English  Deutsch  Français 

[Manuscript 1693] - Manuscript letter legal 1693 | Manuscript dated 1693 about the sale in Dordrecht to Johan Becius as the guardian of Anna van den Blook in the name of Cornelis Wouterszoon van der Neth, 1 p.

 1556499814,
Manuscript on laid paper, 33 x 21 cm. With blindstamped seal in the top right corner Clein Segel 24 S and the handweritten name P. Overwijn (Everwijn?).Signed 15 december 1693.In the text: Bekenne ick ondergescreven verkogt, gecedeert en getransporteert te hebben, gelyck ick cedere en transportere by dese in vollen eygendom aan de heer Doctor Johan Becius als oom ende voogd over juffr. Anna van den Blook ene obligatie ten laste van 't gemene landt van Hollandt en Westfrieslandt binnen Dordrecht (...) op den naam van Cornelis Woutersz van der Neth in datum 10 october 1638 en geaggregeert den 12en maart 1639 en ik bekenne van de waarde van dien ten vollen voldaan en betaald sijn (etc). Dordrecht 16 december 1693. Signed by Emmereus de Coopentie (?).[NL] In de open archieven komt Anna van den Blook voor als vrouw van Adam Becius en moeder van Johannes en Aletta. gedoopt in 1707.  Ze zou in 1781 overleden zijn. In het archief van Dordrecht is ook een verkoop te achterhalen in 1639: ONA Dordrecht inv. 1608, f. 19: op 7 mei 1639 verkopen Barent Henricxsz. de Haen en Cornelis Woutersz. van der Neth, als man van Aeltgen Hendricxsdr. de Haen, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Franchoijs Staesz. van Hoochstraten, als man van Jacobmintgen de Visscher, zijn nicht, samen vervangende Anneken Huijbertsdr. en Gillis van den Bossche, als voogd van de kinderen van Abraham Huijberts, samen erfgenamen van wijlen Henrick Barentsz. en Beatricx Willemsdr. van den Bossche, voor 2200 gl. aan Abraham Back, apotheker en burger van Dordrecht, een huis bij de Wijnbrug, staande tussen het huis van Michiel van Wassenhoven, genaamd de Gouden Ketting, en dat van Gerrit Jansz. van Reenen. De koper is schuldig aan Barent Henricxsz. de Haen en Cornelis Woutersz. van der Neth een somma van 1800 gl. Borg: Dirck Sijmonsz. Coppelaer.
EUR 108.90 Boeknummer K80318

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81B, 2585XN Den Haag, The Netherlands Tel.: +31 (0)70 7439080
Email: info@arinevandersteur.nl
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten