LOOSE, PIERRE CHARLES DE | BOISSARD, JEAN JACQUES Habitvs Variarum Orbis gentium. / Habits de nations étrangeres. / Trachten mancherley Völcker des Erdskreysz. / Recherches sur les Costumes du XVI Siecle tires des Oeuvres de J.J. Boissard 1581.
PARR, ELNATHAN The workes of that faithfull and painfull Preacher Mr. Elnathan Parr.
AMERSFOORDT, JACOBUS | AMERSFOORDT, HENRICUS Novus Catalogus Bibliothecae Publicae Franequeranae. Partis Primae Sectio Prior. Libros Theologicos Complectens.
GRAVURE d' Arminianze schans tot Leyden.
LODENSTEYN, JODOCUS VAN Negen Predicatien, Over Eenige Stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, Ter Druk-pers bequaam gemaakt, en Verrykt met een Voorreden, als ook, met een Beschryving van het Leeven en Sterven van den grooten Selfs-verloochenaar, J. van Lodensteyn. Door Everardus van der Hooght.
BIJBEL (HOOGHT, EVERARDUS VAN DER) Biblia Hebraica, Secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden. Denuo recognitam, recensita Atque ad Masoram, et correctiores Bombergi, Stephani, Plantini, Aliorumque Editiones, exquisite adornata variisque Notis illustrata Ab Everardo van der Hooght. Editio longe accuratissima.
LUTHER, MARTIN | BEUMLER, MARCUS Christiana Concordia. Das ist, Christliches wiederholtes einmu?tiges Gespra?ch, von allen streittigen Religionspuncten, beydes die Lehr und Kirchen Ceremonien belangendt, welche in streit gezogen nach absterben Doctor Martin Luther seligen. Mit angeheffter, in Gottes Wort, als der einigen Regel und Richtschnur wolgegründter Christlichen Erkla?rung, welcher massen ein jeder guthertzigen und recht Lauterischer Christ, auffs aller einfältigst und schlechtest, durch Gottes hülff, auss allen verworrenen Streitsachen gründtlich und von sich selvs entrichten, und zur erkänd, nuss Göttlicher Warheit gute anleitung erlangen, und für allem verführischen Irsthumb sich verwahren soll. Auss einhelliger vergleichung der Christianae Concordiae, allen Euangelischen Kirchen und Schulen, und soderlich dem einfältigen Mann und nachkommenden Jügendt zum unterricht und warnung, Durch einen Liebhaber der Christlichen Concordiae in Druck verfertiget. WITH: Notwendiger, und gründlicher bericht von dem einigen und ewigen Testament oder Gnedenbund Gottes, in den Schrifften der Propheten und Aposteln geoffenbaret. Allen guthertzigen, die zu dieser zeit onder sovielerley streite einen satten grund ihres heils, allein auss dem lebendigen Wort Gottes, ohne zanck, zu wissen begeren, zum besten geschreben durch Marcum Beumlerum.
RIBERA, FRANCISCO In Librvm Dvodecim Prophetarum commentarij, Sensvm Eorvndem Prophetarum Historicum, & Moralem, persaepe etiam Allegoricum complectentes. Cvm qvatvor copiosis indicibvs, primvs est quaestionem Scripturae, quae in hoc opere copiosius disputantur, Alter regularum Scripturae, Tertius locorum eiusdem, Quartus rerum, at que verborum.
ZUYLEN VAN NYEVELT, WILLEM VAN Souter Liedekens ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen va David: tot stichtinghe, en een gheestelijcke vermakinghe van allen Christe mensche.
OTTOLANDER, K. | KOSTER, A, | VOS, C. DE (ED.) | WENDEL, A.J. Nederlandsche Flora en Pomona, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereeniging te boskoop. Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel.
LUTHER, MARTIN Het Regtveerdigend Geloof Verklaart en Bevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten. Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onzen dagen toepasselijk vermeerdert. Met een Voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheit van dit doorwrogte werk, zoo ter vertroostinge van Regte Hongerigen en Dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is, als ter beantwoordige van allen die dezen Leere tot Zaligheit niet aan en nemen.
N.N. Histoire Abregée des Provinces-Unies des Païs-Bas, Où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernement, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les Hommes Illustres dans les Armes & les Savans dans les Lettres. Enrichie d'un grand nombre de figures.
MOBACHIUS, JOACHIM Vertoog van de besondere Deugden, en Pligten van een Christen, of de Regt Christelyke Zedekunde, in onderscheiding van de Oude Heidenze en hedendaagze Schyn-zedekunde van vele burgerlyke, en uiterlyk zedige Naam-Christenen, als ook van vele Secten, en gevarelyke Dwaalgeesten buiten ons, voorgedragen uit agtien voorname Keurstoffen, zo des O. als des N.T., daar toe uitgekipt, en Predikaties-wyze verhandelt. In welkers Voorrede met een by voorbaat in 't kort bescheidentlyk geantwoord word op 't versch uitgekomen Antwoord van den Heer M. Swarte aan den Autheur, nopens de Personen die zouden mogen, en moeten ten Avondmaal te gaan, enz.
HOOGHE, ROMEYN DE Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands. Waar in De macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. WAARBIJ: Spiegel van Staat. Vervattende de Macht der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende Collegiën, Hooge Rechtbanken, Steden, Schansen en Onderhoorigheeden, Welke van haar Hoog Mogende af hangen. Tweede Deel. Met Figuuren.
SCHRASSERT, JOHAN Hardervicum Antiquum ofte Beschryvinge der Stadt Harderwyck. Eerste deel. Begrypende de Oude ende uytterlijcke Gedaante der Stadt en Schependom. Als mede Haere Regeering, Gildens ende Burgerie. Mitsgaders der selver Rechten, Vryheden ende Voorbaeten binnen en buyten. Tweede Druck. WAARBIJ: Tweede Deel. Begrypende de Gedenckwaerdigste saecken van tyd tot tyd aldaer voorgevallen sedert haere Stigtinge tot desen huydigen dag toe. Uyt originele Stucken, successive Stadts-Boecken en oude Aenteeckeningen vergadert en t'samen gestelt.
BAARDT, PETRUS SYBRANDTZ. Devgden-Spoor, in de On-Devghden des Werelts Aff-Gebeeldt.
FLOOR, L. Jakobus - Brief van een broeder. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
LUYKEN, JAN Des Menschen Begin, Midden en Einde. Vertoonende het Kinderlyk Bedryf en Aanwasch, in Eenenvyftig Konstige Figuuren, met Goddelyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Autheur.
WRIGHT, WILHELM VON Sterncorarius Parasiticus. Vantig Labb.
URSINUS, ZACHARIAS Schat-Boeck der Verklaringen over den Nederlandtschen Catechismus, Uyt de Latijnsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Op-gemaeckt van Dr. David Pareus, Vertaelt, ende met Tafelen, &c. verlicht, door Dr. Festus Hommius. Nu van nieuws oversien, ende nevens het stellen der Schriftuer-plaetsen na de Publijcke Oversettinge, verrijckt met Toe-eygeninge, Item met Schriftmatige Harmonie der Nederlandtsche Geloofs-Formulieren, als mede met noch twee Registers, &c. door Johannes Spiljardus.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes