English  Deutsch  Français 

DIVERSE AUTEURS - Het mirakel van Amsterdam ; convoluut van 21 negentiende eeuwse publicaties, vnl. over het 500-jarig jubileum in 1845

1798-1845. Convoluut van 21 publicaties over het Mirakel van Amsterdam (voornamelijk n.a.v. de 500ste verjaardag in 1845), moderne gecart. band, 22cm. [INHOUD: 1: Overwegingen bij het heilige Sakrament des altaars gedurende het octaaf van het vijfde eeuwfeest van het mirakel van Amsterdam (Amsterdam, J.H. Van Spanje en J.S. De Haas, 1845, 76pp.) // 2: Gebeden voor iederen dag van het vijf-honderd-jarig jubelfeest van het Mirakel van Amsterdam (Amsterdam, J.H. van Spanje en J.S. De Haas, 1845, 27pp.) // 3: Gebeden bij het plegtig vieren van het vijfde eeuwfeest van het mirakel van Amsterdam (Amsterdam, Zweers, 1845, 29pp.) // 4: Beknopt geschiedkundig verhaal van het beroemd Mirakel waarmede God de stad Amsterdam heeft vereerd en verheven (Amsterdam, Van Langenhuysen, 1841, 28pp.) // 5: Wat moet ik gelooven van het Mirakel van Amsterdam? (Amsterdam, G.J. d'Ancona, s.d. 16pp.) // 6: Leerrede op den jaarlijkschen gedenkdag van het mirakel te Amsterdam uitgesproken des 13 maart 1822 in de R.K. Kerk op het begynhof aldaar door S. Utberg (Amsterdam, A. Schievenbus, 1822, 32pp.) // 7: De rechter in geloofsgeschillen onpartijdig gezogt en gevonden; en deszelfs uitspraak over het geloofsgeschil raakende deeze Godlijke woorden des Heilands: Neemt, en eet, dit is mijn ligchaam, aangeweezen in eene leerrede, gedaan den 14 maart 1798 op den jaarlijksche gedagtenis van het Amstel’s wonder, door H.E.B. (Amsteldam, P.van Buuren, 1798, 48pp.) // 8: God mag niet bespot worden, of: de bedoelingen van den ongenoemden schrijver van het schriftje getiteld: God laat zich niet bespotten! Uitgekomen bij de erven Doorman in den Haag 1845 voor oogen gelegd (Rotterdam, J. Willemssen, 1845, 12pp.) // 9: Historie van het Amsterdamsch Mirakel (Amsterdam, Weijtingh & Van der Haart, 1845, 39pp.) // 10: Echt protestantsche tegenzang op het lied bij het vijfde eeuwfeest van het mirakel van Amsterdam (Amsterdam, G. Portielje, 1845, 7pp.) // 11: Een woord aan alle protestanten in Nederland bij gelegenheid der afgodische viering van zeker jubilé over het gewaand Mirakel eener Hostie, door de R.K.Kerk te Amsterdam, in maart 1845, door een lid der Hervormde Kerk (Zwijndrecht, J. Boden, 1845, 11pp.) // 12: Het feest der dwaasheid, gevierd op het vijfde eeuwgetijde van het Mirakel te Amsterdam van 5 tot 12 maart 1845. Dichterlijke uitboezeming door J.P.Heukelom (Amsterdam, J. Tak, 1845, 15pp.) // 13: Critisch antwoord op de “opgekomene gedachten” des schrijvers van het brochuurtje: “God laat zich niet bespotten” beoordeeld door W. Van Houten pastoor te Beverwijk (Wijk aan Zee, 1845, 24pp.) // 14: God laat zich niet bespotten. Opgekomene gedachte bij gelegenheid van het aangekondigde Jubilé van het zoogenaamde Mirakel van Amsterdam etc. (’s Gravenhage, Erven Doorman, 1845, 13pp.) // 15: Lied op het vijfde eeuwfeest van het Mirakel van Amtserdam 5-12 maart 1845 (Amsterdam, 1845, 7pp.) // 16: Het mirakel van Amsterdam in 1345 verhaald en toegelicht door H. van Lottom (Amsterdam, 1845, 32pp.) // 17: Van den sacramente van Amsterdam, gedicht van Willem Van Hillegaersberch, met ophelderende aanteekeningen uitgegeven door P. Leendertz (Sneek, J.F. van Druten, 1845, viii + 30pp.) // 18: Het H. Sacrament van Mirakel te Amsterdam. Antwoord aan den schrijver der recensie in den Algemeene Konst- en Letterbode van 4 en 11 april 1845, door A.J. Pluym (’s Gravenhage, Van Langenhuysen, 1845, 19pp.) // 19-20: Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1845, no. 15 vrijdag den 4den april & no.16 vrijdag den 11den april (pp.225-256) // 21: Willem van Hildegaersberch en zijn gedicht “Van den Sacramente van Aemsterdam” met eenige aanteekeningen, door A.J. Pluym (’s Gravenhage, Van Langenhuysen, 1845, 33pp.)], N100675
EUR 200.00 Boeknummer N100675

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten