Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y2917: KALENDER. - Gemeentekalender 1985. Tweehonderd Vijftig Jaar Grafische Communicatie.
Y2898: KALENDER. - Kalender 1937. Algemeene Vereeniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken.
Y2897: WILHELM LIMPERT KALENDER. - Kalender fur Pferdefreunde 1940. (Calender for horse lovers 1940).
Y2837: SANK GEORG KALENDER. - Sank Georg Kalender 1940. Froh im Sattel.
Y2750: KALENDER. - Kalender 1962. Drukkerij Libertas, Utrecht. Voorblad Gedicht van H. Marsman: Landschap. Ontwerp 13 kalenderbladen: Bert Bouman.
Y2106: KALENDER. - Kalender Joost van den Vondel 1679 - 1929.
Y2100: KALENDER. - Week-Kalender K.R.O. Katholieke Radio Omroep 1932.
Y2098: KALENDER. - De Britsche Overwinningen Kalender 1918. Zes losse tweezijdig bedrukte bladen. Januari t/m December 1918.
Y2938: KALENDER. - Nederland en Oranje. Deze kalender begint met de eerste maand na de bevrijding: Juni 1945 - december 1945.
W7154: KALENDER. - Rooie oortjes. Scheurkalender 1996.
Y2908: KALENDER. PETERSEN, ELLY. - Hunde und Katzen Kalender 1960.
Y3881: KALENDER. - Wilhelmina Kalender 1924.
R6274: KALENDER. - Kalender voor het jaar 1900. Nationale Kleederdrachten.
R7754: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1953.
R0709: KALENDER. - Kalender 1932. Katholieke Radio Omroep, Herengracht 118 Amsterdam.
T2220: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1950. Het Dubbele Anker.
L8314: KALF, JAN. - Levensbericht van Martin Kalff.
L4065: KALFF, G. - Westeuropeesche Letterkunde. Twee delen: Eerste deel: 15de - 16e eeuw. Tweede deel: Hervorming en Renaissance.
T6179: KALFF, MARGARETHA. - Uit den Strijd om het Recht.
L7995: KALFF, G. - Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
H1823: KALFF, G. - Beethoven en Schopenhauer. Als Dietsers in de verstrooiing. Paradox in Duitse trant. Tevens late bijdrage tot het jubileum van Vondel en zeer late tot dat van Goethe.
K5588: KALFF, G. - Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk.
L1362: KALFF, G. - Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
H2167: KALFF, G. - Frederik van Eeden psychologie van den tachtiger.
R3461: KALFF, G. - Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
B4027: KALFF, G. - Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk.
B3911: KALFF, G. - Jacob Cats.
B4705: KALFF, G. - Hooft's Lyriek. Camphuysen herdacht.
B4706: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
K3944: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
B4365: KALFF, G. - Het Dietsche dagboek.
T0478: KALFF, J. - Eleonara Duse.
L7156: KALFF, G. (ED.). - Dichters van den ouden tijd.
Y1777: KALFF, G. - Het lied in de Middeleeuwen.
Y0947: KALFF, G. - Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
B7877: KALFF, S. (ED.). - Oost-Indisch landjuweel.
L8052: WITKAMP P.H. EN MARTIN KALFF. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene Levenschets.
Y0907: KALFF JR., G. - De sage van den Vliegenden Hollander naar behandeling, oorsprong en zin onderzocht. Met platen en vignetten van Oswald Wenckebach.
T2788: KALFF, G. - Soera Rana (Isaac Esser Jr). 1845-1920.
R2624: KALFF, G. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 7 delen.
R5211: KALFF, G. - Van Zeevarende Luyden en Zee-Poeten. Een inleiding tot Scheurleer's Mannen ter Zee en Van Varen en van Vechten.
K9952: KALIN, HANS. - Das Basler Papier-Gewerbe in der Reformationszeit.
R3375: KALKWIEK, W.F. - Groeien in de tijd 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme.
Y1505: KALKWIEK, K.A. - De Hertog en zijn burchten. Kastelen in de Gelderse geschiedenis tot 1543.
Y3951: KALLAS, AINO. - Het witte schip. Vertaald door Fenna de Meyier. Geïllustreerd door Sylvia de Josselin de Jong.
T4727: KALLEN, W.A.M. VAN. - Rechtsstaat of Machtsstaat? Voorwoord E.J.J. v.d. Heijden.
R1655: KALMA, JACOBUS. - De toestemming van partijen bij het huwelijk.
Y0529: KALMA, D. - Frysk Staverings-boekje. (for sels-studzje).
T3955: KALMA, D. - Ljocht en Skaed. In mennich biskogings.
R3394: KALMA, J.J. - Oebele Stellingwerf. Frysk, democratysk en soasialistysk strider.
T3261: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
T2714: KALMA, J.J. - By us alde tsjerken lans.
L9357: KALMA, JACOBUS. - De toestemming van partijen bij het huwelijk.
Y1432: KALMA, D. - De Jongfryske Biweging,
L4648: KALMA, DOUWE. - Gysbert Japiks in studzje yn dichterskip.
R8441: KALMA, D. - Brief oan de Noard Friezen.
T3138: KALMA, W.S. - De barmhartigheid en de ware oorzaak van de vrijlating der Politieke Delinquenten.
T0353: KALMA-KOOPS, F. EN J. KALMA. - Klassenstrijd en Religieus Socialisme.
T3748: KALMA, J.J. - Om Gysbert Japiks Hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Skreaum yn opdracht fan it Gysbert Japicx Kamite 1666-1966. Mei tekeningen fan Jan B. de Leeuw.
L4101: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
R5497: KALMA, J.J. - Dit wienen ek Friezen. In 24-tal lytse biografyen.
H2708: KALMIJN-SPIERENBURG, JO. - Bevrijding.
R7045: KALSHOVEN-BRESTER, HEDDA. - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
R3465: KALVEEN, C.A. VAN (ED.). - Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, bijzonder hoogleraar in de interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Waarin opgenomen Lijst van zijn geschriften.
Y4624: KALVERSTRAAT. - Een stem uit de Kalverstraet.
R8080: KAM, JAN GERRIT. - Zes en twintig gedichten.
R5808: KAM, J.P. VAN DER. - De ontwikkeling der illegaliteit.
Y1057: KAM, G. VAN DER. - Splinters. Verzameld voor het jonge Volkje.
B8664: KAMERBEEK JR., J. - De poëzie van J.C. Bloem in Europees perspectief.
L6904: KAMERBEEK, J. - De poëzie van J.C. Bloem in Europees perspectief.
M8386: KAMERBEEK JR., JAN. - Albert Verwey en het nieuwe Classicisme. De richting van de hedendaagsche poëzie (1913) in zijn internationale context. (Albert Verwey et le Nouveau Classicisme) avec des resumes en francais et en anglais.
Y3600: KAMERBEEK, J. - "Steeds gaat het vers een eigen weg".
R0523: KAMERBEEK JR., J. - Van Deyssels "Verbeelding" Een Bezoek als document humain. Met een nabeschouwing van Harry M.G. Prick.
T6973: KAMERLING, ZENO. - De weg naar den wereldvrede.
Y1384: KAMERLING, Z. - Pro en Contra. Inleiding gehouden voor de Arbeidsgroep van Doopsgezinden tegen den Krijgsdienst den 7 September 1930 te Elspeet.
Y0682: KAMERLING, ZENO. - Waarom ik geen S.D.A.P.-er wensch te zijn. Een ernstig woord aan de Nederlandsche Arbeiders.
B2139: KAMERLINGH ONNES, O. - Lied om niet. Ontvankelijkheden, taalspiegelingen en verbeeldingen.
M5950: KAMINSKI, ANDRE. - Volgend jaar in Jeruzalem. Vertaling Th. Grafdijk.
R8137: KAMMEIJER, J.H.D. - 5 Jaar- onder Duitschen druk. Geschiedenis van de Duitsche bezetting in de jaren 1940-1945 voor nu en later aan het Nederlandsche volk verteld.
T4478: KAMMERER, FELIX (ED.). - Handleiding voor den Nederlandschen arbeider in Duitschland.
R8721: KAMMINGA, D.J. - Oude Adreskaarten in steen en hout te Dokkum.
Y5018: KAMP, JEANNET VAN DE. (RED.). - De rijst is al pap geworden. Indie-veteranen vertellen hun verhaal.
B2513: KAMP, HERBERT. - De geschiedenis van een minuut.
B4561: KAMP, J. - De nieuwe richting in de Nederlandsche Letterkunde.
L8075: KAMP, ELLY. - Iedereen zei, dat is pornografie. Willem Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der acacia's.
R7076: KAMP, A.F. - Humor en Gezag. Causerie.
R0486: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Het oog van de naald. Verhalen uit het noorden en het oosten, het zuiden en het westen.
R7181: KAMPEN, N.G. VAN. (ED.). - Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. Zevende deel, eerste stuk.
T6885: [VONDEL] KAMPEN, N.G. VAN EN J. DE VRIES (EDS.). - Hollandsch Magazijn van Letteren, Wetenschappen en Kunsten, eerste deel, tweede stuk.
Y4432: [VAN EFFEN] N.G. VAN KAMPEN. - Lessen van levenswysheid en menschenkennis, opgezameld uit den Hollandschen spectator van Justus van Effen
T2546: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Ik val aan, volgt mij. Het leven van Karel Doorman, Schout bij Nacht.
Y2485: KAMPENHOUT, F.W.J. VAN. - Brochure vermeldende de praktijken van den Finantieele Opmerker en hare uitgevers C. Rohling & Co., Heerengracht 291 te Amsterdam.
W0776: KAMPFER, FRITZ. - Beakers-Tankards-Goblets.
T6418: KAMPFFMEYER, PAUL. - Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie. Vertaling B. Reyndorp.
K7390: KAMPHUIS, G. - Aardsch seizoen.
K3158: KAMPHUIS, J. - Tolken van hun tijd. Essays over Gerrit Achterberg, H. Marsman, Simon Vestdijk, J.H. Leopold.
B6797: KAMPHUIS, J. - De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus.
B5903: KAMPHUIS, G. - Aarnout Drost en het Reveil.
B4403: KAMPHUIS, J. / J.P. DE VRIES EN A.J. VERBRUGH. - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
B9206: KAMPINGA, H. - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis. Bij de Hollandse Historici der XVIe en XVIIe eeuw.
Y3301: KAMPMAN, ARIE ABRAHAM. - De Historische Beteekenis der Hethietische Vestingbouwkunde.
T6763: KAMPVUUR. - Kampvuur Maandblad voor Jongeren. 1e jaargang, maart 1927.
R3072: KAN, WIM. - Er is nog zoveel anders dan dat theater: brieven van Wim Kan.
H7436: KAN, WIM. - Soms denk ik wel eens bij mezelf.... Honderd gedachten van Wim Kan en anderen.
W0543: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan 1957 - 1968. De radiojaren. Ingeleid Frans Ruhl.
L7064: KAN, WIM. - Corry en ik.
T2388: KANEHL, OSKAR. - De Schande. Gedichten van een dienstplichtig soldaat uit de moordjaren 1914-1918. Vertaald Jac. Knap.
W7811: KANITZ, F. - Handleiding voor De geschiedenis, de ontwikkeling en de kennis der meest eigenaardige vormen van de voornaamste ornamentstijlen.
B1717: KANNEGIETER, Z.J. [J.Z.]. - Historische Studien en Schetsen.
B8524: KANNEGIETER, J.Z. - Amsterdam en de Vrede van Rijswijk.
Y1496: KANNEGIETER, ADRIAAN. - Adriaan Kannegieter. Een Hillegersbergse jongen ging naar de marine en was Japans krijgsgevangene.
L6543: KANON, JOSEPH. - Alibi.
R2779: KANT, IMMANUEL. - Ten eeuwigen vrede. Vertaald door A.P. Prins. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
Y3744: KANTON WEERT, HET. - Het Kanton Weert. Nieuws- en advertentieblad waarin opgenomen het Weekblad Het Land van Thorn. 49ste jrg. 1917 no. 30. 62ste jrg.1930. nrs: 33 en 34.
K0884: KANWAR, PAMELA. - Imperial Simla. The political culture of the Raj.
W8557: KAPLAN, H.G. (ED.). - A first census of incunabula in Australia and New Zealand.
Y3924: KAPPEIJNE VAN DE COPPELLO, J. - Opmerkingen over de troonopvolging.
R9507: KAPPEN, O. VAN. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750).
L8888: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facera in het interdictum uti possidetis.
R5426: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, N.J.B. - Catalogus van de Bibliotheek over Oude Geschiedenis, Archeologie, Klassieke Letterkunde en Opvoedkunde. Nagelaten door den heer N.J.B. Kappeyne van de Coppello.
M6766: KAPR, ALBERT. - 101 stellingen over de vorm van het boek.
MK0031: KAPR, ALBERT. - Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schönheit der lateinischen Buchstaben.
B9563: KAPTEIJNS, HARRIE. - Het maandblad De Gemeenschap (1925-1941) Intenties en aspecten.
K8738: KAPTEYN, FLORIS. - Een huis vol boeken.
L8284: KAPTEYN-MUYSKEN, G. - G. Bernard Shaw. Een waardeering en inleiding. Met 3 portretten.
L8525: KAPTEYN, ALB. PH. - Ter herinnering aan George Westinghouse. ( 6 October 1846 - 12 Maart 1914).
B6632: KAPTEYNS, HARRIE EN JAN VAN SLEEUWEN. - Inlichtelaaie. Muziek spel opgevoerd bij de viering van het vijftig-jarig bestaan der N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij.
T6836: KAPUSCINSKI, RYSZARD. - Imperium. Ondergang van een wereldrijk. Vertaald door Gerard Rasch.
Y4017: KARAKTER. - Karakter, blad van Dit is Leven . Redactie P. Wesseling. 6e jaargang 1952. Nrs: 3-4- 9-11.
Y4018: KARAKTER. - Karakter. Geillustreerd blad voor Jonge Katholieken. 15 maart 1950 en 2 juni 1951.
Y0644: KARBRIEF [=REGLEMENT]. - Algemien Karbrief fan it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekenisse (It Frysk Selskip). 1883 + 1895 + 1947 + Kritekarbrief
L8013: KARNEBEEK, A.P.C. VAN. - Ter toelichting van de Limburgsche kwestie.
B2110: KARPELES, GUSTAV. - Geschichte der orientalischen Literatur in alter Zeit.
R3156: KARSEMEIJER, JAN. - De dichter Jeremias de Decker.
K7117: KARSEN, EDUARD. - Een droom en een scheidsgerecht. Een relaas, bezorgd en ingeleid door Rein van der Wiel.
K0970: KARSTEN, HEINER. - Die Befreiung vom Teufel.
B8731: [HEIJERMANS] KARSTEN, G. - Herman Heijermans. Novellist, Romancier, Dramaturg.
L6330: KARSTEN, S. - Over de pleitrede van Cicero voor Sex. Roscius Amerinus.
K2691: KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school.
L4924: KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school.
Y4976: KASBERG, P. - Nederlands Nieuw-Guinea. Een land in opbouw.
B2190: KASSIES, JAN. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1989.
H2252: KASSIES, JAN. - De toekomst van het Verzet.
R1054: KASTEEL, PIET A. - R.K. Gilde van de Klare Waarheid (straatsprekers). Ontstaan, werk en werkwijze.
R6881: KASTEEL-BALTUSSEN, M. (ED.). - Vrouwengids. Wegen en wendingen.
Y1373: VRIENDEN DER GELDERSCHE KASTEELEN (ED.). - Kasteelen in Gelderland.
H5416: KASTEIN, JOSEF. - Joodsche problemen in het heden. Geautoriseerde vertaling van E.M. Kleerekoper.
B5648: KASTELEIN, W. - Papiermolen 'De Schoolmeester' Westzaan.
Y1639: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Kasteel Wychen. Huis Overcinge. Nijenrode. Het Loo.Duivenvoorde. Groeneveld. Croy. De Gevangenpoort. Van Oostvoorne. Kessel. Loevestein. Ten Donck. Oud-Poelgeest. De Haar. Dussen. Heese. Dever. Het Nijenhuis. Hoensbroek. De Blauwe camer. De Waardenburg. Nuwendoorn. Valkenburg. Doddendael. Cruysvoorde. Huis Heyen. Amerongen. Herinkhave. Vorden. Van Rhoon. Hellenburg. Dever. Ter Kleef. Sypesteyn. Rosendael. Slot te Rossum. Hofwijck. Beekestijn. Haamstede. De Klencke. De Leidse Burcht. Medemblik. Moermond
Y2449: KASTNER, ERICH EN BEN VAN EYSSELSTEIJN. - De gelaarsde kat. Met elf gekleurde platen en vele tekeningen van Walter Trier.
T2045: KAT, J EN R.E. WIERENGA. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt. Opnieuw bewerkt door...
R0218: KAT, J.F.M. - De verloren zoon als letterkundig motief.
Y5054: KAT ANGELINO, P. DE. - Vorstenlandsche tabaksenquête. Verslag eene door den inspecteur bij het Kantoor van Arbeid P. de Kat Angelino op de vorstenlandsche tabaksondernemingen gehouden enquête.
T5025: KAT, J. EN R.E. WIERENGA. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt.
H9891: KATAJEV, IVAN. - Melk en andere verhalen. Vertaling Charles B. Timmer met een nawoord door Tom Eekman.
B7328: KATE, J.J.L. TEN. - Schemeravondstonden. Verspreide en nieuwe gedichten.
B7330: KATE, J.J.L. TEN. - Verhalen en vertellingen, Romancen en balladen.
L7737: KATE, J.J.L. TEN. (VERZAMELD). - Godsdienstig Album. Bloemlezing van Stichtelijke poezij.
B7401: KATE, J.J.L. TEN. - Elck wat wils. Dicht en ondicht: Sprokkelingen.
T3320: KATE, J.J.L. TEN. - Toespraak ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van den slag van Waterloo.
L5825: KATE, J.J.L. TEN. - Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week.
K2223: KATE, J.J.L. TEN. - Godsdienstige poezy. Gewijde poezy. De Christen Harpe. Volledige uitgave. Twee delen.
L8993: KATE, J.J.L. TEN. - Bladeren en Bloemen. Poezy.
R5089: KATE, J.J.L. TEN (ED.). - Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen bijeenverzameld door JJ.L ten Kate.
L6209: KATE, J.J.L. TEN (ED.). - Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Nieuwe uitgave.
K0380: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht.
T6871: KATE, J.J.L. TEN. - Voor hart, huis en leven. Gedichten.
T6872: KATE, J.J.L. TEN. - Dramatische Poëzy. Faust - Maria Stuart.
B7503: KATE, J.J.L. TEN. - De Schepping. Een gedicht.
H8006: KATE, J.J.L. TEN. - De Schepping. Een gedicht.
B7289: KATE, J.J.L. TEN. - De jaargetijden.
R5538: KATE, J.J.L. TEN. - De eischen des tijds aan het Protestantismus.
L2099: KATER, TYBAERT DE. - Zoute Vertelsels.
H5918: DE VRIJE KATHEDER. - Vernieuwing der Universiteit, - maar hoe? Bijdrage tot de discussie over de hervorming van het Hoger Onderwijs, geschreven onder auspicien der redactie van "De Vrije Katheder".
Y2367: DE VRIJE KATHEDER. - Er moet veel strijd gestreden zijn. Speciale Uitgave t.g.v. de bevrijding. Met foto's van Cas Oorthuys, Emmy Andriesse, Ad Windig, e.a.
B2565: EEN KATHOLIEK. - Een woord over de Katholieke Partij in Nederland.
T2719: DE KATHOLIEK. - Algemeen register op De Katholiek. Van Januarij 1842 tot December 1873.
Y4013: KATHOLIEKE WERKGEVER, DE. - De Katholieke Werkgever. Jaargang 1947 nr. 9. 23 April 1947.
Y4014: KATHOLIEKE SCHOOLBLAD, HET. - Het Katholieke Schoolblad. 13 Maart 1913. Op voor de Vrije School! Tweede Oudernummer. Redactie J.G. Suring.
L8690: LETTERKUNDIGE BIBLIOTHEEK VOOR KATHOLIEKEN. - Die Sproke van Beatrijs. [en andere teksten].
Y4925: KATINI, RADEN ADJENG. - Door duisternis tot licht: Gedachten over en voor het Javaansche volk van wijlen Raden Adjeng Kartini.
R5935: KATOEN, JAN. - De sociaal-demokratie, de wereldoorlog en Mr. P.J. Troelstra.
L6053: KATS, JOANNES C.P. - Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect.
R9311: KATTENBUSCH, F.F.W. - Tegen Dierenmartelen. Open brief aan den heer Joodschen, Medewerker van Het Vaderland.
R8744: KATWIJK, A. VAN. - Het Schrijfonderwijs in de Lagere School. Oefenblaadjes.
M7711: KATZ, ELIA. - Gewapende liefde. Vertaling Simon Vinkenoog.
T0690: KAUFMANN, FRITZ MORDECHAI. - Die schonsten Lieder der Ostjuden. Siebenundvierzig ausgewahlte Volkslieder.
Y5048: KAULBACH, VICTORIA. - Opstand in Lhong.
Y4790: KAULBACH, VICTORIA EN J. VAN WAARDENBURG. - Beroering in Blang-Me.
L4778: KAUS, GINA. - Katharina die Grosse. Mit 16 Bildtafeln.
L8917: KAUSLER, EDUARD. - Reimchronik von Flandern, nach einer altniederlandischen Handschrift mit Anmerkungen zum ersten Mal herausgegeben.
L8918: KAUSLER, EDUARD. - Altniederlandische Gedichte vom Schlusse des XIII. bis Anfang des XV. Jahrhunderts. Nach einer altniederlandischen Handschrift mit Anmerkungen herausgegeben. Erster und Zweiter Theil.
T1873: KAUTSKY, KARL JOHANN. - Hoe de oorlog ontstond. Vertaald uit het Duits.
R7409: KAUTSKY, KARL. - De dictatuur van het proletariaat.
R7408: KAUTSKY, KARL. - Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution.
T6354: KAUTSKY, KARL. - Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock.
R4780: KAUTSKY, KARL. - Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky.
B5899: KAUTSKY, KARL. - Thomas More en zijne Utopie. Met een geschiedkundige inleiding. Vertaling J.F. Ankersmit.
T4526: KAUTSKY, KARL. - Bernstein en het Sociaaldemokratisch Program. (Vertaald uit het Duitsch door J.F. Ankersmit).
R4750: KAUTSKY, KARL. - De Sociale Revolutie. I. Sociale Hervorming en Sociale Revolutie. Vertaald door P. Huygens.
R7362: KAUTSKY, KARL. - Mijn nieuwe boek. Zelfaankondiging van het kort geleden voltooide werk, Die materialistische Geschichtsauffassing. Vertaling L.J. Kleijn.
R4762: KAUTSKY, KARL. - De weg naar de macht. Vertaald door Herman Gorter.
R4763: KAUTSKY, KARL. - De oorsprong van het Christendom. Vertaling van H. Gorter.
R4747: KAUTSKY, KARL. - De Internationaliteit en de Oorlog. Vertaling H.J. Hegeraat.
T3212: KAUTSKY, KARL. - De weg naar de macht. Vertaald door Herman Gorter.
T8221: KAVAFIS, K.P. - Passies & Dagen van weleer. 25 gedichten (jeugdverzen en anekdota). Vertaald en ingeleid door G.H. Blanken.
H7453: KAVAFIS, K.P. - Verzameld proza. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf.
H2994: KAVAN, ANNA. - Het ijs. Vertaling M. Marshall.
L9810: KAVAN, ANNA. - Julia en de bazooka en andere verhalen. Nawoord Rhys Davies. Vertaling Bob den Uyl.
Y4313: KAWAKAMI, HIROMI. - De tas van de leraar. Een liefdesverhaal. Vertaald door Luk van Haute.
M3058: KAYIRA, LEGSON. - Opgepakt. Vertaling H. Richard
H7479: JEVDOKIMOV. N / L. SLAVIN / V. SJOEKSJIN / J. KAZAKOV. - God in Sovjetrusland. Vier verhalen. Vertaling Charles B. Timmer.
R1556: KAZEMIER, G. - Keuze uit het werk van Dr. G. Kazemier.
M8512: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
B3419: [DRUKKERIJ TRIO.] KAZEMIER, G. - De kunst van het illustreren.
L7038: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
L7131: KAZEMIER, G. - Verwey en Gorter, Persephone en Mei.
B7662: KAZEMIER, G. (ED.). - Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
T1595: KEARNEY, PATRICK J. - The Private Case, an Annotated Bibliography of the Private Case Erotica Collection in the British (Museum) Library. With an Introduction by G. Legman.
H6093: KEARNEY, PATRICK J. - A history of erotic literature.
K7260: KEBLUSEK, MARIKA. - De weg van het boek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van uitgeverij en boekhandel vanwege de Dr.P.A. Thiele-Stichting aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 18 december 2003.
L3956: KEBLUSEK, MARIKA. - De weg van het boek.
B8054: KEDDE, J. / L.J. LODEWIJKS / A.W. OOSTERBAAN / W.H. ROEST. - Boekdrukken, vaktheorie.
B9597: KEDWARD, RODERICK. - De anarchisten. Onmacht van het geweld. Vertaling J.F. Kliphuis.
R7741: KEEGAN, J. (ED.). - Who is Who. Encyclopedie van markante figuren uit de Tweede Wereldoorlog.
Y4384: KEEGAN, JOHN. - De Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Vertaald door Bap Westerveld.
K4903: KEERSMAEKERS, A. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkryg" (1853). Een onderzoek naar genesis en weerklank.
T5711: KEERSMAEKERS, AUG. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkrijg" (1853). Drie deeltjes.
Y3374: DE KEERZIJDE NR. 1. - De Keerzijde nr. 1. VPRO-blad, dertiende jaargang nr. 3, spetember 1991. Nachtmerrie!
W8367: KEESING, ELISABETH. - Maart is nog ver.
T3624: KEESING, S.G. EN J.J. POORTIER. - Cooperatie. Pro en Contra
H9941: KEESING, ELISABETH. - De zalenman & De stoet.
R2760: KEESING, I.G. (ED.). - Querido's Initialenregister, betreffende gangbare initialen en afkortingen op sociaal, economisch en politiek gebied.
H9938: KEESING, ELISABETH. - De blinde spinners.
T5487: KEESINGS - Keesings Wereldgebeuren in beeld. 100 actuele en artistieke foto's. Driemaandelijkse uitgave met Cross-index Nrs: 1-2-3-5-6. Vijf delen.
R6434: KEGGE, CORNELIS MARTINUS. - De Evangelisch-Sociale Beweging in Duitschland.
H7949: KEHRLI, J. OTTO. - Typografie en kunst. Vertaald en van een nawoord voorzien door Johan H. van Eikeren.
H8292: KEIJSPER, CHANTAL (ED.). - En ik heb ze bewaard voor jou... 100 literaire collecties voor de toekomst behouden.
R0246: KEIKES, H.W. - Och Heden Ja!
T4731: KEIP, H.F.J. - De Volkshuishouding in de Corporatieve Staat.
B6387: KEISER, JAN HARM. - De getuigenissen der leden van het Koninklijk Geslacht in strafzaken (Art. 311 en volg. Wetb. v. Strafv.).
M7315: KEIZER, ROSALIEN. - Welterusten moeder.
R6428: KEIZER, MADELON DE. - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
B8278: KELB. - 250.00 Gulden bruidsschat. Haagsche huwelijksmakelaars ontmaskerd.
T2040: KELDER, JAN JAAP E.A. - De nieuwe orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 13 september - 1 november 1985.
B4214: KELK, C.J. - Reis door de wolken.
K6445: [SCHILLER]. C.J. KELK - Wilhelm Tell. Toneelspel in 5 bedrijven vrij naar Schiller voor marionetten bewerkt.
K3311: KELK, C.J. - Ik keek alleen.
K4532: KELK, C.J. - Wie ik tegen kwam.
W5852: KELK, C.J. / WIM ALINGS JR. - Twee uitslovers.
B3642: KELK, C.J. - Souvenir van een zomer.
W8077: KELK, C.J. - Souvenir van een zomer.
K6628: KELK, C.J. & HALBO KOOL (ED.). - De liefde zingt in verzen.
K3581: KELK, C.J. - De Nederlandse poëzie. Van haar oorsprong tot heden. Sinds 1880.
B3166: KELK, C.J. - Zeventien dichters.
K3641: KELK, C.J, EN J.A. MEIJERS. - Geschiedenis der Nederlandse letterkunde in vogelvlucht.
K6439: KELK, C.J. EN HALBO C. KOOL (ED.). - Middel-Nederlandsche lyriek.
K6440: KELK, C.J. EN HALBO C. KOOL (ED.). - Middel-Nederlandsche lyriek.
K6462: KELK, C.J. - Een kind van Uncle Sam.
H6056: KELK, C.J. - Wie schreef dat? Een litterair spel dat ge met u zelf en anderen kunt beoefenen.
M0258: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
L4351: KELK, C.J. - De Nederlandse poëzie. Van haar oorsprong tot heden. Deel I: Tot 1880. Deel II: Sinds 1880.
Y0888: KELK, C.J. - Judaspenningen en Pauweveeren.
H7496: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
B9432: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
T4705: KELLENAERS, A. - Modelfabrieken. De sociale instellingen aan de Ned. Gist- en Spiritusfabriek (Van Marken) te Delft en aan de fabrieken van Carl Zeiss (Abbe) te Jena en F. Brandts te M. Gladbach.
B9832: KELLENDONK, FRANS. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
Y1822: KELLENDONK, MATSIER, ROSENBOOM, E.A. - BZZLLETIN GEìLLUSTREERD - Nederlands beste korte verhalen in woord en beeld. [Bewerkingen van negen verhalen van hedendaagse Nederlandse auteurs tot stripverhaal. De redactie liet zich inspireren door de befaamde 'Illustrated Classcs'-reeks].
L7700: KELLENDONK, FRANS. - De nietsnut. Een vertelling.
L7701: KELLENDONK, FRANS. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
L4353: KELLENDONK, FRANS. - De halve wereld. Reportages.
H3657: KELLENDONK, FRANS. - Letter en geest. Een spookverhaal.
L4267: KELLENDONK, FRANS. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
H5442: KELLENDONK, FRANS. - Namen en gezichten. Verhalen.
H8447: KELLENDONK, FRANS. - De verhalen.
B5978: KELLER, PAUL. - Droomen zijn bedrog. Sprookje voor groote menschen. Verlucht met teekeningen van Jo Spier. Bewerkt door Geert Schoonen.
H7917: KELLER, GOTTFRIED. - Romeo und Julia auf dem Dorfe. Novelle.
L9719: KELLER, HANS. - Geschiedenis van een tocht. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Reisnovelle ingeleid door Cees Nooteboom.
B3075: KELLER, GERARD. - Waarom heeft hij ze ook in de kast gesloten.
T7192: [ALMANAK] KELLER, GERARD. (RED.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1867.
T5667: [ALMANAK] KELLER, GERARD. (RED.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1866.
R5359: KELLER, GOTTFRIED. - Twee novellen van Keller. Vertaald door Herman Baccaert.
T1403: [ALMANAK] KELLER, GERARD. (RED.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1868.
Y3602: KELLER, GERARD. - De Groote Oorlog. 1e aflevering.
T6798: KELLERMANN, BERNHARD. - Een zwerftocht door Japan. Vertaald door Alice Nahuys.
B3477: KEMENADE, WILLEM VAN. - China, Hongkong Taiwan BV. Superstraat op zoek naar een nieuw systeem.
L7884: KEMP, PIERRE. - Maastricht en ik. Een polyptiek.
W8231: KEMP, MATHIAS. - Ravijnen, verzen.
T2251: KEMP, PIERRE. - Carmina Matrimonialia.
H1291: KEMP, PIERRE. - Het wondere lied.
K6416: KEMP, PIERRE & H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINCK. - Twee bloemen van Limburg's bodem. Zuster Beatrijs. Bokken Tinus.
B1606: KEMP, PIERRE. - Speelgoed-tentoonstelling.
B5052: KEMP, HENK EN PIET MAREE. - Twee poppen op stap.
K7076: KEMP, MATHIAS. - Seringen en schroot.
B1699: KEMP, PIERRE. - Garden 36, 22, 36 inches.
B1712: KEMP, PIERRE. - Emeritaat.
B0105: KEMP, PIERRE. - Vijf families en een poederblauw.
R6624: KEMP, M. - Limburgensia. Beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg.
T0191: KEMP, PIERRE. - Transitieven en immobielen. Gedichten.
T0214: KEMP, PIERRE. - De Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten.
B2407: KEMP, PIERRE. - Een ding beseffen.
H4343: KEMP, PIERRE. - Pacific.
L5147: KEMP, MATHIAS. - Ravijnen, verzen.
R2783: KEMP, PIERRE & H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINCK. - Twee bloemen van Limburg's bodem. Zuster Beatrijs. Bokken Tinus.
W6862: KEMP, PIERRE. - Standard-Book of Classic Blacks.
R9219: KEMP, MATH. - Henri Hermans in het Limburgsche muziekleven.
R8683: KEMP, PIERRE. - Fugitieven en constanten.
L1447: KEMP, HENK. - Camphuysen, een strijder voor practisch christendom en geestelijke vrijheid.
W6792: KEMP, PETER. - The Strauss Family. The illustrated lives of the great Composers.
R1651: KEMP, PERCY. - Musc. Vertaling Marianne Kaas.
H3989: KEMP, MATHIAS. - Onder de rosse komeet.
L5674: KEMP, PIERRE. - Verzameld Werk. Drie delen.
B8423: KEMP, PIERRE. - Phototropen en Noctophilen.
T5494: KEMPE, G.TH. - Over Schrijvers, Speurders en Schurken.
T4867: KEMPEES, J.C.J. - Beginselen der stelkunst. Tweede stukje.
T7664: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West.
Y3826: [KEMPIS] KEMPEN, THOMAS VAN. - De navolging van Christus. In vier boeken.
Y3836: (KEMPIS) KEMPEN, THOMAS VAN. / LEO BALET. - Hofje van Rozen.
R0315: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Surinaamse schrijvers en dichters. Met honderd schrijversprofielen en een lijst van pseudoniemen.
R8503: KEMPENAER, A. DE. - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers, vervolg op Mr. J.I. Doorninck's vermomde en naamloze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren.
T6558: KEMPER, B.H. - Twee maanden in Duitsche gevangenschap.
R2426: KEMPER, MICHAEL. - Studying Islam in the Soviet Union. Inaugural Lecture.
L2893: KEMPERS, BRAM. - 750 jaarverslagen. Schilderkunst in Siena, vormgeving in Amsterdam.
K3814: THOMAS A KEMPIS. - Thomas A Kempis en de Moderne Devotie. Tentoonstellingscatalogus.
B5887: KEMPIS, THOMAS A. - De Navolging Christi van Thomas a Kempis. Uit het Latijn door Mr. Frans Erens.
Y3835: KEMPIS, THOMAS A. - De navolging van Jesus Christus.
Y3829: KEMPIS, THOMAS A. - De navolging van Christus.
Y3830;: KEMPIS, THOMAS A. - Over de navolging van Christus. (Het Gulden Boekse).
Y3827: KEMPIS, THOMAS A. - De navolging van Christus.
Y3828: KEMPIS, THOMAS A. - Over de navolging van Christus. (Het Gulden Boekse).
Y3831: KEMPIS, THOMAS A. / J.P. HASEBROEK. - De navolging van christus.
Y3832: KEMPIS, THOMAS A. / IS VAN DIJK. - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Is. van Dijk.
Y3833: KEMPIS, THOMAS A. / J. MATHIJS ACKET. - Over de navolging Christi.
Y3834: KEMPIS, THOMAS A. - De navolging van Jesus Christus.
Y3844: KEMPIS, THOMAS A. - The Imitation of Christ in four books translated from the Latin by the Rev. William Benham, Canon of Caterbury.
Y3845: KEMPIS, THOMAS A. - It Neifolgjen fen Christus. Fryske oersetting fen A.H. de Vries.
Y3846: KEMPIS, THOMAS A. - De Imitatione Christi libri qui dicitur tractatus secundus et tertius. Recognovit et ad auctorem anonymum atque Thomam Kempensem reduxit Paulus Hagen.
K3284: KENEALLY, THOMAS. - Schindlers lijst. Vertaling H. Visserman.
B8508: KENIG, ARIEL. - Pauze. Vertaald door Marianne Kaas.
R9253: KENIS, PAUL. - Het leven van Edward Anseele.
T4473: KENIS, J.B. - De arbeidsdienst in Duitschland. Geschiedenis - Zending - Organisatie.
K1562: KENNEDY, WILLIAM. - Billy Phelans meesterspel. Vertaling B. Kriek.
B8569: KENNEDY, PAUL E. - Modern display alphabets. 100 complete fonts. selected and arranged from the Franklin Photolettering Catalogue.
R4146: KENNEDY, DOUGLAS. - En de liefde.
H3462: KENT, C. EN M. COOPER. - Druktechnieken in uw vrije tijd. Lino, kollage- en zeefdruk.
R0570: KENTERING. - Jakov Lind. Harry Scholten. Fernand Auwera. H.M. Reijzer. Peter Berger. Gedichten: Otto Dijk, Wim Hazeu, Willem Hussem, Johan van Nieuwenhuizen.
R0571: KENTERING. - Jan G. Elburg. Jozef Eyckmans. Jan Boelens. Jan Elemans. Laurens D. Vancrevel. Max Croiset. Jean Brull. Henk C. Achterberg. Peter Berger. Jan F. de Zanger. Marijke Hulsker. Lou Vleugelhof. Wim Pendrecht.
R1750: KENTERING. COUMANS, W.K./J.W. OVEREEM/ J.L. PROP / H. V.D. WAARSENBURG. - Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist.
B1931: KENTERING. - Hans Andreus, Peter Berger, Jan Boelens, N. v.d. Eerenbeemt, Peter van Gestel, Wim Hazeu, Wiel Kusters, M. Mok, J.W. Overeem, O. Pavel, A. Peypers, W.M. Roggeman, J. v.d. Vegt, B. de Vries.
R0572: KENTERING. - Dubbelnummer: Staat der Gewalt.
L1056: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: 30 mei 1942 plechtige opening Nederlandsche Kultuurkamer Stadsschouwburg, Den Haag.
L1058: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Censuur / Gecensureerd.
L1059: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: In poëzie / Een wit poëzie-plan. Gedichten.
K6987: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Lo Stutvoet, Helen Knopper, H. van Waarsenburg, R.A. Cornets de Groot, A. Rosema, Jaap Meijer, Henk Kooyman, Wim Hazeu, Rene Gysen, M. Wauters, P. van Dijk.
K6989: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: A. Marja nummer.
K6991: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Moderne Poolse poëzie. Spaanse dichters in verzet tegen Franco's inquisitie.
K6992: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: De Gemeenschap. Uit het schrijvende roomsche leven, aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap 1925-1941.
L2872: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Joden, Athene, Facsime, Censuur, Staatsloterij.
L1060: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Hanlo / Hamelink / Gils / Huygens / Hanlo.
L1061: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Achterberg
B7571: KENTERING. - R.A. Cornets de Groot. J. Huijts. Nel Noordzij. Jan Elemans. Geert van Beek. Wim Hazeu. Leopold M. van den Brande. Jozef Eyckmans. Helen Knopper. Willem M. Roggeman. Henk Kooyman. Maurits Mok. Albert de Longie. Foto omslag: Cor Stutvoet.
B7572: KENTERING. - Bert Brouwers. Franz Josef Degenhardt. Otto Dijk. Jozef Eyckmans. Peter van Gestel. Wim Hazeu. Wiel Kusters. Jan-Willem Overeem. Ota Pavel. Ankie Peypers. Anneke Reitsma.
R1672: KENTERING. - Toneel. Doek-op!
R0573: KENTERING. - Sybren Polet en Hendrik de Vries over eigen werk
B7560: KENTERING. - Moderne Hongaarse poëzie.
B7561: KENTERING. - Literatuur in Finland.
B7562: KENTERING. - Politieke poëzie.
B1930: KENTERING. - Het andere Belgie....
R9299: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Fascisme. / Godslastering.
B7568: KENTERING. - Harry Scholten. Gust Gils. Jan Smeets. Hans v.d. Waarsenburg. Paul Snoek. Saul van Messel. Jan-Willem Overeem. R.A. Cornets de Groot. Jozef Eyckmans. Wim Hazeu. Tobie Goedewagen.
R0569: KENTERING. - Dodenherdenking.
B7564: KENTERING. - Paul Snoek. Albert Bontridder. Hans Reijzer. Age Klink. Eddy van Vliet. Hans van de Waarsenburg. Jan F. de Zanger. Ivan Malinovski. Theun de Vries. Gerard Fieret. Maurits Mok. Wim Hazeu. Ferdinand Lodewick.
B7566: KENTERING. - Hans van de Waarsenburg. Hugo Raes. Heere Heeresma. Ben Bos. Herwig Leus. Peter Berger. Wim Hazeu.
R0567: KENTERING. - Vormings theater. Theater proform.
R0568: KENTERING. - Socialisme, Roemenie, Vlaanderen, Jodenhoek New York.
B1937: KENTERING. - Wim Hazeu, Albert Bontridder, Willem M. Roggeman, Macel Wauters, Ben Cami, Otto Dijk, Luc Wenseleers, Jos Verstegen, Jan Noordzij, Willem Hussem, Wam de Moor.
B1951: KENTERING. - Adriaan Morrien, Theun de Vries, Korban, Jan van der Vegt, F.W. Heerikhuizen, Jozef Eyckmans, Willem Hussum, H.J. van Loenen, Wim Hazeu, Martien J.G. de Jong, Erik Vos, Max Croiset, Roger de Neef.
B7554: KENTERING. - Gedichten: Wim Hazeu, Hedwig Speliers, Willem Hussem, Cor Stutvoet, Willem M. Roggeman, Sonja Prins, Hans Vlek, Jozef Eyckmans. Proza: Helen Knopper, Jan Christiaens, Peter Berger, Hans van Straten, Jan Noordzij, Henk C. Achterberg.
B7556: KENTERING. - Ben Cami. Hedwig Speliers. Hans Vlek. Jozef Eyckmans. Helen Knopper. Peter Berger. Otto Dijk. A. Ruitenberg-de Wit. Harry Scholten. Klaas de Wit. Wim Hazeu. K.W. Swaak.
B7557: KENTERING. - Klaas de Wit. Jan Montijn. H. van de Waarsenburg. Ad Zuiderent. Astere Michel D'hondt. Dirk de Witte. Willem M. Roggeman. H.A. Wage. Wim Hazeu. Peter Berger.
B7558: KENTERING. - Kentering extra Engagement.
B1928: KENTERING. - Otto Dijk: De Zendeling. Huub Oosterhuis: Onze Stad. Jakov Lind: Arbramat. Peter Berger: Microscopische mythologie. Wim Hazeu: Piet Calis op strooptocht. Harry Scholten: Nieuw genre gevraagd.
B1927: KENTERING. - Wim Hazeu, Heere Heeresma, Otto Dijk, Harry Scholten, C. Ouboter, Jan Noordzij, Gedichten: P. Berger, J. Eyckmans, W. Gijsen, W. Hussum, H.J. van Tienhoven, en K. de Wit.
Y3489: KEPPER, GEORGE LODEWIJK. - Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Populair geschetst.
Y4898: KEPPY, HERMAN. - De laatste inlandse schepelingen. Molukkers in dienst van de Koninklijke Marine 1915-1965.
B8738: KERBAKER, ANDREA. - Bericht vanaf de plank. Autobiografie van een boek. Vertaald door Wilfred Oranje.
L4618: KERCKHOVE, REMY C. VAN DE. - Gedichten voor een Kariatide.
T7276: KERCKHOVE, REMY C. VAN DE. - Een kleine ruinemuziek. Gedichten met tekeningen van Rudolf Meerbergen.
B1672: [DRUKKERIJ TRIO.] [BODONI] KERDIJK, F. - Inleiding tot den Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Verkorte vertaling uit het Italiaans.
B6639: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
R4269: KERDIJK, F. - Sint Jan voor de Latijnse poort. Schutspatroon der schrijvers, drukkers, binders, uitgevers en boekverkopers.
K3921: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Terloops ook drukker. [over Beaumarchais].
M3336: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant 1706 - 1790.
L7164: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Contour & Karakter.
L9098: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
B4271: KERDIJK, F. - Het Boek der boeken geschreven en gedrukt.
M6473: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Sierlijk begin.
M6472: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Te groot om drukker te zijn. [over Balzac].
M6468: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Papyriana.
R3265: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Caracteren.
M6462: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Alle gekheid op 'n stokje.
M6459: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Van minnaars en dwazen in Boekenland.
M6465: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Drukwerk duivelswerk.
Y3234: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - Toen juichte het gansche volk. Proclamatie van den 31sten Augustus 1898, betreffende de aanvaarding der Regeering door Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina.
Y4667: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. 23e jrg. zaterdag 1 Mei 1909 No. 31. Loof den Heer, mijne ziel. Geboorte Koningskind.
Y3867: ZUIDER-KERKBODE. - 7e jaargang Vrijdag 2 September 1898. No. 34 . Feestnummer inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y4102: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. 11e jaargang zaterdag 24 october 1896 no 4. / 12e jaargang zaterdag 3 september 1898 no 49.
B0115: KERKDIJK, F. - Speels Alfabet voor Grote Kinderen.
B7319: KERKHOF, JELLE. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer.
L1216: KERKHOFF, EMMY. - Wegen naar het taalkunstwerk.
B6697: KERKHOFF, JOH. B.P. & ALEXANDER DE HAAS JR. - Kunst in karikatuur. 100 karikaturen van Nederlandsche toon- en toneelkunstenaars.
L6945: KERKHOFF, EMMY. - Wegen naar het taalkunstwerk.
B4396: KERKHOFF, EMMY. - De kunst der stijlinterpretatie. Een pleidooi voor functionele stilistiek.
L5311: KERKHOFF, EMMA LOUISE. - Ausdrucksmoglichkeiten neuhochdeutschen Prosastils. Ein kritischer Versuch an Friedric Grieses Roman Die Weisskopfe.
T7364: KERKMEIJER, J.C. - Catalogus D. der kaarten in het West-Friesch Museum te Hoorn. 1931.
T3297: KERL, M. - Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging?
Y0541: KERLING, J.B.J. - Ons Vorsten-Huis door de eeuwen. catalogus van boeken, pamfletten, brochures, portretten, historie prenten, topografische prenten, uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
R4495: KERMENE, RONAN DE. - Camille le Mercier d'Erm. Etude biographique et critique, suivie d'une Bibliogaraphie et d'un choix d'appreciations, avec un portrait-charge par Jac. Pohier.
Y3933: KERMISGIDS. - Kermisgids. Vakblad voor de Nederl. Kermisbedrijven uitgegeven door de Nederl. Ver. van Kermisvakgenoten Ons Belang. Jaargang 1952 , 5 juli no. 13.
R4847: KERMODE, FRANK. - Romantic Image.
T7740: KERN, H. - Rassen. Volken. Staten.
L1815: KERN, H. - Taalvergelijkende verhandeling over het Aneityumsch met een aanhangsel over het klankstelsel van het Eromanga.
Y1192: KERN, H. - Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche Taal. 2e stukje.
B7680: KERN, H. E.A. - Over het opschrift van Djamboe. W.G. Brill: Kritiek van eenige der bronnen van de geschiedenis der laatste dagen van Hendrik IV, Koning van Frankrijk. W.J. Knoop: Willem III en de slag van St. Denis. (met eene plaat). B.J. Lintelo de Geer: De Index Florentinus der Digesten. Bericht over den wedstrijd in latijnsche poëzie.
T6595: DE NIEUWE KERN. - De Nieuwe kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S. Tas. 1e jaargang October 1934 - september 1935. nrs: 1 t/m 12.
Y3325: DE NIEUWE KERN. - 1: Europese vernieuwing. 2: Friedrich Engels en onze tijd. 3: Rentenierspolitiek. 4: Cultuurspiegel. 5: Maandoverzicht. 6: Boekbespreking.
Y3324: DE NIEUWE KERN. - 1: Hitler-lente 1936. 2: Adolf Hitler. 3: De onbekende mensch. 4: Grenzen en mogelijkheden van het Plan. 5: Boekbesprekingen.
B6257: KERNKAMP, G.W. - Van menschen en tijden I. Studien over geschiedschrijvers.
L0862: KERNKAMP, G.W. - Over Robert Fruin. I: Byvanck over Fruin. II: Fruin-studies.
B6499: KERNKAMP, J.H. - Uit de jeugdjaren der Pers. Lezing gehouden op 20 Mei 1939.
T2658: KERNKAMP, J. - Johan van der Veken en zijn tijd.
B1360: KERNKAMP, G.W. - De Geuzenprins.
R3902: KERNKAMP, WILLEM JAN AREND. - De Islam en de vrouw. Bijdrage tot de kennis van het reformisme naar aanleiding van M.R. Rida's 'Nida' lil-djins al-latif.
R9312: KERNKAMP, J.H. - Economisch-historische aspecten van de literatuurproductie.
T5032: KERNKAMP, G.W. - Over de materialistische opvatting van de geschiedenis.
L5848: KERNKAMP, G.W. - De tragedie der historie.
R1565: KERRSMAEKERS, A. - Hendrik Conscience: De lange nagel (1837 en 1858).
Y2118: KERS, P.J. - Onze Keuken. Radio Kooklessen bundel 6. Wild en gevogelte - Compotes en moes - vruchtensoepen.
Y5080: KERSBERGEN, L.C. - Geschiedenis van het Sint Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
L4228: KERSBERGEN, T. VAN. (VERTAALD). - Het leven van Jesus. Naar het Middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw. Inleiding Jac. van Ginneken.
T7054: KERSBERGEN, A.TH.C. - Katholiek Kralingen in den loop der tijden.
T2039: KERSHAW, IAN. - Hitler 1936-1945: vergelding. Vertaling M. Agricola.
Y4388: KERSHAW, IAN. - Tot de laatste man. Hitlers Duitsland, 1944-1945.
R9852: KERSSEMAKERS, LEO / PIM PAGEE / PIET VISSER. (RED.). - Memento Mori. Dansen met de dood. De dodendans in boek en prent.
T9389: KERSTEN, G.H. - Gebroken bakken.
B1957: KERSTEN, JACQUES. - Hubert Lampo, informatie.
R9313: KERSTENS, P.A. - Luctor et Emergo.
Y0491: KERVYNDE LETTENHOVE, M. - Histoire de Flandre. Tome premier 1700 AV. J.C. - 1278 Ap. J.C. Tome Second 1278-1383.
Y3183: KES, DIEN / JOP POLLMANN / PIET TIGGERS. - Kinderzang en Kinderspel. Tweehonderdvijftig liedjes, canons en spelen voor jongens en meisjes van 6 - 13 jaar. Eerste deel, Tweede deel en Derde deel.
L6312: KESNIG, H. - Fabrieksmenschen. Spel van leed en strijd, in 4 bedrijven.
Y1414: KESPER, L.A. - Summiere Inventaris van de Archieven van het Vereenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te Gouda.
T0141: KESSEL, KAREL VAN. - De naakte waarheid over den Wereldkrijg. Zijne betrekkingen met den Vlaamschen Volksstam.
L5253: KESSEL, PETRUS J. VAN. - Duits studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
T7330: KESSEN, A. - Het vraagstuk der Annexatie.
Y1436: KESSEN, A. - Cultuurhistorische parallellen in het Midden- en Beneden-Maasgebied 11e tot 14e eeuw.
R4717: KESSLER, OTTO. - Das deutsche Belgien. Beitrage zur Geschichte, Volkswirtschaft und zur deutschen Verwaltung.
T7984: KESSLER, GUSTAV. - Het ABC der Sociaal Demokratie. Uit het Duitsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
R5250: KESSLER, JOHANN H.H. - Geertgen tot S. Jans zijn herkomst en invloed in Holland.
Y1040: KESSLER, BEPPE. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
B4680: KESTELOOT, L. - De voorstelling van het Booze Beginsel.
B6469: KESTEN, HERMANN. - De kinderen van Guernica. Roman.
T9354: KESTEN, HERMANN. - Hymne fur Holland.
H2047: KESTEN, HERMANN. - Casanova. De grootste minnaar aller tijden! Vertaling J.W.F. Werumeus Buning.
W1093: KESTEREN, P. VAN. - Samenstelling van lettervormen.
T7764: KETNER, C.H. - Josef Dietzgen. Een socialistisch wijsgeer.
T8014: KETNER, CORNELIS H. - Josef Dietzgen een socialistisch wijsgeer.
R2247: KETNER, F. - De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem.
T5359: [COHEN] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen in onze tijd.
R8993: KETS-VREE, ANNEMARIE. - Woord voor woord. Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem Elsschot.
Y4495: WA-KETTING. - Die Wa-Ketting (Sewende Skakel). Bijgevoegd (Eerste skakel) + (tweede Skakel) + (Pamflet-reeks no. 1)
T4004: KETTMANN, L. - De Schijnvriend. Dramatische Schets.
T4371: KETTWICH VERSCHUUR, H.P.J. - De waarheid over Pruisisch-Duitschland.
B8045: KEUCHENIUS, E.A. - Mijne kortstondige toevoeging aan het Nederlandsche Gezantschap te Berlijn.
Y0237: KEULEMANS, CHRIS. - Een korte wandeling in de heuvels. Novelle.
Y0238: KEULEMANS, CHRIS. - Overal om me heen is ruimte. Verhalen uit de bovenhoek.
H8414: KEULEN, MENSJE VAN. - Het andere gezicht. Verhalen.
P1601: KEULEN, MENSJE VAN. - De avonturen van Anna Molino.
B1487: KEULEN, MENSJE VAN. - Eerst de muziek.
T8459: KEULEN, MENSJE VAN. - Van Aap tot Zet. Met tekeningen van Jan Jutte.
M1637: KEULEN, MENSJE VAN. - Bleekers zomer.
L9767: KEULEN, MENJE VAN. - De lach van Schreck.
C1499: KEULEN, MENSJE VAN. - Van lieverlee, roman.
Y3318: KEULEN, JAN VAN EN JAC. VAN DER STER, (SAMENG.). - Bouquet. No 4, winter '56-57.
W3996: KEULEN, MENSJE VAN. - Lotgevallen. Balladen.
H2272: KEULEN, MENSJE VAN. - De gelukkige.
H4039: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
H5424: KEULS, YVONNE. - Madame K. Van Indisch kind tot Haagse dame.
K7485: KEULS, H.J.W.M. - De dansende lamp. Verzen.
B0534: KEULS, H.W.J. - Vlucht en bezinning. Keuze uit eigen werk. Inleidend essay van Paul Rodenko.
W0093: KEULS, YVONNE. - Keulsiefjes.
L0727: KEULS, YVONNE. - Daniel Maandag.
H2010: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
Y3495: KEULS, H.W.J.M. - Aan onze Koningin. In het jaar der bevrijding 1945. Gedicht van H.W.J.M. Keuls. Teekeningen van Charles Roelofsz., Calligraphie van Susanne Heyneman.
M6432: KEULS, YVONNE. - Het verrotte leven van Floortje Bloem.
K5130: KEUNEN, J. - G.B. Shaw.
K3378: KEUNING, P. - Litteratuur en leven.
T5706: KEUNING, NICO. - Angst voor de winter. Jan Arends: leven en werk.
R5209: KEUNING, J. - Peter Plancius: Theoloog en Geograaf 1552-1622.
Y4897: KEUNING, WYTZKE. - Asoka. Indische roman uit de derde eeuw voor Christus. Deel I: De wilde prins. Deel II: De wyze heerser.
K8809: KEY, ELLEN. - Levenslijnen. Uit het Zweedsch vertaald door Anna Verschoor.
Y2378: KEY, ELLEN. - Verzamelde Opstellen van Ellen Key. 1: Ellen Key door Elisabeth Nemenyi. 2: De moedige vrouw. 3: Liefde en Ethiek. Nadere verklaring op mijn boek: De Ethiek van Liefde en Huwelijk. 4: Moeder en Kind. 5: De misbruikte krachten der vrouw.
B9761: KEYAERST, R. - Catalogus der Bibliotheek van wijlen Fernand Toussaint van Boelaere. Nederlandse en Vlaamse Schrijvers. Bibliothèque Fernand Toussaint van Boelaere Ecrivains de langue Française.
R3647: KEYES, ROGER SIR. - Ostende en Zeebrugge 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van Vice Admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen. Verzameld door C. Santford Terry en vertaald door Ad. van Unen.
B9500: KEYES, ROGER S. - Eight Hundred Years of Japanese Printmaking. From the Collection of Dr. and Mrs. James B. Austin.
H9503: KEYES, THOM. - All night stand. Roman uit de popwereld. Vertaling Jan Donkers.
L2563: KEYMEULEN, PAUL VAN. - Cloroform. Met teekeningen van Paul Eeckhout.
R0888: KEYMEULEN, ANNIE VAN. - Mijn Peepee.
B8913: KEYNES, JOHN MAYNARD. - Essays in Biography. New edition with three additional essays edited by Geoffrey Keynes.
K9762: KEYSER, J.P. DE. - Neerland's Letterkunde in de Negentiende Eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. poëzie.
R6838: KEYSER, PAUL DE. - Album Prof. Dr Paul De Keyser. De Jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag.
T9055: KEYSER, P. DE. - Ars Folklorica Belgica. Noord-en Zuid-Nederlandse Volkskunst. Deel II.
T7715: KEYSER, PAUL DE. - Salighe meditacie des lijdens ons liefs Heeren op die seuen ghetiden (antw. Thomas vander Noot, c. 1505). Litterair historische en bibliographische inleiding van P. de Keyser.
B8035: KEYSER, MARJA. - Komt dat Zien! De Amsterdamse Kermis in de negentiende eeuw.
B8667: KEYSER, MARJA ET AL. (EDS.). - Frederik Muller 1817-1881. Leven en werken.
B7833: KEYSERLING, HERMANN. - Der Weg zur Vollendung. Mitteilungen der Schule der Weisheit Darmstadt. Drittes Heft.
T8856: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat.
R2282: KHAYYAM, OMAR. - Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort. Tien kwatrijnen. Vertaald door P.C. Boutens met illustraties van W. Arondeus.
T9739: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 2.
T9741: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 4.
B3028: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat of Omar Khayyam with illustrations and decorations by Willy Pogany.
R4404: KHAYYAM, OMAR. - Rubáiyát.
Y1744: KHAYYAM, OMAR / EDWARD FITZGERALD / EDMUND DULAC. - Rubaiyat of Omar Khayyam. Rendered into english verse by Edward Fitzgerald with illustrations by Edmund Dulac. Introduction by A.S. Byatt.
T9896: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat. Metrisch vertaald door J.A. Vooren met een inleiding van L.Th. Lehmann.
Y3672: KHAYYAM, OMAR. - The Rubaiyat of Omar Khayyam.
M6685: KHAZAI, KHOSRO. - Naissance et evolution de l'ecriture.
A0612: BIAN TIE KHOUW. - Willem Kloos en de dichtkunst.
B7353: BIAN TIE KHOUW. - Willem Kloos en de dichtkunst.
K0816: KIBEDI VARGA, A. - De dichter en de dingen.
R9547: DE NEVEN KIEKEBELT (EDS.). - Na de dood van Willem Frederik Hermans.
B1730: KIEL, ANNA HENDRIKA. - Jesaias Rompler von Lowenhalt, Ein Dichter des Fruhbarock.
L4741: KIEL, ANNA H. - Jesaias Rompler von Lowenhalt. Ein Dichter des Fruhbarock.
B8885: KIERKEGAARD, SOREN. - Johannes Climacus oder De omnibus dubitandum est. Ubersetzt und eingeleitet von Wolfgang Struve.
B5045: KIERKEGAARD, SOREN. - Uit de dagboeken van Soren Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door Roel Houwink.
T8381: KIERKEGAARD, SOREN. - De naakt waarheid. Aforismen en andere korte notities. Een keuze samengesteld en vertaald door W. R. Scholtens.
B7815: KIERKEGAARD, SOREN. - Nieuwe keur uit de werken van Soren Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk.
R9694: KIERKEGAARD, SOREN. - Nieuwe keur uit de werken van Soren Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk.
R9736: KIERKEGAARD, SOREN. - Keur uit de werken van Soren Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk.
B7844: KIERKEGAARD, SOREN. - Kierkegaards redevoeringen. Vertaling H.A. van Munster.
H4127: KIERS, JUDIKJE / W. LOOS / H. VAN OS. E.A. - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
T7848: KIES, PAUL. - Dienstplichtgids. Bevattende alle belangrijke gegevens, die een aanstaand loteling of een dienstplichtige noodig heeft en eenige wenken, die hem, eenmaal in dienst, van nut zullen zijn.
R8975: KIES, CH. - Een en ander omtrent de historische wording van de Overzeesche deelen van het Koninkrijk der Nederlanden.
T6961: KIES, PAUL. - Socialisme en Militarisme. Een analyse van het militaire vraagstuk in 25 stellingen.
Y4552: KIES, PAUL. (ED.). - Oorlog of Vrede. Algemeen Democratisch Weekblad voor ontwapening en aaneensluiting tegen oorlog en geweldspolitiek. 4e jaargang 1934. 22 December no. 51. Kerstnummer.
T2284: KIESLINGER, FRANZ. - Glasmalerei in Osterreich.
B6115: KIESSLING, NICOLAS K. - The Legacy of Democritus Junior, Robert Burton. An exhibition to commemorate the 350th anniversary of the death of Robert Burton (1577-1640).
T1911: KIESTRA, D.H. - Efter it oargel. Fersen.
Y2448: KIEVIET, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten.
B5566: KIEVIET, C. JOH. - Het slot op Den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
T4646: KIEVIET, W.H. - Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering.
T5737: KIKERIKI. - Kikeriki ! Ernst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 7 Januari 1895 t/m 23 December 1895. Jaargang 1895.
Y4093: KIKERIKI ! - Kikeriki! Erst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 12 losse afleveringen.
Y2460: KIKKERT, J.G. - Koning Willem III. 1817-1890.
Y1718: KIKKERT, J.G. - De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849.
T2715: KINDEREN-BESIER, J.H. DER. - Modespiegeltje uit de Gouden Eeuw. Met 24 tekeningen van de Modekleding der Nederlandse Vrouwen in de 17de Eeuw.
W7200: KINDERSLEY, DAVID. - Mr. Eric Gill. Further thoughts by an apprentice.
M9700: KINDERSLEY, DAVID. - David Kindersley's workshop. Letters in stone & glass and on paper.
T7113: EEN KINDERVRIEND. - Teodorus Bez, de trouwe vriend van Calvijn.
T7114: EEN KINDERVRIEND. - Philippus Melanchton. Vijf beteekenisvolle woorden, die aan Duitschlands tweeden Hervormer herinneren.
H0051: KING, FRANCIS. - Magie. De Westerse Overlevering.
T6666: KING, MARTIN LUTHER. - Martin Luther King schrijft uit de gevangenis in Birmingham.
H7144: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
K9728: KINGMANS, HUGO. - Boeren van Lobith.
K9213: KINGSLEY, CHARLES. - Uit de diepte: Woorden voor hen die troost behoeven. Vertaling.
H0156: KINSEY, ALFRED / W.B. POMEROY / C.E. MARTIN. - Sexual behavior in the human male.
Y2481: KINTS, C. VAN. - Het Goed Regt der Roomsch-Katholijken tot een concordaat.
B8352: KIPLING, RUDYARD. - Kapitein Courageous. Vertaling Theo Horsten.
T4289: KIPLING, RUDYARD. - Vertellingen van The Trade. Vertaling A.J. Barnouw.
L1121: KIPPHARDT, HEINAR. - De zaak Oppenheimer. Toneelstuk, vrij naar de dokumenten. Vertaling Jean A. Schalekamp.
W2073: KIRCHHOFF, BODO. - Infanta. Vertaling C. Brouwer.
B3567: KIRCHHOFF, BODO. - Tegen de looprichting. Novelle. Vertaling A. Munsterman.
Y1742: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner. Das inner Bild. Farben sind die Freude des Lebens.
Y2467: HARA KIRI. - Hara-Kiri. Album bête et méchant. N°2. Numéros introuvables (à partir du N°45 nov. 64 au N°48 Fev. 1965) .
R1398: KIRSHENBAUM, SANDRA. (ED.). - Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume 12, number 2, april 1986.
R1399: KIRSHENBAUM, SANDRA. (ED.). - Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume 11, number 3, juli 1985.
R1400: KIRSHENBAUM, SANDRA. (ED.). - Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume VI, number 3, juli 1980.
R9850: KISCH, EGON ERWIN. - Reportages. Vertaald door Nico Rost.
R8335: KISHIDA, HIDETO. - Japanese Architecture.
R9150: KISMAN, A.K. - Straatnamen in Doetinchem in woord en beeld.
B5761: KIST, N.C. - Herman Johan Royaards, in zijn betrekking tot de Nederlandsche Hervormde Kerk.
Y1847: KIST, N.C. - Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen, bijzonder over die in de Pieters-kerk te Leiden. Met eene gekleurde afbeelding.
Y4123: KIST, N.C. EN H.J. ROYAARDS. - Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis. Negende deel.
L6704: KISTNER, WOLFRAM. - The anti-slavery agitation against the Transvaal Republic 1852 - 1868.
R4923: KITCHEN, PADDY. - Poets London.
R8730: KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. - De zoogenaamde geloofsvervolging te Deventer.
L3820: KJELLAND, ALEXANDER. - Vergif. Een roman uit het Noorsch vertaald door Marg. Meyboom.
T5691: KJER, HENNY. - Passepartout Nr. 4. September 1968.
L7360: KLAASE, PIET. E.A. - Kinderen uiten zich IV. Pleidooi voor kunstzinnige vorming.
T6608: KLAASE, PIET. E.A. - Kinderen uiten zich. Een pleidooi voor het vertrouwen in het uitdrukkingsvermogen.
R6261: KLAASESZ DE BOER, JAN. - Bijdrage tot de geschiedenis der Dijkpligtigheid in Friesland, inzonderheid met betrekking tot Oostergoo.
P1347: KLAASSE, PIET. - Uit de band gesprongen. Losse gedachten over het gebonden zijn.
B8321: KLAAUW, BART VAN DER & BART RIJNHOUT. - Luchtbrug Market Garden.
T2746: KLABER, KURT. (ED.). - Der Krieg. Das erste Volksbuch vom grossen Krieg.
T0821: KLABUND [=ALFRED HENSCHKE]. - Borgia. Het vervloekte geslacht. Vertaling Casper de Jong.
Y3745: KLANKBORD, HET. - Het Klankbord. Uitgave van het sociaal Economisch en Cultureel Studiegenootschap. 1e jaargang 1945. nrs: 2-3-4.-5.
B9518: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
M5160: KLANT, J.J. - Hollands Diep. Geillustreerd door Jennie Dalenoord.
B0104: KLANT, J.J. - De fiets.
H4171: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
Y0780: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
B9354: KLANT, J.J. - Wandeling door Walein.
Y0262: KLAREN, A.K. - Om onzer kind'ren wil. [alcoholbestrijding].
T2145: KLARENBEEK, A. - Bijdrage tot de kennis van het voorkomen en de behandeling van mosterdgaswonden.
R4582: DE KLAROEN. - De Ridderorden-Quaestie en Succes Politiek.
H1364: KLAUTZ, J.P. - Rede t.g.v. de inwijding van het nieuwe Elseviergebouw aan de Spuistraat te Amsterdam [op] 12 maart 1952.
B5408: KLAVER, A. - Het Nieuw-Malthusianisme.
Y0216: KLAVER, A. - Voor Jong Gehuwden.
T8216: KLAVEREN, P. VAN. - Voorbij mijzelf.
Y0008: KLEE, PAUL. - Fifty drawings by Paul Klee.
R1264: KLEEREBEZEM, JOUKE. - Het onherstelbaar verhalende / The Irremediable Narrative.
L5753: KLEEREKOOPER, M.M. - Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen.
R8805: KLEEREKOPER, A.B. - De Russische Revolutie.
R7357: KLEEREKOPER, A.B. - Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers.
T6403: KLEEREKOPER, A.B. - Verzamelt U en laat ons gaan.
T6406: KLEEREKOPER, A.B. - Weg met de doodstraf!
T7713: KLEEREKOPER, A.B. - Colijn-Wibaut. Een beschouwing naar aanleiding van de verwerping der vlootwet en wat daar verder volgde.
T7925: KLEEREKOPER, S. - Enige beschouwingen over het verband tussen economische theorie en de productieverhoudingen in het bijzonder met betrekking tot de economie van de K'voetsoth.
R6622: KLEEREKOPER, A.B. - Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden.
Y0599: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
R7733: KLEEREKOPER, A.B. - Een vaste burcht. Een woord van den dag opKerstmis 1932.
R7396: KLEEREKOPER, A.B. - Als het 's winters koud is...
T6407: KLEEREKOPER, A.B. - Misdaad en Boete. De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel.
T6408: KLEEREKOPER, A.B. - Wachter, wat is er van den nacht? Een woord bij den ingang van 1934.
T6405: KLEEREKOPER, A.B. - De S.D.A.P. en de oorlog.
T6404: KLEEREKOPER, A.B. - Uit de stilte. Kerstbrochure.
R7355: KLEEREKOPER, A.B. - Het brandend braambosch. Een tijdrede.
T6562: KLEEREKOPER, A.B. - Klasse-Justitie.
T6498: KLEEREKOPER, A.B. - 1 Mei-Preek.
T6499: KLEEREKOPER, A.B. - Tweede 1 Mei-Preek.
Y0134: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
T6501: KLEEREKOPER, A.B. - Niet met de waapnen der barbaren!
T6502: KLEEREKOPER, A.B. - De Brandkast het doel, De Cel het middel. Het Anti-Revolutie Ontwerp.
T6504: KLEEREKOPER, A.B. - Vivos Voco voor den Een Mei Dag 1928.
R7370: KLEEREKOPER, A.B. - Het Jeugdparool van deze tijd.
T6402: KLEEREKOPER, A.B. - Zijn onze kinderen gered? Een vernieuwde waarschuwing aan ouders en onderwijzers.
R5091: KLEEREKOPER, A.B. - Oproerige krabbels.
R5313: KLEERKOOPER, M.M. EN W.P. VAN STOCKUM. - De Boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en Geschiedkundige Aanteekeningen. Vijf delen.
R7160: KLEFFENS, E.N. VAN. - De Zonnewijzer - II. Teltsjes en rimen. Nog eens een paar voorvallen uit vroeger en later tijd voor een aantal zijner vrienden en hun aangeboden als Kerstgroet in 1973 met zijn beste herinneringen en wensen.
T4489: KLEFFENS, E.N. VAN. - Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei 1940. Benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde, medegedeeld door den Minister van Buitenlandse Zaken.
Y0967: KLEFFENS, EELCO NICOLAAS VAN. - De Overweldiging der Nederlanden. (The rape of the Netherlands).
K9574: KLEFFENS, E.N. VAN. - Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot.
R8473: KLEI, JAC. VAN DER. - Gids voor Friesland.
Y5009: KLEIAN, J. - Deli-planter.
Y4957: KLEIAN, J. - De zonen van Timah
T5293: KLEIJN, STEF. - De grootste Amerikaan van deze tijd. Uit het leven van President Roosevelt, zijn program voor vrede en vrijheid.
R3560: KLEIJN, L.J. - Naam- en Zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
R7262: KLEIJN, L.J. - Bij de Belgische Socialisten.
T2185: KLEIJN, L.J. (VERTAALD). - De Waarheid over Duitschland. De geschiedenis van den Nationaal-Socialistischen Staatsgreep. Vertaald door L.J. Klein.
B5705: KLEIN ESSINK, SELMA. - Visiuele partituren.
B8966: [BREUGHEL]. KLEIN, H. ARTHUR (ED.). - Graphic Worlds of Peter Bruegel the Elder.
Y3227: KLEIN, RUDOLF. - Felicien Rops.
K0701: KLEIN, P.W. & M.A.V. KLEIN-MEIJER. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
Y1697: KLEIN, DAN / N. MCCLELLAND / M. HASLAM. - In the Deco Style.
B2251: KLEIN, DAN / N.A. MCCLELLAND / M. HASLAM. - Art Deco. Ontstaan, ontwikkeling en opleving van deze decoratieve stijl.
R3268: KLEIN, JAN. - Nazomerreis van een motorrijder.
M2119: KLEIN, MANFRED/Y. SCHWEMER-SCHEDDIN/ERIK SPIEKERMANN. - Type & Typographers.
Y3529: KLEIN, F.H. - Drie Gedenkdagen voor Nederland. Met 2 Platen.
H7221: KLEIN ESSINK, D.B. EN THEO KURPERSHOEK. - Kennen en herkennen.
T3911: KLEINMAN, PHILIP (ED.). - World Advertising Review 1986/7, Modern Publicity Volume 55.
B6656: KLEINSCHMIDT, KARL. - Kurt Tucholsky sein Leben in Bildern.
T8296: KLEIST, HEINRICH VON. - Michael Kohlhaas.
Y0279: KLEIST, HEINRICH VON. - Novellen. Vertaling Frits Oomes en Pim Lukkenaer.
T7438: KLEMKE, WERNER. - Wat een tijd, wat een tijd!
L1481: KLERK, C.R. DE. - Vaderlandsche Nieuw Klassieke Beschouwingen.
T9811: KLERK, C.R. DE. - Van Doctor Kuyper, Meester Bilderdijk en Vader Cats.
L6097: KLERK, C.R. DE. - Liturgische poëzie. Een Violier-lezing.
R5030: KLERK, C.R. DE. - Sint Augustinus. Cultuurbeschouwingen. I. Tot Augustinus' schrijversleven. II. Erasmus als uitgever van Augustinus. III. Het gebed der alleenspraken van Augustinus. IV. 430 - 28 augustus - 1930: Sint Augustinus' Dies Natalis.
T1180: [VONDEL] KLERK, C.R. DE. - Vondels spelen: Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels Spelen.
T3053: KLERK, JOOST DE. - De weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad.
T0228: KLERK, J.F. DE. - Delfshaven en een Delfshavenaar. Korte beschrijving van de geboorteplaats, het leven en het standbeeld van Pieter Pieterszoon Hein. (eene lezing).
L5219: KLERKX, HENDRIKUS J.M. - Paul Bourget et ses idees litteraires.
H2202: KLESSE, BRIGITTE. - Glassammlung Helfried Krug. Deel II.
MK0157: KLEUKENS, CH. H. - Die Kunst der Letter.
B5109: [BOLLAND] KLEVER, W.N.A. - Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland.
R3736: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Zicht op Spinoza. Twintig tijdschetsen.
Y1538: KLEYKAMP, C. - De Kunst in Nood. 6e deel.
R8571: KLEYKAMP, C.G. EN LUC. WILLINK. - De kunst in nood. Een nationale uitgave tot steun aan de noodlijdende Nederlandsche beeldende kunstenaars, met medewerking van H. Majesteit de Koningin en tal van Nederlandsche kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, tooneelspelers.
Y1965: KLEYKAMP, C. - De kunst in nood. 5e deel.
Y3772: KLEYKAMP, C. - De Kunst in Nood. Derde deel.
H5948: KLIEMANN, HORST. - Korn, Mohn und Queke auf dem Acker des Buches.
T7792: KLIJN, C.H. - De stakingen in het havenbedrijf te Amsterdam.
T6287: KLIJNHOUT-MOERMAN, T. EN D.A. POSTEMA. - Lippe. Het stamland van Prins Bernhard.
R3800: [SPINOZA] KLIJNSMIT, A.J. - Spinoza and grammatical tradition. A lecture, delivered at Rijsburg, 11 May 1985.
L6580: KLIKSPAAN. - Studenten-typen.
B2591: [BROUWER] KLINGE, MARGRET (ED.). - Adriaen Brouwer / David Teniers the younger. A loan exhibition of paintings.
K0880: KLINGSPOR. - Museum Klingspor-Museum Offenbach.
L2036: KLINKENBERG, P. - De Restauratie 1815-1830. Cultuurgeschiedenis van West Europa.
B6683: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Tusschen sterren en steenen. Gedichten.
R1886: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Empedokles in ongenade. Gedichten.
R7942: KLINKENBERG, G.A. VAN. - Jaren met Marsman.
R4778: KLINKENBERG, P. - Socialistische opvoedings- en onderwijsdenkbeelden.
M0059: KLINKENBIJL, COR. - Diafragma. Gedichten.
H4534: KLINKHAMER, A.C. - Weten te zien, zien te weten.
B7760: KLOEK, J.J. - Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800. Proeve van historisch receptie-onderzoek. Deel I: Het onderzoek. Deel II: Bronnen, literatuurlijst en register.
T5344: KLOEK, WOUTER TH. - Een huishouden van Jan Steen,
K5456: KLOEKE, G.G. - Uitgave van 'Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia' (In Franse en Vlaamse Taal) In 1549 te Antwerpen verschenen.
L1227: KLOEKE, G.G. - Gezag en norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands.
K9072: KLOEKE, G.G. - Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van 'heeft'.
K9546: KLOEKE, G.G. - Deftige en gemeenzame taal.
L6769: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
T5663: KLOEKE, G.G. - De taalkundig-culturele kant van het annexatie-vraagstuk.
L9264: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
K9065: KLOEKE, G.G. - De Amsterdamsche Volkstaal voorheen en thans.
T2396: KLOKMAN, G.J. - De Geldersche Achterhoek.
T2397: KLOKMAN, G.J. - De Geldersche Achterhoek.
Y0420: KLOKMAN, EGBERT. - Klein vertoog. Gedichten.
L4684: KLOMP, HERMAN. - De terreinkeus van de Kievit. Vanellus Vanellus (L).
R2631: KLOMPMAKER, HENDRIK. - Studien over de geschiedenis van het kapitalisme.
L3022: KLOMPMAKER, H. - Handel in de Gouden Eeuw.
R8641: KLONNE, B.H. - Onze voorouders volgens de theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler.
R4567: KLONNE, B.H. - De gesubsidieerde Bijzondere School, onder de wet van 1878.
R6275: KLONNE, B.H. - Het wapen van Amsterdam.
B4206: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
H0418: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer.
H0421: KLOOS, WILLEM / JEANNE REYNEKE VAN STUWE. - Liefdesbrieven van juni 1898 tot 7 september 1899.
Y0874: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen.
W5070: KLOOS, WILLEM. - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie.
K6283: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen.
B5168: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
B5170: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten IV. Nieuwere literatuurgeschiedenis (IX).
M6888: KLOOS, WILLEM. - Verzen deel I.
B5293: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten V. Nieuwere literatuurgeschiedenis (X).
B6834: KLOOS, WILLEM. - poëzie en Proza.
R0245: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten VI. Nieuwere literatuurgeschiedenis (XI).
Y0872: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer.
R0989: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten II. Nieuwere literatuurgeschiedenis (VII).
H1187: KLOOS, WILLEM. - Okeanos-fragmenten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg en Harry G.M. Prick.
T1120: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Gevoelsbeschaving. Handboek voor huis- en gezelschapsleven.
H4719: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1904.
H8440: KLOOS, WILLEM. - Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met bloemlezing uit hun werken.
Y1475: KLOOSTER, OLGA VAN DER EN MICHEL BAKKER. - Het Nieuwe Werck. De Jordaan: Aan de voet van de Oude Wester...
T1208: KLOOSTER, W.G. - Bij de opening van het P.C. Hoofthuis.
R0141: KLOOSTER, W.G. - Zonder het genadige einde.
T5772: KLOOSTERMAN, A. - Critiek op De Openbare School van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
H8411: KLOOSTRA, KARIN. - Vruchtbeginsel. Verhalen.
R6541: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER. - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw.
T4858: KLOOT MEIJBURG, HERM. VAN DER. - De Nieuwe Kerk te Delft. Mausoleum van het Huis van Oranje. Met 18 afbeeldingen.
R4070: KLOPGEEST. - De Klopgeest: Gerrit Komrij: Oudejaarstoespraak 1974. Johan Diepstraten: Trolsky is moe van persmuskieten + vervolg. Louis Davids: Boffie. Thijs Kiekebelt: Bewijs uit het gerijmde. Hans Dorrestijn: Maandagmorgen. Willem Iependaal: Over De verteller verteld.
T6304: KLOSS, M. - De kamer-gymnastiek voor het vrouwelijk geslacht. Voor Nederland bewerkt door H.W. Bloem; met een voorberigt van G.A.N. Allebe. Voorzien van 26 houtsnede-figuren.
H3682: KLOSSOWSKI DE ROLA, STANISLAS. - The golden game. Alchemical engravings of the Seventeenth Century. With 533 illustrations.
K9461: KLOSTERBERG, BRIGITTE (ED.). - ABC-Buchlein und Bilderbibel. Kinder- und Jugendliteratur in Franckens Stiftungen.
T8979: KLOTERS, JACQUES. - In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp.
Y1668: KLOTERS, JACQUES EN KICK VAN DER VEER. - Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1958-1988.
L6115: KLUIT, M. ELISABETH. - Het Reveil in Nederland 1817 - 1854. Inleiding N. Japikse.
T9318: KLUITMAN, M.H. - 12 Mei 1874. Vier Liederen voor de Scholen op Vaderlandsche Wijzen.
Y1062: KLUITMAN, M.H. E.A. - De Mensch in betrekking tot de dieren. Schetsen en Tafereelen voor de Volksschool.
R4177: KLUUN. - Komt een vrouw bij de dokter.
T5352: KLUUN. - Klunen.
L7290: KLUUN. - De weduwnaar.
B4199: KLUYVER, A. - Verspreide opstellen.
R2553: KLUYVER, A. - Verspreide opstellen.
L0541: KLUYVER, A. - Het Nederlandsch en de wereldtalen.
L2710: KLUYVER, A. - Gissingen in verband met het woord Labberdaan.
K9548: KLUYVER, A. - Eenheid en verscheidenheid in de taal.
B6847: KLUYVER, A. - Levensbericht van Dr. J. te Winkel.
L2740: KLUYVER, A. - Over het woord Massicot als naam van eene verfstof.
L2741: KLUYVER, A. - Over de geschiedenis van het woord Gids.
L6806: KLUYVER, ALBERT. - Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan.
Y3463: KN, G. - Modern Nederlandsche Houtsneden. 5de Tentoonstelling uit het Prenten-Kabinet.
Y3506: KNAP W.G. ZOON, WILLEM. - Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching.
B7089: KNAP, HENRI. - De weg naar Peruwelz.
B9739: KNAP, HENRI. - Met alle respect. Een boekje voor de vrouw, voor de vrouw achter het stuur.
H1023: KNAP, HENRI. - Appels in het gras.
B6961: KNAP, HENRI. - Met voorbedachten rade.
B6962: KNAP, HENRI. - Het Knapste uit het dagboek. Samengesteld en ingeleid door L.C. Vrooland.
Y4688: KNAP W.G. ZOON, WILLEM. - Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching.
H6028: KNAPPE, K.A. - Dürer. Het volledige grafische werk.
R5738: KNAPPERT, H.E. - Van Oude Tijden. Schetsen uit Haarlem's verleden.
B9731: KNAPPERT, L. - Afscheidscollege. Leiden, 29 Mei 1933.
B7909: KNAPPERT, L. - Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw.
L5649: KNAPPERT, L. - Spectatoriale Vertoogen.
B2626: KNAPTON, JEAN HILARY & HEINZ SCHNEEWEISS. - Heute mich, morgen dich. Eine Geschichte.
T3211: KNAUS, C. - De Koffie-bereiding. Tweede deel Handboek voor de Koffiecultuur. Met 3 gekleurde platen en 51 figuren.
Y2916: KNAUSGARD, KARL OVE. - Schrijver. Mijn strijd 5. Uit het Noors vertaald door Marianne Molenaar.
W2947: KNECHT, COR. - Gedichten.
R0423: KNEL, J. - Nieuwe proletarische tactiek en zedenleer.
P2819: KNEPPELHOUT, J. - In den vreemde, reisverhaal. Ingel. M. Stapert-Eggen en Peter Zonneveld.
L6343: KNEPPELHOUT, J. - Opvoeding door vriendschap. Toegelicht door Marita Mathijsen & Frank Ligtvoet.
R8107: KNEPPELHOUT. ZONNEVELD, PETER VAN (RED.). - Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout t.g.v. de honderste sterfdag.
R8139: KNEPPELHOUT, J. - Over kunst.
H7952: KNIGHTS, CHARLES. C. - The business man's guide to printing.
K7500: KLEIJNTJENS. J. EN H. H. KNIPPENBERG. - Limburgsche Sagen. Met teekeningen door A.C. Ninaber van Eijben.
B4971: KNIPPENBERG, H. - Sintermertes vengelke.
T9346: KNIPPENBERG, H.H. - Reyer Anslo. Zijn leven en letterkundig werk.
T6766: KNIPPENBERG, H. - Hebt de kinderen lief! Sociologisch Vlugschrift.
B2393: KNIPPENBERG, W.H.TH. EN FRANS OUDEJANS. - Katholiek woordenboek.
R5817: KNIPPENBERG, H. - Dr. Michael Smiets herdacht.
H6463: KNIPPING, JOHN B. - Kersttaferelen in de Nederlandse schilderkunst.
T3157: KNIPPING, B. - Hoe kerstlegenden kwamen en gingen. Over de ontwikkeling van de kerstvoorstelling.
R8414: KNIPSCHEER, F.S. - Bijgeloof uit alle tijden II: Satansdienst.
Y2503: KNITEL, FR. - Louis Veuillot. De man en zijn werk. II.
Y1210: KNITEL, FR. - Louis Veuillot. De man en zijn werk.
R5878: KNOBEL, F.M. - Oostersche verpoozingen.
T8420: KNOL, HENK. - Houdbaar stof. Gedichten.
T8508: KNOL, HENK. - De overtijd. Gedichten.
T8509: KNOL, HENK. - Toch maar de tuin geruimd.
L8270: KNOL, D. - Ziekteverzekering zoals deze wordt uitgeoefend door de G.B.V.
Y2271: KNOOP, RENS VAN DER. - Twee mannen spreken elkaar onopgemerkt aan. Gedichten.
T4301: KNOOP, J.S.A.M. - De invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke functies.
T2566: KNOOP, HERM. - Een Theater in Dachau.
P2669: KNOPPER, HELEN. - In de kamer van Fien Kristal.
P2650: KNOPPER, HELEN. - Genderstrom.
P1605: KNOPPER, HELEN. - Osmose.
M9571: KNOPPER, HELEN. - Foto's geknipt voor dromen.
M2478: KNOPPER, HELEN. - Het geheim van de zwaan.
M4918: KNOPS, MATHIEU. (SAMENST.). - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg
T7148: KNORRINGA, H. - De straat. Spel in vier taferelen.
Y2738: KNOTS. - Knots. Blad voor Amsterdamse Jongeren. 1e jaargang 1952. nrs. 1 en 2.
K8487: KNSM. - Welkom bij de Koninklijke Nederlansche Stoomboot-Maatschappij N.V.
Y0020: KNUTTEL, P. - De reis naar het broodhuis. Eene kerstvertelling.
H4916: KNUTTEL, G. - Der Voghelen Sanck. Een oud lied verlucht door ....
Y0756: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero.
K2366: KNUTTEL, GERARD. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
H2693: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero.
T7580: KNUTTEL, G. - Jan Sluijters.
R1605: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero. Poeet en Amsterdammer.
T2042: KNUVELDER, LOUIS. - Zorgen om morgen. Een bundel opstellen.
L5791: KNUVELDER, LOUIS. - Pushkin.
K3361: KNUVELDER, GERARD. - Bouwers aan eigen cultuur. Letterkundige figuren.
K7565: KNUVELDER, GERARD. - Problemen der literatuurgeschiedschrijving.
B7054: KNUVELDER, GERARD. - Vijf en twintig jaar Nederlandse dichtkunst (1915-1940).
K3605: KNUVELDER, GERARD. - Liber Amicorum Dr. Gerard Knuvelder Aetate Sua LXX.
K3746: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de moderne Nederlandse Letterkunde.
K3805: KNUVELDER, GERARD. - Nederlandse letterkunde, schets van de geschiedenis.
L2484: KNUVELDER, GERARD. - Zwervers.
K3522: KNUVELDER, G.P.M. - Beknopt Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde.
B7443: KNUVELDER, GERARD. - Albert Verwey herdacht.
B4714: KNUVELDER, GERARD. - Bezuiden de Moerdijk. Problemen en verschijnselen.
T2381: KNUVELDER, GERARD. - Het rampjaar 1830.
H0520: KNUVELDER, GERARD. - Kitty en de mandarijntjes. Bevattende een aantal ietwat luchthartige, een aantal zeer ernstige en een aantal het midden daartussen houdende verhandelingen over schrijvers en hun eigenaardigheden.
T0812: KNUVELDER, GERARD. - Het rampjaar 1830.
B1809: KNUVELDER, GERARD. - Onachterhaalbre tijd. Vijftig jaar grasduinen in literatuur.
L2717: KNUVELDER, GERARD. - Het beeld van de Mens in enkele moderne Nederlandse romans (W.F. Hermans, H. Mulisch, Jos. Panhuijsen).
R0921: KNUVELDER, GERARD. - Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken.
R7776: KNUVELDER, GERARD. - Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken.
R1660: KNUVELDER, GERARD. - Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandse romans. (W.F. Hermans -H. Mulisch - Jos. Panhuijsen).
R7808: KNUVELDER, GERARD. - Stijn Streuvels.
K7897: KNUVELDER, GERARD. - Stijn Streuvels.
M1623: KOBAK, ANNETTE. - Isabelle, het leven van Isabelle Eberhardt. Vertaling Tinke Davids.
Y1842: KOBUS, J.D. - Rietcultuur en Suikerfabricatie in Engelsch-Indie.
W3169: KOCH, HERMAN. - Red ons, Maria Montanelli.
W8999: KOCH, A.G.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
L6051: KOCH, JOHANN A. - Studien over den tijd van Constantijn den Grooten.
T5537: KOCH, J.K. - Rijken en Armen.
T5061: KOCH, HERMAN. - Het diner.
Y5059: KOCH, H.CH. - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijk dagboek van Zuster Koch.
B9542: [MULTATULI] KOCK, W.H.W. DE. - Lebak en de Max Havelaar. Met een voorrede van J.H. Valckenier Kips.
T3919: KOCK, ERICH. - Unterdruckung und Widerstand 5 Jahre deutscher Besetzung in den Niederlanden 1940-1945.
T1892: KOCK, W.J. ( ED.). - Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek. Deel I. A-Z.
Y4408: KOCK, PAUL DE. / HENRY DE KOCK. - I: Un monsieur tres-tourmente. II: Les onze nuits de Jane. Confessions d'une jolie femme. III: Les petits chiens de ces dames. IV: Minette. 4 volumes.
Y0340: KOE, SALOMON S. DE. - Rouwklacht bij den dood van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nikolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Prins van Oranje, overleden te Parijs, 11 Juni 1879.
P1606: KOECK, PAUL. - Chinchilla's kweken. Roman.
L9949: KOECK, PAUL. - Le petit Belge. Een midaadroman.
L9965: KOECK, PAUL. - Berthold 1200.
L9974: KOECK, PAUL. - De celbezoeker.
L9975: KOECK, PAUL. - De koude persing.
K4891: KOECK, PAUL. - Het plantenoffensief.
B0010: KOECK, PAUL. - De bloedproever.
B0014: KOECK, PAUL. - De merkwaardige verrijzenis van Angel Arcadio Picasso.
L9596: KOECK, PAUL. - De gigolo.
K0705: KOECK, PAUL. - In vrije val. Verhalen.
K7801: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop een mens in de strijd voor het Socialisme.
L1294: KOEKEBAKKER, J. - Wetenschap in samenwerking.
P2037: KOEMAN, HENK. - Spreken of zwijgen. Gedichten.
R0838: KOENEN, M.J. EN J.F.P. VAN ANROOY. - Klassiek Handwoordenboekje.
K7029: KOENEN, MARIE. - Limburgsche verhalen.
K7030: KOENEN, MARIE. - Limburgsche verhalen.
H4911: KOENEN, LIESBETH / RIK SMITS. - Peptalk in het boekenbedrijf.
B5539: KOENEN, MARIE. - Egmond verhalen. Opgedragen aan de herleefde Sint-Adelberts-Abdij te Egmond-Binnen.
B0311: KOENEN, MARIE. - La sunkrono. (el: Sproken en Legenden Fabeloj Kaj Legendoj). el la nederlanda lingvo tradukis P. Ch. M. van de Vijver.
L2814: KOENEN, MARIE. - Breiz - Izel.
L4811: KOENEN, MARIE. - Davids overwinning. Openluchtspel met gesproken koren.
W8144: KOENEN, MARIE. - De korrel in de voor.
B1457: KOENEN, MIEKE. - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de Klassieke Oudheid.
K7326: KOENEN, MARIE. - Van wenschen en wonderen. Sprookjes en legenden.
R5101: KOENEN, MARIE. - St. Bonifacius: een herder van volken.
B6252: KOENEN, H.J. - Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp in leven Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland.
T7174: KOENEN, H.J. - Levensbericht van Mr. C.J. van Assen,
L3191: KOENEN, LIESBETH, RIK SMITS EN MANS KUIPERS. (ED.). - De keuken van Argus. Achter de schermen van de journalistiek.
L5583: KOENEN, H.J. - Redevoering over het aanbelang der beoefening van de klassieke letterkunde ook nog in onze dagen.
Y4095: DE ZEEUWSCHE KOERIER. - De Zeeuwsche Koerier. 44ste Jaargang, No. 3573. Maandag 3 Februari 1930.
Y4069: AMSTERDAMSCH BULLETIN DE KOERIER. - Extra bulletin. Hitler leeft nog in Zuid-Amerika. Nieuwe oorlogsvoorbereiding? Complot in Argentinie!
Y3802: BERLIJNSCHE KOERIER. - Berlijnsche Koerier. 1943- 1944 nrs. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 15 - 16- 17 -20.
B4428: KOERS, N.H. (RED.). - Vier eeuwen domineesland.
Y4912: KOERTS, H.J. - De vrijheid werd duur gekocht. Zuid-Celebes na de Japanse capitulatie.
L6258: KOESEN, JAN. - De kunst van boekverbranding.
M5863: KOESTLER, ARTHUR. - Reisjes van plezier. Een tragikomedie met proloog en epiloog vertaald door Therese Cornips.
R3867: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste verzameling.
Y3785: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Tweede verzameling.
T6370: KOETSVELD, C.EZ., C. VAN. - 's Levens Lente. Kinderliederen. Met gekleurde Plaatjes.
R3935: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
Y1135: KOETSVELD, C.E. VAN. - De Oude Thomas. Eerste leesboekje voor Christelijke Volks- en Armenscholen.
T0360: KOETSVELD, C.E. - De Christelijk-Historische Unie.
R3957: KOETSVELD, C.E. VAN. - Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwe schetsen en phantasien.
B7907: KOETSVELD, C.E. VAN. - Ideaal en werkelijkheid.
R7999: KOETSVELD, C.E. VAN. - Snippers van de schrijftafel.
P2164: KOEVOETS, PAMELA. - Ode.
M1712: KOEVOETS, PAMELA. - Schaduwboksen. Verhalen.
L6212: KOEVOETS, PAMELA. - Groot portret van het water. Met beeld van Mieke Gerritzen.
K1087: KOEVOETS, PAMELA. - Arme engelen.
Y3885: KOFF, J.W. DE. - Feestzang 12 Mei. 1849-1974. Wijze: De Koning Leev.
Y2437: KOGAN, MOISSY. - Moissy Kogan. Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag 1879 - 1942 - 1979.
L2616: KOHL-WEIGAND, FRANZ-JOSEF. (ED.). - Albert Weisgerber 1878 - 1915. Handzeichnungen und Aquarelle.
T9365: KOHL, W. - Die Niederlande und Westfalen im 16. Jahrhundert.
T2268: [WILDE] KOHL, NORBERT (ED.). - Oscar Wilde. Leben und Werk in Daten und Bildern. Mit einem Essay von Norbert Kohl.
R5806: KOHLER, W.C. - Los- en laadhoofd voor zeeschepen aan de De Ruyterkade te Amsterdam.
T2567: KOHLER, H.J. - Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks.
K2082: KOHNSTAMM, DOLPH & ELLY CASSEE (EDS.). - Nieuw Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
H5844: KOHNSTAMM, PH. - Psychologie van het ongeloof. No 3. Psychologie van het Anti-Semitisme.
T5388: KOHNSTAMM, CARLA EN JO LEYEN. - Laat een vrolijk lied ons zingen. Honderd teksten. Verzameld door Carla Kohnstamm met tekeningen van Jo Leyen.
T5824: KOHNSTAMM, CARLA. (RED.). - Het Signaal. no. 1-2. Jan. - Febr. 1947. Maandblad voor het Culturele Werk.
R5121: KOK, A.S. - Van Dichters en Schrijvers. Studien en schetsen van Nederlandsche Letterkunde. 1e en 2e stuk.
B9543: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
L2098: KOK, J. - Adriaen van Ostade als etser.
L2847: KOK, J.A. - Naar het absolute nulpunt. Voorwoord W.H. Keesom.
L4440: KOK, A.S.(ED.). - The Rainbow. English Poetry selected and arranged. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Four volumes in one.
Y2178: KOK, JACOBUS - Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
C1505: KOK, CHRISTIEN. - Oude maskers.
W3064: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
R4267: KOK, P. - Reclame-schilderen en -teekenen.
R0766: KOK, ANTONY. - Ik ben maar zelden goed bij stem.
L1269: KOK, J. - De Arte Formulas Praescribendi et Praeparandi.
B2280: KOK, WIM. (VOORW.). - De smalle marges. (Vijf Den-Uyl-lezingen).
B8374: KOKOSCHKA, OSKAR. - Homage to Kokoschka. Prints and Drawings lent by Reinhold, Count Bethusy-Huc.
Y2377: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (RED.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 8e jaargang 1903. Nr. 1-50.
Y5043: KOL, H.H. VAN. - De koloniale Mandaten en de Volkenbond.
R3851: KOL, H. VAN. - Weg met het opium.
Y2376: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (RED.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 7e jaargang 1902. Nr. 1-50.
R9785: KOL, NELLIE VAN. - Aphorismen. Verzameld door Johanna Dorre. Inleiding N. van Kol.
T0034: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (RED.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 11e jaargang 1906. Nr. 1-50.
Y1116: KOLB, C.F.A. EN M. HENRIQUES PIMENTEL. - Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen. Naar het Hoogduitsch bewerkt.
R7182: KOLB, C.F.A. EN M. HENRIQUES PIMENTEL. - Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen.
H6383: KOLBENHEYER, E.G. - Kerstverhalen. Vertaling Tony de Ridder.
T0096: [SPINOZA] KOLBENHEYER, E.G. - Amor Dei. Levensroman van Spinoza. Vertaling Theun de Vries.
P1958: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
R6670: KOLFF, G.H. VAN DER. - De moeilijkheden rondom het integratievraagstuk voor landen in versnelde sociaal-economische overgang.
T9996: KOLFF A.QZN., C. - Wat heeft de Nederlandsche Tabaks- en Sigarenindustrie van eene verhooging der Tabaksbelasting te verwachten?
R9064: KOLFF, A.H. VAN DER. - Schrijf het antwoord. Opgaven voor het hoofdrekenen voor de Lagere School. Zesde leerjaar.
W2031: KOLK, GEERT VAN DER. - De dansers. Drie novellen.
W2032: KOLK, GEERT VAN DER. - De nieuwe stad, verhalen.
R2744: KOLK, HERMAN. - Compenseren voor een taalstoornis.
L4752: KOLKERT, W.J. - Christelijk Middelbaar Onderwijs en Nederlandsche Letterkunde.
L8431: KOLKMAN, MARTEN. [K.H. HEEROMA]. - Sonnetten.
R7344: KOLKMEIJER, H.C. - Fabrieksarbeidsters. Bedrijfspsychologische factoren bij de vorming van het fabrieksmeisje in puberteit en adolescentie. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
Y0328: KOLLAARD, SANDER. - Stadium IV.
R6804: KOLLEWIJN, A.M. EN M.J. KOLLEWIJN. - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd. 1813-1913.
R5884: KOLLEWIJN, R.A. - Ueber den Einfluss des hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius.
K5996: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA. - Liefde van werkbijen. Vertaling S. Meisner en E. Wagenaar.
K5997: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA. - Een grote liefde. Vertaling Gerda Pancras.
Y4864: KOLMUS-DR VINK, TELMA. - Vlucht naar het vaderland.
T2964: KABOUTER-KOLONEL. - De kabouterkolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Defensie van de Oranje-Vrijstaat. Nr. 2.
Y3743: KOLONIAAL WEEKBLAD, HET. - Het Koloniaal weekblad. Orgaan der Vereeniging Oost en West. 31ste jaargang 1931. nrs: 9 - 10 - 29.
B9620: KOLTHEK JR., H. & J. OUDEGEEST. - Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de heeren H. Kolthek Jr. en J. Oudegeest gehouden op 20 december 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam.
T6924: KOLTHEK, H. - Militairisme, socialisme en roode legers.
T5236: KOLTHEK, H. - Het complot ontmaskerd of De taktiek der sociaal-demokraten.
R0544: KOLTHEK, H. - Moreele herbewapening en het vraagstuk van den grondeigendom. Open brief aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
T3551: KOM, A. DE. - Strijden ga ik.
Y4764: KOM, A. DE. - Wij slaven van Suriname. Met een voorwoord van de erven De Kom.
Y4222: DE KOMEET. - De Komeet. Donderdag 1 Februari 1917. Gewijd aan de belangen van Variete-Artisten, Kermisvakgenooten, Circus enz.
Y1416: VERDEDIGINGS-KOMITEIT. - Het Proces. Jamar, Longville, Luys, Mahlman.
R0284: KOMMA. - Literair tijdschrift. 3e jaargang nr. 3.
Y0622: KOMMUNISME. - A.S. de Leeuw: Wereldcongres K.I. Nico Rost en Jef Last: Henri Barbusse. G.J. van Munster: De Internationaal-Politieke Situatie. A. Struik: Proletarisch Humanisme. Hans Cramer: Over de taak van de Kommunistische Filmkritiek. Gerard Vanter: Nieuwe Publicaties.
Y4556: KOMMUNISME. - Kommunisme. Maandschrift voor Marxistische Leninistische Theorie en Practijk. 1e jaargang 1935. 1 t/m 12.
B9340: KOMRIJ, GERRIT. - Alles onecht. Keuze uit de gedichten.
T9962: KOMRIJ, GERRIT. - Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten. Gekozen en ingeleid door Victor Schiferli.
M9537: KOMRIJ, GERRIT. - Twee werelden. Werd vertaald in acht talen van de Europese Gemeenschap.
H3083: KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren.
M7649: KOMRIJ, GERRIT. - De muze in het kolenhok, over een gedicht van Holderlin.
H5803: KOMRIJ, GERRIT. - Komrij's patentwekker.
R1991: KOMRIJ, GERRIT. - Gesloten circuit. Gedichten.
M1156: KOMRIJ, GERRIT. - De moeder. Een bloemlezing door ...
M7417: KOMRIJ, GERRIT. - De Abele spelen. Bewerkt door....
T8270: KOMRIJ, GERRIT. - Averechts.
L1470: KOMRIJ, GERRIT (ED.). - Leesliefde in 100 & enige gedichten.
M3023: KOMRIJ, GERRIT. - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
L2081: KOMRIJ, GERRIT. - Fata morgana.
T8544: KOMRIJ, GERRIT. - Rook zonder vuur.
L2193: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen. Met een nawoord door Onno Blom.
T8395: KOMRIJ, GERRIT. - De Afrikaanse poëzie. 10 gedichten en een lexicon.
L0861: KOMRIJ, GERRIT. - Daar is het gat van de deur. Kritieken en Essays.
K6137: KOMRIJ, GERRIT. - The Comreigh Critter and other verse. Translated from the Dutch by Jacob Lowland pp.
L1131: KOMRIJ, GERRIT. - Dit helse moeras.
M0518: KOMRIJ, GERRIT. - Gesloten circuit. Gedichten.
T8545: KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren.
L2222: KOMRIJ, GERRIT. - Museumjournaal no 1. 1983. Kunstkritiek op Komrij. Foto Philip Mechanicus.
T8274: KOMRIJ, GERRIT. - Verwoest Arcadie.
B0623: KOMRIJ, GERRIT. - 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
B0628: KOMRIJ, GERRIT. - Kraaivanger.
B1505: KOMRIJ, GERRIT. - Op de planken. Burleske.
R1652: KOMRIJ, GERRIT. - Het Chemisch huwelijk. Tekstboek.
T8483: KOMRIJ, GERRIT. - Pagode, novelle.
K2604: KOMRIJ, GERRIT. (ED.). - Aan een droom vol weelde ontstegen. poëzie uit de Romantiek 1750-1850.
K6648: KOMRIJ, GERRIT. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
L0803: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemde melodieen. Een operalibretto.
L5180: KOMRIJ, GERRIT / JAN BERNARD MEINEN. - De Verschrikking.
T8458: KOMRIJ, GERRIT. - In de geest van de gieter. Aforismen en citaten samengesteld door Gerd de Ley.
K1583: KOMRIJ, GERRIT. - De moeder. Een bloemlezing door ...
B5007: KOMRIJ, GERRIT. - Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie.
L0756: KOMRIJ, GERRIT. - Lof der simpelheid.
L0786: KOMRIJ, GERRIT. - Niet te geloven. Een prieelgesprek.
K5926: KOMRIJ, GERRIT. - Over de bergen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18