found: 9 books

 
DAEN, DANIËL.-
De âlde en de leave hear as lead om âld izer.
Ljouwert, Miedema, 1970. Ingenaaid. GeÔllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16048
€  8.00 [Appr.: US$ 8.68 | £UK 7 | JP• 957]
Catalogue: Friese poŽzie

 
DAEN, DANIËL.-
Fitraezjewrâld.
Ljouwert, Koperative Utjowerij, 1975. Soft cover. 35 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16699
€  6.00 [Appr.: US$ 6.51 | £UK 5.25 | JP• 718]
Catalogue: Friese poŽzie

 
DAEN, DANIËL.-
Hjersteach.
Ljouwert, Koperative Utjowerij, 1979. Soft cover. Foto's Jan Stroosma.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16696
€  7.00 [Appr.: US$ 7.59 | £UK 6.25 | JP• 838]
Catalogue: Friese poŽzie

 
DAEN, DANIËL.-
De iken fan Dodona.
Ljouwert, Koperative Utjowerij, 1976. Soft cover. 76 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16697
€  6.00 [Appr.: US$ 6.51 | £UK 5.25 | JP• 718]
Catalogue: Friese poŽzie

 
DAEN, DANIËL.-
Mosken en Goaden.
Boalsert, Koperative Utjowerij, 1972. Soft cover. 45 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16683
€  6.00 [Appr.: US$ 6.51 | £UK 5.25 | JP• 718]
Catalogue: Friese poŽzie

 
DAEN, DANIËL.-
Mosken en Goaden.
Bolswert, Koperative Utjowerij, 1972. gelijmd, slap kaft en omslag. 45 pp. gesigneerd door auteur.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18988
€  7.00 [Appr.: US$ 7.59 | £UK 6.25 | JP• 838]
Catalogue: Friese poŽzie

 
DAEN, DANIËL.-
Nachtfeest.
Boalsert, Koperative Utjowerij, 1982. Soft cover. 51 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16694
€  6.00 [Appr.: US$ 6.51 | £UK 5.25 | JP• 718]
Catalogue: Friese poŽzie

 
DAEN, DANIËL.-
Op libben en dea.
Ljouwert, 1970. Soft cover. Etsen en foto's Jan Stroosma.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16695
€  7.00 [Appr.: US$ 7.59 | £UK 6.25 | JP• 838]
Catalogue: Friese poŽzie

 
DAEN, DANIËL.-
Rânnen fan forjitnis.
Ljouwert, De Tille, 1977. Ingenaaid. 28 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16700
€  6.00 [Appr.: US$ 6.51 | £UK 5.25 | JP• 718]
Catalogue: Friese poŽzie

| Pages: 1 |