GALENUS, CLAUDIUS Galeni Operum Tertius Tomus classem scriptorum ejus tertiam complectens, cui insunt quae de morborum ac symptomatum causis differentiisque, & reliqua hisce finitima materia per artem totam traduntur, una? cum commentariis in libros Hippocratis De morbis vulgaribus. Elenchum horum omnium, versa pagina ostendet. WITH: Galeni Operum Quartus Tomus eaquae ab ipso de morborum agnitione praenotioneque tradita sunt, & Quartae Classi asscripta, complectens: quorum catalogum versa pagina reperies.
CALVIJN, JOHANNES Psalmen, Deel 2 (Psalm 69 - 150)
SPENER, PHILIPP JACOB Consilia et Judicia Theologica Latina, Opus Posthumum, ex Ejusdem Litteris Singulari industria ac fide collectum, Et in Tres Partes dividum. Nunc in Usem Ecclesiae publicatum.
BIJBEL Testamenti Veteris Biblia Sacra, sive Libri Canonici priscae Judaeorum ecclesiae a Deo traditi, Latini recens ex Hebraeo facti, brevilbusq,Scholiis illustrati ab Immanuele Tremmellio, & Francisco Junio. Accesserunt libri qui vulgo dicuntur Apocryphi, Latine redditi, & Notis quibusdam aucti a Francisco Junio. Multo omnes quam ante emendatius editi & aucti locis innumeris: quibus etiam adjunximus Novi Testamenti libros ex sermone Syro ab eodem Tremellio, & ex Graeco a Theodoro Beza in Latinum versos, Notisque itidem illustratos. Quarta cura Francisci Junii ante obitum. Cum Indice ad Notas V.T. triplice, Hebraeo, Graeco & Latino.
SLUIJS, C.A. VAN DER Spurgeon een spelbreker. Een unieke man in een bijzondere tijd
LYDIUS, JACOBUS Florum Sparsio ad Historiam Passionis Jesu Christi. Cum figuris aneis. Ejusdem Diatriba de Triumpho J. Christi in Cruce. WAARBIJ: Analecta, Sive Reliquiae Florum Sparsionis ad Historiam Passionis Jesu Christi, suis quaeque locis inserendae. WAARBIJ: Coena Dominica Literatorum.
SCHMIDT, CHRISTIAN GOTTLIEB Briefe über Hernhut, und andere Orte der Oberlausi(t)z.
EARLY BIBLE De(n) bibel int corte ghetranslateert. Wten latine ende walsche.
TERRESTRIAL GLOBE Miniature Terrestrial Globe.
KALSKY, M. E.A. (RED.) Het heil op de hielen. Over de belofte van het vervulde leven. DSTS cahier nr. 11
BIJBEL Biblia dat is de gantsche H. Schrift, vervattende alle Canonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, Uit de oorspronckelyke in onse Nederlandsche Tale getrouwelyk overgeset, Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden in de Jaren 1618 en 1619. te Dordrecht, Met nieuwe bygevoegde Verklaringen en Aenteeckeningen van de gelyckluydende Texten. WAARBIJ: De honderd en vyftig Psalmen des Propheten Davids, En eenige andere Lofsangen, Uyt den Françoisen in Nederlandschen Dichte overgeset door Petrus Dathenus. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, door Cornelis de Leeur, Mitsgaders De Christelyke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercke.
STOPPELS, S. Gastvrijheid. Het inloopcentrum als vorm van kerkelijke presentie
STOCK, CHRISTIAN Algemeen Leerredenkundig Woordenboek. Of Ryke Voorraat tot de Geestelyke en Wereldtlyke Welsprekenheit. In zich Behelzende Een kort Ontwerp der zaken, de nodige Bewys- en Beweegredenen, de uitgelezenste Gelykenissen, voortreffelyke Historien, gepaste Voorbeelden, heerlyke Zinnebeelden, en gedenkwaardige Getuigenissen, niet alleen van Oude, Latere en hedendaagsche Kerkleraren, maar ook van Heidensche en andere Ongewyde Schryveren, van welke zich een Predikant en Redenaar, in 't bewerken ener Stichtelyke PRedikaatsie of andere wel geschikte Redenvoerige bedienen kan. Nevens ene Voorreden van den Here Johan Georg Walchius. Volgens den tweden, merkelyk vermeerderden en verbeterden Druk. Uit het Hoogduitsch vertaalt, door Boudewyn ter Braak.
WILLEMSZ., JAN t Kleyn Sermoenboeck: Bestaende in eenige stichtelijcke leerachtige Predicatien, ende Uytleggingen over verscheyde Texten der Heyliger Schrifture.
N.N. Groot Hoorns, Enkhuyser, Alkmaarder en Purmurender Liede-Boek, Vercierd met veel mooye Bruylofts-liedekens en Gesangen. WAARBIJ: Groot Hoorns, Enkhuyser, Alkmaarder, Edammer en Purmurender Lied-boek. Zijnde een vervolg op 't voorgaande Versierd met verscheyde Nieuwe en aangename Bruylofts-Liedekens en Snaakse Gesangen.
N.N. Memoires du duc de Rohan, Sur les choses aduenuës en France, depuis la Mort de Henry le Grand, iusques à la Paix faite auec les Reformez, au mois de Juin 1629. Augumentez d'un quatriéme Liure, & de diuers Discours Politiques du mesme Autheur, cy-deuant non imprimez. Ensemble le Voyage du mesme Autheur, fait en Italie, Allemagne, Pays-Bas-Uny, Angleterre, & Escosse. Fait en l'an 1600.
GOEREE, WILHELMUS Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke, Zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, Voor en Onder de Belofte. En in alle die Plegtelijke Toebereydzelen van het Dienstbaar Jerusalem. Door welke de Goddelijke Wetgeever Moses, een Ceremoniëele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld, om het Zaad van Abraham, door de Vader Jakob in 't Afgodisch Egipten overgeplant, naa der zelver Uytgang, van heel de Bygeloovige Weereld af-te zonderen. En in het Land Kanaans, tot een Heylig Volk en Koninklijk Priesterdom in Bewaaringe te stellen tot op de Verschijninge van den Messias. Uyt d'aller-Oudste Geheugenissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen Opgehelderd. En doorgaans met veel Naauwkeurige Printverbeeldingen Gestoffeerd, Door een Liefhebber der Joodse Oudheeden. Vervat in Vier Deelen.
BONNET, GISBERT Verklaaring van den Brief aan de Hebreen.
CRENIUS, THOMAS Thesaurus Librorum Philologicus et Historicorum. (In quo habentur Tome I: I. Bonav. Corn. Bertrami Lucubrationes Franktallenses, editiae à Theodorico Hackspanio, cum censuris eruditorum. II. Theod. Hackspanii Interpres errabundus. III. Laur. Fabricii Partitiones Codicis Hebraei. IV. Joh. Erici Ostermanni Disputatio de Consultationubus Veterum. Tome II: I. Theodorici Hackspanii Theol. & Philol. celeb. libri duo Miscellaneorum cum ejusdem Cabbalae Judaicae expositione. II. Abrahami Costeri Vindex loci S. Scripturae, Genes. III. 15. a vitiosa interpretatione de b. Virgine Maria. III. D. Salom. Glassii Christus in peccatis nostris serviens, seu dicti Jesa. XLIII. 24. 25. explicatio.) Thomas Crenius conlegit, recensuit, & notas, indices, ac praefationem, in qua de a privatis acta cura publici verba siunt, adjecit.
HALLBERG, BROR Oidemia Perspicillata. Hvitnackad Svärta, I vardräkt (female).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes