BOS, LAMBERTUS|OLD TESTAMENT E palaia diathe?ke? kata tous hebdome?konta. / Vetus Testamentum ex versione Septuaginta Interpretum, Secundum Exemplar Vaticanum Romae editum, Accuratissime denuo recognitum, Unda cum Scholiis ejusdem Editionis, Variis MStorum Codicum Veterumque Exemplarium Lectionibus, nec non Fragmentis Versionum Aquilae, Symmachi & Theodotionis. Summa cura edidit Lambertus Bos.
CALVIJN, JOHANNES De profeet Jeremia, Deel 3 (Hoofdstuk 32 - 47)
N.N. Uitlegginge van de Wijdberoemde en Vermaarde Glazen, binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans Kerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor de Vreemdelingen, die dit konstig werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs, en een Gezang op aller Glazen inhoud, nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jare 1552.
ECK, J. VAN Uw partner in godsdienst. Leven met de islam. Essays
WALDRON, R. De kleur van hoop
BIJBEL De Bijbel, volgens de overzetting van Dr. Martinus Lutherus, met inleidingen en aanteekenningen voorzien, door Otto van Gerlach, Licent. Consistoriaalraad, Superintendent en eersten Leeraar aan de St. Elisabeths-Kerk te Berlijn. Naar het Hoogduitsch door W.F. Barbiers, Predikant bij de Evangeliesch-Luthersche Gemeente te Gouda.
COOLHAES, WILLEM Het Geloov en Hoope van den Vroomen en Lydsaamen Job. Vertoond en Verklaard in drie Leerreedenen Over Job. XIX: 25, 26, 27. Nevens Eenige Aanmerkingen of Bedenkingen over de Wonderbaare Huishouding van God Met de Engelen, Soo de Goeden, als de Kwaaden.
LIETAERT PEERBOLTE, BERT JAN De magische wereld van de Bijbel
DEUX-AES BIJBEL Biblia: dat is, De gantsche H. Schrift, grondelijck ende trouwelijck verduytschet. Met rijcke Aenwijsinghen, der gelijck ofte ongelijckstemmenden plaetsen, op het alder-gewiste, met Scheyd-letteren ende Versen-ghetallen (daer een yegelijck Capittel na Hebreyscher wijse, mede onderdeylt is) verteyckent. Neerstelijck oversien, ende van vele merckelijcke fauten, die in vorige drucken ingeslopen waren, gebetert.
CALVIJN, JOHANNES De profeet Jeremia en Klaagliederen (Compleet in 4 delen)
MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN David. In Twaalf Boeken. Tweede Druk.
AUGUSTINUS, S. AURELIUS Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, Opera Omnia. Complete, Volume I - XII in 16 bindings (Patrologiae Cursus Completus. Patrologiae Latinae Tomus XXXII - XLVII)
TROOST, A.F. Sterk in tegenwind. Verhalen in tijden van ziekte
REIJEN, M. VAN Het argentijnse gezicht van Spinoza. Passie en politiek
N.N. De Godvruchtige Leidsman aanwyzende den Weg ten Hemel en der Zaligheid. Versierd met Gebeden, Litanien, Kruisweg en den H. Roozenkrans. Versierd met fraaije platen.
MANUSCRIPT (...) Jesus Maria anna 1604.
HEINSIUS, DANIEL Orationum. Editio Nova, Prioribus auctior. Accedunt Dissertationes aliquot, cum nonis Praefationibus, Editore Nicolao Heinsio.
POCKET GLOBE A Correct Globe with the new Discoveries. / A Correct Globe with y(e) New Constelations of Dr. Halley &c.
LABOOY, G.H. Vrijheid en disposities. Een wijgerig-theologische begripsanalyse met het oog op de biologische psychiatrie
DUREL, JOHN A View of the Government and Publick Worship of God In the Reformed Churches beyond the Seas. Wherein is shewed their Conformity and Agreement with the Church of England, as it is established by the Act of Uniformity. WITH: The Liturgy Of the Church of England asserted in A Sermon. Preached at the Chappel of the Savoy, before the French Congregation, which usually Assembles in that place, upon the first day that Divine Service was there celebrated according to the Liturgy of the Church of England.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes