BOVET. - BORCARD, Patrice Joseph Bovet 1879-1951. Itinéraire d'un abbé chantant.
ERNI, Hans.- ROY, Claude: Hans Erni.
STIEFEL, E.: Ansicht von Murten 1912'
IVOI, Paul d': L'aéroplane fantôme.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja