traan in de liefde.
B6123: LUTZ, JAN. - Het ontstaan van de illustratie voor boek en tijdschrift.
Y4597: LUUR, FR. VICTORICUS VAN DER - Pastoor Marius. Een vooraanstaand Priesterfiguur uit het begin van de Zeventiende Eeuw.
H1791: EX ORIENTE LUX. - JAARBERICHT no 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux.
T7832: LUXEMBURG, ROSA. - De opbouw van de Internationale. Benevens vooruitzichten en voorslagen. Een kritiek op Kautsky door Mortimer. Vertaald door D.J. Wijnkoop.
B5541: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL, WILLEM WESTSTEIJN. - Over literatuur.
T6601: LUXEMBURG, ROSA. - Massastaking, partij en vakbonden.
R4365: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL, WILLEM WESTSTEIJN. - Inleiding in de literatuurwetenschap.
R9088: LUXEMBURG, ROSA. - Kerstmis in een nachtasyl.
T2794: LUYENDIJK, JORIS. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
W9283: LUYKEN, JOAN. - Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
T2733: LUYKEN, JAN. - Stichtelijke verzen. Bijeengebracht en Ingeleid door C.B. Hylkema.
L1163: LUYKEN, JAN. - Gedichten. Verzameld door W. Kramer.
L1174: LUYKEN, JAN. - Gedichten en spreuken. Ingeleid en verzameld door Roel Houwink.
R9386: LUYKEN, JAN. - Jezus en de ziel.
R1646: LUYKEN, JAN. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis.
R3655: LUYKX, THEO. - Gedenkboek van de Rijksuniversiteit te Gent na een kwarteeuw vervlaamsing (1930-31 - 1955-56).
L5867: LUYKX, P. EN N. BOOTSMA (ED.). - De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20 eeuw. Voorwoord A.F. Manning.
R4169: LUYKX, THEO. - Op den drempel der geschiedenis van het Vlaamsche volk. De Germanen en hun expansie in onze gewesten.
T0622: LUYKX, TH. - Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925).
L9653: LUYTEN, DIRK JAN. - Joker.
B4750: LUYTERS, GUUS (ED.) & NORGE BEND (TEKENINGEN). - De moord van Raamsdonk.
T7539: HET AMSTERDAMSCH LYCEUM. - Het Amsterdamsch Lyceum. Lijst der boeken en andere schoolbenodigheden 1929-1930 13e schooljaar.
Y3162: HET AMSTERDAMS LYCEUM. - Programma Sportdag 1935 en 1938. H.A.L.O bulletin 1936-1937-1938-1940. Ca. 25 stuks Mededelingen: Klasse-avond, Bach herdenking, Aan de ouders, Waterland enz. 1934- 1940. 5x Lesroosters schooljaar 1934 t/m 1942. 6x Mededelingen aan de ouders 1934- 1941. 3x Uitnoodiging ouderavond 1935- 1942. Ca. 19x programma's o.a. Sportdag, Schoolsluiting, Dies, enz. 1934-1941.
R4390: [JUVENALIS] LYDIUS, RUDOLPHUS. - Vermaakelyke tydkorting bestaande in D.I. Juvenaals derde Schimpdicht, in vaerzen vertaald; eenige Mengeldichten, waar in de Jufferschap ter hoogsten top van eere werd verheven. En 't Blyspel van de Princelyke Slaaf.
K2251: LYNDEN-DE BRUINE, A.M. VAN. - In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824].
R7781: LYNDEN VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN. - Moderne dichters.
T1044: LYNX, J.J. (ED.). - De pen is machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur.
B2111: LYTTON, LORD. - Alice or The Mysteries.
T1844: MAANDAG, BEN SR. EN RIEN ROBIJNS. - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
T5721: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 1e jaargang november/december 1964. Strip nummer.
B3870: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Waarin opgenomen Elseviers Weekblad, Vrij Nederland, Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Groene Amsterdammer.
B2676: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Film nummer: o.a. Nederlandse filmers '65. 18 filmcritici over drie film. Nederlandse kritiek & Jean-Luc Godard.
B5241: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Dit nummer is een Happening.
T7457: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Eerste jaargang nr. 1 februari 1964 t/m november/december 1964
Y2585: ERICA MAANDBLAD. - Erica. Maandblad voor de ontwikkeling van het culturele leven onder de jongeren in Noord- en Oostelijk Nederland. Nrs: 7 -8-9-10. 1946. en nrs: 8-9-10 1947.
T4523: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang juni 1965. Dood in drukkerij.
B3871: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. De Lou-Groep: begrijpelijk, maar daarom niet minder gevaarlijk. Eerste avondmaal op het Witte Huis. Bibliografie: boekje open over god. Spionage en de nieuwe held.
Y4463: MAANDBLAD. - Maandblad der Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. 21e jrg. October 1933. No 10.
T4519: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang maart/april 1965. Amsterdam Gangsterstad? Strip uit het schetsboek van Jan Cremer.
T4520: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang juli 1965. De James Bond Republiek.
T4521: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang oktober 1965. Elsevier Weekblad.
T4522: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - 2e jaargang augustus 1965. Provo, BVD.
R3304: HOLLANDS MAANDBLAD. - H. de Graaf: Dooie visjes. N. Heykamp: Arena. B. Jansma: Het misverstand van het idealisme. B. Bommelje: H. Mulisch en het Andre. W. Kusters: Waar zijn mijn varens? R. Rooyaards: Mexico: de revolutie een droom.
B9029: ERICA MAANDBLAD. - M. Hesling: Alles hef zien tied. A. Kettelarij: Bij de dood van Willem Pijper. R. Kuipers: Aan een dichter over duizend jaar. M. van Alland: De vriendin. De jacht. W. van Leeuwen. Persoonlijke herinneringen aan H. Marsman. G.J. ter Kuile: De Athenaeum Bibliotheek te Deventer. e.a.
Y0348: MAANEN, H.J. VAN. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargangen 1889-1892.
B5498: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Helse steen. Een vertelling.
H0617: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Een eilandje van pijn.
H2377: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Hebt u mijn pop ook gezien?
R3372: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Vertelde tijd. Verhalen.
T8830: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Bagatellen. Verhalen.
L7122: MAANEN, W. VAN. - Het landschap van George Meredith.
W4382: MAANEN, WILLEM G. VAN. - De hagel is gesmolten, een verslag.
Y0677: MAANEN, C.J. VAN. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargang 1882.
B4644: MAANEN, FLOR. JAC. VAN. - Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831.
H4357: MAARSEN, JACQUELINE (JOPIE) VAN. - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
M7723: MAARTENS, MAARTEN. - Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaling E. Stortenbeker.
T6970: MAAS, A.J. - Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid.
Y2846: [REVE] MAAS, NOP. - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Drie delen.
M6767: MAAS, NOP EN F.W. KUYPER (RED.). - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
L2093: MAAS, W.G. - De draad van Ariadne. Eenige wenken ten opzichte der kostprijsberekening en bedrijfsorganisatie.
R7898: MAAS, NOP EN PETER YVON DE VRIES. - Bloomers.
B0629: MAAS, NOP. - Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve.
R1298: MAAS, NOP. - De ontvangst van De Nieuwe Gids.
B1474: MAAS, LOE. - Praeludium. Verzen.
R2635: [EEDEN, FREDERIK VAN] MAAS, NOP (ED.). - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur.
R4277: [NETSCHER] MAAS, NOP (ED.). - Nescheriana.
T9416: MAAS, H.A. EN M.A. DANIEL-BOOM. - Wilhelmina-hymne. Voor middenstem met piano en orgel. (in den volkstoon).
Y2836: MAAS, A.J. - Nationale Ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof. Dr. D. van Embeden. Met een voorwoord van Generaal C.J. Snijders.
K0605: MAAS, N. / M. STAPERT-EGGEN. - Uit het leven. Bloemlezing naturalistische verhalen rond 1885.
H2880: MAAS, PETER. - Angstige uren. Een duikboot in nood.
B5795: MAAS, P.M. - Francois Villon. Dief, Roover, Moordenaar en Dichter.
Y1558: MAAS, TOINE (ED.). - Geschiedenis van de heerlijkheid Asten.
L6235: MAAS GEESTERANUS, RUDOLF A. - Revision of the Lichens of the Netherlands. I. Parmeliaceae.
L6377: MAAS, NOP. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
R3901: MAAS, EMILIE M.L. VAN DER. - Hollands ABC. Historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid Holland, samengesteld uit de Atlas van Stolk.
Y0821: MAAS, ELLEN. - Die goldenen Jahre der Photoalben. Fundgrube und Spiegel von gestern.
B2235: MAAS, NOP. - Altyt waek saem. De drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913).
R9874: MAAS, SIMON A. - Voeren wij de klassenstrijd? (Een rechtvaardiging van beleid).
Y3892: MAAS, C.G. VAN DER. - Ontboezeming op het Feest der Inhuldiging van H.M. onze Geeerbiedigde Koningin. 6 September 1898. Acrostichon (lettervers).
R0796: MAAS, NOP E.A. - Karel Reijnders bij gelegenheid. Voorwoord Johan Polak.
K3016: MAAS, WILLEM. - Jacques Gans. Biografie.
B4873: MAAS, NOP. - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire.
L4379: MAAS, LOUKI & JAAP VOERMAN (EDS.). - Lopende zaken? Ondernemende verhalen.
R1773: MAAS, NOP. - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
B8407: [WILDE, OSCAR] MAAS, NOP. - Nagloeiend vuurwerk. Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel II: 1899-1913.
B8411: MAAS, NOP. - Marcellus Emants. Reisplezier.
B8421: MAAS, C.J. - Muziek in de Renaissance. Renaissance in de muziek?
Y4245: MAASBODE, DE. - De Maasbode. 77ste jaargang Dinsdag 15 Mei 1945. Herrezen is het land! Herrezen is de krant.
M0093: MAASDIJK, ELISABETH VAN. - Aan hen die vielen. Ingeleid door R.P. Cleveringa.
T1220: MAASTRICHT. - Plaatselijke Verordeningen van Maastricht van 1851-1880.
Y4199: BOEK OP MAAT. - Boek op maat. November 1982. In Samenwerking met de VOLU.
T4764: MAATS, JAN EN E. DEWISPELAERE. - Naar den Buiten. Leesboek voor de Lagere School. Deel A - B - C. Derde leerjaar. Drie deeltjes.
R2833: MAATSTAF. - A. Morrien: Gedichten. M.A. Wes: Kleio in korset. G.M. Meijsing: Portfolio / Ferdinand Hart Nibbrig. M. Kappers: A little learning. H. Romijn Meijer: Oorzaak van ergernis. T. Anbeek: Biografie. T. Graftdijk: Gedichten.
R2834: MAATSTAF. - B. Vanheste: Paul-Gustave van Hecke als mede-schepper van Mijn kleine oorlog. M. Asscher: Oscar Wilde in Griekeland. E. Gerlach: Uit De uren. C. Meckel: Rede fur Judith Herzberg. W. Meulenkamp: Portfolio / Herman Giesler en de politieke stijl. A. Korteweg: Plaatsen.
R2900: MAATSTAF. - Carlos Drummond de Andrade. Eva Gerlach. Mensje van Keulen. Koen Koch. Gerrit Komrij. William D. Kuik. Ed Leeflang. Martin Ros. August Willemsen. Portfolio: William D. Kuik.
R2883: MAATSTAF. - A. Adams: Het hakenkruis op onze deur. E. van der Starre: Marguerite Yourcenar tussen toen en nu. J. Kal: Po Tsju I (772-846): Zandpagodes bouwen. H.G.M. Prick: August Graf von Platen en zijn gedichten voor Cardenio. Portfolio: Frans van Steenhoven. Gedichten van: C.M. van de Heijkant, Ad Zuiderent, R. Beckers, H. Barendregt, A. Holman.
R2545: MAATSTAF. - F.L. Bastet. E.B. de Bruyn. Rabin Gangadin. Dana Hokke. Leo van Maris. Elisabeth Mollison. Will Ogrinc. Hugo Pos. D. Ricklefs. Ad. Zuiderent. Portfolio Dora van der Veen.
R2534: MAATSTAF. - Literatuur en Politiek. Bart Tromp. E.M. Janssen-Perio. Arnold Heumakers. Jan Bervoets en Hans Ramaer. Aad Nuis. Frits Bolkestein.
R2535: MAATSTAF. - Paul Avrich. Ger van den Berg. Louis Paul Boon. Anton Constandse. Thom Holterman. Marc. Jansen. E. Kummer. Arthur Lehning. Hans Ramaer. Martin Ros. Portfolio Anarchisten.
R2540: MAATSTAF. - H.C. Anderson. Arie van den Berg. Koen Koch. Rudy Kousbroek. H. Marsman. Wijnand Steemers. Tymen Trolsky. Annie Romein-Verschoor. Joop Waasdorp. Portfolio William D. Kuik.
R2541: MAATSTAF. - Donald Weeks. Charles B. Timmer. Rob Schouten. Martin Ros. H.L. Prenen. F.B. Hotz. J. Eijkelboom. F.G. Dalenoord. Jeroen Brouwers. J.M.A. Biesheuvel. Portfolio Charles Keene.
R2542: MAATSTAF. - Arie van den Berg. J.M.A. Biesheuvel. C. Buddingh. Gerrit Komrij. William D. Kuik. Berend Lasseur. Robert Loesberg. Peter Simpelaar. Th. Sontrop. J.H.W. Veenstra. Portfolio Charles Donker.
R2912: MAATSTAF. - De grootsheid en smalheid van Nederlands langste provincie Verhalen, gedichten, beschouwingen en herinneringen. M. Maas: Virtual Limburg. T. Woltgens: De Limburgse waarheid. Jeroen Brouwers: Een terloopse voetnoot. J. Perry: De mijn als roman. C. Palmen: Vertalen is mijn woord. T. van Reen: Brandende mannen. H. Beurskens: Steyler sonnetten.
R2913: MAATSTAF. - Caspar Wintermans: Lord Alfred Douglas.
B7522: MAATSTAF. - Rembrandt en zijn tijd.
B7523: MAATSTAF. - Experimenteel perspectief. De situatie van de moderne poëzie.
R2859: MAATSTAF. - S. en U. Brolsma: De dagboeken van Thomas Mann. M. Howeler: Zum Wohl, Zum Gluck. P.J.A. Nissen: Jongleren voor de Moeder Gods. G. v.d. Kolk: Ole! zei de man uit Quito. C. de Troyes, J. Molinet, Ch. de Pisan, M. Kool, C.M. v.d. Heijkant: Gedichten. Portfolio: Sergio Zalis.
R0432: MAATSTAF. - Paul van Capelleveen: De lieflijke macht. Over het gedicht Capriccio van Gerrit Komrij.
R0440: MAATSTAF. - Jan Fontijn: De jeugdliefde van Frederik van Eeden en Henriette Ortt. Frank Lodeizen: Portfolio/herinnering aan Hans Andreus. James Purdy: Slaap lekker. D. van Bastelaere: Haworth pastorie. E.B. de Bruyn in en om Perugia.
K9434: MAATSTAF. - Victor E. van Vriesland 1892-1972.
K4791: MAATSTAF. - L.P. Boon 1912 -1972.
R2901: MAATSTAF. - Jacques den Haan. J. Kneppelhout. Joyce van Lankeren. Frank Ligtvoet. Marita Mathijsen. W. Otterspeer. C. de Ruiter. Tymen Trolsky. Charles Vergeer. Portfolio: Nietzsche.
R2902: MAATSTAF. - Hans Barendregt. E.B. de Bruyn. C. Buddingh'. J. Eijkelboom. D. Hillenius. Dorinde van Oort. Jean Schalekamp. Bob den Uyl. Charles Vergeer. Donald Weeks. Portfolio: Abel Buell.
R2903: MAATSTAF. - Jan S. Dijkema. Rene Hamers. Maarten 't Hart. Robert Lemm. Bernard Roder. Jan de Rooy. Charles B. Timmer. Ruud Uittenhout. Ger Verrips. Rien Vroegindeweij. In dit nummer een nieuw verhaal van 31 pagina's van F.B. Hotz.
R2904: MAATSTAF. - Rob Schouten. Ed. Schilders. Mario Praz. Ethel Portnoy. W. Otterspeer. Amy van Marken. J.P. Guepin. Emma Brunt. Jan C. Brokken. Benno Barnard. Portfolio: Chateau Gistoux.
R2905: MAATSTAF. - Jean A. Schalekamp. Maartje Luccioni. Ed Leeflang. J. Kroeskop. Anton Korteweg. Astere Michel Dhondt. J.B. Charles. F.L. Bastet. Hans Barendregt. Portfolio: Hieron Pessers.
R2906: MAATSTAF. - Janwillem van de Wetering. Donald Weeks. Charles Vergeer. Ed Leeflang. Peter Krug. J. Eijkelboom. Astere Michel Dhondt. Portfolio: Henk Broer.
R2908: MAATSTAF. - Peter van Zonneveld. Aleksander Zinovjev. Hans Warren. R. Voegindeweij. Rob Schouten. J. Meyers. Wim Meulenkamp. Pszisko Jacobs. Lodewijk van Deyssel. J.B. Charles. Portfolio: Charles Wells.
R2910: MAATSTAF. - Dagboeken: Hans Warren. Bart Tromp. Charles B. Timmer. Harry G.M. Prick. Ethel Portnoy. Gerda Meijerink. Leo van Maris. Koen Koch. Maarten 't Hart. Hans Ester. Tom Eekman. Simona Brolsma. Harold Beaver.
R2890: MAATSTAF. - J.M.A. Biesheuvel.
R2896: MAATSTAF. - Karlheinz Deschner. Lodewijk van Deyssel. Jose Donoso. Eddy Evenhuis. T. Grafdijk. Jacques den Haan. Robert Loesberg. Peter Simpelaar. Fauste Socin. Ad Zuiderent. Portfolio: Thomas Rowlandson.
R2897: MAATSTAF. - Kees van den Broek. Anne Caspers. J.B. Charles. F. Harmsen van Beek. D. Hillenius. E. Kummer. G.L. van Lennep. Ross Macdonald. H. Romijn Meijer. Portfolio: W.O.J. Nieuwenkamp.
R2898: MAATSTAF. - Hans Warren. Ed. Schilders. Sal Santen. Ethel Portnoy. J.J. Peereboom. Joyce & Co. Maarten 't Hart. Wessel Gussinklo. F.G. Dalenoord. Portfolio: Gerald Leslie Brockhurst.
R2899: MAATSTAF. - Louis Paul Boon. Byron. Karlheinz Deschner. Albert Helman. Theodor Holman. Gerrit Komrij. P.M. Reinders. Rob Schouten. R. Vroegindeweij. Marinus Wes. Portfolio: Wilhelm Busch.
R2887: MAATSTAF. - J. Eijkelboom. Semiramis Guillen. Kees Joosse. Jan Kal. Geert van der Kolk. Fred Lanzing. Anthony Paul. Jan de Rooy. Jean Schalekamp. Rob Schouten. Portfolio: John Goudie Lynch.
K6121: MAATSTAF. - Hans Warren.
R2864: MAATSTAF. - J.M.A. Biesheuvel: De steen der wijzen. Ch. B. Timmer: De Idioot als geldroman. J. Kal: Li Tai Po: Karakters die mijn hand penseelt. R. Schouten: Ceterum censeo. R. Spoor: Alexander Cohen in Den Haag. Portfolio: Max Kreijn.
R2865: MAATSTAF. - poëzienummer. Dichters: Barnard. Basart. Bastet. Buch. Deel. Deelder. Eijkelboom. Fokkema. Gerlach. Guepin. Herzberg. Kal. Leeflang Mulisch. Toorn. Veltman. Warren. Willmink. Zuiderent.
R2868: MAATSTAF. - Rachel Pollack. J. Meyers. P. Kralt. A.M.J. de Keyser. Jaap van Ginneken. P. van Capelleveen. K. Bruin. Wim Brands. D. Boulanger. Michael Baird. Portfolio: Basil King.
R2869: MAATSTAF. - Huib Wouters. Joost Veerkamp. Rob Schouten. Wies Roosenschoon. Hugo Pos. Rudi van der Paardt. Yvette Metral. Albert Helman. Estelle Debrot. Boudewijn Buch. Lodewijk Brunt. Portfolio: Devis Grebu.
R2870: MAATSTAF. - Donald Weeks. Paul van 't Veer. Charles B. Timmer. Slachters Keesje. Wessel te Gussinklo. Emily Dickinson. E.B. de Bruyn. A.H. den Boef. F.L. Bastet. Portfolio: Edward Gorey.
R2873: MAATSTAF. - M.A. Wes. Robert Walser. Arthur Stam. Paul de Lussanet. Hans Hoenjet. Hans Ester. Karlheinz Deschner. Louis Paul Boon. F.L. Bastet. Portfolio: Nol van Geuns.
R2874: MAATSTAF. - Franse Literatuur. F.L. Bastet. J.M.A. Biesheuvel. Boudewijn Buch. Atere Michel Dhondt. F.B. Hotz. Ed. Leeflang. Stephane Mallarme. Leo van Maris. Harry G.M. Prick. Rob Schouten. Portfolio: Felicien Rops.
R2875: MAATSTAF. - Donald Weeks. Charles Vergeer. Pieter R.D. Stokvis. Paul F. Sanders. Dirkje Kuik. Gerrit Komrij. P. Hijmans. Jacques den Haan. J.B. Charles. Jan Brokken. Portfolio: Leo Hofman.
R2878: MAATSTAF. - R.A. Basart. C. Buddingh' Jan Elburg. J.P. Guepin. Martin Hart. Koen Koch. Ieme van der Poel. Martin Schouten. Albert Vig. Thelen. J.H.W. Veenstra.
K6422: MAATSTAF. BERT BAKKER, A. ROLAND HOLST E.A. - 75 jaar A. Roland Holst.
R4287: MAATSTAF. - Leo van Maris: Uit het dagboek van Edmond de Goncourt. J. Lowland: Five Sonnets. K. van Zomeren: Het verkeerde paard. R. Carver: Gedichten. R. Bakker: Graaf Remy de Gourmont. J. Ipema: Ernst Junger. T. Gallagher: Gedichten. J. Zwagerman: Oudenier haakt in.
L8112: MAATSTAF. - Louis Couperus als briefschrijver.
B8447: MAATSTAF. - Marcel Proust.
R2860: MAATSTAF. - Polemiek en Pamflet. Inleiding Gerrit Komrij.
R2843: MAATSTAF. - R.A. Basart. Boudewijn Buch: Twaalf liedjes over dood. William Calder III. Lodewijk van Deyssel: Zes nooit verzonden brieven. Martin Hart. Anton Korteweg. Robert Lemm. J. Mansfeld. J. Guimaraes Rosa. Ad Zuiderent. Portfolio: Kees Hauwert.
R2845: MAATSTAF. - Eva Gerlach: Gedichten. Kees Verwey: Mijn schooljaren in Bloemendaal. Boudewijn Buch: Kindergraven. L. Brunt: Jagerslatijn. Jeroen Brouwers: Het gebied van de stilte. B. Barnard: Gedichten.
R2848: MAATSTAF. - M. Jansen: Op zoek naar een nieuw politiek systeem in de voormalige Sovjetunie. H.G.M. Prick: Lodewijk van Deyssel en Henry Wildermuth. P. Ghyssaert: Gedichten. H. Neervoort: Over Het schip Herman Manelli van Koos van Zomeren. Ed Leeflang: Maecenas. E. Aafjes: Portfolio.
R2849: MAATSTAF. - F.B. Hotz: Vakantie. P. de Boer: Serrespinsels. G. de Vries: Ada van Vladimir Nabokov, de letter A van een encyclopedie van raadsels. W.R. Reilingh: Gedichten. Koen Koch: George Orwell en de internationale politiek. G. v.d. Kolk: De ontzetting van San Sebastian (II). Portfolio: Pietro Aretino.
R2855: MAATSTAF. - Eva Gerlach: Vluchtig geheugen. G. Kuijer: Het geheim van het ijzer. U. Sabba: Il canzoniere. J. Renard: Een passionnette. E. Lotichius: Zijn tachtigste verjaardag. Louis Paul Boon: Vertellingen van Jo.
R2842: MAATSTAF. - Donald Weeks. K.H. Visscher. Giovanni Nurchi. Joyce & Co. H.C. Halberstadt-Freud. Eva Gerlach. Theo D'haen. Boudewijn Buch. H.C. ten Berge. Portfolio; Heinrich Kley.
H4367: MAATSTAF. - Zeeland.
H4368: MAATSTAF. - A. Roland Holst 1888-1973.
H4374: MAATSTAF. - Gesprekken met schrijvers
R2886: MAATSTAF. - Eva Gerlach. Jim Harrison. Peter van den Hazel. Albert Helman. P. Kralt. Pieter A. Kuyk. Robert Lemm. Josine Meijer. J. Meyers. August Willemsen. Portfolio Jean-Etienne Liotard.
R0438: MAATSTAF. - Gerrit Komrij Speciaal.
R2911: MAATSTAF. - F.B. Hotz: Duistere jaren. Joseph Brodsky: Anna Achmatova. Ed Leeflang: De schilderes Joyce van Rijn. J.H.W. Veenstra: Du Perrons Indische leerjaren. Rob Schouten: Ceterum censeo. Aeg. W. Timmerman: Autobiografie.
R2832: MAATSTAF. - N. Heykamp: Zimmer Frei. P. Smit: Javaanse jongen. E.B. de Bruyn: De 'strofen van Andries de Hoghe. J. Rentes de Carvalho: Portfolio / De vrouwen van Maria Mendes. B. Barnard: Brusselse bijdragen. H. de Coninck: Gedichten.
R2829: MAATSTAF. - M. Ros: Literatuur en fascisme. H. Romijn Meijer: Portfolio / Herman Gordijn. M.A. Wes: Richard Wagner: All you need is love. G. de Vries: De literaire begaafdheden van Vladimir Nabokov: zijn giften en giffen. T. Ensink: Geboorterecht.
R2825: MAATSTAF. - M. Vincken: Eerste klasse. H.G.M. Prick: Werken aan Frans Erens: Winst en verlies. D. Blom: Portfolio / De schilderijen van Florine Stettheimer. N. Heykamp: Maria. J.P. Rawie: Gedichten. E.M. Janssen Perio: Moeite met Finkielkraut. J. Lameriks: Gedichten.
R5390: MAATSTAF. - E.B. de Bruyn: Madame Serpette of een klein snoeimes. J. de Rooy: Kiss my shoes. A. Morrien: Rendez-vous (de geschiedenis van een medelijden). H. Spahr: Portfolio. J. Peereboom: Journaal. Lord A. Douglas: De stad van de ziel. J.P. Rawie: drie vertalingen.
R2823: MAATSTAF. - F. Bolkestein: De engel en het beest. K. Freriks: Monoloog van een toeschouwer. E.B. de Bruyn: Bij het gezelschap van Jezus. W. de Moor: De Haagse huizen van Oudshoorn. Ed Leeflang: Tien gedichten. H. Mes: Portfolio. L. Nathan: Gedichten.
R2836: MAATSTAF. - B. Zwaal: Gedichten. D. van Oordt: De bovenburen. J. Renard: Dagboek 1887-1910. M. Brusse: Portfolio met een tekst van Roland Topor. W.J. van Wijk: Gedichten. H.G.M. Prick: Ik zag mijn vreugdedroom in wanhoop tanen / Lodewijk van Deyssel en zijn vader.
R2885: MAATSTAF. - Noriko de Vroomen. Raphael Rudnik. Henk Romijn Meijer. Rudi van der Paardt. F.B. Hotz. D. Hillenius. E.M. Cioran. J.B. Charles. Lodewijk Brunt. Peter de Boer. Portfolio: Toby Vos.
M3702: MAATSTAF. - Dostojevski nummer.
K2415: MAATSTAF - Brieven-special: waarin o.a. over de brievenboeken van Jeroen Brouwers. Felicien Rops en de moderne tijd.
K3113: MAATSTAF. - In memoriam S. Vestdijk 1898-1971.
R0436: MAATSTAF. - Autobiografieen. Muzikale memoires. De dagboeken van George Gissing. De memoires van Jean-Baptiste Louvet de Couvray. Een kooi van woorden. Autobiografie of antibiografie? Een dialoog. Metamorfoses en spiegelingen in Goethes Dichtung und Wahrheit.
R2889: MAATSTAF. - Charles Vergeer. Tsjen Jo-sji. Jean A. Schalekamp. Henk Romijn Meijer. Guus Kuijer. Lloyd Haft. D.W. Fokkema. Hans Ester. Estelle Debrot. Portfolio: Adalbert Stifter.
R2828: MAATSTAF. - F. Bastet: Kruimels van Couperus' tafel. E. Jansma: Gedichten. M. Jouhandeau: Dagboek. J.M. Loen: Portfolio / Caravaggio en de opwekking van Lazarus. D. van Oort: De eerste steen. K. Freriks: De toneelroute.
R2884: MAATSTAF. - Pleuke Boyce. Jeroen Brouwers. Lodewijk Brunt. Boudewijn Buch. Anton Ent. Eva Gerlach. Joyce & Co. Leo Maris. Henk Romijn Meijer. Rene Stoute. Portfolio: Vladimir Gazovic.
T2947: MAATSTAF. - Louis Paul Boon, J.H. Donner, J.M.A. Biesheuvel, e.v.a. Portfolio: Gerard Deen.
T2945: MAATSTAF. - Carel Blotkamp, Piet Mondriaan, J.B. Charles, Hilbert Kuik, F.G. Dalenoord, Jean A. Schalekamp, Portfolio Wilhelm Raabe.
R2831: MAATSTAF. - H.G.M. Prick: Lodewijk van Deyssel en Johan de Meester: 1883-1902. Een episode uit hun vriendschap. P. Smit: Godenstreek. P. Aalbers: Gesprekken met Adriaan Morrien over W.F. Hermans. Portfolio: Rene Boin: Wraak nemen op de werkelijkheid. B. Barnard: Gedichten. B. Buch: Reiskwatrijnen annex jongensleed (1978-1985).
R1797: MAATSTAF. - Louis Paul Boon.
B7772: MAATSTAF. - Conrad Busken Huet 1886-1986.
M6426: MAATSTAF. - Gerrit Achterberg 20 mei 1905 - 17 januari 1962.
M7785: MAC RAUCH, EARL. - New York New York. Vertaling L. Toroz.
H7803: MACAULAY, THOMAS BABINGTON. - The history of England in the eighteenth century. Edited and supplemented by Peter Rowland. Introduction by J.P. Kenyon.
M6364: MACAULAY TREVELYAN, GEORGE. - British History in the nineteenth century and after 1782 - 1919.
B9401: MACAULAY, T.B. - Geschiedenis van Engeland, sedert de troonbestijging van Jacobus II. Op nieuw bewerkt door J.C. van Deventer. Vier delen.
M6499: MACCARTHY, FIONA. - Eric Gill.
Y2084: MACDONALD, JAMES G. - Brief van James G. MacDonald gericht aan den Secretaris Generaal van de Volkenbond bij zijn aftreden als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (Joodse en andere) komende uit Duitsland.
R4145: MACDONALD, ANN-MARIE. - Laten wij aanbidden. Vertaling Peter Abelsen.
L3858: MACHADO, DYONELIO. - De muizen. Vertaald uit het Portugees en van een nawoord voorzien door Harrie Lemmens.
M5181: MACHADO, GEORGE. - Masculine. Introduction by Frank Browning.
K3046: MACHEREY, PIERRE. - Gebroken spiegel. Over de realistiese illusie. Pierre Macherey's opvattingen over realisme, weerspiegeling en de voorwaarde van de literaire produktie met een kommentaar van de redaktie.
Y4356: MACHIAVELLI, NICCOLO. - De heerser. Vertaald en toegelicht door Frans van Dooren.
Y4209: EENDRACHT MAAKT MACHT. - Mededelingenblad der Amsterdamse Werklozenvereniging Eendracht Maakt Macht staande op het standpunt der moderne vakbeweging. 3e jaargang 27 april 1939 no. 4. Wij en de 1ste Mei.
B3238: MACINNES, JOHN W. - The comical as textual practice in Les Fleurs du Mal.
B2645: MACINTYRE, DONALD. E.A. - Zeilvaart 1520-1914.
Y1716: MACINTYRE, BEN. - Operatie Mincemeat.
T8794: MACKAAY, ROBERT. - Zonlicht in mijn ogen.
R4761: MACKAY, JOHN HENRY. - De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. Naar het Duitsch. Twee delen.
T4990: MACKENNA, R. / A. SPICER HURD / WILLEM DE VEER. - Mr. McKenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R8367: MACKENSTEIN-KONING, JOHANNA SARA. - Beelden en omtrekken. Naar het leven geteekend.
M6169: MACROBERT, T.M. - Printed books. A short introduction to fine typography.
P0403: MADE, J. A. VAN DER. - Sakota.
T1457: MARIE MADELEINE. - Die drei Nachte.
L5733: MADELIN, LOUIS. - L'Ascension de Bonaparte.
L5735: MADELIN, LOUIS. - La Nation sous l'Empereur.
L5164: MADELIN, LOUIS. - Vers l'Empire d'occident 1806 - 1807.
L5165: MADELIN, LOUIS. - L'Avennement de l'Empire
L5166: MADELIN, LOUIS. - Le Consulat.
L5162: MADELIN, LOUIS. - L'Apogee de l'Empire 1809 - 1810.
L5163: MADELIN, LOUIS. - L'Affaire d'Espagne 1807 - 1809.
L5167: MADELIN, LOUIS. - De brumaire a Marengo.
L5738: MADELIN, LOUIS. - La campagne de France.
L5739: MADELIN, LOUIS. - La jeunesse de Bonaparte.
L5732: MADELIN, LOUIS. - La Crise de l'Empire 1810 - 1811.
L5737: MADELIN, LOUIS. - L'Ecroulement du Grand Empire.
L5734: MADELIN, LOUIS. - L'Empire de Napoleon.
L5736: MADELIN, LOUIS. - La Catastrophe de Russe.
H8791: MADIGAN, JEAN. - Steuben Glass. An American tradition in crystal.
Y5049: MADOU, A. [=ANDRIES KAAS} - De bocht van de wseg.
T6678: MADRA. - Onze weezen. Een woord naar aanleiding van het verslag der commissie van onderzoek inzake Neerbosch.
T3992: MADSEN, AXEL. - Living for design: The Yves Saint Laurent story.
H9243: MADSEN, ALEX. - Simone de Beauvoir & Jean-Paul Sartre. Vertaling J. de Wit.
H6289: MAELE, MARCEL VAN. - Koreaanse vinken.
R0065: MAERLANT, JACOB VAN. - Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser.
B7216: MAERLANT, JACOB VAN. - Dboec vanden Houte. uitgegeven door J. Tideman.
H5253: MAERLANT. - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel.
L8601: MAERLANT, JACOB VAN. - Leven van Sint Franciscus.
R0206: MAERLANT, JACOB VAN. - De anderen Merten. Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn. Bezorgd door Th. Mertens.
L4965: MAERLANT, JACOB VAN. - Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser.
L2840: MAES, J.D.M. - De god die men vereert.
R4021: MAES, B. - Antwoord van de Frontpartij op de regeeringsverklaring van 16en December 1919.
R3875: MAETERLINCK, MAURICE. - Wijsheid en levenslot. Met inleidend woord van J.D. Bierens de Haan.
R1086: MAETERLINCK, MAURICE. - Het leven der ruimte. De vierde afmeting. Ontwikkeling van het droomleven. 's menschen eenzaamheid. Het spel van ruimte en tijd. God. Bewerking Karel Wasch.
B8413: MAETERLINCK, MAURICE. - Monna Vanna. Vertaling Frans Mijnssen.
Y2828: NIEUW LETTERKUNDIG MAGAZIJN. - Nieuw Letterkundig Magazijn. Mededelingenblad, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden. 1e jaargang 1983 t/m 31 jaargang 2013. (mist jrg. 26 nr 1 / jrg. 30 nr 1 / )
Y0229: TALENT MAGAZINE. - Talent Magazine. Visueel Vakblad nr 1. November 1978.
B5524: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Een vijf en een halfje. Wie is wie in Onder professoren? (2). Driewerf amende honorable. Studentenhaver. Kleinigheden. Wederzijds respect. Van verwondering naar angst. Een nationaal monument. Hermans als allochtoon.
B5525: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. N-Ethyl-8-hydroxytetrahydrochloropheen-hydrochloride. Wie is wie in Onder professoren? (1). Een hommage aan mr. Harry Addens. Blauw oog. Studenhaver. Kleinigheden. Over de sneeuwgrens. Een verlegen docent. Je stak er wel het een en ander van op. Getest worden. Op De Kring.
B5526: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. 50 x het zogenaamde Hermans-magazine. Lichaam en geest (1). Kleinigheden. De Kwatta-soldaat begint scheuren te vertonen. Samen naar de film, in Groningen. Barbaar Jan Cremer. Herstel.
B5527: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Hermans' doorbraak. De donkere kamer en de verhoren van de Parlementaire Enquetecommissie. Een zieke geest in een ziek lichaam. Damesklets. Osewoudt naar de film met Marianne. Kleinigheden. Enige agitasie (3). In De Bijenkorf.
B5529: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Docent in Groningen (3). Wim Roeleveld: Het was een kort sollicitatiegesprek. Ibn Battuta bezoekt. Laatste colleges. Tentamen in T-shirt. Schuw en verlegen. Voor de zitting. Kleinigheden. De achtergronden van een engelbewaarder (3). Mooi! In memoriam Philip Mechanicus.
B5530: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Een loos gebaar. De achtergronden van een engelbewaarder (2). Dichtung und Wahrheit. Vuurwapendeskundige zet puntjes op de i. Schreider en Giskes aan het woord. Nederland houdt niet van helden. Dertig kussen in '44. Kleinigheden. Hij kon ook heel laconiek zijn. Harde vrienden. Hoe ik een Issendorfiet vond.
B5531: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Oorlog! De achtergronden van een engelbewaarder (1). Dichtung und Wahrheit (1). Kleinigheden. Een villa waar zijn vader nooit is geweest (2). Met kop en schouders. Verzord taalgebruik. Harde fouten. Voor de overige zeurkousen (2).
R1666: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Wetenschapsman in Groningen. Profesoor Lucius: Ik stel voor het werk met een cum laude te waarderen. Buren. Damesklets. Dorbeck bestaat. Of toch niet? Van Voltaire tot Wittgenstein. Kleinigheden. Suidafrikaantjies. Op die berg. In de mijn. Open brief aan de Rijksuniversiteit Groningen.
T0200: RIBBENTEL-MAGERBUICK [=JOHN C.J. KENNIS]. - O, dat Wintertje '45. Een vluchtige maar luchtige herinnering aan de laatste (?) maar raakste (?) oorlogswinter.
L7373: MAGET, ERNST. - Irons nous sur la lune ?
T2628: MAGIL, MARCUS. - Het wrekende rechts.
K2442: MAGNAN, JEAN-MARIE. - Essai sur Jean Genet. Bibliographie, portraits.
Y4314: MAGNUS. - Magnus. Officieel Orgaan van de Nederkandsche Bond van Boekbinders-Patroons. Bloemlezing uit jaargang 48.
T4791: MAGRE, MAURICE. - La nuit de haschich et d'opium. Bois en couleurs de Ahü.
R5678: MAGRIS, CLAUDIO. - Aan de andere kant. Beschouwingen over grenzen. Vertaling Anton Haakman.
R5096: MAHE, P.J. - Hooger Onderwijs in Indie.
T8710: MAHFOEZ, NAGIEB. - De dwaaltocht. Uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen.
T8667: MAHFOEZ, NAGIEB. - De moskee in de steeg. Verhalen. Samenstelling en nawoord Richard van Leeuwen.
T8619: MAHFOEZ, NAGIEB. - Taveerne De Zwarte Kat. Verhalen.
L3874: MAHIEU, VINCENT. E.A. - Nog steeds Gerilja nog steeds (wie weet het?) meer dan ooit: Maandblad voor zelfbehoud.
Y4738: MAHIEU, VINCENT. [=TJALIE ROBINSON]. - Tjies. Vertellingen.
Y4758: MAHIEU, VINCENT. - Schuilen voor de regen.
Y2657: MAHIEU, VINCENT [=TJALIE ROBINSON]. - Schat, schot, schat.
Y4744: MAHIEU, VINCENT. - Tjoek. Vertellingen.
L8779: MAHY, MARGARET. - Vergeten herinnering.
W2057: MAIDENBAUM, ARYEH / S.A. MARTIN. - Lingering shadows. Jungians, Freudians, and Anti-Semitism.
B3314: MAIMON, SALOMON. - Mijn levensverhaal. Vertaald en van noten en een nawoord voorzien door W. Hansen.
Y0839: MAINER, HORST. - Graveren in glas.
Y3955: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor Personalistische Socialisme. 6e jaargang 1945 nrs. 15 en 22.
Y3961: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang 1944-1945 Nrs: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20.
Y3960: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 3e jaargang 1943. nrs: 2-3-Kerstnummer.
Y4487: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai Nederland en Oranje. 5e jaargang Mei 1945. Bevrijdingsnummer. Eindelijk zijn wij vrij.
Y3959: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. Bevrijdingsnummer voor Friesland, Groningen en Drente.
Y3957: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang maart-april 1945. Nrs: 13- 15-16-17-19. + De Koerier.
Y3958: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. Firesche editie. 5e jaargang Mei - Juni 1945. Nrs: 2-3-7- 8- 9-10
T2569: MAIREY, FRANCOISE. - Substitution.
K8328: MAISTRE, XAVIER DE. - De melaatsche van Aosta. Vertaling Jacques Benoit.
R2275: MAISTRE, LE COMTE J. DE. - Soirees de Saint Petersbourg ou entretiens sur le Gouvernement temporel de la Providence suivies d'un traité sur les sacrifices.
B5696: MAIZEROY, RENE. - Amuseuse. Roman inedit orne de nombreuses illustrations photographiques (de E. Lagrange).
R4283: MAJOR, E. (ED.). - "Der Haussradt". Ein basler Gedicht vom Jahre 1569. In Faksimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von E. Major.
K1366: MAJORICK, B. - Vormentaal.
L6267: [KWADRAAT-BLAD] MAJORICK, BERNARD [=JOOP BELJON]. - De klokken van Chagall.
H4851: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale studien 1946-1956.
Y3097: MAK, GEERT. - Hoe God verdween uit Jorwerd.
L5028: MAK, WILLEM. - Rights affecting the manufacture and use of gramophone records.
L1988: MAK, J.J. - Dit is een Suuerlijc Boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enig bekende exemplaar van de Antwerpse druk van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
K5575: MAK, J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
K5639: MAK, GEERT. - De engel van Amsterdam.
K5293: MAK, J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
R3079: MAK, GEERT. - De engel van Amsterdam.
B3448: MAK, GEERT. - Gedoemd tot kwetsbaarheid.
H3853: MAK, J.J. - Vijf eeuwen Nederlandse Kerstpoëzie. Verzameld en ingeleid door...
K3002: MAK, GEERT. - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw.
L9255: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader.
L9030: MAK, GEERT. - De goede stad.
H4772: MAK, GEERT. - Het ontsnapte land.
L3468: MAK, J.J. - De Rederijkers.
Y4576: MAK, GEERT, JAN DE JONG E.V.A. - La Stampa. Tofani [IJssalon] 1942-1993.
L4106: MAK, J.J. - Vlaamse Volksdevoties in een Geuzenlied uit de 16e eeuw.
H6624: MAK, GEERT. - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
R3277: MAKASKE, PETER (ED.). - De joodse gemeenschap van Avereest. Een terugblik op het Joodse leven in de gemeente Avereest, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
R4175: MAKINE, ANDREI. - Het Franse testament. Vertaling Jan Versteeg.
L6041: MAKKINK, HENRI JACOB. - Philip Massinger and John Fletcher a comparison.
T8335: MALAMUD, BERNARD. - De verhalen.
K1025: MALAMUD, BERNARD. - Portretten van Fidelman. Een collage. Vertaling F. Zegirius.
L6489: MALAMUD, BERNARD. - De fikser. Vertaling M. en L. Coutinho.
Y3222: MALASCH, ROBERT (RED). - De Hoek van de Straat! No 4. April (mei) 1977.
T7922: MALATESTA, ERRICO. - Entre Campesinos. Precio de este folleto, de cada uno segun sus fuerzas.
T9829: MALATESTA, ENRICO. - De Anarchie. Haar mogelijkheid en noodzakelijkheid. Vertaling Gerhard Rijnders.
R0535: MALATO, CHARLES - De ontwikkeling der menschheid [en] Vormverandering der maatschappij [en] Eenige verzen. Naar het Fransch van B.P.V.
L8855: MALCOLM, NORMAN. - Wittgenstein. Een biografisch essay. Met een kort levensbericht door Georg Henrik von Wright.
Y4401: MALCOLM X. - By any means necessary.
Y4529: MALCOLM, IAN. (INLEIDING). - Vodjes Papier. Duitsche proclamaties in Belgie en Frankrijk uitgevaardigd. Vertaling W. de Veer.
T7472: MALCOMESIUS, H. PH. J. HOEDEMAKER EN J.P. ERINGA. - Het leerstellig kerkrechterlijk en staatkundig beginsel der Hervormde Kerk uit hare belijdenis afgeleid. Drie referaten, voorgedragen op de jaarvergadering der Confessionele Vereeniging gehouden te Utrecht 3 en 4 Juni 1891.
Y1952: MALDONADO DE GUEVARA, FRANCISCO. - La Maiestas Cesarea en el Quijote.
M5824: MALERBA, LUIGI. - Na de haaien. Vertaling P. de Voogd.
M5734: MALERBA, LUIGI. - Salto mortale. Vertaling I. Beckers.
W4256: MALERBA, LUIGI. - De slang. Vertaling F. van der Velde.
R0153: MALHERBE, JEAN EN CHRISTINA VAN STEENSEL. - Het is of ik met mijn lieve sprak. De briefwisseling tussen Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800.
L3835: MALHERBE, F.E.J. - Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse Letterkunde.
Y0953: MALJAARS, ABRAHAM. - Het Wilhelmus. Auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie. (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache).
L7281: MALKANI, GAUTAM. - Londonstani.
W8491: MALLALIEU, HUON (ED.). - The illustrated history of antiques. The essential reference for all antique lovers and collectors.
K7597: MALLEA, EDUARDO. - Al het groen zal vergaan. Roman. Vertaald uit het Spaans en van een nawoord voorzien door Arie van der Wal.
M7739: MALLET-JORIS, FRANCOISE. - Onderaards spel. Vertaling C.P. Heering.
B6989: MALLET-JORIS, FRANCOISE. - Adriana Sposa. Vertaling Jose Rijnaarts.
W3664: MALLETT, MICHAEL. - The Borgias. The rise and fall of a Renaissance Dynasty.
T0619: MALLINSON, VERNON. - Modern Belgian Literature 1830-1960.
Y0291: MALORY, SIR THOMAS. - De Morte d'Artur. Vertaling Wim Tigges.
M6264: MALORY, SIR THOMAS. - Sir Tristram de Lyonesse. Chronicles of King Arthur II. Revised and with an introduction by Sue Bradbury, foreword by Kevin Crossley-Holland, Lino-cuts by Edward Bawden.
Y2210: MALOT, HECTOR. - Alleen op de wereld. Vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen.
T6792: MALOT, HECTOR. - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking J.M. Bloemink-Lugten en F.H.N. Bloemink. Met platen van Tjeerd Bottema.
K9641: MALRAUX, ANDRÉ. - Het menschelijk tekort. Vertaling E. du Perron.
B9178: MALRAUX, ANDRE. - Het menselijk tekort. Vertaling E. du Perron.
B3291: MALRAUX, ANDRE. - De veroveraars. De strijd om de macht in China. Vertaling L.F.C. Cante.
M6538: MALRAUX, ANDRÉ. - Lazarus. De spiegel van het voorgeborchte. Vertaling Maurits Mok.
M0331: MALRAUX, CLARA. - Memoirs. Translated by Patrick O'Brien.
M9608: MALRAUX, ANDRÉ. - Het menschelijk tekort. Vertaling E. du Perron.
R6349: MALRAUX, CLARA. - De kibboets. Een eigentijds experiment in Israel.
R8408: MALSEN, H. VAN. - Alexander Frederik de Savornin Lohman. Karakterschets.
B6357: MALSTAF, LAWRENCE. - Lawrence Malstaf. Witteveen + Bos prijs voor Kunst + Techniek 2008.
T6668: MALSUM, H.J.L.P. VAN. [=E.C.P. REDELE]. - De Aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld.
R7411: MAN, HENDRIK DE. - Antwort an Kautsky.
T2525: [COHEN] MAN, HENDRIK DE. - Het Sosialisme als kultuurbeweging. Vertaling van Koos Vorrink.
R6672: MAN, HENDRIK DE. - Voor een Plan van Actie.
K8203: MAN, HERMAN DE. - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
K7084: MAN, HERMAN DE. - Rijshout en rozen.
K6909: MAN, HERMAN DE. - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
L1528: MAN, JOHN. - Gutenberg. How one Man Remade the World with Words.
T3729: MAN, HERMAN DE. - De erotiek in onze letteren. Over pornografie en Vestdijk.
B6573: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen. [Uit her Frans vertaald].
R5625: MAN, HENDERIK DE. - Sozialismus und National-Fascismus.
C1537: MAN, HERMAN DE. - De barre winter van negentig.
Y0777: MAN, HERMAN DE. - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
Y0236: MAN, M. DE. - Een Merkwaardige Historieprent.
T0560: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen. [Uit her Frans vertaald].
Y4981: MAN, J.TH.A. DE. - Opdracht Sumatra. Het korps Insulinde 1942-1946.
T2688: [COHEN] MAN, HERMAN DE. - Heilig Pietje de Booy.
A0568: MAN, HERMAN DE. - Maria en haar timmerman.
B4757: MAN, HERMAN DE. - Maria et son charpentier. Traduit du Hollandais par Camille Melloy.
Y3347: MANASSE, PETER. - Boekenvrienden Solidariteit, Turbulente jaren van een Exiluitgeverij.
T5450: MANASSEN, JO. - Alcoholisme. Wat drijft hen naar zulk een ellende?
R5673: MANDEL, LADISLAS. - Du pouvoir de l'ecriture.
Y2320: MANDELINCK, GWY. - Lotgenoten. Gedichten.
Y1711: MANDELSJTAM, O. / ACHMATOVA / TSVETAJEVA / PASTERNAK. - Kwartet. Vertaald en van commentaar voorzien door Charles B. Timmer.
R1747: MANDER, KAREL VAN. - De Kerck der Deucht. Uitgegeven en van commentaar voorzien door Hessel Miedema en Marijke Spies.
W7517: MANDER, CAREL VAN. - Het Schilder-Boek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche Schilders. Met meer dan tweehonderd afbeeldingen.
T7495: MANDERE, HENRI VAN DER. - Mr. Hendrik Goeman Borgesius.
B8327: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER. - Van Yalta tot Korea. Vijf jaren vrede en koude oorlog.
R1761: MANDERE, H. VAN DER. - Hugo de Groot.
L4425: MANDERS, W.J.A. - Vijf kunsttalen. Vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapuk, Esperanto, Ido, Occidental en Novial.
L0323: MANDERS, TOM. - Plakboek van Dorus. Met een voorwoord van Gijs Stappershoef.
H9901: MANDIARGUES, A. PIEYRE DE. - De dood in Barcelona. Vertaling Henny Scheepmaker.
W8617: MANDL, G.T. - Three hundred years in paper.
R2151: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. 1 October 1948.
Y2392: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. April 1952.
Y2393: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1952.
Y2390: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. September 1951. No. 11.
Y2389: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juni 1951. No. 8.
Y2388: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. April 1951. No. 6.
Y2386: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Jaargang 1950 Januari t/m october.
Y2387: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Februari 1951. No. 4.
Y2385: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Jaargang 1949.
R4822: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. 1 December 1948 nr. 3.
R4823: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1951. No. 7.
R2150: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. 1 April 1949 no 7.
Y2391: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. October-November 1951.
R5438: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juli1949, no 10.
R5435: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. November 1949, no 2.
R5437: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Augustus 1949, no 11.
R5441: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Maart 1949, no 6.
R5440: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1949, no 8.
R5439: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juni 1949, no 9.
R2687: MANEN, JAAP VAN. - Verliefd.
R0728: MANGASARIAN, M.M. - De wereld zonder God. (Een nieuwe katechismus). Uit het Engelsch vertaald en met een inleiding van F. Domela Nieuwenhuis.
L9309: [THORBECKE] MANGER, J.B. JR. - Thorbecke en de historie. Bijdragen tot de kennis van het Nederlands Liberalisme. Voorwoord H. te Velde.
L9096: MANGER, J.B. SR. - Eenige Verzen.
Y4936: MANGUNWIJAYA, YUSUF B. - Tussen admiraals en sultans.Vertaald door Cara Ella Bouwman.
Y4796: MANGUNWIJAYA, Y.B. - Het boek van de Wevervogel. Roman uit Indonesie. Vertaling en nawoord F. van den Bosch.
Y3218: MANIFEST. - Manifest aan de burgerij van de goede stad Tilburg. (Heb meelij! Heb meelij! en neemt er een studentje bij! Houdoe, War!).
Y2078: MANIFEST. - Manifest aan de Nederlandsche Loonslaven. Arbeiders! Het is wederom 1 Mei. Groote meeting ter bespreking der voordeelen van een normalen arbeidsdag van acht uur, op het terrein dan den heer Hoos. Sprekers: Gotze, Van Meurs en Mej. Hoogstraten, van Amsterdam. Havers en Heijer van 's-Gravenhage. Achturen-March, wijze: Vooruit.
Y2077: MANIFEST. - Manifest: aan de Nederlandsche Loonslaven. Arbeiders! Het is wederom 1 Mei. Twee meetings op Zondag 1 Mei in Plancius en in Constantia. Sprekers Cornelissen, Gestman, Eichelsheim en Boerkoel. Achturen-March, wijze: Vooruit.
Y4145: MANIFEST. - Manifest. Werkgroep Manifest Amsterdam. 1: Demokratie. 2: Spanje. 3: Wie, wat, waar. Verkiezingen. 4: Vakbonden of iets anders.
Y4496: S.D.A.P.- MANIFEST. - Manifest. Namens het voorlopige Partijbestuur: W. Drees en Kees Woudenberg.
B9036: MANKOWITZ, WOLF. - Het leven van Edgar Allan Poe (1890-1849).
Y3068: MANN, VIKTOR. - We waren met z'n vijven. Portret van de familie Mann.
T9029: MANN, KLAUS. - Het getraliede venster. Novelle over Ludwig II van Beieren aangevuld met De val van de Droomkoning van Leon Hanssen.
H5951: MANN, THOMAS. - Diester Friede.
K6514: MANN, THOMAS, A. ROLAND HOLST, S. VESTDIJK. - Over Menno ter Braak.
W2453: MANN, ERIKA. - Het laatste jaar van Thomas Mann. Vertaling C. Dinaux.
T9464: MANN, GOTTFRIED. - Kroningsmarsch. Opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
K1762: MANN, KLAUS. - Kinderjahre in Munchen.
R3007: MANN, HEINRICH. - De blauwe engel. Vertaling R. Blijstra.
L3461: MANN, ERIKA. - Het laatste jaar van Thomas Mann. Vertaling C. Dinaux.
T4696: MANN, TOM. - Symposium on Syndicalism. By active workers.
T4698: MANN, TOM. - The Railwaymen.
T4989: MANN, TOM. - All Hail, Industrial Solidarity! Bravo! Bravo! Comrades of France!
M0583: MANNING, A.F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland.
T8043: MANNING, FREDERIC. - Geslacht. Met een voorwoord door William Boyd. Vertaald door Paul Syrier.
R9297: MANNING, A.F. - Buitenlandse reacties op de Machtubernahme.
R0550: MANNING, ROSWITHA. - Pre-Columbian collections in Dutch museums. Inventory and historical perspective.
Y2349: MANNINK, EKE. - Min. Verzen voor een vriendin.
B8681: MANNOURY, G. - Woord en gedachte. Een inleiding tot de Signifika, inzonderheid met het oog op het onderwijs in de wiskunde.
T7340: MANNOURY, G. - De dood als zegepraal. Opstellen voor de massa edukatieve zijde van het doodstrafprobleem.
W3419: MANRIQUE, JORGE. - Coplas. Que fizo por la muerte de su padre.
T5000: MANSFELD, R.G. - 50 jaar joodse invalide 1911-1961.
Y4929: MANSHOLT, SICCO. - De Crisis.
R4470: MANSION, JOSEPH. - Die Etymologie von 'Holen'.
R3908: MANSSEN, W.J. - Iwan Toergenjef.
T2604: MANSSEN, W.J. - Het Christendom en de Vrouw. Historisch-Apologetische Studie.
R8650: MANSVELT, W.M.F. - De oorsprong van den Hollandschen suikerstandaard.
R5202: A. MANTEAU. - A. Manteau Brussel 1932-1947.
M3584: MANTINGA, HECTOR [= MAURITS MOK]. - De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering [ pseudoniem van Tjomme de Vries].
T7518: EEN HANDELAAR IN MANUFACTUREN. - De brochure van den Heer Mr. M. Mees, Een en ander over het stelsel van bescherming, getoetst aan logica en staathuishoudkunde. Door een handelaar in manufacturen.
Y4953: MANUSAMA, A.TH. - Njai Dasima. Het slachtoffer van bedrog en misleiding. Een historische zedenroman van Batavia.
T8408: MARAI, SANDOR. - De opstandigen. Uit het Hongaars vertaald door Henry Kammer.
T8255: MARAI, SANDOR. - Gloed.
T5306: MARAI, SANDOR. - De erfenis van Eszter.
L7938: MARAI, SANDOR. - De nacht voor de scheiding.
L9893: MARAIN, ELISABETH. - Het tranenmeer.
L9894: MARAIN, ELISABETH. - Kameraad President.
L9685: MARAIN, ELISABETH. - Waskowsky. Roman.
L9614: MARAIN, ELISABETH. - Een mond van zand.
M7086: MARAIN, ELISABETH. - Cyclus der legenden deel I, De vluchtelingen.
W2460: MARAINI, DACIA. - Teresa, de dievegge. Vertaling M. van Peype.
M5991: MARAINI, DACIA. - De vakantie. Vertaling Jenny Tuin.
M5781: MARAINI, DACIA. - De trein naar Helsinki. Vertaling P. de Voogd.
R6073: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters.
Y4433: MARBUS, MARGRIET. - Het verdriet van Gouda.
R6940: MARCELISSEN, ED & PIET VAN DIJK. - Groeten uit Niemandsland. Een Nederlands reisverhaal.
P0523: MARCH, MARION. - Creative typography.
B0071: MARCHANT, H.P. - Echtgenoten zonder contract.
T1533: MARCHANT, H.P. - Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse Nationaal-Socialisme in Nederland.
Y4983: MARCHE, B.S. LE. - Van V.-E. tot V.-J. (van victory - Europe tot victory - Japan). 100 dagrijmen 5 mei 1945 - 14 aug.
K9960: MARCHLEWSKA, JADWIGA. - Wer hat die Bezeichnung 'Cellulose' in die Chemie eingefuehrt?
K9962: MARCHLEWSKA, JADWIGA. - Was der Kuenftige Papierhistoriker ueber das Heutige Zeitungspapier finden wird?
Y2500: MARCHOIS, BERNARD (ED.). - Piaf. Emportée par la foule...
B4727: MARCK, JAN VAN DER (ED.). - De hedendaagse boekband als kunst. / The art of contemporary bookbinding.
T5027: MARCK, TH. VAN DER. - Boerenleenbanken (Systeem Raiffeisen).
K2323: MARCK, MARC VAN DER. - Z, de grote onbekende. Zeefdruk.
H8319: MARCU, VALERIU. - De verdrijving der Joden uit Spanje. (Die Vertreibung der Juden aus Spanien). Vertaling Eduard Coenraads. Bandontwerp Wim A. Weynman.
M4954: MARCUS, STEVEN. - The other Victorians. A study of sexuality and pornography in mid-nineteenth-century England.
R3433: MARE, A.J. DE. - Museum Meermanno-Westreenianum, Catalogus der gedrukte Werken. Drie delen.
R3435: [MULTATULI] MARE, A.J. DE. - Multatuli-literatuur. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker.
R0996: MARE, ELINE. - De witte vos.
L2027: MARE, ELINE. - Lieveke.
T5164: MARE, STELLA. - Een kus. Vrij naar het Duitsch.
T2649: MARE, A.J. DE. - Van Flament tot Holtrop.
T2650: MARE, A.J. DE. - Lijst der geschriften van Dr. M.F.A.G. Campbell 1840-1890.
T2651: MARE, A.J. DE. - Herinneringen aan Dr. P.C. Molhuysen. Feiten en geschriften.
T1689: MARE, ELINE. - Mossieur Sarelke.
H5104: MAREE, PIET. - Boeken in ons huis.
H5243: MAREE, PIET. - Boeken in ons huis.
R5453: MAREES VAN SWINDEREN, C. DE. - Berijmde gedachten. (dwaze, minder dwaze, en zelfs wel een ernstige).
B2334: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. EN J.F.M. STERCK. - Een proces van Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven over een valsch codicil, 1796-1797. - Eenige gegevens over het ontstaan van mijn Bilderdijk verzameling.
K4854: MARGADANT, S.W.F. (ED.). - Twintigduizend citaten.
B2336: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. - Een proces van Bilderdijk uit het jaar 1788.
L5724: MARGADANT, S.V. - Eine tiefenpsychologische Grundlage zur Klages'schen Graphologie.
L4521: MARGADANT, S.W.F. - De Wereldlitteratuur. Geschiedenis der Letteren.
R3589: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 20. Lente 1992.
R3610: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 14. Najaar 1981.
R3613: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 13. februari 1981.
R0476: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 22. Herfst 1994.
R0477: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 21. Lente 1993.
B3730: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Drukkers in de marge. T.g.v. het tienjarig bestaan. + 10 jaar Stichting Drukwerk in de Marge, Toelichting bij de tentoonstellingen in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek en de Koninklijke Bibliotheek. 1 juni-27 juli 1985
T4733: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 juli 1981.
R1220: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van Marginale Uitgaven 1981-1994.
T4734: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge.
R3605: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 19. Lente 1991.
Y3780: MARGUET, JACQUES. - Verhandeling over de heiliging der zon- en feestdagen.
L9718: MARGUEZ, GABRIEL GARCIA. - De kampioen van Colombia. Vertaling M. Sabarte.
Y2337: MARIE, SYLVIE. - Toen je me ten huwelijk vroeg. Gedichten.
Y2302: MARIE, SYLVIE. - Altijd een raam. Gedichten.
T2329: MARIEL, PIERRE. - De Fratellini. De geschiedenis van drie clowns. Bewerkt door J.W.F. Werumeus Buning.
K5861: MARIEN, MARCEL E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
B8567: MARIEN, MARCEL E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
L7454: MARIJAM, SITI. (ED.). - De Indonesische vrouw 1898 - 1948.
Y4227: CHRISTELYK MARINEBLAD. - Christelijk Marine vereeniging. 5e jaargang April 1940. No. 12.
Y4876: MARINESTAF - De strijd om Bali 19 - 25 februari 1942.
R7366: MARINUS, B. - Verenigen hier is 'fransch. Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
R8012: MARIO [=M. LAMPING-VAN BOSSE]. - Schetsen en Novellen.
H0651: MARISSING, LIDY. - Reis door loopgraven.
H1899: MARISSING, LIDY VAN. - Dwaalgasten of de kunst van het vluchten.
T9445: MARITAIN, JACQUES. - Gino Severini. Exposition retrospective.
B8130: MARIUS, G.H. - Jac. van Looy. Hollandsche schilders van dezen tijd.
T5055: MARIUS, G.H. - John Ruskin. Een inleiding tot zijn werken.
B9973: MARIVAUX. - Les fausses confidences. Comedie (1737).
T8719: MARJA, A. - Nochtans een christen. Oude, herziene en nieuwe gedichten.
K3308: MARJA, A. - Buiten het boekje. Geschreven portretten van vrienden en vakgenoten. Geillustreerd met foto's.
K3232: MARJA, A. - Binnendijks/buitendijks... Essays, Kauserieen en kritische notities.
B0543: MARJA, A. - Over de kling. Schrijvers slaags met elkaar. Polemische uitingen in poëzie en proza uit twee eeuwen Nederlandse literatuur.
T9159: MARJA, A. - Zich lekker voelen. Vijftien gedichten ofwel bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid.
T0048: MARJA, A. - Zon en sneeuw. Gedichten.
T9160: MARJA, A. - Traject. Gedichten.
M6557: MARJA, A. - poëzieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten.
B4815: MARJA, A. - Stalen op zicht. Gedichten.
W9072: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen.
H1130: MARJA, A. - Buiten het boekje. Geschreven portretten van vrienden en vakgenoten. Geillustreerd met foto's.
R2142: MARK, PETER L.L. VAN DER. - Soms denk je dat je het zeker weet. Gedichten.
A0512: MARK, MARY ELLEN. - Falkland Road. Prostitutes of Bombay.
T2330: MARKEN, J.C. VAN. - Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode. Uit het Fabrieksleven Delft 1869-1905. Drie delen.
R6864: MARKEN, J.C. VAN. - Uit De Fabrieksbode. De Sociaal-Democratie. Scheidsgerechten. Kapitaal en Arbeid.
Y2161: MARKHAM LEE, E. - Alice in Wonderland. Book I.
R2747: MARKOV, GEORGI. - Ontmoetingen met Todor Zjikov.
R0862: MARKS-VAN LAKERVELD, GEERTRUI. - Over Lijmen/Het been van Willem Elsschot.
B6959: MARKUS, PHILIP. - Het verlossende woord.
R6564: MARLE, RAIMOND VAN. - Le comte de Hollande sous Philippe le Bon (1428-1467).
R8543: MARLE, P.H.P. VAN. - Cooperatie en Socialisme. Twee lezingen gehouden voor den Nederlandschen Bond Maatschappelijk Belang.
R7215: MARLE, CORNELIS VAN. - Vlugtige beschouwing der vraag: welke moeten, uit het dubbel oogpunt der welvaart en onafhankelijkheid, voor Noord-Nederland de onvermijdelijke gevolgen zijn van deszelfs afscheiding van Belgie?
T4236: MARLOW, GEORGES. - L'åme en exil.
R7445: MARMELSTEIN, J.W. - Figuren uit de Fransche Letterkunde.
T1522: MARNEMAN. - De geschiedenis van het verre verleden van het Marne-eiland en eenige hoffdstukken over verschillende onderwerpen uit lateren tijd.
Y0978: FELIX / MARNIX. - Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. / Neerland's na-oorlogsche gedaante. 2e herziene druk.
L7569: MARNIX. - poëzie en proza.
T0470: MAROTZKE, HENRIETTE. - Verzen der Aarde.
Y0656: MARQUET, MARCEL. - Marquet. Tentoonstelling Museum Boymans en Gemeente Museum Arnhem 1956.
T8076: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Leven om het te vertellen. Uit het Spaans vertaald.
K4555: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Liefde in tijden van Cholera. Roman. Vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu.
K4764: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder en andere verhalen. Vertaling B. van de Pol.
K3682: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Ogen van een blauwe hond. Verhalen.
K9006: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Kroniek van een aangekondigde dood. Gevolgd door het verhaal van een verhaal. Vertaling M. Sabarte-Belacorte.
T8338: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Honderd jaar eenzaamheid. Vertaald door C.A.G. van den Broek.
T8246: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De kolonel krijgt nooit post. Vertaling Barber van de Pol.
B3311: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Kroniek van een aangekondigde dood. Gevolgd door het verhaal van een verhaal. Vertaling M. Sabarte-Belacorte.
B3456: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Herinnering aan mijn droeve hoeren. Roman. Vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu.
L9747: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Het kwade uur. Roman.
M4565: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De herfst van de patriarch. Vertaling Sabarte Belacortu.
H2764: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De geur van guave. Gesprekken met Plinio Apuleyo Mendoza.
H2820: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De verhalen.
M9933: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Verhaal van een schipbreukeling die tien dagen zonder eten en drinken op een vlot ronddobberde. Vertaling R.G. Groeneboer.
T8251: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Afval en dorre bladeren. Roman. Vertaald door C.A.G. van den Broek.
H2071: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder en andere verhalen. Vertaling B. van de Pol.
L3919: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Alle verhalen 1947-1982.
H3455: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De uitvaart van Mama Grande. Verhalen. Vertaling.
Y3418: MARRYAT, FREDERICK. - The Works of Capt. Marryat. Jacob Faithful. Two volumes in one book.
R5968: MARS, F. - Zaandams straatnamen verklaard.
R5180: MARS, KETTLY. - Wrede seizoenen. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
R5852: MARS, K.H.M. - De Parochie St. Nicolaasga 1691-1941.
T5882: MARS. - Het fooienstelsel veroordeeld!
Y0694: MARS. (= MAURICE CHARLES MATHIEU BONVOISIN). - Sable & Galet. Plages normandes et plages du nord de Cherbourg a Rosendael-Dunkerque.
Y1721: MARSCH, JAN. - Dante Gabriel Rossetti. Painter and Poet.
M3361: MARSHALL, RICHARD. - Robert Mapplethorpe. With essays by Richard Howard, Ingrid Sischy.
M7421: MARSMAN, H. - Vijf versies van " Vera". Ingeleid door Arthur Lehning, verzorgd door Daisy Wolthers.
T8713: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
L3491: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. en andere verhalen.
L0388: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
W0005: MARSMAN, H. - De vijf vingers.
K3182: MARSMAN, H. - Voor de spiegel. Bijeengebracht en ingeleid door A. L. Sotemann.
B1099: MARSMAN, H. - Verzameld werk IV. Critisch proza.
M4979: MARSMAN, H. - Verzameld werk. Vier delen; Deel I: poëzie, Deel II: Proza, Deel III: Critisch Proza, Deel, IV: Critisch Proza.
B5031: MARSMAN, H. - Critsch Proza.
L0133: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poëzie, proza en critisch proza.
B8220: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
K3276: MARSMAN, H. - Kort geding.
M4745: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten.
Y2630: MARSMAN, H. / A. VAN SCHENDEL / W.S. BITTER. E.A. - 1: Marsman: Tempel en kruis. 2: Schendel: Avonturiers. 3: Bitter: Het wentelend wiel in Indie. 6: Veldhuysen: Hoa Kiao. 7: Bomans: Onstuimige verhalen. 8: Bourbon: Inggih Ndoro. 10: Vries: Triomfen der techniek.
H1013: MARSMAN, H. - Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
M4377: MARSMAN, H. - Tempel en kruis en andere gedichten.
B3021: MARSMAN, H. - De anatomische les.
B9098: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
Y5073: MARSMAN - VAN DEVENTER, HARRYET. - Meer dan alles. Verhalen van een plantersvrouw. Over haar leven en werken in het voormalig Nederlandsch Indië.
H2020: MARSMAN, H. / S. VESTDIJK. - Heden ik, morgen gij.
R0982: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
W4461: MARSMAN, H. / S. VESTDIJK. - Brieven over literatuur.
K0158: MARSMAN, H. / S. VESTDIJK. - Heden ik, morgen gij.
T1390: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
M7997: MARSMAN, H. - Voor de spiegel. Bijeengebracht en ingeleid door A. L. Sotemann.
M7944: MARSMAN, H. - Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
A0483: MARSMAN, H. - Tempel en kruis.
A0510: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poëzie, proza en critisch proza.
L7911: WARMERDAM. MART. (ED.). - De electrische rozen # 1: Piet Bakker.
T1269: MARTELS, ZWEDER VON E.A. (EDS.). - Limae labor et mora. Opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
K2522: MARTENS, ERIK. - Het hooglied van de creativiteit. De poëzie van H. Marsman.
T0469: MARTENS, ERIK. - Het hooglied der creativiteit. De poëzie van Marsman.
H0578: MARTIALIS. - Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren.
Y3025: MARTIN, A.V.J. - Televisie Service. Fotografische opnamen door Fred Klinger. Vertaling J. Gijsen.
B9508: MARTIN, W. - De schilderkunst in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
B9680: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B1249: MARTIN, W. EN E.W. MOES. - Oude Schilderkunst in Nederland. 1e jaargang 1910-11.
B1250: MARTIN, W. EN E.W. MOES. - Oude Schilderkunst in Nederland. 2e jaargang 1911-12.
P0530: MARTIN PEDERSEN, B. - The international survey of logo disign. / Ein Internationaler Uberblick uber dei Gestaltung von Logos. / Une vue d'ensemble de la creation internationale de logos.
Y3005: (JAN STEEN). MARTIN, W. (TEKST). - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten. Premie-uitgave 1913. Afbeeldingen naar schilderijen van Jan Steen in Nederlandsche en buitenlandsche Verzamelingen.
R0932: MARTIN GAITE, CARMEN. - Spaanse vrouwen, bewolkte luchten. Vertaling F. Mendelaar en H. Petri.
W4596: MARTIN, KINGSLEY. - A second volume of autobiography 1931 - '45.
B9681: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B7653: MARTINET, JOHANNES FLORETIUS. - Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.
T5707: MARTINET, J.F. - Katechismus der Natuur. Vier delen.
K4844: MARTORELL, JOANOT. - De volmaakte ridder Tirant lo Blanc. Vertaald door Bob de Nijs.
T2903: MARTSJENKO, ANATOLI. - Van Taroesa naar Tsjoena. Uit het Russisch vertaald door Sofia Visser.
B3671: MARX, OLGA. - Stefan George in seinen Ubertragungen englischer Dichtung.
K8930: MARX-KONING, MARIE. - Nacht-silene.
T2452: MARX, KARL / FRIEDRICH ENGELS. - Manifest der Kommunistischen Partei. Veröffentlicht im Februar 1848.
T7725: MARX, KARL. - Letters to dr. Kugelmann.
P1098: MARX-KONING, MARIE. - Nacht-Silene.
Y4390: MARX, K. EN F. ENGELS. - Het Communistisch Manifest.
T7006: MARX-KONING, MARIE (RED.). - Nederlandsch Letterkundig Bijblad van Cosmos. 1e jaargang 1901 nr. 1.
M2527: [MULTATULI] MASOCH, SACHER. - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaling Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J. Kortenhorst en J.J. Oversteegen.
R3830: [SPINOZA] MASON, RICHARD. - Spinoza or Pascal? Two views on religion.
L9004: MASON, DANIEL. - Een ver land.
Y2172: MASSENET, J. / JULES RUELLE. - Enchantement.
T6564: MASSINGHAM, H.W. - Waarom Engeland Belgie te hulp gekomen is.
Y2171: MASSON, TOUSSAINT. - Aux Aviateurs Militaires. Marche pour piano.
B9356: MASSON, JEFFREY M. - Traumatische ervaring of fantasie. Freuds rampzalige herziening van de verleidingstheorie.
M7513: MAST, JAN VAN DER. - Films, Vaders & Neuzen.
H0688: MASTERS, WILLIAM H., EN VIRGINIA E. JOHNSON. - Homosexualiteit (Homosexuality in perspective). Ingeleid door Walter Everaerd.
B9322: MASTERS, ANTHONY. - Schrijvers als spionnen. Vertaald door Peter Nijmeijer.
H3841: MATANLE, IVOR. - De geschiedenis van De Tweede Wereldoorlog. Van de aanleiding tot de overwinning op Japan.
Y1025: MATER, B.E. - Kinderkost. Een leesboek voor de scholen.
Y1503: MATERN, HERMANN. - Berlin und Deutschland.
Y0703: MATHAM, ADRIANUS (GRAVURES). - 32 Afbeeldinge der Graven van Hollandt uit het oude Goudtsche Kronycxken. In 't Kooper verciert.
Y4809: MATHERON, FELIX. - Si Dogol & Si Totol.
Y2166: MATHIEU, EMILE. - Oogsttijd. La Moisson. Vierstemmig mannekoor. Gedicht van Guido Gezelle. Muziek Emile Mathieu.
K8308: MATHIJS ACKET, J. - Jacques Perk.
T0851: MATHIJS, ACKET, J. - Over de navolging Christi.
T4213: MATHIJSEN, MARITA & JANNEKE WEIJERMANS. - De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur.
L2183: MATHIJSEN, MARITA. - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
Y0380: MATHIJSEN, MARITA. - De afwezigheid van het verleden. Pamflet.
H1047: MATHIJSEN, MARITA. - Waarde van Lennep. Brieven van De Schoolmeester, toegelicht door Marita Mathijsen.
H2439: MATHIJSEN, MARITA / HENK EIJSSENS / DICK WELSINK. - Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde.
M9435: MATHIJSEN, MARITA. - Harry Mulisch. Een bibliografie.
R4008: MATHIJSEN, MARITA. - Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Vijfde Bert van Selm-lezing.
M7751: MATMOR, YORAM. - Het lenig instrument. Vertaling J.H. Peereboom.
R5235: MATOUCHENKO, A. - De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Verhaal der gebeurtenissen aan boord van het Russische Oorlogschip Knjas Potemkin. Vertaald door W.H. Vliegen.
L6304: MATSIER, NICOLAAS. - Onbepaald vertraagd. Vier verhalen.
B6335: MATSIER, NICOLAAS. - Onbepaald vertraagd. Vier verhalen.
Y1554: MATTHES, ELIZA PIETER. - Een jaar aan het hof. Het dagboek van Eliza Pieter Matthes 1842-1843. Een ooggetuige aan het hof van koning Willem II. Vertaald en ingeleid door Peter Verloop.
L7166: MATTHEUS. - De bergrede. Naschrift van prof.dr W.K. Grossouw.
B7881: MATTHEWS, LEONARD HARRISON (ED.). - The Whale.
T8786: MATTHEWS, JAMES & GLADYS THOMAS. - Cry Rage / Schreeuw van woede. Een bundel zwarte poëzie, vertaald en ingeleid door G.Th. Rothuizen.
T1624: MATTHEWS, J.H. - Joyce Mansour.
Y1428: MATTHEY, IGNAZ. - 'Het stond je zo schattig' Cultuurgeschiedenis van het matrozenpakje.
Y4932: MATTHIESSEN, PETER. - Een vallei in de steentijd. Vertaald door Beb Vuyk.
B6601: MATTHIJS, MARCEL. - De ruitentikker.
K5955: MATTHIJS, HEIN. - Ik ben net als een waringin...
T0491: MATTHIJSEN, J.W. - Een loon-enquete. Onderzoek naar den invloed van het loon op de werkgelegenheid in de industrie.
T5013: MATTHIJSEN, J.W. - Moskou. Reisindrukken.
T0146: MATTHIJSEN, J.W. - Onder rood bewind. Hoe Weenen door de Sociaal-Demokraten bestuurd wordt.
B4969: TEIXEIRA DE MATTOS. - De kunstzyde-industrie haar ontwikkeling en toekomst.
Y0810: MATZ, PETER. - De mooiste Tiffany Glasramen maken. Met patronen op ware grootte. Deltas Hobby.
T2035: MAUBOUSSIN, G. - Le Diamant.
T2499: MAUDER, BRUNO. - Bruno Mauder, Glaserzeugung und Glasveredelung.
B9342: MAUPASSANT, GUY DE. - Boulevard en campagne. Vertaling J.A. van Praag.
L1559: MAUPASSANT, GUY DE. - Het leven van een vrouw. Vertaling I.E. Prins.
B9062: MAUPASSANT, GUY DE. - Hartsverhalen. Vertaald en ingeleid door Adriaan Morrien.
K4967: MAUPASSANT, GUY DE. - Een vrouwenleven. Vertaald door M. Mok. Ingeleid door C.J. Kelk.
B9109: MAUPASSANT, GUY DE. - Verhalen. Vertaald en ingeleid door Adriaan Morrien.
B6179: MAUPASSANT, GUY DE / KURT LOB. - Zwei Freunde. Erzahlung mit funf Illustrationen von Kurt Lob.
M7817: MAUPASSANT, GUY DE. - Lusten en lasten. Vertaling Y. Kuyten.
T3101: MAUPASSANT, GUY DE. - Le Horla.
T6305: MAUR, G. IN DER. - Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen. Met eene bevestigende verklaring van zeven oud-verpleegden en een bijschrift van Herm. Heijermans Jr.
R8270: MAURIAC, FRANCOIS. - De kus aan den melaatsche. Uit het Fransch vertaald door Martin J. Premsela.
H9787: MAURIAC, FRANCOIS. - Zwarte engelen. Vertaald door W.A.M. Schoenmakers.
L8025: MAURIK, JUSTUS VAN. - Joris Komijn op de Tentoonstelling. Humoristische Schets.
B6783: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
R8042: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en Schetsen.
L0484: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en schetsen.
K7835: MAURIK, JAN VAN. - Versch drinkwater voor de hoofdstad. Rapport over de onderscheidene middelen welke de Stad Amsterdam van Versch drinkwater zullen kunnen voorzien, 1849. Bewerkt en toegelicht door Peter-Paul de Baar.
B6780: MAURIK, JUSTUS VAN. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6781: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6782: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6786: MAURIK, JUSTUS VAN. - Verspreide Novellen. Geillustreerd door L.W.R. Wenckenbach.
B6787: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek.
L5951: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek.
H7844: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
B4712: MAURIK, JUSTUS. - Uit Justus van Maurik's werken.
R1229: MAURIK, JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1230: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1231: MAURIK, JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek.
R1232: MAURIK, JUSTUS VAN. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1233: MAURIK, JUSTUS VAN. - Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1234: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met platen van Johan Braakensiek.
R7315: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Amsterdamsche Luidjes enz. Novellen. Amanda Kerfstedt. Willem Otto. A. Prell en Fokko Bos.
B6784: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
R3255: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld. Met een nawoord van T.W. R. de Haan.
R7316: MAURIK, JUSTUS VAN. E.A. - Toon en Toos in de Opera. Novellen.
R7317: MAURIK, JUSTUS VAN. E.A. - Mijn lezing te Boschwijk enz. Novellen.
R7318: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Het Genootschap Leuterburg. Novellen.
R7319: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Een manusje van alles. Novellen.
T4921: MAURIK, JUSTUS VAN. - De laatste der Oempah's. Amsterdamsche Volksschets.
T1742: MAURIK, JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en schetsen.
T1740: MAURIK, JUSTUS. - Oude Kennissen.
T1741: MAURIK, JUSTUS. - Op reis en thuis. Novellen en schetsen.
B6775: MAURIK, JUSTUS VAN. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6776: MAURIK, JUSTUS VAN. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6779: MAURIK, JUSTUS VAN. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6618: MAURIK, JUSTUS VAN. - Muller's buste.
T2488: MAURIK, JUSTUS VAN. - Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen.
R8693: MAURIK, JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek.
T5159: MAURIK, JUSTUS VAN. - Amsterdamsche luidjes.
T2622: MAURIK, JUSTUS VAN. - Amsterdam bij Dag en Nacht. Novellen en Schetsen.
T5160: MAURIK, JUSTUS VAN. - Muller's buste.
T1743: MAURIK, JUSTUS VAN. - Verspreide novellen.
T1739: MAURIK, JUSTUS VAN. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen.
T5161: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Het genootschap te "Leuterburg". (Een voordracht). [en drie andere schetsen].
R4623: MAURIK, JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld.
R4624: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche novellen.
T1744: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
K6077: MAURITS (DAUM, P.A.). - Maurits (P.A. Daum) "Nummer elf".
R7643: MAURITS (P.A. DAUM). - H. van Brakel, Ing. B.O.W. Oorspronkelijke roman.
K0103: MAUROIS, ANDRE. - Disraeli, a picture of the Victorian age. Transl. Hamish Miles.
K5089: MAUROIS, ANDRE. [=E.S.W. HERZOG]. - Rozen van september. Vertaling Herman Leenes.
K7822: MAUROIS, ANDRE. - Prometheus. The life of Balzac. Translated by Norman Denny.
T7425: MAUROIS, ANDRE. [=E.S.W. HERZOG]. - Het treurspel van Frankrijk. Vertaald uit het Frans.
Y2428: MAURON, CHARLES. (VAN GOGH). - Vincent et Theo van Gogh. Une Symbiose.
L0135: MAURRAS, CHARLES. - Odysseus hartsgeheim. Vertaling Anton van Duinkerken.
T6460: MAURY, FRANCOIS. - L'Effort Militaire de la France.
R8397: MAUSBACH, JOSEPH. - Het standpunt der vrouw in de maatschappij. Eene toepassing der katholieke leer op het vrouwenvraagstuk. Vertaald: Anna Kellenaers-Damerau.
T2184: MAVORS. - Zijn wij gereed voor de mobilisatie in het jaar 1936?
L2359: MAWER, SIMON. - Het evangelie van Judas. Vertaald door Peter Out.
M2331: MAWSON, ROBERT. - Lazaruskind.
Y0534: MAX. [A.P.L. VAN DER SANDEN]. - De misdaad van onwetendheid. Rood of Zwart.
H3009: KEYSER MAXIMILIAEN. - Dit sijn die wondelijcke oorloghen van den doorluchtghen hoochgheboren Prince, Keyser Maximiliaen. Hoe hij eerst int landt quam. Ende hoe hij vrou Marien troude.
R4941: MAXIMILIANUS, P. - Op 's hemels ronde spil. Poëzie van Vondel.
R4709: MAXIMILIANUS, P. - Vergilius en Vondel's Joannes de Boetgezant.
L5873: [VONDEL] MAXIMILIANUS, P. DR. - Vondelstudies. Overzien en ingeleid door L.C. Michels.
W6251: MAY, LIZZY SARA. - Het dubbelspoor.
W6252: MAY, LIZZY SARA. - Mimicri.
W6478: MAY, LIZZY SARA. - Wacht u voor de hond.
W4056: MAY, LIZZY SARA. - Vader en dochter, een relaas.
M6913: MAY, LIZZY SARA. - De blauwe plek. Vervolg op Vader en dochter.
M4473: MAY, LIZZY SARA. - Binnenkort in dit theater, gedichten.
C1544: MAY, LIZZY SARA. - De tennisspelers of de som der mogelijkheden.
H4215: MAYA, WANDA. - Etappe.
B9125: MAYAKOVSKY, VLADIMIR & LILI BRIK. - Love is the heart of everything. Correspondence between Vladimir Mayakovsky and Lili Brik 1915-1930.
P0517: MAYER, F. - Ter herinnering aan Charles Nypels 1895-1952.
R2285: [VERLAINE] MAYER, F. - Paul Verlaine. [Met vertalingen van gedichten door Jan G. Elburg en Ernest Dowson].
K6887: MAYNARD, THEODORE. - Franciscus Xaverius. Onder de banier van Christus. Vertaling Henri Bruning.
T8649: MAYNARD, JOHN. - Dochters van het land. Vertaald uit het Engels door Anke ten Doeschate.
H0177: MAZAL, OTTO. - Schatzkammer der Buchkunst Pflegestatte der Wissenschaft. Die Handschriften- und Inkunabelsammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek.
M2329: PINGEOT. MAZARINE. - Het debuut. Vertaald door Nini Wielink.
T7742: MAZUMDAR, SUSHIL. - Ik luister naar de stem van binnen.
K9964: MAZZOLENI, LOLE. - Note paleografiche e diplomatiche su alcune carte Revellesi dei Secc. VII-XIV.
L0219: MAZZUCCO, MELANIA. - Vita. Vertaling Manon Smits.
R1362: MCAULEY, ROISIN. - Mijn Ierse dochter. Vertaling M. Posthumus.
W9844: MCCABE, PATRICK. - De dodenklas. Vertaling Maarten Polman.
M1368: MCCARTHY, ELAINE CLARK. - De vlucht van de valk.
M5811: MCCARTHY, MARY. - Het teken aan de wand en andere literaire essays. Vertaling H. Surendonk.
C0114: MCCARTHY, MARY. - De oase. Vertaling Dolf Koning.
T5786: MCCARTHY, MARY. - Can There Be a Gothic Literature? Johan Huizinga-lezing 1973.
R9744: MCCARTHY, TOM. - C. Vertaald door Auke Leistra.
T2963: MCCAY, WINSOR. - Kleine Nemo in Dromenland. Met een inleiding van August Derleth. Vertaling Martin Beumer.
H4577: MCCOURT, MALACHY. - Een zwemmende monnik. Een herinnering. Vertaling Peter Abelsen.
L7217: MCCOURT, FRANK. - De as van mijn moeder. Een Ierse herinnering. Vertaling Christien Jonkheer.
H8430: MCCOURT, FRANK. - De nieuwe wereld. Vertaling C. Jonkheer.
B9474: MCCULLERS, CARSON. - Het hart is een havik. Vertaling W.F.H. ten Bruggen.
H9266: MCEWAN, IAN. - Boetekleed. Vertaald door Rien Verhoef.
L9562: MCEWAN, IAN. - Het imitatiespel. Drie televisiespelen. Vertaling Heleen ten Holt.
T3935: MCEWAN, IAN. - Aan Chesil Beach. Vertaald door Rien Verhoef.
T8914: MCEWAN, IAN. - De dagdromer. Vertaling Heleen ten Holt.
T5320: MCEWAN, IAN. - Zaterdag. Vertaald door Rien Verhoef.
B4578: MCFARLAND, DENNIS. - De muziekkamer. Vertaling Molly van Gelder.
B9332: MCGUINNESS, BRIAN. - Wittgenstein. A Life, Young Ludwig 1889-1921.
W5457: MCKEE, ALASDAIR. - Oom Henry's laatste oordeel. Vertaling Heleen ten Holt.
T8477: MCKENDRICK, JAMIE. - Een versteende dierentuin. Gedichten vertaald door Ko Kooman.
W4599: MCKEON, RICHARD / ROBERT K. MERTON / WALTER GELLHORN. - The Freedom to Read. Perspective and Program.
H8168: MCKERROW, RONALD B. - An introduction to bibliography for literary students. Introduction by David McKitterick.
W8259: MCKERROW, RONALD B. - An introduction to bibliography for literary students.
B7980: MCLEAN, RUARI. - Modern Book Design. From William Morris to the present day.
H6141: MCLEAN, RUARI. - How typography happens.
B8008: MCLEAN, RUARI. - Cobden-Sanderson and the Doves Press.
L8445: MCLELLAN, DAVID. - Friedrich Engels 1820-1895.
M5994: MCMAHON, THOMAS. - U spreekt met Klein Egypte. Vertaling M. Eenhoorn.
T1530: MCMILLAN, RICHARD. - Bloedende Betuwe.
M7079: MCMURTIE, DOUGLAS C. - Over de uitvinding van de boekdrukkunst. Waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C. McMurtie's The Book te New York 1937.
H7976: MCMURTRIE, DOUGLAS C. - The book. The story of printing & Bookmaking.
Y3713: MCMURTRIE, DOUGLAS C. - Golden Book- The Story of Fine Books and Bookmaking, Past & Present.
W5322: MCMURTY, LARRY. - Prairiemeiden. Vertaling Piet Verhagen.
K9847: MEASHAM, TERRY. - De Modernen 1945-1975. 104 reprodukties.
R4794: MECHANICUS, PHILIP. - Russische reisschetsen.
B8146: MECHANICUS, PHILIP. - De pose der natuurlijkheid. Schrijvers en dichters gefotografeerd door ....
R6705: MECHELEN, RENEE VAN. - Uit eigen beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1980.
T0143: MEDEFIND, HEINZ. - Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld.
T1443: MEDICUS. - Zakboekje voor Eerste Hulp bij Luchtaanvallen.
T2586: MEDITAVI, - De vlaming en zijn Taalrechten.
W0485: MEE, CHARLES L. - Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen. Vertaling M. van der Marck.
R6482: MEEGEREN, D.A. - Over de politieke toekomst van Nederland en de houding der katholieken.
B2664: MEEHAN, AIDAN. - Celtic Alphabets.
L7098: MEEKEL, KEES. - Jerusalem. Met 16 platen.
Y0789: MEEKEL, KEES. - De nar. Drama in vier bedrijven.
H5992: MEEKEREN, JOB VAN. - Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen. Ingeleid door D. de Moulin.
R9310: MEEKHOF. - Het dooden van slachtdieren.
A0583: MEENT, GEERTJE MAERSSENS DE. - De schilder en zijn vrouw.
T3337: MEER VAN KUFFELER, F.C. VAN DER. - Inventaris van het archief van de Weeskamer van 's-Gravenhage 1482-1852.
L5874: MEER DE WALCHEREN, PIETER VAN DER. - Menschen en god. Eerste deel 1911 - 1929.
L7734: MEER, VONNE VAN DER. - Eilandgasten.
K0842: MEER, VONNE VAN DER. - De reis naar het kind. Een vertelling.
H9344: MEER, FATIMA. - Nelson Mandela. De biografie.
B6263: MEER, S. VAN DER. - Venloer Stadt-Texte 1320-1543. Eine lautliche und orthographische Untersuchung.
L4927: MEER, JORRIT VAN DER. - Bijdrage tot de kennis van Senecio Vulgaris.
B3729: MEER, F. VAN DER. - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
H6856: MEER, VONNE VAN DER. - De avondboot.
B4341: MEER, VONNE VAN DER. - Spookliefde. Een Iers verhaal.
H8922: MEER, VONNE VAN DER. - Het limonadegevoel en andere verhalen.
L7647: MEER DE WALCHEREN, PIETER VAN DER. - Menschen en God. Deel I: 1911 - 1929. Deel II: 1929 - 1935.
R6586: MEER, HERMAN D. VAN DER. - Over de doofstomheid en het audiologisch aspect van hoorgebreken bij kinderen in het algemeen.
T5448: MEER, H. VAN DER. - Levende doden.
L6586: MEER, HERMAN F. VAN DER. - Euhemerus van Messene.
L6323: MEER, HINDRIKUS J. VAN DER. - Main facts concerning the Syntax Mandeville's Travels.
T1679: MEER, P. VAN DER. - Jong leven.
Y3858: MEER, VONNE VAN DER. - Een warme rug. Zo is hij. Spookliefde. [Drie romans].
M8523: MEER, VONNE VAN DER. - Een warme rug.
T6239: MEER, PIETER VAN DER. - Levens van leed. Studies en schetsen (1902-1905).
R4084: MEER, T. VAN DER/ SCHUPPEN, S. VAN/ VEEN, S., - De SDAP en de kiesrechtstrijd. De ontwikkeling van de Nederlandse sociaal-democratie 1894-1913.
L4560: MEER, L.B. VAN DER. - De Etrusken. Inleiding tot de verzameling Etruskische oudheden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Y3118: MEER, VONNE VAN DER. - Ik verbind u door.
Y2187: MEERBEECK, ADRIAN DE. - Théatre funèbre ou sont représentéez les funerailles de plusieurs princes et la vie, trespas et magnifique obsèques de Albert le Pie ... Archiduc d'Autriche ... faicts à Bruxelles le 12. de Mars 1622.
K6708: MEERBEKE, KAREL WILLEM VAN. - Ik zal het zijn... Historische roman om Willem van Oranje.
R7222: MEERDERVOORT, M. VAN. - Het bolwerk van den blinden pionier.
R0963: MEERE, J.A.P. - De Verfspuit zijn toepassing door den huis-, decoratie-, reclame-, meubel- en autoschilder.
L8495: [MULTATULI] MEERKERK, J.B. - Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakterstudie.
H2246: MEERKERK, J.B. - Om het derde rijk. Eene studie over Hendrik J. Ibsen.
K6894: MEERKERK, J.B. - Menschen in Nederland.
R3956: MEERKERK, J.B. - Conrad Busken Huet.
B9653: [MULTATULI] MEERKERK, J.B. - Multatuli.
R6725: MEERLOO, A.M. - Over wortels en vertakkingen van het angstgevoel.
T0780: MEERLOO, JOOST A.M. - Asklepiaden. Verzamelde essays.
Y4719: MEERMAN, JOHAN. - Narede tot de Nederduitsche vertaaling van Klopstock's Messias.
W3742: MEERMAN, INIGO. - Donatello en Moerlemei, twee novellen.
L7334: MEERSHOEK, GERARDUS Q.A. - Le latin biblique d'apres Saint Jerome. Aspects linguistiques de la rencontre entre la Bible et le monde classique.
T6566: MEERT, LEO. - Holland en het Vlaamsch activisme. Een woord vooraf van L. Simons. Met als naschrift een hoofdartikel van De Nieuwe Courant en met belangrijke toelichtende aanteekeningen van den schrijver.
T3759: MEERTEN, WED. A.B. VAN, ENZ. - Vergeet ons niet. Proza en poëzy voor de jeugd.
L7313: MEERTENS, P.J. - De lof van den boer. De boer in de Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1880.
K9485: MEERTENS, P.J. - De betekenis van de Nederlandse Familienamen.
H6840: MEERTENS, PIET. - In het voetspoor van Henriette Roland Holst. Radicalen en religieuze socialisten in Nederland. Ingeleid door Ger Harmsen.
H8508: MEERTENS, P.J. - De betekenis van de Nederlandse Familienamen.
H5559: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
L6967: MEERTENS, P.J. / A. WEIJNEN EN H.C.M. GHIJSEN. - Zeeuwsche dialectproblemen.
L7328: MEERTENS, P.J. EN L. KAISER. - Het eiland Urk.
R2452: MEERUM TERWOGT, P.C.E. - Voltaire's Dictionaire Philosophique. Leergang gehouden te Zaandam October-December 1942.
H1822: MEERWALDT, J.D. - Vormaspecten.
T7509: MEES, M. - Nadeelen van het protectionisme voor de werkende klassen.
T7510: MEES, M. - Een en ander over het stelsel van bescherming.
B7751: MEES-VERWEY, MEA. - De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding.
T9377: MEES-VERWEY, M. - Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius.
Y4687: MEES-VERWEY, M. - Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius.
R4035: MEES AZ., G. - De Fransche heerschappij in ons vaderland en de verlossing daarvan in 1813.
H1076: MEESTER, JOH. DE. - Gezin.
M0927: MEESTER, JOH. DE. - Goethe's liefdeleven.
K5511: MEESTER, MARIET. - Het mythische Menaka.
B3777: MEESTER, J. DE. - De menschenliefde in de werken van Zola. Eene lezing. Uitgegeven ten voordeele van het monument voor Zola.
M0533: MEESTER, MARIET. - De eerste zonde. Roman.
L6983: MEESTER, BERNARD DE. - Le Saint-Siege et les Troubles des Pays-Bas 1566 - 1579.
K8712: MEESTER, J. DE. - Vertellingen van vroeger en later.
K9562: MEESTER, J. DE. - Liefdetrouw.
K8147: MEESTER, J. DE. - Het avontuur van David Zangvogel en andere vertellingen.
B6919: MEESTER, J. DE. - Iets over de literatuur dezer dagen. Een nutslezing.
T6778: MEESTER, J. DE. - Het avontuur van David Zangvogel en andere vertellingen.
M3541: MEESTER, JOH. DE. - Gezin.
A0597: MEESTER, JOHAN DE. - Allerlei mensen. Samengesteld door Johan de Meester Jr. en ingeleid door Victor E. van Vriesland.
H8056: MEESTER, MARIET. - Landschap met dieren.
L8616: MEESTER, J. DE. - 's Zomers buiten. Stadje in roem.
L8621: MEESTER, J. DE, BRUSSE, VAN EEDEN, HAVELAAR, HEYERMANS. - Nieuwere Schrijvers.
B5658: MEESTERS, ROB. - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift. Editio princeps.
B1561: MEEUSE, A.D.J. - The Euphorbiaceae Auct. Plur. An unnatural taxon.
H5923: MEEUSE, PIET. - Oud nieuws. essays.
B1318: MEEUSE, A.D.J. - All about Angiosperms.
L1233: MEEUSE, A.D.J. - Les extremes se touchent.
B2698: MEEUWESSE, KAREL EN JAN STARINK. (EDS.). - Anton van Duinkerken 1903-1968. KRO-Herdenkingsprogramma.
B8894: MEEUWESSE, KAREL. - Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie. De symboliek van Des Heilands Tuin, een pinksterspel.
B6798: MEEUWESSE, ANTONIUS C.M. - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
L3493: MEEUWS, PAUL. - Badhuis in de sneeuw.
W2848: MEEUWS, PAUL. - Jonge modinettes.
R0221: MEGALEEP. [FREDERIKA HENRIETTE BROEKSMIT]. - Zeedrijfsel.
B6379: MEHLER, F.Z. - Dr. Pieter Bernagie.
L3950: MEHRING, FRANZ. - Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven. Geautoriseerde vertaling door Jan Romein.
R0801: MEHRTENS, GERHARD F. - Windmolens voor het Vaticaan.
Y3942: DE MEIBODE. - De Meibode. Orgaan van het 1 Mei Comite te Amsterdam. No. 3, 1898. No. 4, 1899.
Y4249: DE MEIBODE. - De Meibode. Orgaan van het 1 Mei-Comite te Amsterdam. No 1. 1899.
T8891: MEIDEN, ANNEMIKE F.R. VAN DER. - Woonplaats van verwachting.
L3779: MEIER, E. (ED.). - Uwe Ommer photedition 2.
K9815: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
T4380: MEIHUIZEN, H.W. - Een dader des woords. In memoriam Ds Albert Keuter.
T9104: MEIJ, HENRIETTE VAN DER. - Gezondheids- en vacantiekoloniën in Nederland (A) + Mededeelingen (B).
Y2332: MEIJ, SANDER. - Nieuw eiland.
MK0027: MEIJBOOM, L.S.P. - Verhandeling over den oorsprong van het ABC, Uitgesproken in de Hollandsche Maatschappij Van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
R3919: MEIJBOOM, MARGARETHA. - Bjornstjerne Bjornson
B7180: MEIJER, JAAP. - Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als joods romanticus.
T5259: MEIJER, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
R3895: MEIJER, JAKOB. - Isaac da Costa's weg naar het Christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland.
R2939: MEIJER, JOKOB / ADRIAAN K. OFFENBERG. - Al tehomot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen.
Y4639: MEIJER, D.C. - Indrukken van de Brederoo-voorstelling.
R5483: MEIJER, ADOLPH F. - De droom.
H0223: MEIJER, J. - Jacques Perk en Willem Kloos 1881.
K5581: MEIJER, ISCHA. - Een jongetje dat alles goed zou maken.
T0982: MEIJER, ISCHA. - Brief aan mijn moeder.
B2654: MEIJER, SAL. - Sal Meijer. Inleiding door Hans van Straten.
K8410: MEIJER, JAAP. - J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker.
R5737: MEIJER, JAN DE. - De Kerk der Ned. Herv. Gemeente te Koog aan de Zaan.
B2582: MEIJER, ISCHA. - De handzame Ischa Meijer.
L0777: MEIJER, ISCHA. - Zing, m'n jongen zing! De radioteksten voor Cor Galis.
H7036: MEIJER, DAPHNE. - Joodse tradities in de literatuur. Van Mendels Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg.
L6153: MEIJER, ISCHA. - Een jongetje dat alles goed zou maken.
K9554: MEIJER, JAAP. - Onze taal als een bare schat. Jacob Israel de Haan en het Hebreeuws.
K9560: MEIJER, JAAP. - The onlie begetter Jacques Perk in de poëzie van Willem Kloos 1881-1888.
K9561: MEIJER, JAAP. - Manipulaties met de Mathilde Deel I: de bronnen tot november 1881. Deel II: de editie van 1882. Deel III: schaven achter de schermen.
B4729: MEIJER, J. - Zij lieten hun sporen achter. Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving.
B4740: MEIJER, JAAP. - Van Israelieten tot Israeliers. Anderhalve eeuw Joodse geschiedenis 1815-1965.
K3524: MEIJER, REINDER P. - Literature of the Low Countries. A short history of Dutch literature in the Netherlands and Belgium.
B5151: MEIJER, JAAP. - De schim van P.C. Hooft, Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881.
T8337: MEIJER, MIA. - Gerard Reve.
R3392: MEIJER, JAAP. - Meijer Marcus Roest (1821-1889) Deel I: De biografie van een bibliograaf. Deel II: Bronnenboek.
B4985: MEIJER, JAAP. - De bedevaartgangers. Een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841).
B4986: MEIJER, JAAP. - Tussentijdse verantwoording. Een Zionistische Enquete uit 1916.
B4987: MEIJER, JAAP. - Discriminatie in domineesland C.E. van Koetsveld 1807-1893.
B4989: MEIJER, JAAP. - Herman van den Bergh: Sabbath. Een joods-thematische studie.
B4990: MEIJER, JAAP. - Herman van den Bergh 1897-1967. Een documentatie.
B4992: MEIJER, JAAP. - Voorvaderlijke vooroordelen. Het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868.
R4694: MEIJER, G. - Beroerders des Volks. Praat en daad der C.D.U.
L9691: MEIJER, ISCHA. - De dikke man voor altijd.
L5866: MEIJER, W.H. - Terugblik. Herinneringen van een sociaal democraat. Verzorgd en geannoteerd door Mies Campfens.
B8793: MEIJER, ISCHA. - Gekgemaakt in het huwelijk en Een geval van onaangepast gedrag. Met tekeningen van Monika Sauwer.
M4672: MEIJER, ISCHA. - Interviews.
R8592: MEIJER, JAAP. - Moeder in Israel. Een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische Jodendom.
T1339: [SPINOZA] MEIJER, W. - De wetenschap van Dr.G. Jelgersma en de wijsbegeerte van Benedictus de Spinoza.
T1287: [SPINOZA] MEIJER, W. - Nieuw licht over Spinoza's wijsbegeerte met een aanhangsel over verschillende lezingen in de Ethica.
T1241: MEIJER, W. - Disputationem Familiarem De Republica. Latine edidit W.G. van der Tak.
L7782: [REVE] MEIJER, MIA & KLAUS BEEKMAN. - Gerard (Kornelis van het) Reve.
H7188: MEIJER, BERT W. - Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetie in prent en tekening.
Y1110: MEIJER, D.J. - Onze Dierenwereld, een leesboek voor de scholen.
K0440: MEIJER, ISCHA. - De Interviewer. 50 interviews uit 25 jaar interviewen.
Y0498: MEIJER, W.J. - De Rechtstoestand van Gemeente-Ambtenaren en -werklieden.
H0136: MEIJER, JAAP. - De zoon van een Gazzen. Het leven van Jacob Israel de Haan 1881 - 1924.
B7190: MEIJER, J. - Het levensverhaal van een vergetene. Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers.
T7126: MEIJER, G.A. EN N.J.M. DRESCH. - Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek Weeshuis te Schiedam 1774-1924.
R6648: MEIJER, JAAP. - Afscheid van de grote Sjoel. Synagogencomplex werd museum. Balans der Ballingschap.
R2685: MEIJER, ISCHA. - Brief aan mijn moeder.
R4046: MEIJER, JAAP. - J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker.
R2671: MEIJER, ISCHA. - Een Rabbijn in de Tropen.
B4761: MEIJER, JAAP. - Contrastbelichting en caricatuur. Het Joodse type bij J.J. Cremer 1827-1880.
L5565: MEIJER, JAAP. - Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland.
B4397: MEIJER, P.W.M. DE. - Pirandelliaanse combinaties.
T1362: [SPINOZA] MEIJER, W. & J.D. BIERENS DE HAAN. - De ontwikkelingsleer en het spinozisme. [gevolgd door] Nabeschouwing over: Het spinozisme als ontwikkelingsleer [gevolgd door] Verweer tegen de nabeschouwing van Dr. J.D. Bierens de Haan.
R1777: MEIJER, JOANNES B.J. - De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel.
H1456: MEIJER, ISCHA. - Ischa Meijer's Magazine No 1. juli 1979.
Y4769: MEIJER, REMCO. - Oostindisch doof. Het Nederlands debat over de dekolonisatie van Indonesie. Met foto's van Friso Keuris.
B9458: MEIJER, J. / KAREL V. H. REVE / H.G. SCHOGT / CHARLES B. TIMMER. - Over Toergenjew.
K9642: MEIJERE, VICTOR DE. - Labber-de Zwie.
L0872: MEIJERE, VICTOR DE. - De Avondgaarde.
R3640: MEIJERE, VICTOR DE. - Uit mijn land.
Y4810: MEIJERING, M. E.A. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drenthe en Overijssel.
Y4561: MEIJERING, WINNIE & PIETER BOERSMA. - Red de ondergrondse metrokunst.
L4605: MEIJERS, J.A. - Taal en leven. Een populaire uiteenzetting van enkele taalverschijnselen.
R4962: MEIJERS, DEBORA. - De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het symbolisties vrouwbeeld.
L1231: MEIJNE, N.G. - In een stroomversnelling van de chirurgie.
K2501: MEIJSING, DOESCHKA. - Ethel Portnoy. Informatie.
L0216: MEIJSING, GEERTEN. - Tussen mes en keel.
L1891: MEIJSING, DOESCHKA. - Utopia of De geschiedenissen van Thomas.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18