Deutsch  Franais  Nederlands 

VELDE, RINK VAN DER - De fke

 1409136726,
Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1999. Paperback, gelijmd. 120 pp, 7e druk. De Fuke ferskynde foar it earst yn 1966 en waard daliks erkend as in masterwurk. No, hast tritich jier letter, kin dizze koarte roman mei rjocht in Fryske klassiker neamd wurde. Elke nije generaasje lzers kom yn 'e besnijing fan dit sobere en oangripende ferhaal tt 'e oarlochstiid. 'Ik kin net oars sizze, Rink van der Velde hat mei dizze roman syn masterwurk skreaun.' (Tjitte Piebenga) 'De beskriuwing fan it fermidden, de tekening fan de karakters, foaral dat fan de haadfiguer, en de spanning en de sfear, it is allegear allike masterlik.' (Marten Sikkema) 'De wrakseling fan de fiskerman om in kromke frijheid ropt yn 'e fierte by jin de gedachte op oan The old man and the sea fan Ernest Hemingway. Mar dan sunder in spoar fan de patetyk, dy't Hemingway by alle soberens sa eigen wie. Van der Velde syn fiskerman is in ynbannige Fries, in helt sunder hoop en gloarje.' (Sjoerd Leiker). Gesigneerd door: Rink van der Velde, Rense Westra, Steven de Jong. Preegstempel vorige eigenaar op Franse pagina. Bijzonder mooi, nieuw, ongelezen exemplaar!.
EUR 30.00 [Appr.: US$ 34.01 | £UK 26.25 | JP 3771] Book number 1953243

is offered by:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results