Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Scrinium Classical Antiquity
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Scrinium Classical Antiquity
Specialized in Classical Antiquity


Lid van de Nederlandse Vereniging van Antiquaren, aangesloten bij de International League of Antiquarian Booksellers Lid van de Nederlandse Vereniging van Antiquaren, aangesloten bij de International League of Antiquarian Booksellers

Hollenberg 13, 7121 MC Aalten, The Netherlands
Tel.: +31 (0)543 45 27 57

Email: Scrinium Classical Antiquity | Website: Scrinium Classical Antiquity


Scrinium stands for a specialized stock of new, antiquarian and secondhand books about classical antiquity. The main theme of our books is Classical Antiquity: texts and commentaries, translations, archeology, neo-Hellenika (contemporary Greece), philosophy, travel, history, mythology, books for young people, philology, law, reception of classical motives in Middle Ages, Renaissance and our own time. A modest quantity of books covers also countries, civilisations and religious streams on the edge of the classical world: Egypt, Middle East, Early Christianity. New books are partly in stock, partly to be ordered from publishers. We are connected to a large number of publishers and distributors, established both in the Netherlands and abroad.
Scrinium is een antiquariaat gespecialiseerd in nieuwe, antiquarische en tweedehands boeken betreffende de Klassieke Oudheid: teksten, commentaren, vertalingen, maar ook boeken over klassieke archeologie, taalkunde, filosofie, taalkunde, reizen, geschiedenis, mythologie, kinderboeken en boeken over de receptie van de Klassieken in de Middeleeuwen, De Renaissance en de moderne tijd. Een aantal van onze boeken bestrijkt ook landen, beschavingen, en religie uit de periferie van de klassieke wereld: Egypte, het Midden-Oosten, het vroege christendom. Nieuwe boeken zijn ofwel in voorraad of worden op verzoek bij de uitgever besteld (Bij dergelijke bestellingen vervalt het wederroepingsrecht). Wij hebben een aansluiting bij veel uitgeverijen en distributiecentra in Nederland en daarbuiten.Terms of Sale

All books are in good antiquarian condition, unless specified otherwise. Minor blemishes are not always mentioned. The condition of a book also dictates its price.
Our books are handled with care.
The availability of books on offer on the website is free of any obligations or liability in case to prior sale; in case prepayment has been made for a book that subsequently turns out to be no longer available, a refund for the book in question will be made.
Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

The withdrawal period will expire after 14 days from the day ‘on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the goods.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us: Scrinium Classical Antiquity,
Hollenberg 13, 7121 MC Aalten, tel. +31 543 452757, sales@scrinium.nl of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such
reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

You shall send back the goods or hand them over to us or to our German delivery address, i.e. Scrinium Classical Antiquity, p/a R. Hüning GmbH, Hemdener Weg 147, 46399 Bocholt, Germany without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.

You will have to bear the direct cost of returning the goods.

You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken verkeren in goede staat tenzij anders vermeld. Kleine onvolkomenheden worden evenwel niet altijd genoemd. De staat van het boek bepaalt ook de prijs.
Wij behandelen onze boeken met zorg.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Scrinium Classical Antiquity, Hollenberg 13, 7121 MC aalten, Nederland, tel. 0543 452757, sales@scrinium.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of via e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. (NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011)

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Scrinium Classical Antiquity, p/a R. Hüning GmbH, Hemdener Weg 147, 46399 Bocholt, Duitsland, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Lieferbedingungen und Geschäftsbedingungen

Alle Bücher sind in guter Kondition es wäre denn daß anders beschrieben ist. Kleinere Mangel sind nicht immer beschreiben. Der Kondition beeinflußt der Preis.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Scrinium Classical Antiquity, Hollenberg 13, 7121 MC Aalten, Niederlande, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder an unsere Lieferadresse in Deutschland: Scrinium Classical Antiquity, p/a R. Hüning GmbH, Hemdener Weg 147, 46399 Bocholt, Deutschland zurück­zusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Scrinium Classical Antiquity is an Antiqbook participant