WISSE, PROF. G. Doe dat totdat Hij komt. Een practicale verhandeling over het Godvruchtig avondmaalvieren.
BOSTON, THOMAS Geroepen tot de goede strijd. Een verhandeling over de tekstwoorden van 1 Timotheüs 6 vers 12: Strijdt de goede strijd des geloofs. Uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.
PERELS, HANS-ULRICH Gemeinde im aktiven Wandel. Innovations- und Projektmanagement in der kirchlichen Praxis.
ECKEVELD, J.J. VAN Brieven aan de zeven gemeenten
HEIDEN, DS. B. VAN DER Hemels Onderwijs. Het gesprek met Nicodemus. 28 meditaties.
HUNTINGTON, WILLIAM De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave.
UNGER, RUDOLF Hamann und die Aufklärung. Studien zur Vorgeschichte des romantischen Geistes im 18. Jahrhundert. Zweite, unveränderte Auflage.
BOSTON, THOMAS Een Gift in nood. Viertal preken. Uit het Engels vertaald door wijlen J.H. den Boer en C.B. van Woerden.
POORT, DS.J.J. Voetsporen van Calvijn
SPURGEON, C.H. Het gouden alphabeth. Eene verklaring van Psalm CXIX.
BUDDING, DS. D.J. Ik zal wederbrengen
SPIJKER, DR. W. VAN 'T E.A. (RED.) Rondom de doopvont. Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
HAAR, DS. J. V.D. Het geestelijke leven bij Calvijn
WESSELING, DR. J. De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 1: De classis Middelstum. Deel II: De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken. Deel III: De classis Groningen van de afgescheiden kerken.
VERGUNST, P.J. (RED.) Toch gescheiden. Over de complexiteit van een gebroken huwelijk.
DURHAM, JAMES De Sleutel of Verklaring van het Hooglied van Salomo. Vertaald door J.Koelman. Naar de 2e druk te Groningen. Overgezet in de huidige spelling door Joh.A.Bunt. Twee delen.
BEYREUTHER, ERICH Der Junge Zinzendorf. Zinzendorf und die sich allhier beisammen finden. Zinzendorf und Die Christenheit, 1732-1760. 3 volumes.
GREEF, DR.W. DE Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
ARNOLD, GODFRIED Het leeven der voornaamste oudvaders of woestyniers; By een vergaaderd en met een voorreede verzien, van Godfried Arnold. Eerste deel.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes