BERG, WILLEM VAN DEN (JZ.) Eenige nagelatene geschriften van wijlen Willem van den Berg Jz. Geboren op 10 September 1839 en Overleden 11 Februari 1914. Handelende over het diep verval van Land en Volk - Kerk en Staat. Met een Voorwoord.
BECKER, E. (HERAUSGEGEBEN) Schloss und Stadt Dillenburg. Ein Gang durch Ihre Geschichte im Mittelalter und Neuzeit. Zur Gedenkfeier aus Anlass der Verleihung der Stadtrechte am 20. September 1344.
DIEREN, DS. C. A. VAN Elk der vorsten zal zich buigen. Preken uit het leven van David.
KORTEWEG, A.S. Boeken van en rond Willem van Oranje. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de K.B. 8 juni - 26 juli 1984.
DAM, DS. CHR. VAN Een Troostrijke Wetenschap. Vierde herziene druk.
BAAIJ, DS. W. Het heilzaamst bevel van de Bruid aan Zions dochteren. Drietal Predikatien over Hooglied 3: 11.
GILST, DS.H. VAN Inkeer, Afkeer, Wederkeer. Zestal predikaties.
WISSE, A.P. De Jehovah's getuigen aangeklaagd. Een onthullend verhaal. Derde druk.
LODENSTEYN, JOD. VAN De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen. Met voorafgaande korte levensbeschrijving van den Schrijver onder redactie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
ZWIJNENBURG, DS. H.J.C.H. De komende morgenstond / De stem op het feest, dl. 1 en 2.
HOFMAN, DS. M. Verlangen naar den dag Zijnde een predikatie over Handelingen 27: 29b. Benevens Een inleiding over het geloof.
BOON, IRENE VAN DER E.A. Leuk voor later. Vorstelijk kerken in Soestdijk.
COMRIE, ALEXANDER / HOLTIUS, NICOLAUS Examen van het Ontwerp van Tolerantie, om de Leere in de Dordrechtse Synode anno 1619. vastgesteld met de veroordeelde Leere der Remonstranten te verenigen. Voorgesteld in eenige Samenspraken, door een genootschap van voorstanders der Enderlandse Formulieren van Eenigheid. Geschreven, tot versterking van de Liefhebbers der Waarheid, Om door de vleijende naamen van Liefde en Verdraagzaamheid van de suiverheid des Evangeliums niet afgeleid te worden.
COMRIE, ALEXANDER Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, (...)
HUBREGTSE, I. Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). Herziene druk.
BARTH, HANS-MARTIN Atheismus und Orthodoxie. Analysen und Modelle christlicher Apologetik im 17. Jahrhundert
HAAREN, DS. J. VAN Het verborgen manna, deel 1. 37 meditaties.
HENRY, MATTHEW Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude Testament. Derde deel. 2 Koningen - Job.
KUIPER, DR. D.TH. E.A. (RED.) Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 1 t/m 6.
KRANENDONK, W.B. Hulp van God verkregen hebbende. Uit het leven van ds. J. Mijnders. Derde druk.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes