Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Emporium ChavagneSchräder
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Emporium ChavagneSchräder

Dorpsstraat 20, 6677 PH Slijk-Ewijk, The Netherlands
Tel.: +31 (0)6 38092726

Email: Emporium ChavagneSchräder | Website: Emporium ChavagneSchräder


Books, prints and maps from the 17th century till modern times.
Boeken, prenten en landkaarten van de 17de eeuw tot de huidige tijd. De nadruk ligt op geschiedenis, kunst en genre stukken.
Terms of Sale

Prices are in euro; shipping and insurance cost is extra. Items remain our property until paid in full. Shipping of items after receipt of payment. Preferred method of payment: bank transfer or credit cards. Return policy: 14 days with notification, full refund. The risk and the charges of returning items is for the account of the sender.


Verkoopvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Emporium ChavagneSchräder. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Emporium ChavagneSchräder Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Emporium ChavagneSchräder behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Emporium ChavagneSchräder erkend.

1.4 Emporium ChavagneSchräder garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Emporium ChavagneSchräder bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren na het tot stand komen van de overeenkomst. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Emporium ChavagneSchräder zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Emporium ChavagneSchräder geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van kennelijke druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen zijn in Euro's.

3.4 Op onze leveringen is de margeregeling van toepassing

4. Betaling

4.1 Betalingen geschieden a contant of via onze bankrekening
ABNAMRO
NL34 ABNA 0842 0665 51
t.n.v. Emporium ChavagneSchräder

4.2 Betaling via Creditcard of Paypal is uitsluitend mogelijk in overleg.

5. Zichttermijn/ herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk binnen een periode van 14 dagen te herroepen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken aan de afnemer of een door hem aangewezen derde zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de overeenkomst niet heeft ontbonden, is de koop een feit. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de afnemer Emporium ChavagneSchräder via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te ontbinden/herroepen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Europees modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. De afnemer dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de afnemer het besluit de overeenkomst te herroepen aan Emporium ChavagneSchräder heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in – indien redelijkerwijs mogelijk - de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. De afnemer is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Emporium ChavagneSchräder er zorg voor dat onverwijld, in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan Emporium ChavagneSchräder is medegedeeld, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Emporium ChavagneSchräder mag wachten met terugbetaling tot de goederen zijn ontvangen, of de afnemer heeft aangetoond de goederen te hebben teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Emporium ChavagneSchräder betaalt afnemer terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij uitdrukkelijk anderszins ingestemd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Het herroeping recht geldt niet voor:
Diensten na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer en de afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Emporium ChavagneSchräder de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Emporium ChavagneSchräder geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen. Goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Emporium ChavagneSchräder geen invloed heeft.

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Emporium ChavagneSchräder , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Emporium ChavagneSchräder . Emporium ChavagneSchräder houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

6.2 Emporium ChavagneSchräder respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Emporium ChavagneSchräder maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie en conformiteit

7.1 Emporium ChavagneSchräder staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Een door Emporium ChavagneSchräder, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Emporium ChavagneSchräder ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Emporium ChavagneSchräder . Afnemer kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Emporium ChavagneSchräder daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Schriftelijke kennisgeving aan Emporium ChavagneSchräder binnen een termijn van 2 maanden na ontdekking van het gebrek kan gezien worden als tijdig. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Emporium ChavagneSchräder gegrond worden bevonden, zal Emporium ChavagneSchräder naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Emporium ChavagneSchräder en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Emporium ChavagneSchräder ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Emporium ChavagneSchräder gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Emporium ChavagneSchräder voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Emporium ChavagneSchräder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 De onder artikel 6 genoemde garantie geld niet indien:
A. De afnemer jegens Emporium ChavagneSchräder in gebreke is.
B. De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C. De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Emporium ChavagneSchräder en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Emporium ChavagneSchräder zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken
.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Emporium ChavagneSchräder slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Emporium ChavagneSchräder gelden niet automatisch ook voor nabestellingen
.
8.5 Emporium ChavagneSchräder kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Emporium ChavagneSchräder en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Emporium ChavagneSchräder op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Emporium ChavagneSchräder behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificities

10.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Emporium ChavagneSchräder gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht

11.1 Emporium ChavagneSchräder is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Emporium ChavagneSchräder alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Emporium ChavagneSchräder behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Emporium ChavagneSchräder gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Emporium ChavagneSchräder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Emporium ChavagneSchräder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Emporium ChavagneSchräder aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Emporium ChavagneSchräder zolang de afnemer de vorderingen van Emporium ChavagneSchräder uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Emporium ChavagneSchräder wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door Emporium ChavagneSchräder geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Emporium ChavagneSchräder of een door Emporium ChavagneSchräder aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Emporium ChavagneSchräder haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Emporium ChavagneSchräder zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Emporium ChavagneSchräder .

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Emporium ChavagneSchräder en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij Emporium ChavagneSchräder er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Emporium ChavagneSchräder is an Antiqbook participant