N.N. Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1838 (kompleet in 50 nummers). WAARBIJ: Register op het Staatsblad der Nederlanden, 1833-1838 met aanwijzing tevens der daartoe betrekkelijke bijzonderheden, mitgaders der administrative en executoriale maatregelen, in verband met de onderscheidene objecten van wetgeving, door de hoofden der ministeriele departementen, ter kennis van het publiek gebragt. 173 blz.
HILLE, H. De Zilversmid van Schoonhoven. Leven en werk van Ds. Abraham Verheij.
HELLENBROEK, ABRAHAM Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt
PHILPOT, J.C. Twintig verzamelde leerredenen (welke niet voorkomen in o.a.: De Evangelie-Predikstoel, 5 achttallen en 12 zestallen).
BOSTON, THOMAS Verbondsweldaden. Zeven preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden jr. te Akkrum.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes