BRINK, G. VAN DEN Van koinè tot canon. De overlevering van het Griekse Nieuwe Testament.
KÄRKKÄINEN, VELI-MATTI Christology. A Global Introduction.
(CALVIN) BOUWSMA, WILLIAM J. John Calvin. A Sixteenth-Century Portrait.
HEYDEN, KATHARINA Orientierung. Die westliche Christenheit und das Heilige Land in der Antike (Jerusalemer Theologisches Forum 28).
RHEGIUS, URBANUS (1489-1541) Wider die gottlosen blutdurstigen Sauliten und Doegiten dieser letzten ferlichen zeiten, der .lij. Psalm ausgelegt.
GUTHRIE, DONALD New Testament Introduction.
BEEK, A. VAN DE Ontmaskering. Christelijk geloof en cultuur.
GROENEWEGEN, JAKOB Redenen, die den Schryver Bewogen hebben, om de Leere der Algemene Genade, zoo als die in de Remonstrantsche Kerke geleert word, te verlaten, En die der Byzondere Genade [...] aan te nemen [...].
MCFARLAND, ORREY God and Grace in Philo and Paul (Supplements to Novum Testamentum 164).
ALEXANDER, JOSEPH ADDISON Commentary on Psalms (Kregel Classic Reprint Library).
OUTREIN, JOHANNES D' De Redenen van Vreese en Hope In desen tegenwoordigen Oorlog Ende de Vertroosting en Hope der Kerke [...].
DODDRIDGE, P. Oorsprong en voortgang van de waare Godsdienstigheid in 's menschen Ziele [...].
LASSENIUS, JOHANNES Heilige Paerlen-Schat, of Geest- en Zin-ryke Overdenkingen Over alle twaalf Maanden des jaars [...].
MACKAY, EWALD Gedenkstenen in de Jordaan. Een bundel opstellen over geschiedenis, traditie en cultuur.
GANZEVOORT, R. RUARD AND JAN VISSER Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding.
BREEN, T.H. Puritans and Adventurers. Change and Persistence in Early America.
(MARCION) ROTH, DIETER T. The Text of Marcion's Gospel (New Testament Tools, Studies and Documents 49).
SCHORER, ISAÄC Verzameling van uitgeleezene leerredenen over vescheidene bybelstoffen uit het Oude en Nieuwe testament [...].
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes