Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Jomini, Military history books
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Jomini, Military history books

Arnhemseweg 60 , 3832 GN Leusden, The Netherlands
Tel.: +31 (0)6-10161140

Email: Jomini, Military history books | Website: Jomini, Military history books


Jomini, Military-historical books and research.

Jomini started in 2011 by Onno de Meer. He started this company because he is intrigued by the human mind, that is inflicting war upon human society for several millenia now.

The portfolio of Jomini consists of the follwing products and services:
- Sales of new military-historical books
- Sales of second-hand and antiquarian military-historical books and documents.
- Sales of second-hand and antiquarian military-historical maps.
- Lectures on Military-historical subjects.
- Research on military-historical subjects
- author of publications on military-historical subjects.

Look also at www.jominibooks.comJomini, Militair-historische boeken en research.

Jomini is gestart eind 2011 door Onno de Meer. Hij is dit bedrijf gestart, omdat hij wordt geïntrigeerd door de menselijke geest die al duizenden jaren oorlog voert. Deze neiging tot conflict heeft de wereld veel leed, maar ook veel goeds gebracht. Technologische ontwikkelingen, zoals de atoombom, komen tot wasdom door oorlogen. Dat deze zelfde ontwikkelingen weer veel doden en lijden tot gevolg hebben, is daarmee onlosmakelijk mee verbonden.

Het portfolio van Jomini richt zich specifiek op de uitwisseling van Militair-historische informatie en informatie over Internationale Betrekkingen. De informatie kan op elke wijze worden aangeboden. Initieel richt de dienstverlening zich alleen op de gedrukte informatie en mondelinge informatie. De beperking die hieruit voortvloeit betekent dat bijvoorbeeld tastbare militaria , zoals wapens of uniformen, expliciet worden uitgesloten.

Portfolio

Het portfolio van Jomini bestaat uit de volgende producten en diensten:

- Verkoop van nieuwe Militair-historische boeken (Nederlandstalig en Engelstalig)

- In- en verkoop van 2e hands- en antiquarische Militair-historische boeken en geschriften

(Alle talen)

- In- en verkoop van militaire prenten en kaarten

(battle maps en Militair-historische bouwtekeningen)

- Verkoop van tijdschriften met een Militair-historische inhoud

- Aanbieden van Battle field tours

- Aanbieden restauratie en zoekservice van antiquarische boeken

- Het doen van onderzoek (IMH, Individuele Militaire Historie)

- Het ontwikkelen en verzorgen van cursussen op Militair-historisch gebied.

- Houden van Militair-historische lezingenSamenwerking

Om het portfolio aan te kunnen bieden wordt nauw samengewerkt met andere bedrijven. Samenwerking bestaat onder andere met:

Stand your ground: "Conflict analysis, research and writing".

Stand your ground maakt analyses en verricht onderzoek naar een breed scala aan onderwerpen die verband houden met oorlogvoering en internationale betrekkingen.

Kijk op onze site www.Jomini.nlJomini, Militar-historischer Bucher und Forschung.Jomini, livres militaire-historiques et research.Verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Jomini: Jomini, Militair historische boeken en research.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Jomini producten koopt of die opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot diensten op het gebied van lezingen, cursussen en research.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Jomini en Opdrachtgever tot het verlenen van diensten dan wel tot het verrichten van leveringen van producten door Jomini ten behoeve van Opdrachtgever.
Derde: een door Jomini bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van Jomini zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Jomini derden worden betrokken.
Artikel 3. Offertes/overeenkomsten
3.1 Alle offertes van Jomini zijn vrijblijvend en Jomini behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de offerte dan wel bestelling door Jomini. Jomini is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.
3.3 Jomini is bevoegd om bij de uitvoering van overeenkomsten bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Voordat Jomini tot verzending van producten overgaat, dient betaling van het verschuldigde door Opdrachtgever te geschieden, of per bankoverschrijving, of door middel van iDeal.
4.3 Is overeengekomen dat een factuur zal worden toegezonden, dan dient betaling van het aan Jomini verschuldigde te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum ten kantore van Jomini of op een door haar aan te wijzen bankrekening.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,25 % per maand, een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend, over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling door Jomini vereist is.
4.5 Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen totaalbedrag, met een minimum van € 125,00 en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd het recht van Jomini om het surplus van deze kosten op Opdrachtgever te verhalen.
4.6 In geval van niet (tijdige) betaling, is Jomini gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betaling(en), alsnog te leveren.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Jomini, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan Jomini toekomende, niets uitgezonderd.
5.2 Heeft Jomini een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat Jomini haar rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door Opdrachtgever aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.
5.3 Jomini is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Jomini om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op Opdrachtgever te verhalen.
Artikel 6. Levering van producten
6.1 Levering van bestelde producten door Jomini vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na betaling, tenzij door Jomini anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt Opdrachtgever binnen één (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft Opdrachtgever tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Jomini. Na ontbinding van de betreffende overeenkomst, zal Jomini een creditnota verzenden en indien sprake is van vooruitbetaling wordt het aankoopbedrag per bank gerestitueerd. Overschrijding van de levertermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
6.2 Levering van bestelde producten vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) Opdrachtgever in ontvangst wordt genomen.
Artikel 7. Reclames
7.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever Jomini hiervan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.
7.2 Nadat Jomini geconstateerd heeft dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan Jomini toestemming geven de producten te retourneren. Nadat Jomini de geretourneerde producten in goede orde ontvangen heeft, zal zij zich vervolgens inspannen om vervangende producten van minimaal vergelijkbare kwaliteit te leveren.
7.3 Indien vervanging van producten niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. Jomini zal in dat geval een creditnota verzenden en indien sprake is van vooruitbetaling wordt het aankoopbedrag per bank gerestitueerd. Ontbinding van de overeenkomst geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
7.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Jomini tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 8. Verkoop in consignatie
8.1 Indien goederen bij Jomini in consignatie worden gegeven, dan wordt in overleg tussen consignatiegever en Jomini een prijs vastgesteld. Indien beide partijen akkoord zijn met deze verkoopprijs, heeft Jomini de mogelijkheid, voor verkoopdoeleinden, de prijs maximaal 10% lager vast te stellen. Jomini en consignatiegever zullen de afspraken vastleggen in een apart af te sluiten consignatie-overeenkomst.
8.2 Goederen worden, in principe, voor een periode van maximaal 36 maanden in consignatie gegeven. Indien, na 36 maanden, de goederen niet zijn verkocht, gaan de goederen retour naar de consignatiegever. Jomini zorgt, naar redelijkheid, dat de goederen in gelijke staat blijven.
8.3 Verkochte goederen worden een maal per maand met consignatiegever verrekend, op basis van een onderling afgesproken consignatievergoeding.
8.4 Consignatiegever heeft gedurende de periode van 36 maanden te allen tijde de mogelijkheid om de goederen uit consignatie tussentijds terug te trekken. De goederen blijven volledig eigendom van consignatiegever, totdat de verkoop aan een koper heeft plaatsgevonden. Eventuele kosten door Jomini gemaakt, dienen tussen consignatiegever en Jomini te worden verrekend.
8.5 Door de goederen in consignatie te geven aan Jomini machtigt consignatiegever Jomini om namens consignatiegever tijdens de verkoop op te treden. Jomini is derhalve – met uitsluiting van consignatiegever - gerechtigd om de wijze van verkoop van de betreffende goederen vast te stellen en tot verkoop over te gaan.
8.6 De consignatie-overeenkomst leidt voor Jomini tot een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk niet tot een resultaatsverbintenis. Jomini is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade van consignatiegever indien de in consignatie gegeven goederen niet door Jomini verkocht kunnen worden.
Artikel 9. Lezingen en cursussen
9.1 Bij afname van een cursus, dan wel lezing, dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus of de lezing een mogelijke annulering te worden doorgegeven. Bij een afmelding tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus of lezing, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij een afmelding tussen twee weken en een week wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Bij een afmelding in de laatste week voor de cursus of lezing wordt door Jomini het volledige bedrag in rekening gebracht.
9.2 Bij afname van een cursus, dan wel lezing, draagt Opdrachtgever zorg voor afdoende geluidsapparatuur, beamer en voldoende elektriciteitspunten voor de beeldapparatuur benodigd voor de presentatie door Jomini.
9.3 Voor aanvang van de cursus, dan wel lezing, is de ruimte waar de cursus, dan wel lezing gehouden zal worden, voor Jomini dan wel door Jomini ingeschakelde derden vrij toegankelijk voor installatie van de benodigde apparatuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Jomini is tegenover Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Jomini niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
10.2 Indien Jomini aansprakelijk zou zijn voor de door Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing geleden schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,00.
10.3 Jomini is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst.
10.4 Jomini zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Jomini is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
10.5 Indien Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing een eventuele vordering jegens Jomini niet binnen een jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
Artikel 11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Jomini kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, doch waardoor Jomini niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.2 Jomini heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Jomini is gestart met de uitvoering van de overeenkomst.
11.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Jomini opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van verplichtingen door Jomini niet mogelijk is, langer duurt dan drie (3) maanden, zijn beide partijen bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Deze bepaling is niet van toepassing op de situatie als beschreven in artikel 6.1 met betrekking tot de levering van bestelde producten.
11.4 Indien Jomini bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare deel te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 12. Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Jomini in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Jomini vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Klachten
13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden ingediend bij Jomini, nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
13.2. De ingediende klachten worden door Jomini binnen 14 (veertien) dagen, gerekend vanaf de ontvangst van de betreffende klacht, beantwoord. Indien voor Jomini een langere verwerkingstijd van de klacht nodig is, zal de Opdrachtgever een ontvangstbevestiging ontvangen met daarin een indicatie wanneer de klacht beantwoord zal worden.
13.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is sprake van een geschil en zal artikel 14.2 van toepassing zijn.
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Jomini, Militair historische boeken en research,
Vincent van Goghstraat 20
3817 PV Amersfoort

Condities.
Bij elk tweedehands of antiquarisch boek wordt een conditie beschreven die in een oogwenk de kwaliteit van het boek weergeeft. De volgende condities worden door Jomini onderkend:
- Als nieuw
- Zeer goed
- Goed
- Redelijk
- Matig
- Slecht
U kunt bij de verschillende condities de volgende verwachtingen hebben van de kwaliteit van de beschreven conditie.
- Als nieuw:
Het boek, de landkaart of het document komt schijnbaar recht van de uitgever of de maker vandaan. Het heeft geen schades aan de boekband, het boekblok of aan de stofomslag. Er zijn geen gebruikssporen te onderkennen, zoals leesvouwen, krassen, stootschades, scheuren of verkleuringen. Een naam, een handtekening, onderstrepingen of een Ex-Libris komt u bij deze conditie niet tegen. Het boek lijkt niet gelezen. U kunt deze conditie ook als Mint-conditie beschrijven.

- Zeer goed:
Het boek heeft een uitstekende conditie, maar heeft kenmerken van beginnende gebruikssporen. Kleine krasjes of andere lichte, kleine beschadigingen kunnen zichtbaar worden. Een boek dat een conditie heeft “Als Nieuw”, maar een handtekening, een naam of een Ex-Libris heeft, krijgt de conditie “Zeer goed”. Het boek dient in ieder geval compleet te zijn en voorzien van alle bijlagen, zoals kaarten, CD’s of anderszins.
- Goed:
Deze conditie is de meest voorkomende conditie in de collectie van Jomini. Het boek is nog steeds in goede staat, maar heeft wel meer gebruikssporen. Zowel het boekblok als de constructie van de band zijn intact. Boeken die deze conditie hebben, kunnen van alle voorkomende schades kenmerken hebben. De pagina’s kunnen lichte scheurtjes hebben en er kunnen beginnende verkleuringen optreden. De linnen, papieren of leren bekleding kan beschadigingen hebben, waarbij de knepen van het boek beginnende tekenen van schade beginnen te vertonen. Vorige eigenaren kunnen kleine, ondeskundige, reparaties hebben uitgevoerd, zoals tape. Er kunnen onderstrepingen in het boek voorkomen, waarbij alleen onderstrepingen in potlood in deze conditie kunnen voorkomen. Onderstrepingen met pen of andere niet-reversibele materialen vallen in de categorie “Redelijk”. De OvW’en in Militaire voorschriften vallen hier overigens buiten (zie ook onder beschrijvingen). Paperbacks met leesvouwen vallen in deze conditie. Bibliotheekexemplaren vallen over het algemeen maximaal in deze categorie. Opdrachten, gesigneerde boeken of Ex-Librissen vallen over het algemeen in deze conditie.

- Redelijk:
Bij deze conditie beginnen de schades aanzienlijker te worden in vergelijking met de conditie “Goed”. De schades zijn meer frequent in het boek te vinden en ook de verscheidenheid van de soorten schades neemt toe. Daar waar de schades bij “Goed” nog van beginnende aard zijn, is bij de conditie “Redelijk” al wel sprake van een langduriger proces. De eerste tekenen van verval beginnen duidelijk zichtbaar te worden en de constructie tussen boekblok en boekband behoeft mogelijk aandacht. Scheuren in de knepen van het boek en forse scheuren in de schutbladen kunnen leiden tot uiteenvallen van boekblok en boekband. In sommige gevallen zijn platten los van het boekblok. Over het algemeen is het boekblok nog wel intact, maar moet er wel veel aandacht worden gegeven aan de constructie. In deze gevallen zijn de losse elementen van het boek nog wel aanwezig. Restauratie is nog mogelijk. De bekleding van de platten en de rug is los aan het raken van de rug en de platten. Bij deze conditie kunnen forse verkleuringen optreden van de band. Bij deze conditie is het uitgangspunt dat na restauratie het boek weer in de conditie “Goed” gebracht kan worden

- Matig:
Deze conditie komt vrijwel niet voor in de collectie van Jomini, maar kan in zeldzame gevallen wel in de collectie worden opgenomen. Bij “Matig” is echt sprake van zeer sterke achteruitgang van de conditie van het boek. De constructie is vrijwel zeker uiteen gevallen en de optredende schades zijn zeer sterk aanwezig. Het naaiwerk is vrijwel zeker los en vervorming en verval van het boek is al langer gaande. Er kunnen delen van het boek missen en delen kunnen zijn weggevreten door de tijd en door verschillende andere oorzaken. Restauratie van een boek met deze conditie is nog wel mogelijk, maar zal tijd en geld gaan kosten.

- Slecht:
Boeken met deze conditie zijn niet in de collectie van Jomini aanwezig en het is ook niet waarschijnlijk dat dat in de toekomst gaat gebeuren. De betreffende boeken zijn niet meer compleet doordat pagina’s missen of omdat delen zijn vergaan. Restauratie van deze boeken heeft om verschillende redenen weinig zin. Deels vanwege de wanverhouding prijs/kwaliteit, maar ook door de afwezigheid van grote delen van het originele boek. Het boek/object kan schade aan..
- uw gezondheid veroorzaken (actieve schimmels)
- uw collectie veroorzaken (actieve schimmels, levend ongedierte, boek is vochtig/nat)
- het boek zelf verergeren (bij gebruik worden de reeds bestaande schades vergroot).

De diversiteit aan schades aan boeken, landkaarten en documenten is groot en omvat te veel om volledig hier te behandelen. De bovengenoemde condities zijn dan ook bedoeld als leidraad om de staat van de boeken in te kunnen schatten. De Koninklijke bibliotheek (KB) in Den Haag heeft een schadeatlas samengesteld van de meest voorkomende schades aan boeken op basis waarvan schades kunnen worden vastgesteld en gekwantificeerd. Deze beschrijvingen worden ondersteund door foto’s. Deze schadeatlas is gratis te bestellen via https://www.metamorfoze.nl/documenten .


Beschrijvingen.
Naast de hierboven gemelde condities worden bij de boeken, landkaarten en documenten nadere beschrijvingen vermeld. Deze vermeldingen zijn een verdere verbijzondering van de condities. In de beschrijving wordt concreter gemaakt welke situatie van toepassing is op het object. De schades worden hier kort vermeld met eventuele bijzonderheden. Oude reparaties worden hier (kort) gemeld, maar ook eventuele opdrachten en of het boek is gesigneerd. Hierbij wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen de handtekening van de auteur (“gesigneerd”) of een handtekening van een willekeurige eigenaar (“handtekening”). Als een Ex-Libris aanwezig is, zal, indien bekend, de eigenaar van het Ex-Libris worden genoemd en indien bekend de kunstenaar die het ontwerp van het Ex-Libris heeft ontworpen. Indien het boek uit een bekende collectie afkomstig is, zal dat ook worden genoemd.
Voor de speciale categorie “Militaire voorschriften” worden aanvullende zaken genoemd. Bij Militaire voorschriften is het gebruikelijk dat speciale Opgaven van Wijzigingen (OvW) zijn uitgebracht. Deze zogenaamde OvW’en zijn genummerd en moesten door de gebruiker zelf worden aangebracht in het desbetreffende voorschrift. Soms waren deze OvW’en gedrukte wijzigingen die moesten worden ingevoerd of ingeplakt. Soms waren deze Ovw’en penwijzigingen en zijn in het voorschriften stukken tekst aangepast of doorgehaald met pen en vervangen door andere stukken tekst. Omdat deze OvW’en officiële aanpassingen zijn, hebben deze penwijzigingen geen invloed op de conditie van het boek. Dit in tegenstelling tot pennotities in reguliere boeken. Bij de beschrijvingen wordt vermeld welke OvW’en (voor zover bekend) zijn aangebracht.


Authenticiteit.
Van alle boeken, landkaarten en documenten wordt de authenticiteit gegarandeerd. Dat wil zeggen dat Jomini garandeert dat de herkomst is, zoals dat staat beschreven. Er wordt gecontroleerd op ouderdom van het boek, de herkomst van de uitgever, de auteur en de druk van het boek. Als een boek een herdruk of reprint is, dan wordt dat genoemd. Ook mogelijke pseudo-drukken worden genoemd.
Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Jomini, Military history books is an Antiqbook participant