Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K4362: VILLON, Francois. - Verzamelde gedichten. Vertaling Ernst van Altena.
M0241: VILLON, Francois. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
M9460: VINCI, Leonardo da. - Gedachten. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
T2731: VINDEX, P. [=Petrus Buijs]. - Minzame brieven, aan den eerw. heer J. Bramer, over eene aanmerkelijke misvatting, in zijn tweede stuk tegen den heer J. Scholten voorkomende.
R1944: VINDEX [=Hendrik Herman Backer]. - Vlam in 't hart.
R7711: VINDEX, P. - Minzame brieven, aan den eerw. heer J. Bramer, over eene aanmerkelijke misvatting, in zijn tweede stuk tegen den heer J. Scholten voorkomende.
L8264: VINK, N. - Het nut van een grafisch advies- en calculatiebureau in de praktijk.
Y4553: VINK, T. - De Rivierstreek. Overzichtskaart en zeven profieltekeningen van boringen. Schaal op 1: 100.000.
R3796: [SPINOZA] VINK, H.J. - Plotiniaanse en Spinozistische elementen in de esthetische opvattingen van de kunstpedagoog Bremmer.
Y9468: [SPINOZA] VINK, Ton. - Spinoza Classicus en Wim Klever. Bij de verschijning van Win Klevers Spinoza Classicus.
B8644: VINKE, Henricus Egbertus. - Toespraak bij het graf van mijnen hooggeschatten ambtgenoot en vriend H.J. Royaards, overleden 2 Januarij 1854.
Y7008: VINKENOOG, Simon. - O Amsterdam, ik heb je zo lief!
T3668: VINKENOOG, Simon (ed.). - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog.
A0481: VINKENOOG, Simon. - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
Y4162: VINKENOOG, Simon (inl.). - Boekenbalboekje.
R8982: VINKENOOG, Simon. - Onder (eigen) dak. Gedichten.
M5446: VINKENOOG, Simon. - Wij helden.
R7877: VINKENOOG, Simon. - Spiegelschrift-gebruikslyriek. Gedichten.
K4922: VINKENOOG, Simon (ed.). - Het moederkruid. Een boek over marihuana.
R3774: VINKENOOG, Simon. - Wondkoorts.
M1546: VINKENOOG, Simon. - Zolang te water. Een alibi.
Y8049: VINKENOOG, Simon. - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
T4809: VINKS, Jos. - Nationalisme in Vlaanderen.
W8881: VINNE, Theo. L. - Historic Printing Types. A lecture read before the Grolier Club of New York, January 25, 1885, with additions and new illustrations.
H9093: VINNE, Theodore L. de. - The Printers' Price List. [A Manual for the use of clerks and book-keepers in job printing offices]. With a new introduction by Irene Tichenor.
K7585: VIOLA, Cesare Giulio. - Prico. Vertaling Mary Robbers.
T7558: VIROLLEAUD, Ch. - De legende van den Christus. Vertaling J.M. Storch.
Y2547: VIRULY, A. (Inleiding). Jacob Aleva (verzameld). - Als wij vechten. Een aantal prozastukken en gedichten. J.V.B. serie no. 1.
T5936: VIRULY, A. - Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit.
T4111: VIRULY, A. - Kain in de Cockpit.
T4110: VIRULY, A. - Ons land en het geweld.
Y7927: VIRULY, A. - De zee en de overkant. 30 jaar vliegen.
Y8139: VIRULY, A. - Kerk en Vrede Vereeniging van Christen-Antimilitairisten. Schiphol 22 april 1936. De Daad van Viruly. De Lantaarn 1936: Antwoord van A. Viruly op de sympathiebetuigingen, n.a.v. zijn ontslagaanvrage als reserve-officier-vlieger.
H7784: VIS, Jurjen. - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
Y3306: VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des Estampes qui forment l'oeuvre grave de Dirk De Bray.
Y6543: VIS-DUYVIS, G.D. - Wenken voor ziekenverpleging in eigen woning.
T2898: VISSCHER, Joh. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9731: VISSCHER, Joh. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
Y0538: VISSCHER, H en P.A. Diepenhorst. (red). - Om het Roer van Staat. H. Visscher: No I. De Antithese. V.H. Rutgers: No 2. Het kiesrecht. G.W.C. Vunderink: No 3. De Schoolkwestie. A. Anema: No 5. De Coalitie. P.A. Diepenhorst: No 7. Sociale Wetgeving.
T3078: VISSCHER, Joh. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
Y9882: VISSCHER, Adolphe. - Nederlandsche Belangen.
R3191: VISSCHERS, M.P.H. - Het Geheim van den eenigen weg tot succes.
L8266: Visser, A. de. - Waar het om gaat!
T2618: VISSER, W. - De Papieren Spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828 -1953.
L7013: VISSER, M.F. - De Nederlandse taal bij haar gebruik in de landbouw.
L6784: VISSER, F.Th. - Enige opmerkingen betreffende de studie van de historische syntaxis van het Engels.
B0111: VISSER, Peter. - Wend.
T6019: VISSER, B.C.A.M. - Princesjes Wals. Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden.
T1158: VISSER, Gerrit. - Bitterzoet. 300 Haaikoeien.
L4728: VISSER, Frederikus T. - A Syntax of the English Language of St. Thomas More. A. The Verb.
L2479: VISSER, Hans. - Simon Vestdijk, kinderjaren.
B6128: VISSER, Piet. (ed.). - Van offer tot opera. Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw.
B3465: VISSER, Carolijn. - De barones van Ragavere. Het bruidje met de voile.
K6603: VISSER, Ab. - Millennium. Gedichten.
Y0485: VISSER, J.Th. de. - De Keuze. Leerrede naar aanleiding van de ernstige gebeurtenissen van den laatste tijd.
R1942: VISSER, Leen [=Klaas Hanzen Heeroma]. - Ic sie des meyen schijn... Gedichten.
R7721: VISSER, H. - De Brusselsche Anti-Slavernij Conferentie 1889-1890.
K5457: VISSER, Piet. - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten.
K4584: VISSER, Elizabeth. e.a. - Het beeld van de vrouw in de literatuur.
K2092: [ERASMUS] VISSER-ISLES, Laraine. - Erasmus van Rotterdam.
Y0911: VISSER, Piet (ed.). - Scripta Manent. Drukletters over schoonschrift of een vriendboekje van collega's. Aangeboden aan A.R.A. Croiset van Uchelen bij zijn afscheid als hoofdconservator van de Universiteitbibliotheek Amsterdam.
R6079: [VESTDIJK] VISSER, Hans / Anne Wadman. - Biografisch bijwerk. Met medewerking van Willem Diemer en Gerben Wynia.
Y9769: VISSER, Carolijn. - Miss Concordia. Vrouwen in den vreemde.
L2988: VISSER 'T HOOFT, H. Ph. - De dichter Jan van Walre.
R4473: VISSERING, S. - Gijsbert Karel van Hogendorp.
T8061: VISSERING, Gerard. - De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
M2430: VISTO, H.E. - Jawel Majoor. Met tekeningen van A.G. Smit.
Y9997: VITRINGA, Martinus. - Lykreden over II Chronyken XXII, vers 15 en 16. Ter gedagtenisse van het smertelyke overlyden ...WILHELMUS THEMMEN...
L3427: VITRUVIUS. - Les dix livres d'architecture de Vitruve. Preface Antoine Picon.
H7243: VITTORINI, Elio. - Mens of niet. Vertaling Anthonie Kee.
H3393: VIVANTI, Annie. - De onderbroken reis. Vertaling Cath. Ypres.
Y4672: VLAANDEREN, Andre (illustraties). - Gedenkboek 1898-1923. Ter herinnering aan het 25 jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Tevens Practisch Handboek voor het Huisgezin.
T5427: VLAANDEREN. - K. De Laey: Flandria Illustrata. De Dondervlagen. Ad. Herckenrath: Verzen. Gustaaf Ontrop: Wijding. Weemoed. Karel van de Woestijne: Liederen van Lente en Herfst. Fernand Toussaint: De Doolage.
T5426: VLAANDEREN. - Aug. Vermeylen: Op weg naar de hemel (vervolg en slot). Victor de Meyere: Hendrik de Brakeleer. Lodewijk De Raet: Vlaanderen's Zeevisscherij.
T5425: VLAANDEREN. - Aug. Vermeylen: Op weg naar de hemel. Victor de Meyere: Hendrik Leys (vervolg en slot).Gustaaf Vermeersch: Geknakt. Fernand Tousaint: Hard Labeur van Reimond Stijns. A.V.: Aanteekeningen.
T5224: KSA-JONG-VLAANDEREN. - Verraad? Neen! Weerstand!. Verweerschrift der K.S.A. Jong Vlaanderen.
R3968: RAAD VAN VLAANDEREN. - Memorandum over de buitenlandsche politiek van BelgiŽ.
T3171: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Tweede jaargang 1904.
T3170: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Eerste jaargang 1903.
T4242: VLAANDEREN, Andre. - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing.
Y5542: VLADERACKEN, Geertruida van. - Prinsesseliedje. Tekst en muziek.
R7579: VLAENDEREN, Michel van. - Arie van den Heuvel. De Meester van de Vlaamsche Toneelkunst.
T6606: VLAGSMA, J. - Een beeld uit onze gezegende 19e eeuw.
L3863: VLAMINCK, Erik. - Anastasia.
Y2612: VLAMING, A.M. - Geschiedenis der Parochie van St. Pancratius te Sassenheim.
L8527: [SPINOZA] VLEESKENS, F.D.A. e.a. - Spinoza. Kernmomenten in zijn denken.
Y8317: VLEK, Hans. - Voor de bakker en andere gedichten.
T1864: VLEMING, Jr., J.L. - Zonder tropen geen Europa. Radiolezing.
L6584: VLEMMINX, Paul. - Ontginningen. Verzen.
T0066: VLEMMINX, Paul. - Den hof der jonkheid.
B3700: VLEMMINX, Paul. - Land der zuidwandelaars. Verzen.
Y2112: VLESSING, Sam. - Tekstboekje met korten inhoud van Rose Marie, oorspronkelijk zangspel in 3 bedrijven. Tekst en Muziek Sam Vlessing.
R1778: VLETTER, A. de. - Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland.
R5829: VLEUGEL, Guus. - Teksten.
T2807: VLIEGEN, W.H. - Nationaal onvermogen. Een woord over de financieele verhouding tusschen bezitters en niet bezitters.
T6222: VLIEGEN, W.H. - Arbeiderspensionneering. De eisch van staatspensionneering verdedigd door W.H. Vliegen (in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.).
Y0039: VLIEGEN, W.H. en W.J. van Best. - Kolkman's Tariefwet. Openbaar debat. Gehouden op 3 december 1912, in de groote zaal van Tivoli te Utrecht.
Y0037: VLIEGEN, W.H. - Sociaal-Demokratische Gemeentepolitiek.
T5977: VLIEGEN, W.H. - De Rechtsgrond van het Socialisme.
T5945: VLIEGEN, W.H. - Het schuldregister der regeering. Kritisch overzicht over het sociale werk der regeering in het tijdperk 1897-1901.
T5923: VLIEGEN, W.H. - Op voor 't Staatspensioen! Een Pleidooi voor Staatspensioneering.
T9105: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Derde deel: de jaren 1914-1919.
T5470: VLIEGEN, W.H. - Het Socialisme en de Vredesbeweging.
T4261: VLIEGEN, W.H. - Klanken van Strijd. Artikelen en Schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H. vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging 9 sept. 1883 - 9 sept. 1908.
Y4569: VLIEGENTHART, A.W. e.a. - Rijksmuseum paleis Het Loo, Paleis en Tuinen / Palace and Gardens.
H4879: [COUPERUS] VLIET, H.T.M. van. - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.T.M. van Vliet.
Y6921: VLIET, Eddy van [ed.]. - Geen dag zonder liefde. Honderd jaar Nederlandse liefdespoŽzie uit Noord en Zuid.
H8271: VLIET, H.T.M. van. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
T4707: VLIET, P. van jr. en W.C.J. Passtoors. - Over Staatspensioneering.
Y5343: VLIET, Rietje van. - Elie Luzac (1721-1796. Boekverkoper van de Verlichting.
M3209: VLIET, Eddy van. - Jaren na maart, gedichten.
M2716: VLIET, Eddy van. - Jaren na maart. Gedichten.
B2058: VLIET, Eddy van. - De binnenplaats. Gedichten.
Y9666: VLOEMANS. - Catalogus 113. Some 20th century books + periodicals.
Y3932: VLOTEN, J. van. - Noord-Nederlandsche Karakterfeilen en Ziektegeschiedenis van het Nederlandsche Woordenboek. Twee congres-voordrachten, met toelichtende inleiding.
Y9999: VLOTEN, J. van. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Y4590: [VONDEL] VLOTEN, Johannes van. - Vondels eenvoud : feestelijke toespraak gehouden te Deventer, in December 1858, en uitgegeven ten voordeele van 't op te richten standbeeld des dichters.
T1384: VLOTEN, J. van. - De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden. Vierde deel.
R8769: VLOTEN, Joh. van. - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581. Twee delen.
R8760: VLOTEN, Joh. van. - De Geuzenleus der negentiende eeuw. Vaderlandsche opwekkingsrede uitgesproken in den Doelen te Haarlem, 5 November 1873.
R7993: VLOTEN, J. van. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Y6289: VLOTEN, J. van. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Y8382: VLOTEN, J. van. - Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der zeventiende eeuw. Naar tijdsorde gerangschikt en biografisch toegelicht.
Y8544: VLOTEN, J. van. - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant. Met inleiding, toelichting, en bijlagen van J. van Vloten.
T2136: VOET, M. van der. - Luchtbescherming?
T2137: VOET, M. van der. - Luchtbescherming? Nawoord K.J. Hondius.
H9857: VOET, L. - Het museum Plantin-Moretus.
T7129: VOET, M van der. - Luchtbescherming?
Y3350: VOET, L. en G.W. Ovink. - Het Museum Plantin-Moretus Honderd jaar 1876-1976.
H6811: VOETEN, Bert. - Het kind en zijn schrifturen.
L5561: VOETEN, Bert. - Met het oog op morgen. Gedichten.
B6682: VOETEN, Bert. - De blinde passagier. Gedichten.
M8026: VOETEN, Bert. - Een bord bekijken.
W8297: VOETEN, Bert. - Menselijkerwijs, verspreide gedichten. Met het oog op morgen, In memoriam, De zon op mijn hand, Vertaalde gedichten.
K7527: VOETEN, Bert. - De Ammonshoorn. Gedichten.
M5644: VOETEN, Bert. - De tijd te lijf en andere gedichten.
M5547: VOETEN, Bert / Wim Alings jr. / Eduard Visser. - Wachten op het feest.
M4766: VOETEN, Bert. - Twee werelden.
M3213: VOETEN, Bert. - Twee werelden.
W3416: VOETEN, Bert. - Suite in december. Een lyrische cyclus.
W3309: VOETEN, Bert. - De zon op mijn hand en andere gedichten.
Y0669: VOETS, P.J.H. - Woorden en daden der Nederl. S.D.A.P. 1897-1922. Bij haar 25-jarig parlementair jubileum in 3 populaire conferencties op 3, 7 en 17 Dec. 1922. Leerzaam herdacht door P.J.H. Voets. Eerste conferentie: de huichelachtig- en beginselloosheid der Nederlandsche Sociaal-Democratische Arbeider-Partij.
R3106: VOGEL, David. - Huwelijksleven. Roman. Uit het Hebreeuws vertaald door en met een nawoord van Kees Meiling.
R0922: VOGEL, Jean Philippe. - Het leemen wagentje. Indisch tooneelspel uit Sanskrt en Prakrt in het Nederlandsch vertaald.
T5978: VOGEL, N.C. - De Arbeidsovereenkomst van Tooneelisten.
B5013: VOGEL, Leroy. - Die politischen Ideen Abraham Kuypers und seine Entwicklung als Staatsmann.
B4841: VOGEL, J.Ph. - Sawitri. Indische Sproke uit het Sanskrit. Vertaald door J.Ph. Vogel.
B4249: VOGEL, W. / J.M. van Damme / F.W. van Damme / H.J.A. de Goey. - Lithografie - Fotolithografie. Copieren. Steen- en offsetdruk. Diepdruk.
K7550: VOGEL, Albert. - Louis Couperus.
B3601: VOGEL, Thomas. - Het laatste verhaal van Miguel Torres da Silva. Roman. Vertaald door Hans Hom.
R1822: VOGEL, Hans. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
K5065: VOGEL, Albert. (ed.). - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten
E0174: VOGELS, Frida. - Dagboek 1974-1976.
E0057: VOGELS, Frida. - De harde kern 2: Met zijn drieen.
H5248: VOGELSANG, Anton W. - Geven + nemen = mededelen. Handreiking bij het boekverkopen.
T1173: VOGELSANG, Willem. - Willem Vogelsang 1875 - 9 augustus 1950, Commentarii.
Y3080: VOGT, Guusanke. - Merklapmotieven nieuwe stijl.
R5729: VOGUE, E.M. de. - Maxime Gorky.
R1454: VOIGT, Andrea. - Serveer de makrelen. Gedichten.
Y4140: BOUM! VOILA! - Echo Marmiteux des Tranchees. 1916. No: 7 en 8.
R6543: VOLCKMAR-FRENTZEL, Theodor. - In den Sturmen der Zeit. Zur Geschichte des Hauses Volckmar 1829-1954.
Y3946: HET JONGE VOLK. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen in Nederland. 11e jaargang 1924. No. 7-8-12.
Y7461: HET VOLK. - Het Volk 45e jaargang 18 - 20 - 25 - 27 april 1945.
Y4208: DOOR HET VOLK. - Door het Volk voor het Volk. 1e jaargang 1945. nr. 1 - 2 - 4.
Y2398: HET VRIJE VOLK. - A.P. Wereldnieuws. Berichtendienst van Het Vrije Volk. 2 en 4 juni 1945. Nr. 2 - 3 - 4. Eerste relaas over de laatste uren van Berlijn. De Levant blijft zorg baren. Japan wordt op twee manieren bestookt met bommen en pamfletten.
Y2031: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. Juli 1945. Slot-nummer.
Y4026: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. No. 8 Juni 1944: Indie en Japan.
Y7492: HET VOLK. - Het Volk Dagblad voor de Arbeiderspartij. 8ste jaargang dinsdag 27 Augustus 1907 no. 2268. P.L. Tak overleden.
Y4275: KERK EN VOLK. - Kerk en Volk. Algemeen Weekblad voor Vrijzinnig Godsdienstigen. 7e jaargang no 10. Zaterdag 28 Februari 1931.
Y8086: ONS VOLK. - Maandagochtendblad Ons Volk Den Vaderlant Ghetrouwe, maandag 30 April 1945, laatste jaargang no. 20.
Y9276: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk. 1904 1905. 10 losse afleveringen.
Y6950: VOLKER. - Rijmlooze verzen.
Y8709: VOLKER [=Pieter Willem de Koning]. - Verzen. Nieuwe bundel.
W5129: VOLKMANN, Ludwig. - Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen.
Y4105: VOLKSBLAD. - Volksblad, aan de algemeene maatschappelijke belangen toegewijd. 4e jaargang Woensdag 28 september 1859. no 39.
Y5906: DE AMSTERDAMSCHE VOLKSBODE. - De Amsterdamsche Volksbode voor de Protestanten in Nederland. 5e jrg. 1898. No. 22 en 23. Woensdag 31 Augustus en 7 September. Onder Redactie G.J. Vos.
Y8091: DE AMSTERDAMSCHE VOLKSBODE. - De Amsterdamsche Volksbode voorde protestanten in Nederland. 5e jaargang woensdag 31 Augustus 1898 no. 22.
Y3369: DE VOLKSKRANT. - Bulletin: Japan Capituleert.
T5569: VOLLEMANS, Vincent. - De jungle bloedt. Gedichten.
T8848: VOLLENHOVEN, Corrie. - Op 't Land Godelieve. Gedichten.
T8676: VOLLENHOVEN-OP 't LAND, Corrie. - Mijn lijfeigene.
T0511: VOLLGRAFF, C.W. en G. van Hoorn. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
Y4134: VOLTAIRE. - Les singularites de la nature.
Y4599: VONDEL. - Profetische galmen van Vondels lier, Pius den IXe uit eerbied en kinderlijke liefde gewijd. Met een inleidend woord van J.A. Alberdingk Thijm.
L9274: VONDEL, Joost van den. - Tien Troostgedichten.
Y9991: VONDEL, Joost van den. - Palamedes of vermoorde onnoozelheid, Gijsbrecht van Aemstel, Maagden. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons.
L7991: VONDEL, J. van den. - Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel, door J.N. Schrant. Met ophelderingen.
K0371: VONDEL, Joost van den. - Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel.
Y4592: VONDEL, J. van / Reitsma-ValenÁa, E. - Oranje Mayliet.
H5867: VONDEL, Joost van den. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
R2213: VONDEL, J. van den. - Verscheiden gedichten. 1626-1629.
R2214: VONDEL, J. van den. - Verscheiden gedichten. 1634-1643.
H2982: VONDEL, Joost van den. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken.
H2978: VONDEL, Joost van. - Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel.
R2936: VONDEL. - Catalogus van de Vondeltentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 13-24 december 1926. T.g.v. het 25-jarig bestaan van de Vereeniging Het Vondelmuseum.
H2524: VONDEL. - De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen.
B0141: VONDEL, J. van. - Altaargeheimenissen.
H2329: VONDEL. - Proza van Vondel. Inleiding en aantekeningen van A.J. Schneiders.
T1545: VONDEL, Joost van den. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
T1546: VONDEL, J. van den. - J. v. Vondels Joseph in Dothan. Treurspel
T1547: VONDEL, Joost van den. - J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst van F.A. Stoett.
T1548: VONDEL, Joost van den. - J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Toegelicht door F.A. Stoett.
T1542: VONDEL, Joost van den. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
L5703: VONDEL, Joost van den. - Keur uit Vondels lyrische en dramatische poŽzie. Voorafgegaan van een levensschets naar Brandt leven van Vondel. Bezorgd door G.A. Nauta.
H0672: VONDEL, Joost van den. - O Kersnacht schooner dan de daegen.
L5606: VONDEL, Joost van den. - Joost van den Vondel 17 november 1587 - 5 februari 1679.
B9915: VONDEL. - J. van Vondels Treurspel Noah of ondergang der eerste weerelt.
B9916: VONDEL. - Van Vondels Leeuwendalers. Lantspel.
B9917: VONDEL. - Joost van den Vondel "Samson" of "Heilige wraeck". Treurspel.
B9918: VONDEL, J. van. - Batavische gebroeders.
T1182: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Huygh de Groot's Sophompaneas of Joseph in't hof. Door V. uit het Latijn vertaald.
T1183: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
T1179: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Gebroeders.
B9735: VONDEL, Joost van den. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
R0018: VONDEL, Joost van den. - Ton Lutz leest: Kinder-lyck. Uitvaert van mijn dochterken. Vertroostinge aen Geeraerdt Vossius. Op Mevrouw van Zuilichem, Suzanne van Baerle. Lyckklaght aen het Vrouwe-koor. Uitvaert van Maria van den Vondel.
B8418: VONDEL, Joost van den. - De Heerlijckheit der Kercke. Met verklarende aanteekeningen en een inleidende beschouwing door H.W.E. Moller.
T0441: VONDEL, J. Van den. - Jospeh in Dothan. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk.
B7228: VONDEL, Joost van den. - Verzen van Vondel.
B7167: VONDEL, Joost van den. - Beschrijving en reyen van Vondels Jeptha. Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereeniging Veritas.
R4431: VONDEL, J. van den. - Hierusalem verwoest. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
M8500: VONDEL, Joost van den. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste.
A0573: VONDEL, Joost van den. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.
R1566: VONDEL, Joost van den. - Die Lowendaler. Land-Spiel. Deutsch von Erna Sander-Rindtorff.
B5042: VONDEL, Joost van den. - De lijdenslyriek. Verzameld en van enkele verklaringen voorzien door H.J. Werps. Ingeleid door Roel Houwink.
T6849: VONDEL, Joost van den. - Vondels Spelen: Maagden. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
M8017: VONDEL, Joost van den. - Gysbreght van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
R1509: VONDEL, J. van den. - Maeghden. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R1511: VONDEL, J. van den. - Hippolytus of Rampsalige Kuyscheyd. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R1514: VONDEL, Joost van den. - Vondel's Adam in Ballingschap. Vertoond door de N.V. Het Tooneel. Verklaard door Gerard Brom.
B4030: VONDEL, J. van den. - Joseph in Dothan. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door J.D.P. Warners en F.L. Zwaan.
B4035: VONDEL, J. van den. - Poetologisch proza.
B3994: VONDEL, Joost van den. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken.
R3726: VONDEL, Joost van den. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
B3615: VONDEL, J. van den / Jac. J. Zeij. - Vondel's altaargeheimenissen in dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij.
B3617: VONDEL, Joost van den. - Al de dichtwerken. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteekeningen van J van Vloten.
K7206: VONDEL, Joost van den. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
Y3019: VONDEL, J. v. Vondel. - Koning Davids Harpzangen Den Nederduitschen toegezongen.
R1488: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
E0007: VONDEL, Joost van den. - Twee zeevaart-gedichten. Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613). Het Lof der Zee-vaert (1623). Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marijke Spies. Deel 1: Teksten en inleiding; Deel 2: Apparaat en commentaar.
B3203: VONDEL, Joost van den. - Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Met een Inleiding van Alb. Verwey.
T8559: VONDEL, Joost van den. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.
Y3650: VONDEL en ZEIJ, Jac. J. - J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Met aanteekeningen door Jac. J. Zeij, S.J. Vijf deeltjes.
Y9982: VONDEL. - Adonias of Rempzalige Kroonzucht. Treurspel. Met een inleidig en aantekeningen door J. Strengholt.
Y3644: VONDEL, Joost van den. - Adam in ballingschap of Aller treurspeelen treurspel.
Y3642: VONDEL, Joost van den. - Dichterlijke werken van Joost van den Vondel. Deel 1 t/m 21.
Y3630: {VONDEL] SABBE, Maurits; B.H. Molkenboer e.a. - Vondel 1587 - 1679.
Y3625: VONDEL, Joost van den. - Vondels Spelen. Jeftha of Offerbelofte. Ingeleid en toegelicht door L. Simons.
T9268: VONDEL, J. van den. - Verscheiden gedichten. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Acht delen in twee banden.
Y3610: VONDEL, Joost van den. - Vondels Spelen. Adam in Ballingschap of Aller treurspelen treurspel met portret van den dichter. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons.
B2598: VONDEL, J. van den. - Rey van Klaerissen. Fragment uit het derde bedrijf van Joost van den Vondel's Gijsbrecht van Aemstel.
K5607: VONDEL, Joost van den. - Jephta, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faeton, of roekeloze stoutheid. Bezorgd door J.W.H. Konst.
M3912: VONDEL, Joost van den. - Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd. Verzameld en toegelicht door C. C. van de Graft. Met twee portretten een titelprent en zeven facsimile's.
R4011: VONDEL, Ina van. - Tussen de kruimels en de vlekken. Gedichten.
Y5389: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Peter en Pauwels / Maria Stuart / Leeuwendalers.
Y5385: VONDEL, Joost van den. - Lucifer. Ingeleid en toegelicht door L. Simons.
W4564: VONDEL, Joost van den. - Den Bosch bedwongen, Zegesang ter ere van Frederick Henrick. Inleiding Coen Free.
Y5371: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Salomon.
Y5373: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Batavische gebroeders of onderdrukte vrijheid.
Y5374: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Faeton of reukelooze stoutheid.
Y5370: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Salmoneus.
Y5369: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen: Koning David hersteld.
R2470: VONDEL, Joost van den. - Vondels spelen. Maria Stuart.
R2469: VONDEL, Joost van den. - Lucifer. Met inleiding en aanteekeningen.
R2468: VONDEL. - Inleiding tot Vondels Gysbreght van Aemstel.
R2467: VONDEL, Joost van den. - Maeghden. Treurspel.
R5348: VONDEL, Joost van den. - Vondel's Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen, illustrated by John Aarts.
R5343: VONDEL, Joost van den. - De Leeuwendalers. Voor deze uitgave bewerkt door J.A. Verkuyl.
R5345: VONDEL. SABBE, Maurits. e.a. - Vondel en de Vlamingen.
R1289: VONDEL, Joost van den. - Joseph in Egypten.
Y5174: VONDEL, Joost van den. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
R1285: VONDEL, Joost van den. - Adam in Ballingschap.
B1268: VONDEL, Joost van den. - Vondels Spelen: Gysbreght van Aemstel, d'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel.
T9733: VONDEL, Joost van den. - Toneelspelen. Eerste en Tweede bundel.
T7512: VONDEL, J. van den. - Joannes de Boetgezant. Met aanteekeningen van J.M. Schrant.
B0942: VONDEL, Joost van den. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
Y7584: VONDEL, Joost van den. - Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste.
Y7827: [VONDEL} SCHUYTVLOT, A.C. - Catalogus van werken van en over Vondel gedrukt vůůr 1801 en aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Met een Inleiding van Prof. Dr. Johan Gerritsen.
Y9990: VONDEL, Joost van den. - Gijsbreght van Aemstel. Met aantekeningen van J.J. Mak.
Y8305: VONDEL, Joost van den. - Tijddichten op gebeurtenissen in Holland en daarbuiten.
Y8572: VONDEL, Joost van den. - Joseph in Dothan. Treurspel in 5 bedrijven.
Y8573: VONDEL, Joost van den. - Gysbreght van Aemstel. Treurspel in 5 bedrijven.
Y9989: VONDEL, Joost van den. - Gijsbreght van Aemstel. Met aantekeningen van E.F. van de Bilt.
Y8958: VONDEL, J.v. - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining, bevestigt in de'Orde van de d'arme Klaerissen te Bethlehem.
Y8986: VONDEL, Josst van den. - J. v. Vondels Gysbrecht van Aemstel, Treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond word.
Y8989: VONDEL. - Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen. Illustrated by John Aarts.
Y9988: VONDEL. - Vondels Leeuwendalers. 2e druk bewerkt door F. Buitenrust Hettema. Uitgegeven door J.B. Schepers.
Y8994: VONDEL, J. v. - Tooneelschilt, of pleitreede voor het tooneelrecht.
Y9015: VONDEL. - Adam in ballingschap door J. v.d. Vonde. Verklaard door Gerard Brom. Vertoond door de N.V. Het Tooneel.
Y9020: VONDEL, Joost van den. - J. van Vondels Lucifer. Treurspel. Met aanteekeningen door I.M. Schrant.
Y9397: VONDEL, Joost van den. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
Y9924: VONDEL, Joost van den. - Gysbrecht van Aemstel, d' Ondergank van zyne Stad, en Ballingschap. Treurspel.
Y9925: VONDEL, Joost van den. - Gysbrecht van Aemstel; Treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen Schouwburg vertoont word.
Y9943: VONDEL, J. v. - Gysbrecht van Aemstel; treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond word. [met] De Bruiloft van Kloris en Roosje. Kluchtspel met Zang en Dans.
Y9944: VONDEL, J.v. - Gysbrecht van Aemstel, treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond word.
K8061: VONDELS, I. van. - Inwydinge Van 't Stadthuis t' Amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg.
Y4033: DE VONK. - De Vonk. Orgaan van de Internationaal Socialistische Beweging. 5e jaargang Mei 1945.
Y0205: VONKEMAN, Janneke (ed.). - Gouden Ganzeveer 2005: Maria Goos.
Y6056: VOOGD, P. - De opvoedkundige betekenis van jeugdorganisatie.
T6652: [COHEN] VOOGD, P. - Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij.
R6258: VOOGD, P. - Onze Socialistiese Jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang.
T9826: VOOGT, H.L. de. - Naamlijst der Geschriften betrekkelijk de invoering der bisschoppelijke hierarchie in Nederland, verschenen in 1853.
T7524: VOORBROOD, A. - Heil den werkman. Bekroond antwoord op de in 1896 door Werkmansvereeniging "Arnhem" uitgeschreven prijsvraag: Waartoe bepaalt zich in het algemeen het leven van den handwerksman en waartoe behoort het zich te bepalen?
B9040: VOORDE, U van de. e.a. - Karel van de Woestijne.
K7011: VOORDE, Urbain van de. - Charles de Coster's Ulenspiegel.
K4772: VOORDE, Urbain van de. - Charles De Coster en de Vlaamsche Idee.
T8277: VOORDE, Urbain van de. - Guido Gezelle.
B0544: VOORDEWIND, H. - Een lustmoordenaar en andere verhalen.
Y7961: VOORDEWIND, H. - De Commissaris vertelt over donker Amsterdam.
Y5802: VOORHOEVE. - Prospectus Vuurtorenserie (8) p. Zes verschillende reclame kaartjes Vuurtorenreeks (ca. 1950).
Y4030: VOORHOEVE, H.C. - Jodocus van Lodensteijn, een levend beeld van het practisch christendom.
H4803: VOORN, Henk. - Wonen in papiermakersland. Papiermolens in Velp, Laag-Soeren en Rozendaal.
H1363: VOORN, H. - Iers Mos en Ossegal.
M6454: VOORN, Henk. - Papierhandel in de Graafschap en elders. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis.
T5518: VOORST VAN BEEST, Cornelis Wernard van. - De Katholieke Armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw.
K9162: VOORST, Sandra van. - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
Y1623: VOORTHUIJSEN, L.J. en B. von Brucken Fock. - Jaarverslag 1912-1913. Nehalennia. Ver. tot instandhouding en bevordering van Walcheren's Natuur en Stedenschoon. Goedgekeurd bij Kon. besluit d.d. 1 maart 1912. No 35. Gezeteld te Middelburg.
E0154: VOORWAARTS. - Voorwaarts. Maandblad van de Soci6listische jeugd van Nederland. 6e jaargang, januari 1967. nr. 3.
L3425: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek.
H5144: VOOYS, C.G.N. de. - Wisselwerking en samenwerking van Noord en Zuid-Nederland, op taal- en letterkundig gebied.
L6781: VOOYS, A.C. de. - De bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 1795.
T0384: VOOYS, Is. P. de. - Pseudo-Marxisme.
L2743: VOOYS, C.G.N. de. - De naamvals-N bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke en op paedagofische gronden.
L2747: VOOYS, C.G.N. de. - Klanknabootsing, klanksymboliek, klankexpressie.
B6845: VOOYS, C.G.N. de. - De studie van de woordbetekenis.
B6733: VOOYS, C.G.N. de. - Kanttekeningen bij Dr. W. Couvreur's beschouwingen over De hervorming van spelling en schrijftaal in het Nederlandsch.
B4528: [MULTATULI]. VOOYS, C.G.N. - De invloed van Multatuli's letterkundig werk op oudere en jongere tijdgenoten. Voordracht in de jaarlikse vergadering van de Maatschappij der Nederlansche Letterkunde te Leiden op 8 Junie 1910.
K6883: VOOYS, C.G.N. de. - Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands "Slang".
B3056: VOOYS, C.G.N. de. - Wanbegrippen omtrent taal en spelling bij letterkundigen.
M4266: VOOYS, C.G.N. de. - Verwey nummer. De nieuwe taalgids.
M4264: VOOYS, Is.P. de. - In het midden van Verwey's dichterschap.
M3397: VOOYS, Is.P. de. - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten.
W2190: VOOYS, C.G.N. de. - Conrad Busken Huet.
R6191: VOOYS, Is. P. de. - Bevordering der Nijverheid.
B0347: VOOYS, C.G.N. de. - Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
H5946: VORRINK, Johan. - De klokkenmaker van Praag. Een legende uit de vijftiende eeuw.
R4759: VORRINK, Koos. - Het levend geloof. Kerstgedachten.
R4753: VORRINK, K. - Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal.
T3565: VORRINK, Koos. - Jeugd en Socialistische Opbouw. Rede gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935.
R8819: VORRINK, Koos. - In de storm van de tijd. De jeugd en de krisis.
T7864: VORRINK, Koos. - Onder de vanen van het demokratiese socialisme.
M6262: VORRINK, Joh. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw. Met vijf portretten.
Y6055: VORRINK, Koos. - De wolf in schaapsvacht. Wat staat er in het program van de N.S.B. ?
R6174: VORRINK, Koos. - Naar beter tijden.
Y8641: VORRINK, Koos. - Doel en wezen van de Arbeiders Jeugdbeweging.
B4959: VORST, H.J. van. - De vrouw, de biecht en Prof. Dr. A. Forel.
T7557: VORST, H.J. van. (Ex-pater Coelestinus). - Waarom ik de Roomsche kerk verliet.
L3660: VORSTELMAN, Carel. - Van kermisgasten en potsenmakers. Bewerkt naar historische gegevens.
L9326: VORSTER, D.A. - Protestanse Nederlandse Mystiek.
Y7125: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - In memoriam J.B. Rietstap.
B2614: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - De Oude Kerkregisters in ons land.
T9332: VOS, Marie W. - Gedicht: De laatste.
T2559: [COHEN] Vos, Margot / J.F. Ankersmit /David de Jong Jr. - In memoriam Carel Steven Adama van Scheltema.
T2516: VOS, Marie W. - Feest. Met houtsneden en omslagversiering van Jan Jans.
Y4530: VOS DE WAEL, G.E.M. - De mystica theologia van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus.
T7994: VOS, Margot en Funke Kupper. - Ons Pinksterfeest.
B8060: VOS, Benno. - Kinderverhaaltjes voor groote menschen. Illustraties Jan Wiegman.
L8987: VOS, Rene. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
Y0544: VOS, Marie W. - Dagdragers beproeving. Verbeeldingsspel in acht bedrijven.
Y4193: VOS, Willem de. - Leven en Character van Allard Hulshoff. Voorgesteld door...
R9613: VOS, Margot. - De kleine voordrager.
R8838: VOS, Margot. - De dienende maagd. Verzen.
R5833: [COHEN, Fre] VOS, Marie W. - Reikt de handen! Een Mei-koor.
W6170: VOS, Margot. - De dienende maagd. Verzen.
T9263: VOS, R. - Gemeenplaatsen rondom de priester in de Elckerlijc, bij Jan van Boendaele, Anthonis de Rovere en Cornelis Everaert.
T4641: VOS, H. de. - Kerk en Socialisme.
R7399: VOS, H. - Het Plan van de Arbeid. Basis en Bouw.
R7378: VOS, H. en D. Dresden. - Plan van de Arbeid. Toegelicht door H. Vos. Critisch beschouwd door D. Dresden.
R7374: VOS, H. - Het Costelijck Mal of te wel de historie van de Kritiek op het Plan van de Arbeid.
K4494: VOS, Rene. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
W4033: VOS, Margot. - De nieuwe lent. Verzen. Voorwoord C.S. Adama van Scheltema.
W4037: VOS, Marie W. - Bloei. Verzen.
Y2928: VOS Az, G.J. - Koningin Wilhelmina ingehuldigd door haar volk. 12 liederen, ten gebruike in huis, school en kerk. Tekst en Muziek.
T4368: VOS, C. - Nederland, Mijn Nederland! Inleiding J. Linthorst Homan.
T9222: VOS, Herre de. - Polly Wolly Doodle. Van je Heidel-Diedel-Doedel-Diedel Dee! Nederlandsche tekst Herre de Vos.
R2442: [COHEN] VOS, Marie W. - Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven.
Y1079: VOS Az., G.J. - Inleiding tot de Aardrijkskunde.
B0403: VOS, Herman A. - Het ABC van het Naziregiem. Geteekend door...
Y7874: VOS, J. (ed.). - Schalkse Jacob. Met Vader Cats en enkele broeders van sint-Lucas in de oud-Hollandse Liefdestuin.
T2518: VOSKUIL, K. (voorwoord). - Dr. W. Drees in caricatuur.
Y3864: VOSKUIL, J.J. - Onder andere. Herinneringen en dagboekbladen.
K3245: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
T4096: VOSKUIL, J. (ed.). - Kleurstoffen in textiel. Opbergsystemen in depot. Verslag van de Textieldag op 15 november 1973 in het Museum voor Land- en Volkenkunde, Rotterdam.
T4095: VOSKUIL, J. (ed.). - Verslag van de Textieldag met de onderwerpen 'Paramenten, restauratie en gebruik' en 'Relieken, ontstaan, gebruik en restauratie' gehouden op 24 nov. 1972 in het Centraal Museum te Utrecht.
T2561: VOSMAER, W. - In dienst. Schetsen naar het leven.
R4918: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day.
L5968: VOSMAER, Jacob. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
B7745: VOSMAER, Carel. - Een en ander. Samengesteld door Nop Maas.
B7208: VOSMAER, C. - Inwijding.
B5767: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Bijlage: Het aardewerk van Rozenburg.
L0432: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
T9622: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
Y8796: [MULTATULI] VOSMAER, Carel. - Multatuli's drama.
B1888: VOSSIUS, G.J. - Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting P. Tuynman.
Y2839: VOSTER, W. - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Proeve van een beredeneerde hierarchie van culturele gebieden en centra. 29 kaarten in map. (Alleen de Bijlagen).
T5959: VOUTE, A.D. e.a. - Aspecten van het bevolkings vraagstuk.A.D. Voute: De groei van de dierenpopulatie in verband met die van de mens. J.P. Kruijt: Het bevolkingsvraagstuk bij de mens. R. van Dijk: Godsdienst en welvaart als oorzaak van differentiele geboortecijfers. T. van den Brink: Enkele kwantitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk in Nederland.
L3599: VOUTE, E.J. en H.P. Renzenbrink. - Kattepraat.
Y8893: VOUWBEEN. - Vouwbeen. Tijdschrift van de Nederlandse Handboekbindersliga. jaargang 9 t/m 18, 1998 - 2007.
Y9138: VOUWBEEN. - Vouwbeen. Tijdschrift van Nederlandse Handsboekbindersliga. 10e jaargang 1999. Nummers 1 t/m 6.
Y5917: VOX, BAUDIN, OVINK e.a. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland.
B4726: VOX, BAUDIN, OVINK e.a. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland.
K5709: VOYER, Jean-Pierre. - Reich gebruiksaanwijzing.
Y4270: VRAAGBAAK, De. - De Vraagbaak. Weekblad gewijd aan de belangen van het Nederlandsch Gezin. 1e jaargang 5 augustus 1940. No. 1.
R2294: VRANKRIJKER, A.C.J. de. - De historie van de Vesting Naarden.
Y7753: KERK EN VREDE. - Kerk en Vrede. Orgaan van de vereeniging van Christen-antimilitairisten. 11e jaargang 1935. no 10. Inhoud: Sluit U aan. In dienst van God en Vaderland. G.J,. Heering: De weg wordt glad. De resolutie van Bazel. Een open brief van Ude aan Musolini. Bep Otten: Als wij vrouwen met elkaar om vragen.Bidden om vrede. A. Priester: De zonde der gedachteloosheid.
Y2693: DE VREDEBODE. - Onze beminde Koningin Wilhelmina op H.M. achttiende verjaardag 31 Augustus 1898 en Kroningsdag 6 September 1898.
Y4666: DE VREDEBODE. - De Vredebode. Vrede door het Bloed des Kruises. 16e jrg. vrijdag 29 Juli 1898 No. 30.
Y2644: VREDEMAN de VRIES, Hans. - Theatrum Vitae Humanae.
Y7519: VREDESCONGRES. - Op Dinsdag 28 Maart zal door de gezamenlijke Vredes-groepen te Rotterdam een groot Vredescongres worden gehouden. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.
R0491: VREE, Frank van. - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant.
L3394: VREE, Paul de. - Elegische hymnen. Gedichten.
W7460: VREE, Felix de. - Verzameld werk.
L8353: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in Staatkundige Betrekking. Eerste aflevering: Van Gustaaf Wasa tot Gustaaf Adolf. (1525-1611). Tweede aflevering: De aanvaarding der regering door G. Adolf tot De val van Oldenbarneveld (1611-1648).
Y0193: VREEDE, Mischa. - Zuiver mijn zwijgen.
L7202: VREEDE, F. - Vernieuwing van het Hooger Onderwijs in Indonesie. Losse aanteekeningen over universeele vorming en vakstudie.
Y5579: VREEDE, Mischa de. - Het kind en de dood.
Y1693: VREEDE, Mischa de. - Binnen en buiten.
Y7161: VREESE, Willem de. - Levensbericht van Th. -J.-.I. Arnold.
L7168: VREESE, Willem de. - Over de Benamingen onzer Taal inzonderheid over 'Nederlandsch'.
T5941: VREESE, Willem de. - Jan van Ruusbroec, de wonderbare, gestorven 2 december 1382. Zijn beteekenis voor het Vlaamsche volk in het verleden en in de toekomst.
L3700: VREESE, Willem de. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studien.
T5383: VREESE, Willem de. - De Koninklijke Vlaamse Academie en de Liberale Partij.
R3391: VREESE, Willem de. - Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.
R3642: VREESE, W. de. - De woorden Flamingant en Franskiljon.
K2108: VRIAMONT, Joris. - Verzameld proza. Met een inleiding van A. Roland Holst.
R3104: VRIES, Theun de. - Ketters, Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
Y4538: VRIES, A.D. de / ROEVER, N. de. (red.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Eerste Jaargang, derde aflevering.
Y4537: VRIES, R.W.P. de. - Hollandsche Schilders van dezen Tijd. G.W. Dijsselhof.
H5854: VRIES, Theun de. - Koningssage.
T8861: VRIES, Hendrik de. - Nergal. Gedichten.
T1840: VRIES, Jeroen de / Dik Verhaar (ed.). - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland.
T6191: VRIES-Bruins, A.E.J. de. - De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid.
L6771: VRIES, S.G. de. - Middeleeuwsche Handschriftenkunde.
K0043: VRIES, Leonard de. - Logboek van vijftig jaar vliegen 1919-1969. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vlucht KL-50.
T1266: [SPINOZA] VRIES, Theun de. - Baruch de Spinoza in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
T1251: [SPINOZA] VRIES, Theun de. - Spinoza beeldenstormer en wereldbouwer.
T1252: [SPINOZA] VRIES, Theun de. - De Gezegende. Het leven van Spinoza in honderdzeven scenes. Met tekeningen van Mart Kempers.
C1181: VRIES, Thom J. de. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae est, Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid.
C0176: VRIES, Theun de. - 1848. Een spook waart door Europa. Roman.
T1030: VRIES, Albert de. - De splijtzwam. Een toekomst-zede klucht.
B9093: VRIES, Hendrik de. - Een raadsel in de nacht. Een keus uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Jan van der Vegt.
P2031: VRIES, A.G.C. de. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18e eeuw.
R1632: VRIES, Henk de. - Vers tegen Vers.
B8722: VRIES, Theun de. - M. Nijhoff wandelaar in de werkelijkheid. Essays.
R4444: VRIES, Albert de. - Twee zedespelen: De Zoon, een moderne dialoog tusschen vader en dochter. Crediet, een spel in een bedrijf.
T0385: VRIES, Hugo de. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
L2708: VRIES, Joh. de. - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976.
T0135: VRIES, Theun de. - Westersche nachten.
R5584: VRIES, J. de. - Gedenkboek van de Sint Michaels-Parochie te Zwolle eertijds Statie onder den Bogen bij haar 300-jarig bestaan. 1641 - 1941.
T0078: VRIES, Hendrik de. - Capricho's en rijmcritieken.
T0077: VRIES, Theun de. - Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica.
Y6861: VRIES, Hugo de. - Het Yellowstone park experimenteele evolutie.
L0516: VRIES, Albert de. [=Leo Simons]. - Twee zedespelen. De Courant, zedespel in een bedrijf. De journaliste, zedespel in een bedrijf.
R3413: VRIES, Simon de. - De geheele weereld, in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken; of 't margh aller voornaemste oude en nieuwe jaer-en-geschied-boecken [...].
T5514: VRIES, Ernst de. - De beteekenis van ons gevoelszintuig.
R5563: VRIES, Thom J. de. - Politie ende Iustitie.
R5564: VRIES, Thom J. de. - Vigilate et Orate. Het burgermeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle.
R5565: VRIES, Thom J. de. - De Stille Straat. Meditatie over meesters en boeken in een Zwols Papierpakhuis.
K9063: VRIES, W. de. - Is UU voor OE Holland in- en uitgevoerd?
R5562: VRIES, Thom J. de. - Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot.
K8816: VRIES, Henri de. - Voordrachten.
B4627: VRIES-GUIKING, J.M. de. - Spel en leven in de klassieke oudheid. [kalender 1961].
W8372: VRIES, Hendrik de. - Iberia. Krans van reisherinneringen.
K8191: VRIES, Gert Jan de. - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poŽzie.
T8718: VRIES, Theun de. - De dood. Een gedicht.
T6843: [CATALOGUS] VRIES, R.W.P. de. - Catalogus van boeken over Nederlandsche Taal- en Letterkunde.verkrijgbaar bij den boekhandelaar R.W.P. de Vries. Uitgegeven ter gelegenheid van het twintigste Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Amsterdam.
T3465: VRIES, T. de. - Het karakter van den strijd onzer dagen. Eene lezing, gehouden voor de A.-Rev. Propagadaclub Keuchenius te Rotterdam, op dinsdag 18 mei 1909.
K7262: VRIES, Theun de. - Bruiloftslied voor Swaantje.
M6480: VRIES, Thom J. de. - Speculum Superstitionis dat is Spiegel van het bijgeloof.
M6477: VRIES, Thom J. de. - Panta Rhei. De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestagen stroom. Een beschouwing.
M6479: VRIES, Thom J. de. - Vive Svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana
M6476: VRIES, Thom J. de. - Nec Lusisse Pudet Sed Non Incidere Ludum.
M6475: VRIES, Thom J. de. - Habent Sua Fata Libelli, dat beduidt Boeken hebben hun eigen lotgevallen.
Y3660: VRIES Jr., R.W.P. de. e.a. - W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1924 Kon. Kunstzaal Kleykamp [Den Haag].
Y6720: VRIES, Jeronimo de. - Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde. IIIde Deel. Zijnde het Antwoord op de Vraag: Welke zijn de vorderingen, welke is de verachtering der Nederduitsche Dichtkunde, gedurende de XVIIIde Eeuw, in vergelijking van vroegere tijdperken?
R8501: VRIES, Thom J. de. - Mercator Sapiens. Zorgen en waken zijn heren zaken. Enige losse gedachten over handel en wandel van Horatius tot het heden.
R8489: VRIES, Thom J. de. - Zwollae Monstratio, zijnde een historische gids van Zwolle aan de laatste vereerders van Clio die een meer dan oppervlakkige kennismaking met deze oude stad op prijs stellen t.g.v. het jaar 1953.
R8485: VRIES, Thom. J. de. - Rotat omnia fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.
R8486: VRIES, Thom. J. de. - Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus, maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd. Een korte verhandeling over het bouwwezen tot lering en vermaak ter gelegenheid van de jaarwisseling 1956.
T5036: VRIES, W. de. - Palatalizering van U in 't Westerlauwers Fries.
Y5544: VRIES, R.W.P. de. - De Blijde Inkomsten van Vorstelijke Personen in Amsterdam van de Zestiende tot de Negentiende eeuw.
R8027: VRIES, Jeronimo de. - Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde. 4 delen.
Y1614: VRIES, G.J. de. - Aardrijkskundig overzicht van het district der Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Langstraat te Waalwijk.
R1207: VRIES, Emile de. - Met Minder Muis Meer Mans. De bijzondere jaren '50 en '60 van de vorige eeuw voor cultuur, papier en grafische vormgeving.
W5707: VRIES, Hendrik de. - Atlantische balladen.
W5610: VRIES, A. de. - Lijst der stukken betrekkelijk de geschiedenis van de Uitvinding der Boekdrukkunst berustende op het Raadhuis te Haarlem.
T6769: VRIES, A. de. - Werkloozenzorg geen armenzorg. Een woord naar aanleiding van de beschouwingen van H. Veldkamp, redacteur Friesch Kerkblad, over de crisissteun voor werkloozen arbeiders.
Y3543: VRIES, Anne de. - Oranje-bloesem.
R4014: VRIES, Jeronimo de. - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.
T4613: VRIES, Willem Hendrik de. - Frederik Louis Splitgerber. Nederlandsch Kruidkundige.
T3223: VRIES, Hendrik de. - Goyescos.
B2231: VRIES, Thom J. de. - Transissalania Illustrata. Achter de IJssel begint het land.
M3163: VRIES, Hendrik de. - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poŽzie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt.
K4562: VRIES, Hendrik de. - Toovertuin. Romancen, Sproken en Arabesken.
Y6409: VRIES, Simon de. - Historische oefeningen omtrent allerley aenmerckelijcke, gewigtige, nauwkeurige en gemoed-vervrolijckende stoffen; Doorvloghten, met een goed deel Bysonderheden van Natuer en Konst.
R3911: VRIES, Martha de. - Mijn kleuters.
T4321: VRIES, R.W.P. de. - Nederlandsche Grafische Kunstenaars. Uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
Y1093: VRIES, Maurits de. - Knop en Blad. Leesboek voor de Volksschool.
B1507: VRIES, Hendrik de. - Gitaarfantasieen.
H8213: VRIES, Abraham de. - Bewijsgronden der Duitschers voor hunne aanspraak op de uitvinding der boekdrukkunst (etc.).
L8489: VRIES, Hendrik de. - Sprookjes.
Y5189: VRIES, Liesbeth de & Frank Bakker (eds.). - Zelf uitgeven! Waarin een kleine uitgever groot kan zijn.
R6247: VRIES, Jan de. - Toevallige ontmoetingen in de literatuur.
T5683: VRIES, E. de. - Problemen van de Javaanse landbouwer.
R2299: VRIES, Matthias de. - Specimen literarium inaugurale de historia Polybii pragmatica.
B0876: VRIES, Derk de. - Laarzen in Marktstad.
Y6190: VRIES, Theun de. - WA-Man.
B0517: VRIES, Theun de. - Het eiland van de zwarte godin.
B0377: VRIES, Hendrik de. - Atlantische balladen.
Y7926: VRIES, Hendrik de. - Hoor! zo is nooit gezongen! hoor! Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Willem Wilmink.
Y7979: VRIES, Theun de. - De Friese postkoets I en II.
Y7980: VRIES, Theun de. - De Friese postkoets II.
Y8837: GRAVURE DE VRIES. - Gravure De Vries, Drukwerkveredeling en -beveiliging.
Y8942: VRIES, Wim de. - Zwaar bewolkt, enkele opklaringen.
Y9490: VRIES, Leonard de. - Triomfen der techniek.
E0111: VRIES, Hendrik de. - Staatsprijs voor Letterkunde (P.C. Hooftprijs) 1973 / Jan Campertstichting 1962.
H3356: VRIESLAND, Victor E. van (ed.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie, van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
H1574: VRIESLAND, Victor E. van. - Het kind in het proza.
P0368: VRIESLAND, Victor E. van. - Bijbedoelingen.
W9227: VRIESLAND, Victor E. van. - Drievoudig verweer.
K9446: VRIESLAND, Victor E. van. - Agesilaos.
B3613: VRIESLAND, Victor E. van (ed.). - Spiegel van de Nederlandsche poŽzie door alle eeuwen.
Y6807: VRIESLAND, Victor E. van. - Tegengif. Gedichten.
B2747: VRIESLAND, Victor E. van. - Klopsignalen. Verzameld en ingeleid door Dirk Kroon.
R5372: VRIESLAND, VIctor E. van. - Kortschrift.
Y0766: VRIESLAND, Victor E. van (ed.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie door alle Eeuwen. Deel I: 1100-1900.
W3265: VRIESLAND, Victor E. van. - Vooronderzoek.
K3669: VRIESLAND, Victor E. van. (ed.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie 1900-1940.
R6480: VRIJBUITER. [= H.B. Fortuin]. - In Engeland staat een huis. Een jaar in en om het Netherlands House. Verzamelde Vrijheden en Blijheden door Vrijbuiter.
R3455: INGENIEURS-BUREAU INGENEGEREN-VRIJBURG. - Holland in Hollandia.
T8964: VRIJDENKER, De. - De Vrijdenker. Weekblad ter Verbreiding van de Vrije Gedachte. 34e jrg. 1957 nrs: 48, 49, 50.
Y3739: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad van de Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. 15e jrg. 1933. nr. 50. 16e jrg. 1934. nr. 44. 20e jrg. nr. 41. 23ste jrg. 1946. no. 40 en 52. 25e jrg. 1948. no. 3. 28e jrg. 1951. 5-45-48.
T9277: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad van de Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. 13e jrg. 10 oktober 1931 no. 41. / 16e jrg. 8 september 1934 no. 36.
Y4277: VRIJDENKER, De. - De Vrijdenker. Officieel Weekblad van de Vrijdenkers Vereeniging De Dageraad. 5e jaargang 29 December 1923. No 52.
Y2705: VRIJE SOCIALIST, De. - De Vrije Socialist. 44e Jaargang 17 October - 8 December 1945. Nrs. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13- 14.
E0156: DE VRIJE. - De Vrije. Anarchistisch Tijdschrift. Zes afleveringen.
T5203: EEN SOLDAAT DER VRIJHEID. - Schetsen uit het militaire leven.
Y4061: RECHT EN VRIJHEID. - Recht en Vrijheid. Officieel Orgaan van de Sectie Holland der Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing. 1e jaargang 1927-1928. nrs: 4 - 6 - 7 - 8 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21.
Y8109: DE VRIJHEID. - De Vrijheid. Uitgegeven vanwege de Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het Liberale Beginsel in de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam. Negende jaargang 27 Januari 1881. No. 5 en 28 Mei 1881 No. 22.
R5254: VRIJMETSELAAR, Mr. - De Sociale Ziekte van den Tegenwoordige Tijd. Een woord aan den geachten werkmansstand.
Y0450: ORDE DER VRIJMETSELAREN. - Bulletin van het Grootoosten der Nederlanden. 47ste jaargang 1923.
Y7215: VROEGINDEWEIJ, Rien. - Gelukkige dagen & andere poetise voorvallen.
T8986: VROEGINDEWEIJ, Rien. - Gemengde berichten.
T7610: VROKLAGE, B.A.G. - Ons volk in de branding.
Y6135: VROLIJK, Maarten. - In Mora.
H4656: VROMAN, Leo. - God en Godin.
R9486: VROMAN, Leo. - Agenda voor het jaar 2000.
T9907: VROMAN, Leo. - Fabels, balladen en psalmen. Door hemzelf geillustreerd.
Y1657: VROMAN, Leo. - Uit slaapwandelen.
M4751: VROMAN, Leo. - Manke vliegen.
B2679: VROMAN, Leo. - Inleiding tot een leegte.
T8434: VROMAN, Leo. - Soms is alles eeuwig. Gedichten.
B2350: VROMAN, Leo. - Toen ik nog leefde.
M3148: VROMAN, Leo. - Nieuwsgierig.
A0109: VROMAN, Leo. - Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven.
H2589: VROOLAND, Selma. - Voor de leeuwen.
Y3737: ONS VROUWENBLAD. - Ons Vrouwenblad 6e jaargang 1923 Mei nr. 5.
E0031: DE VRYHEID. - De Vryheid. Bulletin voor Amsterdam en omgeving. 14 mei 1945 No. 161.
T6948: VRYWAERT, Chr. J. - Een koekoeksei. (Totale winkel in een glazen huis?).
Y1890: VU. (Magazine). - VU. 8 Fevrier 1933. Nr. 256. Le Dictateur Enchaine. - Hitler - I.F.1. Ne Repond Plus par Andre Beucler - Hans Albers - Conrad Veeldt et Charles Boyer.
B5607: VURTHEIM, J. - Grieksche lyrische dichters en hunne poŽzie.
T8018: VUUREN, L. van. - De beteekenis van Straat Malakka.
Y5841: VUURTOREN. - A.R. Propagandablad De Vuurtoren. 5e jrg. 15 November 1937. No 71. 6e jrg. 21 Januari 1939. nr. 84.
T0879: VUYK, Simon. - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (180-1860).
K9195: VUYK, Simon. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
B4322: VUYK, Simon. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800).
M2993: VUYK, Beb. - Vele namen. Novelle.
B0950: VUYK, Beb. - Gerucht en geweld. Novellen.
T2468: VUYLSTEKE, Julius. - Bloemlezing uit Jan Van Rijswijck's Werken.
L8504: VUYLSTEKE, Julius. - Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst. Met 128 houtsneeplaten.
L3650: VUYSJES, D. - Significa in het licht van recente communicatietheorieen.
Y8202: IN DE WAAGSCHAAL. - In de Waagschaal. 4e jaargang 23 September 1949. No. 50. Newman op het pad.
Y4112: NEDERLAND WAAKZAAM. - Nederland Waakzaam. Tegen de revolutie het evangelie Antirevolutionair Volksblad. 6e jaargang 1940. no. 10.
Y4054: NEDERLAND WAAKZAAM. - Nederland Waakzaam. Tegen de revolutie het evangelie. Antirevolutionair Volksblad. 3e jaargang 1937. no. 3.
R7636: WAAKZAAMHEID. - Waakzaamheid: Comite van Waakzaamheid van Anti-Nationaalsocialistische Intellectuelen. Tweede reeks. nrs: 1-10. [nr. 7 ontbreekt].
K9396: WAAL, H. van de. - Traditie en bezieling.
K5505: WAAL, Margot de. (ed.). - Mina Kruseman 1839 -1922. Portret van een militante feministe en pacifiste. De Engelbewaarder Nr 12.
T8950: WAALS, Jacqueline E. van der. - Laatste verzen.
T8949: WAALS, Jacqueline E. van der. - Laatste verzen.
T5986: WAALS, J.D. van der. - Over de ruimte.
B8838: WAALS, Laurens van der. (ed.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1923 Decembernummer.
B8839: WAALS, Laurens van der. (ed.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1923 Novembernummer.
Y6823: WAALS, Jacqueline E. van der. - Laatste verzen.
T8732: WAALS, Jacqueline E. van der. - Iris.
T8705: WAALS, Jacqueline E. van der. - Nieuwe verzen. Houtsneden van Daan de Vries.
R8720: WAALS, Laurens van der. (ed.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1924 Juninummer.
R8718: WAALS, Laurens van der. (ed.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Februarinummer.
R8716: WAALS, Laurens van der. (ed.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Meinummer.
W7462: WAALS, Laurens van der. - De Tuinspiegel, een bundel verzen.
M5575: WAALS, Jacqueline van der. - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van ...
M5128: WAALS, Jacqueline E. van der. - Laatste verzen.
K5998: WAALS, Jan van der. - De prentschat van Michiel van Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
R7328: WAALS, Jacqueline E. van der. - Nieuwe verzen.
Y9203: WAALS, Jacqueline E. van der. - Laatste verzen.
K0002: WAALWIJK, H.J. - De gouden race. Vijftig jaren luchtvaart in woord en beeld.
Y7350: WAALWIJK, Hetty van. - Scribenda. Gedichten.
Y0358: WAALWIJK, D.A. van. - Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Derde, Vierde en Bibliographisch Album voor 1887.
T8782: WAARD, Elly de. - Luwte.
L0019: WAARD, Elly de. - Furie.
Y1758: WAARD, Elly de. - Zestig.
M5564: WAARD, Elly de. - Afstand.
Y8116: DE WAARHEID. - De Waarheid. Uitgave voor het bezette gebied. Donderdag 3 Mei 1945 en Bevrijdingsnummer Zaterdag 12 Mei 1945.
Y4103: DE WAARNEMER. - De Waarnemer. Zaterdag 30 October 1847 No. 1.
H4422: WAARSENBURG, Hans van. - Waar het blauw eindigt. Gedichten.
R0147: WAARSENBURG, Hans van de. - Met innige deelneming. Gedichten.
Y6949: WAARSENBURG, Hans van de. - Zeeschappen. Gedichten.
Y2242: WAARSENBURG, Hans van de. - Een rijbroek uit Canada. Een keuze uit de gedichten van 1965 tot 2015.
B0653: WAARSENBURG, Hans van de. - Avondlandschappen. Gedichten.
Y8296: WAARSENBURG, Hans van de. - Stadtekens.
B7628: WAASDIJK, Albert van. - Petemoei. Blijspel in een bedrijf.
H5089: WAASDORP, Joop. - Het kerstfeest der vissers & De opstapper.
Y3842: WAASDORP, Joop. - Joop Waasdorp zestig jaar. De Engelbewaarder Nr. 8.
R9189: WAASDORP, JOOP. - De aparte kunst van Apie Prins. Nawoord W. de Graaf.
Y2073: OP WACHT. - Op Wacht. Weekblad voor den wederopbouw van het Koninkrijk. 2e jaargang donderdag 7 juni 1945 no. 90.
H3234: [ERASMUS] WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken.
R2256: HET WACHTVUUR. - Het wachtvuur. Maandblad voor hen die willen. 4e nummer februari 1937.
R1072: WADMAN, Anne. - Op koart front. Fersen.
L4302: WADMAN, Anne. - Fan Tsien Wallen.
B2731: WADMAN, W.J. - Neuronen in netwerken: denken in meervoud.
R7294: WADMAN, Anne. - Reedridder. Novelle. Tekeningen fan Martha Wadman.
K2808: WADMAN, Anne. - Handdruk en handgemeen. Leesavonturen met Simon Vestdijk.
H5605: WAEL'S, Job van de. - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.L.J. Bromberg.
R4878: WAERDEN, Th. van der. - Over onze grondslagen.
T5858: WAERDEN, B.L. van der. - Werkeloosheid onder intellektuelen. Een beschouwing over de stand der arbeidsmarkt in de natuurwetenschappelike beroepen.
T0748: WAERDEN, Th. van der. - Afsluiting en drooglegging der Zuiderzee.
T3363: WAERDEN, Th. van der. - Aan de Niet-Kiezers!
R6858: WAERDEN, Th. van der. - Loonsverhooging prijsstijging en socialisatie.
R6859: WAERDEN, Th. van der. - Gezinsloon en kindertoeslag.
R1052: WAES, Frank van [=A.M. de Jong]. - Notities van een landstormman.
T2207: WAES, Frank van [=A.M. de Jong]. - Notities van een landstormman.
T2206: WAES, Frank van [=A.M. de Jong]. - Notities van een landstormman. Derde bundel. Met 68 prentjes van den schrijver.
T2205: WAES, Frank van [=A.M. de Jong]. - Notities van een landstormman.
R5102: WAES, H. van. - Felix Westerwoudt: de Apostel der Singhi-Dajaks 1861-1898.
T5213: WAES, Frank van [=A.M. de Jong]. - Notities van een landstormman. Recht voor de mobilisatie-slachtoffers!
H7852: WAGE, H.A. - Waar zijn de muze gebleven? School voor Taal- en Letterkunde 's-Gravenhage jaarverslag over 1970-1971.
K6108: WAGE, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?
W9242: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode + tekstgedeelte. 2 delen. Proefschrift.
K5830: WAGEMANS, Hans. - Op jacht naar nieuws.
L9191: WAGENAAR, L. - Het Jodendom.
L1924: WAGENAAR, Jan. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
Y9037: WAGENAAR, Jan. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. 21 delen.
Y9127: WAGENAAR, J. - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkestaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
L0370: WAGENBACH, Klaus. - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen.
B5709: WAGENMAKERS, Harm & Richard Taling (ed.). - Zin. Mistiek maandboek. Maandelijkse uitgave over curiosa, natuurlijke, bovennatuurlijke en occulte zaken. Jaargang I, nr. 5. 1969.
H4237: WAGENVOORDE, Hanno van. - Karillon van november.
T7623: WAGENVOORT, H. - Keltische Oudejaarsmaskerades.
R3216: WAGENVOORT, H. en B.A. van Groningen. - Letterkunde der klassieken.
L3664: WAGNER, Friedrich - Scenen aus Nurnbergs alter Kunstlerwelt.
B4993: WAGNER, Friedrich. - Nurnberger Bildhauerwerke des Mittelalters. I. Marienbilder fur Bildhauer, Maler und alle Freunde deutscher Kunst. Gezeichnet, gestochen und mit kurzen Notizen herausgegeben. Text in deutscher, franzosischer und englischer Sprache.
T2245: WAGNERVEREENIGING. - Boris Godunov. Persuittreksels.
Y1841: WAINWRIGHT, William. - The Final Offensive.
R6168: WAISVISZ, E. - Heinrich Heine's verhouding tot het socialisme.
Y7552: WAKKER, H.A. - Uitgeverij H.A. Wakker. Mapje met 4 prospectussen, 1 bestelkaart, 1 artikel van Dick de Winter over H.A. Wakker.
B7814: WAL, M.J. van der. - De taaltheorie van Johannes Kinker.
T6893: WAL, Theo J. van der. - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Lobler.
L8588: WAL, Mieke van der. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden.
R3807: [SPINOZA] WAL, G.A. van der. - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 19 mei 1979.
R3798: [SPINOZA] WAL, G.A. van der. - Jasper und Spinoza, ein philosophisches Gesprach.
Y8539: WAL, G.M van der. - Aphorismen.
Y9776: KOPPERMAANDAG. Eric van der Wal. - Dubbelgevouwen vel met een alfabet van uit letters samengestelde druksels. Koppermaandagprent 1983.
Y0194: WALCH, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven.
P0122: WALCH, J.L. - Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw).
Y6876: WALCH, J.L. - Machten en Menschen. Korte verhalen.
K6110: WALCH, J.L. - Vertellingen in den donkeren winter.
Y6464: WALCH, Jan. - Galatea en Hans Bril. Met teekeningen van E. van Hoogstraten.
L0337: WALCHEREN, G. van de. - Vreemdelingen in Barcelona.
Y8779: [PROGRAMMA] WALDEN. - Boschfeest Walden 14 Augustus 1904. Tekst van Liederen: Hartentaal. Fatinitza marsch. Landsknechtstandchen. Nimmer Nacht. Droomend. Morgenrood. Voor U O Volk. Het Schootvel. De Wapens Neder.
L6331: WALGRAVE, Al. - Gedichtengroei. Studien op G. Gezelle.
B6715: WALGRAVE, A. - Guido Gezelle voorbeeld en apostel van liturgisch leven.
K5441: WALGRAVE, Alois. - Het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter.
Y4631: WALKER, Anne. - Shift #2 (Volume 1, No. 2).
Y0430: WALLACE, Raymond en Tolchard Evans. - Barcelona. A Nutty 6/8 One-Step.
B8254: WALLIS BUDGE, E.A. - The Rosetta Stone.
L8658: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst. Drie delen.
L8656: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Drie delen.
T9368: WALLNER, E.M. - Vorurteil und Volksverstandigung.
H0178: WALLRATH, Rolf. - Das schone gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. Bearbeitet von ....
H0972: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941.
B6669: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt.
W6831: WALRAVEN, W. - Eendagsvliegen, Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
R7642: WALRAVEN, Wim Jr. - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader.
M7648: WALRAVENS, Jan. - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
K5242: WALRAVENS, Jan. - Negatief. Een fictie.
T4802: WALRE DE BORDES, J. van. - Rede uitgesproken op den 17den Mei 1941 in den Ouden Vierschaar van het Stadhuis van Middelburg.
K6259: WALRECHT, Aldert. (ed.). - Werk van Andreas Burnier.
K5200: [RAES, Hugo] WALRECHT, Aldert. (ed.). - Werk van Hugo Raes.
T1445: WALSCHAP, Gerard. - Sibylle.
T0865: WALSCHAP, Gerard. - Trouwen.
T0674: WALSCHAP, Gerard. - Uitingen in de moderne Wereldletterkunde.
L0842: WALSCHAP, Gerard. - Genezing door aspirine.
Y0790: WALSCHAP, Gerard. - Een mens van goeden wil. Roman.
R8703: WALSCHAP, Gerard. - Slimke Gazelle. Om te vertellen aan kleine gezellen.
R8701: WALSCHAP, Gerard. - Gansje Kwak.
K6629: WALSCHAP, Gerard. - Brieven 1921-1950 [en] 1951-1965 [en] 1966-1989. Drie delen. Verzameld en toegelicht door Harold Polis, Bruno Walschap en Carla Walschap.
Y6699: WALSCHAP, Gerard. - Sibylle.
H8286: WALSCHAP, Gerard. - Bejegening van Christus.
Y0778: WALSCHAP, Gerard. - De verloren zoon.
Y0779: WALSCHAP, Gerard. - Moeder.
R7983: WALSCHAP, Gerard. - De Consul.
R8093: WALSCHAP, Gerard. - Celibaat.
Y0776: WALSCHAP, Gerard. - De Francaise.
W4438: WALSCHAP, Gerard. - Voorpost gevechten.
W4241: WALSCHAP, Gerard. - Marriage, Ordeal. Vertaald A. Brotherton.
K4371: WALSCHAP, Gerard. - Muziek voor twee stemmen. Een ontwerp van stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie.
K4228: WALSCHAP, Gerard. - De familie Roothooft.
K4229: WALSCHAP, Gerard. - Volk.
K4223: WALSCHAP, Gerard. - Een mens van goede wil.
Y0767: WALSCHAP, Gerard. - De familie Roothooft.
K4095: WALSCHAP, Gerard. - De dood in het dorp.
T3046: WALSCHAP, Gerard. - Houtekiet. Traduction de Roger Verheyen. Introduction de Guido Eeckels.
R5796: WALSCHAP, Gerard. - Le quatrieme Roi. Une histoire pour mes enfants.
B0696: WALSER, Martin. - Messmers reizen. Vertaling Ria van Hengel.
R0424: WALSH, Tom. - Wat is de Shop-Stewards beweging?
K2417: WALSUM-QUISPEL, J.M. van. - De Jabbok stroomde door de ziekenkamer.
Y3537: WALTEROP, W. van. - Een Parel aan de Kroon eens Konings. T.g.v. 's Konings Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1874.
H0148: WALTERS, Margaret. - Der Mannliche Akt. Ideal und Verdrangung in der europaischen Kunstgeschichte.
B0760: WALTHER, Karl Kraus (ed.). - Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie.
H6332: WAMELEN, H. van en J.M. van der Valk. - Beknopt overzicht van de Woordkunst.
T5826: WAMELINCK, G.F. - Open brief aan Z.Exc. Dr. H. Colijn in den naam van Christus: wees rechtvaardig.
R6110: WANGENMULLER, J. - Jozef II en Pius VI. Een stem uit het verleden ter waarschuwing voor het toekomende. Uit het Hoogduitsch vertaald.
R7382: WANSINK, D.J. - De Krisis der Demokratie.
T3367: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Derde jaargang 1890.
T9069: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande en Wetenschappelijke Nederlander. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Vierde jaargang der Nieuwe Reeks 1891.
T9068: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Tweede jaargang 1889.
M2235: WARDENAAR, David. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen.
R0505: WARDLE, Patricia. - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940 / Practical and Needful. Dutch Lace Schools 1850-1940.
Y5643: HOLKEMA & WARENDORF. - Bekroonde Boeken 1932.
T7839: WARFFEMIUS, M.G. - Het Humanistisch Verbond en de onkerkelijken.
T6992: WARMELO, W.L. van. - Nationale Ontwapening.
T6986: WARMELO, W.L. van. - Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil?
T7492: WARNER. - Het volksleger der vrijzinnig-democraten. Ernst of kortswijl?
L7363: WARNERS, J.D.P. - Een verwaarloosd aspect van de achttiende eeuw.
T7940: WARNSINCK Bzn.,W.H. - Uit den vreemde. Poezij.
L8538: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1975 - 1976. Elfde deel.
E0054: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 2001. Zestiende deel.
T8855: WARREN, Hans. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
L6486: WARREN, Hans. - Ik ging naar de Noordnol. Natuurdagboek 1936-1942.
H0579: WARREN, Hans. - Een liefdeslied.
H0480: WARREN, Hans. - Zeggen wat nooit iemand zei.
B0040: WARREN, Hans. - Verzamelde gedichten 1941 - 1971.
Y9980: WARREN, Hans (ed.). - Spiegel van de moderne Nederlandse poŽzie.
L3981: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1942 - 1944. Eerste deel.
L3401: WARREN, Hans. - Leeuw lente.
L2070: WARREN, Hans. - Het dagboek als kunstvorm. Met tekeningen van Peter Vos.
L0913: WARREN, Hans. - Verzamelde gedichten 1941 - 1981.
M8439: WARREN, Hans/Mario Molengraaf (eds.). - Spiegel van de Griekse poŽzie van oudheid tot heden.
Y6843: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1954 - 1955. Vijfde deel.
M7596: WARREN, Hans. - Een otter in Americain.
M7594: WARREN, Hans. - Een roos van Jericho.
Y0753: WARREN, Hans (ed.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie. Dichters van de twintigste eeuw.
T9546: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1945 - 1948. Tweede deel.
K6586: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1942-1948. Twee delen in een band.
K6184: WARREN, Hans. - Vijf in je oog.
H5769: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1982 - 1983. Vijftiende deel.
H6479: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1958 - 1962. Zevende deel.
H6481: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1971 - 1972. negende deel.
H6482: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1973 - 1975. tiende deel.
H6488: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1949 - 1951. Derde deel.
L1135: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1978 - 1980. Dertiende deel.
Y6304: WARREN, Hans. - Herkenningen. Vertaalde gedchten.
M1074: WARREN, Hans. - De Olympos.
M3240: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1952-1953. vierde deel.
M6620: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1956 - 1957. Zesde deel.
M8628: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1977 - 1978. Twaalfde deel.
H8184: WARREN, Hans. - Verzamelde gedichten.
Y8561: WARREN, Hans. - Een stip op de wereldkaart.
R0833: WARRIOR [= Bernard Damme]. - Gedachten III.
Y4223: DE WARTBURG. - De Wartburg. Orgaan der Ned. Luth. Jeugdorganisatie. 8e jrg. No. 8 April 1930.
T3107: WARTENA, S.D.A. - Uit vijf jaren oorlogstijd. (13 Mei 1940 - 13 Mei 1945).
W7130: WASCH, K. - Uit naam van mijn naam. Gedichten.
Y6032: WASCH, Karel. - Gedichten.
T9407: WASCH, Karel. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967).
Y0393: WASCH, Karel. - Glas en Kristal. Met 40 afbeeldingen.
Y0830: WASCH, Karel. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967). [Samen met:] Glas en Kristal met 40 afbeeldingen.
R7698: WASSENAAR, Th. - Gedigte.
T8036: WASSERMANN, Jakob. - Die Kunst der Erzahlung.
B3262: WASSING, Gerrit. - De opstand van de fazanten. Een vertelling.
Y7495: WATER, J. van de. (directeur). - Gemeente Gasfabriek Bussum. Aan de gasverbruikers van Bussum en Naarden, begin September zullen de woningen wederom aan het gasbuizennet worden aangesloten.... etc.
L6779: WATERBOLK, H.T. - Microscoop en spade.
E0077: WATERDRINKER, Pieter. - Tsjaikovskistraat 40. Een autobiografische vertelling uit Rusland.
Y9798: WATERDRINKER, Pieter. - De rat van Amsterdam.
Y4232: AANKONDIGING WATERFEEST. - Waterfeest op het Y - 7 September 1898 - ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
L0452: WATERINK, J. (ed). e.a. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I: Jezus van Nazareth. Deel II: Christus overwint het heidendom. Deel III: Het Christendom in de branding. Deel IV: Verval en herleving. Deel V: Gisteren, heden, morgen.
R1877: WATERMAN, A. [=Klaas Hanzen Heeroma]. - Et sub aqua. Gedichten.
Y4635: DE GROENE WATERMAN. - en wilde nog wa lol mokt dan t' bolleke 8 is vol.
Y1032: WATERMAN, I. [Israel]. - Inleiding in de Groote Huishouding der Natuur. Een leer- en leesboek, ten dienste der Nederlandsche Scholen.
K9854: WATERSCHOOT, Jos van. - Hooggeleerde Exlibris.
R7100: WATERSCHOOT, W. - Een inleiding tot de bibliografie der Poetische Werken van Jonker Jan van der Noot.
Y7259: [MULTATULI] WATERSCHOOT, Jos van. - Helaas, ik ben 'n Amsterdammer. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Multatuli.
Y1372: DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Delen: 1, 1e vervolg, 3, 4, 5.
R5704: WATRY, Maureen. - The Vale Press. Charles Ricketts, a Publisher in Earnest.
R5177: WATSON, George (ed.). - The Shorter New Cambridge Bibliography of English Literature.
W2830: WAUGH, Arthur. - Nonesuch DickensianiaI. Charles Dickens And His Illustrators Ii. A Bibliographical List Of The Original Illustrations To The Works Of Charles Dickens Being Those Made Under His Supervision Iii. Retrospectus. Editions Of Dicken's Works IV. Prospectus. THe Nonesuch Dickens.
T2724: WEBB, Sidney en Beatrice. - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak. Twee delen.
T5414: WEBB, Sidney en Beatrice. - Het verval der kapitalistische beschaving. Vertaald en van verklarende aanteekeningen voorzien door Henri Polak.
W5641: WEBER, Wilhelm. - SAXA LOQUUNTUR Steine reden. Geschichte der Lithographie. Zwei Teile. I. Von den Anfšngen bis 1900. II. Von 1900 bis zur gegenwart.
Y4127: WEBER, Karl Julius / J.C.A. Sander. - Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters. Naar het Hoogduitsch bewerkt door J.C.A. Sander. Twee delen.
R5843: WEBER, R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
B3133: WEEDA, Willem Hendrik. - Joseph Butler als zedekundige beschouwd en gewaardeerd. Een bijdrage tot de kennis van de Engelsche ethiek der achttiende eeuw.
Y2737: DEZE WEEK. - Deze Week. 1e jaargang 1929. Nrs. 5 - 9 - 15 - 19 - 22.
Y3323: DE GULDEN WEEK. - Mapje met: 1: Kerstbrief aan de jongen van nu. 2: Kerstbrief aan een meisje. 3: Een Kerstbrief aan de ouders. 4: Kerstliederen voor kerk en huis samengesteld door H. Andriessen en J. Pollmann. 5: De Gulden Week voor Sint Anastasia. 6: Wij wachten het Nieuwe Jaar. 7: Kerstliederen. 8: Envelopje met kaartjes voor de kersttafel.
Y3383: DE WEEK. - De Week. 1e jaargang zaterdag 6 Januari 1900 no. 1.
Y3939: ONS ERFDEEL WEEKBLAD. - Ons Erfdeel. Weekblad van de Partij Recht en Vrijheid ter verbreiding en verwezelijking der beginselen van Henry George. 9e jaargang zaterdag 9 maart 1940, no 27.
Y3878: VENLOOSCH WEEKBLAD. - Kroningsnummer. Aan H.M. Koningin Wilhelmina bij Hare troonsbestijging.
Y2380: AMSTERDAMS WEEKBLAD. - Amsterdams Weekblad. Zaterdag 17 juni 1972. Nrs.: 1 t/m 34 + 37.
T2892: DE TOEKOMST WEEKBLAD. - De toekomst. Weekblad voor Nederland. 2e jaargang 1916. Compleet.
T2891: DE TOEKOMST WEEKBLAD. - De toekomst. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang 1915-1916. Compleet in twee delen.
T2889: UILTJE'S EIGEN WEEKBLAD. - Uiltje's eigen weekblad van humor & satyre. 5e jaargang 1924. nrs:1 t/m 52. Compleet.
Y8723: AMSTERDAMS WEEKBLAD. - Amsterdams Weekblad. 24 juni 1972 - 10 februari 1973. 1 t/m 34. Mist 1 - 19 - 31 - 33.
Y9799: UILTJE'S EIGEN WEEKBLAD. - Uiltje's eigen weekblad van humor & satyre. 6e jaargang 1925. nrs:1 t/m 52. Compleet.
T8970: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 30. 1969. Nrs: 1-2-3-4-5-6-8-9-32-34.
Y1895: KNICKERBOCKER WEEKLY. - Knickerbocker Weekly. The Netherlands Magazine. March 25, 1946. Nummer 5. Volume 6.
Y2749: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 29. 1968. Nrs. 23 - 24 - 27 - 28 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38.
L7128: WEEL, A.H. van der. - Vier vormen van nabootsing in de letterkunde.
L4723: WEEL, Adriaan H. van der. - Paul-Louis de Mondran 1734 - 1795. Un Chanoine d'Esprit du dix-huitieme Siecle, d'apres des Documents inedits.
B6327: WEEL, M.A. van. e.a. - Nederlandsche woorden en uitdrukkingen ter vervanging van-ismen.
E0017: DE NIEUWE WEELDE. Nr. 7 - De Nieuwe Weelde nr. 7. Bevat een losse bijlage met gedicht van Simon Vinkenoog op eetbaar papier.
Y7223: WEELY, Hans van. - Liever zonder pijn. Notities.
M1178: WEELY, Hans van. - De ideale lijn.
B0256: WEEMOEDT, Levi. - Geduldig lijden.
L6900: WEEMOEDT, Levi. - Zand erover.
L6899: WEEMOEDT, Levi. - Geduldig lijden.
H2643: WEEMOEDT, Levi. - Geen bloemen.
Y5548: WEEMOEDT, Levi. - Geen bloemen.
H1395: WEEMOEDT, Levi. - Rijk verleden. Gedichten.
T8749: WEENEN, B. van. - Gedichten.
Y7329: ALLEN WEERBAAR. - Allen Weerbaar. Officieel Orgaan van de Vereeniging Volksweerbaarheid. 22e Jrg. Vrijdag 31 Augustus 1923. nrs. 35-36.
R5499: WEERDINGEN, W. van. - Hoe het stadje der Anti's rood stemde.
L8933: WEERENBECK, B.H.J. - Comptes de la Ville de Doullens pour l'Annee 1470 et cueilloir de cens dus au beguinage de cette ville. Textes precedes d'une introduction et suivis d'Annotations Philologiques.
H5234: WEERLEE, Duco van. - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
M8237: WEERLEE, Duco van. - Wat de provo's willen.
Y8281: WEERLEE, Duco van. - Struiken van toelaatbare bomen.
K8125: WEEVERS, Theodoor. - Droom en beeld. De poŽzie van Albert Verwey.
M7503: WEEVERS, Theodoor. - Albert Verwey's Ultimate understanding of Stefan George.
M4280: WEEVERS, Theodoor. - Vision and form in the poetry of Albert Verwey. Poems from the Oorspronkelijk Dichtwerk with renderings in English verse.
M2913: WEEVERS, Theodoor. - Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poŽzie.
Y8750: EEN WEEZENVRIEND. [=JACOBUS KOUSEMAKER]. - Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandschen wees; bijdrage tot kenschetsing van Zuid-Bevelandsche toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; uitgegeven ten voordeele van het opterigten Zuid- en Noord-Bevelandsch plattelands-Weeshuis.
Y4720: WIL EN WEG. - Wil en weg. Orgaan van de Centrale voor Arbeidersopvoeding. 2e jrg. nr. 12, september 1939. Arbeiden en niet vertwijfelen.
L7676: WEGHE, Jan Frans van den. - Levensavond. Een tuiltje Vlaamsche poŽzie.
R4007: WEGHE, Jan Frans van den. - Een keuze uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Dr Julius Pee.
R7838: WEIDE, T.H. van. [=Thea Gregoor-Velthuijs] - Kleine Vogels. Verzen.
B1137: WEIDLICH, Hansjurgen. - Liefdesverhalen voor schuchteren. Vertaling Olaf J. de Landell.
A0530: WEIGALL, Arthur. - Sappho auf Lesbos. Ihr Leben und ihre Zeit. Aus dem Englischen von Ruth Weiland Freeman.
R2780: WEIJ, J.J. van der. - De Nederlandsche Katholieke Vakpers.
R3521: [TOONDER] Weijer, Joost van de (ed.). - Marten Toonder, tekenaar in oorlogstijd.
Y6235: WEIJERMARS, Janneke. - Het is pas feest als Harry is geweest. 60 jaar Boekenbal, 1947-2006.
Y0390: WEIJERS, Nina. - Hoe het licht binnenvalt. De taal van de literatuur.
B6764: WEIJNEN, A. - Wezen en Waarde van het Dialect.
B3697: WEIJNEN, A. / J.M. Renders en Jac. van Ginneken. - Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen.
B1398: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
B6154: [DUMMY] WEIL, Grete. - Mijn zuster Antigone. Vertaald door Margot Klaarhamer.
Y7905: [DUMMY] WEIL, Grete. - B zeggen en andere verhalen. Vertaling W. Wielek-Berg.
T1825: WEILAND, Jan Sperna / Wim Blockmans / Willem Frijhoff. - Erasmus von Rotterdam. Die Aktualitat seines Denkens.
B7807: WEINHOFEN, Fjodor. - ...sluit toch eens een oog! Haiku & Senryu gedichten.
MK0094: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
W5657: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
H8999: WEISS, Wisso. - Historische Wasserzeichen.
L7644: WEISSMAN, A.W. - Renaissance.
R5511: WEISSMAN, A.W. - De Beurs te Amsterdam en de heer J.R. de Kruyff.
T9868: WEISSMAN, A.W. - Voorheen en Thans. Drie lezingen gehouden voor ambachtslieden.
T0292: WEITJENS, W.M.A. - Onze Nationaal Socialisten.
T4361: WEITJENS, W.M.A. - Ter informatie. - Menschen zonder uniform. - Hoor en Wederhoor.
B5878: WELIS, Jos. - De mythe van Marlon Brando.
R4370: WELLE, J.A. van der. - Dryden and Holland.
H5694: WELLS, James M. (ed.). - The scholar printers. Two exhibitions at the Newberry Library in Honor of the Association of American University Presses on the Occasion of their Visit to Chicago on May 31, 1964.
R8961: WELLS, H.G. - The Discovery of the Future.
Y1734: WELLS, Stanley. - Shakespeare for all time.
L2249: WELSH, Robert / Boudewijn Bakker / Marty Bax. - Mondriaan aan de Amstel 1891-1912.
T6062: WELTER, Joh. F. - Je Maintiendrai. Marsch voor piano.
R1610: WELTEVREDEN, Henk. - De bril van Gandhi.
Y1530: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart. Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der Firma van Gelder Zonen. Aflevering 67-68. Paperfabricatie aflevering 1.
Y1529: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart. De Krant. Aflevering 99. Grafische Bedrijven aflevering 2.
T1042: WELVAARTS, Th. Ign. - Postels aloude Kerk & Kandelaar van de XII eeuw.
T5771: WELVAARTS, Th. - Kommetje van den H. Franciscus van Assisie.
R3488: WENDEL, Hermann. - Sociaaldemocratie en propaganda tegen de kerk. Vertaald door W. v. Ravesteyn Jr.
T7931: Wendel, W.J. - Kindervreugd. Vertellingen, Fabels en Versjes. Naverteld en berijmd.
R8351: WENNEKENDONK, Joannes Gerardus. - Kerk- en kerkhof-wijding, twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten, den 2 Julij 1833. Door J.G. Wennekendonk.
H8143: WENNEKES, Wim. / Igor Cornelissen. - Omtrent De Avonden.
H4642: [REVE] WENNEKES, Wim. - Jezus Maria ! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
H3165: WENNEKES, W. / F. van Vree / I. Montijn. - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf.
Y3711: WENNEKES, Wim. - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
Y3988: ROLLING STONE. Jann Wenner (ed.). - Rolling Stone. 1973: Issue 147. - 1974: Issue 154 - 155 - 156 .
B6827: WENTGES, R.Th.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
B5522: WENTGES, R.Th.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
E0122: WENZEL, Anne. - The Bacon Project.
T9502: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B. Nederlandse uitgave, najaar 1947.
T9501: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1966-1967.
T9500: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1969-1970.
T9499: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1971-1972.
T9498: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1967-1968.
Y5560: WERELDBIBLIOTHEEK. - Voorrechten en Premies Verbonden aan het Lidmaatschap voor het jaar 1933.
Y5559: WERELDBIBLIOTHEEK. - Wat wil de W.B. en de W.B.-Vereeniging? Onze Hoofd- en Bijpremie's.
T9497: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1961-1962.
T9496: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam. Herfst 1949.
Y6204: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. tevens Volledige Catalogus van de Wereldbibliotheek Najaar 1953.
Y6203: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. tevens Volledige Catalogus van de Wereldbibliotheek Najaar 1954.
Y6158: WERELDBIBLIOTHEEK. - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915. Feestuitgaaf der Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Y8042: WERELDBIBLIOTHEEK. - Boekennieuws van de Wereldbibliotheek; 1938: 11 & 12, 1939: 1, 3/4, 6, 7/8/9, 10, 11/12, 1940: 2, 3, 7/8, 9, 10, 11/12, 1941: 1 t/m 12, 1942: febr, april, juni, sept., nov., 1943: april & sept., 1944: maart, 1945: juli. 29 afleveringen.
Y8044: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging/Catalogus 1966-1967 Wereldbibliotheek N.V. + Handboekje W.B.-Vereniging/Catalogus 1967-1968 Wereldbibliotheek N.V.
Y8629: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. Catalogus Wereldbibliotheek. Najaar 1957.
Y8847: WERELDBIBLIOTHEEK. - Mededelingenblad voor de leden. Bijlage van de Nieuwe Ploeg no. 9 Sept. 1947. No. 10 Oct. 1947. No. 11 Nov. 1947. No. 12 Dec. 1947.
Y8877: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen. Najaar 1951.
Y1894: DE WERELDPOST. - De Wereldpost 2e jaargang september 1924. No. 21.
K6933: WERESAJEF, W. & L. ANDTEJEF. - De aarde neemt... Russische novellen. Vertaling van Arn. Saalborn.
R4752: WERF, S. v.d. - De Leugens van het Socialisme.
Y2341: WERF, Lars van der. - Versjes van Lars.
Y2342: WERF, Lars van der. - Heb lief
T5256: [SPINOZA] WERF, Theo van der a.o. (eds.). - A Spinoza Bibliography 1971-1983.
R3846: [SPINOZA] WERF, Theo van der (ed.). - Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza.
Y9225: WERFEL, Franz. - Von der reinsten GlŁckseligkeit des Menschen.
R1125: WERFHORST, Aar van de. - Volcmar, de Ommelandvaarder. Geillustreerd door Leon Holman
L2544: WERFHORST, Aar van de. - Madame Jatzkowa.
W9099: WERFHORST, Aar van de. - Volcmar, de Ommelandvaarder.
B2929: WERFHORST, Aar van de. - Volcmar, de ommelandvaarder.
B7179: WERINGH, Koos van. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
W7816: WERINGH, Koos van. - De Houten Pomp. A.R. Caricaturistisch Weekblad 1922 - 1930. De Engelbewaarder Nr 7.
R1505: WERINGH, Koos van. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
T6323: [COHEN] WERKHOVEN, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes.
T8967: WERKMAN, Hans. - De Appelweg. Ballade in honderd strofen op 4 mei.
T2151: WERKMAN, H.N. - Preludium.
B9524: WERKMAN, Hendrik Nicolaas. - Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Twee delen.
T8793: WERKMAN, Hans. - Wachten bij Brug 8. Lettergrepen.
T8751: WERKMAN, Hans. - Vijfentwintig kwatrijnen.
T8569: WERKMAN, Hans. - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937).
T8546: WERKMAN, Hans. - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
T8443: WERKMAN, Hans. - Hier. 40 kwatrijnen.
T9848: WERKMAN, Hans (inl.). - [10].
Y5173: WERKMAN, H.N. - Uit brieven van H.N. Werkman over "De Blauwe Schuit".
K2013: WERKMAN, Hans. - Vloeken in de moderne literatuur.
K5907: WERLEMANN, Co. (ed.). - 5 generaties.
R4636: WERNER, Johannes (voorwoord). - Das wervolle deutsche Buch. Eine Auswahl guter Bucher deutscher Schriftsteller sowie deutscher Ubersetzungen bekannter auslandischer Autoren.
H7618: WERTHEIM, A.H. - De psycholoog als ergonoom: Klusjesman of Wetenschapper?
Y3752: WERTHER. - Het leven en de daden van Mr. Lieven Jansz. Kaarsemaker. Uit de bestaande bronnen geput en voornamelijk het werk van Mr. A.J. de Ruever naverteld door ....
Y3439: WERTZ, Coenraad. - Redevoering ter gedachtenis van Jan Nieuwenhuijzen, leeraar der doopsgezinden te Monnikendam, stichter der Maatschappij, tot Nut van 't Algemeen. Uitgesproken bij gelegenheid der algemeene vergadering dier Maatschappij, den 13den van oogstmaand, 1806.
L7521: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers.
L7104: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
L7105: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
R2931: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van Nederland zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven gedichten, verzen en rijmen waarin de schoonheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt.
C0506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
L1950: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van de parel.
L0574: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Negen balladen.
B5191: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (voorwoord). - Waar is dat boek?
K8838: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
K8865: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dagelijksch brood.
K8462: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
K8414: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
K8334: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte. Een kerstverhaal met 20 teekeningen van J.F. Doeve.
K8307: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas.
M7251: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen.
W7981: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Winter-aconiet.
K7295: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen. (Hoe Maria Lecina geschreven werd).
K7299: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
K7259: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
M6569: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
L8662: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten. Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach.
Y5602: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Boeken van de bovenste plank.
T3402: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het Tooneeldecor. De toegepast kunsten in Nederland.
K5913: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het glas.
K4878: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
W4041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Stukgoed, een bundel gedichten verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk.
W2965: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
W2917: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de engel, sonnetten, liederen balladen en andere verzen.
M0235: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
T3055: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
M0101: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
M0060: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
Y7969: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Langs 's Heren wegen. Keuze uit eigen werk.
Y8028: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De witte wingerd van Frankrijk. Over de wijnen van de Elzas, Meursault, Chablis, Anjou, Vouvray, Touraine en Saumur.
Y9121: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
Y9266: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Et in terra.
Y3130: WERVEKE, H. van. - Marnix en Oranje.
R9858: WERVEKE, Hans van. e.a. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y0686: WERVEKE, H. van. - Het Willems-Fonds en de Vlaamse Beweging. Toespraak gehouden op 26 april 1959.
T9378: WERVEKE, Hans van. e.a. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
B7887: WESSELING, Hans. - Yoga 1.
R6187: WESSELING, C.D. - De Katholieken en het Tooneel.
R9569: WESSELINK, Johan / Andre van der Vossen. - De Dwaze Sancho. Met vijf houtgravuren van Andre van der Vossen.
K6453: WESSELINK, Johan. - De zomertocht van den reus.
H8703: WESSELS, F.W. - De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
T1989: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. "De Telegraaf" werd misleid.
L6821: WESSELS, P.B. - Der hofische Ritter ein Wanderer zwischen zwei Welten.
B7517: WESSELS, Anton. - Moslim in Mokum: Tranen van Hagar.
R9108: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid.
Y9780: WESSELS, Dick. - Koppermaandag 2003. Verloren Maandag.
Y7205: WESSEM, Constant van. - Gustaaf. Een idylle.
Y6909: WESSEM, Constant van. - Gustaaf. Een idylle.
L2116: WESSUM (ed. & Ills.). - Vreugde met Venus. Een verzameling versjes, uitspraken, verhalen, gedichten, spreekwoorden en dergelijke.
M7641: WEST, Alexander. - Geen andere wereld.
T3274: WESTBONK, E. - Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij.
Y0591: WESTENBERG, Eva. - De kunst van lezen en spreken en iets over het tooneel in Nederland.
B6522: WESTENBROEK, J.J.M. - Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen.
R9139: WESTENBURGH, Leo van. - Vragen en Antwoorden naar aanleiding van onze Kinderwetten. Voorwoord L.J.M. Basquin.
R7142: WESTENDORP, Herman Karel. - Het Huwelijk der Koningin.
T0115: WESTERA, L. - Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945.
Y8032: WESTERBAEN, Jacob. - Minneliederen. Verzorging en inleiding S.F. Witstein.
L2087: WESTERLINCK, Albert. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
K2718: WESTERLINCK, A. - Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid...
T6901: WESTERLING, H.J. - De Diaconiebakkerij 1675 - 1925.
R1628: WESTERLINK, Albert. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter.
T0567: WESTERLOO, Gerard van. - De zaak M.
Y4613: WESTERMAN, Marten. - Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de Bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer J. van der Linden, in den Hollandschen Schouwburg, den eersten Januarij 1842.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/8