Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Dandy Lion Editions
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Dandy Lion Editions

Arnolds Kitchen Garden, Ockley Road, Beare Green, Dorking, Surrey, RH5 4QA, United Kingdom
Tel.: +44 (0)1306 712715

Email: Dandy Lion Editions | Website: Dandy Lion Editions


We have an internet stock of good quality books for collectors & readers including Children's books & non-fiction books - Railway, Natural History, Topography & Local, History, Military, Observers & more.... We also have a stock of other books not listed on the internet. Please ask if there is something you are looking for
http://www.dandylioneditions.co.ukWij hebben een Internet voorraad van goede kwaliteitsboeken voor collectoren & lezers met inbegrip van de boeken van Kinderen & non-fictieboeken - Spoorweg, Biologie, Topografie & Lokaal, Geschiedenis, Militair, Waarnemers & meer…. Wij hebben ook een voorraad van andere boeken niet die op Internet worden vermeld. Gelieve te vragen of zijn er iets u zoekt
http://www.dandylioneditions.co.ukWir haben ein Internetlager von guten Qualitätsbüchern für Sammler und Leser einschließlich der Bücher von Kindern und Sachliteratur-Bücher - Eisenbahn, Naturgeschichte, Topografie und Lokal, Geschichte, Militär, Beobachter und mehr.... Wir haben auch ein Lager anderer im Internet nicht verzeichneter Bücher. Fragen Sie bitte, ob es etwas gibt, dass Sie suchen
http://www.dandylioneditions.co.ukNous avons un stock Internet de livres de bonne qualité pour les collectionneurs et les lecteurs en incluant les livres d'Enfants et les livres de littérature non-romanesque - le Chemin de fer, l'Histoire naturelle, la Topographie et Local, l'Histoire, les Militaires, les Observateurs et plus.... Nous avons aussi un stock d'autres livres non énumérés sur Internet. Demandez s'il vous plaît s'il y a quelque chose que vous cherchez
http://www.dandylioneditions.co.ukTerms of Sale

Books are subject to shipping charges:-
* UK 2nd Class £0.00 or 1st Class £1.00 Special Delivery next day £8.50
* Europe Airmail £7.50
* Worldwide Airmail from £12.50
We reserve the right to request extra postage where books are exceptionally heavy & this is usually noted in the book description.
Dandy Lion Editions Book Store Policies
General
We take our descriptions seriously and try very hard to make sure that our books are of good quality and accurately described. If you have any further questions about any book we will answer to the best of our ability and with honesty. However we are not responsible for the content of any book.
We are not infallible and if we make a mistake or offer a service which you are not completely happy with we hope that you will contact us and give the opportunity of putting things right. We will respond to your communications respectfully and in a timely fashion.
All books are kept shelved and ready for dispatch from our premises in Surrey.
Shipping & Packaging
Books will be shipped within one business day of receiving payment Monday to Friday excluding Bank Holidays. We often also ship books on a Saturday but this is not guaranteed. Most of our books are shipped using Royal Mail but we reserve the right to use other carriers at our discretion.
UK economy shipping is GBP2.80 2nd class. Overseas orders are sent airmail Europe for GBP 7.00 & worldwide for GBP 11.00
All our books are sent our properly and professionally packaged using quality materials for safe transport & delivery. We have had excellent feedback regarding our packaging.
Payment
We accept Credit/Debit cards via Paypal & personal cheques or Postal Orders in GBP. See our Payment Options for further details. Please note that we are unable to accept debit/credit cards over the phone.
All books & shipping costs (if applicable) must be paid for in full before they will be shipped.
Delivery
Items being sent within the UK are normally sent 2nd Class (Royal Mail 48) and normally take 2-5 business days. 1st class (Royal Mail 24) and Special Delivery (tracked) are available at an extra cost.
Items shipped overseas are always sent by standard airmail and this usually takes 5-10 business days depending upon where you live. Items can be shipped by Airsure at an extra charge and is only available to certain countries and is the only tracked service for overseas customers.
If your item does not arrive within 7 business days (UK) or 14 business days (overseas) please get in touch with us and we will do what we can to help. Packages do sometimes get delayed but very few get lost completely.

Refunds & Returns
If for any reason you are not completely happy with your book it may be returned to us within 14 days for a refund of the purchase price less the cost of return postage. It must be returned in the same condition in which it was send and in the same or similar packaging. You must contact us before sending the book back so that we can give you further instructions.
If the book is being returned because of a mistake on our part then we will also refund shipping costs as well. Once again please contact us first.

Verkoopvoorwaarden

Boeken zijn onderworpen aan verzendkosten: -
* Europa Luchtpost GBP 7,50
* Wereldwijd Luchtpost GBP 13,00
Wij behouden ons het recht voor om extra verzendkosten waar boeken zijn bijzonder zwaar en dit wordt meestal opgemerkt in het boek beschrijving te vragen.

Dandy Lion Editions Book Store Policies
Algemeen
We nemen onze beschrijvingen serieus en proberen heel hard om ervoor te zorgen dat onze boeken zijn van goede kwaliteit en nauwkeurig zijn beschreven. Als u nog vragen heeft over een boek zullen we beantwoorden om het beste van ons vermogen en met eerlijkheid. Maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een boek.
We zijn niet onfeilbaar en als we een fout maken of een dienst aanbieden die u niet helemaal tevreden bent met hopen wij dat u contact met ons op en geef de kans om dingen recht. Wij zullen respectvol en tijdig te reageren op uw communicatie.
Alle boeken zijn plank en klaar voor verzending uit onze lokalen in Surrey gehouden.
Verzending & Verpakking
Boeken worden verzonden binnen een werkdag na ontvangst van betaling van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen. We hebben vaak ook het schip boeken op een zaterdag, maar dit wordt niet gegarandeerd. De meeste van onze boeken worden verstuurd met Royal Mail, maar we behouden ons het recht voor om andere vervoerders gebruiken naar eigen goeddunken.
Britse economie scheepvaart is GBP2.80 2e klasse. Buitenlandse orders worden luchtpost Europa gestuurd voor GBP 7,00 & wereldwijd voor GBP 11,00
Al onze boeken onze goed worden verzonden en professioneel verpakt met behulp van hoogwaardige materialen voor een veilig transport en levering. We hebben uitstekende feedback over onze verpakkingen gehad.
Betaling
Wij accepteren credit / debit cards via Paypal & persoonlijke cheques of postwissels in GBP. Zie onze Betalingsopties voor meer informatie. Houd er rekening mee dat we niet in staat zijn debet / credit cards via de telefoon te aanvaarden.
Alle boeken en verzendkosten (indien van toepassing) worden volledig betaald voordat ze worden verzonden.
Levering
Items in het Verenigd Koninkrijk worden verzonden worden normaal verzonden 2e klas (Royal Mail 48) en normaal gesproken duurt 2-5 werkdagen. 1ste klas (Royal Mail 24) en Special Delivery (rups) zijn beschikbaar tegen een meerprijs.
Items verscheept worden altijd via de normale luchtpost en dit duurt meestal 5-10 werkdagen, afhankelijk van waar u woont. Items kunnen worden verzonden door Airsure tegen een meerprijs en is alleen beschikbaar voor bepaalde landen en is de enige bijgehouden service voor buitenlandse klanten.
Als uw punt niet binnen 14 dagen (UK) of 14 werkdagen arriveert (overzeese) neem dan contact met ons op en we zullen doen wat we kunnen om te helpen. Pakketten wel eens krijgen vertraagd maar heel weinig krijgen volledig verloren.

Restituties & retourneren
Als om welke reden dan ook niet helemaal tevreden met je boek kan worden teruggestuurd naar ons binnen 14 dagen voor een terugbetaling van het aankoopbedrag minus de kosten van de retourzending. Het moet worden geretourneerd in dezelfde staat waarin het werd verzenden en in dezelfde of een soortgelijke verpakking. U moet ons contacteren alvorens terug te sturen van het boek zodat wij u verdere instructies kan geven.
Als het boek wordt teruggestuurd omwille van een fout van onze kant dan zullen we ook de verzendkosten ook. Nogmaals neem dan eerst contact met ons op.


Lieferbedingungen und Geschäftsbedingungen

Bücher zzgl. Versandkosten: -

* Europa Airmail GBP7,50
* Weltweit Luftpost GBP13,00
Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Porto wo Bücher sind außergewöhnlich schwere und dies in der Regel in dem Buch Beschreibung vermerkt anfordern.

Dandy Lion Editions Book Store Policies
General
Wir nehmen unsere Beschreibungen ernst und versuchen, sehr hart, um sicherzustellen, dass unsere Bücher sind von guter Qualität und genau beschrieben. Wenn Sie weitere Fragen zu einem Buch haben wir nach bestem Können und mit Ehrlichkeit zu beantworten. Allerdings sind wir nicht für den Inhalt jedes Buches verantwortlich.
Wir sind nicht unfehlbar, und wenn wir einen Fehler machen oder eine Dienstleistung anbieten, die Sie nicht ganz zufrieden mit wir hoffen, dass Sie uns kontaktieren und die Möglichkeit geben, die Dinge richtig sind. Wir werden Ihre Kommunikation respektvoll und rechtzeitig zu reagieren.
Alle Bücher sind ad acta gelegt und versandfertig aus unserem Haus in Surrey gehalten.
Versand und Verpackung
Bücher werden innerhalb eines Werktages nach Eingang der Zahlung Montag bis Freitag außer an Feiertagen versendet. Wir versenden oft auch Bücher an einem Samstag, aber das ist nicht garantiert. Die meisten unserer Bücher werden mit Royal Mail versendet, aber wir behalten uns das Recht vor, andere Fluggesellschaften nach unserem Ermessen zu verwenden.
Britische Wirtschaft Versand ist GBP2.80 2. Klasse. Auslandsaufträge werden per Luftpost für Europa und weltweit GBP 7,00 für GBP 12.00 gesendet
Alle unsere Bücher sind unser ordnungsgemäß übermittelt und professionell verpackt mit hochwertigen Materialien für den sicheren Transport und Auslieferung. Wir haben sehr gutes Feedback zu unseren Verpackungs hatte.
Zahlung
Wir akzeptieren Kreditkarten / Debitkarten via Paypal & persönliche Schecks oder Postaufträge in EUR. Unsere Zahlungsmöglichkeiten für weitere Details. Bitte beachten Sie, dass wir nicht imstande sind, Debit-/ Kreditkarten über das Telefon anzunehmen.
Alle Bücher-& Versandkosten (falls zutreffend) müssen voll bezahlt werden, bevor sie versendet werden.
Lieferung
Artikel, die in Großbritannien geschickt werden normalerweise gesendet 2. Klasse (Royal Mail 48) und normalerweise 2-5 Werktage. 1. Klasse (Royal Mail 24) und Special Delivery (verfolgt) sind gegen einen Aufpreis erhältlich.
Artikel nach Übersee verschifft werden immer durch Standardluftpost gesendet, und dies dauert in der Regel 5-10 Werktage, je nachdem, wo Sie leben. Einzelteile können durch Airsure gegen Aufpreis versendet werden und ist nur für bestimmte Länder verfügbar und ist die einzige Raupen Service für Kunden in Übersee.
Wenn Ihr Artikel nicht innerhalb von 7 Werktagen (UK) oder 14 Werktagen an (Übersee) bitte Kontakt mit uns auf und wir werden tun, was wir können, um zu helfen. Packages haben manchmal verzögert sich aber nur sehr wenige bekommen vollständig verloren.

Rückerstattungen u. Rückkehr
Wenn aus irgendeinem Grund Sie nicht vollständig zufrieden mit Ihrem Buch kann es uns innerhalb von 14 Tagen für eine Rückerstattung des Kaufpreises abzüglich der Kosten für die Rücksendung zurückgegeben werden. Es muss im gleichen Zustand, in dem es zu senden und wurde in der gleichen oder einer ähnlichen Verpackung zurückgegeben. Sie müssen uns vor dem Senden das Buch zurück, so dass wir Ihnen weitere Anweisungen.
Wenn das Buch, das sich wegen eines Fehlers unsererseits zurück, dann werden wir auch Versandkosten erstatten als auch. Noch einmal bitte kontaktieren Sie uns zuerst.

Conditions de Vente

Les livres sont soumis à des frais d'expédition: -
* L'Europe Airmail GBP 7,50
* Worldwide Airmail GBP13.00
Nous nous réservons le droit de demander l'affranchissement supplémentaire où les livres sont extrêmement lourdes et ce sont généralement indiqués dans la description du livre.

Dandy Lion Editions Politiques Romans
Général
Nous prenons nos descriptions sérieux et essayons très dur pour s'assurer que nos livres sont de bonne qualité et décrits avec précision. Si vous avez d'autres questions sur un livre, nous allons répondre au meilleur de nos capacités et avec honnêteté. Cependant, nous ne sommes pas responsable du contenu de n'importe quel livre.
Nous ne sommes pas infaillibles et si nous faisons une erreur ou d'offrir un service qui vous n'êtes pas complètement heureux avec nous espérons que vous nous contacter et donner l'occasion de mettre les choses. Nous répondrons à vos communications avec respect et en temps opportun.
Tous les livres sont conservés à l'écart et prêt pour l'expédition de nos locaux à Surrey.
Frais de port et emballage
Les livres seront expédiés dans un jour d'affaires de recevoir le paiement du lundi au vendredi, hors jours fériés. Nous avons souvent transportons aussi des livres sur un samedi, mais ce n'est pas garanti. La plupart de nos livres sont expédiés en utilisant Royal Mail, mais nous nous réservons le droit d'utiliser d'autres transporteurs à notre discrétion.
Royaume-Uni expédition d'économie est GBP2.80 2e classe. Commandes à l'étranger sont envoyés par avion en Europe pour 7,00 GBP et dans le monde entier pour EUR 11.00
Tous nos livres sont envoyés notre correctement et professionnellement emballés avec des matériaux de qualité pour le transport et la livraison sûre. Nous avons eu d'excellents commentaires au sujet de notre emballage.
Paiement
Nous acceptons les cartes de crédit / débit via Paypal et les chèques personnels ou mandats-poste en GBP. Voir nos options de paiement pour plus de détails. S'il vous plaît noter que nous ne pouvons pas accepter les cartes de débit / crédit au téléphone.
Tous les livres et frais de port (le cas échéant) doivent être payés en totalité avant d'être expédiés.
Livraison
Articles qui sont envoyées au Royaume-Uni sont normalement envoyées 2e classe (Royal Mail 48) et prennent normalement 2-5 jours ouvrables. 1re classe (Royal Mail 24) et Special Delivery (chenilles) sont disponibles à un coût supplémentaire.
Les articles expédiés à l'étranger sont toujours envoyé par poste aérienne de norme et cela prend habituellement 5-10 jours ouvrables, selon l'endroit où vous vivez. Les articles peuvent être expédiés par Airsure moyennant un supplément et n'est disponible que pour certains pays et est le seul service à chenilles pour les clients d'outre-mer.
Si votre article n'arrive pas dans les 7 jours ouvrables (Royaume-Uni) ou 14 jours ouvrables (à l'étranger) s'il vous plaît entrer en contact avec nous et nous ferons ce que nous pouvons pour aider. Forfaits ne sont parfois retardés mais très peu se perdre complètement.

Remboursements et retours
Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre livre, il peut nous être retourné dans les 14 jours pour un remboursement du prix d'achat moins le coût de l'affranchissement de retour. Il doit être retourné dans le même état dans lequel il a été envoyé et dans le même emballage ou similaire. Vous devez nous contacter avant d'envoyer le livre afin que nous puissions vous donner de plus amples instructions.
Si le livre est retourné en raison d'une erreur de notre part alors que nous rembourserons également les frais d'envoi ainsi. Une fois de plus s'il vous plaît nous contacter d'abord.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Dandy Lion Editions is an Antiqbook participant