Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Anamorfosa
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Anamorfosa

van Welderenstraat 41, 6511 MC Nijmegen, The Netherlands
Tel.: +31 (0)24-6630486

Email: Anamorfosa | Website: Anamorfosa


Voor bijzondere boeken en prachtige kunst kan u terecht bij antiquariaat Anamorfosa; een antiquariaat gespecialiseerd in kunst en kunstboeken.
Bij ons vindt u boeken over kunst, ambacht en techniek. Wij hebben boeken over schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, design, etnische kunst en kunstgeschiedenis, maar ook film- en podiumkunsten, architectuur en stedenbouw, performance art, geďllustreerde kinderboeken, boeken over materialen en technieken, en nog veel meer.
Naast boeken over kunst en ambacht vindt u bij ons literatuur, poëzie, wetenschap, filosofie, psychologie, esotherie, godsdienst, geschiedenis, landen & volkeren, cartografie, geneeskunde en natuur in onze collectie. Wij hebben eerste drukken, bijzondere uitgaven, gesigneerde exemplaren, prentenboeken, en nog veel meer bijzondere boeken. Ook hebben wij oude gravures, litho's en andere prenten van veelzijdige onderwerpen. Kortom, wij bieden u een uitgebreide collectie kunst en cultuur.
Daarnaast hebben wij een mooie galerie waar regelmatig wisselende tentoonstellingen worden georganiseerd; van lokaal tot landelijk bekende kunstenaars, waaronder werk van Wim Zurné, Zhou Jun, Ad Arma, Lu Jun, Geert Lemmers, Jops Jacobs, Titus de Jong, Evaline Losse, Lin Gerritse, Loes Huis in 't Veld en Doreen Bour. Ook werk van o.a. Jan van Doorn, Ted Felen, Gerti Bierenbroodspot, Herman Brood.
Verkoopvoorwaarden

• Alle goederen zijn compleet en in goede staat, tenzij anders vermeld.
• Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
• Kleine gebreken en beschadigingen als stempels, verkleuringen en enkele onderstrepingen zijn niet in alle gevallen aangegeven.
• Prijzen van de goederen zijn in euro’s vermeld.
• Er wordt geen BTW in rekening gebracht vanwege toepassing van de zogenaamde margeregeling.
• Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
• Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden gedaan.
• Bij bestellingen wordt in de regel vooruitbetaling verlangd.
• Verzendkosten zijn voor rekening van de koper, risico van verzending is voor de verkoper. Hierbij worden de tarieven van Postnl gehanteerd.
• Er kan contant worden betaald of geld worden overgemaakt op de bankrekening van Antiquariaat Anamorfosa.
• Ook kan er betaald worden via Paypal
• De goederen blijven eigendom van Antiquariaat Anamorfosa tot volledige betaling heeft plaatsgevonden

Retourrecht:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geďnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Anamorfosa is an Antiqbook participant