Deutsch  Français  Nederlands 

Visser, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten

 1527057212,
Bolsert, A.J. Osinga, 1960. Hardcover, ingenaaid, stofomslag, Kristlik Fryske Folksbibliotheek nr.49, 160 pp, 1e druk. Komselden sil der in Fries wêze oer hwa't safolle skreaun is as oer Minne Simens, net allinne vn it nederiánsk, mar ek yn it dutsk, it ingelsk en it fransk om fan oare talen mar to swijen. Kom-selden sil der ek in Fries west ha, dy't de ieuwen troch oant hjoed de dei ta safolle ynfloed hawn hat as dizze selde Minne Simens. En dochs moast de skiednis fan Minne Simens en de Minnisten yn Fryslán oant nou ta in forgetten stikje skiednis neamd wurde, omt der, utsein yn krante- en tydskriftartikels, nea of bast nea oer Minne Simens yn it Frysk skreaun is, likemin as dat de skiednis fan Minne Simens ea earder biskreaun waerd as in stik fryske skiednis.Yn dit boek hat M. S. E. Visser beide dien. De skriuwer, bikend om mannich artikel-rige en syn libbensbiskriuwing fan Jancko Douwama, hat in romme eachweiding. Sels gjin Minnist —hoewol ek wer net sunder minniste bloed yn 'e ieren— kin er in hopen yn Minne Simens weardearje, mar hy mijt net de swakke stéën oan to wizen. Dat dizze libbensbiskriuwing. hweroan in rike dokumintaeaje- en literatuerlist taheakke is, noch forskynt foar de bitinking fan it 400e stjerjier fan Minne Simens is in ding om tankber foar to wézen. Stofomslag heeft enkele scheurtjes, ter bescherming in pergamijnpapier.
EUR 12.50 [Appr.: US$ 13.45 | £UK 11 | JP¥ 1759] Book number 1953603

is offered by:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results