N.N. Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi Door Last vande Hoog- Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens 't besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronkelyke talen in onse Nederlandse tale getrouwelyk overgeset Ende door gemeene ordre der Kerken van Druckfouten verbeeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
FRUYTIER, JACOBUS Sions Worstelingen. Of Historische Samenspraken over de Verscheide en zeer bittere Wederwaardigheden van Christus Kerke, Met openbare en verborgene Vyanden I. In de Reformatie. II. Ten Tyde der Remonstranten. III. In Deze Onze Dagen. Tweede Druk.
SCHELLING. P. Werkwoorden in de Bijbel. Hun betekenis in godsdienst en cultuur
BURNET, GILBERT Bishop Burnet's History of His Own Time. Vol. I. From the Restoration of King Charles II. To the Settlement of King William and Queen Mary at the Revolution. To which is prefix'd A Summary Recapitulation of Affairs in Church and State from King James I. to the Restoration in the Year 1660. WITH: Vol. II. From te Revolution to the Conclusion of the Treaty of Peace at Utrecht, in the Reign of Queen Anne. To which is added, The Author's Life, by the Editor (=Thomas Burnet).
HASIUS, ADRIANUS Konincklycke Leyd-Ster nae den Hemel. Voor-gestelt in XVII. Geestelijcke Meditatien over den 32. Psalm Davids. Met een corte Verclaringhe van elcke Meditatie, in 17. Tafelen aff-ghedeylt.
STUART, M. Romeinsche geschiedenissen (Complete Set, 30 delen)
BORG, B. TER|BORG, M.B.TER Zingeving als machtsmiddel. Van zinverlangen tot charismatisch leiderschap
SMALRIDGE, GEORGE Sixty Sermons Preach'd on Several Occasions. Publish'd from the Originals.
HOUTEPEN, A. (RED.) The living tradition. Towards an Ecumenical Hermeneutics of the Christian Tradition
HEERMAN, FRANCISCUS Guldene Annotatien. Vertoonende de Heerlijckste Deughden, Daden, Leeringhen en Sententien, van de Alder-doorluchtighste ende Vermaertste Mannen der Wereldt. Op 't nieu door den Autheur met morale Leeringen verrijckt, en het geheele Werck doorgaens grootelijcks vermeerdert. Den Derthienden Druck.
COWPER, WILLIAM Opera Omnia. Dat is, Alle Theologische Wercken des Eerweerdigen en wel-geleerden Mr. Wilhelmus Couper. Eerst Predicant tot Perth, en namaels Bisschop van Galloway. Vervattende Verscheijdene uijtgelesene leersame, en troostelijke Tractaten, en grondige uijtleggingen, van eenige plaetsen des Oude en Nieuwen Testaments. In 't Engels beschreven, en door Johannus Lamotius, getrouwelijk in 't Nederduijts vertaelt. Deze leste druk na de Nieuwe Over-zettinge des Bijbels, door Gulielmus Hatsvelt, verbetert, en met twee correcte Registers vermeerdert.
SMIT, J. Jeruzalem-Rome-Santiago. Op weg met een pelgrim
TEELLINCK, MAXIMILIAEN|TEELLINCK, WILLEM Huys-boeck, ofte Eenvoudighe verclaringe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de verclaringhe ende toe-eygheninghe over de thien Geboden, ende het Ghebedt des Heeren. Door Maximiliaen Teellinck.
HULSIUS, PETRUS Mengelstoffen of Versameling van Predikatien, over Uitgelesen Stoffen. Uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken in de Academie Kerk te Groningen. En uit desselfs nagelaten Schriften uitgegeven, en met een Voorrede en Registers over alle de vorige Werken voorzien door D. Johannes Wilhelmius.
ZUTHEM, H.J. VAN Verantwoord bestaan. Over de noodzaak en grenzen van persoonlijke verantwoordelijkheid
LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) De Godvreezende Zeeman of De Nieuwe Christelijke Zeevaart, Bestuurd door een Schriftmatige Verhandeling van ses en twintig Uytgelesene Schriftuurplaatsen. Kortelyk uytgebreyd, ernstelyk tot ongeveynsde Godvrucht aangedrongen, met Gebeden op elke Verhandeling slaande, achtervolgd. Waar by gevoegd zyn Verscheydene andere Gebeden en Stichtelyke Gesangen. Te samen gesteld tot algemeene stichting, en bysonder van Zeevarende Lieden, en alle die by de Zee wonen ofte belang hebben. De Voorrede, den inhoud des Werks kortelyk vertoonende en aanprysende, is opgesteld van Hieronymus Simons van Alphen. Den vyfden Druk.
BOEKHOLT, JOHANNES t Geopende, en Bereidwillige Herte, Na den Heere Jesus, voor 't Oog gestelt, door vyftien Sinnebeelden, In kooper gesneeden, en onderscheyden in twee Deelen. Met een Aanvoegsel van Gesangen, Over het Lijden Christi, en andere Geestelijke Stoffen.
WAGENAAR, JAN Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Vierde (-Vyfde, -Zesde, -Zevende, - Agtste) Deel.
HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD/SAURIN, JACQUES Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere Boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
WRIGHT, MAGNUS VON Eniconetta Selleri. Alförrädare (female).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes