Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Jomini, Military history books
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Jomini, Military history books


Lid van de Bond van Handelaren in Oude Boeken

Arnhemseweg 60 , 3832 GN Leusden, The Netherlands
Tel.: +31 (0)6-10161140

Email: Jomini, Military history books | Website: Jomini, Military history books


Jomini, Military-historical books and research.

Jomini started in 2011 by Onno de Meer. He started this company because he is intrigued by the human mind, that is inflicting war upon huamn society for several millenia now.

The portfolio of Jomini consists of the follwing products and services:
- Sales of new military-historical books
- Sales of second-hand and antiquarian military-historical books and documents.
- Sales of second-hand and antiquarian military-historical maps.
- Lectures on Military-historical subjects.
- Research on military-historical subjects
- author of publications on military-historical subjects.

Look also at www.jominibooks.comJomini, Militair-historische boeken en research.

Jomini is gestart eind 2011 door Onno de Meer. Hij is dit bedrijf gestart, omdat hij wordt geïntrigeerd door de menselijke geest die al duizenden jaren oorlog voert. Deze neiging tot conflict heeft de wereld veel leed, maar ook veel goeds gebracht. Technologische ontwikkelingen, zoals de atoombom, komen tot wasdom door oorlogen. Dat deze zelfde ontwikkelingen weer veel doden en lijden tot gevolg hebben, is daarmee onlosmakelijk mee verbonden.

Het portfolio van Jomini richt zich specifiek op de uitwisseling van Militair-historische informatie en informatie over Internationale Betrekkingen. De informatie kan op elke wijze worden aangeboden. Initieel richt de dienstverlening zich alleen op de gedrukte informatie en mondelinge informatie. De beperking die hieruit voortvloeit betekent dat bijvoorbeeld tastbare militaria , zoals wapens of uniformen, expliciet worden uitgesloten.

Portfolio

Het portfolio van Jomini bestaat uit de volgende producten en diensten:

- Verkoop van nieuwe Militair-historische boeken (Nederlandstalig en Engelstalig)

- In- en verkoop van 2e hands- en antiquarische Militair-historische boeken en geschriften

(Alle talen)

- In- en verkoop van militaire prenten en kaarten

(battle maps en Militair-historische bouwtekeningen)

- Verkoop van tijdschriften met een Militair-historische inhoud

- Aanbieden van Battle field tours

- Aanbieden restauratie en zoekservice van antiquarische boeken

- Het doen van onderzoek (IMH, Individuele Militaire Historie)

- Het ontwikkelen en verzorgen van cursussen op Militair-historisch gebied.

- Houden van Militair-historische lezingenSamenwerking

Om het portfolio aan te kunnen bieden wordt nauw samengewerkt met andere bedrijven. Samenwerking bestaat onder andere met:

Stand your ground: "Conflict analysis, research and writing".

Stand your ground maakt analyses en verricht onderzoek naar een breed scala aan onderwerpen die verband houden met oorlogvoering en internationale betrekkingen.

Kijk op onze site www.Jomini.nlJomini, Militar-historischer Bucher und Forschung.Jomini, livres militaire-historiques et research.Verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Jomini: Jomini, Militair historische boeken en research.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Jomini producten koopt of die opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot diensten op het gebied van lezingen, cursussen en research.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Jomini en Opdrachtgever tot het verlenen van diensten dan wel tot het verrichten van leveringen van producten door Jomini ten behoeve van Opdrachtgever.
Derde: een door Jomini bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van Jomini zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Jomini derden worden betrokken.
Artikel 3. Offertes/overeenkomsten
3.1 Alle offertes van Jomini zijn vrijblijvend en Jomini behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de offerte dan wel bestelling door Jomini. Jomini is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.
3.3 Jomini is bevoegd om bij de uitvoering van overeenkomsten bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Voordat Jomini tot verzending van producten overgaat, dient betaling van het verschuldigde door Opdrachtgever te geschieden, of per bankoverschrijving, of door middel van iDeal.
4.3 Is overeengekomen dat een factuur zal worden toegezonden, dan dient betaling van het aan Jomini verschuldigde te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum ten kantore van Jomini of op een door haar aan te wijzen bankrekening.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,25 % per maand, een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend, over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling door Jomini vereist is.
4.5 Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen totaalbedrag, met een minimum van € 125,00 en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd het recht van Jomini om het surplus van deze kosten op Opdrachtgever te verhalen.
4.6 In geval van niet (tijdige) betaling, is Jomini gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betaling(en), alsnog te leveren.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Jomini, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan Jomini toekomende, niets uitgezonderd.
5.2 Heeft Jomini een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat Jomini haar rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door Opdrachtgever aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.
5.3 Jomini is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Jomini om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op Opdrachtgever te verhalen.
Artikel 6. Levering van producten
6.1 Levering van bestelde producten door Jomini vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na betaling, tenzij door Jomini anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt Opdrachtgever binnen één (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft Opdrachtgever tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Jomini. Na ontbinding van de betreffende overeenkomst, zal Jomini een creditnota verzenden en indien sprake is van vooruitbetaling wordt het aankoopbedrag per bank gerestitueerd. Overschrijding van de levertermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
6.2 Levering van bestelde producten vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) Opdrachtgever in ontvangst wordt genomen.
Artikel 7. Reclames
7.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever Jomini hiervan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.
7.2 Nadat Jomini geconstateerd heeft dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan Jomini toestemming geven de producten te retourneren. Nadat Jomini de geretourneerde producten in goede orde ontvangen heeft, zal zij zich vervolgens inspannen om vervangende producten van minimaal vergelijkbare kwaliteit te leveren.
7.3 Indien vervanging van producten niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. Jomini zal in dat geval een creditnota verzenden en indien sprake is van vooruitbetaling wordt het aankoopbedrag per bank gerestitueerd. Ontbinding van de overeenkomst geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
7.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Jomini tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 8. Verkoop in consignatie
8.1 Indien goederen bij Jomini in consignatie worden gegeven, dan wordt in overleg tussen consignatiegever en Jomini een prijs vastgesteld. Indien beide partijen akkoord zijn met deze verkoopprijs, heeft Jomini de mogelijkheid, voor verkoopdoeleinden, de prijs maximaal 10% lager vast te stellen. Jomini en consignatiegever zullen de afspraken vastleggen in een apart af te sluiten consignatie-overeenkomst.
8.2 Goederen worden, in principe, voor een periode van maximaal 36 maanden in consignatie gegeven. Indien, na 36 maanden, de goederen niet zijn verkocht, gaan de goederen retour naar de consignatiegever. Jomini zorgt, naar redelijkheid, dat de goederen in gelijke staat blijven.
8.3 Verkochte goederen worden een maal per maand met consignatiegever verrekend, op basis van een onderling afgesproken consignatievergoeding.
8.4 Consignatiegever heeft gedurende de periode van 36 maanden te allen tijde de mogelijkheid om de goederen uit consignatie tussentijds terug te trekken. De goederen blijven volledig eigendom van consignatiegever, totdat de verkoop aan een koper heeft plaatsgevonden. Eventuele kosten door Jomini gemaakt, dienen tussen consignatiegever en Jomini te worden verrekend.
8.5 Door de goederen in consignatie te geven aan Jomini machtigt consignatiegever Jomini om namens consignatiegever tijdens de verkoop op te treden. Jomini is derhalve – met uitsluiting van consignatiegever - gerechtigd om de wijze van verkoop van de betreffende goederen vast te stellen en tot verkoop over te gaan.
8.6 De consignatie-overeenkomst leidt voor Jomini tot een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk niet tot een resultaatsverbintenis. Jomini is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade van consignatiegever indien de in consignatie gegeven goederen niet door Jomini verkocht kunnen worden.
Artikel 9. Lezingen en cursussen
9.1 Bij afname van een cursus, dan wel lezing, dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus of de lezing een mogelijke annulering te worden doorgegeven. Bij een afmelding tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus of lezing, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij een afmelding tussen twee weken en een week wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Bij een afmelding in de laatste week voor de cursus of lezing wordt door Jomini het volledige bedrag in rekening gebracht.
9.2 Bij afname van een cursus, dan wel lezing, draagt Opdrachtgever zorg voor afdoende geluidsapparatuur, beamer en voldoende elektriciteitspunten voor de beeldapparatuur benodigd voor de presentatie door Jomini.
9.3 Voor aanvang van de cursus, dan wel lezing, is de ruimte waar de cursus, dan wel lezing gehouden zal worden, voor Jomini dan wel door Jomini ingeschakelde derden vrij toegankelijk voor installatie van de benodigde apparatuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Jomini is tegenover Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Jomini niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
10.2 Indien Jomini aansprakelijk zou zijn voor de door Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing geleden schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,00.
10.3 Jomini is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst.
10.4 Jomini zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Jomini is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
10.5 Indien Opdrachtgever dan wel een deelnemer aan een cursus of lezing een eventuele vordering jegens Jomini niet binnen een jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
Artikel 11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Jomini kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, doch waardoor Jomini niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.2 Jomini heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Jomini is gestart met de uitvoering van de overeenkomst.
11.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Jomini opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van verplichtingen door Jomini niet mogelijk is, langer duurt dan drie (3) maanden, zijn beide partijen bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Deze bepaling is niet van toepassing op de situatie als beschreven in artikel 6.1 met betrekking tot de levering van bestelde producten.
11.4 Indien Jomini bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare deel te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 12. Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Jomini in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Jomini vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Klachten
13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden ingediend bij Jomini, nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
13.2. De ingediende klachten worden door Jomini binnen 14 (veertien) dagen, gerekend vanaf de ontvangst van de betreffende klacht, beantwoord. Indien voor Jomini een langere verwerkingstijd van de klacht nodig is, zal de Opdrachtgever een ontvangstbevestiging ontvangen met daarin een indicatie wanneer de klacht beantwoord zal worden.
13.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is sprake van een geschil en zal artikel 14.2 van toepassing zijn.
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Jomini, Militair historische boeken en research,
Vincent van Goghstraat 20
3817 PV Amersfoort

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Jomini, Military history books is an Antiqbook participant