KÖRNER, THEODOR Sämmtliche Werke (Sammlung der vorzüglichsten deutschen Classiker, Band 83-86)
HORATIUS FLACCUS Opera, cum scholia veteribus castigavit, et notis illustravit, Guilielmus Baxterus, varias lectiones et observationes addidit Jo. Matthias Gesnerus, quibus et suas adspersit Jo. Carolus Zeunius. Editio nova, prioribus emendatior
ALLEGAERT, SOPHIE. E.A. Brugge, stadsgids 2016. Met uitneembare stadsplattegrond
BIJBEL Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten. Bijeenverzameld en in orde gebragt in jaren 1803, 1804 en 1805.
VELINGIUS, WILHELMUS De Messias Erkent, Verkondigt, en Verheerlykt. Door Maria en Simeon in derzelver Lofzangen uit Lucas I: 46-55. en II: 25-35. In twintig Leerredenen verklaart en toegepast. Uitgegeven door Deszelfs Zoon Abdias Velingius.
COSTERUS, FRANCISCUS Vierthien Catholiicke Sermoonen op de Evangelien der Sondaghen van den Aduent tot den Vasten. WAARBIJ: Viifthien Catholiicke Sermoonen op de Evangelien der Sondaghen van den Vasten tot de H. Driivvldicheyt. WAARBIJ: Catholiicke Sermoonen op de Evangelien van de Sondaghen naer Sinxen tot den Aduent.
SÍPOS. A.E. Bittet den herrn der ernte. Gyula Forgács (1879-1941) Pionier der ungarischen reformierten Inneren Mission
WAEL, FRANCISCUS NICOLAI DE Reuck-Offer, ofte Practijcke des Ghebedts, waer in De gantsche gelegentheyt, aengaende het wel ende geduyrig Bidden voor-gestelt ende aen de coscientie gebracht wordt. Den tweeden Druck by den Autheur oversien, vermeerdert ende verbetert.
DEPONS, FRANCOIS Travels in Parts of South America, during the years 1801, 1802, 1803, & 1804. Containing a description of the captain-Generalship of Carracas, with an account of the laws, commerce, and natural productions of that country. As also a view of the customs and manners of the Spaniards and Native Indians.
WITSIUS, HERMANNUS De Oeconomia Foederum Dei Cum Hominibus, Libri Quatuor. Editio Secunda, Multis a mendis repurgata, ac plurimis in locis ab auctore aucta & emendata.
FORBES, PATRICK An Exqvisite Commentarie vpon the Revelation of Saint Iohn. Vvherein, both the course of the whole Booke, as also the more abstruse and hard places thereof not heretofore opened, are now at last most cleerely and euidently explaned.
SCHULTE NORDHOLT, J.W. Waarom wil je dat ik zing?
DANE, J.|HARINCK, G. (RED.) Bouwsel voor 't leven. De traditie van de protestantse kinderliteratuur
KRAUSS, JOHANN ULRICH Historische Bilder Bibel, vorstellend die Geschichte der H. Patriarchen und Ertz Vätter der Richter unter dem Volck Gottes, wie auch der Könige und Propheten Heiliger Göttlicher Schrift Altes Testaments wie auch was in dem Neuen Testament beschriben von Historien so sich zu getragen haben mit Christo Jesu ünserm Erlöser auch seinen Heiligen Aposteln detz gleichen alle Englische Erscheinünge und was sonsten in allen Ständendenckwürdiges darinn aufgezeichnet zu finden zu Ehre Gottes, und Christlicher Seelen and ächtiger Beschauung, mit Fleiss gezeichnet, in Küppfer gestochen, verlegt und herausgegeven. (Historische Bilder Bibel welche besteht in Fünf Theilen. Als: Erster Theil, der Patriarchen, Anderer Theil, der Richter in Israel. Dritter Theil, der Konige in Jerusalem, Vierdter Theil, der Propheten, Fünffter Theil, der Apostel.)
BIBLE/HAMELSVELD, YSBRAND VAN Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, bestaande in Twee Honderd Twee en Vyftig Printverbeeldingen. Op nieuw geteekend, en door de voornaamste Meesters in 't Koper gesneden. / Histoire de la Bible, en CCLII Figures du V. & N.T. Dessinées de nouveau & gravées par les principaux Maitres.
BRAGHT, TIELEMAN JANSZ. VAN Het Bloedig Tooneel, of Martelaers Spiegel der Doops-Gesinde of Weereloose Christenen, Die, om 't getuygenis van Jesus haren Salighmaker, geleden hebben, ende gedood zijn, van Christi tijd af, tot desen tijd toe. Versamelt uyt verscheyde geloofweerdige Chronijken, Memorien, en Getuygenissen. Den Tweeden Druk. Bysonder vermeerdert met veele Autentijke Stucken, en over de hondert curieuse Konstplaten.
FRIJLINK, H. Één God, drie religies. Een vergelijkend woordenboek
CALVIJN, JOHANNES Het Evangelie van Johannes, Deel 2 (Hoofdstuk 9 - 21)
WRIGHT, MAGNUS VON Sterna Paradisaea. Silvertärna.
ARMINIUS, JACOBUS|BARLAEUS, CASPAR|CORVINUS, JOHANNES|DWINGLO, BERNARD|EGBERTSZ., REM|EPISCOPIUS, SIMON|GREVINCHOVEN, NICOLAAS|GROOT, HUGO DE|HOGERBEETS, ROMBOUT|MOULIN, PIERRE DU|N.N.|NIELLIUS, CAROLUS|PLESSIS-MORNAY, PHILIPPE DU|PYNACKER, PHILIPPUS|SAPM Brieven van verscheyde Vermaerde en Geleerde Mannen deser eeuwe: Voornamelijk van Jacobus Arminius, J. Uytenbogaert, Hugo de Groot, S. Episcopius, N. Grevinchovius, C. Niëllius, &c. Waer in Veelderhande hoochwichtige Theologische materien en saecken, Den stand der kercken betreffende, verhandelt werden. Noyt voor desen gedruckt.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes