Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
140: : - Lund och utställningen 1907.
14: : - Gyllene skattkammaren : Bearbetning från de på originalspråket i öfver en million exemplar spridda arbetena "Enquire within upon everysting". "The reason why," "Useful knowledge and daily wants" m.fl
136: : - Liederbuch für Berg - und Hüttenleute.
138: : - List of the Fossil Faunas of Sweden. P. III: Mesozoic.
145: : - Mikrobe - kultur i Bukarest. Opdagelser i det tyske gesandtskab, Fra officielle rumaenske dokumenter.
11: : - Et litet Hushålls Magazin , Eller Förråd Af Allehanda Besynnerliga Hushålls Försök och Wetenskaper.
9575: : - Working Papers in Logopedics and Phoniatrics 1 - 3.
149: : - Minnes - Album från Industri - & Slöjdutställningen i Malmö 1896.
148: : - Minnen. Tackningar af A. T.
154: : - Nalunaerutit sinerissame kujatdlarme misigssuissut pivdlugit 11. 1871 - 72 / Meddelelser vedkommende Forstanderfshaberne i Sydgrönland 11. 1872 - 72.
16: : - Kungl. Smålands Husarregementes historia.
165: : - Panorama de l´Oberland Bernois.
12402: - Instruction för Befattningsmännen och arbetsmanskapet wid Eldsläckningsanstalterna i Staden Lund.
11088: : - Dialektstudier udg. af Institut for Dansk Dialektforskning. Bind 2.
56: : - Emigrantskeppet Atlants undergång.
120: : - Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Huru Här i Riket bör förhållas , i anseende til then uti Italien, Holland , Nederländerne samt Schleswig och Hollstein inritade smittosamma Boskaps-siukdomen.
10004: - Den lille bilmekanikern.
12429: - MARINKALENDER 1942. 5:e årgången
227: : - Tumbo kyrka (Södermanland)
187: : - Sanct Pehr och Broder Lustig. En mycket nöjsam Historia om en Soldat , som länge wandrade omkring i werlden i sällskap med Sanct Pehr.
139: : - Lund och utställningen 1907.
12204: 160CARLSON , BENNY: - Staten som monster. Gustaf Cassels och Eli F. Heckschers syn på statens roll och tillväxt.
102: : - Jönköping.
11923: - Samling af trestämmiga sånger för mansröster. ( 1 - 3 ).
113: : - Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning Angående Boskaps siuka och Fänads Päst.
127: : - Kungslena kyrka (Västergötland)
10720: ---: - Mot fjärran land. Berömda svenska upptäckare.
119: : - Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Huru förhållas bör till förekommande af den på åtskillige Orter i Riket uppkomne Boskaps-Siukan och Fänads-Pesten.
32: : - Bears - Their Biology and Management. Papers of the Third International Conference On Bar Research and Management , Binghamton , N.Y. and Moscow , U.S.S.R. June 1974
9578: ---: - Blandinger til oplysning om dansk sprog i aeldre og nyere tid.Band 1.
117: : - Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Veterinair - Inrättningen i Stockholm.
233: : - Utan kock. En skepparhsitoria.
38: : - Bibliotheca Tiliana. Alte Jagbücher aus aller Welt. Ausstellkung au der Bibliothek Kurt Lindner in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
9919: - Kontrastiv Lingvistik i Danmark.
8955: : - Gävle stads hushålls- och bostadsundersökning år 1945. Nuvarande bostadsförhållanden och önskemål beträffande bostäderna i framtiden.
9411: : - Modern Japanese for University Students. Part I.
107: : - Kalmar domkyrka (Småland)
116: : - Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Djur - Läkare i Riket;
10817: : - Kongl. Maj:ts Nådige Resolution på Öfwer - Directeurens Jacob Faggots underdåninge Memorial , om nödwändigheten af en allmän Storskifts delning i Skåne.
10816: : - Kongl. Maj:ts Nåd. Förordning Om Spinneri - Slögden och Näringen i Riket , samt om nödige anstalter och medel til thess uphjelpande och förkofran.
11765: : - French / Francais. 7 books bound together in a solid halfcalf.
9793: ---: - Opuscula philologica / Mindre afhandlinger udgivne af det Philologisk-Historiske Samfund.
110: : - Köbenhavn 16 prospekter.
12373: : - Bilder från Gamla Hemlandet. En samling vyer från Stockholm och dess Uttällning samt Sveriges olika landskap , jemte bekrifvande text.
202: : - Stockholms hamn.
133: : - Leksand.
11256: ---: - Vintervy från Östervåg. Illustrerad kalender för 1911. Tredje årgången.
114: : - Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning om hwad , i händelse af yppad smittsam sjukdom hos djuren , aikttagas bör.
9401: - Gärsnäs 1893 - 1943.
9402: - Sommerturer i Norge 1926.
111: : - Köbenhavns Sporvejes linienet 1935.
109: : - Kejsar Octavanius.
66: : - Fem andeliga Wisor. : Den förlorade Sonen / Hildas Dufwa / Trones Lampa / Gången till Himmelen / Yttersta Dagen.
21: : - " Stormakten Stål ". Översättning från ett tyskt manuskript.
225: : - Trollhättan.
9007: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1858.
9008: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1861.
10819: ---: - Nouveau dictionnaire militaire.
198: : - Souvenir de la Suisse. Oberland bernoise.
8296: : - Die Noten der Deutschen Bundesbank.
8297: : - Förslag till Kyrko-Sånger För Swenska Församlingen.
8298: : - Från Lundagård och Helgonabacken. Lundensisk Studentkalender.
8299: : - Nanna. Toilette - kalender för damer.
8301: : - Posthandboken 1977. 56:e årgången.
8304: ---: - Håndbok over Norges Frimerker 1855 - 1955. Del II: 1886 - 1955.
230: : - Twå mycket nöjsamma Historier. Den första: Röfware - Brudgummen. Den andra: En besynnerlig händelse om en piga och en dräng som hade älskog till hwarandra.
12320: - Doktor Tartaglia. Operett med dans i två akter. Bearbetning efter fransyska pjesen " L´eau merveilleuse ".
193: : - Skönstorps kyrka (Västergötland)
1233: 11233BERGSTEDT , CARL FREDR.: - De vi et indole mythi Oedipici ex dramatis Graecorum repetiti I - III.
12305: - Hemligheterna på andra sidan griften , ller huru ser det ut i evigheten ?
22: : - Abrakadbra. En utvald samling " lyckade " svenska stilprof på vers och prosa af J- Bager , H.N. Riis och Sophie Bager med flera " klassiska " författare.
221: : - Till Svenska Röda Stjärnans Veterinärambulans !
213: : - Svenska Sago-Boken. En utvald samling af de mäst bekanta svenska folksagorna.
226: : - Trollhättans kyrka (Västergötland)
214: : - Sveriges förhållande till Danmark och Norge under krigsåren. Redogörelser avgivna till den svenska utrikesnämnden av ministern för utrikews ärernden 1941 - 1945.
10449: : - Skol - Anekdoter eller qvicka och löjliga Infall , träffande Ordlekar , och skämtsamma Yttranden.
204: : - Stockholms stadshus.
163: : - Oregon´s Famous Columbia River Highway. A descriptive View Book in colors reproducing from actual photographs thr most prominent views of America´s now most famous and featured highway.
11252: : - Småländska Hembygdsböcker 1 - 20.
11251: : - Les 31 seances de la commune de Paris ( Paris 1871 ).
8087: - Kloverbladet. En Festgave for de modnere Ungdomn ineholdende Fortaellinger og Eventyr af Amalia Schop0pe Lind Reinhardt og Ed. Janinsky.
158: : - Norsk Folkemuseum.
101: : - Jokkmokks kapell i lappmarken (Lappland)
151: : - Minut - Prislista för Skånes Färghandlares Förening Nov./Dec. 1930..
135: : - Levnadsteckningar över Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens ledamöter. Band 8.
12358: - Trollflöjten . Skådespel med sång i fyra akter, Musiken av Mozart.
10719: ---: - Grundede Overbeviisninger og Giendrivelser til Pasquillanterne over Hans Kongelige Höjhed Kronprinsens Giftermaal.
209: : - Suomi / Finland.
10721: ---: - Tacksägelse För Finska Arméens Seger öfwer de Ryska Troupperne wid Rewolax
10722: ---: - Tacksägelse I anledning af Finska Arméens Seger öfwer den Ryske wid Lappo i Wasa Län.
232: : - Upsala domkyrka
11942: : - les Prix Nobel 1981.
153: : - München.
92: : - Hur man arbetar i utlandet. Skildring af arbetsintensitet och arbetsledning i flere europeiske länder samt Nordamerikas Förenta Stater. Bearbetning af bref till Aftoinbladet fvrån utsända korrespondenter
91: : - Hököpinge kyrka i Skåne
84: : - Hamburg.
161: : - Örberga kyrka (Östergötland)
73: : - Folksägner från Småland & Östergötland. Rike Jon i Gällstad ( En lefnadsteckning från Östergötland I. Tvenne roliga kärleksbref m. m. skrattretande från Småland. Dels upptecknade och dels samlade af Pelles.
58: : - En alldeles ny och märkwärdig Historia om Drottningen och Bondlickan eller ombytet är icke alltid förnöjande. Derefter: Efterlysningen.
555: ---: - Type for Books. A Designer´s Manual.
49: : - De templo et paroecia Weckholmiensi I.
50: : - Den lilla Hjelpredan i Metersystemet vid inköp af förnödenheter å Salutorg och Handelsbodar.
52: : - Der Harz.
51: : - Den underbara drömtydaren är den nyaste och tillförlitligaste drömboken ... : Därjämte en förteckning över Tycho Brahe-dagarna samt anvisning att spå i kort och kortfattad planetbok
557: ---: - Wien. Neuester Führer und Wegweiser mit sämtl. Strassen,Gassen u.Plätzen...
554: ---: - Tusen och en natt 1 - 6 + Supplement 1 - 2.
552: ---: - Sjöfolkets ställning vid avmänstring m.m.
553: ---: - TB. Stockholms Transport- och Bogserings Aktiebolag 1870 - 1945.
551: ---: - Reise-Handbuch für die christliche Familie.
550: ---: - Kina. Land och folk, skildradt efter de bästa källor.
55: : - Dresden und die Sächsich - Böhmische Schweiz in 30 Bilderns nach der Natur aufgenommen.
548: ---: - Dyalogus Creaturarum Moralizatus / Skapelsens sedelärande Samtal.
549: ---: - Gotlands restanser 1660 med samtida kommentarer...Samt Skatteavkortningar 1662..
54: : - Die in organischen r Substanz erhaltenen Mikrofossilen des baltisechen Kreidefeuersteins mit einem sedimentpetrogrfaphischen und stratigraphischen Anhang.
545: ---: - Bruxelles.
546: ---: - Dikter utgifna af Fornnordiska förbundet vid Norrköpings Högre Elementarläroverk.
547: ---: - Dikter, utgifna af Fornnordiska Förbundet vid Norrköpings Högre Elementarläroverk.
59: : - En märkwärdig Historia om den elaka Hustrun och Djefwulen.
6: : - Bruna boken om riksdagsbrand och Hitlerterror.
60: : - En ny märkwärdig Historia om Lille - Pytt.
61: : - En ny och mycket Nöjsam Historia om Trollflaskorna. Irländsk sannsaga.
62: : - En Resandes Judes Bref från forntiden...Öfwersättning.
64: : - Englands grepp efter Norge. Urval ur den IV officiella tyska Vita boken.
71: : - Finlands rätt och zarens manifest af den13 februari 1899. Några blad ur en liten nations kamp för sitt lif.
63: : - En Swärjares Bön , eller Förklaring öfwer hans Eder.
77: : - Från Lundagård och Helgonabacken. Vårkalender.
67: : - Fem kupletter: 1: En lustig bal. 2: Kometvisan. 3: Hemma är bäst. 4: Rullskridskovisa. 5: Pelle och Lisa.
112: : - Koge Bog: Indeholdendis et hundrade förnödene stycker , Som ere / om Brygning / Bagning / Kogen / Brendevij oc Moöd at berede.....Som tilförn icke paa vort Danske Sprock udi Tryk er udgaven.
68: : - Festskrift i Anledninbg af Den Naturhistoriske Forenings Bestaaen fra 1833 - 1883.
7: : - De nordiska ländernas statsråd. Studier över deras sociala sammansättning.
69: : - Filipstad.
72: : - FLORA. Toilett - Kalender för 1864. Åttonde årgången.
78: : - Från Lundagård och Helgonabacken. Vårkalender.
79: : - Franckreichs in Norden zerstobne Alliance, Oder die, in puncto Holsteinischer Affairen, Derselben Cron aufs neue gedrehete Nase. Worin[n]en viel notable particularitäten, so wol von dieser Alliance, und denen Messures, als von der Holstein-Gottorffis
8: : - Den Heliga Genoveva af Drabant. En af de swåraste lidanden hemsökt ädel qwinna.
80: : - Göta Kanal och Trollhättan. 12 vyer med karta.
81: : - Göteborg.
82: : - Göteborgs domkyrka
83: : - Griechische Atomisten. Texte und Kommentarer zum materialistischen Denken der Antike.
85: : - Handlingar rörande Prästmötet i Lund 1795.
86: : - Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm
87: : - Hemslöjdskommittens betänkande avgivet den 10 december 1917. Del I: Huvudbetänkande och förslag , översikt av den svenska hemslöjdens historia , den svenska hemslöjdens ortskaraktärer , hemslöjden i utlandet.
88: : - Historisk Almanach för Fruntimmer 1840
8948: - Die Werke der Vereinigten Gummiwaren - Fabriken , vormals Maier J. N. Reithoffer , Harburg - Wien , in Harburg , Wimpassing und Linden - Hannover...
89: : - Historiska Prästhistorier. Pennteckningar af HUGIN.
9: : - En ny och mycket rolig Historia om En Åsnas lyckka. Derefter: Uppå hafwet. Wid femton års ålder blef stugan mig trång.
90: : - Hof - Calender för året 1789. Till Stockholms Horizont... Innehåller Konungars och Prinsars Födelse - Dagar , de förnämste Ämbetsmän....
93: : - Husaby kyrka (Västergötland)
94: : - Huskvarna Kuvert med 10 fotografiska vyer.
95: : - Illustrerad Jernvägs Karta Malmö - Nässjö.
97: : - Instruktion för mönstringsförrättare jämte författningssamling m.m.
98: : - Instruktions - Punkter för Artillerister. Af General - Fälttygmästaren och Chefen för Artilleriet fastställde den 16 November 1831.
99: : - Ísland - Iceland. Stuttlysing á landi og pjöd , atvinnuvegum m.m. / Iceland. A brief account of the country and the people , inudstries etc.
48: : - Chicago of to day. Fifty colored vews of Chaicao.
43: : - Bro kyrka (Gotland)
42: : - Bookbinding in America 1680 - 1910. From the collection of Frederick E. Maser.
36: : - Berner Oberland Brünig - Route.
9244: - Gökarnas Krönike - Bok 1892 - 1917.
12430: - MARINKALENDER 1950 , 1964 , 1967 och 1972
9687: : - Proceedings of the 7th Ruder Boskovics Institute´s Internationl Summer Conference " Chemistry of Solid / Liquid Interfaces and the International Symposia The Electrochemistry of the Doible Layer.
211: : - Sveda Poemaro tradukis : Magda Carlsson.
212: : - Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv. Betänkande från flyktingpolitiska kommittén.
8998: ---: - Sweriges och Norriges Calender för år 1824.
180: : - Rone kyrka på Gotland
10815: : - Kongl. Maj:ts Nåd. Förordning Angående Wissa Praemier på fullgoda Får.
10814: : - Kongl. Maj:ts Förnyade Nådige Taxa, Hwarefter Landt-Tullen och Accisen kommer at upbäras.
124: : - Kongl. Sundhets Collegii Underättelse Genom Hwad Kännemärken Siukdomar , så hoos den större , som mindre Fänaden , säkrast igenkännas ; hwarefter Wederbörande sig rätta kunna.
118: : - Kongl. Maj:ts Nådiga RESOLUTION Öfwer The af Krigsbefälet...under thenna påstående Riks - dag , andragne uinderdånige Beswär; gifwen Stockholm...2o. Febuarii 1739.
12024: : - Dig Betros Österns Vishet.
12025: : - Kongl.Maj:ts Nådige Förordningen , huruledes med upbörden af Prästerättigheterne i Österbottn skal förhållas.
12026: : - Vid lilla Emmas död. Den 7 April 1850.
8545: : - Tylöskogens och Tivedens floror.
223: : - Trenne nöjsamma och märkliga historier. I: Prinsessan Snövit. II: Jerusalems skomakare... III: Viborgska smällen.
182: : - Roskilde Domkirke.
183: : - S:t Clara kyrka i Stockholm
197: : - Solna kyrka (Uppland)
10657: ---: - Tacksägelse I anledning af Finska Arméens Seger öfwer den Ryske wid Lappo i Wasa Län.
27: : - Askungen.
41: : - Blaren. Illustrerad komisk kalender.
9397: - Italienska kastanjer.
244: : - Wien.
241: : - Wåmbs kyrka (Västergötland)
108: : - Karlsruhe.
10368: ---: - Historik över Likbärarelaget Enigheten i Malmö 1729 - 1929.
10369: ---: - Ordinare Klubben. De Lediga Onsdagarnes Historia.
11427: - Öfversiktskarta öfver Finland i skalan I: 2.000.000 med specialkarta öfver Åland i skalan 1:400.000..
46: : - Capri.
179: : - Rim - Tusse. 220 deviser till Julklappar, till största delen av skämtsamt innehåll. En liten hjelpred på Julafton under värsta brådskan.
76: : - Fortuna, eller nyeste og fuldstændigste Drømme- og Lotteri-Bog. Indhold : 1. De halvfemsindstyve Numere forklarede efter den romanske Betydning. - 2.Grev von Pembrocke''s Cabala ( med Forklaring ). -3. Den erfarne italienske Stjernetyder Rotilii ...
181: : - Ronneby.
11313: : - Teknik för alla, Uppsatser i teknikhistoria
10941: : - Lunds Akademis Katalog för Vår-teminen 1835.
11090: : - Dialektstudier udg. af Institut for Dansk Dialektforskning. Bind 4:1-2 + biagor..
10899: : - Landskrona nya stad. Bevarinngsplan del 1.Inventeringsoch saneringskommitén.
10583: : - Förhandlingar å det elfte Nordiska juristmötet i Stockholm den 28., 29 och 30 augusti 1919.
10584: : - Forhandlingerne paa det syvende nordiske Juristmöde i Kjöbenhavan den 28, 29 og 30 August 1890..
10585: : - Traveller´s Club i Malmö 1936 - 946.
10588: ---: - Kinda och Ydre domsaga. Ett bildgalleri till Häradshövdingen C. H. G. Cedershiöld 6/4 1939.
201: : - Stockholm - staden vid vattnen / the city of shimmering water.
205: : - Stora Karlsö 1880-1980. En minnesskrift.
206: : - Stralsund.
10123: - Möen. 10 10 udvalgte billeder
224: : - Trollhättan.
10424: - Petter Svamptrolls bröllopsresa.. Sago och målaarboken..
10418: : - Lectur i regnväder eller Samling av 300 nya Anedoter.
144: : - Menniskohjertat , Ett Herrans Tempel eller Djefvulens bostad. För rätte och troende christne frastäldt utio Tio Bilder.
164: : - Östra Skrukeby kyrka (Östergötland)
10784: : - CRESCENTBOKEN 1941.
10785: : - Handlingar rörande rigtningen för stam- och tvärbana i Norrland.
23: : - Album der sächs. - böhm. Schweiz in feinster Kupfertiefdruck Ausführung.
47: : - Carlskrona.
8265: - Svenska järnstämplar. Sammanställda efter Kungl. Patent och registreringsverket upplaga från 1918..
9989: - Festens bok för bokens fest den första decedmber 1932.
4: : - Berättelse om Per på Berget och hans Skatt.
10365: : - Katalog öfver Karolinska Katedral - Skolan i Lund HT 1886 t.o.m. VT 1895.
10366: : - Svensk biblioteksmatrikel 1966.
130: : - Läsning för Sweriges Allmoge 1 -. 4.
40: : - Björkeberga kyrka (Östergötland)
173: : - Pumpteknik.
12517: : - Leipzig
29: : - Bad Pistyan , Tschechoslovakei. Seiy Jahrhunderten anerkannte 67oC.Thermalschlamquellen gegen Gicht , Theumathismus , Ischias.
184: : - S:t Olai kyrka i Norrköping (Östergötland)
194: : - Socialistiska Partiets Politiska Aktionsprogram
9000: ---: - Sweriges och Norriges Calender för år 1856.
8999: ---: - Sweriges och Norriges Calender för år 1855.
74: : - För tillfället Texter på vers och prosa.
57: : - En alldeles ny och märkwärdig Historia om Drottningen och Bondflickan, eller ombytet är icke alltid förnöjande. Derefter: Efterlysningen.
17: : - Nöjsamma Gåtor och Swar , att läsa wid ledige stunder ,hwarmed nöje och munterhet i et sällskap kan winna.
170: : - Praktisk och kemisk tvättbok, eller det allranyaste sättet att genom så kallad konsttvättning sjelf kunna tvätta alla slags Siden-, Ylle- och Linnetyger , samt borttagning af Fukt- , Rost-, och Bläck- , Frukt- och Oljefärgsfläckar m. fl......
33: : - Behagens döttrar. Spridda blad från skönhetens och konstens rike.
31: : - Barnens Tidning.
20: : - Trenne otroligt roliga och wackra Wisor. Den första: Handels -Wisa. Den andra: En ny drryckeswisa. Den tredje: Amanda och Herman..
2: : - " Kokbok ".
10654: ---: - Grundede Overbeviisninger og Giendrivelser til Pasquillanterne over Hans Kongelige Höjhed Kronprinsens Giftermaal.
10655: ---: - Mot fjärran land. Berömda svenska upptäckare.
192: : - Skånska Hushålls - Föreningsn Handlingar N:o 2 , 1858.
178: : - Riddarholmskyrkan i Stockholm
240: : - Visby minne.
237: : - Vattenregleringarna i Jämtland i kritisk belysning.
134: : - Levnadsteckningar över Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens ledamöter. Band 7:1 - 2.
11760: : - Kongl. Vetenskaps Akademiens Nya Handlingar, Tom XXXII. För 1811 ( Janruari - ;Mars ).
8544: : - Coptica I - V . Consilio et impensis Instituti Rask - Oerstediani edita.
11255: ---: - Kongl. Maij:tz och Rijksens Cammerrådh. Ett trehundraårsminne 1613 18. april 1913.
5: : - Brazil the Land of Rubber at the Third International Rubber and Allied Trades Exhibition New York 1912.
11940: - Sex Nya Wisor.
53: : - Det inre af Wreta klosters kyrka (Östergötland)
172: : - Publication Angående The på Seeland , Jutland och Fyen , samt flere orter yppade smittosamma Boskaps-siuka.
9001: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1833.
9002: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1838.
9003: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1851.
9004: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1851.
9005: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1852.
9006: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1852.
106: : - Kallstads kyrka (Östergötland)
11740: - Portföljen. Album för År 1858.
34: : - Berättelse om Per på Berget och hans Skatt.
10786: : - Tal , hållne i Kongl. KrigsVetenskaps-Akademien åren 1825 och 1826.
10787: : - Taxa , för Tull - afgifternes utgörande på inkommande och Utgående Waror , samt Transito - afgiften , ifrån den 1. Januraii 1825 , af Kongl. Maj:t i Nåder gillad och fastställd den 2. December 1824.
10: : - En öfwermåttan rolig Saga om Mästerkatten eller Katten i stöflar.
10656: ---: - Tacksägelse För Finska Arméens Seger öfwer de Ryska Troupperne wid Rewolax
191: : - Skånska Hushålls - Föreningsn Handlingar N:o 1 , 1858.
169: : - Polar Bears. Proceedings of the Ninth Working Meeting of the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group August 1985.
152: : - Möen.
219: : - Thorsåkers kyrka i Gestrikland
37: : - Beskrifning på the i Wester - Norrland år 1751 gångbare Häste - Siukan , Samt the Botemedel Theremot blifwit brukade.
9360: - Historiska anekdoter om Napoleon.
45: : - Bullerbybarnens Första Kokbok.
11663: - Fem, omvexlande glaada och sorgliga Visor.
11670: - Allmänna Journalen ,Måndagen den 27 Junii 1818.
7997: : - Papiri Milanesi. P. I: Collezione Jacovelli - Vita.
8668: - Die Flaggen der Kriegs - und Handels - Marinen aller Staaten der Erde...nebst den Signalflaggen , sowe einer Dartellung der Landesfarben von Sämtlichen europäischen Staaten.
115: : - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse , rörande wissa föreskrifter , i afseende på Djurläkares tillsättande och tjensteutöfning m.m.
8734: - Die Schwebebahn Barmen - Elberfeld - Vohwinkel. 10 Karten der bemerkenswertesten Punkt in brauner Stahlstich - Ausführung.
12374: : - Katalog över statliga ransoneingskort.
210: : - Suomi / Finland.
10813: : - Kongl. Maj:Ts Förnyade Nådiga FÖRBUD Emot Facklors nyttjande så i Städer som på Landsbygden.
105: : - Kalender för Barn , på Vers och Prosa. 1832.
228: : - Tvenne Berättelser. Den första: Ett äfventyr bland Amerikas vildar... Den andra: Jonas Petters frieri till Kajsa.
199: : - Stadgar för Skånska Studerande Natiionen vid Lunds Universtet.
10118: : - Gud taler i Dag gennem Profeten Ezekiel. Af E. J. G.
8956: : - Valbo socken 1898 -1937. Några drag ur en svensk sockens historia under fyra decennier
35: : - Berlin - Historische Ansichten.
231: : - Twenne roliga och högst märkwärdiga Historier om Sjelfdukande bordet , Gullåsnan och Dansande Knölpåken, samt Flickan som kunde spinna guld utaf ler och långhalm , jemte några roliga wisor.
246: : - Yearbook of the Khedivial Agricultural Society , Cauro, 1906.
247: : - Ytterby kyrka i Bohuslän
10538: - Lefnadsteckningar öfver ( senare : Levnadsteckningar över )Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens efter år 1854 aflidna ledamöter. Ban 1 - 6.
11314: : - Utdrag Utur alla ifrån den 19 Augusti utkomne Publique Handlingar , Placater ,Förordningar , Resolutioner och Publicationer , Som Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning...angå. Tionde delen, til 1776 års slut.
137: : - Lillkyrka kyrka (Östergötland)
9395: - Kinas klassiska operensemble.
141: : - Lunds diomkyrkas jubelfest denm 1 och 2 september 1845.
44: : - Bucolici graeci.
129: : - Lärobok om karte - teckenoch fältmätning af Kongl. Maj:t för Arméns underbefäls - skolor gillad och stadsfälld genom Nådiga General - Order den18 Maj 1868.
100: : - Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll I - II.
39: : - Biet. Litterär kalender med bidrag från inhemske författare.
103: : - Jöns Qwickers Alamancha. Brukbar i alla år.
8525: : - Trettio år 1905 - 1935. Minnesskrift utgiven av Värmlands Socialdemokratiska partidistrikt.
8524: : - Aufbruch und Krise des Funktionalismus. Bauen und Wohnen in Schweden 1930 -80.
9166: : - Mary of Nimmegen.
189: : - Skaldernas bästa om kvinnan och kärleken. En samling verkligt sällsynta och eftersökta erotiska dikter av våra främsta fördomsfria skalder.
75: : - Förteckning öfver Skånska Nationens Boksamling + dito, 2:a upplagan + supplement + dito, 3:e upplagan.
10304: - Instruction hwarefter Wederbörrande haffwa sig at rätta wid wekställghetenn af den dem updragne besigtning och inventering öfwer alla Ekar och Bokar samt Maste -träd på Krono - samt Kronor - skattehemmans ägor uti..... Län.
121: : - Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegii Kundgörelse , Om Straffets skjärpande för then , som finnes wållande till Boskaps-Sjukans utspridande.
195: : - Söderköpings kyrka (Östergötland)
238: : - Verkehrsbuch deutscher Einsenbahnen 1 - 6.
176: : - Rejsehaandbogen Danmark.
236: : - Västerås.
104: : - Kaga kyrka (Östergötland)
11089: : - Dialektstudier udg. af Institut for Dansk Dialektforskning. Bind 3.
188: : - Scenic Views Along The Overland Route in Color.
156: : - Normer och normlöshet. Essäer om skolmoral och samhällsmoral.
128: : - L´Albanie - pays de tourisme .
239: : - Violinboken. 300 melodier samlade , arrangerade och progressivt ordnade för violinskola.
11678: : - Ett besök vid Husqvarna Velocipedfabrik jämte några ord om velocipedens och velocipedindustriens utveckling. af L. W,
28: : - Åtskilliga sätt att underhjelpa Nötkreaturens utfodring då hö- och halmtillgångarne äro knappa.
11901: - Blå Fogel.En ganska nöjsam historia om Prinsessan Mariana och Prins Am... / Samt ett lustigt Bröllops - Tal.
132: : - Lek och allvar. ( Sånger för barn ). Sjunde samlingen.
126: : - Kungiörelse Angående Then nu i Jutland yppade Boskaps Siukdomen.
544: ---: - Biografier om Napoleons berömdaste Generaler jemte Kronologisk tabell öfver de märkvärdigaste händelser ur Napoleons lefnad.
12321: : - Advokaten Pathelin. Komisk operett i en akt.
12322: - Barberaren i Sevilla eller den fruktlösa försigtigheten. Opera - comique i fyra akter.
9664: - Danske Messeböger fra reformationstiden.
235: : - Varnhems kyrka (Västergötland)
11172: : - Proceedings of Umeå Student Conference on Design and Use of it. SPD -04.04, Autumn 2004.
12003: - Falun.
222: : - Tre vackra visor tryckta i går. Ringdals klippa / Amanda och Herman / Karnes visa.
11126: : - Göteborgs hamn / Port of Gothenburg.
11764: : - Sverige - Tyskland. Festskrift utgiven med anledning av femårsdagen för Riksfäreningen Sverige - Tysklands grundande 14 december 1937.
242: : - Wår herres och frälsares Jesu Christi Barndoms - Bok, tillika med en liten historisk underrättelse om Joakim och Anna , af hwad slägt de äro födde; äfvanledes om deras Dotter Jungfru Maria , hennes Barndom och Lefwerne.
10042: ---: - Klinisches Recept - Taschenbuch für praktische Aerzte. Sammlung der an den Wiener Kliniken gebräuchlichen und bewährtesten Heilformen.
65: : - Engsö kyrka (Västmanland)
12007: - Kongl. Maj:ts Förnyade Hammarssmeds Ordning..
9574: : - Slavica Lundensia 1 - 5.
8632: - Sverige. Illustrerad handbok för resande. Och dejemte ett minne för dem som besökt landet. Del II: Dalarna och Norrland..
3: : - Allevard - les - Bains.
30: : - Balingsta kyrka i Upland
11714: : - Bärnsten Guldet från Ötersjön / Burszteyn Zloto Baltyku.
125: : - Kristianstad.
245: : - Winköls kyrka (Västergötland)
24: : - Almanach Prophétique , Pittoresqué et Utile pour 1857.
12403: - Ordning vid Upsala Un9iversi6tets jubelfest 1877.
190: : - Skånes Calender År 1840.
229: : - Tvenne Berättelser. Den första: Ett äfventyr bland Amerikas vildar... Den andra: Jonas Petters frieri till Kajsa.
177: : - Resa genom Tyskland.
157: : - Norsk Folkebibliothek. Tillaeg til " Verdens Gang ". Femtende Bind, I. Storthinget 1886 - 88.
11239: - Lunds Fastighetskalender 1971.
155: : - Niagara Falls.
171: : - Prinsessan Törnrosa. Sagobok med bilder.
167: : - Petrikyrkan i Malmö
175: : - Reineke der Fuchs.
215: : - Telefonen Årgång 1 - 2. Illustrerad ungkarlskalender.
196: : - Sollefteå - utställningen " Ådalen ger " 15 juli - 10 augusti 1952.
8069: - Vyer från Skåne.
11315: : - Utdrag Utur alla ifrån1767 ¨års slut utkomne Publique Handlingar , Placater ,Förordningar , Resolutioner och Publicationer , Som Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning...angå. Nionde delen, til Regements Förändringen 1772.
159: : - Ny böne-bok, innehållande undervisning om bönen; jemte morgon- och aftonböner, nattvardsböner... utvalda utur flera utmärkta författares skrifter, såsom Wallin, Franzén, Rogberg, Hagberg, Thomander, Gagner, Hedrén, Afzelius, Grafström
217: : - Theater -- Almanach för År 1832. Med en planche.
200: : - Stenkyrke kyrka på Gotland
243: : - Wexiö domkyrka
216: : - The Horrors of Wittenberg. Officlal Report to the British Governement.
160: : - Om flygning och luftsegling.
220: : - Three Little Kittens Nursery Rhymes.
150: : - Minut - Prislista för Skånes Färghandlares Förening Nov./Dec. 1927.
131: : - Leipzig Original - Radierungen. von Prof, J. Seyer , Albr. Bruck & Karl Schulz.
207: : - Strengnäs domkyrka (Södermanland)
203: : - Stockholms Stadshus
234: : - Vade - Mecum Antibolchévique.
11763: : - Svenk Plutark för Ungdom.
142: : - Lycksalighetens Ö. En Allegorisk , Romantisk Berättelse , som wisar Lyckans obeständighet i denna werlden.
168: : - Poisonous Snakes of the World. A Manual for Use by U. S. Amphibious Forces.
122: : - Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning Om Boskaps siukans hämmande.
123: : - Kongl. Quarantaines - Commisionens i Stockholm Kungörelse om tillåtelse att från Finland införa saltadt kött och fläsk.
15: : - Kokinstruktion fasställd 1923,
162: : - Ordnings - Stadga för Handels - Societeten i Malmö.
11605: : - Sverige - Tyskland. Festskrift utgiven med anledning av Femårsdagen för Riksföreningen Sverige - Tysklands g4undande 14 dec, 1937.
186: : - Salzburg und seine Umgebung.
143: : - Malmö.
208: : - Suomen kiellestä Neljä Wirttä. ( Lentokirjojo Rahwaalle 1 ).
11943: : - Mose och Lambsens Wisor.
10248: ---: - Gestrike - Helsinge Nation 1811 -. 1911.
10249: ---: - Smålands Nation i Uppsala 1924 - 1933.
10250: ---: - Smålands Nation i Uppsala 1933 - 1944..
11606: A.B. AEROTRANSPORT.: - Flygtrafiken 1931.
560: AAGAARD - MOGENSEN , L. & HERMERÉN , G. ( ED. ): - Contemporary Aestherics in Scandinavia. scholars fron different fields...discuss aestetic problems....
10791: AAKJAER , SVEND ( UDG. ): - Mynt / Mönt.
561: AALL , ANATHON: - Filosofien i Norden. Til oplysning om den nyere taenknings og videnskabs historie i Sverige og Finland , Danmark og Norge.
562: AALL , ANATHON: - Filosofiens historie i oldtiden og mellemalderen.
563: AARS , J.: - Ednu lidt om Sokrates og Xantippa.
564: AB , KARL EKESIÖÖ: - (Katalog över ) Ramlister från Ekesiöö.
565: AB REYMERSHOLM: - Lilla smakboken. Recept och tips med Reymersholms livsmedel
10222: ABBAZIA: - Abbazia Volosca.
567: ABC - SIMONOT , EDME: - Scenes de l´alphabet. Théatre enfantin.
568: ABERDEEN: - Stranger´s Guide to Aberdeen.
571: ÅBERG , KJELL G.: - Register till Grythytte härads domböcker 1650 - 1680.
572: ÅBERG , MARTIN: - Politikern i svensk satir 1950 - 2000,. Från folkhemspamp till välfärdsmanager.
569: ÅBERG , ALF: - Drömmen om Vinland. Svenskarna och Amerika 1637 - 1800.
11486: ÅBERG , ANNIKA PRYTZ: - Lazio - landet närmast Rom.
570: ÅBERG , ALF: - Kampen om Skåne under försvenskningstiden.
11316: ÅBERG , I. O.: - Lasse i gatan. Från Karl XII:s tid. Berättelse för folket.
10218: ÅBERG , NILS: - Studier öfver den yngre stenåldern i Norden och Västeuropa. Akademisk afhandling.
11257: ÅBERGER , GUST.: - Den kyrkliga nöden i Göteborg samt utredning och förslag om dess afhjälpande jämteisammanhang därmed en kritik över en...offentliggjord utredning...af herr pastor Richard Conricus
573: ABILDGAARD , P. C.: - Häst- och Boskaps -Läkaren eller underrättelse wid de allmännaste Sjukdomar , som anfalla Hästar , Horn - Bokspa , Får of Swin.
574: ÅBOM , BROR FREDRIK JULIUS: - Om foci , directrices och dirigerande plan hos ytor af andra grunden. Akademisk afhandling.
577: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band II: Elektromagnetische Theorie der Strahlung.
575: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band I: Einfīuhrung in die MaxwellscheTheorie der Elektrizität von A. Pöppl.
576: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band I: Einfīuhrung in die mMaxwellscheTheorie der Elektrizität von A. Pöppl.
578: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band II: Elektromagnetische Theorie der Strahlung.
579: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band II: Elektromagnetische Theorie der Strahlung.
580: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band II: Elektromagnetische Theorie der Strahlung.
10038: ABUKHANFUSA , KERSTIN: - Stympade böcker. Märkvärdiga blad ur svensk bokhistoria.
581: ÅBY: - Boken om Åby ( Kalmlar län ). Utgiven av Åby hembygdsförening.
8305: ACCAME , SILVIO: - Le origini di Roma.
582: ACHIESER , N. L. & GLASMANN , I. M.: - Theorie der liearen Operatoren im Hilbert - Raum.
583: ACKER , AGNES & JASCHEK , CARLOS: - Astronomical Methods and Calculations
584: ACKOFF , RUSSEL: - Vetenskaplig metodik.
11173: ACKOFF , RUSEL L. & SASIENI , MAURICE W.: - Operationsanlys.
585: ACREL , OLOF: - Chirurgiske händelser, anmärkte uti Kungl. Lazarettet samlade och genom utdrag af dagboken til trycket befordade.
586: ACWORTH , BERNARD: - The Cuckoo and other Bird Mysteries.
587: ACZEL , AMIR D.: - Entanglement. The Unlikely Story of How Scientists , Mathematicians , and Philosophers Proved Einstein´s Spookiest Theory.
588: ACZEL , J. & GOLAB , S..: - Funktionalgleichungen der Theorie der geometrischen Projekte.
8306: ADAM , ALEXANDER: - Romerska antiqviteter eller de gamla romares bruk, seder och lagar 1 - 2.
589: ADAM AF BREMEN: - De hamburgske aerkebispers historie og Nordens beskrivelse.
11016: ADAMS , M.ALCOLM & GUILLEMIN , VICTOR: - Measure Theory and Probability..
590: ADDIS , LAIRD: - The Logic of Society. A Philosophical Stude.
11502: ADDISON , A. W. ET. ALT.: - Biological aspects of inorganic chemistry.
591: ADELAIDE: - Souvenir of Adelaide.
592: ADELBORG , GUSTAF OTTO: - Om det personligt andliga. En samling framställningar.
595: ADLER - KARLSSON , GUNNAR: - Ett samhälle utan moral.
594: ADLER , MAX: - Die Staatsauffassuung des Marxismus. Ein Beitrag zur Unterscheidung von soziologischer und juristtischer Methode.
596: ADLER - KARLSSSON , GUNNAR: - Ondskan biologiska urprung.
7979: ADLERBETHH , GÖRAN: - Lfvernes - Beskrifning Öfvfer Sats - Secreteraren , Landshöfdihngen och Commendören af Kongl Nordstjärne - Orden Herr Elis Schröderheim
597: ADLERFELT , GUSTAF: - Karl XII:s krigsföretag 1700 - 1706.
598: ADLERPARRE , C. A.: - Anteckningar om bortgågne samtida 1 - 3.
600: ADLERSPARRE , ROLF: - Religion och moral : Själsadel.
10587: (ADLERSPARRE, C. A.): - Skizzer och reseminnen samlade af Albano. Del 1: Om Danmark.
10287: ADLERSPARRE , C. A.: - Ungdoms - Dikter.
8166: ADLERZ , GOTTFRID: - Myrornas liv.
601: ADLERZ , GOTTFRID: - Orienteringsförmågan hos steklar.
602: ADLERZ , GOTTFRID: - Ur grävsteklars liv + Instinkt- och förståndshandlingar bland grävsteklar.
603: ADLERZ , GOTTFRIED: - Myrornas liv.
604: ADLERZ , GOTTFRID: - Grävsteklarnas liv.
10043: ADLERZ , GOTTFRID: - Lefnadsförhållanden och instinkter inom familjerna Pompilidae och Sphegidae 1 - 4.
10540: ADLERZ , GOTTFRID: - Myrmecologiska studier II: Svenska myror och deras lefndsförhållanden.
9125: ADOLFSSON , HERBERT ( ED. ): - Liber Epistularum Guidonis de Bosachius.
9126: ADOLPHE , HAROLD: - Les archives démographiques de l´isle Maurice. Registres paroissaux et d´état civil ( 1721 - 1810 ).
605: ADOMOVIC , LUJO: - Führer durch die Natur der nördlichen Adria mit besonderer Berücksichtigung von Abbazia.
606: ADORNO , THEODOR: - Minima moralia.
9765: ADREIIN , ALBERT: - Selective Toxicity. The physico - chemical basis of therapy.
607: ADRIAN , E. A.: - The Physical Background of Perception.
9579: AEBISCHER , PAUL: - Les versions norroises du " Voyage de Charlemagne en Orient ". Leurs sources.
8771: AEJMELAEUS , LARS: - Die Rezetion der Paulusbriefe in der Miletrede ( APG 20: 18 - 35 ).
12346: AESCHYLI: - Tragoediae.
608: AESCHYLOS: - Septem quae supersunt tragoediae.
609: AF EDHOLM: - Till F. Lif - Medicus i en krets av vänner.
610: AF FORSELL , CARL: - Anteckningar i anledning af en Resa till Egland.
611: AF SILLÉN , ABRAHAM VILHELM: - Heptaëmeron svecanum Haquini Spegel sub examen revocatum I - II.
8307: AFZELIUS , ADAM: - Den romerske nobilitets omfang.
613: AFZELIUS , ANDERS JOHAN: - Vår - Minnen. Dikter.
614: AFZELIUS , ARVID AUGUST: - Minnen.
616: AFZELIUS , RUDOLF AUGUST HELFRID: - Niccolķ Machiavelli. Monografi jemte prof af hans Il Principe.
617: AFZELIUS , F. G.: - En regents uppfostran enligt Platos' åsigt. Tal.
618: AFZELIUS , P. W.: - Num possit ex philosophia Hegeliana in usum religionis christianae animi immortalitas probari disquisitio.
619: AFZELIUS , PEHR VON: - Casus morbi ilei quem praesidie Petro Afzelio...pro gradu medico publicae submittit censurae auctor Johannes Hedenström.
10534: AFZELIUS , FR. GEORG: - Doctrinae Aristotelice de imputatione actionum expositio P. I - VII.
615: AFZELIUS , PEHR VON: - Casus morbi ilei.quem praeside Petro Afzelio. Pro gradu m edicici....submittit...Johannes Hendeström.
257: ( AFZELIUS , ARFVID AUGUST ): - En Sömm i Grålles Wenstra Bakfot. Också ett Ord om Folkets Frihet och Rätt.
620: AGARDH , J. G.: - Tilll Algernas Systematik. Ny bidrag VII: Florideae.
621: AGARDH , C. A.: - Lärobok i Botanik I - II.
622: AGARDH, C.A.: - Essai sur Le Dévéloppement Intérieur des plantes.
8496: AGATHARRCHIDES OF CNIDOS.: - Ojn the Erythraean Sea.
623: AGNE , KLAUS & SIMON , FRIEDRICH: - Beispiele zur technischen Mechanik für Studierende der Feinwerktechnik und Elektronik.
9412: AGNEW , A. D. Q.: - Upland Kenya Wild Flowers. A Flora of the Ferns & Herbaceous Flowering Plantsof Upland Kenya.
624: AGRELL , IVAR: - Zur Ökologie der Collembolen. Untersuchungen im Schwedischen Lappland.
9129: AGRELL , SIGURD: - Slavischen Lautstudien.
9127: AGRELL , SIGURD: - Intonation und Auslaut im Slavischen.
9128: AGRELL , SIGURD: - Baltoslavische Lautstudien.
8772: AGRELL , GÖRAN: - Work , Toil and Sustenance. An Examination of the View of Work in the New Testament , Taking in Consideration Views Found in Old Testament , Intertestamental, and Early Rabbinic Writings.
11435: AGRELL , ALFHILD: - Guds drömmare.
8884: ÅGREN , HUGO: - Zur Kenntniss der Apterygotn - Fauna Süd - Schwedens.
625: ÅGREN: - En bok om sand. Utgiven av Axel H. Ågren AB.
11854: AHBERG , AXEL W.: - De procelevsmaticis iamborum trochaeorumque antiquae scanicam poesis latinae..Studia metrica et prosodiaca I, II.
627: AHLANDER , J. A.: - De libertate I - II.
628: AHLANDER , J. A.: - De praecipuis Philosophorum recentioris aevi Logicam tractandi rationibus I - III.
629: AHLANDER , J. A.: - Principia Cognitionis Philosophicae I - II.
626: ÅHLANDER , C. E. W.: - Fickbok i metersystemet.
11929: AHLANDER , JOH. AUG,: - Carmen Jacobi ( Genes. XLIX. 3 - 27 ), suethice , quos adejectis exercitationibuas latine metricis tghesisbusque philologibus et philosopohiicus.
12228: AHLBÄCK , TURE: - Dance , Music , Art and Religion. Based on Papers Read at the Symposium on Dance , Music , and Art in Religions Held at Åbo , Finland , on the 16th - 18th of August 1994.
632: AHLBERG, BO: - Laurentius Petris nattvardsuppfattning.
258: ( AHLBERG , BIRGITTA ): - Hjalmar Klingberg. Huvudbok 1882 - 1942. Konti uppgjorda efter kända melodier av B. A.
631: AHLBERG , EVELINA: - En dag under Indiens sol.
8308: AHLBORN , H. ( ED. ): - Pseudo- Homer: Der Froschmäuserkrig / Theodoros Prodromos: Det Katzenkrieg.
633: AHLBORY , LEVIN P.: - Monumenta quedam , historiam tolerantiae in ecclesia svecana illutrantia.
9131: AHLDÉN , TAGE: - Der- = Er- . Geschichte und Geographie.
9132: AHLDÉN , TAGE ROBERT: - Die Kölner Bibel - Frühdrucke. Entstehungsgeschichte Stelung im Niederdeutschen Schrifttum.
9130: AHLDÉN , TAGE: - Nonnenspiegel und Mönchenvorschriften. Mittelniederdeutsche Lebensregeln der Danziger Birgittinerkonvente. Ein Beitrag zur Geschichte det mittelniederdeutschen Sprache und Kultur auf grund der Handschrift C.802 Uppsala.
634: ÅHLÉN , ABRAHAM: - Åhus och dess slott samt utgräfniningarna derstädes 1892 - 1893.
635: AHLÉN , GIDDE: - Varför jag lämnar socialdemokratin. En enkel arbetares väg...
12426: ÅHLÉN , BENGT: - Svensk Bokkalender 1944.
9885: AHLENIUS , K.: - En kinesisk världskarta från det 17:e århundtradet.
636: AHLFVENGREN , FR- E-: - Hallands växter. Förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer.
11679: ÅHLIN , ARVID: - Några ord om Hästskyddare. J. T. B. Siddéns patent
637: AHLM , UNO: - Simrishamns fiske- och fiskarebefolkning.
638: AHLQUIST , DAVID: - De fabula Sophoclea , quae inscribitur Philoctetes , quaestiones.
8774: AHLSTEDT , STIG: - Anders Nohrborgs teologiska åskådning med särskild hänsyn till salighetsordningen.
8775: AHLSTEDT , STIG: - Anders Nohrborgs teologiska åskådning med särskild hänsyn till salighetsordningen.
640: AHLSTRAND , J. A. ( UTG. ): - Hertig Fredrik af Normandie. En medeltids-roman.
639: AHLSTRAND , J. A.: - Hertig Fredrik af Normandie. En medeltidsroman.
642: AHMED ALI: - Islam och den kristna missionen.
645: AHNFELT , P. G.: - Lunds universitets historia. Del I ( allt som utkom ).
643: AHNFELT , OTTO: - Ur mina minnen I - II.
644: AHNFELT , PAUL G.: - De libertate hominis morali I - II.
8717: AHNFELT , ARVID: - C. J. L. Almqvist såsom nyromantiker.
646: AHNLUND , NILS: - Oljoberget och ladugårdsgärde. Svensk sägen och hävd.
9535: AHRÉN: - Kyrkan i tiden. Festskrift tillägnad Biskop Per - Olov Ahrén på hans 60 - årsdatg.
647: AHRÉN, PER-OLOV: - Kyrkomöte och synodalförfattning. En studie i svensk kyrkoförfattningsdebatt 1827-1865.
648: AHRÉN, PER-OLOV: - Riksdagen , kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition
12224: AIMAQ , JASMINE: - For Europe or Empire ? French Colonial Ambitions and the European Army Plan.
259: ( AISCHYLOS ) AESCHYLI: - Tragoediae cum fabularum deperditarum , gragmentis , poetae vita et operum catalogo.
649: AISCHYLOS - ALEXANDERSSON , ARON: - Septem Aeschylea suethicus versibus expressa et commentario illustrata
8309: AISCHYLOS: - Perser I - II.
9789: AITKEN , A. C.: - Statistical Mathematics.
9790: AITKEN , A. C.: - Determinants and Matrices.
650: AIX - LES - BAINS.: - Guide. Souvenir.
653: AKALU , ASTER: - The Nuer View of Biological life. Nature and Sexualituy in the Experience of the Ethiopian Nuer.
651: AKALU , ASTER: - Beyond Morals? Experiences of Living the Life of the Ethiopian Nuer.
652: AKALU , ASTER: - Beyond Morals? Experiences of Living the Life of the Ethiopian Nuer.
654: ÅKERBERG , SAM.: - De Analogia Mathematica.
655: ÅKERBLAD: - Till minnne af Komminister Julius Åkerblad. I: Predikan vid jordfästningen. II: Komminister Åkerblads tvänne sista predikningar. ( Omslagstitel ).
656: ÅKERBLOM , FR.: - Om svenska konungens domsrätt och den myndighet , som utöfvar densamma.
9839: ÅKERBLOM , AXEL: - Runii svenska rim. Rimförteckning oh språkhistoriska studier.
9840: ÅKERLUND , WALTER: - Fornnordiska ordföljdsprinciper.
9841: ÅKERLUND , WALTER: - Om det finita verbets plats i den fornsvenska bisatsen.
9580: ÅKERLUND , LEIF: - Clinical and Experimental Aspects of Phonetogram Analysis.
11855: ÅKERMAN , MALTE: - Über die Echtheit det letteren Häfte von Tertullians Adversos Judaeos. Akademische Abhandlung.
658: ÅKERMAN , JOACHIM: - Examen Observationum de frictione Corporum solidorum I - IV.
657: ÅKERMAN , JULES: - Om sectio mediana i mankönets urinblåsestenar. Afhandling.
10589: ÅKERMAN , JOHAN: - Some Lessons of the World Depression.
8270: ÅKERMAN NILS: - De plantis sveciae venenatis potioribus nec non antidotis I - II.
11807: ÅKERMANS: - ( Katalog från ) A.- B. Åkermans Gjuteri & Mek, Verkstad , Eslöf.
659: ÅKERMARK , JOHN: - Undersökningar angående Kittor och Nevel. Akademisk Afhandling.
660: ÅKERMARK , JOHN: - Undersökningar angående Kittor och Nevel. Akademisk Afhandling.
661: ÅKERSTRÖM , JENNY: - Mera god mat. En fortsättning på Prinsessornas kokbok.
662: ÅKESSON , BERTIL: - A Stduy og the Nervous System of the Sipuncuoideae with some remarks of the dedvelopment of the two species Phascolion Strombi Montagu and Golfingia Minuta Keferstein.
663: ÅKESSON , ELOF: - Episoden i Theaitetos.
9581: ÅKESSON , JOYCE: - Ahmad b. Alí . Masųd , Marah al-arwah.
9134: AKHMANOVA OLGA & MIKAEL'AN GALINA: - The Theory of Syntax in Modern Linguistics.
664: AKIMOTO , SHUNKICHI: - Seju Noma. " Magazine King " of Japan. A Sketch of His Life , Character and Enterprises.
8895: AKRELL , CARL FREDRIK: - Res -Karta öfver Sverige. Norra delen, efter officiella uppgifter från Länen Styrelserne sammandragen.
12181: ÁKSELSSON , JOHANNES: - On The Last Eruptions in Vatnajökull.
11702: AKTIEBOLAGET WILH. BECKER.: - Artismaterial715 för Olje och Temporamålning.
11705: AKTIEBOLAGET GARDIN - MAGASINET.: - Specialaffär för Gardiner & afpassade Mattor.
11609: AKTIEBOLAGET JULIUS SLÖÖRS JERN- OCH REDSKAPSHANDEL STOCKHOLM.: - Priskurant öfver Sprutor och pumpar.
11600: AKTIEBOLOAGET MEKANIKUS STOCKHOLM.: - Aktebolaget Mekanikus Utställning.
665: AKUJÄRVI , JOHANNA: - Interpretional Problems in Pausanias´ Attika ( I 18, I, 6 and 9 ).
666: AKUJÄRVI , JOHANNA: - Interpretional Problems in Pausanias´ Attika ( I 18, I, 6 and 9 ).
667: AKUJÄRVI , JOHANNA: - Interpretional Problems in Pausanias´ Attika ( I 18, I, 6 and 9 ).
11174: ALALEHTO , TAGE: - Teknik och konflikt. LKAB 1946 - 1987.
668: ALANEN , LILLI: - Studies in Cartesian Epistomology and Philosophy of Mind.
669: ALBER , MARTIN ( HRSG.. ): - Wittgenstein und die Musik, Briefwechsel Ludwig Wittgenstein - Rudolf Kodr.
10792: ALBERT , A.: - Chaos and Society. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications..
8776: ALBIN , C. A.: - Judasbrevet. Traditionen - texten - tolkningen / Der Judasbrief. Tradition - Text - Auslegung.
670: ALBINI ( = A. J. B. VON MEDDELHAMMER ).: - Den farliga tanten. Komedi i tre akter och sex tablåer.
671: ALBINI ( = A. J. B. VON MEDDELHAMMER ).: - Rosenbuketten. Dramatisk skildring i tre afdelningar.
672: ALBREKTSON, BERTIL: - Studies in the Text and Theology of the Book of Lamentations. With a Critical Edition of the Peshitta Text.
673: ALCRO: - Artistmatriel,
8777: ALDÉN , LARS: - Stiftskyrkans förnyelse. Framväxten av stiftsmöten och stiftsråd i Svenska kyrkan till omkring 1920.
674: ALDER , KEN: - Världens mått. Berättelsen om hur metersystemet förändrade världen.
11524: ALDRIDGE , SUSAN: - The Thread of Life. The story of genes and genetic engineering.
675: ALEBO , GUSTAF EHRNFRID: - Kring Sirishamn.
11017: ALEKSIJEVITJ , SVETLANA: - Förförda av döden.
9874: ALEXANDER , CHRISTOPHER: - Notes on tthe Synthesis of Form.
676: ALEXANDERSON , BENGT: - Die hippokratische Schrift Prognostikon. Überlieferung und Text.
8089: ALFSEN , HARALD: - De tre robinsoner paa Grönholmen.
12144: ALGÉUS , SVEN: - Untersuchungen über die Ernährungsphysiologie der Chlorophyceen mit besonderer Berücksichtigung von Indolylessigäure , Ascorbinsäure und Aneurin.
12239: ALGOTS: - Algots sänder härmed en lite påsksaga till alla snälla barn och tillönskar en glad och trevlig påsk.
677: ALIN , OSCAR: - Svennska statsrådets protokoll i frågan om förbundet med Ryssland 1812.
8716: ALIN , OSCAR: - Fjerde artikeln af Fredstraktaten i Kiel den 14 Januari 1814. Pröfning af en af Herre Presidenten Hans Forssell utförd " rättshistorisk kntrollanalys ".
678: ALKSNIS , IMANTS: - Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912 - 1914. En studie i effektiv propaganda.
11610: ALL VÄRLDENS BERÄTTARE.: - Nummer 11 1952.
679: ALLAN: - Hästsport En handbok för publiken.
680: ALLAND , ALEXANDER: - Human Nature : Darwin´s View.
10634: ALLCOCK , HARRY R. & LAMPE , FR. W.: - Contemporary Polymer Chemistry.
681: ALLEN , DAVID RAYVERN: - Early Books on Cricket.
10541: ALLEN , ROBERT POTTER: - The Flamingos: Their Life History and Survival. With special reference to the American or West Indian Flamingos ( Phoenicopterus ruber ).
682: ALLEN , GLOVER M.: - A Checklist of African Mammals.
9582: ALLÉN , STURE: - Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639 - 1655.
9135: ALLÉN , STURE & THAVENIUS , JAN: - Språklig databehandling. Datamaskinen i språk- och litteraturforskning.
686: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Kraggarnityr och näsdukar.
687: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Moderna bastarbeten.
684: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Klädsömnad.
688: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Moderna hålsömsarbeten.
689: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Moderna lampskärmar.
690: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Nya , virkade kuddar.
691: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Reliefmålning.
692: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Rundknytning.
693: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Smyrna arbeten.
694: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Tillbaby och de små. Virk- och stickarbeten.
696: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Våffelsöm.
683: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Applikarionsarbeten.
685: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Korsstyngsbok N:r 2.
697: ALLVIN , J.: - Beskrifning öfver Wista härad i Jönköpings Län.
698: ALLVIN , J.: - Beskrifning öfwer Mo samt N:a och S:a Wedbo härader i Jönköpings län.
11317: ALLWOOD , JENS ET ALT.: - Logic in Linguistics
12183: ALM , ANNA: - Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880 - 1940.
10099: ALMANACH: - Almanack För Året....1890.Till Stockhollm Horisont.
9009: ALMANACK: - Almanack för året 1890 t. o. m. 1899.
699: ALMANACKOR: - Almanach För Året...1817 Till Lunds Horizont.
12376: ALMBERG , NILS: - Till Platons differentiella psykologi tllika ett bidrag till den platonska pedgogien och politiken.
700: ALMBERG , NILS: - Studier över temperamentsläran i Corpus Hippocratum.
8778: ALMBLADH , KARIN: - Studies in the Book of Jonah.
702: ALMÉN , AUGUST: - Jemförelse mellan naturliga och konstgjorda helsovatten, sådana de i handeln förekoimma.
703: ALMÉN , EMIL: - Bidrag till kännedomen om de vid gasers och vätskors lösningar i vätskor uppträdande volymändingar. Akademisk afhandling.
704: ALMÉN, EDGAR: - Glaube und geschichtliche Verantwortlichkeit. Die Geschichlichtkeit des menschlichen Denkens als theologisches Problem von den Positionen Karl Barths und Paul Tillichs her beleuchtet.
8732: ALMGREN , EFRAIM ( RED. ): - Det inre tempelbygget.
9136: ALMKVIST , HERMAN: - Die Bischari - Sprache Tú - Bedáwie in Nordost - Afrika. Band II.
705: ALMOND , BRENDA & HILL , DONALD ( ED.).: - Applied Philosophy. Morals and Mataphysics in Contemporary Debate.
706: ALMQUIST , CARL JONAS: - De Aelia Capitolina dissertatio historia.
707: ALMQUIST , HELGE: - Sverige och Ryssland 1595 - 1611. Tvisten om Estland , Förbundet mot Polen , de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen. Akademisk afhandling.
709: ALMQUIST , JAN ERIC: - Domsagor- och häradshövdingar i Stockholm och Uppsala län.
710: ALMQUIST , JOH. AN.: - Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. Del I: 1 - 2. Stockholms och Uppsala län.
11543: ALMQUIST , JOH. AX.: - Almquistiana eller förteckning på de tryckta arbeten , som författats eller utgivits af den från kyrkovärden Erich Abrahamsson i Löfsta i Almunge socken och Upland härstammande slägten Almquist.
12411: ALMQUIST , JOH, AX, ( UTG. ): - Anteckningar från det sextonde seklat 1 - 2.
260: ( ALMQUIST , C. J. L. ): - Amalia Hillner 1 - 2.
711: ALMQUIST , GUSTAVUS: - De legione et acie romana antiqua.
708: ALMQUIST , HELGE: - Sverige och Ryssland 1595 - 1611. Tvisten om Estland , Förbundet mot Polen , de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen. Akademisk afhandling.
712: ALMQUISYT , JOHAN MAGUS: - De variis reipublicae suio- gothicae regendae formulis.
714: ALMQVIST , SVEN: - Johann Kankel , Per Brahes boktryckare på Visingsö.
716: ALMQVIST , C. J. L.: - Svensk Rättstafnings-Lära.
717: ALMQVIST, GUSTAF: - Om Infinitiven hos Homeros.
713: ALMQVIST , SIGRID: - Om de skandinaviska arterna af lafslägtena Schismatomma , Opegrapha och Bactrospora. Akademisk afhnadling.
719: ALRUTZ , SYDNEY G. L. R.: - Undersökningen öfver smärtsinnet. Akademisk adfhandling.
8779: ALSNE , STEN: - Från prästtionden till reklerad lön. Pastoraliekonventionerna i Uppsala ärkestift 1810 - 1862.
720: ALSTERLIND , FREJ: - Apertin och Ulverud. Lagerlöfsminnen i Stora KIl.
721: ALSTERMARK , BROR: - De religiöst - svärmiska rörelserna i Norrland 1750 - 1800. Del I: Herjeådalen och Helsinglands.
9137: ALSTON , R. C.: - English Grammars Written in English and English Grammars Written in Latin by Native Speakers.
722: ALSTRIN , ERIC: - De probabilitate resurrectionis mortuorum.
8728: ALT , ALBRECHT: - Essays on Old Testament History and Religion.
723: ALTA , H. & VAN LEEUWEN, W.. M. D.: - Gallenboek. Nederlandse Zoocecidien door dieren veroorzaakte Gallen.
9938: ALTENBERG , BENGT: - The Genitive v. the of - Construction. A Study of Syntactic Variation in 17rth Century English.
8780: ALTHAUS , PAUL: - Forschungen zur Evangelischen Gebetslitteratur.
11018: ALTHUSSER , LOUIS: - Journal de captivité. Stalag XA 1940 - 1945.
11175: ALTHUSSER , LOUIS & BALIBAR , ÉTIENNE: - Att läsa kapitalet 1 - 2.
725: ALTUM , BERNHARD: - Similtudines Homeri , cum Aeschyli , Sophoclis , Euripidis comparantur.
10978: ALUT KANGERMIO / ARON FRA KANGEK / ARON OF KANGER ( 1822 - 1869 ).: - K´avdlunatsianik / Nordboerne og skraelingerna / The Norsemen and the Skraelings.
10958: ALUT KANGERMIO / ARON FRA KANGEK / ARON OF KANGER ( 1822 - 1869 ).: - K´avdlunatsianik / Nordboerne og skraelingerna / The Norsemen and the Skraelings.
726: ALVERED , ZETH ( UTG. ): - Greger Matssons kostbok för Stegeborg 1487 - 1492 utgiven med kommentar och register.
727: ALVERED , ZETH ( UTG. ): - Greger Matssons räkenskaper utgivna med kommentar och register.
728: ALVIN , A. R.: - Chrysostomi homilia öfver Kor, 8 efter en grekisk handskrift.
729: ALWALL , ELLEN: - The Poet in the Reader. The Selection of Poets in English and Scottish Schoolbooks 1850 - 1974.
731: ALWALL , ELLEN: - The Religious Trend in Secular Scottish Schoolbooks 1850 - 1861 and 1871 - 1880.
730: ALWALL , ELLEN: - Der Dichter im Schulbuch. Die Auswahl von Dichtern in deutschen Lesebüchern 1875 - 1964.
8269: ÅMARK , FREDRIK WILHELM: - Om Vigilae plantaru Lin.
734: AMBROSIUS, NORE: - Oratio in probationem Philonis. Latine conversa et adnotationibus instructa.
735: AMDAHL , KENN & LOATS , JIM: - Algebra Unplugged.
736: AMDAHL , KENN & LOATS , JIM: - Algebra Unplugged.
10022: AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH: - Protein Purification Handbok.
737: AMES , JOSEPH SWEETMAN & MURNAGHAN , FRANCIS D.: - Theoretical Mechanics. An introduction to mathematical physics.
738: AMOREUX , ( PIERRE, REPUT JOSEPH ).: - Notice de Insects de la France , Reputés Venimeux , Triée des Écrits des Naturalistes , des Médicins, & de l´Observation.
11876: ANANDER , A. (UTG.): - Jämtlands läns kalender 1944 - 1945.
9138: ANASTASSIOU , NICOLAS: - Greek ( modern ) Self - Taught. By the Natural Method with the English Phonetic Pronunciation.
8671: ANCKARSVÄRD , CARL HENRIK: - Ett och annat i anledning af den bekanta skeppshandeln.
9842: ANDERSEN , HARRY: - Oldnordisk grammatik. Lydlaere , formlaere , hovedpunkter af syntaksen.
740: ANDERSEN , AENAS: - Berättelse om Ängelska Beskickningen til China , under Lord Macartney. Sammandrag.
741: ANDERSEN , CAOLINE EMILIE ( UDG. ): - De hansborgske registranter. Bind I: Forordninger 1544 - 1580.
742: ANDERSEN , H. C.: - Zwölf mit der Post. Ein Neujahrsmärchen.
744: ANDERSÉN , CARL H.: - Om Blötdjurens plats i Systemet. I.
9396: ANDERSEN , H. C.: - Flickan med svavelstickorna.
8781: ANDERSEN , NIELS KNUD: - Confessio Hafniensis. Den köbenhavnske Bekendelse af 1530. Studier i den begyndede reformation.
743: ANDERSEN , S. A.: - Om Aase og Terrasser inden for Susaa´s Vandomraade og deres Vidnesbyrd om Isafsmeltningens Forlöb.
10225: ANDERSEN, H. C.: - De vilda svanarna. Efter H. C. Andersens saga berättad av Gullie Åkerhielm.
11707: ANDERSON , K.: - ( Katalog från ) Hofjuvelerare K. Anderson.
8782: ANDERSON , HUGH & BARCLAY , WILLIAM ( ED. ): - The New testament in historical and contemporary perspective. Essays in memory of G. H. C. Macgregor.
8783: ANDERSON , STANLEY D. ( ED. ): - Documenta Q. Reconstructions of Q. Through Two Centuries of Gospel research Excerpted , Sorted, and Revaluated.
745: ANDERSON , ALEXANDER: - Alexander Anderson´s Geography and History of St. Vincent.
746: ANDERSON , ALEXANDER: - Alexander Andersons ( account of ) The St. Vincent Botanic Garden ( 1825 ).
747: ANDERSON , C.: - Sjö- och Landsvägen från Stockholm till Upsala 1841.
748: ANDERSON , J. C.: - Dielectrics.
750: ANDERSON , P. W.: - Concepts in Solid. Lectures on the Theory of Solids.
9978: ANDERSON GALLERIES: - The Cortlandt F. Bishop Library Part Three: ( R - Z ).
9979: ANDERSON , ROGER N.: - Marine Geology. A Planet Earth Perspective.
749: ANDERSON , O. S.: - Old English Material in the Leningrad Manuscript of Bede´s Ecclesiastical History. Edited and revised.
8731: ANDERSSON , ARON & FRANZÉN , ANNE MARIE: - Birgittareliker. Inlånade till Historiska muséets utställning " Birgitta och Det Heliga Landet ".
751: ANDERSSON , J.: - Två tal hållna i Jönköpinhg af Biskop J. Andersson.
762: ANDERSSON , INGVAR: - Svenskt och europeiskt femtonhundratal. Fynd , forskningar och essäer.
763: ANDERSSON , INGVAR: - Sveriges historia.
764: ANDERSSON , INGVAR ( UTG. ): - Gustaf Banérs generalguvenörsberättelse 1664 - 1668. 1 - 2.
784: ANDERSSON , OLAVUS: - De usu optativi apud Homerum commentatio.
9857: ANDERSSON , GUNNAR: - Svenska växtvärldens historia i korthet framställd,
11058: ANDERSSON, ULF B.: - Tuzla - förnuftets oas. Bosnien mellan krig och fred
8132: ANDERSSON , ANDERS EMIL OSCAR: - Om en kvantitativ bestämnintg af värmevariationerna vid metalltrådars dilation och kompression. Akademisk afhandling.
8302: ( ANDERSSON , JOHAN & ANDERS ): - Öfningar att formera våra pennor , af tvenne bröder.
8784: ANDERSSON , THORSTEN: - Namn i Norden och det forna Europa. Valda artiklar utgivna med anledning av Thorsten Anderssons sextioårsdag.
767: ANDERSSON , JOHAN CASPER: - Lunds stads vigtigaste medicinskt topografiska och medicinskt statistiska förhållanden åren 1861 - 1880.
778: ANDERSSON , ERNST: - Ausgewählte Bemerkungen über den bohairischen Dialect im Pentateuch Koptisch.
757: ANDERSSON , GUSTAF (UTG. ): - Kon. Gustaf III:s bref rill Riks - Drotsen grefve Carl Axel Wachtmeister och Stats - Secrteteraren Ulric Gustaf Franc , efter handskrifter på Trolle Lkingby.
758: ANDERSSON , HELGE: - Mormonismen i Malmö.
759: ANDERSSON , HILDING: - Quaestiones scenicae.
760: ANDERSSON , INGVAR: - Erik XIV:s engelska underhandlingar. Studier i svensk diplomati och handelspolitik.
761: ANDERSSON , INGVAR: - Gustaf Banérs Generalguvernörsbberättelse ( från Skåne , Halland o Blekinge )1664 - 1668 I - II.
765: ANDERSSON , INGVOR MARGARETA: - Erik Menved och Venden. Studier i dansk utrikespolitik 1300 - 1319. Akademisk avhandling.
768: ANDERSSON , JOHAN CASPER: - Lunds stads vigtigaste medicinskt topografiska och medicinskt statistiska förhållanden åren 1861 - 1880.
769: ANDERSSON , JOHAN CASPER: - Om vägen för menniskokroppens infektion vid abdominal - typhus. Akademisk afhandling.
770: ANDERSSON , LARS I.: - Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden. Skatterättvvisa i och mellan kommuner. Akademisk anhandling.
772: ANDERSSON , MAGNUS & KNARRSTRÖM , BO: - Senpaleolitikum i Skåne.
775: ANDERSSON , THORSTEN: - Frimurarlogerna i Kristianstad 1776 - 1976. Minnesskrift till 200 årsjubileet.
776: ANDERSSON , YNGVE: - Limnologisk undersökning av Ronnebyåns nedre lopp.
777: ANDERSSON , BERIT: - Att förstå drogmissbruk. Praktiken , situationen , processen.
779: ANDERSSON , EVERT: - On Verb Complementation in Written English.
780: ANDERSSON , INGVAR: - Erik XIV:s engelska underhandlingar. Studier i svensk diplomati och handelspolitik.
782: ANDERSSON , K. A.: - Anteckningar från Prof. Daugs föreläsningar öfver Differential och Integralkalkyl.
783: ANDERSSON , NILS: - 1878 års katekes. Debatten om katekesens form och innehåll 1810 - 1878.
785: ANDERSSON , ROLOFF: - Genwäg Till Borgerliga Räkne - Konsten, Hwarigenom Ett Barn med lite biträde.....på ganska korrt tid kan wägledas till det nödwändigaste af denna alltid nyttiga Wetenskapen.
786: ANDERSSON , SVEN: - Études sur la syntaxe et la sémantique du mot francais tout.
787: ANDERSSON , SVEN: - Nouvelles études sur la syntaxe et la sémantique du mot francais tout.
788: ANDERSSON , TORSTEN J.: - Polis and Psyche. A Motif in Plato´s Republic.
789: ANDERSSON, JOHAN GUNNAR: - Draken och de främmande djävlarna.
9365: ANDERSSON , HELGE: - Mormonismen i Malmö under 1800 - talet..
11891: ANDERSSON , B. ALBERT: - Hönsutfodring och kycklinguppfödning.
262: ( ANDERSSON , MAGNUS EHRENHOLD ): - Vid Brasan. Rimmeri.
781: ANDERSSON , INGVOR MARGARETA: - Erik Menved och Venden. Studier i dansk utrikespolitik 1300 - 1319.
10979: ANDERSSON , MALTE: - Nutida eskimåbebyggele på Östgrönland.
10959: ANDERSSON , MALTE: - Nutida eskimåbebyggele på Östgrönland.
9583: ANDERSSON , WALDA & ERIK: - Dialektord , uttalsformer och provinsialismedr huvudsakligen från Valle härad.
10308: ANDERSSON , N. J.: - Skandinaviens gramineer eller De i Danmark , Sverige , Norge och Finlandd vildt väande gräs beskrifna och afbildade.
8031: ANDERSSON , ANDERS: - Om Lifmoder - Blödningar efter förlossningen och under barnsängen. Akademisk afhandling.
771: ANDERSSON , LENNART: - AVB Flygindustri i Limhamn 1925v - 1935.
753: ANDERSSON , CHRISTER: - Röster ur Folkskolan.
755: ANDERSSON , EMIL: - Leninistisk fackföreningspolitik. Vidräkning med reformisternas och sillénarnas fackliga kapitulationspolitik.
8958: ANDERSSON , INGVAR: - En samlingshandskrift rörande Sveriges historia och topografi i Preussische Staatsbibliothek Berlin.
9140: ANDERSSON , NELS ( ED. ): - Studies in multilingualism.
9139: ANDERSSON , SVEN - GUNNAR & HYLDGAARD - JENSSEN , KARL ( HRSG. ): - Sprachgermanistik in Skandinavien. Akten des nordischen Germanistentreffens in Göteborg 5. - 8. Juni 1989.
263: ( ANDERSSON , CARL ) ANDRIEUX: - Under De Femtiofyras Spira. Illustrerad Malmörevy 1893-94.
8730: ANDERSSON - SCHMITT , MARGARETE: - Manuscripta Mediaevalia Upsaliensia. Übersicht über die C - Sammlung der Universitätsbibliothek Uppsala.
11318: ANDERSSON , KENTH - ÅKE ( RED. ): - Sanningen om processen mot De sammansvurna terroristerna i Moskvar. Det enda autentiska materialet om rättegången .....1936. ( Omslagstitel: Moskva Processen ).
754: ANDERSSON , DAN - ERIK: - En moral för hela världen ? En analys av Hans Küngs Projekt Weltethos.
10128: ANDERSSON , ROGER ( ED. ): - Sermones Sacri Svecice. The Sermon Collection in Cod. AM 787 4:o.
773: ANDERSSON , THEOPHIL: - Den inte omflyttningen. I : Norrland..
774: ANDERSSON , THOR: - Svenska underhandlingar med Ryssland 1537.
766: ANDERSSON , JOHAN: - Tal vid Konungens högst betrodde man....Christopher Isac Heurlins jordfästning i Wexiö domkyrka den 27 mars 1860.. + Lefnadsteckning....af Lars Gustaf Rydén.
261: ( ANDERSSON , G. F. ) UTG.: - Blå - sippan. Petit almanach 1865, Femtonde årgången.
9010: ANDERSSON , ERNST: - Bok - katalog omfattande geografi och resor ( Sverige ) åren 1901 - 1928.
9011: ANDERSSON , ERNST: - Bok-katalog omfattande geografi och resor ( alla länder utom Sverige ) åren 1901 - 1928.
11258: ANDERSSON , E. EINAR ( RED. ): - Hembygden. Historisk festskrift för Chicagos svenska hembygdsföreningar utställningsåret 1933.
790: ANDERSTORP: - Kollekt- och Stambok för Anderstorps Församling af Wexjö Stift.
791: ANDOR , MEDRICZKY: - Magyarországi idegenvezetö / Fremdenführer von Ungarn / Guide of Hungary...
792: ANDREE , RICHARD: - Robinsonader från alla verldsdelar. Verkliga händelser skildrade.
793: ANDRÉE, S. A. & NILS STRINDBERG & KNUT FRAENKEL: - Med Örnen mot Polen. Andrées polarexpedition år 1897. Utgiven på grundval av S. A. Andrées, Nils Strindbergs och Knut -fraenkels sommaren 1930 på Vitön funna anteckningar, av Svenska Sällskapet för Atropologi och Geografi.
10872: ANDRÉE , S. A.: - Svenska fysikaliska-meteorologiska expeditionen till Spetsbergen juli 1882 - september 1883. S. A. Andrées dagbok ( med inledningar ).
794: ANDRÉEN , ERIK: - Aktiebolaget Arvid BöhlmARKS lAMPFABRIK 1872 - 1937.
11728: ANDRÉN , GUNNAR M. FL.: - Argumentation och värderingar i reklamen.
795: ANDRÉN: - Brobyggare. En vänbok till Nils Andrén.
801: ANDRÉN , L.: - Zählung und Messung der komplexen Moleküle einiger Dämpfe nach einer neuen Kondensationstheorie.
796: ANDRÉN , CARL - GUSTAF: - Renewal. AS Central Concetpin Gustaf Aulén´s Work with the Liturgy in Theory and Practice.
797: ANDRÉN , OLOF & BESKOW , PER ( RED. ): - De apostoliska fäderna.
798: ANDRÉN , ÅKE: - Introductorium Theologicum. Studier kring ett dokument om prästerlig församlingstjänst från svensk reformationstid.
800: ANDRÉN , CARL-GUSTAF: - De septem sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca. 1400 .Eine Sakramentsauslegung aus dem Kloster Vadstena von ewta 1400.
10590: ANDRÉN , F. J B.: - Om delning av naturnyttighet. Särskilt om att "skipa skog".
8785: ANDRÉN: - Kyrka och Universitet. Festskrift ill Carl - Gustaf Andrén.
8786: ANDRÉN , OLOF: - Rättfärdighet och frid. En studie i det första Clemensbrevet.
799: ANDRÉN , CARL - GUSTAF: - De septem sacramentis. En sakramentsuttläggning från Vadstena kloster ca 1400.
8787: ANDRESEN , CARL & DENZLER , GEORG: - Wörterbuch der Kirchengeschichte.
9141: ANDRESEN , KARL GUSTAF: - Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen.
802: ANDRIC, IVO: - Det verdammte Hof. Erzählung.
12227: ANEER , GUDMAR: - Imam Ruhullah Khumaini , Sah Muhammad Riza Pahlavi and the Relitgious Traditions of Iran.
803: ANGELFORS , CHRISTINA: - La double conscience. La prise de conscience féminine chez Colette , Simone de Beauvoir et Marie Cardinal.
804: ANGELINI , J. E.: - Underrättelser om Köpenhamnn.
805: ANGELY , LOUIS: - Vildbrådstjufvarne , eller Studentputsen. Komedi i 1 Akt med Sång.
264: ( ÄNGQUIST , BROR ) ( UTG. ): - Läcker mat på Växjö fat. Recept å olika slags maträtter och bakverk , utarbetade av husmödrar i Växjö.
807: ÅNGSTRÖM , C. A.: - Handbok för beräkning och byggnad af turbiner och turbinpumpar.
808: ÅNGSTRÖM , ANDERS JOHAN & GOVENIUS , PETER: - De Theoria Lucis Calorisque I - II.
806: ÅNGSTRÖM , ANDERS JOHAN: - Ad theoriam cometarum I - III.
810: ÅNGSTRÖM , TORD: - Flygmaskinen 1 - 2.
809: ÅNGSTRÖM , ANDERS JONAS: - Försök till en mathematisk Theorie för det Thermometriska värmet I - VI.
9584: ÅNGSTRÖM , MARGARETA: - Studies in Old English MSS with special rerence to the delabialisation of y (
811: ANKARLOO: - Rätten. En festskrift till Bengt Ankarloo.
812: ANNECY: - Annecy et Haiye - Savoie ( Region du Mont - Blanc ). Livret - guide.
813: ANNECY: - Annecy et son lac.
10591: ANNERS , E. & ÖNNERFORS , A.: - Kompendium i latinsk juridisk terminologi.
8113: ANNERSTEDT, CLAES: - Om Karl Johans beröring med Upsala Universitet och besök i Uppsala.
815: ANON.: - Bulgaria.
816: ANON.: - Ehemalige Nationalsozialisten in Pankows Diensten.
817: ANON.: - Paris - Parisien. I: ce qu´il faut savoir II: ce qu´il faut voir III: Paris usages IV: Paris pratique.
11582: ( ANONYM ).: - Hundrade Nyttige samt God - fundne Läkedomar Och Hus - Remedier , Som gifwa wid Huru Hästars Åtskillige både in- och utwertes Sjukdomar och Bräckligheter kunna hjelpas , och på en kort tid botas.
300: ( ANONYM ): - Piller mot dåligt lynne preparerade och ordinerade af Dokt. Hilarius. Ny anekdotsamling.
542: (ANONYM ): - Sirapskokning och Kaffe - surrogat af Sockerbetor , jemte En kort anwisning om Sockerbetans odling.
282: ( ANONYM ): - Der Dürrenberg im Herzogthume Salzburg in seine Gruben - Fahrt-
8272: ( ANONYM ): - Amerikanska häxprocesser.
11124: ( ANONYM ): - Austrian Terrorism i Bohemmia.
275: ( ANONYM ): - Cyprianus , Innehållande den fullständigaste och pålitligaste Dröm- & Spåboken, med anvisning till att spå i kort , ikaffe och äggvita.... En Planet - bok...jämte en förteckning öfver Tycho Brahe - dagarne.
8293: ( ANONYM ): - Uppfostraren eller handbok för goda föräldrar, som vilja göra sina barn lyckliga och sjelfva blifva lyckliga genom dem
309: ( ANONYM ): - Tankar om Sveriges närvarande Penningebrist, och deraf följande Förlägenhet i allmänna rörelsen , samt utvägar till ett bättre förhållande.
315: ( ANONYM ).: - Filosofiska Undersökni8ngar om Den fullkomligaste Constitution eller Grundlag såsom medel til Högsta Allmänna öch Enskilda Lycksalighet.
316: ( ANONYM ).: - Handlingar rörande inrättandet af ett Östersjö-Compani i Götheborg.
312: ( ANONYM ): - Vägen till hälsa , Sol-bältet.
317: ( ANONYM ).: - Kamratfesten firad af 1863 år studenter i Lund den17 juni 1903.
818: ANONYM: - Berättelse om Den swenske Kain , Brodernördaren Grefwe John Mörner och hans gräsligt kallblodiga brott , som tilldrog sig i Stockholm , i huset N:ol 37 Grefgatan , 4 tr. upp , Fredagen den 4 September 1891 kl. mellan 2 och 3 på morgonen ....
819: ANONYM: - Drömboken. Förklaring och uttydning av drömmar efter gamla anteckningar och manuskrpt. Med tillägg: Gamla tänkespråk och iakttagelser.
820: ANONYM: - Robinson und dessen Kolonie. Das vollständigste über Robinson´s Abenteuer , Schicksale und Erfolge.
821: ANONYM: - Skizzer och reseminnen från Finland. Af L. C. G.
301: ( ANONYM ): - Politiet og Nytaarsrevolten 1860, 8 Skitser optagne efter Rapporter og Øienvidners Beretninger
11125: ( ANONYM ): - Officiell 5rapport till den brittiska regeringen angående tyfudsepedemien i lägret vi Wttenberg.
268: ( ANONYM ): - ( Dikt ) Vid välborna enkefru öfverdirektörskan Johanna Elisab. Sophia Ridderbjelkes född Duse graf den 12 uni 1845.
280: ( ANONYM ): - Den treflige arrangören. Oumbärlig handbok för glada sällskapskretsar , innehållande Sällskaps- och Jullekar , Pantlekar , Pantutlösningar , Konsten att veta en persons ålder..valda Kotiljonglurer , Charader , Gåtor , Konststycken......
283: ( ANONYM ): - Det Godas Försyn ( The Providence of God ).
273: ( ANONYM ): - Bibel - Kalender eller Anwisning till en sådan indelning af Den Heliga Skrifts Canoniska böcker , att de kunna genomläsas under loppet af et år tillika med några tidstaflor.
272: ( ANONYM ): - Aberrationer från normala statsskick , deras anledningar och följder , ur historien och erfarenheter bevisade af J...s.....n.
287: ( ANONYM ): - Fiskarens Rådgivare. Praktisk handbok i fiske och fiskevård.
10956: ( ANONYM ): - Taschenbuch des Rheinischen Postillon. Ohne Stahlstiche. Erster Jaqhrgang 1838.
10529: ( ANONYM ): - Sveriges läge hösten 1917 av En Svensk.
314: ( ANONYM ).: - Den Nyaste Wirkboken, innehållande de modernaste och mest användbara wirkmönster samlade opch utgifna af En Fruntimmersförening. Del 2.
313: ( ANONYM ): - Wägen under Themsen , eller Den i England så kallade Tunneln. Ur: Arkif för Hushållningen och Näringarne 1828.
290: ( ANONYM ): - Huru jag konstruerar mig en liten billig men effektiv elektrisk motor. Handledning för amatörer och nybörjare i den elektriska branschen.
295: ( ANONYM ): - Konsten att spå i kort efter en berömd finngummas efterlämnade anteckningar.
302: ( ANONYM ): - Qvinnorna i Nordamerikas " backwoods " eller de vestliga skogarna + En brinnande gräsöken i Nord - A merika.
270: ( ANONYM ): - 500 gåtor på prosa. Till nöje för ungdom och i glada sällskap.
267: ( ANONYM ): - ( Dikt ) Vid Maria Magdalena Charlotta Oliecronas graf Den 18 October 1854.
308: ( ANONYM ): - Svenska Folkets Konstböcker I: Konsten att vara det minsta möjliga obehaglig vid spelbordet.
276: ( ANONYM ): - Dalkullan med de tre små barnen,
298: ( ANONYM ): - n högst märkwärdig historia om Jöns Lunsbracka.
297: ( ANONYM ): - Mester Lucidarius, en nyttig Bog om Guds Faders, Søns og hellig Aands Værelse ; om Verdens og vore første Forældres Begyndelse og Skabelse ; om hvorledes Gud lod Verden forgaae ved Syndfloden ; om hvorledes Babylons Taarn blev opbygget ; ....
299: ( ANONYM ): - Om vårde af utseendet. Anmärkningar af Grefvinnan d. d.
291: ( ANONYM ): - Julen kommer ! Samling af 206 splitter nya pch roliga julklappsdeviser.
311: ( ANONYM ): - Ur Tusses språklåda. Berättelser för de små.
318: ( ANONYM ).: - Lyckans flygande Fana Eller en Historia om Tre fattige Skräddare...
306: ( ANONYM ): - Svenska Boktryckareföreningens Södra krets 1901 - 1941.
305: ( ANONYM ): - Svenska Anekdoter ; eller Karakterisiska Drag och Infall ur Stockholmslifvet och från Akademierna , Prest- och Bondhistorier , Ordlekar m. m. samlade efter till större delen ännu lefvande personer. Tredje häftet.
303: ( ANONYM ): - Skeppsbrottet. En ytterst intressant och spännande berättelse..
320: ( ANONYM ).: - Prins Flundra eller Fiskaren med oförnöjda Hustrun.
10788: ( ANONYM ): - Sjömäns lustiga Infall och Svar.
10789: ( ANONYM ): - Utkast till Ett ÄrLigt , Svenskt Finance - Project. Äfven Fruarne behöfde icke lära sig ny sedelräkning.
321: ( ANONYM ).: - Psykisk makt. Denna bok innehåller undervisning uti I: Personlg magnetism. II: Tankeläsning. III: Magnetisk läkekonst. IV: Hypnotism.
7982: ( ANONYM ): - Då S.S. Theologiae Professoren och Prosten öfver Rönnebergs Härad samt Kyrkoherden wid Qwvistofa Församl9ingar......Herr Jacob W. Faxe Begrofs uti Qwisttofta Kyrcka den 19 Maiji 1790.
319: ( ANONYM ).: - Lyckans Flygande Fana och Klingande Spel , efter en förwnade Historia om Tre fattiga Skräddare ,som genom en Pelegrimsresa omsider kommo till stort wälstånd och hög wärdighet.
307: ( ANONYM ): - Svenska Folkets Konstböcker IV: Konsten att uppträda på kalas.
304: ( ANONYM ): - Småherrskapets kokbok.
296: ( ANONYM ): - Kortkonster för envar. Utan apparater och taskspelaretricks.
293: ( ANONYM ): - Konsten att Måla och Teckna.
292: ( ANONYM ): - Kärlekens bok. En skrift af högsta intresse för alla ogifta herrar pch damer , innehållande en mängd formulärer till kärleksbref , kärleksförklaringar m.m.
288: ( ANONYM ): - Fuchsjagd oder Brot.
286: ( ANONYM ): - En högst märkwärdig Historia om Jöns Lunsbracka.
278: ( ANONYM ): - Den praktiska receptboken. Var och en kan efter här angivna recept framställa de finaste och och angenämaste parfymer och liknande kemisk - tekniska artiklar samt tillverka likörer , viner m. fl. drycker....råd och hjälpemedel mot...skador....
277: ( ANONYM ): - Den laererige Robinson , forstillet udi den aerlige Mand, eller David Aeeligs Levnetslöb , sammaskrevet af ham selv , og indeolder nok saa mange merkelige Haendelser , som nogen Robinsons Historie.
274: ( ANONYM ): - Bref till En Swensk Sjökapten i Lissabon om Jesu Christi nåd emot syndare. II: Guds Barns resepass.
271: ( ANONYM ): - 6 redit granna visor som handla om Småland och om hur bra de har´et där , om pojkar och flecker och annat , som ej så noga speciferas kan , men upptäckes vid genomläsning..
269: ( ANONYM ): - 4 vackra men mycket sorgliga Wisor tryckta i år till varning och förmaning för den lättsinninga ungdomen.
284: ( ANONYM ): - Det straffade Religionsföraktet. En berättelse.
281: ( ANONYM ): - Den underbare Drömtydaren är den nyaste och tillförlitligaste Drömboken...Derjämte en förteckning öfver Tycho Brahe - dagarna---spå i kort...kortfattad planetbok.
10367: ( ANONYM ): - Västervikspojkarna. Deras liv och leverne i huvudstaden och deras vallfart i vårens tid till hamnstaden.
322: ( ANONYME ): - Chemins de Fer d´Alsace et de Lorraine. Villes , Sites , Industries.
822: ANREP , GABRIEL: - Lilljehöökska från.
823: ANREP , GABRIEL: - Lilljehöökska frågan.
824: ANRICK , CARL JULIUS: - Karta över Sveriges åkerareal. Akademisk avhandling.
825: ANTHOLOGIA PALATINA: - Grekiska kärleksdikter / Epigrammata Erotica.
826: ANTHON , HENNING: - Myggor och flugor i färg.
9143: ANTOINE: - Au bonheur des mots. Mélanges en l´honneur de Gérald Antoine.
827: ANTONSSON , INGEMAR: - Elisabeth.
828: ANZELIUS , ADOLF: - Ûber die Bewegung der anisotropen Flüssigskeiten.
5976: , ., ..-,-ÄÖÄÖ.-............,,,,,N B V V XC C VCV VC DSZAWAAQQWSERDFTYFRFRYHJKLK,ÖÄL,.LKMJHNGHBM Ö..-.ÖÖÄ.-PONTRJAGIN , L. S.: - Topologische Gruppen 1 - 2.
829: APEL , KARL - OTTO: - Etik och kommunikation.
11856: APOLLODORUS: - Apollodori Atheniensis Bibliothecae Libri tres.
830: APOLLONIUS: - Argonautica.
831: APPELBERG , K. A.: - Bidrag till belysning af sättet för prästtjänsternas besättande i Finland från reformationen till medlet af 17:de seklet.
832: APPELBERG , K. A.: - Bidrag till belysning af sättet för prästtjänsternas besättande i Finland från reformationen till medlet af 17:de seklet.
834: APPELL . P. & DAUTHEVILLE , S.: - Précis de mécanique rationelle. Introduction a l´étude de la physique et de la mécanique appliquée.
833: APPELL , P.: - Cours de mécanique á l´usage des candidats a l´École des Arts et Manufactures.
835: APPELQVIST , HJALMAR: - De praecipuis redrum Gai , Claudii , Neronis scriptoribis.
10435: APPIANUS: - Roms krig med Karthago och Hannibal.
836: APPLETON: - Appletons´ Hand - Book of American Travel , Northern and Eastern Tour.
837: ÅQVIST , LENNART: - The Moral Philosophy of Richard Price.
838: ÅQVIST , GÖSTA: - Kungen och rätten. Studier till uppkomsten av den tidigare utvecklingen av kungens lagstiftsningsmakt och domsrätt under medeltiden.
839: ARAGO , FRANCOIS: - Skrifter del 1 ( allt som utkom).
840: ARCHENHOLD , F. S.: - Kometen, Weltuntergangsprophezeiungen und der Halleysche Komet.
841: ARCKENHOLTZ , JOHAN: - Sagu - Brott af 1734 års Riksdag i Stockholm.
8167: ARDÖ , PAUL: - Studies in the marine shore dune ecosystem with special reference to the dipterous fauna.
842: ARESCHOUG , F. W. C.: - Skånes flora, innefattande de fanerogama och ormbunkartade växterna.
10039: ARESCHOUG , F. W. C.: - Jemförande undersökningar öfver bladets anatomi .
843: ARFVIDSSON , H. D.: - Empiri och spekulation i teologien. Ett dogmatiskt prolegomenon till kritsik orientering inom A. Ritschls teologi från kunskapsteoretisk synpunkt. Akademisk afhandling.
844: ARFVIDSSON , H. D.: - Religion och vetenskap i deras ömsesidiga förhållande med särskild Herbert Spencers uppfattning af frågan. Akademisk afhandling.
845: ARFWIDSSON , ANNA: - Zeno oder die Legende von den Heiligen Drei Königen. Eine mittelniederdeutsche Version unter Benuyzung sämtlicher Handschriften herausgegeben.
323: ( ARGENS , JEAN BAPTISTE DE BOYER ): - Warg -Grefwen D´Argens Bref, Om Souveraine Konungar.
10592: ARHO , A. G.: - Haltijavelkakirjasta.
11497: ARHUSLANDER , ANDERS: - Allmänna Anmärkningar om de Svenska Städerna. Akademisk afhandling.
9167: ARIN , MARITA LJUNGQVIST: - Aspect , tense and mood: Context dependency and the marker le in Mandarin Chinese.
846: ARISTOPHANES: - Scenes from " The Birds ".
847: ARISTOPHANIS: - Comoediae tom. II: Lysistratum , Thesmophoriazusas , Ranas , Ecclesiazusas , Plutum , Fragmenta , indicem nominum continens.
8310: ARISTOTE: - De l´ame.
852: ARISTOTELES: - Physica.
848: ARISTOTELES: - Atheniensium respublica.
849: ARISTOTELES: - Categoriae et Liber de Interpretatione.
851: ARISTOTELES: - Ethica Nicomachea.
850: ARISTOTELES: - De anima.
853: ARISTOTELES: - Politica.
854: ARISTOTELES: - Politiken.
855: ARISTOTELES OCH PSEUDO-XENEFON: - Om athenarnas statsförfattning.
856: ARISTOTLE: - ( XIX ): Nicomachean Ethics.
857: ARISTOTLE: - Categories and De interpretatione.
858: ARISTOTLE: - Metaphysics. Books Gamma , Delta and Epsilon.
861: ARISTOTLE: - The Works.....ed.by J.- A. Smith and W. D. Ross. Vol. V: De partibus animalium / Det motu / De incessu animalium / De generationer animalium.
862: ARLEY , NIELS & BUCH , K. RANDER: - Sandsynlighedsregning med anvendelse paa statistik , fejlteori og udjaevningsteori.
10593: ARMFELT , J. & DE POMIAN , W.: - Polen nu och i forna dagar.
863: ARMSTRONG , D. M.: - A Theory of Universals. Universals and Scientific Realism Volume II.
864: ARMSTRONG , D. M.: - Nationalism and Realism. ( Universals & Scientific Realism Vol. I ).
8645: ARNBERG , JOHN WOLTER: - Om Upphandlings - Deputationen. Akademisk afhandlig
8131: ARNELL , KNUT ERIK: - Bidrag till kännedom om naftalins klorsulfonsyrer. Akademiisk afhandling.
865: ARNÉR , SIVAR M. FL.: - Tredje ståndpunkten + Tredje ståndpunkten - en orimlighet.
9939: ARNGART , OLOF: - The Middle English Genesis and Exodus re - edited from Ms. C.C.C.C. 444 with introductiojn , notes and glossary.
866: ARNGART , O.: - The Proverbs of Alfred. An emended Text.
11563: ARNIN , EMIL: - The collocted papers.
867: ARNMAN , GÖRAN & JÖNSSON , INGRID: - Segregation och svensk skola. En studie av utbildning, klass och boende.
12203: ARONSSON , PETER & HILLSTRÖ,M, MAGDALENA ( RED. ): - Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserade kulturarbetets förändringar.
868: AROSENIUS , CARL DAN.: - De soliditate columnarum disquitio I-II.
11715: AROSENIUS , IVAR: - Sagor. Femtiosex bllder.
869: ARPPE , ADOLF EDVARD: - Bidrag till Helsingforstraktens Mineralogi och Geognosi. Akademisk afhandling.
870: ARRHENIUS: - Festskrift utgive till Svante Arrhenius 60 - årsdag den 19 februari 1919.
871: ARRHENIUS , LARS: - Specimen mythologicum, de quatuor mundi ætatibus, aurea, argentea, ænea et ferrea. I ( allt som utkom ).
872: ARRHENIUS , OLA: - Om P. Virgilius Maro. Tal vid recoratets nedläggande hållit i Carlstads Gymnasii öfra lärosal den 17 jjJuni 1841..
11945: ARRHENIUS , SVANTE: - Theorien der Chemie. Nach Vorlesungen gehalten an der Uiversität von Kalifornien zu Berkeley.
873: ARRIANOS: - De expeditione Alexandri libri septem.
874: ARVASTSON , GÖSTA: - Skånska prästgårdar. En etnologisk studie av byggnadsskickets förändring 1680 - 1824.
876: ARVASTSON , ALLAN: - Psalmboksarbetet i Sverige vid slutet av 1800-talet. Förslagen 1889 och 1896.
875: ARVASTSON , ALLAN: - Den Thomander-Wieselgrenska psalmboken.
8311: ARVIDSON , J. M.: - The Language of Titus & Vespasian ot The Destruction of Jerusalem. MS Papys 37.
324: ( ARWIDSSON , ADOLF IVAR ): - Catilina - Crusenstolpe. En tidsteckning och ett tidstecken.
878: ÄSCHYLOS: - Die Schutzflehenden.
880: ÅSE , LARS - ERIK ( RED. ): - Andrée och Arktis. Ett hundraårigt perspektiv.
881: ASENDORF , U. & KÜNNETH, F. W. ( HRSG. ): - Leuenberg - Konkordie oder Diskordie ? Ökumenische Kritik zur Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa.
10207: ÅSENHÖGA: - Collect- och Stambok för Åsenhöga Församling af Wexjö Stfíft.
9145: ASHBAUGH , ERNEST J.: - The Iowa Spelling Scales. Their Derivation , Uses , and Limitations.
882: ASHBROOK , JOSEPH: - The Astronomical Scrapbook. Skywatchers , Pioneers , An Seekers in Astronomy.
883: ASIMOV , ISAAC: - Katastrof ! 15 vägar till vår undergång.
884: ASIMOV , ISAAC: - The Left Hand of the Electron.
8168: ASKLÖF , ISAAC: - An essay on the romance of William and the Werwolf. A specimen of the midland dialect in the middle of the 14th century.I.
8742: ASKMARK , RAGNAR: - Ämbetet i den svenska kyrkan i reformationens , ortodoxiiens och pietismens tänkande och praxis.
885: ASKMARK , RAGNAR: - Svensk prästutbildning fram till år 1700.
10723: ASPELIN , ELIEL: - Siipialttarit. Tutkimus keskiajan taiteen alalla. ( Yhdellä vaskipiiroksella ).
886: ASPELIN , GUNNAR: - Historiens problem. Utvecklingsfiolosofiska studier.
10658: ASPELIN , ELIEL: - Siipialttarit. Tutkimus keskiajan taiteen alalla. ( Yhdellä vaskipiiroksella ).
887: ASPELING , GUNNAR: - Kompendium ifilosofins historia till och med Kant.
9890: ASPLUND , JOHAN: - Sociala egenskapsrymder. En introduktion i formaliseringsteknik för sociologer.
890: ASPLUND , HANS M. FL. ( RED. ): - Skala i natur , teknik , samhälle , kultur och människoliv. Essäer , exempel , samtal under en seminarieserie vid kollegiet Människa och Miljö.
888: ASPLUND: - Seendets pendel. Festskrift till Johan Asplund.
889: ASPLUND , JOHAN: - Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft.
892: ASPLUND , JOHAN: - Storstäderna och det forteanska livet.
893: ASPLUND , KARL: - Orient. Reseminnen.
9907: ASRATYAN , E. A.: - I. P. Pavlov. His life and work.
894: ASSARSSON - RIZZI , KERSTIN: - Friar Bacon and Friar Bungay. A Structural and Thematic Analysis of Robert Greene´s Play.
895: ASSION , PETER: - Der grosse Aufbruch. Studien zur Amerikaauswanderung..
8000: ASTEROPHERUS , MAGNUS OLAI: - En lustig comedia vid Namn Tisbe.
11176: ASTON , ELAINE & SAVONA , GEORGE: - Theatre as Sign - System. A Semiotics of Text and Performance.
896: ÅSTRAND , J. J.: - Arithmetiska genvägar.
897: ÅSTRAND , SIGURD: - Algebra I. Elementarkurs.
898: ÅSTRAND , SIGURD: - Aritmetik.
899: ÅSTRÖM , CARL GUSTAF: - Om bergborrningarne i Dalarne. Akademisk afhandling.
900: ÅSTRÖM , KARL JOHAN: - Reglerteori.
901: ÅSTRÖM , PAUL: - The Pera Bronzes.
902: ÅSTRÖM , PATRIK: - Register till Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet 1844 - 2000.
9893: ÅSTRÖM . PATRIK: - Vattenmärken i svenska medeltida laghandskrifter och Uppsala universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev.
11594: ÅSTRÖM , PATRIK: - Tendensen i Kristoffers landslag.
8729: ASZTALOS , MONIKA ( ED. ): - The Editing of Theological and Philosophical Texts from the Middle Ages.Acta of the Conference arranged in Stockholm by te Appartment of Classical Languages , University ofn Stockhol , 1984.
903: ATABINEN , RECHID SAFFET: - Les Turcs a Constantinople du V:e aud XVI:e sičcle. Congérence faite ā Paris , le 29 Mai 1953 ( 1500:e anniversaire de la Conqučte de Constantinopel ) au Cantre de Recherches Historique ( Sorbonne ).
904: ATHAENEUM: - Festskrift utgiven av Föreningen Athenaem vid Högre Allmänna Läroverket i Kristianstad 1928 + dito , 1933 + Program vid Athenaei 100 - års jubileum 1964.
905: ATHENAEUM: - Festskrift utgiven av Föreningen Athenaeum vid Högre Allmänna Läroverket i Kristianstad 1928 + dito 1933.
12497: ATMANSPACHER, OTTO: - Die Grundlagen Unserer Herrschaft übert die Zahlen.
9168: ATTAOULLAH , A.: - Turkish Self - Taught in latin letters.. By the Natural Method with the English Phonetic Pronunciation.
906: ATTERBERG , ALBERT: - Några bidrag till kännedomen om Molybden. Akademisk afhanding.
325: ( ATTERBOM , P. D. A. , M. FL. ): - Markalls sömnlösa nätter. Första natten + Andra natten.
8312: ATTERBOM ( P. D. A. ): - Tal i anledning af H. K. H. Arf - Prinsen Carl Ludvik Eugen´s Födelse; Hållet på Gustavianska Lärosalen d. 28 MAJ 1826.
907: ATTERBOM , P. D. A.: - Grunddragen af forn - skandinaviska och svenska vitterhetens historia intill Stjerhjelm + Carl den tolfte betraktad i sitt förhållande till vetenskap och skön konst .
10285: ATTERBOM , P. D. A.: - Minnes - Ord öfwer Per Ulrik Kernell. Talade på Östgötha Nations Sal i Upsala den 22 Maj 1824.
8517: ATTERBOM , PEHR DANIEL AMAD.: - Ossian och hans sånger. Academisk afhandling.
9941: ATWOOD , JIM D.: - Inorganic and Organometallic Reaction Mechanims.
9169: ATWOOD , E. BAGBY: - The Regional Vocabulary of Texas.
8789: AUDÉN , BENGT: - Bottniska personamn. Frekvenser i skattelängder från mitten av 1500-talet.
909: AUDI , ROBERT: - The Structure of Justification.
910: AUER: - Commentationes in honorem professoris Väinö Auer sexagenarii edtae.
911: AUERBACH , FELIX: - Lebendige Mathematik.
9880: AUERBACH , FELIX: - Das Zeisswerk und die Carl - Zeisss - Stiftung in Jena. Ihre wissenschaftliche , technische und Soziale Entwicklun und Bedeutung.
9585: AUGUSTSSON , LARS ÅKE & HANSÉN , STIG: - Substans. En tankebok om substantives betydelse.
8790: AULÉN , GUSTAF: - H. Reuterdahls teologiska åskådning med särskild hänsyn till hans ställning till Schleiermacher.
8791: AULÉN , GUSTAF: - Högmässans förnyelse litugiskt och kyrkomusikaliskt.
912: AULIN , FREDRIK RUTGER: - Anteckningar öfver Hafsalgernas geografiska utbredning i Atlantiska hafvet norr om Eqvatorn, i Medelhafvet och östersjön.
8792: AURELIUS , ERIK: - Der Fürbitter Israels. Eine studie zum Mosebild im Alten Testament.
913: AURELL , TAGE: - Bilderbok.
10451: AURIVILLIUS , PER OLOF CHRISTOPHER: - Balaenophilus Unisetus nov. gen. et spec. Ett bidrag till kännedomen om Harpacticidernas utvecklingshistoria och systematik.
10452: AURIVILLIUS , C. W. S.: - Bidrag till kännedomen om Krustaceer, som lefva hos Mollusker och Tunikater.
918: AURIVILLIUS , CARL: - Diss. phil. ad Caput XV. prophetae Esaiae.
916: AURIVILLIUS , CHRISTOPHER: - Insektslifvet i arktiska länder.
917: AURIVILLIUS , CHRISTOPHER: - Lepidoptera samlade i nordligaste Asien under Vegaexpeditiionen.
10044: AURIVILLIUS , CHR.: - Rhopalocera Aethiopica. Die Tagfalter des aethiopischen Faunengebietes. Eine systematisch - geographische Studie.
914: AURIVILLIUS , CHR.: - Gaddsteklar / culeata.
915: AURIVILLIUS , CHR.: - Rätvingar / Orthoptera.
919: AUTOGRAFER: - Samling av 36 autografer från svenska skådespelare och några andra.
920: AVELLAN , MICHAEL & RENBERG , MATTHIAS: - Dissertatio mathematica de centro oscillationis. Pars I. ( all published ).
921: AVRAHAM , GIDON: - A Bridge of Words. A Term List Based on the Study and Classification of Compounding Operations in Avot Yeshurun´s Later Poetry (1974-1992 )..
922: AX , PETER: - Das Phylogenetische System.n Systematisierung der lebenden Natur aufgrund ihrer Phylogenese.
8313: AXELSON , BERTIL: - Senecastudien. Kritische Bemerkungen zu Senecas Naturales Quaestiones.
8314: AXELSON , BERTIL: - Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix.
8315: AXELSON , STURE: - Studia Claudianea. Commentatio academica.
923: AXELSON , BERTIL: - Ein drittes Werk des Firmicus Maternus ? Zur Kritik der philologischen Identifizierungsmerthode.
924: AXELSON , BERTIL: - Kleine Schriften zur lateinische Philologie.
925: AXELSON , BERTIL: - Korruptelenkult. Studien zur Tedxtkritik der unrechten Seneca - Tragödie Hercules Oetaeus.
926: AXELSON , BERTIL: - Zum Alexanderroman des Iulius Valerius.

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

9/13