Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
von Meyenfeldt, Slaats & Zonen
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

von Meyenfeldt, Slaats & Zonen

Nonnenveld 101, 4811 HN Breda, The Netherlands
Tel.: 06 28388384

Email: von Meyenfeldt, Slaats & Zonen | Website: von Meyenfeldt, Slaats & ZonenTerms of Sale

All books are in good antiquarian condition, unless otherwise stated in catalogue or correspondence. Shipping costs are always extra. Books can be returned after confirmation by the antiquarian bookseller only when the book or its quality are not in accordance with the information given in catalogue or correspondence. Method of payment: Payment is due in advance (after confirmation on the book's availability). Payment by creditcard in EURO or USD accepted through paypal.com.

Verkoopvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Met de vernoeming van Het Antiquariaat wordt in dit document verwezen naar de firma von Meyenfeldt, Slaats & zonen ingeschreven bij de KvK te Breda onder nummer H 20103487.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Het Antiquariaat als leverancier van producten optreedt.

1.3 Het Antiquariaat aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).

1.4 Het Antiquariaat behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Het Antiquariaat bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden.
2. Conditie producten
2.1 Alle producten zijn in goede antiquarische staat, tenzij in de catalogus of correspondentie anders is vermeld.

3. Betaling
3.1 Betaling vindt contant bij afhalen plaats , door middel van vooruitbetaling via bank/giro, middels remboursement of door middel van een toegevoegde rekening. Dit tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Het Antiquariaat is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet door haar is ontvangen, aan de afnemer een rente van 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.

3.2 . Indien de bestelling op rekening wordt uitgeleverd, dient betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden.

3.3 Levering op rekening is uitsluitend mogelijk indien geen voorgaande facturen open staan

3.4 Het Antiquariaat is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Voor het in verzuim stellen van de afnemer is Het Antiquariaat gerechtigd de werkelijke kosten in rekening te brengen, te verhogen met een redelijk bedrag aan kantoorkosten.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

4.2 Alle prijzen zijn zonder BTW – BTW kan niet worden gerekend (marge-regeling)

4.3 Alle prijzen zijn exclusief de verzend- en verpakkingskosten.


5. Levering
5.1 Levering wereldwijd.

5.2 Het Antiquariaat kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden.

5.3 Het Antiquariaat zal de levering binnen 14 dagen initiëren, maar is tevens gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Het Antiquariaat gedragen.


6. Aansprakelijkheid
6.1 Het Antiquariaat is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.

6.2 Het Antiquariaat is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens verzending van de geleverde producten.

6.3 De termijn genoemd bij 5.3 geldt als een indicatie en niet als fatale termijn. Het Antiquariaat is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

7. Retourzending
7.1 Retourzending is mogelijk na overleg met Het Antiquariaat en het geleverde product binnen 14 dagen na levering weer in bezit van Het Antiquariaat is.

7.2 Het product zal dan terugbetaald worden, exclusief de verzend- en verpakkingkosten.

7.3 Kosten die voortvloeien uit een retourzending (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen door de afnemer.

7.4 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.

8. Verzendkosten
8.1 Het Antiquariaat berekent de verzend- en verpakkingskosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het formaat, gewicht en aantal producten.

9 . Schadevergoeding
9.1 Het Antiquariaat kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen en daarbij zal haar aansprakelijk in waarde nooit die van de verkoopprijs te boven gaan.

9.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Het Antiquariaat komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
von Meyenfeldt, Slaats & Zonen is an Antiqbook participant