Deutsch  Français  Nederlands 

POORTINGA, YPE - Hûndert pûnklûntsjes en in karre fol lytsjild, Fryske folksverhalen, Mei tekeningen fan Hubertus de Jong

 1409136914,
Baarn-Leeuwarden, Bosch & Keuning, De Tille, 1982. Linnen band, gelijmd, stofomslag, mooie illustraties, inclusief enkele krantenknipsels, 378 pp, 1e druk. "Dit is it sànde en leste dief fan 3e rige 'Fryske folksferhalen'. Der is noch meinommen wat Ype Poortinga yn 't Iêt fan 1981 op 'e ludbán féstlein hat. mar pars as yn 'e foarige dielen is foar Hundert pun kluntsjes..' ek in kar dien ut wat Bardere generaasjes yn Fryslán oan folksferhalen sammele hawwe. Yn 'e foarige ieu hienen de lju ek al gans niget oan wat it folk fertelde. Wat de mearkes en teltsjes oanbelanget, lei de rispinge meast fersille. bedobbe mei men wol sizze. yn àlde tiidskriften, kranten, jierboekjes. almanakjes, folie net genóch; inkelde teksten wienen allinne mar yn hánskrift bewarre. Ut dat grut ferskaat fan teksten is it moaiste hjir byinoarbrocht, en dan foaral dy ferhaaltypen dy't yn 'e foarige dieten noch net oan har trekken kommen wienen. Mei ferhaal nr. 72 'Noach en de duvel fynt men yn dit boek seis in mearketekst dy't oan 'e Aldfryske literatuer untliend is en dy't hjir yn hjoeddeis Frysk neiferteld wurdt. De achttjinde ieu is ek mei in almanakteltsje (nr. 289 'De kening en it áld minske') fertsjintwurdige. Sa helpt dit lêste diel mei syn 338 numers wer tige mei om it oerlevere besit oan folksferhalen foar elkenien tagonklik te meitsjen.". Mooi gaaf exemplaar, rug stofomslag iets verkleurd.
EUR 7.50 [Appr.: US$ 8.5 | £UK 6.75 | JP¥ 945] Book number 1953617

is offered by:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results