Deutsch  Français  Nederlands 

POORTINGA, YPE - De foet fan de reinbôge, Fryske folksverhalen, Mei tekeningen fan Hubertus de Jong

 1409136913,
Baarn-Leeuwarden, Bosch & Keuning, De Tille, 1979. Hardcover, gelijmd, stofomslag, 453 pp, 1e druk. Wêr't de reinbóge op it lán stiet, dêr is in skat te finen. Dat wurdt der altyd sein. Ien fan us fertellers is dy kant wol ut set, mar kom it plak mar ris benei! Dizze folksoerlevering spilet in rol yn ien fan al dy ferhalen dy't yn dit boek fertelle fan de smid fan Earnewáld, hiel oare ferhalen as dy't op 'e runfeartboaten oer him ferteld wurde. De kleasterskat dy't er by syn libben stellen hat kin er as spoek net weromfine. Ek yn 'De foet fan 'e reinbóge' bringt Poortinga folksferhalen dy't er fan 1971 óf op 'e ludbán festlein hat. Diskear lit er sa folie mooglik fertellers en fertelsters oan 't wurd komme en bringt er in macht ferhalen yn alle mooglike genres. Sa steane der in smite dominys- en pastoarsferhaaltsjes yn en dy binne meast de ironyske kant neist. In oare besunderheid fan it boek is, dat it net allinnich álde folksferhalen biedt, mar ek omtinken jout oan wat der oan hjoeddeisk teltsjeguod gongber is. Der is bygelyks it haadstik 'autoferhalen', dêr't u.o. rare eksploaten mei gefaarlike lifters yn steane. Dêr binne de koarte grappige teltsjes mei it fenyn yn 'e sturt. Wurde dy ek al ta de folksferhalen rekkene`' Wis dat! Hoe soenen se net, no't se langer yn in lucht de wráld yn 't run reizgje en likegoed hiem binne yn Fryslán as op 'e Filippinen!. Enkele scheurtjes in stofomslag, rug en stofomslag verkleurd.
EUR 7.50 [Appr.: US$ 8.51 | £UK 6.5 | JP¥ 947] Book number 1953616

is offered by:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results