Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Arno en Simile, of Keur van Zedelijke en Onderhoudende Verhalen voor Lieve Kinderen van den Beschaafde Stand uit het Hoogduitsch van Dr. Julius Freudenreich met platen
Description: Amsterdam, Visser en Comp., 1823, 1ste druk. 13,7 x 12,2 x 1,4 cm., Hardcover (cloth). 143 pagina's . Black & White images. Conditie: Good, Een rood/bruine kartonnen band men een knak in de voorkant, Voorin geplakt een Bewijs van Goedkeuring en Gedrag en Vlijt 1ste Klasse, 2e Prijs der 3de Afdeeling . Alzoo A. Asman als leerling, op de school van den onderwijzer P. Burggraaf, in het afgeloopene schooljaar, door GOED GEDRAG en NAARSTIGHEID bijzonder heeft uitgemunt: zoo hebben de Commissarien en onderwijzer van voornoemde school, tot een vereerend bewijs hunner goedkeuring, en ter verdere aanmoediging hem dezen EEREPRIJS toegewezen, LEEUWARDEN de 24 Juni 1828. 6 pentekeningen, 26 verhaaltjes en een Voorrede: De algemeene goedkeuring, welke de kleine zedelijke verhalen van de Heer Freudenreich in Duitschland hebben ververworven, bragt ons tot het besluit, om onzen landgenooten van dezelve eene vertaling aan te bieden. Hartelijk wenschen wij, dat onze overzetting op het jeugdige gemoed dien zelfden heilzamen invloed moge uitoefenen, voor welken het oorspronkelijke, door deszelfs eenvoudigen maar doeltreffenden stijl, zoo zeer berekend is. Aldus De Uitgever.

Keywords:

Price: EUR 59.95 = appr. US$ 65.16 Seller:
- Book number: 20230005

See more books from our catalog: Literatuur