Deutsch  Franšais  Nederlands 

SLUIS, WYTSE, V.D. - Fan skoalle- en tsjerketsjinner oant direkteur, in koarte histoarje oer it underwiis yn Lippenhuzen.

z.u., z.p., 1987. 111 p. paperback. 16,5x24 cm. foto's. foto's. ill. Grotendeels in het Fries. Goede staat.
EUR 10.00 [Appr.: US$ 11.6 | £UK 8.5 | JPą 1327] Book number 27918-06

is offered by:


Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, The Netherlands Tel.: +31 (0)50 30 10 233
Email: bladzij20@bladzij20.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results