Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B4728: MEULEN, R. VAN DER. - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.
R6122: MEULEN, P. VAN DER. - De comedies van Coornhert.
Y0502: MEULEN, P. VAN DER. - De Krant heeft het gezegd.
T1478: MEULEN, B. VAN DER. - Uw huis en uwe woning.
T1994: MEULEN, R. VAN DER. - Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld.
L7181: MEULEN, R. VAN DER. - Oudpruisisch Mixkai.
Y1955: MEULEN, M.E. VAN. - Levensvragen. Brieven aan eene vriendin.
B5663: MEULEN, R. VAN DER. - Over de liefhebberij voor boeken. Voornamelijk met het oog op Het boek voor onze dagen.
T5456: MEULEN, PIETER VAN DER EN A.K. MONTIJN. - De menschheid en de alcohol. Een maatschappelijk vraagstuk, veelzijdig door gezaghebbende Nederlanders.
B6757: MEULEN, R. VAN DER. - Over een naam van het Stormvogeltje: Malefijt.
R2440: MEULEN, R. VAN DER. - Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
Y3712: MEULEN, R. VAN DER. - De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt.
H7536: [MULTATULI] MEULEN, DIK VAN DER. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
B6737: MEULEN, R. VAN DER. - Nogmaals over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
M2506: MEULEN, AP VAN DER. - De erfenis. roman.
K6711: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering. Roman.
H8745: MEULENBELT, ANJA. - Casablanca, of de onmogelijkheden van de heteroseksuele liefde.
K5173: MEULENBELT, ANJA. (ED.). - Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk.
H1054: MEULENBELT, J. - Plattegrond.
L6524: MEULENBERG, FRANS. - Formules voor verlangen. Voorwoord Frans J. Meijman.
L6523: MEULENBERG, FRANS. - Heimwee is een kat. Ziekte in de literatuur.
L5354: MEULENBROEK, BERNARDUS L. - Metriek en Rhythmiek in Augustinus' Cassiciacum-Dialogen.
Y6407: MEULENHOFF. - Meulenhoff & Co. Korte schets van de historische ontwikkeling en de huidige activiteiten van een Amsterdamse uitgeverij.
R1073: MEULENHOFF, J.M. - Viert Feest! Korte geschiedenis van de feesten en het jolijt gedurende de eerste honderd jaren uit het leven der Vereeniging.
Y8721: MEULENHOFF. - Voorjaars- en Najaarsaanbiedingen 1974 - 1977 - 1982 - 1983 - 1984. Brochure over Meulenhoff maart 1980.
T3831: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1955-1956. Losse kaart met nieuwe uitgave.
T3830: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1956-1957. Losse kaart met nieuwe uitgave.
T3827: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Najaarscatalogus 1951. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
R4724: MEULENHOFF. - De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913.
Y7581: MEULENHOFF. - Uitgeverij J.M. Meulenhoff. Map met ca. 80 prospectussen, ca. 40 bestelkaartjes en 3 fondscatalogi.
Y1100: MEULEVELT, W.G. - Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeene Geschiedenis, ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen.
Y1203: MEULEVELT, W.G. - Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeen Geschiedenis. Ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen.
L6372: MEURER, R.J.TH. - De vrouw en het moederschap.
K1159: MEURS, G.N., OUDENALDER, A.C. VAN DEN ET AL. (ED.). - Het papier op de postzegel.
B9771: MEURS, B. VAN. - De roman.
K3638: MEURS, BERN. VAN. - Letterkundige termen en begrippen.
B7466: MEURS, B. VAN. - De roman + De roman II. Zijn invloed op geest en hart + De roman III. Eenige tegenwerpingen beantwoord.
R8561: MEURS, B. VAN. - Rijm en Zang. Twee dozijn luimige stukjes.
Y4706: MEURS, RUDI (ED.). - Recht voor de R A F.
T2354: MEURS, F. VAN. - Vaste Aanstelling of Arbeidscontract ? Rede.
B7313: MEURS, B. VAN. - Pepermuntjes. 250 Dichtjes.
R0247: MEURS, B. VAN. - Kriekende Kriekske. Betuwsche gedichten.
Y0499: MEURS, F. VAN. - Van Onderdaan tot Burger. Een Verdediging van de Medezeggenschap bij de Openbare Diensten en Bedrijven, Geschreven voor de Raadsverkiezingen 1935.
B7910: MEURS, B. VAN. - De Vroolijkheid en het Lachen.
T2864: MEURS, F. VAN. - Het fusievraagstuk. Rede uitgesproken op het congres, gehouden op 30 juni, 1 en 2 juli 1930 te 's-Gravenhage.
R4212: MEVIS, ANNETTE. (INLEIDING). - Overzicht van de Archieven in het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging.
Y3431: MEY, JOHANN HEINRICH. - Charakterzuge, Anekdoten und besondere Lebensumstande der heiligen Elisabeth, einer ungarischen Koningstochter und vormaliger Landgrafin von Thuringen und Hessen. enz.
L2533: MEYER-RANKE, PETER. - De rode farao. Egypte en de Arabische werkelijkheid.
W4519: MEYER, JUSTUS. - De schoonheid van Shakespeare. Drie delen. Met teekeningen en vignetten van Eugen Dragutescu.
L5350: MEYER, HERMAN. - Der Typus des Sonderlings in der deutschen Literatur.
R8950: MEYER, J. - De achtergrond van Tachtig, Kloos en Perk herdacht.
Y2190: MEYER, JOSEPH & LUCIEN BOYER & LOUIS LEMARCHAND. - Une tasse de cafe. A cup of coffee, a sandwich and you.
L8990: MEYER, M. HUBERT (ED.). - Beatus Rhenanus (1485-1547). Son activite de lecteur, d'editeur et d'ecrivain.
M8472: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Angela Borgia. Vertaald door Johan M. Palm.
T6494: MEYER, LIVINIUS DE. - De Gramschap in Dry Boeken. Een Latijnsch en Vlaamsch leerdicht. Op nieuw uitgegeven met aanteekeningen door J.M. Schrant.
R7932: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Angela Borgia. Vertaald door Jac. van der Ster.
T0546: MEYER, MAURITS DE. - Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer. T.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
M3451: MEYER, JUSTUS. - Shakespeare het gelukskind.
M3808: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Het amulet en andere verhalen. Vertaald door Theun de Vries.
T3202: MEYER, ALBERTI DE. - Miscellanea historica in honorem Alberti de Meyer. Vniversitatis catholicae in oppido Lovaniensi iam annos XXV professoris.
H6622: MEYER, JOSINE W.L. - Oude vrienden en een veranderende wereld. Een keuze uit eigen werk.
M8153: MEYER, JOAN. - Sekse als organisatieprincipe. Veranderende normen in de asymmetrische machtsrelatie tussen vrouwen en mannen.
B7652: MEYERE, VICTOR DE. - Labber-de-Zwie.
B0097: MEYERS, JAN. - Mussert. Een politiek leven.
L0050: MEYIER, FENNA DE. - Het leven gaat door.
L3033: MEYIER, FENNA DE. - De keuze.
R7786: MEYLANDER, JOHAN / GUSTAVE VAN DE WOESTYNE. - Fashion. Met drie sterkwaterplaten.
L8928: MEYLING, CHRISTINE. - Een hand voor ogen.
L1578: MEYRINK, GUSTAV. - Het wassenbeeldenspel en 16 andere verhalen. Vertaling Wouter Donath Tieges.
T9187: MEYRINK, GUSTAV. - Der Golem.
K6318: MEYRINK, FRANK. - Gottliebs dood.
R9747: MEZIERES, L. - Een geneesmiddel tegen de armoede, of De lof der spaarzaamheid. Uit het Fransch vertaald door H. Hooft Graafland.
L3524: MIANO, SARAH EMILY. - Van Rijn. Vertaling Sjaak de Jong en Marijke Versluys.
K3141: MIANO, SARAH EMILY. - Encyclopedie van de sneeuw. Vertaling Marijke Versluys.
B0460: MICHAEL, JAN. - Op de fiets.
M1705: MICHAEL, IB. - Kilroy Kilroy. Vertaling Gerard Rasch.
Y6138: [KLOOS] MICHAEL, HUBERT (ED.). - Willem Kloos 1859-1938 zijn jeugd, zijn leven. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre.
W8582: MICHAEL, SAMMY. - Een trompet in de wadi. Vertaling Ruben Verhasselt.
K3419: MICHAEL, HUBERT, DORINE RAAFF, AART HOEKMAN. (ED.). - Nederlandse literaire prijzen 1980-1985.
W7254: MICHAEL, SAMMY. - Victoria, een joodse vrouw in Bagdad. Vertaald door Ruben Verhasselt.
R8009: MICHAEL, C. / H.A. ACKERLIN-GREGOOR / E. LAURILLARD. - Lessen en liederen eener Moeder.
T8157: MICHAELIS, HANNY. - Water uit de rots.
T8158: MICHAELIS, HANNY. - Onvoorzien.
T6260: MICHAELIS, HANNY. - De rots van Gibraltar.
T6261: MICHAELIS, HANNY. - Tegen de wind in.
Y6233: MICHAELIS, HANNY. - Herfst.
M3809: MICHAELS, KARIN. - Het paarlsnoer. Vertaald door H.J. Smeding.
B6300: MICHEELS, J. - Hamlet in Holland. Eene proef van Vergelijkende Letterkunde.
Y3203: MICHEELS, PAULINE. - Vandaag. Een oorlogsnovelle.
L7830: MICHEELS, PAULINE. - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
R9410: MICHEELS, L.A. - Holland op zijn Duitsch. Verzoekschrift aan de Staten Generaal der Nederlanden.
B4207: MICHEL, ERNEST. - Extazen.
T7188: MICHEL, ERNEST. - Ex paradiso...
K8486: MICHEL, ERNEST. - De bisschop.
T3522: MICHEL, ERNEST - Een andere Dynamiek.
R3783: MICHEL, ERNEST. - Europeesche jeugd.
B2112: MICHELANT, M.H. - Voyage de Jaques Cartier au Canada en 1534. Nouvelle edition, publiee d'apres l'edition de 1598 et d'apres Ramusio. Avec deux cartes. Documents inedits sur Jaques Cartier et le Canada, communiques par M. Alfred Rame.
Y6988: MICHELET, J. - De vogel. Naar de 8e Fransche uitgaaf bewerkt door mevr. M. v. Vloten met oorspronkelijke illustraties van H. Giacomelli.
L4298: MICHELET, J. - Richelieu et la Fronde. Histoire de France au dix-septieme siecle XII.
H5615: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel 1: Stoffen uit de Middeleeuwen.
T6386: MICHELS, A.W. - Sluit de gelederen! Een korte opwekking in de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten in 1935.
L6787: MICHELS, L.C. - Over het waarnemen van taalverschijnselen.
B7732: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel III. Stoffen uit Vondels werk.
L2712: MICHELS, L.C. - Recht van spreken.
K4864: MICHELS, L.C. - Uit de school van Michels. Opstellen aangeboden aan L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
L6216: MICHELS, F.W. & G.E.K. BRUMMER. - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen door ....
M9254: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw.
T4403: MICHELS, A.W. - De provoost-straf. Een pleidooi voor een humanere en rechtvaardiger toepassing van het militaire tucht-recht.
R4871: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel IV. Stoffen van verscheiden aard,Registers.
B6761: MICHELS, L.C. - Trekken van taalgebruik.
Y7861: MICHELS, L.C. - Joannes Stalpart van der Wiele. Rede ter herdenking van zijn sterfdag uitgesproken te Roermond op 29 December 1930.
Y3649: MICHELS, LEONARDUS CORNELIUS. - Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's werken.
R4082: MICHELS, L.C. - V.S. in 't geweer.
R8294: MICHELS, F.W. - Schieveen? Neen! Agrarische bezwaren tegen het Rotterdamse Luchthavenproject.
M7356: MICHELS, F.W. - Reis zonder einde en andere verhalen.
Y7021: MICHELS, L.C. - De legende van Sinte Haringus. Ingeleid en verkl. door..
H6565: MICHIE, ALLAN A. - Keep the peace through air power.
L8060: MICHIELS, IVO. - Verhalen uit Journal brut.
K5280: MICHIELS, IVO. - Journal brut.
L3725: MICHIELS, IVO. - Journal brut. Met een nawoord van Joris Gerits.
W6329: MICHIELS, IVO. - Het boek der nauwe relaties. Journal brut. Boek twee.
K4744: MICHIELS, IVO. - Het afscheid. Met aantekeningen door Paul de Wispelaere.
M9641: MICHIELS, IVO. - Orchis militaris.
Y5403: MICHIELS, IVO. - Krantenknipsels van/over Ivo Michiels.
R1535: MICHMAN, J. EN J. ILAN-ONDERWIJZER. (ED.). - Opperrabbijn A.S. Onderwijzer 1862-1934 zijn persoon, zijn tijd.
R8587: MICHMAN, DAN. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
R5790: MICKLEM, N. - Nationaal Socialisme en Christendom.
T8634: MIDDAG, GUUS. - Vrolijk als een vergelijking. Vijftig kleine essays over poëzie.
R4383: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: XI en XII augustus/september 1841.
R4385: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: I, october 1841.
R4382: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Tweede jaargang nr: 1, october 1841 - nr 12: augustus/september 1842. [Mist nrs: 4 en 8].
R4384: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: X, july 1841.
Y3284: MIDDELBERG, E. - Geologische- en technische aanteekeningen over de goudindustrie in Suriname.
M6214: MIDDELDORP, A. - Morgen misschien.
B9498: MIDDELKOOP, NORBERT (RED.). - Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd 1660-1800.
Y8553: MIDDENDORP, HERMAN. - Jeugdzonde.
R3500: MIDDENDORP, W. - Vrede door strijd. Indonesische Mei-rede.
R5953: MIDDENDORP, JAN. - Ha ! Haagse boekvormgeving na 1945.
L3796: MIDDERIGH-BRONKHORST, B. - Glans en Gloed uit donkere diepten.
H0006: MIDDLEMAS, KEITH. - Pursuit of pleasure. High Society in the 1900s.
T1815: MIEDEMA, NIEK. - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek-Vereniging 1925-1986.
B2441: MIEDEMA, R. - Odilon Redon en Albrechts Durer.
Y8326: MIELEN, EDDY (ED.). - C.C.S. Crone. Kroniek van een Utrechtse schrijver. De Engelbewaarder Nr. 11.
H7093: MIELKE, HANS (ED.). - Manierismus in Holland um 1600. Kupferstiche, Holzschnitte und Zeichnungen aus dem Berliner Kupferstichkabinett.
H6616: MIELKE, HEINZ-PIETER / KATHARINA GUTING. - Nederrijns drukwerk. De chromolithografische drukkerijen van het industriegebied Krefeld-Monchengladbach-Viersen.
Y3022: DE WITTE MIER. - De Witte Mier 1e jaargang Nr. 9 Januari 1913. 2e jaargang nrs: 1 en 4. 1913/1914.
Y3018: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nr: 2. [Nieuwe reeks] Februari 1924.
Y3020: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nr: 1. [Nieuwe reeks] Januari 1924.
B1034: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Maandschrift voor de Vrienden van Boek en Prent onder leiding van J. Greshoff. Nieuwe Reeks, Eerste Jaargang.
B1035: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Maandschrift voor de Vrienden van Boek en Prent onder leiding van J. Greshoff, J. van Krimpen & A.A.M. Stols. Nieuwe Reeks, Derde Jaargang.
T1568: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek onder leiding van J. Greshoff. Deel I-II-III. Het eerste deel bevat de nummers van Mei t/m October 1912. Het tweede deel November 1912 t/m Mei 1913. Het derde deel van Mei tot November 1913.
Y1400: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nrs: 9 - 10 - 11- 12. Januari t/m April. 1913. Onder Redactie van J. Greshoff.
Y7043: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. [Nieuwe reeks] Nrs: 6-7/8-9/10. Augustus t/m December 1926.
R5260: MIERAS, JOHANNES PIETER. - Liber amicorum J.P. Mieras.
K5708: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - De speelman Hendrik van Veldeke.
T0782: MIERLO, J. VAN. - De poëzie van Hadewijch.
Y7610: MIERLO, J. VAN. - Aantekeningen bij een nieuwe uitgave van de jeeste van Walewein.
L1337: MIERLO, J. - Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde.
L2204: MIERLO, J. VAN (ED.). - Het Roelantslied.
K9522: MIERLO, J. VAN. - Jan Frans Willems 1793-1846.
B8457: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - Nieuws over Heynrijck van Veldeken. Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken.
T3560: MIERLO, J. VAN. - Perrout gehandhaafd. Eenige kantaanteekeningen bij het verweer van Prof J.W. Muller.
Y0959: MIERLO, J. VAN. - Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis.
H2026: MIERLO, J. VAN. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel I: De Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1300. Deel II: De Middelnederlandsche Letterkunde van 1300 tot de Renaissance.
B2152: MIERLO, J. VAN. - Sprokkelingen op het gebied der middelnederlandse poëzie.
B8128: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem.
T5731: MIERLO, J. VAN. - Over leekenbiecht in den Reinaert. (Rein v. 1439).
T4771: MIERLO, J. VAN. - Anna Bijns en de Volksliteratuur in haar Jeugd te Antwerpen.
T4060: MIEROP, LOD. - Met wie mag men trouwen?
Y4890: MIERT, HANS VAN. - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en jeugdbeweging in Nederlands-Indie, 1918-1930.
B0416: MIGUEL, SALIM, & EGLE MALHEIROS. - Memoria de Editor. Organizado por Dorothee de Bruchard.
Y6038: ZUID-HOLLANDSCHE UITGEVERS MIJ. - Fondscatalogus 1963-1964 van de Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij., Den Haag.
Y7600: LEIDSCHE UITG. MIJ. - Uitgeverij Leidsche Uitgevers Mij., Leiden. 11 prospectussen en 4 bestelkaartjes.
B8076: MIJKSENAAR, PAUL (ED.). - Ontplofte beelden. Een documentaire over inzichtelijkheid in ruimtelijkheid.
H5943: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam hoofdstad. Eertijds, thans, straks.
Y0144: MIJNHARDT, W.W. - Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek.
Y6306: MIJNSSEN, F.J. - De Depecherijder van De Wet. Ten voordeele der concentratie-kampen in Zuid-Afrika.
Y7897: MIKSZATH, KALMAN. - De Wonderparaplu. Uit het Hongaarsch door T. Beets-Damste.
Y4632: MILIKOWSKI, EFRAIM / EWOUT STORM VAN LEEUWEN. - OOOOOO. Nummer 1. 1969. poëzie: Hans van den Ban. Proza: C. Bamzaaier. Grafiek Rene Treumann.
Y3734: DE ANTI-MILITARIST. - De Anti-Militarist. Maandblad der Socialistische Oud-Strijders en aanverwanten. Voor Vlaamsch Belgie. 10e Jaargang 1931. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.
B4719: MILL, JOHN O'. - Lyrical Laria in Dutch and Double Dutch. Voorwoord Wim Kan.
Y7823: MILL, JOHN O'. - Popsy Poems. Pre-popsylated poetry. Ripse rijmen in Dutch and Double Dutch.
M6401: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
M6377: MILLER, HENRY. - Zwarte lente. Vertaling J. Vandenbergh.
K5241: MILLER, HENRY. - Zwarte lente. Vertaling J. Vandenbergh.
M2229: MILLER, ARTHUR. - Na de zondeval. Toneelspel in twee bedrijven. Vertaald door Bert Voeten.
M5779: MILLER, ARTHUR. - Na de zondeval, Incident in Vichy. Vertaald door Bert Voeten / Anty Westerling.
W1095: MILLER, HENRY. - The Rosy Crucifixion. Sexus. Book one -six.
L3154: MILLER, HENRY. - Glimlachend aan de voet van de ladder. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
R4326: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring. Vertaald door John Vandenbergh.
H4202: MILLER, HENRY. - The smile at the foot of the ladder. Drawings by Dick Elffers.
K5719: MILLER, HENRY. - De rozenkruisiging boek een: Sexus. Vertaling John Vandenbergh.
Y0814: MILLER, EVERETT & ADDIE. - The New Martinsville Glass Story. Book II - 1920 - 1950.
Y0834: MILLER, ROBERT W. - The Art Glass Basket.
R6242: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
H3671: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
R9059: MILLER, HENRY. - Obsceniteit en de wet der wederkerigheid. Vertaling John Vanderbergh.
H5745: MILLET, CATHERINE. - Het seksuele leven van Catherine M. Vertaling Kiki Coumans en Martine Vosmaer.
H8166: MILLINGTON, ROY. - Stephenson Blake. The last of the old English typefounders.
H8051: MILLS, MAGNUS. - Komt allen tezamen. Vertaling Rob van Moppes.
T8297: MILNE, A.A. - Now we are six. Decorations by Ernest H. Shepard.
T8302: MILNE, A.A. - When we were very young. Decorations by Ernest H. Shepard.
T2383: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen De Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
T3435: MILREIS, COLAS. - In het Elfenland. Vertaald uit het Zweedsch door Irma.
Y5404: MIN, NEELTJE MARIA. - Krantenknipsels van/over Neeltje Maria Min.
Y6829: MIN, NEELTJE MARIA. - Losse vracht.
Y3215: DOLLE MINA. - Evolutie dwars blad van Dolle Mina. Jaargang 34, nr. 1, zomer 1970.
R0009: MINCO, MARGA EN BERT VOETEN. - M. Minco: Bomen. B. Voeten: Wissant. Eenmaal. Het leven voor ogen.
L8058: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
L3494: MINCO, MARGA. - De val.
B0580: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
K4668: MINCO, MARGA. - Een leeg huis.
K6506: MINCO, MARGA. - Terugkeer.
Y6114: MINCO, MARGA. - Floroskoop: Maart.
L4222: MINCO, MARGA. - De glazen brug.
L3910: MINCO, MARGA. - Door het land.
W7075: MINCO, MARGA. - De zon is maar een zeepbel. Twaalf droomverslagen.
L0915: MINCO, MARGA. - Nagelaten dagen.
K1942: MINDERAA, P. - Opstellen en voordrachten uit mijn Hoogleeraarstijd (1948-19164).
R1684: MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
W3695: MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
B1731: MINDERAA, P. - Karel van de Woestijne zijn leven en werken.
A0130: MINDERAA, P. - Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag.
T9921: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Tweede stukje.
T9922: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Derde stukje.
B7174: MINDERHOUD, H.J. - La Henriade dans la Litterature Hollandaise.
H6717: [BECKETT] MINIHAN, JOHN. - Samuel Beckett photographs by John Minihan with an introduction by Aidan Higgins.
L5339: DOCTEUR MINIME. - Le Parnasse hippocratique. Receuil de poésies fantaisistes tirées de différents auteurs plus ou moins drolatiques. Sur des Sujets Hippocratiques de genres divers, hormis le genre ennuyeux.
Y1206: MINNAERT, G.D. EN J. VILDERS. - Kinderlust. Leesboek voor de middelste klas. Vierde stukje.
T3241: MINNAERT, G.D. - Nederlandsche schrijvers van deze tijd. Proza en poezij.
T2152: MINNE, ANDRE. - Cirkus mensen.
K4343: MINNE, RICHARD. - Heineke vos en zijn biograaf.
T9717: MINNE, RICHARD. - Verzameld werk. Inden zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, Verspreide Gedichten, Heineke Vos en zijn biograaf, Verhalen.
R7816: MINNE, RICHARD. - In den zoeten inval. Voorwoord: Raymond Brulez.
L5597: MINNE, RICHARD. - Cyriel Buysse.
T4375: MINNEMA, NINE. - De andere lijn. (Naar aanleiding van De Moderne Vrouw en haar Tekort).
B9163: MIR, GUILLERMO HERNADEZ. - De hof der oranjeboomen. Vertaald door J. Slauerhoff.
L7375: MIRABELLA, GIUSEPPE. - Artisi Italiani dell Ex Libris.
Y9255: MIRANDA, F. DE. - K.P.C. de Bazel. Bouwkunst tussen Oost en West. Religieuze en kerkelijke bouwvorm. Richtingbepaling door frontaliteit.
K0381: MIRBEAU, OCTAVE. - De tuin der folteringen. Vertaald door Marin Ros.
W0012: MIROW, GREGORY. - A treasury of design for artists and craftsmen. 725 paisleys, florals, geometrics, folk and primitive motifs.
T9662: MISHIMA, YUKIO. - Na het banket. Roman. Vertaald door Jef Last.
B7476: MISKOTTE, K.H. - Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst.
R3838: [SPINOZA] MISRAHI, ROBERT. - La place du desir dans la philosophie eudemoniste de Spinoza.
H8868: MITTLER, ELMAR (ED.). - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg.
R3456: MJOBERG, E. - Borneo. De onbekende parel van Nederlandsch-Indie. Het leven, de zeden en de gewoonten der bewoners.
W3591: MO, TIMOTHY. - Koning Aap, roman. Vertaald door C. Buddingh'
H3993: MO, TIMOTHY. - Zuurzoet. Vertaling R. v.d. Veer.
P1724: MOCK, MINNY. - Nagelwater.
T5656: MODIANO, PATRICK. - In het café van de verloren jeugd. Vertaald door Maarten Elzinga.
H7829: MODOR, JANKO EN HANS VAN PINXTEREN. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1980 aan Janko Modor en Hans van Pinxteren.
B6508: MOEI, JANNEKE DE. - Joodse kinderen in het kamp Vught.
Y3714: MOELIKER, KEES. - Rotterdamse Natuurvorsers.
T7366: MOEN, ADR. - De Reguliersgracht.
B6303: MOENS, A.M. - Tafereelen van eene christelijke opvoeding, in Briefwisseling tusschen Moeder en Dochter. Uit het Engelsch. Benevens brieven aan Emilia.
K5878: MOENS, WIES. - Lodewijk Dosfel herdacht.
T0542: MOENS, WIES. - Landing.
T2883: MOENS, PETRONELLA. - Mevrouw Leliëndal en hare kinderen, of geschenk aan mijne jeugdige vriendinnen.
R6729: MOENS, WIES. - Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw.
H6662: MOERBEEK, TOINE. - Paard en beest. Essays over schilderkunst.
L9151: MOERDIJK, MARIE-CECILE. - Mijn hart is warm. Aforismen met een knipoog. Met een woord vooraf van Michel van der Plas.
Y1405: MOERE, VANDER J. - Recit de la persecution enduree par les seminaristes du diocese de Gand en 1813 & 1814 a Wezel, a Paris etc. precedee d'un coup d'oeil sur l'histoire de l'Eglise dans ses rapports avec ce diocese de 1800 a 1814, par J. Vander Moere.
R6035: MOERKERK, HERMAN. - Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen. Beschreven en geteekend door Herman Moerkerk.
R0951: [VONDEL] MOERKERKEN, P.H. VAN. - Aphorismen uit Vondel's werken saamgelezen.
W7953: MOERKERKEN, P.H. VAN. - De bloedrode planeet of Merlijns laatste vizioen.
Y9268: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - Modron. Een dramatisch spel.
W3441: MOERKERKEN, P.N. VAN. - In den lusthof Arkadie.
K7176: MOERKERKEN, P.N. VAN. - De verwildering.
W8202: MOERKERKEN, P.N. VAN. - Naar de eenzaamheid.
K4221: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Het nieuwe Jeruzalem.
Y5413: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Krantenknipsels van/over P.H. van Moerkerken.
R9159: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - De doodendans. Drama met een woord vooraf over Dramatische Vertooningen.
M3405: MOERKERKEN, P.N. VAN. - Naar de eenzaamheid. Herinneringen van een onbekende.
R6930: MOERKERKEN, P.N. VAN. - In den lusthof Arkadie.
T0058: MOERKERKEN, P.N. VAN. - XII oude liederen. Met V prentjes versierd door P.H. van Moerkerken jr.
R3772: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - Modron. Een dramatisch spel.
R8672: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Jan van den Dom.
H3350: MOERMAN, JOSIEN. - Lexicon internationale auteurs.
Y1231: MOERMAN, INGRID W.L. - Kastelen en hun bewoners.
Y6357: MOERMAN, JOSIEN (ED.). - Spectrum Nederlandstalige auteurs.
R2999: MOERMAN, JOSIEN. - Lexicon Nederlandstalige auteurs.
H5821: MOGGACH, DEBORAH. - Tulpenkoorts. Vertaling Jean Schalekamp.
Y7124: MOHRMAN, GERHARD THOMAS. - Hij is niet meer! Weemoedstonen, Mevrouw de weduwe A. van der Hoop Jr toegewijd.
R7070: MOHRMANN, CHRISTINE. - Epiphania.
L8827: MOK, MAURITS. - Zeven gedichten & een fragment.
W7973: MOK, MAURITS. - Kaas- en broodspel.
K0870: MOK, MAURITS. - Storm uit het Oosten.
M8068: MOK, MAURITS. - Woorden in het donker.
K6533: MOK, MAURITS (ED.). - Dichters over Holland. Bloemlezing.
H7833: MOK, M. - Verzen van Nederland.
T8945: MOK, MAURITS. - Grondtoon.
B8803: MOK, MAURITS. - Een mens van nergens. Novelle.
B7311: MOK, MAURITS. - De vliegende Hollander.
R9170: MOK, MAURITS. - Berijmde bokkesprongen.
R1873: MOK, M. - Europa. Gedicht.
H7728: MOK, MAURITS. - Berijmde bokkesprongen.
W4424: MOK, MAURITS. - De rattenvanger. Een gedicht.
R7414: MOK, S. - Het Moderne Arbeidsrecht. Rede uitgesproken op de 16de Alg. Vergadering van het N.V.V. (28 mei 1935).
Y6047: MOK, S. - Hervorming van het ontslagrecht.
K2433: MOK, MAURITS / BEREND BOUDEWIJN E.A. - Eerbetoon en vriendschap aan Johan van der Woude.
H5656: MOK, MAURITS. - Laat getijde.
A0312: MOK, M. - Scheppingsdroom.
K9585: MOL, H. - Geloof en bijgeloof in de fonetiek.
Y4195: THE RED MOLE. - The Red Mole. Vol. 1. No. 1. 17 th March 1970.
H1537: MOLEN, W.J. VAN DER. - Sous-Terrain.
R0463: MOLEN, S.J. V.D. E.A. - Scheepspraet. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van K.C. Peeters.
T8722: MOLEN, W.J. VAN DER. - Over het hoofd gezien.
B3375: MOLEN, F.J. VAN DER. - Het kind in de literatuur. Schilderingen van kinderleven. Bijeengebracht.
T8947: MOLEN, W.J. VAN DER. - De onderkant van het licht.
T8788: MOLEN, W.J. VAN DER. - Geeft 't leven terug? Gedichten.
T8787: MOLEN, W.J. VAN DER. - Wegwijzers naar nergens. Gedichten.
K2236: MOLEN, FRITS VAN DER EN MAPS VALK. - Na mij, mevrouw. Viertien verhalen om en om.
T8835: MOLEN, W.J. VAN DER. - Op een grasstengel klimmen. Gedichten.
Y0015: [BIJLSMA, AUKE] MOLEN, MARTIJN VAN DER (FOTO'S). - Auke 65 in vijfenzestig portretten. Met DVD: Geen buizen maar huizen.
B6990: MOLEN, JOH. R. TER. - Arti & Urbi. De stichting Museum Boymans-van Beuningen als steunpilaar onder een Rotterdams museum.
R6289: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Friese Tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.
R6442: MOLEN, P. VAN DER. - De Hogerhuistragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze jarenlange strijd voor hun invrijheidstelling.
K7693: MOLENAAR, JOHAN DE. - Dubbelconcert. Vertaalde gedichten.
W7823: MOLENAAR, JOHAN DE. - Kleine suite. Gedichten over muziek.
T4661: MOLENAAR, FRANS. - Frans Molenaar design.
T4643: MOLENAAR, A.M. - Bloemlezing uit Huygens' Kleinere Gedichten.
T5292: MOLENBROEK, P. - De onwaarheid van J'Accuse!
T2050: MOLENBROEK, P. - De Duitsche Wetenschap.
R5925: MOLENDIJK, HERMAN. - Rapport omtrent het onderzoek naar de toestanden te plattelande in verband met onze jeugdarbeid ingesteld door het hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale.
R8820: MOLENDIJK, HERMAN. - Bloederige vaderlandsliefde.
R8821: MOLENDIJK, HERMAN. - De eerste plichten.
R8822: MOLENDIJK, HERMAN. - Waarom jij niet?
Y5529: MOLHAISNE, P. DE. - La Fete de la Hollande. Strophes Dediees a sa Majeste Wilhelmine Princesse d'Orange-Nassau Reine des Pays-Bas.
T9379: MOLHUYSEN, BLOK & KOSSMANN. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
L7174: MOLHUYSEN, P.C. - Twee brieven uit de correspondentie van Hugo Grotius.
Y4517: MOLHUYZEN, P.C. - Levensberigt van St. Lebuinus.
B2685: MOLIERE. - Le Tartufe. Le depit amoureux.
Y6496: MOLIERE, J.B.P. - De Schelmenstreken van Scapin. Blijspel naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1671. Vertaling S.J. Bouberg Wilson.
W2025: MOLIN, ROB. - Een dichte liguster. Roman.
K5649: MOLIN, ROB. - Aardbeien in september. Verhalen.
R2806: MOLIN, J.H.G. ROB. - Het heelal in de huiskamer. De poeticale opvattingen van Adriaan Morrien.
L2584: MOLITOR, JAN. - Asmodai in Praag. Franz Kafka zijn tijd en zijn werk.
Y1332: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 11e jaargang nr. 3, juni 1940,
T9174: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang nr. 4, october 1934.
T9172: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang nr. 1, februari 1931.
B0276: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer O.P.
B1726: MOLKENBOER, B.H. EN A.H.M.J. VAN ROOY. (ED). - Pater de Groot. Herdenking en hulde.
R1432: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Register op de Vondelkroniek. Jaargangen I-X, 1931-1940.
T7974: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 7e jaargang. 1936.
T7975: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang. 1937.
T7979: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 3e jaargang. 1932.
Y6797: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Vondel-Schetsen.
T9175: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang nr. 1, januari 1937.
T9176: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang nr. 2, april 1939.
T7972: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang. 1934.
T7973: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 6e jaargang. 1935.
T9171: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 4, december 1930.
T9170: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 1, juni 1930.
T9173: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 4e jaargang nr. 1, januari 1933.
Y1336: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang. Nr. 6. Feestnummer aan Molkenboer bij zijn zestigsten verjaardag aangeboden door zijn leerlingen.
T1543: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang. 1931.
A0792: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - De jonge Vondel.
L6835: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Het rhythme van de Vondelwaardeering.
Y4591: [VONDEL] MOLKENBOER, - Beschrijving en reyen van Vondels Jephta . Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereniging Veritas.
B1655: MOLL, G. - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
Y0339: MOLL, WILLEM. - Leerrede na den 18den verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid van het Vorstelijk Huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den vijfden September 1858, door W. Moll.
B2909: MOLL, HANS. - Chantal.
B2566: MOLL, WILLEM HENDRIK. - Ueber den Einfluss der lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik Walters von der Vogelweide und die seiner Epigonen im 13. Jahrhundert.
Y3410: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst. Twee delen.
A0117: MOLLE, BERT VAN. - Toen vond zijn vader de avond uit.
L6056: MOLLEMA, J.C. - Een zedeprint van den ouden zeiltijd.
L4236: MOLLEMA, J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
K2364: [VONDEL] MOLLER, HENRIK WILLEM EVERT. - De Heerlijckheit der Kercke van Joost van den Vondel.
T4835: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
T4834: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
L4123: MOLLER, H.W.E. - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.
Y1782: MOLLISON, ELIZABETH EN HENK ROMIJN MEIJER (EDS.). - Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Deel twee. Dichters van de twintigste eeuw.
T1492: MOMIYAMA, NANAE. - Sumi-E. An Introduction to Ink Painting.
R6453: MOMMEN, ANDRE. - De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914).
B8286: MOMMERS, A.R.M. - Brabant van generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 14 September 1629 - 1 Maart 1796. Twee delen.
Y2153: MONCHEN, WILLIAM. - Marsch-album voor piano.
T6600: MONCHY, S.J.R. DE. - Bezetting en Bevrijding. Persoonlijke herinneringen van Mr S.J.R. de Monchy.
B6816: MONCHY-NILSSON, GUNVOR DE. - Een twijfelende nar. Gedichten. Tekeningen van Luis Filcer.
T5201: LE PETIT MONDE. - Le petit monde. Journal menuel pour les enfants de trois a dix ans. 1re annee, janvier 1878 - decembre 1878.
Y8161: LE MIROIR DU MONDE. - Le Miroir du Monde. Hebdomadaire illustre. Deuxieme annee numero 86, 24 octobre 1931.
K0031: MONDEY, DAVID. - Vliegtuigen.
Y4896: MONDFELD, WOLFRAM ZU. - Drieduizend jaar zeeroverij. Van de piraten uit de klassieke oudheid tot en met de kapers van de twintigste eeuw. Hun persoonlijkheid, hun avontuurlijk leven en hun schepen.
L9182: MONDLIN, MARVIN & ROY MEADOR. - Book Row. An anecdotal and pictorial history of the Antiquarian Book Trade.
B0239: MONDRIA, HENK R. - Bommelbibliografie. En de bommelverhalen: Tom poes en de maanraket, Dieper leven en Heer Bommel en de superconcentratie.
K0351: MONDUCCI, ELIO AND MASSIMO PIRONDINI. - L'Honorato et gran Palaggio. I Vicedomini a Reggio Emilia: la famiglia, la dimora, gli affreschi.
T7780: MONELLI, PAOLO. - Mussolini. Leven en ondergang. Vertaald door Jeroen Franke.
H0817: MONESTIER, MARTIN. - The art of paper currency.
Y2126: KUNSTHANDEL MONET. - Philipp Bauknecht 1884-1933. Oelbilder, Aquerelle, Grafik. Ausstellung zum 100. Geburtstag.
W0149: MONNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300 - 600.
M0582: MONNICH, C.W. / MICHEL VAN DER PLAS. - Het woord in beeld. Vijf eeuwen bijbel in het dagelijks leven.
K4905: MONNICH, C.W. EN J.W. SCHULTE NORDHOLT. E.A. - 'Ergenshuizen' of 'nergens meer'? Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984.
L8906: MONNICKENDAM, MARTIN. - Martin Monnickendam 1874-1943.
Y1703: MONNIKENDAM, JOEP / HANS WOESTENBURG. - Herder. Her en Der.
R3382: MONOD-FONTAINE, ISABELLE. - Daniel-Henry Kahnweiler, Marchand, Editeur, Ecrivain.
B8609: MONOTYPE. - Een zak-prentenboek over Monotype machines.
B3086: MONOTYPE. - Het staat vrij te vragen over Monotype losse-letter zet- en gietmachines.
Y9301: LETTERPROEF. MONOTYPE. - Index to classified lists of Monotype Special Matrices.
Y4618: LETTERPROEF MONOTYPE. - Monotype Display Faces.
T0388: MONROE, WILH. S. - De ontwikkeling van het Sociale Bewustzijn der Kinderen. Bijdrage tot de studie der psychologie en paedagogiek van de kinderjaren. Bewerkt door M.J. Vles.
T2374: MONROE, WILL. S. - Kinderleven.
H6887: MONROY, J.F. - Vocht en papier.
L8026: MONT, POL DE. - Jan van Beers.
B1732: MONT, POL DE. - Twee legenden.
B9087: MONTAG, S. - Het gevoel van Columbus en andere overpeinzingen.
W6325: MONTAG, S. - Een oplettende voorbijganger.
W6471: MONTAG, S. - Overpeinzingen.
Y7258: MONTAG, S. - Boven en onder de grond op Schiermonnikoog.
Y7469: FOTO-MONTAGE. - Geillustreerd bijblad van Het Weekblad Cinema en Theater. 10 September 1932. Middenblad foto-montage: Lijdensweg Tandarts.
T1031: MONTAGNE, V.A. DELA. - Gedichten.
L2035: MONTAGNE, VICTOR DELA. - Gedichten. Inleiding Emmanuel de Bom.
R4099: MONTAGNE, O. EN JOHAN WINKLER. - Doctor Henri Polak. Van het vuur dat in hem brandde.
T4599: MONTAGNON, B. ADRIEN MARWUET / MARCEL DEAT / MAX BONNAFOUS. - Neo-socialisme? Orde gezag natie. Vertaald en ingeleid door E. Boekman.
T9751: MONTAGUE, LADY MARY WORTLEY. - Letters of Lady Mary Wortley Montague. Written during her travels in Europe, Asia, and Africa; to which are added Poems by the same author.
R1591: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Versuche.
Y9584: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Drijf nooit je vijand in het nauw. Essays. Vertaald door Hans van Pinxteren.
K5738: MONTAIGNE, MICHEL DE. - De essays. Vertaald door Hans van Pinxteren.
K6354: MONTAIGNE, MICHEL DE. - The Autobiography. Translated, edited and introduced by Marvin Lowenthal.
Y9582: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Over de wreedheid. Essays. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y9602: MONTAIGNE. - Uren met Montaigne. Een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door Jan van Nijlen.
T0223: MONTAIGNE. - Les inscriptions dans la bibliothèque de Montaigne.
Y9597: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Essays.
Y9596: MONTAIGNE, MICHEL DE. - De essays. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y9589: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Vriendschap is liefde. Vertaa;d door Hans van Pinxteren.
H5438: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Ouders en kinderen. Essays over de opvoeding. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y9583: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Een complex en veranderlijk wezen. Essays over het toeval. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y9579: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Ik ben nogal klein van stuk. Essays over de ijdelheid. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y9580: MONTAIGNE, MICHEL DE. - De sporen van het vuur. Essay over liefde en wellust. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y9649: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Essais de Michel Montaigne. Aves des notes de tous les commentateurs.
Y9581: MONTAIGNE, MICHEL DE. - De hele wereld speelt komedie. Essays over leugen en waarheid. Vertaald door Hans van Pinxteren.
M3592: MONTENS, FONS [SAMENG.]. - O Kersnacht, schooner dan de dagen, een bundel Kerstverzen. [gedichten van Vondel, Gezelle, Leopold, Van Looy, De Merode, Nijhoff, De Vries, Van Duinkerken, Werumeus Buning, Minderaa].
L7990: MONTEPIN, XAVIER DE. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland.
Y1674: MONTESQUIEU. - Perzische brieven. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
R9014: MONTEYNE, LODE. - Het schoone avontuur.
B8097: MONTEYNE, LODE. - Geerten Basse.
T2024: MONTEYNE, LODE. - Spiegel van het Modern Tooneel in Vlaanderen. Een critische beschouwing.
R9687: MONTEYNE, LODE. - Lode Baekelmans. Een inleiding tot zijn werk.
R3160: MONTEYNE, LODE. - Kritische Bijdragen over Tooneel. Met een inleidend woord van Maurits Sabbe.
T5944: MONTEYNE, LODE. - Wendingen in de moderne tooneelkunst. Van de Hertog van Meiningen tot Piscator - den Rebel. Eerste deel 1870-1918. Tweede deel: 1918-1930.
T1601: MONTEYNE, LODE. - Charles de Coster. De mensch en de kunstenaar. Met een voorrede van Georges Eekhoud.
L8311: MONTGOMERY, FLORENCE. - Meta Forrester. Een zeer eenvoudig verhaal. Uit het Engelsch door Almine.
H9855: MONTHAYE, A. - Het Grafisch Bedrijf.
T3023: MONTIJN, ILEEN. - 't Gonst. 125 jaar De Bijenkorf.
Y1411: MONTIJN, ILEEN. - Hoog geboren. 250 jaar adellijk leven in Nederland.
T5026: MONTIJN, A.J. - De geschiedenis der plaatselijke keuze in Nederland.
H8406: MOOIJ, MARTIN. - Adriaan van der Veen.
H4450: MOOIJ, MARTIN. - Woorden in vrijheid. Nederlandse en Vlaamse dichters op Poetry International 1970-1990. Gekozen en ingeleid door .....
L5945: MOOIJ, ANNE L.A. - Caracteres principaux et tendances des romans psychologiques chez quelques femmes auteurs, de Mme Riccoboni a Mme de Souza ( 1757 - 1826).
Y5462: MOOIJ, CHARLES DE E.A. - Het Jaren 50 boek.
L3610: MOOIJ, J.J.A. - Menagerie van het imaginaire: Dichters over dieren.
R0602: MOOIJ, J.J.A. - De ruimte van de tijd.
R0592: MOOIJ, J.J.A. - De andere aarde. Maanreisverhalen door de eeuwen heen.
L1806: FORUM. WILLEM MOOIJMAN (VERZ.). - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels. Ingeleid door L. Mosheuvel.
K7131: MOOIJWEER, MARIANNE. - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
H6149: MOOK, H.J. VAN. - Nederlandsch-Indie onder de Japansche bezetting. Zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den zomer van 1944.
H2236: MOOK, PAUL VAN. - Brand.
K7196: MOOLENAAR, DAVID EN HERMAN POORT. - Nederlandsche verskunst. Kritische studien. Eerste deel.
Y3652: [VONDEL] MOOLHUIZEN, J.J. - Vondels Lucifer en Miltons Verloren Paradijs. Kritisch onderzoek.
T1640: MOONEN, A. - Open afdeling.
T1799: MOONS, AD. - Ontstaan en Ontwikkeling der Stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen 1865-1925.
K1918: MOOR, WAM DE. - Deze kant op. Kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984.
R6822: MOOR, MARENTE DE, - De Nederlandse maagd.
K6610: MOOR, WAM DE. - De mannen van de blauwe boten. Verhalen.
K3362: MOOR, WAM DE. - Meester en leerling. In de voetsporen van S. Vestdijk. Kritieken.
M0216: MOOR, WAM DE. - Koolhaas onder de mensen. Profiel van een bovenmaats auteur.
B9441: MOOR, WAM DE. - Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Twee delen: Boek Een 1876-1933, Boek Twee 1933-1951.
T8901: MOOR, MARGRIET DE. - De kegelwerper.
M4038: MOOR, MARGRIET DE. - Ik droom dus. Verhalen.
Y5407: MOOR, MARGRIET DE. - Krantenknipsels van/over Margriet de Moor.
Y0942: MOOR, MARGRIET DE. - Op de rug gezien.
B6067: MOOR, MARGRIET DE. - Kreutzersonate.
H4095: MOOR, MARGRIET DE. - Zee-Binnen.
K0666: MOOR, MARGRIET DE. - Eerst grijs dan wit dan blauw.
H1410: MOOR, MARGRIET DE. - De virtuoos.
B8969: MOORE, FRANK J. - The magic moving alphabet book.
T2282: MOOREHEAD, ALAN. - Gallipoli.
Y9402: MOOREHEAD, ALAN. - Darwin en de Beagle. Een scheepsreis naar de oertijd.
R9573: MOORMANN, J.G.M. - De Geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel.
R4410: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
R6792: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 18. Trek: over reizen eetlust en verlangen.
R6803: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 20. Op de rug van de hemel.
R6806: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 21/22. Zigzag: poëzie als kinderspel.
R6802: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 19. De Missing Link.
R6790: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 16/17. De parabel van de kringloop.
Y8906: MOORSEL, P.P.V. VAN. - Maarten Poelhekke, een pionier.
T1420: MOORTEL, M. VAN DE. - Vrouwen treden uit de schaduw.
B8452: MOORTGAT, ALFONS. - Germanismen in het Nederlandsch.
L2783: MOOSER, RON. - Variaties op Frank. Drie prozastukken.
H6403: MOOSER, RON (ED.). - Dit verval. Verhalen rond een grote ziekte met een kleine naam.
Y8272: MOOY, HENRIETTE. - "Hak dan mijn kop maar af" en andere verzen.
R9994: MOOY, WIM DE EN PIETER GROENEWOLD. - Schaduwen van gisteren.
K6211: MOOY, HENRIETTE. - Schakeeringen.
K6622: MOOY, HENRIETTE. - Bij de bloemen.
Y8939: MOOY, HENRIETTE. - Grijs en blauw. Verzen.
T4263: MOOY, HENRIETTE. - Het duitse schrikbewind 1940-1945. Dagboek en herinnering.
T1121: MOOY, HENRIETTE. - Gruis. Een bundel aphorismen.
T1764: MORAK, P.H. - Simon Turchi of De Italianen te Antwerpen, Treurspel in zes bedrijven, vrij naar den roman van denzelfden naam van Hendrik Conscience voor Rederijkers bewerkt door....
T5221: MORALES, BALTHASAR GRACIAN Y. - Gracian. A Selection of Wise, Witty, Moral and Satyrical Maxims, Pluck'd from the writings of the Spanish Philosoher & Monk.
W8400: MORAN, JAMES. - Stanley Morison. His typographic achievement.
W8260: MORAN, JAMES. - Wynkyn de Worde. Father of Fleet street.
W8274: MORAN, JAMES. - Stanley Morison. His typographic achievement.
T3362: [PENROSE ANNUAL] MORAN, JAMES (ED.). - Printing in the 20th Century. A Penrose Anthology.
W9689: MORAVIA, ALBERTO. - Agostino. Vertaling Corinna van Schendel.
M5739: MORAVIA, ALBERTO. - De robot en andere verhalen. Vertaling J.H. Klinkert.
L9938: MORAVIA, ALBERTO. - De villa van de vrijdag. Vertaling Rosita Steenbeek.
H0117: MORAVIA, ALBERTO. - Hij en ik. Uit het Italiaans vertaald door C. Quant.
R1911: MORAVIA, ALBERTO. - Daar is Venus, zwaar als goud.
R1910: MORAVIA, ALBERTO. - De luipaardvrouw.
Y9238: MOREAU, PHILIPPE. - Op de muren van Pompeji. 123 op stenen en muren aangebrachte opschriften, geselecteerd door Philippe Moreau, uit het Latijn vertaald door Ivo Gay.
Y9286: MORESCO, A. - Journalistieke manoeuvres met den zedenspiegel.
M3703: MORET-BOOGAART, M.C. - Het mixerboekje.
Y1932: MORGENROOD. - Morgenrood. Zondagsblad gewijd aan Wetenschap, Kunst en Letteren. 4e jaargang 1896.
H5668: MORGENSTERN, CHRISTIAN. - De knie en andere gedichten. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
Y7083: MORIKE, EDUARD. - Mozart op reis naar Praag. Vertaling Wilfred Oranje. Nawoord Chris van der Heijden.
Y8740: MORING, MARCEL. - Knotjes, strings en plankton.
Y7692: MORING, MARCEL. - Bederf is de weg van alle vlees. Een verhaal.
T1781: MORING, MARCEL. - Dis. Roman.
A0758: MÖRING, MARCEL. - Het grote verlangen.
Y5623: MORING, MARCEL. - Mendel. Roman.
T0566: MÖRING, MARCEL. - Mendels erfenis.
Y5411: MORING, MARCEL. - Krantenknipsels van/over Marcel Moring.
R4217: MORING, MARCEL. - Een lange weg. Essay.
Y6900: MORING, MARCEL. - Bederf is de weg van alle vlees. Een verhaal.
H6617: MORISON, STANLEY. - Schrift Inschrift Druck. Mit 28 Abbildungen.
B7716: MORISON, STANLEY. - First principles of typography.
K4832: MORISON, STANLEY. - Grondbeginselen van de typografie. Naar de laatste uitgave uit het Engelsch vertaald.
W7203: MORISON, STANLEY. - Grondbeginselen der Typografie. Vertaling Huib van Krimpen.
B8091: MORISON, STANLEY. - The art of printing. Annual lecture on aspects of art.
B4402: MORISON, STANLEY. - Handbuch der Druckerkunst. 250 Beispiele mustergultiger Antiquadrucke aus den Jahren 1500-1900.
M7736: MORLEY, JOHN DAVID. - In het labyrint. Vertaling Agnes de Wit.
R4899: [WILDE] MORLEY, SHERIDAN. - Oscar Wilde.
B1021: MORPURGO, E. - De nonsens-poëzie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Italiaanse taal- en letterkunde aan de UVA.
B9085: MORPURGO, J.E. - Allen Lane. King Penguin. A Biography.
M2413: MORRIEN, ADRIAAN. - poëzie van nu. Bijeengebracht door....
Y4935: MORRIEN, JAAP. - "Aroen". Jan Stam, rebel in Indonesie en Nederland.
T2988: MORRIEN, ADRIAAN. - Zoals een ster verstand heeft van het licht. Gekozen en ingeleid door Naomi Perquin.
Y1007: MORRIEN, ADRIAAN EN KOOS SCHUUR. (RED.). - Uit de Korf no 1. Mei 1946.
B8151: MORRIEN, ADRIAAN. - Kijken naar de wolken. Gedichten.
W7465: MORRIEN, ADRIAAN. - Ontmoeting encounter. Ills: Bhaskar Hande.
M6961: MORRIEN, ADRIAAN. - Cryptogram.
Y5577: MORRIEN, ADRIAAN. - Het kind en zijn spel.
K1625: MORRIEN, ADRIAAN. - Ik heb nu weer de tijd.
K8109: MORRIEN, ADRIAAN. - Op bezoek bij Albert Vigoleis Thelen.
T8202: MORRIEN, ADRIAAN. - Verzamelde gedichten.
L1035: MORRIEN, ADRIAAN (ED.).. - Beeldende poëzie 1. Amsterdam. Bijeengebracht, ingeleid en van bio- en bibliografieen voorzien. Foto's: Eddy Posthuma de Boer.
H3862: MORRIEN, ADRIAAN. - Avond in een tuin.
H9054: MORRIEN, ADRIAAN. - Plantage Muidergracht.
L1630: MORRIEN, ADRIAAN. - Mens en engel.
H5186: MORRIEN, ADRIAAN. - Een bijzonder mooi been.
H3534: MORRIEN, ADRIAAN. - Het kalfje van de gnoe en andere miniaturen.
R1626: MORRIEN, ADRIAAN. - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza 2.
Y5410: MORRIEN, A. - Krantenknipsels van/over A. Morrien.
K8716: MORRIEN, ADRIAAN. - Brood op de plank. Verzameld Kritisch Proza 2 delen.
H6294: MORRIEN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante specialist ben geworden. (Een bijdrage tot het probleem van de besluitvorming.
Y4385: MORRIEN, ADRIAAN EN KAREL SOUDIJN. - Geluk en gelazer in de letteren.
H9482: MORRIEN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. verhalen.
H5372: MORRIEN, ADRIAAN. - Alissa en Adrienne.
W7539: MORRIS, CHRISTOPHER. - Western Political Thought. Volume one: Plato to Augustine.
L9850: MORRIS, DESMOND. - Intiem gedrag. Vertaling Riet Leijten.
L9843: MORRIS, DESMOND. - De mensentuin. Vertaling R. Leijten.
L9552: MORRIS, JAN. - Laatste berichten uit Hav. Vertaling Gerrit Jan Zwier.
Y1985: MORRIS, DESMOND. - En nu is het Kerstmis.
T5726: MORRISH, REGINALD. - The police and crime-detection to-day.
Y0813: MORRISON MCCLINTON, KATHARINE. - Collecting American Glass.
B6512: MORRISON, BLAKE. - De rechtvaardiging van Gutenberg. Vertaling Ronald Cohen.
H2095: MORTIER, ERWIN. - Marcel. Roman.
T7698: MORTIER, A. - Les soldats aux cotes des travailleurs. Contre le Fascisme.
Y5409: MORTIER, ERWIN. - Krantenknipsels van/over Erwin Mortier.
K0057: MORTIER, ERWIN. - Vergeten licht. Gedichten.
Y3166: MORTIER, ERWIN. - Groeten uit Nieuwvliet / Greetings from Nieuwvliet. Vertaling / Translated by S.J. Leinbach.
W0103: MORTIMER, JOHN. - Dunster. Het verhaal van een vriendschap. Vertaald door Marianne Verhaart.
Y3069: MORTON, FREDERIC. - Onweer in de schemering. Wenen 1913-1914.
Y7828: MORTON, ANDREW. - Madonna.
K7552: MORUS. - Het rijk van Venus. Algemene geschiedenis van de menselijke sexualiteit. Vertaling A. De Froe.
B6555: MORYA, [MAHATMA]. - Denken!
T2867: MORYA E.A. - Ontwaking. 1e jaargang No. 1 en No. 3.
Y4829: MOSCOU-DE RUYTER, M. - Vogelvrij. Het leven buiten de kampen op Java 1942-1945.
Y1112: MOSHER, THOMAS B. - The Bibelot. A Reprint of poetry and Prose for Book Lovers, chosen in part from scarce editions and sources not generally known. Three issues
R0395: MOSHEUVEL, L.H. - Een roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst. A commentary on Een Winter aan zee by A. Roland Holst (with a summary in English).
T3806: MOSK, JAAP (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2002. Inhoud: Jacquard in erfgoed en in industrie. Wat je van ver haalt...VOC en textiel.
T3807: MOSK, JAAP (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2003. Inhoud: Textielonderzoek, textielonderzoekers en faciliteiten. Kralen.
R7611: MOSLEY, LEONARD. - Parachutisten boven Holland. [Vertaald uit het Engels].
T6181: MOSMANS, H. - De Grondslagen van het Socialisme. Populair-wetenschappelijk behandeld.
M5996: MOSS, ROGER. - Het spel van de roze pagode. Vertaling A. Hazenberg.
L5019: MOSSELMAN, FREDERIK. - Der Wortschatz Gottfrieds von Strassburg.
Y2490: MOST, JOHN. - De godspest. Een besmettelijke ziekte, door de doctoren weinig bestudeerd, door de geestelijkheid verspreid. Holl. Vert. Jacq Krul.
B8341: MOSZKOWICZ, MAX. - Raab geeft niet op.
M6686: MOTT, CAROLYN / LEO B. BAISDEN. - The children's book on how to use books and libraries.
K6030: MOULIN, R. EN P. MOREL. (ED.). - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van het groen. De Engelbewaarder Nr 18.
R6795: MOULIN, LEO. - Grote figuren uit Belgie.
B4688: MOUNIER, P.J.J. - Discours preche le 15 Novembre 1863, a l'occasion du jubile semi-seculaire de la Restauration nationale de la Hollande en Novembre 1813; dans le nouveau Temple Wallon d'Amsterdam.
B5020: MOURIK, INEKE VAN. - Tropenritme.
B8093: MOURIK, FRANS VAN. - Beeldschermtypografie.
R2217: MOURITS, JAN E.A. (EDS.). - De Stem der Jongeren. Maandblad van socialistiese jongeren.
L3337: MOUSTIER, BENOIT DU. - Met de mystieken van overzee. Met een inleiding door Anton van Duinkerken.
Y5901: [ERASMUS] MOUT, M.E.H.N. - Erasmus als polemicus. Jaarrede van de voorzitter.
Y7960: MOUT, A. - Het theater van Houtkamp. Een roman.
B4857: MOUTON J.TH. (VOORW.). - De Bond voor Zedelijk Onderwijs 'The Moral Education League' en zijne werkwijze. Door een lid van de M.E.L.
R2122: MOUTON, W.TH. - In Memoriam.
Y6736: DER MOUW, JOHAN ANDREAS. - Verzamelde werken. Brahman I & II.
M5015: MOWRY, JESS. - Cool bloedig. Vertaald Anton Oomen.
Y1698: MOYNAHAN, BRIAN. - De Eeuw van Rusland. De geschiedenis van een wereldmacht.
R2273: MOZIN, ABBE. - Neue Sammlung französischer und deutscher, theils neuer, theils aus den besten französischen und deutschen Briefstellern ausgewählter Handlungsbriefe, sowohl zur Bildung im kaufmannischen Briefstyle, als zum Uebersetzen in beide Sprachen bestimmt.
H9838: MUDDE, JOH. - Het misbruik van de lettervormen. Harde woorden en prikkelende opmerkingen over - met de bedoeling in brede kring aandacht te vragen voor de schone letter en op te wekken dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan.
T0642: MUEREN, FLORIS VAN DER. - Vlaamsche muziek en componisten in de XIXde en XXste eeuw.
K3261: MUERMANS, A. - Het huis aan de kade. De roemvolle historie van het Rijksmuseum te Amsterdam en van al die zaken, waarin een klein volk groot kan zijn.
R6595: MUHLE, HANS / MARTIEN BEVERSLUIS (VERT.). - Arbeiders-Noodlot. (Das proletarische Schicksal).
Y4881: MUIDERMAN, ANS. - De man in het wit. Het leven van Henri Dunant.
Y1358: DE MUIDERTOREN. - De Muidertoren. Periodiek voor leden van de Boekenclub. 3e Jaargang 1950. Nrs. 1 t/m 4.
L1733: MUINCK, BERNARD EBO DE. - Een Regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de prive-boekhouding van Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, Ontvanger-Generaal der Verenigde Nederlander (1646-1721).
W6834: MUIR, PERCY. - Victorian illustrated books.
C0749: MULDER, JAN. - Jacob's wapen.
R2310: MULDER, HANS. - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945. Met een voorwoord van H.L.C. Jaffe.
T6927: MULDER, B. - Oorlog en waarheid.
H8450: MULDER, JAN. - De vrouw als karretje. Verhalen.
H9759: MULDER, ANNE H. - Passepartout. Ingeleid door E.D. Spelberg.
Y8934: MULDER, ANNE H. & PAM G. RUETER. - Bonjour monsieur Perronet.
M5919: MULDER, REINJAN / BOB POLAK. - De ziekte van Kronkel en ander verval. Propria Cures 1973-1979.
P0948: MULDER, HK. - Boutens en Bijbel. Een studie.
B9042: MULDER, ANNE H. - Amsterdam die grote stad.
L2641: MULDER, ANNE H. - Franse Caprices en Franse Soldaten.
K8881: MULDER, ANNE H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven z'n grillen en grieven.
B6355: MULDER, LIEK. (RED.). - Lexicon geschiedenis van Nederland & Belgie.
R2116: MULDER, JAN. - Spreek en Vergissing.
K1951: MULDER, H.A. - Twee werelde. Opstelle oor Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde.
R9049: MULDER, ANNIE H. - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn.
Y9198: MULDER, ANNE H. - Zes en twintig fantasieën op de zes en twintig letters van het alfabet. Voorafgegaan door een uitvoerige inleiding op Oosthoek's Encyclopaedie en met tekeningen van Karel Hoekendijk.
T8824: MULDER, JAN. - De toespraken.
L7138: MULDER, ANNE H. - Logarithmen en Rozen.
K2993: MULDER, H.A. - Opstelle oor Poesie.
K0706: MULDER, M. - De erkenning en werking van de factor macht in de organisatie.
K1721: MULDER, JAN. - Iris in de zomer van 2003.
M4109: MULDER, ANNE H. - Joyeus relaas. Tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen drukinkt en clareit zetsel en pastei.
L5132: MULDER, HARM. - Cognition and volition in language.
L6285: MULDER, EGGE S. - Die Teologie van die Jesaja-Apokalipse, Jesaja 24-27.
Y9531: MULDER DE VRIES, H. E.A. - Wat Jantje niet leert zal Jan niet weten. Spreekwoorden, spreuken & gezegden.
H1147: MULDER, ANNE H. - Een Ars Amandi. Dat is de kunst van het beminnen.
Y6213: MULDER, JAN. - De Vrouw als Karretje. Een fenomenologie over het te duwen voorwerp.
T0113: MULDER, W. - De Iersche Kwestie. Een Overzicht.
R8194: MULDER, G.J. - Redevoering over P.O.C. Vorsselman de Heer; uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 7 Januarij 1842.
R9742: MULDER, ETTY. - Fuga uit Buchenwald. Marguerite Duras/Robert Antelme.
B9398: MULDER, HANS. - Een groote laars een plompe voet. Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945. Met een voorwoord van Marten Toonder.
B0857: MULDER, ANNE H. - Logarithmen en Rozen.
B0201: MULDER, ETTY. E.A. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1987.
L5285: MULDER, J. - Van Laurens Jansz. Coster tot Apple Macintosh. Vijf eeuwen tekstverwerking.
L4726: MULDERS, MARTINUS H. - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat De Matrimonio en onderzoek naar de bronnen.
H4402: MULISCH, HARRY. - Oude lucht. Drie verhalen.
Y3093: MULISCH, HARRY. - Voer voor psychologen.
H8416: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
H4405: MULISCH, HARRY. - De verhalen 1947-1977.
R3565: MULISCH, HARRY. - Wat gebeurde er met sergeant Massuro? Verhalen.
Y8456: MULISCH, HARRY. - Anekdoten rondom de dood.
L8519: MULISCH, HARRY. - Mijn getijdenboek.
K1858: MULISCH, HARRY. - Het seksuele bolwerk.
K4239: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
K4243: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
M3791: MULISCH, HARRY. - Het ene. Huizinga-lezing 1984.
W3842: MULISCH, HARRY. - Vergrote raadsels, verklaringen, paradoxen, mulischesken gekozen door Gerd de Ley.
H3055: MULISCH, HARRY. - De pupil.
T8549: MULISCH, HARRY. - De versierde mens.
R5035: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
T8366: MULISCH, HARRY. - Paniek der onschuld.
Y0747: MULISCH, HARRY. - Bericht aan de rattenkoning.
T0439: MULISCH, HARRY. - De kamer. Gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen.
W8996: MULISCH, H. / A. SONTROP / M. 'T HART E.A. - De toekomst van het boek.
K8587: MULISCH, HARRY. - De procedure. Roman.
H5537: MULISCH, HARRY. - De taal is een ei.
H8874: MULISCH, HARRY. - Het beeld en de klok.
L9682: MULISCH, HARRY. - Voorval. Variatie op een thema.
Y2238: MULISCH, FRIEDA. - Nooit vergat ik jou.
K0535: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
Y6826: MULISCH, HARRY. - De verteller of een idioticon voor zegelbewaarders.
H0702: MULISCH, HARRY. - Bericht aan de rattenkoning.
H5184: MULISCH, HARRY. - Wij uiten wat wij voelen, niet wat past.
W4379: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
Y7235: MULISCH, HARRY. - Volk en vaderliefde, een koningskomedie.
T8254: MULISCH, HARRY. - Het stenen bruidsbed. Roman.
T8259: MULISCH, HARRY. - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen.
H1977: MULISCH, HARRY. - Siegfried. Een zwarte idylle.
H7517: MULISCH, HARRY. - De verhalen.
B5982: MULISCH, HARRY. - Tegenlicht.
Y8447: MULISCH, HARRY. - De knop. Gevolgd door Stan Laurel & Oliver Hardy.
H8594: MULISCH, HARRY. GERRIT KOMRIJ E.A. - De Schrijver. Een literaire estafette.
C1563: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
C1567: MULISCH, HARRY. - Tanchelijn. Kroniek van een Ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven.
A0876: MULISCH, HARRY. - Oude lucht. Drie verhalen.
R0847: MULISCH, HARRY. - De versierde mens.
M8519: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
T5339: MULISCH, HARRY. - De ontdekking van de hemel II.
Y7067: MULISCH, HARRY / ONNO BLOM. - Mijn getijdenboek1927-1951 / Zijn getijdenboek 1952-2002.
R0557: MULISCH, HARRY. - De aanslag.
B9357: MULISCH, HARRY. - Het seksuele bolwerk. Zin en waanzin van Wilhelm Reich.
T2792: MULISCH, HARRY. - Vijf fabels: De pupil, De elementen, Het beeld en de klok, Voorval, De gezochte spiegel.
H8202: MULISCH, HARRY. - De romans. [met] De kamer, gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van De Romans door Marita Mathijsen.
Y6674: MULISCH, HARRY. - Woorden, woorden, woorden.
Y6697: MULISCH, HARRY. - De wijn is drinkbaar dank zij het glas. Nawoord Kees Fens.
Y6684: MULISCH, HARRY. - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen.
H3719: MULISCH, HARRY. - De kamer gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen.
H3305: [ERASMUS] MULLER, ADOLF. - Leven van Desiderius Erasmus. Voorafgegaan door eenige beschouwingen over de wereldgeschiedenis, als inleiding, tot aanwijzing van de overeenkomst in de ontwikkeling van elken bijzonderen mensch, en die der menschheid.
R9846: MULLER, GERBRAND. - De uitverkoren wereld.
L0046: MULLER, FRANS. - Gedichten.
T7991: MULLER, JACOB WIJBRAND. - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert gedichten.
H4274: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Met een voorwoord van P.J. Blok.
L2336: MULLER, F.A. - Natuurkunde vroeger en nu.
B7719: MULLER, P.H. (ED.). - Bibliografie betreffende den bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.
R9523: MULLER, C. - Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugd.
T7837: MULLER, A.F. - Ordening of Chaos in de Baksteen-Industrie.
K6667: MULLER, J.W. - Verspreide opstellen.
T8119: MULLER, C. - Leerzame verhalen en onderrigtingen voor de Nederlandsche jeugd.
B4692: MULLER, N. - Engelsche misdadigers en hunne behandeling.
T8118: MULLER, CORNELIS. - Geschenk voor de Nederlandsche jeugd.
B6498: MULLER, GERBRAND. - Wagens beladen met hooi. Novelle. Gevolgd door een gesprek met de auteur door Wim Gerritsen.
L5841: MULLER, F. - Cicero in zijn blijvende beteekenis.
L6712: MULLER FZ., S. - Schetsen uit de Middeleeuwen. Nieuwe bundel.
L7175: MULLER, F. - De 'komst' van den hemelgod.
T8114: MULLER, FREDERIK. - Nievs-Tydinghen. Waeragtighe en pertinente verhaelen van verscheyde plaetsen in Desen en in Vremden Landen. Pamphlets et feuilles volantes concernant divers villes et villages de l'Europe.
B4316: MULLER, P.H. - Over literatuur.
M9770: MULLER, JOHN. - De perfecte puber. Van Het lijden van de jonge Werther tot Het geheime dagboek van Adriaan Mole. Een bloemlezing.
L5378: MULLER, JOHANNES. - Das Jesuitendrama in den Landern Deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665). Zwei Banden.
R1674: MULLER, P.L. E.A. - Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Leiden.
R1802: MÜLLER LYER, F. - De ontwikkeling der beschaving. In tijdperken geschetst en ontwikkelingslijnen van den vooruitgang.
R4405: MULLER, FRANS. - Het blauw. [Gedichten].
M6765: MÜLLER, JOHN. - Het literair anekdoten boek.
L3916: MULLER FZ, S. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Nalezing.
B7384: MULLER FZ, S. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851).
R9848: MULLER, ELLEN EN KYROVA, MAGDA. - Antoon Molkenboer. Ontwerpen voor muziek en toneel, 1895-1917.
T6812: MULLER, J.W. - Van den Vos Reinaerde, Critisch Uitgegeven. Twee delen: Deel I; Inleiding met aanteekeningen. Lijst van eigennamen. Tekst. Deel II; Exegetische commentaar.
W9181: MULLER, P.H. (ED.). - Nederlandsche Historie dichten sedert 1527. De geschiedenis van ons land en volk weerspiegeld in de poëzie.
T6629: MULLER, A.F. - Een droeve nasleep van de staking aan de zinkwitfabriek te Maastricht.
L7285: MULLER, J.W. - De taak der Nederlandsche Philologie.
Y8907: MULLER, PHILIPPUS LUDOVICUS STATIUS. - Lyk-Reden over het Smertelyk afstervenvan Wylen de Wel Eerwaarden en Godtzaligen Heer Christophorus Antonius Muller, In zyn Eerwaarde Leven getrouw Leeraar der Gemeinte toegedaan de onveranderde Augsburgsche geloofd Belydenisse te Leeuwarden, Schielyk aan een beroerte overleden op den 13de Mey 1749.
Y4888: MULLER, KAL. - Indonesie: Het 13000 eilandenrijk. Fotografie: Kal Muller Tekst: Payul Zach.
Y0936: MULLER, JOH. - Atlas zum Lehrbuch der kosmischen Physik.
Y8597: MULLER, P.H. (ED.). - "Toen de dieren nog spraken". Een bundel Nederlandsche fabels, verzameld en van een inleiding voorzien.
Y6287: MULLER, FREDERIK. - Historieplaten, zinne- en spotprenten over het Koningrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830, en de Belgische omwenteling tot aan de definitieve scheiding van Holland en Belgie. Waarbij meer dan 600 platen uitsluitend over Belgie.
R8416: MULS, JOZEF. - Edgard Tytgat.
K3662: MULS, JOZEF. - Werk. Ingeleid door Jan Hallez en Dirk Vansina met een bibliographie door Rob Roemans.
T0432: MULS, JOZEF. - De gruweljaren 1914-1916 steden en landschappen.
L2816: MULS, JOZEF. - Schilders van gisteren uit Noord- en Zuid Nederland.
B3032: [ERASMUS] MULS, JOZEF. E.A. - J. Muls: Inleiding tot de Erasmus-hulde. Marits Sabbe: Erasmsu en zijn Antwerpsche Vrienden. J. Van Mierlo: Erasmus, een Levensbeeld. Leonard Willems: Erasmus en Jan Van den Dale. Een prioriteits-vraag opgelost.
B5659: MULS, JOZEF. - Het levende Oud-Antwerpen.
B0933: MULS, JOZEF. - Een onuitgegeven Gedicht van Paul Van Ostayen.
W9081: MULS, JOZEF / E. DU PERRON / JAN ENGELMAN E.A. - Paul van Ostaijen.
B7845: MULS, JOZEF. - De krans van Laurier. Letterkundige bijdrage.
B9624: MULTACOGNOVI. - De Steunpilaren onzer samenleving.
Y0323: MULTATULI. - Volledige werken deel III. Japanse gesprekken, De school des levens, Ideeen, tweede bundel, De bruid daarboven, De zegen gods door Waterloo, Franse Rymen.
H5302: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 1 t/m 31.
H5305: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 43.
K9798: MULTATULI. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Y7561: MULTATULI. - Millioenen-studien. Twee delen.
Y7197: MULTATULI. - Lezen !
K5077: MULTATULI. - Volledige werken deel X. Brieven en dokumenten uit de jaren 1858-1862. Gebonden in leer.
L7026: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 1.
Y7056: MULTATULI. - Ik groet u allen zeer! Naschrift R. Nieuwenhuys.
Y7195: MULTATULI. - Het gebed van de onwetende.
Y7563: MULTATULI. - 't is 'n Wetgever niet geoorloofd verkeerd begrepen te worden.
Y7422: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel.
H9442: MULTATULI. - Volledige werken deel XII. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868. Gebonden in leer.
H9443: MULTATULI. - Volledige werken deel XI. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866. Gebonden in leer.
H9444: MULTATULI. - Volledige werken deel IX. Brieven en dokumenten uit de jaren 1846-1857. Gebonden in leer.
W9581: MULTATULI. - Brieven. Bijdragen tot de kennis van zijn leven gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel. 10 delen.
B1841: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 10.
B1842: MULTATULI. - Ik wil gelezen worden. Werk van Multatuli.
B1850: MULTATULI. - Bloemlezing.
B1855: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel.
Y7412: MULTATULI. - Ideen. Derde bundel.
K5079: MULTATULI. - Volledige werken deel XIV. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871. Gebonden in leer.
B3985: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 44.
W3676: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
T2451: MULTATULI. - Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Inleiding en verklarende noten Gerard Pijfers.
B7805: MULTATULI. - Millioenen-studien.
B3998: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 13.
B3999: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 12.
W9582: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten, met een inl. van Mevr. Douwes Dekker-Schepel.
P1007: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten.
P1005: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. Met noten van den schrijver en een inl. van Mevr. Douwes Dekker-Schepel.
B2603: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 34.
Y8999: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
B3593: MULTATULI. - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
L1591: MULTATULI. - Schrijven in tussenzinnen. Ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
T2410: MULTATULI. - Max Havelaar. Geillustreerd door Ben Horsthuis.
L9197: MULTATULI. - Minnebrieven.
B1838: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1860: De Havelaar verschenen.
B1528: MULTATULI. - Multatuli ! Bloemlezing uit Multatuli's werken samengesteld en geredigeerd door H. van den Bergh, Eep Francken, G.A. van Oorschot en Sander Blom.
L2868: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 54.
L2869: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 55.
B5360: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 7.
B5361: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 8.
B5362: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 9.
B7750: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 31.
H9023: MULTATULI. - Barbertje moet hangen. Verhalen / Parabelen / Aforismen.
Y7425: MULTATULI. - Ideen. Zesde bundel.
L7030: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 30.
W3099: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten.
Y2947: MULTATULI. - Multatuli's "Gebed van den Onwetende" met aanteekeningen voorzien door Th. Famulus.
Y7423: MULTATULI. - Ideen. Vyfde bundel.
M2531: MULTATULI. - De kleine Wouter, fragmenten uit de geschiedenis van Woutertje Pieterse.
M2536: MULTATULI. - Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden. Met aanteekeningen in het licht gegeven door Julius Pee.
M6616: MULTATULI. - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
H9445: MULTATULI. - Volledige werken deel VIII. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846. Gebonden in leer.
H9446: MULTATULI. - Volledige werken deel XVIII. Brieven en dokumenten uit de jaren 1875-1877. Gebonden in leer.
M4126: MULTATULI. - Het Woutertje van Multatuli.
H0503: MULTATULI. - Brieven aan J. Waltman jr. met een inleiding en aanteekeningen door Henri A Ett.
H8683: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 48.
L2555: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 45.
L2559: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 41.
Y3202: MULTATULI. - Millioenen-studien. Twee delen.
B9219: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 27.
T1646: MULTATULI. - Max Havelaar of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy. Met een nawoord van J.J. Oversteegen.
Y3200: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
Y0920: MULTATULI. - Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Verzorgd en toegelicht door G.W. Huygens.
Y7137: MULTATULI. - Verzamelde werken. delen 1 t/m 10 Naar tydsorde gerangschikte uitgave bezorgd door zyne weduwe. Garmond editie.
B5358: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 4.
H5312: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 11.
H5313: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 10.
Y3199: MULTATULI. - Max Havelaar of De koffiiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Voorafgegaan door studien over Multatuli door C. Vosmaer.
H6501: MULTATULI. - De roeping van de mens. Een keuze uit zijn gehele werk door C. Bij.
H5311: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 12.
Y7210: MULTATULI. - Vorstenschool.
H5307: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 40.
Y7208: MULTATULI. - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
Y7417: MULTATULI. - Ideen. Zevende bundel.
K5380: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker.
T2976: MULTATULI. - Het gebed van de onwetende.
T2975: MULTATULI. - Geld.
Y3195: MULTATULI. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy.
M2575: MULTATULI. - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
Y7404: MULTATULI. - Ideen. Zesde bundel.
Y0295: MULTATULI. - Woutertje Pieterse. Uit zijn ideen verzameld door zijn weduwe
B5359: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 5.
Y7406: MULTATULI. - Ideen. Zevende bundel.
C1187: MULTATULI. - Hoofden van Lebak.
Y7199: MULTATULI. - Geld.
Y7198: MULTATULI. - Meisjes.
B9310: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 49.
Y7409: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel. Eerste en [tweede] helft.
H5314: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 3.
H5315: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 2.
H5318: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 37.
M2538: MULTATULI. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom.
R0853: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 18.
B9544: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 8.
Y4006: MULTATULI. - Max Havelaar. De musical. Van Jos Brink, Frank Sanders en Henk Bokkinga naar de gelijknamige roman van Multatuli.
T7221: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 10.
Y7568: MULTATULI. - Het gebed van den onwetende.
T7220: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 9.
Y7244: MULTATULI. - 'Men moet van myn gestreken lans, een vlaggestok maken'. Brieven van Multatuli en Tine Douwes Dekker aan de redersfamile Smit.
Y7200: MULTATULI. - Geld.
Y7413: MULTATULI. - Ideen. Derde bundel.
Y7282: MULTATULI. - Vorstenschool. Drama.
Y7283: MULTATULI. - Vorstenschool. Drama.
T2885: MULTATULI. - Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling.
B9309: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 47.
B9652: MULTATULI. - Millioenen-studien.
B9654: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
B9655: MULTATULI. - Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indie.
Y7442: MULTATULI. - Minnebrieven [en] Verspreide stukken. Twee delen in een band.
H8058: MULTATULI. - Keur uit de Brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aanteekeningen voorzien door Dr. Julius Pee.
Y7280: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
Y7281: MULTATULI. - Vorstenschool. Drama.
Y7411: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel.
H5308: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 15.
H5309: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 14.
H5310: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 13.
T3702: MULTATULI. - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven. Uitgegeven en ingeleid door Menno ter Braak.
T3701: MULTATULI. - Een paar nog onuitgegeven brieven van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Met aanteekening door Mr. C.A. Wienecke. Afbeeldingen van de brieven en drie portretten.
L7027: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 23.
L7028: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 28.
B0842: MULTATULI. - Vorstenschool.
B6589: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 50.
Y7190: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Vervolg Eerste periode. 1846-1859.
W5125: MUMBY, FRANK ARTHUR. - Publishing and bookselling. A history from the earliest times to the present day.
T7542: MUNCH, EDVARD. - Edvard Munch.
K2716: MUNCK, MONDA DE. (ED.). - Leven en werk van Lambert Swerts.
B6494: MUNELES, OTTO. - Bibliographical survey of Jewish Prague.
Y7966: MUNK, KAJ. - Het woord bij de daad. Hoogtepunten uit een oeuvre bij hoogtepunten uit een leven. Een keuze uit zijn werk bijeengebracht en ingeleid door Johan Winkler.
T7836: MUNNIK, C.W. DE. - Is Jan Boezeroen weer de sigaar?
M2902: MUNRO, JAMES. (ED.). - James Watson's preface to the history of printing 1713.
T3620: MUNROE SMITH, EDMUND. - Het gewicht van het onweegbare. Militarisme contra diplomatie in Bismarck's dagen en naderhand. Uit het Engelsch vertaald door W. de Veer.
Y7576: MUNSTER, VAN. - Uitgeverij van Munster. Map met 11 prospectussen en 2 bestelkaartjes.
R1352: MUNSTER, HANNAH VAN. - De trompetboom.
L7234: MUNSTERMANN, HANS. - De bekoring.
B1769: MUNSTERS, A. - Kasteelgids Stein.
Y4943: MUNTHE, AXWL. - De geschiedenis van San Michèle.
Y1582: MUNTZ, L.C. - Wij hebben weer een prins(es), Walzer. Tekst en Muziek.
Y3804: MURAKAMI, HARUKI. - De jacht op het verloren schaap. Vertaald uit het Japans door Jacques Westerhoven.
Y3805: MURAKAMI, HARUKI. - Hard-boiled wonderland en het einde van de wereld. Vertaald door Marion Op den Camp en Maxin de Winter.
Y3786: MURAKAMI, HARUKI. - De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren. Vertaald uit het Japans door Jacques Westerhoven.
Y3812: MURAKAMI, HARUKI. - Dans Dans Dans. Vertaald ut het Japans door Luk Van Haute.
Y7032: MURAKAMI, HARUKI. - Mannen zonder vrouw. Vertaling Jacques Westerhoven.
T5865: MURAN, J.B. - We Fight On.. Slovak Rising in the German Rear.
B5161: MURDOCH, IRIS. - De leertijd. Vertaald door Heleen ter Holt.
R1938: MURDOCH, IRIS. - Antwoord op het raadsel. Vertaling Annet Mons.
Y9616: [I TJING] MURPHY, JOSEPH. - Geheimen van de I Tjing.
T6412: MURRAY, GILBERT. - Hoe kan oorlog ooit goed te praten zijn?
Y6363: MURRAY. - Mr. Murray's General List of Works.
T9731: MURRAY, PETER. - The Architecture of the Italian Renaissance.
R6387: MURRAY, JOYCE. (ED.). - In Mid-Victorian Cape Town. Letters from Miss Rutherfoord.
T8348: MURUKAMI, HARUKI. - Norwegian Wood. Vertaald door Elbrich Fennema.
Y0283: MUSAUS, PAUL, TIECK E.A. - Verhalen uit de Duitse Romantiek. Vertaling Ingeborg Lesener.
H6519: MUSCHG, WALTER. - De ontwrichting van de Duitse literatuur.
M9672: MUSCHG, ADOLF. - In de zomer van de haas. Vertaling Hermien Manger.
K0443: STEDELIJK MUSEUM. - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940 / Highlights in painting after 1940.
R8187: STEDELIJK MUSEUM. - Frederick Franck. Tentoonstellingen 1955-1956.
T7572: STEDELIJK MUSEUM. - Vijf Amerikanen in Europa.
Y2868: STEDELIJK MUSEUM. - Ere- tentoonstelling Jacob Dooijewaard. November-december 1951.
Y0658: STEDELIJK MUSEUM. - Pablo Picasso 43 Lithographies 1945-'47.
B1341: STEDELIJK MUSEUM. - Vormen van inspiratie. Inspiratiebronnen van 9 grafisch ontwerpers GVN tentoonstelling.
B2737: STEDELIJK MUSEUM. - Teekeningen van Fransche Meesters 1800-1900.
R8185: STEDELIJK MUSEUM. - Marc Chagall, werk van latere jaren.
T5272: STEDELIJK MUSEUM. - Charles Roelofsz. Verlos ons van confectieachtig denken.
R8252: STEDELIJK MUSEUM. - Andre Bauchant.
R8253: STEDELIJK MUSEUM. - Benni Efrat. Artist's proof.
L5444: LETTERKUNDIG MUSEUM - 't Is vol van schatten hier. Deel I: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Deel II: Nederlandse literatuur na 1940.
R8186: STEDELIJK MUSEUM. - De cyclus in de grafiek.
B2062: MUSEUMJOURNAAL. - H.L.C. Jaffe: Polariteit, zomertentoonstelling. L.Gans: Twee onbekende tekeningen uit Van Gogh's Hollandse periode. W. Beeren: Signalement van Corneille. W. Jos de Gruyter: Kunstenaars. Marius van Beek: Beeldentuin van Kroller-Muller.
L1563: MUSIL, ROBERT. - Het postume werk van een levende. Vertaling en nawoord Tom Naaijkens.
L3140: MUSIL, ROBERT. - Brieven aan Anna. Vertaling Ton Naaijkens.
T9833: MUSIL, ROBERT. - De man zonder eigenschappen. Roman. Uit het Duits vertaald door Ingeborg Lesener.
Y8346: MUSIL, ROBERT. - Krantenknipsels 1978-1991 over Robert Musil.
R2704: MUSIL, ROBERT. - Drie vrouwen.
K7715: MUSSCHE, ACHILLES. - Langzaam adieu. Verzen.
M0190: MUSSCHE, ACHILLES. - Dat arme beetje mens.
R8131: MUSSCHE, ACHILLES. - Cyriel Buysse. Een studie. Met portret en bandversiering door Frans Masereel.
R8119: MUSSCHE, ACHILLES. - Aan de voet van het Belfort.
B5798: MUSSCHE, ACHILLES. - Herman Gorter de weinig bekende. Een inleiding.
L3305: MUSSCHE, ACHILLES. - Nederlandse poetica.
B3299: MUSSCHOOT, A.M. - De poëzie van F. Schmidt-Degener.
M4296: MUSSCHOOT, A.M. - Van Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks. Bloemlezing.
Y8431: MUSSCHOOT, A.M. - Frederik Schmidt-Degener. Dichter, kunstgeleerde en museumdirecteur.
H7218: MUSSCHOOT, ANNE MARIE. - Het Judith-thema in de Nederlandse Letterkunde.
Y9249: MUSSERT. - Volk sluit aaneen. Lede-aanname wordt stopgezet ingaande zaterdag 19 juli a.s.
T2173: MUSSERT, A.A. - 12 jaren van strijd voor het Nederlandsche volk.
Y9250: MUSSERT. - Zinloos geofferd. De vernietiging van de Indische kruisers.
Y9251: MUSSERT. - Verzuimde kans. Duitschland wint.
Y7515: MUSSERT. - Beknopt verslag van de vergadering der N.S.B. in Tivoli, Utrecht, Zaterdag 5-6-1943. Aanwezig waren circa 1300 functionarissen uit de beweging. Na een kort openingswoord van Ir. Huygen is het woord aan Mussert. ....... etc.
Y7514: MUSSERT. - Mussert's Mei-rede. De arbeidseenheid levensvoorwaarde.
Y9136: MUSSET, ALFRED DE. - De Meinacht [vert.] door Jac van Looy.
H5454: MUSSET, ALFRED DE. - Een deur moet open zijn of dicht. Naar het Fransch door Jan Prins.
R4438: MUSSET, ALFRED. - Andre del Sarto. Drama in twee bedrijven. Vertaling Louis Landry.
Y6442: MUSSET, ALFRED. - De Nachten. Meinacht, Decembernacht, Augustusnacht, Octobernacht. Metrisch overgezet en ingeleid door Helene Swarth. Met portret van den schrijver.
B8874: MUSSET, ALFRED DE. - Gamiani of Twee Erosatanische Nachten.
Y1665: MUTSAERS, CHARLOTTE. - Zeepijn.
L9111: MUTSAERS, CHARLOTTE. - De markiezin.
Y5408: MUTSAERS, CHARLOTTE. - Krantenknipsels van/over Charlotte Mutsaers.
L8807: MUTSAERS, CHARLOTTE. - De markiezin.
Y4296: MUTSAERS, CHARLOTTE. - Rachels rokje. Roman.
K9419: MUTSAERT, J. TEN [JAN HENDRIK DE GROOT]. - Om land en hart. Verzen.
T0397: MUUSSES, MARTHA A. - Landvinning. Nutida Hollandsk Dikt I Svensk Tolkning. [Hedendaagse Nederlandse poëzie in Zweedse Interpretatie].
Y7598: MUUSSES, J. - Uitgeverij J. Muusses, Purmerend. 6 prospectussen en 4 bestelkaarten.
H9305: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS. - Medicine, Mortality and the Book Trade.
H8183: MYERS, R. & M. HARRIS (EDS.). - Fakes and frauds. Varieties of deception in print and manuscript.
H8180: MYERS, R. & M. HARRIS (EDS.). - Antiquaries, book collectors and the circles of learning.
Y4451: MYRDAL, GUNNAR. - Might at odds with right: a warning.
R9133: MYZELF. - Vanitas.
Y3914: FEESTGIDS NAARDEN. - Feestgids der Kroningsfeesten te Naarden op 31 Aug. en 1 Sept. 1898.
H4705: NABER, JOHANNA W.A. - Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper.
B4957: NABER, JOHANNA W.A. - Eerste Proeve van een Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis der Vrouwenbeweging in Nederland.
H0744: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
Y6434: NABER, H.A. - De ster van 1572. (Cornelis Jacobsz. Drebbel 1572-1634).
L0835: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
Y9032: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
Y9033: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
R7756: NABER, JOHANNA W.A. (ED.). - Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. nrs: 1-36.
R9769: NABOKOV, VLADIMIR. - Nikolaj Gogol. Vertaald door Else Hoog.
T4222: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
Y7772: NABOKOV, VLADIMIR. - The Enchanter. Translated by Dmitri Nabokov.
T8232: NABOKOV, VLADIMIR. - Pnin. Vertaald door Else Hoog.
L1507: NABOKOV, VLADIMIR. - Lente in Fialta. Verhalen. Vertaling M. Coutinho.
T8402: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
T8231: NABOKOV, VLADIMIR. - Nikolaj Gogol. Vertaling Else Hoog.
K8216: NABOKOV, VLADIMIR. - Uitnodiging voor een onthoofding. Vertaling Anneke Brassinga.
T8266: NABOKOV, VLADIMIR. - Ultima Thule. Vertaling A. Brassinga & P. Verstegen.
T8314: NABOKOV, VLADIMIR. - De tovenaar. Vertaling Marja Wiebes. Met een nawoord van Dmitri Nabokov.
T8233: NABOKOV, VLADIMIR. - Het scheermes. Vertaling Anneke Brassinga. Met een essay over de schrijver van Karel van het Reve.
K4167: NABOKOV, VLADIMIR. - Doorzichtige dingen.
T9611: NABOKOV, VLADIMIR. - Het oog. Vertaling Johan Hos.
T9604: NABOKOV, VLADIMIR. - Gebroken schild. Vertaling Rene Kurpershoek.
T9605: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita. Roman. Vertaling Rien Verhoef
L4854: NABOKOV, VLADIMIR. - Lente in Fialta. Verhalen. Vertaling M. Coutinho.
Y0886: NABOKOV, VLADIMIR. - Bastaards.
Y8233: NABOKOV, VLADIMIR. - Krantenknipsels 1969-1999 over Vladimir Nabokov.
K9915: NABOKOV, VLADIMIR. - Het werkelijke leven van Sebastian Knight. Vertaling Sjaak Commandeur.
H7461: NABOKOV, VLADIMIR. - Het oog. Vertaling Johan Hos.
T6690: NABRINK, GE EN CORRIE VAN SIJL. - Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Deel 3 en 4.
R0521: NABRINK, GE / W.J. JONG ET AL. - Bart de Ligt 1883-1938.
B0199: NABRINK, GE. - Drie baanbrekers. Leven en opvattingen van: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, J. Rutgers, Leo Polak.
T3890: NABROG, T.D. - Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de electrische klok stilstond.
L6682: NABUURS, J.W.M. (ED.). - O mijn lieve Augustijn. Een historische en sociologische analyse van de katholieke student.
R3850: [SPINOZA] NADLER, STEVEN. - Spinoza's Theory of Divine Providence. Rationalist Solutions, Jewish Sources. A lecture delivered in Utrecht on November 22, 2003.
B8242: NAEFF, TOP. - Offers...
B4220: NAEFF, TOP. - Dramatische Kroniek 1918-1919. Deel I.
H1789: NAEFF, J.P. - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero. Ingeleid en samengesteld...
K7705: NAEFF, TOP. - Dramatische kroniek. 1918 - 1923. Vier delen.
Y5417: NAEFF, TOP. - Krantenknipsels van/over Top Naeff.
K6830: NAEFF, TOP. - Offers.
K6842: NAEFF, TOP. - Letje of De weg naar het geluk.
K7256: NAEFF, TOP. - Klein avontuur.
H4701: NAEFF, TOP. - Vriendin.
A0218: NAEFF, TOP. - Klein avontuur.
M3134: NAEFF, TOP. - Charlotte von Stein. Een episode.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14