SCHORER, ISAÄC Verzameling van uitgeleezene leerredenen over vescheidene bybelstoffen uit het Oude en Nieuwe testament [...].
VOET, JOANNES EUSEBIUS De Redelykheid van den Geestelyken Godsdienst in eenige Deelen van denzelven overwogen. In zes Verhandelingen.
OUTREIN, JOHANNES D' Het Alphabeth der Godsaligheid. Ofte de CXIXde Psalm Ontleedet, kortbondig verklaard, en in Rym nagevolgd.
OUTREIN, JOHANNES D' De Redenen van Vreese en Hope In desen tegenwoordigen Oorlog Ende de Vertroosting en Hope der Kerke [...].
CORPUT, ABRAHAM VAN DEN Het Leven, ende Dood, van den seer Beroemden D. Philips Melanchthon [...].
MARTINUS, JOHANNES De Gekruycigde Christus [...].
CALVIN, JEAN (1509-1564) In omnes Pauli apostoli epistolas, atque etiam in epistolam ad Hebraeos, & omnes canonicas, Io. Calvini commentarii [...].
WERUMEUS, ARNOLDUS HENRICUS Het bescheiden Deel van 't hedendaags Christendom [...].
GUTHRIE, WILLIAM Des christens groot interest [...]. Hier zijn by gevoeght dry aanhangsels van exempelen van krachtig-bekeerde zielen [...].
HULSIUS, PAULUS Geleerde verklaringe der meeste heilige liederen in het O. en N. Testament begrepen [...].
DU BOSC, PIERRE Leer-redenen, over verscheiden texten der Heilige Schrift [...].
LEYDEKKER, JACOBUS Eere van de Nationale Synode van Dordregt, In den Jare 1618 en 1619 Voorgestaan en bevestigd tegen de beschuldigingen van G. Brand [...].
BULLINGER, HEINRICH (1504-1575) Von der Verklärung Jesu Christi, unsers Herren: ouch von unserer verklärung, unserem stand und wäsen in ewiger fröud und säligkeit [...].
BARUETH, JOHANNES De predikende en wonderdoende Christus [...].
LAER, REINARDUS TOE Het H. Euangelium beschreven door Lucas, Naar het oogmerk en in deszelfs zamenhang verklaart.
COCCEJUS, JOHANNES Ondersoeck van den aert ende natuyre des sabbaths [...].
[LODENSTEYN, JODOCUS VAN] Kort en sedig ondersoeck van 't berigt nopende den sabbat [...].
REGENBOOG, JACOBUS Historie der Remonstranten, kortelyk vervattende de geschiedenissen der gereformeerde christenen, die men Remonstranten noemt [...].
RIDDERUS, FRANCISCUS De beschaemde christen [...].
MYONE, EUTYCHIO [= WOLFGANG MUSCULUS] (1497-1563) Proscaerus. Liceát ne homini christiano, evangelicae doctrinae gnaro, papisticis superstitionibus ac falsis cultibus externa societate communicare, dialogi quatuor.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes