CAPELLEN, DS. G.J. / ZUIDWEG, JEANET De Rots in de branding. Een veilige schuilplaats in de stormen van jouw leven. Thematisch Bijbels dagboek.
VOGELAAR, L. Werp uw brood uit op het water. Leven en werk van evangelist J. Kwantes.
LEEUW, ISAK DE Het geloof in deszelfs aard en vrucht verklaard, de beminlijke verpligting daar toe uit het evangelie aangedrongen, en tegen de bedenkingen, zoo van 't vleeschlijk vernuft, als van heilbegeerige doch bekommerde zielen, gestaafd en verdedigd. In eenige leerredenen, (...) Zevende druk.
STELLINGWERFF, J. Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
HALBERTSMA, BROEREN Rimen en teltsjes. Mei printen fen Ids Wiersma. Sechste printinge.
MAURITZ, J.H. E.A. (RED.) Bethlehem in het Oude Landt. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Woerden.
SAKKERS, HANS Enigma en de strijd om de Westerschelde. Het falen van de geallieerde opmars in september 1944. Tweede herziene druk.
VENEMA, DS. E. Op de leerschool van het gebed. Zestal preken.
MATEBOER, T. Tot de laatste druppel. De ondergang van het rijk der Wederdopers te Munster.
SWAEF, JOHANNES DE De geestelijke kwekerij over de christelijke opvoeding der kinderen (...) Vermeerderd met een voorrede ter aanprijzing van een godvruchtige opvoeding der kinderen, en bijgevoegde aantekeningen door Jacobus Willemsen, Predikant te Middelburg. Overgezet in de huidige spelling door Joh. A. Bunt.
ZIJDERVELD, DS. G.A. Afscheidspredikatie te Middelburg. Deuter. 30: 19. / Intredepredikatie te Hoofddorp. Joh. 1: 29.
RAVESTEYN, WEDUWE VAN PAULUS AERTSZ. VAN BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, (...) Naar de uitgave van de Weduwe van Paulus Aertsz. van Ravesteyn te Amsterdam, anno 1657. 3e druk. Statenbijbel.
FRUYTIER, JACOBUS Sion's worstelingen of Historische Zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus' Kerk met openbare en verborgen vijanden.
SAARBERG, J.A. Gods akkerwerk 1925-1975. Vijftig jaren Gereformeerde Gemeente in Utrecht.
HAAREN, DS. J. VAN 't Begin der wijsheid
HOOGENDOORN, A. / POST, S.D. Concordantie van de Belijdenisgeschriften
ERSKINE, EBENEZER E.A. Voor u vergoten. Avondmaal vieren met de Puriteinen.
HUISMAN, DS. L. Geen ander Evangelie (dl.3)
BUNYAN, JOHN Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. Vertaald en ingeleid door dr. J.B.H. Alblas. Met zeven illustraties van Harold Copping.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes